KRaD BFZ organizuje školenie delegátov zväzu na A licenciu

Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu organizuje v zmysle novej Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia platnej od 22.1.2018 seminár na získanie / obnovenie licencie A delegátov zväzu. Záujemcovia z radov súčasných delegátov oboch ObFZ, ako aj noví záujemcovia spĺňajúci podmienky uvedené v článku 3, odseku 1 až 3 uvedenej smernice sa môžu písomne prihlásiť do 20.2.2018 na mailovej adrese kruzliakivan@gmail.com. Výška poplatku za seminár bude určená podľa počtu prihlásených záujemcov. Program licenčného seminára bude poslaný prihláseným účastníkom mailom. Nutnou podmienkou absolvovania seminára je znalosť Pravidiel futbalu v zmysle zmien a doplnkov platných od 1.6.2017, Súťažného poriadku futbalu a Disciplinárneho poriadku SFZ. Ďalšie študijné materiály budú poslané prihláseným účastníkom.

Podmienky pre výkon funkcie delegáta zväzu v zmysle uvedenej smernice:

      1,Delegátom zväzu môže byť fyzická osoba, ktorá:

 1. dosiahla vek 18 rokov,

 2. je zdravotne spôsobilá,

 3. dosiahla aspoň úplné stredné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,

 4. je bezúhonná,

 5. pôsobila vo futbale najmenej päť rokov ako hráč, tréner, rozhodca alebo funkcionár,

 6. úspešne absolvovala odbornú prípravu a skúšku na výkon funkcie delegáta zväzu,

 7. má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta zväzu.

  2,Zdravotná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti) osoby na výkon funkcie delegáta zväzu. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky.

  3,Bezúhonnosť uchádzača sa preukazuje písomným čestným vyhlásením.

Prihláška má obsahovať:

 1. meno a priezvisko,

 2. dátum narodenia,

 3. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

 4. adresu elektronickej pošty na účely diaľkovej formy odbornej prípravy,

 5. počet rokov požadovanej praxe.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI