Úradná správa č. 6 zo dňa 9.8.2013

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 bude na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

TMK a KM BFZ oznamuje klubom,  ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2002) a starších žiačok U16  (nar. po 1.1.1998), aby sa prihlásili písomne do 15.8.2013 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .

Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 16.9.2013 (termín – deň bude spresnený) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 1.-2.10.2013 vo Zvolene. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že po odsúhlasení VV BFZ bude v súťažnom ročníku 2013/2014 pracovať v tomto zložení:
Predseda ŠTK BFZ
JÁN FARBULA  tel: 0905/ 526 761  Email: jan.farbula@gmail.com
PODPREDSEDA ŠTK BFZ
MARTIN HAJNALA  tel: 0915/ 693 824  Email: matkokubko-1@azet.sk
ČLENOVIA KOMISIE:
MARIÁN VAŠŠ  tel: 0908/ 122 798  Email: marian.vass@gmail.com
JURAJ PINČEK  tel: 0905 787 199  Email:  juraj.pincek@centrum.sk
MICHAL MÚČKA tel: 0904/ 831 214 Email: mucka1@post.sk
LUBOMÍR MYDLÁRIK tel: 0905/ 392 006 Email: lu1@atlas.sk
MONIKA VARGOVÁ  tel: 0907/ 368 484  Email: monikavargova25@gmail.com
LADISLAV DOVRTIL  tel: 0904/ 610 610  Email: dovrtil@gmail.com
Referenti jednotlivých súťaží:
MRB + pohár BFZ seniori – Monika Vargová
S4A – Marián Vašš
S4B – Michal Múčka
SD3R+ pohár BFZ dorast – Juraj Pinček
MD3R – Ľubomír Mydlárik
SZRL – Ladislav Dovrtil
MZRL – Martin Hajnala

Zasadnutia komisie sa budú konať počas súťažného ročníka 2013/2014 každý štvrtok od 16:30 hod. v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave a v prípade mimoriadnych okolností podľa potreby. Na zasadnutiach si zástupcovia klubov môžu prekontrolovať evidenciu ŽK a ČK u jednotlivých referentov. Zápisnice zo zasadnutí budú pravidelne zverejňované v US na webovej stránke www.futbalbfz.sk.

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 2.kolo TJ Rovinka – ŠK Báhoň dňa 17.8.2013 o 17:00hod – ihrisko Báhoň(zmena ihriska)
MRB 2.kolo FK Limbach – ŠKP Inter Dúbravka dňa 16.8.2013 o 17:30hod – ihrisko ŠKP Dúbravka
S4A 1.kolo FKM K. Ves – FK Vajnory dňa 18.8.2013  UHČ – ihrisko Vajnory
S4A 3.kolo FKM K. Ves – MFK Rusovce dňa 1.9.2013 UHČ  – ihrisko Rusovce
S4A 5.kolo FKM K. Ves – FK Lamač dňa 14.9.2013(sobota)  UHČ – ihrisko Lamač
SD3R 3.kolo TJ Záhoran Kostolište – Domino Bratislava dňa 24.8.2013 o 9:30hod.(zmena hracieho času).

ŠTK oznamuje zmenu hracieho času družstva FK Inter Bratislava(MRB) – NEDEĽA 10:00hod.
ŠTK oznamuje klubom, že na základe nepredloženia licenčných preukazov trénera nepotvrdí sezónnu súpisku týmto družstvám.
MRB
1,ŠK Bernolákovo
2,ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká „A“
3,FK Stupava
4,Slovan Most pri Bratislave
5,FK Karpaty Limbach
SD3R
1,ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
2,ŠK Bernolákovo
3,FK Rača Bratislava
4,OFK D. Lužná
5,FC Rohožník
ŠTK vyzýva menované FK, aby do 14.8.2013 do 12:00hod. zaslali alebo doručili na TMK BFZ(p.Rudolf Novák – email:rudolf.novak@futbalsfz.sk)alebo na sekretariát BFZ kópiu platného licenčného trénera pre požadovanú súťaž. Po predložení ŠTK potvrdí sezónnu súpisku v ISSF systéme. V prípade nedoručenia budú FK odstúpené na DK.
ŠTK taktiež upozorňuje FK, ktoré nepredložili ku kontrole licenčný preukaz trénera, aby ho doručili na TMK BFZ(p. Rudolf Novák – email: rudolf.novak@futbalsfz.sk)alebo na sekretariát BFZ do stredy 14.8.2013.
ŠTK oznamuje, že na webovej stránke zväzu je k dispozícii nový rozpis súťaží pre ročník 2013/2014.
ŠTK oznamuje, že RS 2013/2014 bude na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013.VV BFZ schválil pre každý FK 2ks Rozpisu zdarma, v prípade záujmu sa dá Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.
ŠTK oznamuje klubom, že v novom súťažnom ročníku 2013/2014 môžu na stretnutie nastúpiť iba hráči, ktorí majú nový plastový preukaz. V prípade nedodania nových plastových preukazov pre FK môže hráč nastúpiť na majstrovské stretnutie iba v tom prípade, ak FK požiadal o vystavenie nového plastového preukazu a na verejnom portáli www.futbalnet.sk je u hráča zadaná fotografia, na základe ktorej sa dá skonfrontovať.

Disciplinárna komisia:                      

U.č. 6  DK BFZ za porušenie článku 5.2.5 RS v jarnej časti ročníka 2012/13 a nezaslanie písomného vyjadrenie a stanoviska k úhrade faktúry po splatnosti, udeľuje peňažitú pokutu klubom ŠKP Inter Dúbravka vo výške 150.-€ a FA Bratislava 100.-€.
ŠK FO Malacky zaslal vyjadrenie – DK udeľuje klubu peňažitú pokutu 100.-€.

U.č. 7  Daniel Horvát / ŠK Lozorno / žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK BFZ pozýva menovaného na svoje zasadnutie dňa 15.8.2013 o 16,30 hod., nakoľko vo svojom odvolaní na OK BFZ prehlásil, že si nie je vedomý žiadnej násilnosti voči R (R = Adam Somoláni). Zároveň pozýva na svoje zasadnutie aj rozhodcov stretnutia pp. Adam Somoláni, Michal Rozinek a Tomáš Berner dňa 15.8.2013 o 16,30 hod.  na konfrontáciu uvedených skutočností po stretnutí.

U.č. 8  DK upozorňuje kluby, že za zastavenie činnosti za 4 prípadne 8 ŽK a za ne uložené disciplinárne opatrenia v súťažiach sa na konci súťažného ročníka anulujú. Ostatné „DISCIPLINÁRNE OPATRENIA“ (DO za ČK, osobné DO a kolektívne DO), uložené v sezóne 2012/213, zostávajú v platnosti a prenášajú sa do sezóny 2013/2014.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 15.8.2013 o 16,00 hodine.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Predlžuje termín odovzdania potvrdení o lekárskych prehliadkach do 20.8. V prípade jeho nedodržania nebude rozhodcov nominovať na stretnutia.

Opätovne upozorňuje rozhodcov na termín fyzických previerok 3.9.2013.

Upozorňuje rozhodcov, ktorí sú nominovaní na stretnutia II.LS/M/DZ, že zápis o stretnutí posielajú poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu: Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova 23, 949 01. Počet exemplárov 1+3 (II.LSDZ) resp. 1+2 (II.LMDZ).

V. Bilčík – zastavená činnosť do vyriešenia neospravedlnenej neúčasti na seminári.

Ospravedlnenia: Jendruš do prihlásenia; Smirnov 11.-14.8.; Kachnič 28.8.-1.9.; Olša D. 10.-17.8.; Somoši 17.8.; Hádek 10.8., 31.8.; Ďurčo 10.-24.8.; Ralbovský 17.-18.8.; Pinček 24.8.-1.9.; Martinkovič 16.-18.8., 23.-25.8.; Mosor 19.-25.8.; Hrazdira 17.8., 24.8.-2.9.; Boldižár 1.-13.8.; Ježík 16.-18.8. (do 14.00); Koštrna 17.8.; Ruc 20.-22.8.; Zálesňák 31.8.; Chálka 18.8.; Slezák do 16.3.2014; Truchlý 16.-31.8.; Dadykin 17.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

TMK BFZ  informuje kluby a trénerov, že k 2.8.2013 eviduje tieto prihlášky trénerov :

Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu)T. Rigáň, P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, K. Miček, M. Terlanda, P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák, R. Nagy, V. Matovič, R. Fabšo, M. Mintál, P. Maroň, T. Bartoš, K. Schulz, R. Bacigal, M. Halmeš, St. Hakala  (29)

Študenti FTVŠ (len špecializácia) – M. Ďanovský (FTVŠ), L. Martinka (FTVŠ), M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), T. Balga (5)

Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,  S. Angelovič (5)

Termíny školenia :
I. časť – 29.9.-2.10.;  II. časť – 27.-30.10.;  III. časť – 24.- 26.11.  a  skúšky – 13.12.2013

Ďalšie prihlášky na školenie UEFA B už neberieme !

Školenie trénerov na UEFA Grassroots „C“ licenciu (základné školenie pre začínajúcich trénerov):
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič, R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník, P. Vnuk, M. Frelich, M. Hajtman, L. Škurek, M. Rechtorík, M. Zužo, A. Želiar, L. Šupková, G. Dobranská, Z. Bencová, P. Majdák, D. Jáger, I. Stano, B. Bolech, Z. Kontár, P. Zboniak, G. Lacska, P. Haľko, P. Szabo, V. Gligič  (35)

Termíny školenia :
I. časť – 27. – 29.9.;  II. časť –  20. – 22.10.2013

Ďalšie prihlášky na školenie UEFA Grassroots C už neberieme !

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciuJ. Buček, T. Kallay (2)

Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :

Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B)  (3)

NOMINÁCIA
širšieho výberu hráčov U-15 nar. po 1.1.1999, výberu BFZ na kontrolný zraz 14.08.2013 na ihrisku  BCT Bratislava a zároveň príprava na Medzinárodný turnaj v Košiciach v dňoch 25. – 29.8.2013                            

Hráči:

Martin HAJTMÁNEK  ŠK Slovan  Tomaš RYBÁR  ŠK Slovan
Filip ŠIMORA  ŠK Slovan  Jakub BALÁŽ  ŠK Slovan
Adam BEŇO  ŠK Slovan  Branislav LEXA  ŠK Slovan
Samuel KOZLOVSKÝ  ŠK Slovan  Tamáš NÉMETH  ŠK Slovan
Martin VICIAN  ŠK Slovan  Jakub LACKO  ŠK Slovan
Adam FRONC  ŠK Slovan  Dominik DANIŠ  ŠK Slovan
Sebastián VACVAL  FC Petržalka  Samuel LIVORA  ŠK Slovan
Juraj KISS  FC Petržalka  Jakub VIDA  FC Petržalka
Dávid ŠTEVÍK  Domino  Pavel PACAL  FC Petržalka
Jozef HERMAN  Domino  Dominik ŠUSTA  FK Inter
Richard CHMÚRA  SFM Senec  Lukáš VILIM  FK Inter
Dominik ŠPIRIAK  SFM Senec  Adam SITH  D. N. Ves
Jozef TORNYAI  SFM Senec  Patrik BORIS  D. N. Ves
Kevin HLAVATÝ  SFM Senec  Martin IŠTOK  FC Ružinov
Juraj MARTÍŠEK  Ivanka p. Dunaji  Michal KASSAJ  FC Ružinov
Jakub ČIŽNÁR  FKM Karlova Ves  Marián SÝKORA  FKM Karlova Ves
Samuel FOLTÝN  Žolík Malacky  Mário LORINCZI  Žolík Malacky
REGIONÁLNY TRÉNER:  Rudolf  NOVÁK
TRÉNER:  Mário ROVENSKÝ
VEDÚCI DRUŽSTVA:  Daniel ŠTEFÁNIK
MASÉR:  Marián  Mareš

Zraz nominovaných na kontrolný zraz je vo štvrtok 14.08.2013 ( streda ) o 13.45 hod na ihrisku BCT Bratislava.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj.
Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť na t. č.  p. ROVENSKÝ 0908 726 884.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.

Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.

VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

1. KM BFZ oznamuje FK, že na stránke www.futbalnet.sk sú nahraté všetky stretnutia súťaží prípraviek v ročníku 2013/2014 / hracie dni a časy stretnutí /. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje stretnutia, prípadné zistené nedostatky zašlite na mail: ivan.konecny@centrum.sk, tak aby sa do začiatku jesennej časti vykonala oprava. Pripomienka ŠK Slovan Bratislava ohľadne chybných hracích časov 4.kolo PMA1, 10.kolo PMA1, PMB1, PMC bola v ISSF opravená.
2. Zmena hracieho dňa
PrSC: Slovan Ivanka – hrací deň sobota, hrací čas 9,30 hod. sa nemení. Zmena je už zahrnutá v ISSF.  Žiadame FK aby si po obdržaní RS túto zmenu vyznačili vo svojich RS.
3. Zmena hracieho času
PrMA – 5.kolo: Závod – Veľké Leváre , sobota 28.9. o 11,00 hod. / akceptovaná požiadavka ŠK Závod hrať na hody v sobotu všetky stretnutia na domácom ihrisku – seniori, dorast, prípravka /.
4. V súvislosti s odhlásením záväzne prihláseného družstva prípravky ŠK Pl.Štvrtok/Vysoká A / súťaž PrMA / žiadame menovaný klub aby urýchlene zaslal písomné stanovisko aj s dôvodmi odhlásenia družstva prípravky.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK  upozorňuje FK, že v novom súťažnom ročníku je povolený štart len na nový reg. preukaz     / plastová karta /.
 2. ŠTK upozorňuje kluby, ktoré nebudú mať sezónnu súpisku nahratú v ISSF systéme do daných termínov, budú odstúpené na DK.
 3. ŠTK oznamuje, že za evidenciu ŽK a ČK je zodpovedný klub a kontrolu evidencie si môžu skontrolovať počas zasadnutia komisie každú stredu od 16:00 hod. u príslušných referentoch jednotlivých súťaží, ktorí budú zverejnení v nasledujúcej US
 4. ŠTK upozorňuje kluby, že zápisy o stretnutí sa budú vyplňovať len elektronicky v ISSF systéme a počet usporiadateľov na jednotlivé domáce stretnutia je stanovený na počet 6 členov.

Disciplinárna komisia:

U.č.1
DK oznamuje, že zasadnutia disciplinárnej komisie budú v súťažnom ročníku 2013/2014 každú stredu od 15:00 hod. v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave. Prípadné zmeny termínov zasadnutí budú vždy aktuálne uvedené v úradnej správe.
U.č.2
Oddiely sú povinné viesť si vlastnú evidenciu potrestaných hráčov a zodpovedajú za to, že v období  zastavenia pretekárskej činnosti / ZPČ / v stretnutiach nenastúpia. Toto ustanovenie sa obdobne vzťahuje aj na evidenciu trestov a zodpovednosť klubov pri trestoch uložených funkcionárom a trénerom.
U.č.3
DK upozorňuje kluby, že za zastavenie činnosti za 4 prípadne 8 ŽK a za ne uložené disciplinárne opatrenia v súťažiach sa na konci súťažného ročníka anulujú. Ostatné „DISCIPLINÁRNE OPATRENIA“ ( DO za ČK, osobné DO a kolektívne DO) uložené v sezóne 2012/2013 zostávajú v platnosti a prenášajú sa do sezóny 2013/2014.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

oznamuje:

Používať zápisy o stretnutí  vytlačené iba v ISSF systéme a uzatvárať ich ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do 08:00 hod. nasledujúceho dňa

Ak nebude možné uzatvoriť zápis o stretnutí ihneď po ukončení stretnutia, R a D sú povinní uviesť dôvod  v zápise o stretnutí a v správe delegáta

R, AR a D sú povinní dostaviť sa na stretnutie 1 hod. pred stretnutím, v spoločenskom oblečení (rifle a tričko sú nežiadúce)

Ospravedlnenia R zasielať min. 10 dní vopred e-mailom na adresy: pincek.j@centrum.sk; peter.augustovic1@gmail.com

Ospravedlnenia D zasielať rovnako 10 dní vopred e-mailom na adresy: pincek.j@centrum.sk; abanic@azet.sk

UPOZORNENIE  pre delegátov – Správy delegáta je potrebné zasielať elektronicky najneskôr do utorka do 12,00 hod na tieto emailové adresy :

pincek.j@centrum.sk / J.Pinček /; abanic@azet.sk / A.Banič / a rudolf.hupka@futbalsfz.sk / sekretariát ObFz Ba-vidiek /.

SD zasielajte vo forme prílohy podľa vzoru : SD S5VB 1.kolo Častá – Sl.Grób B priezvisko delegáta.
Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava

Ospravedlnenia: Rybár 11.8., Huska 11.8., Ďurčo od 10.8. do prihlásenia, Mičura 8.-13.8., Habo 9.-11.8.

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že na stránke www.futbalnet.sk sú zverejnené všetky stretnutia starších žiakov a mladších žiakov / hracie dni a časy /. Žiadame FK aby si skontrolovali svoje stretnutia a prípadné nedostatky zaslali na mail: ivan.konecny@centrum.sk, tak aby sa do začiatku jesennej časti mohla vykonať oprava.
2. Zmena hracieho času
SZV SC: ŠK Tomašov – hrací deň nedeľa, hrací čas 10,00 hod. Zmena je už zahrnutá v ISSF. Žiadame FK aby si uvedenú zmenu vyznačili po obdržaní RS.
3. KM a TMK zverejňujú nomináciu kombinovaného výberu ObFZ hráčov U14 / roč.2000 /a U13 / roč.2001 /  na turnaj “ Memoriál Karola Prokeša “ vo Vysokej pri Morave v sobotu 17.8.2013.
Tréneri: Maroš Skovajsa, Rudolf Gajdušek
Vedúci: Ivan Konečný / 0902 544371, 0914 173242 – hlásiť ospravedlnenia /
Nominovaní hráči:
PŠC Pezinok: Filip Brom, Richard Holec, Robert Gajdušek, Jakub Barták, Alex Makýš, Matej Kudrnáč
ŠK Žolík Malacky: František Závoník, Adrián Držka, Ivan Konečný, René Szecsenyi, Patrik Haramia, Dušan Kubinec
Veľké Leváre: Michal Skoršepa
Slovan Ivánka: Martin Jánošík, Juraj Jánošík
ŠK Lozorno: Tomáš Hrebeň
OFK Dunajská Lužná: Rastislav Jendruš
Náhradníci / povolaní v prípade ospravedlnenia sa niektorého hráča /:
TJ Rovinka: Marek Gajdoš
PŠC Pezinok: Richard Rubin
OFK Dunajská Lužná: Matej Dolník
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 17.8.2013 o 8,30 hod. na štadióne vo Vysokej pri Morave.
4. Zasadnutia KM sa budú konať každú stredu od 14,30 hod. v zasadačke ObFZ Bratislava vidiek na Súmračnej ul. číslo 27 / mestská časť Ružinov /
5. KM berie na vedomie list ŠK Nová Dedinka ohľadne preloženia stretnutí. Je potrebné však zaslať konkrétne zmeny stretnutí ako aj termíny odohratia a taktiež priložiť propozície usporiadania medzinárodného turnaja.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI