Zápisnica č. 34 zo dňa 5.8.2013

Zápisnica č. 34
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  05. augusta 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Príkopa
Hostia: pp. Farbula, Bóc, Trnovský, Križan

Program :

 1. otvorenie
 2. kontrola uznesení
 3. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
 4. Rozpis súťaží 2013/2014 – p. Farbula
 5. Družobné stretnutia medzi Juhomoravským FZ a BFZ /seniori, mládež/
 6. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – informoval p. Jánošík

Bod 3 – p. Križan informoval o príprave Konferencie BFZ
ObFZ Bratislava – mesto zaslalo pripomienky, ktorých časť bola do návrhu Stanov BFZ zahrnutá. VV BFZ poveril p. Križana viesť Konferenciu BFZ.

Bod 4 – p. Farbula informoval, že výtlačky Rozpisu súťaží pre súť.ročník 2013/2014 budú najneskôr do 09.08.2013 na sekretariáte BFZ
Uzn. 34/1
VV BFZ schválil dodanie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 na každý FK v počte 2 kusy a pre členov VV BFZ, členov odborných komisií BFZ po 1 kuse zdarma.
Rozpis súťaží bol schválený VV BFZ v cene 5,- eur.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0

Rozpis súťaží 2013/2014 je možné si zakúpiť na sekretariáte BFZ.

Bod 5 – Družobné stretnutia medzi Juhomoravským FZ a BFZ sú stanovené pre U13 a U14 na 18.09.2013 vo Viničnom, pre U15 24.09.2013 vo Veľkých Pavloviciach. Víťazi Pohára FZ seniorov TJ Rovinka (BFZ) – FK Veselí na Moravě (Juhomoravský FZ) majú plánované stretnutie na  21.-22.09.2013 v Rovinke po vyjadrení Juhomoravského FZ.

Bod 6 – rôzne

 • predseda KRaD predložil návrh KRaD BFZ na doplnenie nominačnej listiny delegátov BFZ – Ján Šuniar a Marián Elefant.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:       za: 3                proti: 0                        zdržal sa: 4
  Návrh nebol schválený.
 • VV BFZ prejednal žiadosť o hosťovanie študenta VŠ Vladimíra Ďuriša a poveril Matriku BFZ postupovať podľa platného Prestupového poriadku
 • Informácia o predaji lístkov na zápas „21“ Slovensko – Taliansko za 4,-eurá a 8,- eur
 • poháre FAIR PLAY v súťažiach MRB pre FK Rača, S4A pre FK Vajnory a S4B pre PŠC Pezinok budú odovzdané na Aktíve BFZ
 • Uzn. 34/2
  VV BFZ nariadil predsedovi ŠTK zverejniť oznam na webovú stránku BFZ a do ÚS pre FK ohľadom  uhrádzania zberných a zálohových faktúr. Ak FK neuhradí zbernú faktúru Podľa SP, čl. 99 bod c s nadväznosťou na čl. 103 do jej splatnosti, alebo zálohovú faktúru podľa RS BFZ, čl. 5.2.5, bude mať automaticky družstvo seniorov zastavenú pretekársku aj matričnú činnosť až do pripísania dlžnej sumy na účet SFZ alebo BFZ.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0
 • Uzn. 34/3
  VV BFZ poveruje predsedu ŠTK vypracovať materiál ohľadom postupov a zostupov v rámci reorganizácie súťaží seniorov od súť.ročníka 2014/2015
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0
 •  Uzn. 34/4
  VV BFZ poveril predsedu Ekonomickej komisie BFZ odovzdať predsedovi ŠTK a DK zoznam FK, ktorých úhrady za zberné aj zálohové faktúry neboli pripísané na účet BFZ alebo SFZ v termíne splatnosti.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7                proti: 0                       zdržal sa: 0
 • VV BFZ poveril predsedu BFZ o vyžiadanie Zápisnice z Konferencie ZsFZ, konanej dňa 21.07.2013 do nasledujúceho zasadnutia VV BFZ
 • VV BFZ poveril predsedu BFZ o vyžiadanie Zápisnice z Konferencie ZsFZ, konanej dňa 21.07.2013 do nasledujúceho zasadnutia VV BFZ
 • VV BFZ schválil ocenenie a plakety pre FK Jablonové pri príležitosti 60.výročia FK.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:       za: 7                proti: 0                        zdržal sa: 0
 • Uzn. 34/5
  VV BFZ schválil návrh členov ŠTK, predložený p. Farbulom.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 5                proti: 0                       zdržal sa: 1
 • P. Kukľa predložil návrh za člena ŠTK BFZ p. Antona Greguša
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 2                proti: 3                        zdržal sa: 1
  a návrh za člena DK BFZ p. Petra Chudinu
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:       za: 2                proti: 3                        zdržal sa: 1
  Návrhy neboli prijaté.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 09.09.2013 (v pondelok) o 17,00 hod.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI