Úradná správa č. 49 zo dňa 20.6.2014

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.6.2014 !

Odvolacia komisia:

Odvolanie TJ Záhoran Jakubov zo dňa 26.5.2014 voči rozhodnutiu DK BFZ, vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia voči hráčovi Františkovi Hurbanovi.
Odvolacia komisia BFZ sa oboznámila s podaným odvolaním voči rozhodnutiu DK BFZ,
a dospela k záveru, že odvolanie TJ Záhoran Jakubov nebolo zaslané v termíne podľa čl. 84/1 Disciplinárneho poriadku /7 dňová lehota/. Z tohto dôvodu Odvolacia komisia BFZ podané odvolanie neprerokovala.

Odvolanie SDM DOMINO Bratislava zo dňa 5.6.2014 voči rozhodnutiu ŠTK BFZ, vo veci odobratia 3 bodov za neuhradenie zálohovej faktúry v stanovenom termíne.
Odvolacia komisia BFZ sa oboznámila s podaným odvolaním voči rozhodnutiu ŠTK BFZ,
a dospela k záveru, že odvolanie nebolo zaslané v termíne podľa čl. 126 ods. 3 Súťažného poriadku /15 dňová lehota/. Z tohto dôvodu Odvolacia komisia BFZ podané odvolanie v zmysle článku 127 SP neprerokovala.

Odvolanie FK Slovan Most pri Bratislave zo dňa 21.5.2014 voči rozhodnutiu DK BFZ, vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia voči hráčovi Vladimírovi Ťapuškovi.
Odvolacia komisia BFZ sa oboznámila s podaným odvolaním voči rozhodnutiu DK BFZ a dospela k záveru, že odvolanie FK Slovan Most pri Bratislave nespĺňa náležitosti podľa čl. 126 súťažného poriadku /neuhradený poplatok za odvolanie/. Z tohto dôvodu Odvolacia komisia BFZ podané odvolanie v zmysle článku 127 SP neprerokovala.

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje:
30.kolo SD3R ŠKP Inter Dúbravka – PŠC Pezinok podľa SP čl.100/e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku 4:0 ponechávame v platnosti.
26.kolo MD3R FC Ružinov – ŠK Tomášov 3:0 kont. Podľa SP čl. 100/b. Družstvu ŠK Tomášov bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok 150.- € podľa RS čl. 3.5
24.kolo SZRL FK Rača Bratislava – FC Slovan Modra 3:0 kont. Podľa SP čl.100/b. Družstvu FC Slovan Modra bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok 100,- € podľa RS čl. 3.5

ŠTK uzatvorila súťažný ročník a vyhlasuje víťazov súťaží

MRB – FK Inter Bratislava
S4A – ŠK Tomášov
S4B – TJ Slovan Viničné
SD3R – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
MD3R – SDM Domino Bratislava
SZRL – FKM Karlova Ves
MZRL – FKM Karlova Ves

ŠTK oznamuje:
VV BFZ schválil na svojom zasadnutí termín podania prihlášok do nového ročníka 2014/2015 pre súťaže, riadené ŠTK BFZ. Termín doručenia riadne vyplnených prihlášok s podpismi štatutárnych zástupcov klubu a pečiatkou klubu je 30.6.2014 do 14:00hod.!!! na sekretariát BFZ. Podmienkou zaradenia družstiev do súťaží je požadovaný počet mládežníckych družstiev

III.liga – 2 mládežnícke družstvá
IV. liga – 1 mládežnícke družstvo
Prihláška do súťaže je dostupná na stránke www.futbalbfz.sk v menu ŠTK/KM vo forme xls a pdf súboru.

ŠTK oznamuje predbežné zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2014/2015. O konečnom zaradení rozhodne VV BFZ na svojom zasadnutí 2.7.2014 podľa doručených prihlášok a splnení podmienok účasti v jednotlivých súťažiach.

III. liga
OFK Dunajská Lužná
FK Rača Bratislava
FC Petržalka 1898
FK Inter Bratislava
FC Rohožník
ŠK Svätý Jur
MŠK Králová pri Senci
TJ Rovinka
OŠK Slovenský Grob
ŠK Lozorno
ŠK Bernolákovo
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Stupava
FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Tomášov
TJ Slovan Viničné

IV. liga sk. A
FC Ružinov Bratislava
SDM Domino Bratislava
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
FK Vajnory
SFC Kalinkovo
Lokomotíva D.N. Ves
ŠK Vrakuňa
MFK Rusovce
FK ŠK Danubia Bratislava
FK Lamač Bratislava
TJ Malinovo
TJ Čunovo
ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava
ŠK Krasňany

IV. liga sk. B

ŠK Báhoň
ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká
FK Karpaty Limbach
ŠFK Prenaks Jablonec
PŠC Pezinok
FK Jablonové
TJ Záhoran Kostolište
ŠK Šenkvice
TJ Družstevník Závod
TJ Veľké Leváre
FC Zohor
FC Družstevník Budmerice
TJ Dubová
FC Malacky

SD3R
FKM Karlova Ves
SDM Domino Bratislava
FK Rača Bratislava
ŠK Báhoň
FC Ružinov Bratislava
PŠC Pezinok
MŠK Iskra Petržalka
FK BCT Bratislava
OFK Dunajská Lužná
ŠK Bernolákovo
TJ Záhoran Kostolište
ŠK Vrakuňa Bratislava
ŠK Slovan Ivanka pri Dunaji
FC Rohožník
ŠK Žolík Malacky
MŠK Králová pri Senci
Do súťaže MD3R budú zaradené družstvá podľa prihlášok do súťaže.

SZRL,MZRL
FC Petržalka
ŠK Žolík Malacky
FK Rača Bratislava
Lokomotíva D. N. Ves
FC Ružinov Bratislava
SDM Domino Bratislava
Slovan Ivanka pri Dunaji
FA Bratislava
PŠC Pezinok
OFK Dunajská Lužná
MFK Rusovce
FK BCT Bratislava
ŠK Slovan Bratislava „C“
ŠK Šamorín – Hamuliakovo

ŠTK oznamuje termíny začiatku súťaží nového s. ročníka 2014/2015 :
III. liga Bratislava 2- 3.8.2014
IV. liga sk. A, B 16-17.8.2014
SD3R,MD3R 16-17.8.2014
SZRL,MZRL 23-24.8.2014

Disciplinárna komisia:

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 15.6.2014
U. č.492:
Roman Ševčík (1196713) FK Slovan Most pri BA, MRB
U. č.493:
Ondrej Bobovnický (1240299) SDM Domino BA, MRB
U. č.494:
Rudolf Kostolanský (1310817) FK Ivánka pri Dunaji, SD3R
U. č.495:
Šimon Zelenay (1251827) ŠK Báhoň, SD3R
od 16.6.2014
U. č.496:
Patrik Forgáč (1218870) Lok. D. N. Ves, S4A
U. č.497:
Peter Škrabák (1149897) FK Vajnory, S4A
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :
od 16.6.2014
U. č.498:
Lukáš Hrdina (1224408) ŠK Gajary, S4B
U. č. 499:
Jakub Kozárik (1243716) Lok. D. N. Ves, S4A, vylúčený za HNS hra rukou mimo PU – brankár. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 16.6.2014.
U. č.500:
Martin Frič (1151341) TJ Slovan Viničné, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – zastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 16.6.2014.
U. č.501:
Peter Hornák (1206278 ) ŠK Gajary, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – zastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 16.6.2014.
U. č.502:
Pavol Uhrinec (1178146 ) TJ Dr. Závod, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – zastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 16.6.2014.
U. č. 503:
Patrik Jureník (1219391) PSČ Pezinok, S4B, vylúčený za HNS urážka rozhodcu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c,2b od 16.6.2014. Počas súťažnej prestávky je výkon tohto disciplinárneho opatrenia prerušený, podľa čl. 17/13.
U. č. 504:
DK oznamuje, že hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka 2013/2014 napomenutý 5., 9. alebo 12. ŽK, môže podľa DP, čl. 37, ods. 6, do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné: MRB = 40.- €, IV. liga = 20.- €, V. liga = 10.- €, dorast a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.
Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne, podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014.
Žiada rozhodcov o nahlásenie prípadných zmien v údajoch uvádzaných v Rozpise súťaží na mail sekretára KRaD BFZ do 30.6.2014.
Pozýva na zasadnutie dňa 27.6. o 17.30 D. Dávida, J. Valka, R. Hádeka a R. Dadykina.
Ospravedlnenia: Straka 30.6.-19.7.

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

KM BFZ: 
1. KM BFZ pozýva futbalovú verejnosť na 1.ročník letného turnaja mladších dorastencov, ktorý sa uskutoční v sobotu 21.6.2014 na štadióne ŠK Šenkvice. Účastníci turnaja: výber okresu Malacky, výber okresu Pezinok, výber okresu Senec a výber mesta Bratislavy.
Propozície sú zverejnené na stránke www.futbalbfz.sk. Začiatok turnaja o 8,30 hod.
2. Prihlášky do súťaže podľa pokynov sekretariátu BFZ je potrebné zaslať do 30.6.2014, do 14,00 hod.
3. Vekové kategórie hráčov prípraviek pre súť.ročník 2014/20115
súťaže PMA1, PMA2, PMA3, PrMA, PrPK, PrSC: hráči narodení od 1.1.2004 a mladší / dovršený 6.rok veku /
súťaže PMB1, PMB2: hráči narodení od 1.1.2005 a mladší / dovršený 6.rok veku /
súťaž PMC: hráči narodení od 1.1.2006 a mladší / dovršený 6.rok veku /
4. Vekové kategorie dievčat štartujúcich v súťažiach prípraviek
súťaže PMA1 PMA2, PMA3, PrMA, PrPK, PrSC: dievčatá narodené od 1.1.2003 a mladšie / dovršený 6.rok veku /
súťaže PMB1, PMB2: dievčatá narodené od 1.1.2004 a mladšie / dovršený 6.rok veku /
súťaž PMC: dievčatá narodené od 1.1.2005 a mladšie / dovršený 6.rok veku /
5. Upozornenie pre FK, ktorých družstvá prípraviek budú v súť.ročníku 2014/2015 štartovať v súťažiach PMA1, PMB1, PMC, PMA2, PMB2.
Pokiaľ sa stretnutia nehrajú súbežne, tak minimálny časový rozdiel medzi stretnutiami musí byť 1 hod.30 minút. Príklad: stretnutie PMA1 sa začína o 9,00 hod., stretnutie PMB1 musí začať o 10,30 hod. a stretnutie PMC musí začať o 12,00 hod.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:  http://www.obfzbamesto.sk  )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Disciplinárna komisia:

U.č. 201:
Marián Ješko 1175289 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený po 2ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 15.6.2014. ( 10 € )
U. č. 202 :
Štefan Stanko 1070204 ( S5VB – TJ Hrubý Šúr ) vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera na HP po skončení stretnutia. DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 4 týždne, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 49/1b,2b  od 16.6.2014. Počas súťažnej prestávky bude výkon tohto DO prerušený do začiatku nového súťažného ročníka v zmysle DP čl. 17/13. ( 10 € )
U.č. 203 :
Marcel Vitáloš 1069589 ( S5VB – OŠK Slovenský Grob B ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 15.6.2014. ( 10 € )
U.č. 204 :
Martin Milošovič 1108701 (S5VB – FK Družstevník Blatné) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 16.6.2014. ( 10 € )
U.č. 205 :
Matúš Ješko ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) masér v stretnutí S5VB – 30. kolo medzi OŠK Slovenský Grob „ B „ – TJ Družstevník Doľany, DO – pozastavenie výkonu funkcie maséra a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov na 3 mesiace nepodmienečne podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b za HNS voči delegovanej osobe, podľa DP 48/1c, 48/2b od 15.06.2014. DK berie na vedomie stanovisko Matúša Ješka k vykázaniu z lavičky. ( 10 € )
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční týždeň pred začiatkom nového súťažného ročníka.

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie  uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD ďakuje rozhodcom a delegátom za odvedenú prácu v súťažnom ročníku 2013/2014.
KRaD oznamuje predbežný termín letného seminára rozhodcov na 3. 8. 2014 (nedeľa). Miesto, čas a program bude upresnený.

Komisia mládeže:

1. KM zverejňuje výsledky finálového turnaja o postup do 2.ligy BFZ
FK Šamorín Hamuliakovo – TJ Dubova 2 : 0 / 1 : 0 / g: Šipoš, Javorka
FC Rohožník – FK Šamorín Hamuliakovo 2 : 1 / 0 : 0 / g: Polák, Pálka – Ravasz
TJ Dubova – FC Rohožník 2 : 1 / 1 : 1 / g: Džupa, Kolek – Polák

Konečné poradie:
1.FK Šamorín Hamuliakovo                      2    1  0   1    3 : 2   3
2. FC Rohožník                                       2    1  0   1    3 : 3   3
3. TJ Dubova                                           2    1   0   1   2 : 3    3
Do 2.ligy BFZ / SZRL, MZRL / postúpil FK Šamorín Hamuliakovo

2. Prihlášky do súťaže pre súť.ročník 2014/2015 je potrebné zaslať do 30.6.2014 – čas 14,00 hod.
3. Vekové kategórie pre súť. ročník 2014/2015
starší žiaci : hráči narodení od 1.1.200 a mladší / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: hráči narodení od 1.1.2002 do 31.12.2003
v tejto kategórii môžu štartovať aj hráči roč.2004 / najstaršia prípravka – za dodržania podmienok uvedených v RS čl.7 /
4. Vekové kategórie dievčat pre štart v kategórii chlapcov
starší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.1999 a mladšie / dovŕšený 6.rok veku /
mladší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.2001 a mladšie / dovŕšený 6.rok veku /


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI