Category Archives: Úradné správy

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 15.11.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 19.11.2019 ( utorok) bude s dôvodu účasti vedúceho sekretára a sekretára BFZ sekretariát zatvorený.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Berie na vedomie námietku ŠK Bernolákovo (TIPOS III.liga) a vyjadrí sa po prešetrení všetkých skutočností uvedených v námietke.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

15.kolo Pezinok – Dev. Nová Ves 16.11. o 13:00

IV.liga:

15.kolo Domino – Sv.Jur 16.11. o 17:00 na UT (Pasienky)

U19:

15.kolo Pezinok – Zohor 17.11. o 13:00

U17:

15.kolo Domino B – Dunajská Lužná 16.11. o 11:30 na UT (Dunajská Lužná)

U15 / U13:

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

U19:

15.kolo Devínska Nová Ves – Bernolákovo 17.11. o 10:00

U17:

15.kolo Kalinkovo – Dev. Nová Ves 17.11. o 10:00 (HP X-Bionic Sphere Šamorín).

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.208: Vladimír Ronec 1312663 (FC Rohožník, S3BA).  Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR BFZ, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 15. kola S3BA FC Rohožník – ŠK Bernolákovo zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U.č.209: Branislav Kocian 1153669 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa 49/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 11.11.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.210: Štefan Krištofič  1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 11.11.2019.

U.č.211: Martin Štefunko  1231627 (TJ Rovinka, S3BA), od 11.11.2019.

U.č.212: Tomáš Zajíček  1240086 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 11.11.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.213: Stanislav Tomiš 1157105 (ŠK Závod – hráč, S4BA). Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č. 202 a za HNS voči rozhodcovi( ponižujúci výrok) pri vchode do kabín po stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 48/2a a s článkom 39/2 DP,  od 4.11.2019.

U.č.214: Miroslav Petriľák 1157105 (ŠK Lozorno, FO – tréner, SD3R). Na základe Zápisu o stretnutí a udelenia ČK menovanému v 77 minúte v stretnutí 15. kola SD3R, medzi FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, konaného dňa 10.11.2019 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vylúčeniu a vykázaniu z TZ, podľa čl. 71/1,3a DP do 19.11.2019 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 11.11.2019 až do rozhodnutia DK.

U.č.215: Daniel Ihnacík 1245962 (rozhodca). Žiada menovaného o doplnenie správy v ZoS – uvedenie dôvodu udelenia ČK trénerovi hostí, v stretnutí 15. kola SD3R, FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, konaného dňa 10.11.2019 v termíne do 18.11.2019 a zaslanie kópie na DK BFZ. Zároveň Daniela Ihnacíka odstupuje za administratívne pochybenie KR BFZ.

U.č.216: FC Malacky, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za HNS divákov ( použitie pyrotechniky ) a nedostatočnú US     ( umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky ) počas stretnutia 15. kola S3BA FC Malacky – MFK Rusovce, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U.č.217: Andrej Šišolák 1143815 a  Pavol Dvořák 1041833 (ŠK Závod, S4BA). Odvolaniu voči udelenej disciplinárnej sankcii v U.č. 200 a 201 v plnom rozsahu nevyhovuje a vec postupuje na rozhodnutie odvolacej komisii BFZ.

U.č.218: Miroslav Gál 1067380 – asistent trénera  (ŠK Bernolákovo, SD3R). Na základe písomného odvolania predvoláva menovaného na zasadnutie komisie dňa 20.11.2019 o 15,45.

U.č.219: Miloš Lalo 1223990 – rozhodca. Predvoláva menovaného na zasadnutie komisie dňa 20.11.2019 o 15,45, k vyjadreniu sa okolnostiam po stretnutí 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 20.11.2019 streda o 15,30 hod. v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov BFZ. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Účasť potvrdili tieto družstvá – starší žiaci: MFK Záh. Bystrica „A“ a „B“, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, Slovan Ivanka p.Dunaji, FK Rača, ŠK Žolík Malacky, FKP Dúbravka, NMŠK 1922, Iskra Petržalka, FKM Dev. N. Ves, ŠK Vrakuňa, FKLamač /13/.

 Mladší žiaci: Slovan Ivanka p.Dunaji „A“ a „B“, FK Rača „A“ a „B“, SFC Kalinkovo,    TJ Rovinka „A“ a „B“, Slovan Modra, Iskra Petržalka „A“ a „B“, ŠK Šenkvice, ŠK N. Dedinka, ŠK Žolík Malacky, ŠK Vrakuňa „A“ a „B“, OFK Dun. Lužná, CFK Pezinok-Cajla, FA Lafranconi FTVŠ UK, FKP Dúbravka, NMŠK 1922 „A“ a „B“, FK Lamač, MŠK Senec, ŠKO Miloslavov, FK Vajnory „A“ a „B“ /26/.

Termín uzávierky prihlášok bol do 10.11.2019.

FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Do kategórie ml. žiakov môžeme zaradiť max. 24 družstiev. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Upozorňuje rozhodcov, že v zápisoch o stretnutí je už možné (a nutné, ak sa taký prípad vyskytne), uvádzať pri menách členov realizačného tímu aj druh OT a časový údaj. Povinnosť charakterizovať priestupok v zázname rozhodcu ostáva nezmenená! Viď aj opakujúce sa nedostatky v zápisoch o stretnutí.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – po preverení situácie a porovnaní verzií Pravidiel futbalu z rokov 2018 a 2019 s platnou originálnou verziou konštatuje, že jeho postup v stretnutí 13. kola SD3R bol správny čo sa týka udelenia OT-ŽK aj popisu priestupku hráča (viď ÚS z 31.10.);

M.Vašš – v zázname R chýba dôvod udelenia OT-ŽK vedúcemu družstva D;

R.Henček – v zázname R chýba dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi družstva H.

Ospravedlnenia: Lauer 24.11.-8.12.; Vanek 22.-24.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ bude v termínoch 2.-3.12.2019 (pondelok, utorok) organizovať v Senci Konferenciu trénerov SFZ 2019 v rozsahu 5 + 5 hodín. Konferencia je určená pre trénerov s UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licenciou v rozsahu 5 + 5 hodín. Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019, len elektronickou formou. Online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v  https://my.sportnet.online/. Počet miest v jeden deň je obmedzený na 250 osôb. Podrobné informácie spolu s programom sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) ŠH Pezinok BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 08.11.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Schvaľuje:

U17:

15.kolo Kalinkovo – Devínska Nová Ves 10.11. o 09:30

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.184: Jakub Rečlo 1340647 (PŠC Pezinok, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v PÚ bez úmyslu hrať s loptou, podľa 46/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.11.2019.

 Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.185: Dominik Bartoš  1230436  (ŠK Závod, S4BA) , od 04.11.2019.

U.č.186: Matej Barta  1208873  (ŠK Svätý Jur, S4BA) , od 01.11.2019.

U.č.187: Rastislav Haramia  1304092  (ŠK Žolik Malacky, MD3R B) , od 03.11.2019.

U.č.188: Szilárd Csánó  1345973  (PFA ŠTK Šamorín, SZRL) , od 03.11.2019.

U.č.189: Viktor Mudok  1326544  (ŠK Šenkvice, SZRL) , od 03.11.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.190: Karol Stifter  1233883 (SFC Kalinkovo, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.191: Juraj Senaši  1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.192: András Šándor  1236058 (ŠK Tomašov, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.193: Filip Šimora  1298245 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.194: Dávid Kočik  1289742 (MŠK Senec, S3BA), od 03.11.2019.

U.č.195: Kristián Múdri  1297697 (ŠK Báhoň, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.196: Andrej Džubák  1147971 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 04.11.2019.

U.č.197: Samuel Župa  1208758 (FKM Karlova Ves BA, S4BA), od 01.11.2019.

U.č.198: Samuel Filip Antal  1314013 (FC Ružinov Bratislava, SD3R), od 31.10.2019.

U.č.199: Dominik Hlinčík  1329166 (FK Ivanka pri Dunaji, SD3R), od 03.11.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.200: Andrej Šišolák 1143815 (ŠK Závod – vedúci družstva, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK v technickej zóne a následne ČK v stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod sa správal hrubo nešportovo, vyhrážanie rozhodcovi na hracej ploche a vyhrážaním pokračoval aj mimo hracej plochy. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 stretnutie, podľa 37/3, od 04.11.2019 a finančná pokuta 150.-€, podľa čl.48/2b.

U.č.201: Pavol Dvořák 1041833 (ŠK Závod – fyzioterapeut, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK v technickej zóne a následne ČK v stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod sa správal hrubo nešportovo, vyhrážanie rozhodcovi na hracej ploche a vyhrážaním pokračoval aj mimo hracej plochy. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 stretnutie, podľa 37/3, od 04.11.2019 a finančná pokuta 150.-€, podľa čl.48/2b.

U.č.202: Stanislav Tomiš 1157105 (ŠK Závod – hráč, S4BA). Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu za HNS voči rozhodcovi( ponižujúci výrok) pri vchode do kabín po stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod, od 4.11.2019. Žiada menovaného o písomné stanovisko v termíne do 12.11.2019.

U.č.203: Martin Juraško 1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KRaD BFZ a za kopnutie súpera v súboji o loptu v 86 minúte stretnutia 13. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FK Rača Bratislava, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a, od 28.10.2019.

U.č.204: Branislav Batka 1304954 (FK Rača Bratislava, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.168 a žiadosť zamieta.

U.č.205: Roman Csőlle 1249618 (SFC  Kalinkovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.178 a žiadosť zamieta.

U.č.206: ŠK Bernolákovo, SD3R. Berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania škody na majetku PŠC Pezinok v U.č.180 a informáciu, že sediaci v TZ p. Jozef Matula nefiguruje v štruktúrach klubu ŠK Bernolákovo. Za poškodenie majetku klubu a za prítomnosť Jozefa Matulu, v TZ, kde môžu byť prítomné presne určené osoby na základe ich funkcií, podľa čl.47/1c a 64/1a ukladá klubu pokutu 100.-€, podľa čl. 47/4 a 12 DP.

U.č.207: Miroslav Gál 1067380 (ŠK Bernolákovo, SD3R). Za uvedenie nesprávneho mena na lavičke náhradníkov ( nesprávna identifikácia lekára Igora Luljaka, ktorým v skutočnosti bol nečlen klubu Jozef Matula ) rozhodcovi stretnutia 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo, podľa čl. 64/1d ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 04.11.2019, podľa čl.64/3 s prerušením počas zimnej prestávky.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 13.11.2019 streda o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Prihlásiť družstvo je potrebné cez ISSF manažéra, alebo prihlášku nájdete aj na stránke https://www.futbalbfz.sk/ – ŠTK/KM a vyplnenú prihlášku pošlite na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk .

Prihlášku zatiaľ poslali tieto družstvá – starší žiaci: MFK Záh. Bystrica, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, Slovan Ivanka p.Dunaji, FK Rača, ŠK Žolík Malacky, FKP Dúbravka „A“ a „B“, NMŠK 1920, MŠK Iskra Petržalka /10/.

Mladší žiaci: TJ Rovinka „A“ a „B“, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, ŠK N. Dedinka, Slovan Ivanka p.Dunaji „A“ a „B“, FK Rača „A“ a „B“, SFC Kalinkovo, ŠK Žolík Malacky, FK Vajnory „bieli“ a „modrí“, OFK Dun. Lužná, CFK Pezinok-Cajla,FA FTVŠ Lafranconi,  FKP Dúbravka, NMŠK 1920 „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“ /21/.

Termín uzávierky prihlášok je do 10.11.2019.

FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.  Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.                            Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v centre X-BIONIC Sphere v Šamoríne.

Upozorňuje rozhodcov, že v zápisoch o stretnutí je už možné (a nutné, ak sa taký prípad vyskytne), uvádzať pri menách členov realizačného tímu aj druh OT a časový údaj. Povinnosť charakterizovať priestupok v zázname rozhodcu ostáva nezmenená.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M. Polák –charakteristika priestupku, za ktorý udelil hráčovi OT-ŽK, nie je v súlade s PF;

R. Tanglmayer – neúplný (nepresný) popis priestupku hráča, ktorému udelil OT-ŽK;

R. Hádek – neúplný (nepresný) popis priestupku hráča, ktorému udelil OT-ŽK;

L. Tománek – konfrontácia v súťažiach mládeže je povinná.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.11. o 17.30 L. Tománka a o 17.45 A. Darleu a M. Ďurča.

Ospravedlnenia: Szakáll od 11.11. do začiatku jarnej časti súťažného ročníka; Martinkovič 15.-17.11.; Ježík 10.11.; Perašín 9.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ bude v termínoch 2.-3.12.2019 (pondelok, utorok) organizovať v Senci Konferenciu trénerov SFZ 2019 v rozsahu 5 + 5 hodín. Konferencia je určená pre trénerov s UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licenciou v rozsahu 5 + 5 hodín. Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019, len elektronickou formou. Online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v  https://my.sportnet.online/. Počet miest v jeden deň je obmedzený na 250 osôb. Podrobné informácie spolu s programom sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) ŠH Pezinok BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.18 ZO DŇA 01.11.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

11.kolo Inter – Bernolákovo 6.11. o 17:00

U19:

14.kolo Zohor – FC Petržalka “B” 30.10. o 13:00

U17:

14.kolo Pezinok – Domino “B” 31.10. o 14:30

15.kolo IMAS – Jarovce “B” 10.11. o 13:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.167: Samuel Kňažek 1302314 (FK Rača Bratislava, S3BA), vylúčený za HNS, zabránenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou na bránkovej čiare, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 28.10.2019.

U.č.168: Branislav Batka 1304954 (FK Rača Bratislava, SD3R), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou kolíkmi do lýtka v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 28.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.169: Adrian Obala  1201914  (TJ Veľké Leváre, S4BA) , od 28.10.2019.

U.č.170: Filip Novotný  1343075  (ŠK Bernolákovo, SD3R) , od 28.10.2019.

U.č.171: Lukáš Blaščák  1356371  (ŠK Svätý Jur, MD3R A) , od 28.10.2019.

U.č.172: Patrik Horvát  1360006  (PŠC Pezinok, MD3R A) , od 28.10.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.173: Michal Vozár  1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 28.10.2019.

U.č.174: Jaroslav Hanko  1251698 (ŠK Svätý Jur, S4BA), od 28.10.2019.

U.č.175: Marian Imriška  1306810 (FK Rača Bratislava, SD3R), od 28.10.2019.

U.č.176: Ivan Doroshenko  1383210 (NMŠK 1922 Bratislava, MD3R A), od 27.10.2019. .

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.177: Miroslav Karhan 1079072 (ŠK Báhoň – tréner, S3BA). Po obdržaní 2 ŽK v technickej zóne a následne ČK v stretnutí 13. kola FC Malacky – ŠK Báhoň sa správal hrubo nešportovo, vyhrážanie rozhodcovi na hracej ploche, podľa 48/1c. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, ktoré začne plynúť po vykonaní sankcie – 1. súťažné stretnutie po 2 ŽK, podľa 37/3 DP, od 28.10.2019 .

U.č.178: Roman Csőlle 1249618 (SFC  Kalinkovo, S3BA). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č.163 a za surovú hru – (kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti hrudníka v neprerušenej hre bez možnosti hrať s loptou – bez zranenia súpera) v stretnutí 12. kola S3BA medzi SFC Kalinkovo – OFK Dunajská Lužná, konaného dňa 20.10.2019, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP od 21.10.2019.

U.č.179: SFC Kalinkovo, S3BA. Berie na vedomie duplicitné stanovisko Romana Csőlleho v ISSF – vyriešené v U.č.178.

U.č.180: ŠK Bernolákovo, SD3R. Na základe Zápisu o stretnutí žiada klub o stanovisko a predloženie spôsobu vysporiadania škody na štadióne v Pezinku ( vylomené dvere, poškodené pánty na dverách kabíny a poškodený drevený obklad na stene kabíny hostí), po stretnutí 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo, do 5.11.2019.

U.č.181: ŠK Bernolákovo, SD3R. Berie na vedomie námietku klubu o zrušenie ČK lekárovi Igorovi Luljakovi, ktorý nebol prítomný na stretnutí. Podľa vedenia klubu sa na lavičke náhradníkov nachádzal Jozef Matula. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje Jozefovi Matulovi výkon funkcie podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 28.10.2019 až do rozhodnutia DK.

U.č.182: ŠK Bernolákovo SD3R. Začína disciplinárne konanie voči klubu za nesprávne údaje v ZoS a za vylúčenie člena realizačného tímu Jozefa Matulu z TZ ( hrubá urážka asistenta rozhodcu ) v stretnutí PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo, dňa 27.10.2019 a žiada klub a menovaného o písomné vyjadrenie v termíne do 5.11.2019.

U.č.183: FK Rača Bratislava, S3BA. Berie na vedomie podnet na disciplinárnu komisiu prostredníctvom ISSF na hráča FK Most pri Bratislave Martina Jurašku. Oznamuje klubu, že všetky podania súvisiace s výkonom rozhodcu sa adresujú na príslušnú športovo-technickú komisiu / viď Rozpis súťaží vo futbale BFZ, bod 8/6 /.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Prihlásiť družstvo je potrebné cez ISSF manažéra, alebo prihlášku nájdete aj na stránke https://www.futbalbfz.sk/ – ŠTK/KM a vyplnenú prihlášku pošlite na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk . Prihlášku zatiaľ poslali tieto družstvá – starší žiaci: MFK Záh. Bystrica, Slovan Modra, ŠK Šenkvice/3/. Mladší žiaci: TJ Rovinka „A“ a „B“, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, ŠK N. Dedinka /5/. Termín uzávierky prihlášok je do 10.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. 

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

b/ súťaž PMD U8 – nezaslané výsledky turnaj T4

sk.A – FKM Karlová Ves

sk.I – MŠK Senec

KM žiada uvedené kluby, aby urýchlene zaslali výsledky ( aj polčasové a strelcov gólov ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

c/ súťaž PRPK – kontumácia stretnutia

KM kontumuje stretnutie 8. kola ŠK Svätý Jur A – GFC Grinava 1923 v súlade so SP SFZ čl.82/ d, g – spôsobenie nedohratia stretnutia ( pokles hráčov pod 6 ). Výsledok 13:0 v prospech GFC Grinava ponecháva v platnosti. GFC Grinave bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- € ( RS BFZ čl.3.5 ).

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v centre X-BIONIC Sphere v Šamoríne.

Upozorňuje rozhodcov, že v zápisoch o stretnutí je už možné (a nutné, ak sa taký prípad vyskytne), uvádzať pri menách členov realizačného tímu aj druh OT a časový údaj. Povinnosť charakterizovať priestupok v zázname rozhodcu ostáva nezmenená.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – charakteristika priestupku, za ktorý udelil hráčovi OT-ŽK, nemá oporu v PF;

M.Kardelis – nepresný popis priestupku hráča, ktorému udelil OT-ŽK;

M.Fischer – chýbajúca minutáž pri udelení OT-ŽK členovi realizačného tímu.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.11. o 17.30 L. Tománka a o 17.45 A. Darleu a M. Ďurča.

Ospravedlnenia: Triskal 9.11.; Hádek 9.11.; Henček 15.-17.11.; Truchlý 10.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2006)
na MT Triangel (Szekesfehervar, Maďarsko) 6.11.2019

Hráči:

FK Inter Bratislava (5): Dominik STRATOV, David JENČO, Jonáš JAVORSKÝ, Jakub MIKITA, Samuel SIVÁK

SDM Domino (5): Tomáš MIKLOVIČ, Kevin DOAN ANH, Michal ŠŤASTNÝ, Ján KŠIŇAN, Michal ŠAULIČ

FKM Karlova Ves (4): Marek POBIJAK, Marek BRACHTL, Matej ĎURICA, Kerim ELEZI

FC Petržalka (3): Martin HRONSKÝ, Max COMPAGNON, David LIPKA

Náhradníci:

SDM Domino (2): Samuel KOŠŤÁL, Martin MURGAŠ

MŠK Senec (2): Roman SZALAI, Patrik BADINSKÝ

FK Karlova Ves (1): Timotej SMREČANSKÝ

FK Rača (1): Viliam ALMÁŠI

FK Inter Bratislava (1): Mário GBELSKÝ

FC Slovan Modra (1): Šimon HELD

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Maroš SKOVAJSA, Peter BALÁŽ

Vedúci: Peter BALÁŽ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 6.11.2019 o 06:45 hod. – Štadión Pasienky (vchod od OC Polus).Ukončenie zrazu bude cca o 17:00 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2007)
na MT Triangel (Szekesfehervar, Maďarsko) 6.11.2019

Hráči:

FC Petržalka (4): Adam ĎURDÍK, Adam MOZOLA, Samuel HANÚSEK, Maxim MESZÁR

FKM Karlova Ves (3): Arsenij REZNIČENKO, Oskar OLLE, Alex KOTÚČEK

FK Inter Bratislava (3): Jakub KARUL, Benjamin SALAJ, Filip ONDRUŠ

SDM Domino (2): Lukáš KOVÁČ, Dávid MLYNARČÍK

MŠK Senec (1): Samuel MAGYAR

PSČ Pezinok (1): František SOMOROVSKÝ

PFA ŠTK Šamorín (1): Kristián SZELEPCSÉNYI

ŠK Tomášov (1): Bálint KIRETH

MFK Záhorská Bystrica (1): Tomáš HORÁK

FC IMAS (1): Lucas BENKOVSKÝ

Náhradníci:

PŠC Pezinok (2): Matúš SULAN, Adam ŠPAČINSKÝ

NMŠK 1922 Bratislava (1): Lukáš ĎURÁK

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

FK Inter Bratislava (1): Rostyslav KOROL

MŠK Senec (1): Tomáš CHMURA

FK Rača (1): Jakub BRŇÁK

SDM Domino (1): Matyás PÓŠFAY

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Peter MOKRÝ

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 6.11.2019 o 06:45 hod. – Štadión Pasienky (vchod od OC Polus).Ukončenie zrazu bude cca o 17:00 na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
06.11.2019 TU – Triangel U13,U14 Székesfehervár BFZ U13,U14 bez FA
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 25.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.153: Štefan Krištofič 1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA), vylúčený za HNS, úmyselné kopnutie súpera na zemi nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 21.10.2019.

U.č.154: Marek Ulrich 1180799 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 20.10.2019.

U.č.155: Miroslav Budinský 1300925 (FK Karpaty Limbach, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 21.10.2019.

U.č.156: Alex Zeman 1304164 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R B), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením riskantným spôsobom pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 21.10.2019.

U.č.157: Bruno Kovár 1324961 (MŠK Iskra Petržalka, MD3R B), vylúčený za HNS, pohoršujúci výrok smerom k rozhodcovi, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 21.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.158: Marek Zigo  1154685  (FK Karpaty Limbach, S4BA) , od 21.10.2019.

U.č.159: Martin Brunner  1299233  (TJ Čunovo, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK a následne ČK sa správal hrubo nešportovo, provokatívne zatlieskal rozhodcovi na hracej ploche, podľa 48/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP a 1 súťažné stretnutie, podľa 37/3 DP, spolu pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, od 21.10.2019 .

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.160: Marek Krajčír  1159477 (SFC Kalinkovo, S3BA), od 21.10.2019.

U.č.161: Zoltán Gyurász  1240099 (SDM Domino, S4BA), od 21.10.2019.

U.č.162: Martin Turner  1304897 (ŠK Lozorno, FO, SD3R), od 20.10.2019. .

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.163: Roman Csőlle 1249618 (SFC  Kalinkovo, S3BA). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k situácii z 71. minúty (kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti hrudníka v neprerušenej hre bez možnosti hrať s loptou – bez zranenia súpera) v stretnutí 12. kola S3BA medzi SFC Kalinkovo – OFK Dunajská Lužná, konaného dňa 20.10.2019, podľa čl. 71/1,3b,d DP do 29.10.2019 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 21.10.2019 až do rozhodnutia DK.

U.č.164: ŠK Svätý Jur, MZRL. Na základe podnetu ŠTK BFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 9. kola MZRL Žolík Malacky – ŠK Svätý Jur ukladá DS – finančnú pokutu 150.-€, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 3.5 RS.

U.č.165: OFK Dunajská Lužná, S3BA. Berie na vedomie podnet na komisiu v ISSF na prešetrenie zákroku na hráča OFK Dunajská Lužná a oznamuje klubu, že začala disciplinárne konanie v U.č.163.

U.č.166: SFC Kalinkovo, S3BA. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k podnetu na komisiu OFK Dunajská Lužná a oznamuje klubu, že začala disciplinárne konanie v U.č.163.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť  termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí   v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Prihlásiť družstvo je potrebné cez ISSF manažéra a prihlášku nájdete aj na stránke https://www.futbalbfz.sk/ – ŠTK/KM. Termín uzávierky prihlášok je do 10.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

b/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom , kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), Bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2x 15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán. Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ).

ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1.stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ).Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky ( aj polčasové, strelcov gólov – minutáž ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk konecny58@centrum.sk

c/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T4

sk.A: FKM Karlová Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B : SDM Domino, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C: MŠK Iskra Petržalka, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: ŠK Žolík Malacky, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: FK Studienka, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F: TJ Slovan Viničné, SO 26.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: ŠK Nová Dedinka, SO 26.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: TJ Rovinka, SO 26.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: MŠK Senec, SO 26.10. od 10.00 hod. ( HP Čataj – 1 ihrisko )

sk.J : FCL D.N.Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( HP ZŠ P.Horova – 2 ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v centre X-BIONIC Sphere v Šamoríne. Ďalšie podrobnosti budú oznámené v pozvánke pre účastníkov.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Polák – nesprávny popis vzájomného NS hráčov, ktorým udelil OT-ŽK;

R.Tanglmayer – nesprávny popis priestupku hráča, ktorému udelil 2. ŽK.

Ospravedlnenia: Polakovič 30.10.-3.11., 12.-26.11.; Hajnala zrušenie ospravedlnenia 25.-27.10.; Pati Nagy 3.11.; Szakáll 2.11., 9.11.; Cvengroš 9.11.; Brody st. 2.11.; Banič 1.-9.11.; Hájek 9.-11.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
06.11.2019 TU – Triangel U13,U14 Székesfehervár BFZ U13,U14 bez FA
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 18.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK sa oboznámila s rozhodnutiami OK BFZ 005 a 006/2019 a konštatuje, že odôvodnenie nie je podložené žiadnou normou či predpisom, len subjektívnym názorom OK. ŠTK si splnila povinnosti v zmysle všetkých noriem a postupovala tak, ako aj v iných prípadoch v minulosti (napr.: K.Ves). Informovala VV BFZ o všetkých známych skutočnostiach a nič nezamlčala. ŠTK nemá právomoc meniť či nerešpektovať uznesenia VV BFZ.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

15.kolo Malacky – Rusovce, Senec – Tomášov, obidve stretnutia 9.11. o 13:30

IV.liga:

14.kolo Sv. Jur – K.Ves 31.10. o 14:00

15.kolo Závod – Vrakuňa 9.11. o 13:30

U19:

14.kolo NMŠK – Ružinov 30.10. o 10:30

15.kolo Ružinov – Lozorno 10.11. o 11:00

U17:

14.kolo PŠC Pezinok – Domino 2.11. o 14:00

U15 / U13:

12.kolo Šamorín – Bernolákovo 29.10. o 13:30 / 15:00, NMŠK – Rusovce 30.10. o 12:30 / 14:00, Pezinok – IMAS 1.11. o 9:00 / 11:00, Inter – Rača 31.10. o 10:00 / 12:00

Kontumuje:

U13 9.kolo: Ž.Malacky – Svätý Jur 3:0, v zmysle SP čl.11/2, s použitím čl.82/1/b.

Odstupuje na DK:

ŠK Svätý Jur (U13) za nenastúpenie na stretnutie 9.kola (SP čl.82/1/b).

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.141: Filip Boušek 1306560 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MD3R A), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti rukou v PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 14.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.142: Marek Markusek  1291231  (SFC Kalinkovo, S3BA) , od 13.10.2019.

U.č.143: Roman Jakubec  1224775  (SDM Domino BA, S4BA) , od 13.10.2019.

U.č.144: Erik Miklušičak  1310494  (Obecný športový klub Láb, S4BA) , od 13.10.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.145: Matej Krištofík  1184659 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 14.10.2019.

U.č.146: Gabriel Bernardino Franco  1421568 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 13.10.2019.

U.č.147: Peter Striško  1147143 (TJ Čunovo, S4BA), od 14.10.2019.

U.č.148: David Malý  1304409 (FC Zohor, SD3R), od 14.10.2019.

U.č.149: Adam Houdek  1303560 (FC Zohor, SD3R), od 14.10.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.150: Peter Golej – MFK Rusovce, S3BA. Berie na vedomie písomné vyjadrenie zástupcov klubu k U.č.139 a za HNS (hrubá urážka AR a R, nevhodný a poburujúci komentár hlásateľa a slovný atak smerom k AR2 počas druhého polčasu) v stretnutí 10. kola S3BA MFK Rusovce – FK Inter Bratislava, podľa čl. 48/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie US na 4 mesiace s prerušením počas zimnej prestávky, podľa čl. 48/2b DP, zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky od 07.10.2019 do 24.05.2020.

U.č.151: MFK Rusovce, S3BA. Za HNS člena US, zároveň hlásateľa a divákov počas a po stretnutí 10. kola S3BA MFK Rusovce – FK Inter Bratislava, ukladá DS – finančnú pokutu   300.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

U.č.152: Patrik Forgáč 1218870 (Lokomotíva Devínska Nová Ves). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.117 a odpúšťa 1 deň. Menovaný má uvoľnenú činnosť od 19.10.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                     

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí  v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12., 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 7.12., 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/

Prihlášku a podmienky uverejníme v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

b/ zmeny

PMA1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, UT 22.10. o 17.00 hod.

PMB1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, UT 22.10. o 17.30 hod.

PMC1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, UT 22.10. o 16.30 hod.

FA Lafranconi poplatok 20,- €

PRPK – 7.kolo: Dubová – Modra, SO 19.10. o 13.00 hod.

FK Dubová poplatok 20,- €

c/ termíny stretnutí – dohrávky ( nespôsobilé terény )

PMC1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, SO 26.10. o 11.00 hod.

PMA2, PMB2 – 6.kolo: FKM D.N.Ves – NMŠK 1922 B, SO 26.10. o

13.30 – 12.30

PRMA – 5.kolo: Rohožník – Pl.Mikuláš, SO 26.10. o 11.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: Sološnica – Gajary, UT 22.10. o 17.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: Miloslavov – Ch.Grob , NE 20.10. o 10.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: FKM D.N.Ves – Most , NE 20.10. o 14.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v rezorte  X Bionics Sphere v Šamoríne. Pokyny a program bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Tramita 31.10.-2.11.; Ďurčo 26.10.; Hajnala 25.-27.10.; Choreň 26.-27.10.; Sabela 30.10.-5.11. Pavlík R 1-2.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
17.10 – 25.10.2019 Predkolo Školský Pohár SFZ – ZŠ Brat.kraj  U13 a mladší
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Púchov Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
06.11.2019 TU – Triangel U13,U14 Székesfehervár BFZ U13,U14 bez FA
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 11.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 09.10.2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala tieto rozhodnutia:

OK 005/2019

Odvolanie FK Dúbravka proti rozhodnutiu o vylúčení zo súťaže zverejnenom v ÚS č. 9 zo dňa 30.08.2019 v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

OK BFZ konštatuje, že po oboznámení sa s celou dokumentáciou vzťahujúcou sa k prejednávanej veci (Podanie na komisiu – Elektronická prihláška do súťaže, Podmienky zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúr štadiónov, Informácia o osobnom preverení prísl. orgánmi BFZ pred samotným rozhodnutím VV BFZ o zaradení do súťaže, či FK Dúbravka spĺňa podmienky pre zaradenie družstiev do regionálnych súťaží BFZ, prijaté rozhodnutia VV BFZ, komunikácia medzi BFZ a FK Dúbravka) dospela k záveru, že predkladajúci p.Richtárik, predseda ŠTK BFZ nemal VV BFZ predložiť návrh na zaradenie FK Dúbravka do súťaže IV. ligy (viď Zápisnica č. 18 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave), nakoľko mal vedomosť, že FK Dúbravka nespĺňa náležitosti v zmysle schválených Podmienok zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúr štadiónov. Vzhľadom na uvedené OK BFZ, využijúc svoju právomoc, podáva touto cestou podnet na VV BFZ a navrhuje, aby VV BFZ po oboznámením sa s písomným rozhodnutím OK 005/2019, prijal rozhodnutie, na základe ktorého bude klubu FK Dúbravka vrátené štartovné 450 EUR.

OK 006/2019

Odvolanie FK Dúbravka proti rozhodnutiu DK BFZ o finančnej pokute pod U.č. 75 zverejnenom v ÚS č. 10 zo dňa 06.09.2019 v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

OK BFZ konštatuje, že po oboznámení sa s celou dokumentáciou vzťahujúcou sa k prejednávanej veci (Podanie na komisiu – Elektronická prihláška do súťaže, Podmienky zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúr štadiónov, Informácia o osobnom preverení prísl. orgánmi BFZ pred samotným rozhodnutím VV BFZ o zaradení do súťaže, či FK Dúbravka spĺňa podmienky pre zaradenie družstiev do regionálnych súťaží BFZ, prijaté rozhodnutia VV BFZ, komunikácia medzi BFZ a FK Dúbravka) dospela k záveru, že predkladajúci p.Richtárik, predseda ŠTK BFZ nemal VV BFZ predložiť návrh na zaradenie FK Dúbravka do súťaže IV. Ligy (viď Zápisnica č. 18 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave), nakoľko mal vedomosť, že FK Dúbravka nespĺňa náležitosti v zmysle schválených Podmienok zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúr štadiónov. Vzhľadom na uvedené OK BFZ, využijúc svoju právomoc, podáva touto cestou podnet na VV BFZ a navrhuje, aby VV BFZ po oboznámením sa s písomným rozhodnutím OK 006/2019, prijal rozhodnutie, na základe ktorého bude klubu FK Dúbravka odpustená finančná pokuta 800 EUR uložená rozhodnutím DK BFZ pod U.č. 75 zverejnenom v ÚS č. 10 zo dňa 06.09.2019.

OK 007/2019

Odvolanie FK INTER BRATISLAVA, a.s. proti rozhodnutiu ŠTK BFZ, ktorým bola klubu udelená kontumácia v zápase medzi FK Inter Bratislava – MŠK Senec 0:3 v zmysle SP čl. 11/2 s použitím čl. 82/1/f v spojení s čl. 52/d a a čl. 47/5 zverejnenom v ÚS č. 9 zo dňa 30.09.2019 v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Pohár BFZ:

1.kolo NMŠK – Vrakuňa, Mariathal – Lamač 16.11. o 13:00

2.kolo NMŠK / Vrakuňa – Rovinka, Mariathal / Lamač – Dev.Nová Ves, Kalinkovo – Pezinok, Cajla – D.Lužná 22.4. o 17:00

Schvaľuje:

U17:

10.kolo I.Petržalka  – Jakubov 18.10. o 17:30 – dohráva sa od 23.min. II.polčasu

12.kolo Pezinok – Rača 19.10. o 14:00

13.kolo Ž.Malacky – Dev.Nová Ves 26.10. o 15:00

U15 / U13:

10.kolo NMŠK – Bernolákovo 19.10. o 10:00 / 12:00

Upozorňuje:

PŠC Pezinok (TIPOS III.liga) za nedostatočné nahratie hlasitosti zvuku vo videozázname z 9.kola.

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

IV.liga: 10.kolo CFK Pezinok-Cajla – Láb, Lamač – Závod obe 16.10. o 15:30

U17: 10.kolo Pezinok – Ružinov 23.10. o 15:30

U15 / U13: 8.kolo Pezinok – Senec 10.10. o 16:00 / 14:00

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.130: Jakub Šauša 1358894 (ŠK Žolík Malacky, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 6.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.131: Marek Ducký  1154402  (TJ Rovinka, S3BA) , od 7.10.2019.

U.č.132: Jakub Pavúk  1226551  (PŠC Pezinok, S3BA) , od 7.10.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.133: Ján Červenák  1310463 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 7.10.2019.

U.č.134: Patrik Kostka  1264847 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 7.10.2019.

U.č.135: David Kimlička  1306945 (FC Zohor, SD3R), od 7.10.2019.

U.č.136: Peter Halmeš  1259722 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA), od 9.10.2019.

U.č.137: Victor Enmanuel Vera Velazgues  1400840 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA), od 9.10.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.138: MFK Rusovce, S3BA. DK berie technický problém na vedomie a upozorňuje, že v prípade ak sa bude podobný nedostatok opakovať, bude postupovať v zmysle RS a DP. Na základe odstúpenia ŠTK za manipuláciu s video záznamom v stretnutí 8. kola MFK Rusovce – FK Slovan Most pri Bratislave a vysvetlenia video kameramana, že problém klub rieši, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U.č.139: MFK Rusovce, S3BA. Na základe Správy delegáta, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a ZoS začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS člena US Petra Goleja 1073166 v stretnutí 10. kola s FK Inter Bratislava, za hrubú urážku AR1 a R cez polčasovú prestávku, nevhodný a poburujúci komentár pri dosiahnutí gólu od hlásateľa Petra Goleja a neustály slovný atak do AR2 počas druhého polčasu, pričom podpichoval prítomných divákov, že rozhodca je zodpovedný za prehru družstva Rusoviec. Predbežným ochranným opatrením ukladá zákaz vykonávania akejkoľvek funkcie US p. Petrovi Golejovi, zákaz styku s delegovanými osobami do vyriešenia prípadu od 7.10.2019. Ďalej žiada o písomné stanovisko k HNS divákov, ktorí po stretnutí urážali a vyhrážali sa delegovaným osobám. Z dôvodu bezpečnosti si museli DO zavolať policajnú hliadku, ktorá ich bezpečne odprevadila z areálu štadióna v termíne do 15.10.2019.

U.č.140: Nicolas Kováč  1339907 (MŠK Senec B, MD3R A). Za HNS, úmyselné poškodenie dverí na hráčskej kabíne po stretnutí OFK Dunajská Lužná – MŠK Senec B, podľa čl. 47/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 týždeň a pokutu klubu MŠK Senec 50.-€, podľa čl. 47/2c a 47/4. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to: a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ     ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať.

Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov BFZ. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12., 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 7.12., 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/

Prihlášku a podmienky uverejníme v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

b/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), Bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán.

Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ) ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1.stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky ( aj polčasové, strelcov gólov – minutáž ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

c/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T3

sk.A: FK Inter, SO 12.10. od 15.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova )

sk.B : NMŠK 1922, SO 12.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: TJ Záhoran Jakubov, NE 13.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F: FK Cinemax Doľany, SO 12.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: TJ Malinovo, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: SFC Kalinkovo, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: ŠK Bernolákovo, NE 13.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J : FC Petržalka B, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

d/ súťaž PMC2 – kontumácia

5.kolo: Báhoň – Doľany 3 : 0 k ( nedostavenie sa na stretnutie – SP 82/b )

FK Cinemax Doľany poriadková pokuta 50,- € ( RS 3.5 )

e/ zmeny

PMA1 – 6.kolo: FK Dúbravka – FKP Dúbravka, PO 14.10. o 17.15 hod.

PMB1 – 6.kolo: FK Dúbravka – FKP Dúbravka, PO 14.10. o 17.15 hod.

PMC1 – 6.kolo: FK Dúbravka – FKP Dúbravka, PO 14.10. o 16.00 hod.

FK Dúbravka poplatok 20,- €.

f/ termíny stretnutí – dohrávky ( nespôsobilé terény )

PMC1 – 5.kolo: Žolík Malacky – FKM Stupava, UT 15.10. o 17.00 hod.

PMC1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, SO 26.10. o 11.00 hod.

PMA2, PMB2 – 6.kolo: FKM D.N.Ves – NMŠK 1922 B ( nenahlásený termín )

PRMA – 5.kolo: Rohožník – Pl.Mikuláš, SO 26.10. o 11.00 hod.

PRPK – 5.kolo: Vištuk – Čataj, ŠT 17.10. o 17.30 hod.

PMC2 – 5.kolo: Sološnica – Gajary, UT 22.10. o 17.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: Miloslavov – Ch.Grob , NE 20.10. o 10.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: FKM D.N.Ves – Most ( nenahlásený termín )

g/ nezaslané výsledky stretnutí ( rozhodca – laik )

PMA3 – 5.kolo: MŠK Iskra B – Lamač

PMA3 – 9.kolo: MŠK Iskra B – Vrakuňa B ( hralo sa 18.9. )

Komisia rozhodcov a delegátov

Termín seminára frekventantov programu Talent – Mentor BFZ oznámi komisia v najbližšom čase. Uskutoční sa po skončení jesennej časti súťažného ročníka.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: M. Polák – nedostatočný popis okolností zranenia, najmä skutočnosti, či k zraneniu došlo v dôsledku priestupku súpera voči PF; R. Henček – nedostatočný popis okolností zranenia, najmä skutočnosti, či k zraneniu došlo v dôsledku priestupku súpera voči PF.

Pozýva na zasadnutie dňa 11.10. o 17.45 M. Kroneraffa, o 18.00 M. Vašša a o 18.15 I. Harajbiča.

Ospravedlnenia: Farkaš M. 19.10., 20.10. do 12.00; Klúčik 5.10. (akceptuje); Harajbič 20.10.; Triskal 16.10.; Farkaš M. 16.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2007)
na MT U13 Ljubljana International Cup 2019 (15-17.10.2019)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (8): Oliver ĎURÍK, Lukáš ČERVENKA, Marko PERNIČKA, Michal HRMO, Tomáš BUČURIČ, Pavol LEMBAK, Artur HABA, Šimon POLAKOVIČ

FC Petržalka (8): Šimon MELO, Nicolas SAGAN, Jakub KUSALÍK, Samuel ŠUBERT, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Ján BRNULA, Martin HLAVATÝ

FK Inter Bratislava (1): Alex Mark MONAGHAN

FKM Karlova Ves (1): Noel VARGA

SDM Domino (1): Lukáš KOVÁČ

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (3): Jakub KARUL, Filip ONDRUŠ, Benjamin SALAJ,

FKM Karlova Ves (2): Arsenij REZNIČENKO, Oskar OLLE

SDM Domino (1): Lukáš KOVÁČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Maroš SKOVAJSA, Peter MOKRÝ

Vedúci: Peter MOKRÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 15.10.2019 o 06:45 hod. – Štadión Pasienky (vchod od OC Polus).Ukončenie zrazu bude cca vo štvrtok 17.10.2019 v neskorých večerných  hodinách na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.10 – 17.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
17.10 – 25.10.2019 Predkolo Školský Pohár SFZ – ZŠ Brat.kraj  U13 a mladší
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
06.11.2019 TU – Triangel U13,U14 Székesfehervár BFZ U13,U14 bez FA
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 04.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 8.10.2019 o 18:30 hod. sa v kultúrnom dome v Pezinku uskutoční pracovné stretnutie zástupcov FK v pôsobnosti ObFZ Bratislava – vidiek s prezidentom SFZ, vedením BFZ a vedením ObFZ Bratislava – vidiek.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Berie na vedomie: vyjadrenie FC Rohožník (TIPOS III.liga) k nedostatočnému nahratiu videozáznamu 4.kola (chýba zvukový záznam) bez prijatia ďalších opatrení.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

 1. resp. 28.kolo Senec – Rovinka v obrátenom poradí, t.j. 13.kolo v Rovinke 27.10. o 14:00 a 28.kolo v Senci.

U19:

 1. resp. 26.kolo Petržalka – Lozorno v obrátenom poradí, t.j. 11.kolo v Lozorne 12.10. o 10:00 a 26.kolo v Petržalke. FC Petržalka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

U17:

 1. kolo Pezinok – Ružinov 5.10. o 14:00

Odstupuje na DK:

MFK Rusovce (TIPOS III.liga) za manipuláciu s videozáznamom 8.kola (II.polčas 20.min.), kde chýba časť záznamu.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.119: Matúš Bellay 1267769 (FK Rača BA, S3BA), vylúčený za zakázanú hru, podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.45/2a DP, od 29.09.2019.

U.č.120: Patrik Špak 1218817 (FK Inter BA, S3BA), vylúčený za zakázanú hru, kopnutie súpera nadmernou silou do nohy v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.45/2a DP, od 29.09.2019.

U.č.121: Andria Bakrač 1416278 (FC Malacky, S3BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v prerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 29.09.2019.

U.č.122: Benedikt Malinovský 1327016 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, úder do tváre súpera nadmernou silou v prerušenej hre a hrubé urážky, vyhrážanie a pokus o napadnutie AR1, podľa 48/1b a 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 6 mesiacov, podľa čl.48/2b a 49/2b DP, od 29.09.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.

U.č.123: FC Zohor, SD3R. Za HNS člena klubu Benedikta Malinovského po stretnutí 9. kola s FK Slovan Ivanka pri Dunaji ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

U.č.124: Branislav Čomor 1279438 (FC Petržalka, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 29.09.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.125: Matúš Jarabek  1250372  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) , od 30.09.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.126: Lukáš Blaščák  1356371 (ŠK Svätý Jur, MD3R A), od 30.09.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.127: TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Berie na vedomie správu DS a písomné ospravedlnenie klubu TJ Záhoran Jakubov a za HNS – kopnutie hráča Erika Suroviča do dverí na kabíne hostí po stretnutí 9. kola, FK Vajnory – TJ Záhoran Jakubov,  ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 47/1c, 4 a 12 DP.   

U.č.128: Milan Vencel, CFK Pezinok-Cajla. Berie na vedomie písomné ospravedlnenie menovaného k U.č.116 a za HNS (hrubá urážka rozhodcu a delegáta pred kamerou) po stretnutí 8. kola S4BA FK Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie HU na 2 mesiace, podľa čl. 48/2b DP, zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky od 23.09.2019 do 22.11.2019.

U.č.129: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Za HNS člena klubu a divákov v stretnutí  8. kola S4BA FK Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

 Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí   v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12., 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 7.12., 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/

Prihlášku a podmienky uverejníme v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.                                                      b/ súťaž PMD U8 – nezaslané výsledky

T1: FC Petržalka ( hralo sa 15.9. )

T2: ŠK Slovan Bratislava ( hralo sa 29.9. )

c/ súťaž PMD U8 – zápasové súpisky

KM žiada FK Inter Bratislava , FC Petržalka A, FC Petržalka B, aby urýchlene

nahrali do ISSF zápasové súpisky hráčov, ktorí hrali na turnajoch PMD.

FK Inter Bratislava ( turnaje T1, T2 )

FC Petržalka A ( turnaje T1, T2 )

FC Petržalka B ( turnaje T1, T5, T2 )

d/ súťaž PRMA – kolízia s PMD U8

6.kolo: Jakubov – Pl.Štvrtok, NE 13.10. o 13.00 hod.

e/ odložené stretnutia pre chorobnosť hráčov

PRPK – 5.kolo: Vištuk – Čataj

PMC2 – 5.kolo: Sološnica – Gajary

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Dúbravec – neúplný popis priestupkov pri udelení OT-ŽK;

Ľ. Čižmár – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

P.Pati Nagy – neuvedený výsledok konfrontácie v stretnutí ml. žiakov.

Pozýva na zasadnutie dňa 11.10. o 17.45 M. Kroneraffa a o 18.00 M. Vašša.

Ospravedlnenia: Ježík 11.-17.10.; Kožuch od 27.9. do prihlásenia; Hudy 11.-13.10.; Farkaš R. 8.10., 13.10., 19.10., 26.10.; Keller 11.-13.10.; Banič 12.-13.10.; Kroneraff 29.9.; 12.10. (od 13.00), 13.10., 6.-9.11., 22.-24.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2007)
na celodenný zraz U13 dňa 09.10.2019 Pasienky (pred MT v Slovinsku)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (8): Oliver ĎURÍK, Lukáš ČERVENKA, Marko PERNIČKA, Michal HRMO, Tomáš BUČURIČ, Pavol LEMBAK, Artur HABA, Šimon POLAKOVIČ

FC Petržalka (8): Šimon MELO, Nicolas SAGAN, Jakub KUSALÍK, Samuel ŠUBERT, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Ján BRNULA, Martin HLAVATÝ

FK Inter Bratislava (3): Filip ONDRUŠ, Benjamin SALAJ, Alex Mark MONAGHAN

FKM Karlova Ves (3): Arsenij REZNIČENKO, Noel VARGA, Oskar OLLE

SDM Domino (1): Lukáš KOVÁČ

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (3): Jakub KARUL, Adam ČERŇAK, Simon HUŽOVIČ

FC Petržalka (2): Adam MOZOLA, Matúš PALAJ

ŠK Slovan Bratislava (1): Viliam JURDÍK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 09.10.2019 o 08:30 hod. – Štadión Pasienky (vchod od OC Polus).Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.10 – 17.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 27.09.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Žiada:

FC Rohožník (Tipos III.liga), o písomné vyjadrenie, do 3.10., z akého dôvodu je video zo 4.kola bez zvukového záznamu.

Schvaľuje:

U17:

9.kolo PŠC Pezinok – MŠK Senec B 16.10. o 15:30

12.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – Záhoran Jakubov 20.10. o 11:30

14.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK Dúbravka 23.10. o 15:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.106: Mário Ďurica 1173805 (OŠK Láb, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 23.09.2019.

U.č.107: Samuel Krutka 1303754 (NMŠK 1922 BA, SD3R), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 23.09.2019.

U.č.108: Andrej Trenčan 1373662 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou do chrbta mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 22.09.2019.

U.č.109: Andrej Polkoráb 1357409 (ŠK Svätý Jur, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti neopatrným podrazením mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 22.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.110: Tomáš Krucký  1138458  (TJ Rovinka, S3BA) , od 23.09.2019.

U.č.111: Dominik Vrba  1306082  (NMŠK 1922 BA, SD3R) , od 23.09.2019.

U.č.112: Tomáš Knepp  1304285  (FK Dúbravka, MD3R B) , od 26.09.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.113: PŠC Pezinok, MD3R A. Na základe odstúpenia ŠTK za neoprávnené čerpanie čakacej doby v stretnutí 2. kola PŠC Pezinok  – NMŠK 1922 Bratislava, podľa čl. 59 DP ukladá DS – Pokutu 50.-€.

U.č.114: NMŠK 1922 Bratislava, MD3R A. Na základe odstúpenia ŠTK za odvolanie družstva z HP, nerešpektovanie výzvy ŠTK v US. č.11 a neuvedenie dôvodu neprítomnosti trénera na lavičke v stretnutí 2. kola PŠC Pezinok  – NMŠK 1922 Bratislava,  podľa čl. 60 DP a RS ukladá DS – Pokutu 100.-€.

U.č.115: Mário Malina 1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) V skúšobnej dobe podmienečného uloženého výkonu disciplinárnej sankcie sa znovu dopustil previnenia,             viď U.č. 96. Mário Malina – DS, pozastavenie výkonu športu na 1 týždeň od 30.09.2019 – 06.10.2019, podľa čl. 40/3 DP.

U.č.116: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov hostí a prezidenta klubu Milana Vencela ( vulgárne pokriky divákov na rozhodcovskú trojicu a hrubá urážka prezidenta klubu priamo pred kamerou na rozhodcu a delegáta zväzu ) počas a po stretnutí 8. kola S4BA FK Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 01.10.2019. Zároveň ochranným predbežným opatrením ukladá Milanovi Vencelovi zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky do rozhodnutia disciplinárneho orgánu.

U.č.117: Patrik Forgáč 1218870 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R). Za HNS po stretnutí 8. kola s MŠK Iskra Petržalka ( hrubé urážlivé výroky na R, pobyt v TZ, kde nebol oprávnený sa zdržiavať, nakoľko nebol uvedený v ZoS), podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu a funkcie na 4 týždne, podľa čl.48/1c DP, od 22.09.2019.

U.č.118: Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R. Za HNS člena klubu Patrika Forgáča po stretnutí 8. kola s MŠK Iskra Petržalka ukladá DS – finančnú pokutu 40.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.   

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí dňom 30.9.2019.    Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).    a/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán. Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ).  ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1. stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky (aj polčasové, strelcov gólov – minutáž) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T2

sk.A: ŠK Slovan, NE 29.9. od 9.30 hod. ( 4 ihriská )

sk.B : FKP Dúbravka, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C: FK Dúbravka, SO 28.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.F: FK Karpaty Limbach, NE 29.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: ŠKO Miloslavov, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: FK Ivanka, NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.J : FKM Stupava, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ súťaž PMD U8 – nezaslané výsledky

T1: FC Petržalka ( hralo sa 15.9. )

d/ súťaž PRMA – kontumácia

3.kolo: Zohor – Jakubov 3 : 0 k ( nedostavenie sa na stretnutie – SP 82/b )

TJ Záhoran Jakubov poriadková pokuta 50,- € ( RS 3.5 )

e/ súťaž PMA1 – upozornenie

KM upozorňuje ŠK Žolík Malacky, že stretnutia bez HU a lekára sa nemôžu odohrať. V prípade opakovaného, alebo oneskoreného začiatku stretnutia bude klub odstúpený na DK BFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 bol určený na 1.10.2019 na atletickom štadióne Mladá garda so začiatkom o 16.30. Zraz a prezentácia skupiny na intervalový test je o 16.00. Pozvaní rozhodcovia: M. Krčová, G. Matejová, P. Budáč, D. Olša, M. Farkaš, K. Chrupka, D. Kožuch, A. Vanek, P. Cvengroš a I. Kachnič (poslední dvaja na splnenie limitu na S3BA). Pozvánky a program (rozpis behov) boli pozvaným rozhodcom poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 1.10. (utorok, Mladá garda) o 17.45 Š. Vasilenka a o 18.00 M. Vašša.

Ospravedlnenia: Uram od 23.9. k dispozícii iba počas piatkov a víkendov; Ježík 30.10.-3.11.; Triskal 12.-13.10.; Szakáll 5.10., 13.10., 19.10.; Slezák 30.9.-5.10.; Banič 6.10.; Truchlý 6.10., 19.10.; Brody st. 5.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.10 – 17.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 20.09.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Odhlásenie sa zo súťaže U19 FC Rohožník podané cez ISSF.

Schvaľuje:

U17:

11.kolo Ružinov – D.Lužná 9.10. o 16:00

Kontumuje:

U17 2.kolo PŠC Pezinok – NMŠK 3:0 resp. 0:3 v zmysle SP čl.11/4. Odôvodnenie: PŠC Pezinok neoprávnene čerpal čakaciu dobu (SP čl.69), keď mal dostatočný počet hráčov, ale čakal na brankára. Porušil tak SP čl.82/1/b. NMŠK 1922 odvolal vedúci družstva z hracej plochy, čím prišlo k porušeniu SP čl.82/1/d.

Odstupuje na DK:

PŠC Pezinok (U17) za neoprávnené čerpanie čakacej doby.

NMŠK 1922 (U17) za nerešpektovanie výzvy ŠTK v predošlej US. Vedúceho družstva p.Mariána Križana za odvolanie družstva z HP a spôsobenie tým predčasného ukončenia stretnutia. Trénera p.Ladislava Horváta, ktorý bol uvedený v zápise o stretnutí, ale prítomný na stretnutí nebol.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č. 96: Mário Malina 1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 20.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 97: Samuel Mifkovič  1305413  (FC Zohor, SD3R) , od 15.09.2019.

U.č. 98: Igor Malý  1122465  (TJ Záhoran Kostolište, S4BA) , od 20.09.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č. 99: Miroslav Mifkovič  1304427 (FC Zohor, SD3R), od 15.09.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.100: ŠK Svätý Jur, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po stretnutí 6. kola ŠK Svätý Jur – TJ Záhoran Kostolište, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a DP ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U.č.101: Dominik Štepiansky 1306020 (FK Rača BA, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.86 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 20.09.2019 do 31.12.2019.

U.č.102: TJ Záhoran Kostolište, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS Mária Kučeru voči delegátovi stretnutia počas 5. kola, TJ Čunovo – TJ Záhoran Kostolište, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 58/4 a čl. 12 DP.

U.č.103: TJ Záhoran Jakubov, MD3R B. Na základe Zápisu o stretnutí, za HNS člena US Stanislav Slaninku voči rozhodcovi stretnutia počas a po stretnutí 3. kola s Lokomotívou Devínska Nová Ves, ( nepovolený vstup do kabíny rozhodcu v polčasovej prestávke a po stretnutí, kritika rozhodcu zvýšeným hlasom v kabíne rozhodcu ), podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 57/2 a čl. 12 DP.

U.č.104: TJ Čunovo, S4BA. Berie na vedomie stanovisko klubu a za nedostatočnú US ( neprijal opatrenie k pokrikovaniu diváka na delegáta stretnutia) počas stretnutia 5. kola s TJ Záhoran Kostolište, podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U.č.105: Stanislav Slaninka 1389431 (TJ Záhoran Jakubov – člen US).  Za HNS člena US Stanislava Slaninku voči rozhodcovi stretnutia počas a po stretnutí 3. kola s Lokomotívou Devínska Nová Ves, ( nepovolený vstup do kabíny rozhodcu v polčasovej prestávke a po stretnutí, kritika rozhodcu zvýšeným hlasom v kabíne rozhodcu ), podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie člena US na 3 súťažné stretnutia od 09.09.2019, podľa 48/2a DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí dňom 30.9.2019.     Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ  ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať.

Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň.

Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán.

Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ). ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1. stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky (aj polčasové, strelcov gólov – minutáž) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk    

b/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T1 a T5

sk.B – T1: FK Rača, SO 21.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T5: SFC Kalinkovo, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

c/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja

KM žiada FK Studienka o urýchlené nahlásenie termínu organizácie turnaja T4.

d/ dohrávky stretnutí prípraviek – 1.kolo

PMA1: Stupava – Senec, ŠT 26.9. o 16.30 hod. ( UT Stupava )

PMB1, PMC1: Stupava – Senec, ŠT 26.9. o 17.30 hod. ( HP Borinka – súbežne )

e/ zmeny

PRPK – 3.kolo: Sl.Grob – Kráľova, 22.9. o 12.00 hod. OŠK Slov. Grob poplatok 20.-€.

PRMA – 6.kolo: Láb – FC IMAS, 12.10. o 9.30 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 bol určený na 1.10.2019 na atletickom štadióne Mladá garda so začiatkom o 16.30. Zraz a prezentácia skupiny na intervalový test je o 16.00. Pozvaní rozhodcovia: M. Krčová, G. Matejová, P. Budáč, D. Olša, M. Farkaš, K. Chrupka, D. Kožuch, A. Vanek, P. Cvengroš a I. Kachnič (poslední dvaja na splnenie limitu na S3BA). Pozvánky a program (rozpis behov) budú pozvaným rozhodcom poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 20.9. o 17.30 P. Piatku.

Ospravedlnenia: Polák 17.9., od 16.9. k dispozícii iba počas víkendov; Čižmár 29.9.; Uram 3.-9.10.; Hajnala 28.9.; Hájek 26.-28.9.; Pinček 27.-29.9.; Banič 28.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v Bratislave v termíne 27.09.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému Obsahové zameranie tréningového procesu v amatérskom seniorskom futbale”. Seminár je určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou a bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou formou do 22.09.2019 na e-mail: tmkbfz@gmail.com. Prihláška je zverejnená na stránke: https://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / Seminár trénerov.

Podrobné informácie ohľadom programu nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

TMK BFZ upozorňuje FK – FK Most pri Bratislave a ŠK Šenkvice prihlásené do regionálnych mládežníckych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovne :

 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie trénerov bolo potrebné predložiť do 1.8.2019 (netreba zasielať licenciu). TMK BFZ opätovne žiada menované kluby o splnenie si povinnosti nahlásenia trénerov. V prípade nesplnenia povinnosti budú FK predložené na DK BFZ. Predloženie je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com obtatom.

Úsek mládeže:

Oznamuje, zmenu termínu MT U13 v Slovinsku z pôvodného termínu 30.9 – 2.10.2019 na termín 15-17.10.2019. Dátum celodenného zrazu BFZ U13 sa posúva  z 24.9.2019 na  9.10.2019.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
September:
23.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
15.10 – 17.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.11 ZO DŇA 13.09.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozhodnutím VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Žiada o písomné vyjadrenie do 18.9.2019:

NMŠK 1922 (U17), z akého dôvodu vedúci družstva p.Marián Križan odvolal družstvo zo stretnutia 2.kola a prečo nekaučoval družstvo tréner uvedený v zápise o stretnutí.

KR BFZ z akého dôvodu rozhodca p.Miloš Lalo umožnil čerpanie čakacej doby domácemu družstvu v stretnutí 2.kola (U17) Pezinok – NMŠK.

Schvaľuje:

IV.liga:

5.kolo Domino – V.Leváre, Láb – Cajla obe 25.9. o 16:00

11.kolo Domino – Vrakuňa 12.10. o 11:00

U19:

5.kolo Pezinok – Petržalka 25.9. o 16:30

U17:

5.kolo Ž.Malacky – Rusovce 25.9. o 16:30, Domino – Pezinok 24.9. o 16:00

9.kolo D.Lužná – Ivanka 1.10. o 16:00

10.kolo Kalinkovo – Dúbravka 25.9. o 16:00

12.kolo Domino – Sv. Jur 19.10. o 15:00

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č. 84: Tomáš Nagy 1198940 (ŠK Bernolákovo, S3BA). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR BFZ, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 5. kola III. Ligy ŠK Bernolákovo – FK Rača Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK , podľa čl. 78/5a DP.

U.č. 85: Erik Reindl 1303701 (OFK Dunajská Lužná, SD3R), vylúčený za HNS, sotenie súpera nadmernou silou, podľa čl. 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.49/2a a 39/2 DP, od 11.09.2019.

U.č. 86: Dominik Štepiansky 1306020 (FK Rača BA, SD3R), vylúčený za kopnutie súpera neprimeranou intenzitou do kolien zo zadu mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 12.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 87: Vasyl Pitra  1312156  (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA) , od 9.09.2019.

U.č. 88: Matúš Bellay  1267769  (FK Rača BA, S3BA). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR BFZ, konanie voči menovanému za udelenie 2. ŽK/ČK  5. kola III. Ligy     ŠK Bernolákovo – FK Rača Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 89: FK Dúbravka Bratislava, S4BA. DK BFZ sa zaoberala odvolaním sa klubu voči poriadkovej pokute za vylúčenie zo súťaže IV. ligy a doručenému odvolaniu nevyhovuje v plnom rozsahu a vec predkladá na rozhodnutie Odvolacej komisii BFZ.

U.č. 90: TJ Záhoran Jakubov, MD3R B. Na základe ZoS začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS člena US Stanislav Slaninku RP 1389431 v stretnutí 3. kola s Lokomotívou Devínska Nová Ves, za nepovolený vstup do kabíny rozhodcu v polčasovej prestávke a po stretnutí, kritika rozhodcu zvýšeným hlasom v kabíne rozhodcu a počas stretnutia. Predbežným ochranným opatrením ukladá zákaz vykonávania funkcie člena US        p. Stanislavovi Slaninkovi do vyriešenia prípadu od 13.09.2019 a písomné stanovisko klubu a Stanislava Slaninku žiada doručiť v termíne do 17.9.2019.

U.č. 91: TJ Čunovo, S4BA. Na základe správy DS začína disciplinárne konanie za nedostatočnú usporiadateľskú službu a žiada klub o písomné stanovisko k neplneniu si povinnosti členov US k HNS diváka H k delegátovi stretnutia v stretnutí 5. kola s TJ Záhoran Kostolište, v termíne do 17.09.2019.

U.č. 92: TJ Záhoran Kostolište, S4BA. Na základe správy DS začína disciplinárne konanie za HNS Mária Kučeru voči delegátovi stretnutia 5. kola, TJ Čunovo – TJ Záhoran Kostolište a žiada klub a menovaného o písomné stanovisko a prijatie opatrenia k HNS člena klubu, v termíne do 17.09.2019.

U.č. 93: Tomáš Pálka  1249310  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.76 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa  od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 13.09.2019 do 30.06.2020.

U.č. 94: Ján Andrejko  1259775  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.77 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa  od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 13.09.2019 do 30.06.2020.

U.č. 95: František Lády  1258299  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.78 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa  od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 13.09.2019 do 30.06.2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí dňom 30.9.2019.    Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa

podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ

( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať.

Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť

termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň.

Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán.

Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ). ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1. stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky (aj polčasové, strelcov gólov – minutáž) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk          

b/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T1

sk.A – T1: FC Petržalka „A“, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B – T1: FK Rača, SO 21.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C –  T1: Lokomotíva D.N.Ves „A“, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D –  T1: FKM Stupava „A“, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

sk.F – T1: PŠC Pezinok, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T1: PŠC Pezinok „B“, SO 14.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja

KM žiada FK Studienka o urýchlené nahlásenie termínu organizácie turnaja T4.

d/ zmena termínu stretnutí

PMA1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, NE 6.10. o 9.00 hod.

PMB1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, NE 6.10. o 10.00 hod.

PMC1 – 5.kolo: Šamorín – Ivanka, NE 6.10. o 11.00 hod.

PMA1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, ŠT 24.10. o 17.30 hod.

PMB1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, ŠT 24.10. o 17.30 hod.

PMC1 – 8.kolo: Lafranconi – Z.Bystrica, ŠT 24.10. o 18.30 hod.

e/ dohrávky stretnutí prípraviek – 1.kolo

PMA1, PMB1, PMC1: Stupava – Senec ( Stupava nahlásiť termín )

PMA1: PMB1, PMC1: Vrakuňa – FKP Dúbravka, 23.9. o 17.30,17.30,16.30 hod.

PMC1: Žolík Malacky – Bernolákovo ( Žolík Malacky nahlásiť termín )

PMA2, PMB2: NMŠK 1922 B – FKM D.N.Ves , 23.9. o 17.30 hod. ( súbežne )

PRMA: Láb – Jakubov, 17.9. o 17.00 hod.

PRMA: Závod – Pl.Mikuláš, 18.9. o 17.00 hod.

PRPK: Vištuk – Šenkvice, 19.9. o 18.00 hod.

PRPK: Grinava – Viničné, 19.9. o 17.30 hod.

PRSC: Miloslavov – N.Dedinka, 23.9. o 18.00 hod.

PRSC: D.Lužná – Rovinka , 17.9. o 17.00 hod.

PMC2: Kráľova – Rovinka, 17.9. o 17.45 hod.

PMC2: D.Lužná – Vrakuňa B , 19.9. o 17.00 hod.

PMC2: Miloslavov – N.Dedinka, 23.9. o 17.00 hod.

PMC2: FKM D.N.Ves – Zálesie, 13.10. o 13.00 hod

f/ zmeny s poplatkom

PRPK – 2.kolo: Vinosady – Vištuk, SO 14.9. o 10.00 hod. Vinosady poplatok 20,- €.

PRPK – 2.kolo: Dubová – Sv.Jur B, NE 15.9. o 11.00 hod. Dubová poplatok 20,- €.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 bol určený na 1.10.2019 na atletickom štadióne Mladá garda so začiatkom o 16.30. Zraz a prezentácia skupiny na intervalový test je o 16.00. Pozvaní rozhodcovia: M. Krčová, G. Matejová, P. Budáč, D. Olša, M. Farkaš, K. Chrupka, D. Kožuch, A. Vanek, P. Cvengroš a I. Kachnič (poslední dvaja na splnenie limitu na S3BA). Pozvánky a program (rozpis behov) budú pozvaným rozhodcom poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 20.9. o 17.30 P. Piatku.

Nedostatky v zápisoch:

L.Tománek – nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča (vážny nedostatok), intenzita sa pri kopnutí súpera nevyjadruje výrazmi „zanedbateľná“, alebo „nezanedbateľná“;

K.Chrupka – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK (H17, SZRL-U15), funkcia hlavného usporiadateľa a trénera družstva by sa v žiadnom prípade nemala zdvojovať (je potrebné vyžiadať si vyjadrenie klubu);

J.Valko – nedostatočný popis 3 priestupkov s udelením OT-ŽK (SD3R-U-19 a MD3R-U17);

D. Bláha – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK (D3, SD3R-U19);

M.Polák – neuvedení hlásateľ a videotechnik (stretnutie S4BA!);

P.Pati Nagy, D. Klúčik a R. Hudy – upozorňuje menovaných (v prípade Patiho Nagya opakovane!), že je nutné, aby vedúci družstiev boli na stretnutiach prítomní (zvlášť v stretnutiach mládeže), boli uvedení v zápise a ak to tak nie je, je potrebné vyžiadať si vyjadrenie k danej skutočnosti;

A.Vanek – funkcia hlavného usporiadateľa a vedúceho družstva by sa nemala zdvojovať (je potrebné vyžiadať si vyjadrenie klubu).

Ospravedlnenia: Lomňančík 14.-15.9.; Gosiorovský 22.9.; Harajbič 26.9.-1.10.; Vician 23.9.; Perašín 20.-22.9.; Kroneraff, 29.9., 12.-13.10., 6.-9.11., 22.-24.11.; Pavlík R. 27.-29.9., 19.10., 26.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v Bratislave v termíne 27.09.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému Obsahové zameranie tréningového procesu v amatérskom seniorskom futbale”. Seminár je určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou a bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou formou do 22.09.2019 na e-mail: tmkbfz@gmail.com. Prihláška je zverejnená na stránke: https://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / Seminár trénerov.

Podrobné informácie ohľadom programu nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2006)
na Regionálny turnaj SFZ U14, Senec a okolie (14-18.9.2019)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (10): Artur VYDARENÝ, Jozef KOVÁČ, Samuel MURÁR, Tomáš JURIŠTA, Martin KLAUČO, Teodor GAŠPAR, Róbert TOMÁNEK, Max DUGOVIČ, Dominik ŽELIPSKÝ, Juraj KUCHTA

FC Petržalka (5): Patrik KAJABA, Matúš MRAVEC, Richard GRÁNSKY, Nino ŽIGA, Ján VARGA

FK Inter Bratislava (3): Samuel SMIEŠKO, Michal MEŠKO, Tomáš ZAJAC

FKM Karlova Ves (2): Mikuláš JÓZSA, Maxime DENKO

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (4): Adam DUFFEK, Tomáš HUSARČÍK, Pavol RUŽA, Alex LOBODÁŠ

FC Petržalka (1): David LIPKA

FK Inter Bratislava (1): Jakub MIKITA

FKM Karlova Ves (1): Timotej SMREČANSKÝ

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1):  Michal ŠAULIČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Marek TVRDÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 14.09.2019 o 14:30 hod. – Ihrisko Domino. Ukončenie zrazu bude v stredu 18.09.2019 cca o 14:30 hod. Hotel Senec. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2003)
na MT Moravia Danubia Cup v ČR (16-18.09.2019)

Hráči:

FK Inter Bratislava (7): Dominik DEMJANOVIČ, Dominik WIESNER, Andrej CHRUPKA, Oliver VAŠŠ, Šimon REXA, Andrej ČUMAKOV, Filip VAŇO

FC Petržalka (6): Nikolas STACHOVIČ, Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Andrej ŠIMEK, Dávid MAGYARICS

ŠK Žolík Malacky (2): Rastislav HARAMIA, Martin ŽILAVÝ

ŠK Bernolákovo (1): Martin DEŽULIAN

SFC Kalinkovo (1): Marcel PLAVNÍK

FKM Karlova Ves (1): Filip ZÁVODSKÝ

Náhradníci:

FC Petržalka (3): Peter KRUTIL, Samuel HOMOLA, Matúš TOKÁR

SDM Domino (2): Peter POLÁK, Matúš KOSTÚR

ŠK Bernolákovo (1): Matej MATULA

ŠK Žolík Malacky (1): Matúš KUMA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Dominik IVANKO, Viktor PORTH

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 16.09.2019 o 14:00 hod.– štadión Pasienky (vchod od OC Polus). Ukončenie zrazu bude v stredu 18.09.2019 cca o 16:00 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Porvazník – 0903 641 544.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
September:
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
23.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK)+Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.10 ZO DŇA 06.09.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ  oznamuje FK v súťažiach BFZ , ktoré si nevyzdvihli knižnú formu rozpisu súťaže BFZ na súťažný ročník 2019/2020, že môžu tak urobiť počas úradných hodín na sekretariáte BFZ. Každý FK 3. A 4 ligy má nárok na 2 ks /zdarma/ a mládežnícke FK, hrajúce v súťažiach BFZ majú nárok na 1 ks zdarma. Okrem toho je možné na sekretariáte BFZ zakúpiť rozpis súťaží  BFZ na súťažný ročník 2019/2020, cena jedného výtlačku je 5,- €.

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozhodnutím VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK sa zaoberala odvolaním sa FK Dúbravka voči vylúčeniu zo súťaže IV.ligy a pôvodné rozhodnutie nemení. Odôvodnenie: FK Dúbravka bol zaradený do súťaže VV BFZ. ŠTK nie je oprávnená nerešpektovať rozhodnutie VV BFZ, ktorému je podriadená. Odvolanie FK Dúbravka odstupuje OK BFZ.

MŠK Senec (U15/13) budú doma vyžrebované stretnutia hrávať o 13:30/15:30

Berie na vedomie:

List MŠK Iskra Petržalka o odhlásení družstva St. Dorastu zo súťaže SD3R.

Schvaľuje:

U19:

9.kolo Žolík Malacky – Lužná 29.9. o 13:15

U17:

2.kolo Ivanka – Senec 11.9. o 16:30 (HP Ivanka pri Dunaji). FK Ivanka bude do mesačnej zbernej faktúry zahnutý poplatok 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

U15 / U13:

3.kolo Rača – Šenkvice 7.9. o 13:30 / 15:00

13.kolo Senec – Inter B 17.9. o 14:30 / 16:30

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č. 71: Leandro Luis Alberto Pereyra 1411301 (TJ Rovinka, S3BA), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti brucha, podľa čl. 45 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 5.09.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 72: Ján Markusek  1137185  (TJ Čunovo, S4BA) , od 1.09.2019.

U.č. 73: Mário Ďurica  1173805  (OŠK Láb, S4BA) , od 2.09.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 74: Benedikt Malinovský 1337016 (FC Zohor, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.395 a odpúšťa 1 deň. Menovaný má uvoľnenú činnosť od 07.09.2019.

U.č. 75: FK Dúbravka Bratislava, S4BA. Na základe vylúčenia zo súťaže a odstúpenia klubu ŠTK BFZ , ktorá klub zaevidovala a schválila do súťaží riadených BFZ  ukladá DS – finančnú pokutu 800 €, podľa čl. 64/1a,b a 5 DP, v spojení s čl. 3/6 RS.

U.č. 76: Tomáš Pálka  1249310  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie vyjadrenie menovaného a trénera výberu BFZ k U.č. 68. Za neúčasť na zraze výberu BFZ bez ospravedlnenia, podľa čl. 55/1,2 DP ukladá DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, od 6.09.2019.

U.č. 77: Ján Andrejko  1259775  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie vyjadrenie menovaného a trénera výberu BFZ k U.č. 69. Za neúčasť na zraze výberu BFZ bez ospravedlnenia, podľa čl. 55/1,2 DP ukladá DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, od 6.09.2019.

U.č. 78: František Lády  1258299  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie vyjadrenie menovaného a trénera výberu BFZ k U.č. 70. Za neúčasť na zraze výberu BFZ bez ospravedlnenia, podľa čl. 55/1,2 DP ukladá DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, od 6.09.2019.

U.č. 79: FK Inter Bratislava, S3BA. Na základe odstúpenia ŠTK za porušenie SP čl. 52/d ukladá DS –pokutu finančnú 100 €, podľa čl. 64/1a,5 DP, v spojení s čl. 5/7 RS, štart hráča vo vzťahu k súpiske čl. 5.

U.č. 80: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Na základe odstúpenia ŠTK za porušenie SP čl. 52/d, za nenahratie HU v ISSF v stretnutí 3. kola CFK Pezinok-Cajla – ŠK Svätý Jur, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U.č. 81: MŠK Iskra Petržalka, SD3R. Na základe podnetu ŠTK SBFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 3. kola, MŠK Iskra Petržalka – FC Petržalka B, dňa 24.08.2019  ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/1a,5 DP, v spojení s čl. 3/5 RS.

U.č. 82: Filip Zmij – lekár  (CFK Pezinok-Cajla, S3BA). Za vykázanie z TZ v stretnutí 4. kola, TJ Záhoran Jakubov – CFK Pezinok-Cajla, za HNS – sotenie do hráča súpera nadmernou silou v TZ, ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia a finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 49/1a, 2a DP.

U.č. 83: Jozef Duducz 1068522 – vedúci družstva  (SFC Kalinkovo, S3BA). Za vykázanie z TZ v stretnutí 4. kola, SFC Kalinkovo – TJ Rovinka, za HNS voči delegovaným osobám – hrubé urážky a vyhrážanie, ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie na 3 mesiace a finančnú pokutu 200.-€, podľa čl. 48/1c, 2b, od 5.09.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí dňom 30.9.2019.    Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2×15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán.Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ).ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1. stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ).Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky (aj polčasové, strelcov gólov – minutáž) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T1

sk.A – T1: FC Petržalka „A“, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B – T1: FK Rača, SO 21.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C –  T1: Lokomotíva D.N.Ves „A“, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D –  T1: FKM Stupava „A“, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

sk.F – T1: PŠC Pezinok, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T1: PŠC Pezinok „B“, SO 14.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja

KM žiada FK Studienka o urýchlené nahlásenie termínu organizácie turnaja T4.

d/ zmena termínu stretnutí ( dohoda FK )

PMA1 – 1.kolo: Šamorín – Kalinkovo, NE 8.9. o 9.00 hod.

PMB1 – 1.kolo: Šamorín – Kalinkovo, NE 8.9. o 10.00 hod.

PMC1 – 1.kolo: Šamorín – Kalinkovo, NE 8.9. o 11.00 hod.

FC ŠTK 1914 Šamorín poplatok 20,- €.

PMA1 – 1.kolo: Vrakuňa – FKP Dúbravka. NE 8.9. o 9.00 hod.

PMB1 – 1.kolo: Vrakuňa – FKP Dúbravka, NE 8.9. o 10.15 hod.

PMC1 – 1.kolo: Vrakuňa – FKP Dúbravka, NE 8.9. o 11.30 hod.

ŠK Vrakuňa Bratislava poplatok 20,- €.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 bol určený na 1.10.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Po potvrdení termínu budú pozvánky a program (rozpis behov) poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov, že na základe informácie oddelenia informačných technológií SFZ sú všetci členovia SFZ povinní sledovať platnosť svojich členských preukazov a pred skončením doby platnosti včas požiadať o vydanie nového. Plastové členské preukazy sa už vydávať nebudú. Platnosť preukazu člena SFZ je jednou z podmienok aktívneho statusu v ISSF a tým aj možnosti nominovať ho na stretnutia a nahrať do zápisu o stretnutí.

Ospravedlnenia: Uram 27.-29.9.; Henček 3.9. (akceptuje); Bogdáň 13.-15.9., 11.-13.10.; Samko do 31.12.; Farkaš M. 16.-20.9.; Truchlý 15.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ po veľkom záujme bude na jeseň v Bratislave organizovať aj 2 druhé Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Počet miest na školeniach je obmedzený na max. 16 osôb.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia:  22.09.2019 – 27.11.2019 + záverečné skúšky 05.-06.01.2020

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 22.09.2019 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 02.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 21.10.2019 pondelok 15:00 – 20:00 Bratislava
B4 06.11.2019 streda 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 16.11.2019 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 27.11.2019 streda 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.: Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:       100,- EUR (poplatok je nevratný!)

poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť,  prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: len elektronickou formou do 12.09.2019,

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Oznamuje trénerom, že ÚFTS v spolupráci s ÚLK a ŠK Slovan Bratislava a so súhlasom TÚ SFZ dňa 16.09.2019 v Bratislave organizuje Medzinárodný seminár trénerov, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO / UEFA A / UEFA B licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné do 12.09.2019. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie a na www.ufts.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v Bratislave v termíne 27.09.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému Obsahové zameranie tréningového procesu v amatérskom seniorskom futbale”. Seminár je určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou a bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou formou do 22.09.2019 na e-mail: tmkbfz@gmail.com. Prihláška je zverejnená na stránke: https://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / Seminár trénerov.

Podrobné informácie ohľadom programu nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2006)
na Regionálny turnaj PPT U14 v Poprade (10-11.9.2019)

Hráči:

MŠK Senec (5): Samuel PENZIVIATER, Timon GRAMBLIČKA, Adam PALDAN, Roman SZALAI, Patrik BADINSKÝ

PŠC Pezinok (3): Martin MOLNÁR, Leoš CZINEGE, Marek TERLANDA

NMŠK 1922 Bratislava (2): Lukáš FARKAŠ, Martin BRIAK

FK Rača (2): Matej FABŠO, Viliam ALMÁŠI

FK Slovan Ivanka p.D. (2): Matúš NAGY, Michal ŠAULIČ

MŠK Iskra Petržalka (1): Denis JEHLÁR

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA
ŠK Šenkvice (1): Maroš BORZA

FC Rohožník (1): Filip TÓTH

FC Slovan Modra (1): Šimon HELD

FC IMAS (1): Šimon ZLOCHA

Náhradníci:

ŠK Vrakuňa (1): Adam POLÁK

FK Vajnory (1): Denis FILIP

MŠK Senec (1): Miroslav BUČAN

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Filip PETROVSKÝ

MŠK Iskra Petržalka (1): Samuel NEUPAUER

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Marek PORVAZNÍK, Miroslav TERLANDA

Hlavný vedúci: Maroš SKOVAJSA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 10.09.2019 o 06:15 hod. Štadión Pasienky – vchod od OC Polus. Ukončenie zrazu bude v stredu 11.09.2019 hod. na mieste zrazu cca. 21:00.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Porvazník – 0903 641 544.

 N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2007)
na Regionálny turnaj PPT U13 v Poprade (10-11.9.2019)

Hráči:

PŠC Pezinok (3): Matúš SULAN, Jakub KREMSKÝ, Adam ŠRAMOTA

ŠK Tomášov (2): Oliver KOZICS, Bálint KIRETH

ŠK Nová Dedinka (2): Jaroslav VADOVIČ, Peter BOGNÁR

FK Slovan Ivanka p.D. (2): Jakub KOCHAN, Bruno MIHÁLIK

FK Vajnory (2): Richard KULČÁR, Milan KATRENČÍK

FKM Stupava (2): Kristián KLUS, Michal BELKO

MŠK Senec (2): Tomáš CHMURA, Alex VITÁLOŠ

FC IMAS (1): Lucas BENKOVSKÝ

FK Rača (1): Martin KADLEČÍK

FK Lamač Bratislava (1): Pierre René SCHOLER

CFK Pezinok-Cajla (1): Andrej POLKORÁB

MFK Záhorská Bystrica (1): Dávid LENČEŠ

Náhradníci:

FK Rača (2): Jakub BRŇÁK, Dávid NEUPAUER

MŠK Senec (1): Daniel ŠEBO

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Adrián DROBEC

FKM Stupava (1): Dávid HABLOVIČ

TJ Jarovce (1): Martin VAŠÍČEK

RT :

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ, Peter ZBONIAK

Hlavný vedúci: Maroš SKOVAJSA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 10.09.2019 o 06:15 hod. Štadión Pasienky – vchod od OC Polus. Ukončenie zrazu bude v stredu 11.09.2019 hod. na mieste zrazu cca. 21:00. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A.Števaňáková – 0905 251 587.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
September:
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
23.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK)+Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.9 ZO DŇA 30.08.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ  oznamuje FK v súťažiach BFZ , ktoré si nevyzdvihli knižnú formu rozpisu súťaže BFZ na súťažný ročník 2019/2020, že môžu tak urobiť počas úradných hodín na sekretariáte BFZ. Každý FK 3. A 4 ligy má nárok na 2 ks /zdarma/ a mládežnícke FK, hrajúce v súťažiach BFZ majú nárok na 1 ks zdarma. Okrem toho je možné na sekretariáte BFZ zakúpiť rozpis súťaží  BFZ na súťažný ročník 2019/2020, cena jedného výtlačku je 5,- €.

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozhodnutím VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje nomináciu hráčov výberu BFZ seniorov – amatérov na regionálny turnaj „Regions cup 2019“, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.8.-1.9.2019 v NTC Senec

Hráči:

FK RAČA Bratislava ( 5) : DROPPA Michal, ŠTEDL David, ADAM Dominik, KUBALA Martin, BEDNÁR Anton.

FK INTRER Bratislava (2): POLLÁK Lukáš , LÖRINCZ Patrik

PŠC Pezinok (2) : MALUNIAK Dušan , HULÁK Richard

FC ROHOŽNÍK (1):KADERA Ján

FC LOKOMOTÍVA D.N.VES (1): ŠLEHOFFER Adam

FC MALACKY (1): RONEC Vladimír

MŠK SENEC (2): KOČÍK David, MARAFKÓ Máté

FK SLOVAN IVANKA pri DUNAJI (2): KRIŠTOFÍK Matej, RUŽIČKA Matej

FK SLOVAN MOST pri BRATISLAVE (2): VALACH Daniel, Oliver VECSEI

Realizačný tím

HLAVNÝ VEDÚCI VÝBERU: Ján FARBULA

HLAVNÝ TRÉNER: Karol MARKO

TRÉNERI: Jozef BALOG, Róbert PALDAN

TRÉNER BRANKÁROV: Miroslav HOLČÍK

VEDÚCI DRUŽSTVA: Miroslav RICHTÁRIK

FYZIOTERAPEUT, MASÉR: Alexandra MEGOÓVÁ

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK berie na vedomie odstúpenie zo súťaže U19 I.Petržalka podané cez ISSF. ŠTK žiada I.Petržalku o zaslanie odhlásenia sa zo súťaže (oficiálne) v listinnej podobe do 4.9.2019, na adresu BFZ.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

 1. kolo Rusovce – Rača 25.9. o 16:30
 2. kolo Rača – Pezinok 13.9. o 17:00
 3. kolo Pezinok – Malacky 28.9. o 10:00

U19:

3.kolo Rača – Pezinok 3.9. o 11:00

4.kolo Rohožník – Rača 1.9. o 13:00

6.kolo Ivanka – Pezinok 13.9. o 17:00

7.kolo Pezinok – Rohožník 17.9. o 16:30, D.Lužná – Ivanka 10.9. o 16:30

U17:

1.kolo Rusovce – Jarovce 29.8. o 10:00

2.kolo Pezinok – NMŠK 11.9. o 16:30, D.Lužná – Ružinov 12.9. o 16:30

3.kolo Rača – Pezinok 3.9. o 13:30

4.kolo Pezinok – Sv. Jur 31.8. o 13:00

U15 / U13:

3.kolo Malacky – IMAS 7.9. o 15:15 / 16:30

4.kolo NMŠK – FKP Dúbravka 5.9. o 16:00 / 17:30

5.kolo Rača – IMAS 14.9. o 15:30 / 17:00

7.kolo Rača – Pezinok 28.9. o 15:00 / 16:30

9.kolo Rača – FKP Dúbravka 12.10. o 15:00 / 16:30

11.kolo Rača – Ž.Malacky 26.10. o 13:30 / 15:00

Zamieta:

Námietku ŠK Sv.Jur (IV.liga) podanú prostredníctvom ISSF dňa 25.8., v ktorej žiada kontumáciu stretnutia 3.kola CFK Pezinok – ŠK Sv.Jur, z dôvodu porušenia RS čl. “Hlavný usporiadateľ”. Odôvodnenie: V predmetnom stretnutí bol prítomný HU, ktorý však nebol nahratý v ISSF, čo uviedol vo svojej správe DS a aj R v ZoS. Na základe vyššie uvedeného nenastal dôvod na kontumáciu stretnutia v zmysle SP čl.82.

Kontumuje:

TIPOS III.liga III.kolo FK Inter Bratislava  – MŠK Senec 0:3 v zmysle SP čl.11/2 s použitím čl.82/1/f v spojení s čl.52/d a čl.47/5.

IV.liga  III. Kolo FK Dúbravka – TJ Veľké Leváre 0:3 v zmysle SP čl.11/2 s použitím SP čl.82/1/e v spojení so SP čl.53/1. Odôvodnenie: VV BFZ (ako riadiaci orgán) neschválil FK Dúbravka HP s UT pre majstrovské stretnutia IV.ligy a FK Dúbravka nenahlásil žiadnu inú certifikovanú HP a nespravil tak ani do 22.8., kedy bolo zasadnutie ŠTK, a k termínu stretnutia VV BFZ svoje rozhodnutie nezmenil.

U19 3.kolo: I.Petržalka – FC Petržalka “B” 0:3, v zmysle SP čl.11/2, s použitím čl.82/1/b.

Odstupuje na DK:

FK Inter Bratislava  (TIPOS III.liga) za porušenie SP čl.52/d.

CFK Pezinok-Cajla (IV.liga) za nenahratie HU v ISSF.

FK Dúbravka (IV.liga) za spôsobenie neodohratia majstrovského stretnutia 3.kola IV.ligy mužov.

I.Petržalka (U19) za nenastúpenie na stretnutie 3.kola (SP čl.82/1/b).

Vylúčenie zo súťaže:

FK Dúbravka (IV.liga) v zmysle SP čl.81/d s použitím čl.12/1 (1.,2. a 3.kolo)

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č. 55: Lukáš Parajka 1262556 (FKM Karlova Ves, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 25.08.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 56: Karol Stifter 1233883  (SFC Kalinkovo, S3BA) , od 26.08.2019.

U.č. 57: Jozef Dornai 1299253  (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA) , od 26.08.2019.

U.č. 58: Patrik Dugovič 1302925  (PŠC Pezinok, S3BA) , od 26.08.2019.

U.č. 59: Roman Kostka 1129438  (OŠK Láb, S4BA) , od 26.08.2019.

U.č. 60: Martin Hlavatý 1357889  (FC Rohožník, SD3R) , od 29.08.2019.

U.č. 61: Viktor Peterka 1305470  (FC Ružinov, SD3R) , od 29.08.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 62: Nicolas Magát 1302953 (ŠK Lozorno, FO, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.51 a žiadosť zamieta. / 5.-€/

U.č. 63: Marek Mráz 1303014 (ŠK Lozorno, FO, SD4V). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a oznamuje klubu, že žiadosť treba zaslať na DK ObFZ BA-vidiek, ktorý disciplinárne previnenie prejednával. / 5.-€/

U.č. 64: Berie na vedomie správu DS zo stretnutia ŠK Vrakuňa – FKM Karlova Ves BA bez prijatia disciplinárnych opatrení.

U.č. 65: Odvolanie FK Dúbravka voči uloženej pokute, uvedené v U.č.53 zo dňa 23.08.2019. V prílohe odvolania bola kópia listu – Žiadosť o revíziu rozhodnutia VV BFZ, zo dňa 22.07.2019 adresovaná predsedovi RK Dušanovi Badinskému a v kópii pre každého člena VV BFZ. V uvedenom liste reagoval klub na požiadavku o nahlásenie pasportizovaného štadióna, kde trvali na požiadavke hrať len na štadióne FK Dúbravka, na ulici K Horánskej studni 29. Komisia prerokovala odvolanie klubu a rozhodla, že aj keď žiadosť v hlavičke listu nebola k predmetu požiadavky, ale v obsahu listu bolo aj vyjadrenie k žiadosti, ktoré VV BFZ žiadal do termínu 25.7.2019. Na základe hore uvedených skutočností, klub neporušil povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia VV BFZ a v plnom rozsahu vyhovela odvolaniu FK Dúbravka a uloženú pokutu zrušila.

U.č. 66: FC Malacky, S3BA. Berie na vedomie vyjadrenie HU Dušana Rupca, ktorý sa zúčastnil zasadnutia a zároveň sa vyjadril, že klub prijal opatrenia, aby sa uvedené disciplinárne priestupky neopakovali. Za porušenie povinností organizátora, uvedené v U.č.52 počas stretnutia 2. kola FC Malacky – TJ Rovinka, ukladá DS – finančnú pokutu klubu 300.-€, podľa čl.57 a 64 DP.

U.č. 67: Berie na vedomie odstúpenie ŠTK klub FK Dúbravka za spôsobenie neodohratia 1. a 2.kola IV. Ligy a oznamuje, že podnet vzala na vedomie bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení, nakoľko obsah podnetu neodôvodňuje začatie disciplinárneho konania.

U.č. 68: Tomáš Pálka 1249310  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov – amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Tomáša Pálku o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019.

U.č. 69: Ján Andrejko 1259775  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov – amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Jána Andrejku o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019.

U.č. 70: František Lády 1258299  (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov – amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Františka Ládyho o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkove sa prihlásilo 41 družstiev, ktoré sa rozdelilo do 10 skupín a to: 9 štvorčlenných skupín sk.A – I a jedna päťčlenná sk. J. Zverejnené sú na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina J )

b/ súťaž PMD U8 – nahlasené termíny turnajov

sk.A

T1: FC Petržalka „A“, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

T2: ŠK Slovan , NE 29.9. od 9.30 hod. ( 4 ihriská )

T3: FK Inter, SO 12.10. od 15.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova )

T4: FKM Karlová Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B

T1: FK Rača, SO 21.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FKP Dúbravka , SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: NMŠK 1922, SO 12.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: SDM Domino. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C

T1: Lokomotíva D.N.Ves „A“, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Dúbravka. SO 28.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D

T1: FKM Stupava „A“, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T2: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: TJ Záhoran Jakubov, NE 13.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: ŠK Žolík Malacky. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E

T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

T2: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F

T1: PŠC Pezinok, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Karpaty Limbach. NE 29.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: FK Cinemax Doľany, SO 12.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: TJ Slovan Viničné, SO 26.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H

T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠKO Miloslavov, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: SFC Kalinkovo „A“, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T4: TJ Rovinka, SO 26.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G

T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: TJ Malinovo, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: ŠK N.Dedinka, SO 26.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I

T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Slovan Ivanka, NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Bernolákovo, NE 13.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: MŠK Senec, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – HP Čataj )

sk.J

T1: PŠC Pezinok „B“, SO 14.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FKM Stupava „B“, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T3: FC Petržalka „B“, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: Lokomotíva D.N.Ves „B“, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T5: SFC Kalinkovo „ B“, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

c/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja

sk.C: MŠK Iskra Petržalka ( voľný termín T4 )

sk.E: FK Studienka ( voľný termín T4 )

d/ zmena termínu stretnutí ( dohoda FK )

PMA1 – 1.kolo: Šamorín – Kalinkovo, NE 8.9. o 9.00 hod.

PMB1 – 1.kolo: Šamorín – Kalinkovo, NE 8.9. o 10.00 hod.

PMC1 – 1.kolo: Šamorín – Kalinkovo, NE 8.9. o 11.00 hod.

FC ŠTK 1914 Šamorín poplatok 20,- €

PMA1 – 1.kolo: Vrakuňa – FKP Dúbravka. NE 8.9. o 9.00 hod.

PMB1 – 1.kolo: Vrakuňa – FKP Dúbravka, NE 8.9. o 10.15 hod.

PMC1 – 1.kolo: Vrakuňa – FKP Dúbravka, NE 8.9. o 11.30 hod.

ŠK Vrakuňa Bratislava poplatok 20,- €.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky v jesennej časti ročníka 2019/2020 sa uskutočnia 3.9.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a program (rozpis behov) boli poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov, že na základe informácie oddelenia informačných technológií SFZ sú všetci členovia SFZ povinní sledovať platnosť svojich členských preukazov a pred skončením doby platnosti včas požiadať o vydanie nového. Plastové členské preukazy sa už vydávať nebudú. Platnosť preukazu člena SFZ je jednou z podmienok aktívneho statusu v ISSF a tým aj možnosti nominovať ho na stretnutia a nahrať do zápisu o stretnutí.

Nedostatky v zápisoch:

R.Tanglmayer – nesprávny popis priestupku, za ktorý udelil OT-ŽK (vážny nedostatok);

R.Henček – nesprávna minutáž pri udelení OT-ŽK, nesprávne číslo a meno hráča, ktorému bola udelená ČK po 2. ŽK (vážny nedostatok);

M.Ďurčo, E. Bogdáň, P. Pati Nagy – upozorňuje menovaných, že je nutné, aby vedúci družstiev boli na stretnutiach prítomní (zvlášť v stretnutiach mládeže), boli uvedení v zápise a ak to tak nie je, je potrebné vyžiadať si vyjadrenie k danej skutočnosti;

Ľ. Polakovič – funkcia hlavného usporiadateľa a trénera družstva by sa v žiadnom prípade nemala zdvojovať (je potrebné vyžiadať si vyjadrenie klubu).

Ospravedlnenia: Polakovič 6.-7.9.; Ježík 2.-13.9., 15.9.; Ďurčo 9.-13.9., 25.-26.9.; Farkaš M. 3.9. (fyzické previerky); Henček 29.8.-1.9.; Olša do 31.12.2019; Szakáll 1.9., 8.9., 14.9., 28.-29.9.; Keller 13.-15.9.; Farkaš R. 6.-7.9., 14.9.; Pavlík R. 22.9.; Schmidt 24.9.-18.10.; Kroneraff 14.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že ÚFTS v spolupráci s ÚLK a ŠK Slovan Bratislava a so súhlasom TÚ SFZ dňa 16.09.2019 v Bratislave organizuje Medzinárodný seminár trénerov, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO / UEFA A / UEFA B licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné do 12.09.2019. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie a na www.ufts.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v Bratislave v termíne 27.09.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému Obsahové zameranie tréningového procesu v amatérskom seniorskom futbale”. Seminár je určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou a bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou formou do 22.09.2019 na e-mail: tmkbfz@gmail.com. Prihláška je zverejnená na stránke: https://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / Seminár trénerov.

Podrobné informácie ohľadom programu nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2006)
na celodenný zraz pred regionálnym turnajom 03.09.2019, ihrisko Pezinok

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (13): Artur VYDARENÝ, Jozef KOVÁČ, Samuel MURÁR, Tomáš JURIŠTA, Martin KLAUČO, Adam DUFFEK, Michal IMRIŠEK, Teodor GAŠPAR, Tomáš HUSARČÍK, Róbert TOMÁNEK, Max DUGOVIČ, Dominik ŽELIPSKÝ, Juraj KUCHTA

FC Petržalka (4): Patrik KAJABA, Matúš MRAVEC, Richard GRÁNSKY, Nino ŽIGA

FK Inter Bratislava (3): Samuel SMIEŠKO, Michal MEŠKO, Tomáš ZAJAC

FKM Karlova Ves (2): Mikuláš JÓZSA, Maxime DENKO

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1):  Michal ŠAULIČ

Náhradníci:

FC Petržalka (4): David LIPKA, Michal KLAS, Daniel MANAS, Ján VARGA

FK Inter Bratislava (1): Jakub MIKITA

SDM Domino (1): Jakub SLÁVIK

FKM Karlova Ves (1): Timotej SMREČANSKÝ

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 03.09.2019 o 08:15 hod. – Ihrisko Pezinok (Komenského 30, Pezinok). Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2006)
na kontrolný zraz dňa 2.9.2019 o 16:30 v Pezinku (pred RT v Poprade)

Hráči:

MŠK Senec (6): Samuel PENZIVIATER, Timon GRAMBLIČKA, Adam PALDAN, Roman SZALAI, Patrik BADINSKÝ, Miroslav BUČAN

NMŠK 1922 Bratislava (2): Lukáš FARKAŠ, Martin BRIAK

FK Rača (2): Matej FABŠO, Viliam ALMÁŠI

PŠC Pezinok (2): Martin MOLNÁR, Leoš CZINEGE

FK Slovan Ivanka p.D. (2): Matúš NAGY, Filip PETROVSKÝ

MŠK Iskra Petržalka (1): Denis JEHLÁR

ŠK Vrakuňa (1): Adam POLÁK

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA
ŠK Šenkvice (1): Maroš BORZA

FK Vajnory (1): Denis FILIP

FC Rohožník (1): Filip TÓTH

FC Slovan Modra (1): Šimon HELD

FC IMAS (1): Šimon ZLOCHA

Náhradníci:

MŠK Iskra Petržalka (1): Samuel NEUPAUER

NMŠK 1922 Bratislava (1): Patrik MINAROVIČ

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Roman ROLLER

FK Vajnory (1): Martin UHLÁR
PŠC Pezinok (1): Marek TERLANDA
FK Rača (1): Rastislav MIŠKOVIČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Marek PORVAZNÍK, Miroslav TERLANDA, Maroš SKOVAJSA

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, tréningové oblečenie

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 02.09.2019 o 16:00 hod. Ihrisko PŠC Pezinok – Komenského 30, Pezinok.. Ukončenie zrazu bude cca 18:15 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Porvazník – 0903 641 544.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2007)
na kontrolný zraz dňa 2.9.2019 o 16:30 v Pezinku (pred RT v Poprade)

Hráči:

ŠK Tomášov (2): Oliver KOZICS, Bálint KIRETH

ŠK Nová Dedinka (2): Jaroslav VADOVIČ, Peter BOGNÁR

FK Slovan Ivanka p.D. (2): Jakub KOCHAN, Bruno MIHÁLIK

MFK Záhorská Bystrica (2): Tomáš HORÁK, Dávid LENČEŠ

NMŠK 1922 Bratislava  (2): Šimon KYSELA, Lukáš ĎURÁK

FK Vajnory (2): Richard KULČÁR, Milan KATRENČÍK

FKM Stupava (2): Kristián KLUS, Michal BELKO

FC IMAS (1): Lucas BENKOVSKÝ

OŠK Slovenský Grob (1): Alex VITÁLOŠ

FK Rača (1): Jakub BRŇÁK

FK Lamač Bratislava (1): Pierre René SCHOLER

PŠC Pezinok (1): Matúš SULAN

MŠK Senec (1): Tomáš CHMURA

CFK Pezinok-Cajla (1): Andrej POLKORÁB

FK Vrakuňa (1): Branislav RISCHER

Náhradníci:

MŠK Iskra Petržalka (1): Samuel NEUPAUER

FK Rača (2): Martin KADLEČÍK, Dávid NEUPAUER

MŠK Senec (1): Daniel ŠEBO

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Adrián DROBEC

FKM Stupava (1): Dávid HABLOVIČ

TJ Jarovce (1): Martin VAŠÍČEK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ, Peter ZBONIAK, Maroš SKOVAJSA

Tréner brankárov: Juraj KRKOŠEK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, tréningové oblečenie

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 02.09.2019 o 16:00 hod. Ihrisko PŠC Pezinok – Komenského 30, Pezinok.. Ukončenie zrazu bude cca 18:15 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Števaňáková – 0905 251 587.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
September:
02.09.2019 PPT PZ – ObFZ BA Mesto – Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+TJ – Pezinok) BFZ U14
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ – Drieňová) BFZ U17 – mimo FA
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
23.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK)+Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.8 ZO DŇA 23.08.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ  oznamuje FK v súťažiach BFZ , ktoré si nevyzdvihli knižnú formu rozpisu súťaže BFZ na súťažný ročník 2019/2020, že môžu tak urobiť počas úradných hodín na sekretariáte BFZ. Každý FK 3. A 4 ligy má nárok na 2 ks /zdarma/ a mládežnícke FK, hrajúce v súťažiach BFZ majú nárok na 1 ks zdarma. Okrem toho je možné na sekretariáte BFZ zakúpiť rozpis súťaží  BFZ na súťažný ročník 2019/2020, cena jedného výtlačku je 5,- €.

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozhodnutím VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje nomináciu hráčov výberu BFZ seniorov – amatérov na kontrolný prípravný zraz pred regionálnym turnajom Regions cup 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.8.-1.9.2019 v NTC Senec

Hráči:

FK RAČA Bratislava ( 5) : DROPPA Michal, ŠTEDL David, ADAM Dominik, KUBALA Martin, BEDNÁR Anton.

OFK D.LUŽNÁ (3): ANDREJKO Ján, PÁLKA Tomáš , LÁDY František

FK INTRER Bratislava (2): POLLÁK Lukáš , LORINCZ Patrik

PŠC Pezinok (2) : MALUNIAK Dušan , HULÁK Richard

FC ROHOŽNÍK (2): HAVLÍK Adam, KADERA Ján

FC LOKOMOTÍVA D.N.VES (2): SOPATA Daniel , ŠLEHOFFER Adam

FC MALACKY (2): RONEC Vladimír , MIFKOVIČ Tomáš

MŠK SENEC (2): KOČÍK David, MARAFKO Mate

FK SLOVAN IVANKA pri DUNAJI (2): KRIŠTOFÍK Matej, RUŽIČKA Matej

FK SLOVAN MOST pri BRATISLAVE (1): VALACH Daniel

TJ ROVINKA (1): HRNČÁR Jakub

Realizačný tím

HLAVNÝ VEDÚCI VÝBERU: Ján FARBULA

HLAVNÝ TRÉNER: Karol MARKO

TRÉNERI: Jozef BALOG, Róbert PALDAN

TRÉNER BRANKÁROV: Miroslav HOLČÍK

VEDÚCI DRUŽSTVA: Miroslav RICHTÁRIK

FYZIOTERAPEUT: Andrej HALÁSZ

Výstroj hráčov : Tréningové oblečenie ( Tričko, trenírky, tepláková súprava),  kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 26.08.2019 o 17:30 hod.na štadióne PŠC Pezinok, Komenského 30, 902 01 Pezinok. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť hlavnému trénerovi p. Karolovi Markovi – 0905 611 982. V prípade neúčasti  hráča bez ospravedlnenia na zraze bude voči hráčovi začaté disciplinárne konanie v zmysle RS BFZ čl. 10 a DP SFZ.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

3. resp. 18.kolo Dev.Nová Ves – Malacky v obrátenom poradí, t.j. 3.kolo v Malackách 25.8. o 17:00 a 18.kolo v Dev.Novej Vsi. DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahnutý poplatok 70,- € v zmysle RS čl.3.4.

IV.liga:

3. resp. 18.kolo Láb – Čunovo v obrátenom poradí, t.j. 3.kolo v Čunove 25.8. o 17:00 a 18.kolo v Lábe. OŠK Láb bude do mesačnej zbernej faktúry zahnutý poplatok 70,- € v zmysle RS čl.3.4.

8. resp. 23.kolo Karlova Ves – Láb v obrátenom poradí, t.j. 8.kolo v Lábe 22.9. o 16:00 a 23.kolo v Zohore.

9.kolo Závod – Leváre 28.9. o 16:00

15.kolo Kostolište – Limbach 9.11. o 13:30

U19:

3.kolo Inter – Rohožník 25.8. o 12:00 (Stupava)

4.kolo Devínska – Inter 31.8. o 13:30

5.resp. 20.kolo Petržalka – Pezinok v obrátenom poradí, t.j. 5.kolo v Pezinku 7.9. o 9:00 a 20.kolo v Petržalke.

6.kolo Bernolákovo – Lužná 14.9. o 13:45

7.kolo Lužná – Ivanka 12.9. o 16:30

9.kolo Inter – Bernolákovo 29.9. o 17:00

U17:

7.kolo Domino – Ivanka 19.9. o 14:00

12.kolo DNV – Jakubov 20.10. o 10:00

Kontumuje:

IV.liga Závod – FK Dúbravka 3:0 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.82/1/b.

Odstupuje na DK:

FK Dúbravka za spôsobenie neodohratia majstrovského stretnutia 2.kola IV.ligy mužov.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č. 42: Nicolas Zeman  1306089 (FC Rohožník, SD3R), vylúčený za kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 19.08.2019.

U.č. 43: Nicolas Magát  1302953 (ŠK Lozorno FO, SD3R), vylúčený za HNS k R – ponižujúci výrok, podľa čl. 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 19.08.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 44: Gustavo Alves Devastato  1415731  (Lokomotíva Devínska nová Ves, S3BA) , od 19.08.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 45: FK Slovan Most pri Bratislave, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.24 a U.č.38, podľa čl. 64/1b ukladá klubu FK Slovan Most pri Bratislave DS – Pokutu 100.-€ / 5.-€/

U.č. 46: SFC Kalinkovo, MD3R. Za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.26 a U.č.39, podľa čl. 64/1b ukladá klubu SFC Kalinkovo DS – Pokutu 100.-€ / 5.-€/

U.č. 47: ŠK Šenkvice, SZRL. Za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.28 a U.č.40, podľa čl. 64/1b ukladá klubu ŠK Šenkvice  DS – Pokutu 100.-€ / 5.-€/

U.č. 48: FK Inter Bratislava, SD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera po opätovnej výzve DK BFZ v U.č. 37 a podľa čl. 64/1b ukladá klubu FK Inter Bratislava DS – Pokutu 40.-€. / 5.-€/

U.č. 49: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Berie na vedomie žiadosť prostredníctvom ISSF na preskúmanie zákroku a podľa názoru klubu nesprávne udelenie ŽK. Oznamuje klubu, že všetky podania súvisiace s výkonom funkcie rozhodcu sa adresujú na príslušnú športovo-technickú komisiu / viď Rozpis súťaží vo futbale BFZ, bod 8/6 / 10.-€./.

U.č. 50: TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Klub zaslal stanovisko k nenahratiu stretnutia 1. kola s FK Lamač do 48 hodín pre technické problémy. Berie na vedomie vyjadrenie TJ Záhoran Jakubov a ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.  / 10.-€./

U.č. 51: Samuel Rak 1303695 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.417 a žiadosť zamieta. / 5.-€/

U.č. 52: FC Malacky, S3BA. Na základe Správy DS začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie povinností organizátora stretnutia a hrubé nešportové správanie divákov (nepredložený zoznam US, po stretnutí nebol k dispozícii HU a ani členovia US, kameraman počas stretnutia opustil svoje stanovište, HU riešil nevhodne trénera H, US popíjala pivo počas stretnutia a hrubé urážlivé prejavy divákov hanobiacu príslušnosť k rase a farbe pleti ). Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28.8.2019 o 15,45 zástupcu organizátora a HU stretnutia p. Dušana Rupca a štatutárneho zástupcu klubu.

U.č. 53: FK Dúbravka, S4BA. Klub nerešpektoval písomnú žiadosť VV BFZ zo dňa 19.7.2019 o nahlásenie pasportizovaného štadióna pre majstrovské stretnutia S4BA cez ISSF v termíne do 25.7.2019. Stanovisko klubu k nahláseniu štadióna bolo zaslané listom, dňa 5.8.2019, desať dní po stanovenom termíne. FK Dúbravka porušil povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia VV BFZ, ktoré bolo pre klub záväzné a podľa čl. 64/1b a 4 DP ukladá klubu DS – Pokutu 100.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

a/ vyžrebovanie súťaží – súťažný ročník 2019/2020

KM oznamuje FK, že na stránke futbalnet.sk je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek BFZ. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a prípadné nezrovnalosti nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkove sa prihlásilo 41 družstiev, ktoré sa rozdelilo do 10 skupín a to: 9 štvorčlenných skupín sk.A – I a jedna päťčlenná sk. J. Zverejnené sú na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina J )

Žiadame FK, aby do termínu 23.8. nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.skkonecny58@centrum.sk termín organizácie turnaja (dátum, začiatok turnaja, počet ihrísk, zodpovedná osoba za organizáciu turnaja)

c/ súťaž PMD U8 – nahlasené termíny turnajov

sk.A – T1: FC Petržalka „A“, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

T3: FK Inter, SO 12.10. od 15.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova)

T4: FKM Karlová Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B – T2: FKP Dúbravka , SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: NŠK 1922 Bratislava, SO 12.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská)

T4: SDM Domino. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C – T1: Lokomotíva D.N.Ves „A“, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Dúbravka. SO 28.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D – T1: FKM Stupava „A“, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T2: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: TJ Záhoran Jakubov, NE 13.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: ŠK Žolík Malacky. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

T2: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F – T1: PŠC Pezinok, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Karpaty Limbach. NE 29.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: FK Cinemax Doľany, SO 12.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: TJ Slovan Viničné, SO 26.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠKO Miloslavov, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: SFC Kalinkovo „A“, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T4: TJ Rovinka, SO 26.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: TJ Malinovo, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Slovan Ivanka, NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Bernolákovo, NE 13.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T1: PŠC Pezinok „B“, SO 14.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FKM Stupava „B“, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T3: FC Petržalka „B“, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: Lokomotíva D.N.Ves „B“, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T5: SFC Kalinkovo „ B“, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

d/ súťaž PMD U8 – zatiaľ nenahlásené termíny organizácie turnaja

sk.A: ŠK Slovan Bratislava ( voľný termín T2 )

sk.B: FK Rača Bratislava ( voľný termín T1 )

sk.C: MŠK Iskra Petržalka ( voľný termín T4 )

sk.E: FK Studienka ( voľný termín T4 )

sk.F: TJ Slovan Viničné ( voľný termín T4 )

sk.G: ŠK Nová Dedinka ( voľný termín T4 )

sk.I : MŠK Senec ( voľný termín T4 )

e/ súťaž PMC2 – zmeny ( dohody FK )

11.kolo: Rovinka – D.Lužná, ST 11.9. o 17.00 hod.

10.kolo: D.Lužná – N.Dedinka, PO 16.9. o 17.00 hod.

3.kolo: D.Lužná – Ch.Grob, SO 21.9. o 9.30 hod.

f/ súťaž PRPK – zmeny

1.kolo: Vištuk – Šenkvice, SO 7.9. o 14.00 hod. (Vištuk poplatok 20,-€ )

2.kolo: Vinosady – Vištuk, SO 14.9. o 14.30 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky v jesennej časti ročníka 2019/2020 sa uskutočnia 3.9.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a program (rozpis behov) boli poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov, že v súlade s pokynmi, ktoré dostali na začiatku súťažného ročníka majú kontrolovať prítomnosť a počet náhradníkov a členov realizačných tímov na lavičkách náhradníkov, ako aj vybavenie členov realizačných tímov IPRT. V zápise o stretnutí je potrebné uviesť prípadné nedostatky, vrátane napríklad neprítomnosti trénera na LN, hoci je uvedený v ZoS.

Oznamuje dodatočné zaradenie A. Hájeka a M. Viciana na nominačnú listinu delegátov BFZ po schválení vo Výkonnom výbore BFZ.

Oprava údajov v adresári: M. Dobrovský – 0918 663 482 (mobil).

Nedostatky v zápisoch:

R.Hudy – nesprávny popis 2 priestupkov, za ktoré udelil OT-ŽK: sotenie súpera v prerušenej hre (sotenie je priestupok, v ktorom je nutné vyjadriť jeho intenzitu), držanie súpera mimo súboja o loptu (buď zmarenie sľubnej akcie, alebo nedostatok rešpektu k hre);

R.Hádek – nesprávny popis priestupku s udelením OT-ŽK: zastavenie (?!?) súpera v sľubne sa rozvíjajúcej príležitosti.

Ospravedlnenia: Henček 29.8.-1.9.; Olša do 31.12.2019; Szakáll 1.9., 8.9., 14.9., 28.-29.9.; Brody st. 31.8.-7.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2006)
na celodenný zraz pred regionálnym turnajom 03.09.2019, ihrisko PŠC Pezinok

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (13): Artur VYDARENÝ, Jozef KOVÁČ, Samuel MURÁR, Tomáš JURIŠTA, Martin KLAUČO, Adam DUFFEK, Michal IMRIŠEK, Teodor GAŠPAR, Tomáš HUSARČÍK, Róbert TOMÁNEK, Max DUGOVIČ, Dominik ŽELIPSKÝ, Juraj KUCHTA

FC Petržalka (4): Patrik KAJABA, Matúš MRAVEC, Richard GRÁNSKY, Nino ŽIGA

FK Inter Bratislava (3): Samuel SMIEŠKO, Michal MEŠKO, Tomáš ZAJAC

FKM Karlova Ves (2): Mikuláš JÓZSA, Maxime DENKO

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1):  Michal ŠAULIČ

Náhradníci:

FC Petržalka (4): David LIPKA, Michal KLAS, Daniel MANAS, Ján VARGA

FK Inter Bratislava (1): Jakub MIKITA

SDM Domino (1): Jakub SLÁVIK

FKM Karlova Ves (1): Timotej SMREČANSKÝ

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 03.09.2019 o 08:15 hod. – Ihrisko Pezinok (Komenského 30, Pezinok). Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
September:
02.09.2019 PPT PZ – ObFZ BA Mesto – Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
03.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+TJ – Pezinok) BFZ U14
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
23.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK)+Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.7 ZO DŇA 16.08.2019

Sekretariát                  

Sekretariát BFZ  oznamuje FK v súťažiach BFZ , ktoré si nevyzdvihli knižnú formu rozpisu súťaže BFZ na súťažný ročník 2019/2020, že môžu tak urobiť počas úradných hodín na sekretariáte BFZ. Každý FK 3. A 4 ligy má nárok na 2 ks /zdarma/ a mládežnícke FK, hrajúce v súťažiach BFZ majú nárok na 1 ks zdarma. Okrem toho je možné na sekretariáte BFZ zakúpiť ROZPIS BFZ, cena jedného výtlačku je 5,- €.

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

 • Oznamuje:

FK nemusia mať na stretnutí plastové RP, neodovzdávajú do kabíny rozhodcov nič. Každý hráč však musí mať schválený a platný RP v ISSF s aktuálnou fotografiou, nie staršou ako dva roky. Konfrontácia hráčov sa robí podľa súpisky zo zápasu, kde sú fotografie hráčov, dátumy narodenia a registračné čísla.

NMŠK 1912 Ba (U15/13) bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrávať vždy v SO o 11:00/12:45.

PFA ŠTK Šamorín (U15/13) bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrávať na ihrisku Šamorín-Mliečno.

 • Schvaľuje:

Dohody o spoločnom družstve:

U19: Lok. Devínska Nová Ves – FKP Dúbravka s názvom: Lok. Devínska Nová Ves

U19: ŠK Žolík Malacky – FC Malacky s názvom: FC Malacky / ŠK Žolík Malacky

U17: FK Dúbravka – FKP Dúbravka s názvom: FK Dúbravka

U17: ŠK Žolík Malacky – FC Malacky s názvom: FC Malacky / ŠK Žolík Malacky

TIPOS III. liga:

4.kolo FC Malacky – ŠK Tomášov 1.9. o 17:00

U17:

1.kolo NMŠK – Domino “B” a Rača – ŠK Sv. Jur obe 28.8. o 15:00 z dôvodu kolízie s U19.

3.kolo Jakubov – Devínska 5.9. o 17:00

5.kolo Domino – Pezinok 8.9. o 16:00

9.kolo Domino – Ružinov 29.9. o 16:00

15.kolo Domino – D. Lužná 9.11. o 10:00

Kontumuje:

1.kolo IV.liga BFZ FK Dúbravka – Z. Kostolište 0:3 podľa SP čl.11/2 s použitím SP čl.82/1/e v súbehu so SP čl.53/1. Odôvodnenie: VV BFZ (ako riadiaci orgán) neschválil FK Dúbravka HP s UT pre majstrovské stretnutia IV. ligy a do 25.7. (výzva z uznesenia VV BFZ) FK Dúbravka nenahlásil žiadnu inú certifikovanú HP a nespravil tak ani do 8.8., kedy bolo zasadnutie ŠTK, a k termínu stretnutia VV BFZ svoje rozhodnutie nezmenil.

Odstupuje na DK:

Záhoran Jakubov (IV. liga) za nenahratie videozáznamu z 1.kola do 48 hodín v zmysle RS čl. Ostatné ustanovenia.

FK Dúbravka za spôsobenie neodohratia majstrovského stretnutia 1.kola IV. ligy BFZ FK Dúbravka – Z. Kostolište.

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.30: Juraj Senaši  1184658  (ŠK Bernolákovo, S3BA) , od 12.08.2019. /10.-€/

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 31: Marek Močko 1326183 ( PŠC Pezinok, MD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.418 a žiadosť zamieta. / 5.-€/

U.č. 32: FK Dúbravka, S4BA. Berie na vedomie vyjadrenie a stanovisko klubu k U.č.14 a ďalej pokračuje v šetrení prípadu.

U.č. 33: FC Petržalka, SD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.22 a ukladá klubu FC Petržalka DS – Pokutu 20.-€.  / 5.-€/

U.č. 34: FC IMAS, MD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.27 a ukladá klubu FC IMAS DS – Pokutu 20.-€.  / 5.-€/

U.č. 35: FC Ružinov, SD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.23 a ukladá klubu FC Ružinov DS – Pokutu 20.-€.  / 5.-€/

U.č. 36: MFK Rusovce, MD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.25 a ukladá klubu MFK Rusovce DS – Pokutu 20.-€.  / 5.-€/

U.č. 37: FK Inter Bratislava, SD3R. Opätovne vyzýva klub na splnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.21 do 20.08.2019. / 5.-€/

U.č. 38: FK Slovan Most pri Bratislave, SD3R. Opätovne vyzýva klub na splnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.24 do 20.08.2019. / 5.-€/

U.č. 39: SFC Kalinkovo, MD3R. Opätovne vyzýva klub na splnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.26 do 20.08.2019. / 5.-€/

U.č. 40: ŠK Šenkvice, SZRL. Opätovne vyzýva klub na splnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.28 do 20.08.2019. / 5.-€/

U.č. 41: DK BFZ po dohode berie na vedomie uznesenie č.2 a 3 DK ObFZ BA vidiek, uverejnené v ÚS č.7 ObFZ BA vidiek.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK na novelizovaný SP SFZ

KM BFZ upozorňuje FK, že k novelizovanému SP SFZ ktorý platí od 18.6.2019 bola vydaná aj dôvodová správa, kde sa k článku SP SFZ 28/ odsek 12 upravuje štart hráčky patriacej do kategórie U12. Hráčka patriaca do tejto kategórie môže štartovať v kategórii prípravka len za družstvo prípravky vekovej úrovne U11, nesmie štartovať vo vekovej úrovni U10.

a/ vyžrebovanie súťaží – súťažný ročník 2019/2020

KM oznamuje FK, že na stránke futbalnet.sk je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek BFZ. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a prípadné nezrovnalosti nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkove sa prihlásilo 41 družstiev, ktoré sa rozdelilo do 10 skupín a to: 9 štvorčlenných skupín sk. A – I a jedna päťčlenná sk. J. Zverejnené sú na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina J )

Žiadame FK, aby do termínu 23.8. nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.skkonecny58@centrum.sk termín organizácie turnaja (dátum, začiatok turnaja, počet ihrísk, zodpovedná osoba za organizáciu turnaja)

c/ súťaž PMD U8 – nahlasené termíny turnajov

sk.A – T1: FC Petržalka „A“, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

T3: FK Inter, SO 12.10. od 15.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova )

T4: FKM Karlová Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B – T2: FKP Dúbravka , SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C –  T1: Lokomotíva D.N.Ves „A“, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Dúbravka. SO 28.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D –  T1: FKM Stupava „A“, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T2: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: TJ Záhoran Jakubov, NE 13.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: ŠK Žolík Malacky. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

T2: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F – T1: PŠC Pezinok, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠKO Miloslavov, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: SFC Kalinkovo „A“, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Slovan Ivanka, NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T1: PŠC Pezinok „B“, SO 14.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FKM Stupava „B“, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T3: FC Petržalka „B“, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: Lokomotíva D.N.Ves „B“, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T5: SFC Kalinkovo „ B“, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

 d/ zmeny hracích časov prípraviek ŠKO Miloslavov

PRSC: sobota 11.30 hod.

PMC2: sobota 10.00 hod.

e/ súťaž PRMA – zmena poradia stretnutí

2.kolo: Sološnica – Pl. Mikuláš, NE 15.9. o 10.00 hod. ( HP Sološnica )

9.kolo: Pl. Mikuláš – Sološnica, NE 26.4. o 14.30 hod. ( HP Pl. Mikuláš )

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky v jesennej časti ročníka 2019/2020 sa uskutočnia 3.9.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a program budú poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov, že v súlade s pokynmi, ktoré dostali na začiatku súťažného ročníka majú kontrolovať prítomnosť a počet náhradníkov a členov realizačných tímov na lavičkách náhradníkov, ako aj vybavenie členov realizačných tímov IPRT. V zápise o stretnutí je potrebné uviesť prípadné nedostatky, vrátane napríklad neprítomnosti trénera na LN, hoci je uvedený v ZoS.

Nedostatky v zápisoch: Ježík – nesprávny popis 2 priestupkov, za ktoré udelil OT-ŽK: nebezpečné vrazenie (?), ťahanie súpera za dres (?).

Pozýva na zasadnutie dňa 16.8. o 17.45 J. Triskala.

Ospravedlnenia: Tramita 24.8., 31.8., 21.-22.9.; Bohun 24.8., 26.8.-1.9.; Kardelis 7.-8.9., 5.-6.10.; Kožuch 24.8.-5.9.; Vanek 30.8.-1.9.; Hlavenka 24.-25.8., 31.8.; Mydlárik 11.-16.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (termín september – december 2019) a Školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA B licencie :

Termín školenia : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).

2.Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019,

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia:  22.09.2019 – 29.11.2019 + záverečné skúšky 6. – 15.12.2019

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 22.09.2019 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 01.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 19.10.2019 sobota 09:00 – 14:00 Bratislava
B4 05.11.2019 utorok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 16.11.2019 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.11.2019 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.: Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:100,- EUR (poplatok je nevratný!)(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: len elektronickou formou do 05.09.2019,online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v                       https://my.sportnet.online/

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2006)

na celodenný zraz 20.08.2019, ihrisko NMŠK

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Artur VYDARENÝ, Jozef KOVÁČ, Samuel MURÁR, Tomáš JURIŠTA, Martin KLAUČO, Adam DUFFEK, Michal IMRIŠEK, Teodor GAŠPAR, Tomáš HUSARČÍK, Róbert TOMÁNEK, Alex LOBODÁŠ

FK Inter Bratislava (5): Samuel SMIEŠKO, Michal MEŠKO, Tomáš ZAJAC, Jakub MIKITA, Samuel SIVÁK

FC Petržalka (4): Patrik KAJABA, Daniel MANAS, Richard GRÁNSKY, Nino ŽIGA

SDM Domino (2):Samuel KOŠŤÁL, Dominik ŽELIPSKÝ

FKM Karlova Ves (2): Mikuláš JÓZSA, Maxime DENKO

MŠK Senec (2): Roman SZALAI, Patrik BADINSKÝ

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1):  Matúš NAGY

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

FK Vajnory (1): Juraj KUCHTA

Náhradníci:

FC Petržalka (2): David LIPKA, Michal KLAS

ŠK Slovan Bratislava (1): Simon ARNOLD

FK Inter Bratislava (1): Samuel STEFANOVIČ

SDM Domino (1): Jakub SLÁVIK

FKM Karlova Ves (1): Timotej SMREČANSKÝ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 20.08.2019 o 08:15 hod. – Ihrisko NMŠK Bratislava (Tomášiková 12444, Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca o 17:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
August:
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14
September:
03.09.2019 PPT PZ – ObFZ BA Mesto – Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
23.09.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK)+Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.6 ZO DŇA 09.08.2019

Sekretariát                  

Sekretariát BFZ oznamuje FK TIPOS III. a IV.ligy BFZ pre súťažný ročník 2019/2020, že oficiálne lopty si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ u  sekretára BFZ p. Pavla Príkopu tel: 0903 718455 spolu aj s  identifikačnými kartami pre členov realizačného tímu v súťažiach 3. a 4 liga seniorov. 

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje, že je k dispozícii brožúrka Rozpis súťaží BFZ r. 2019/2020. Každý FK 3. A 4 ligy má nárok na 2 ks /zdarma/ a mládežnícke FK, hrajúce v súťažiach BFZ majú zdarma 1 ks a môžu si ich vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. Okrem toho je možné na sekretariáte BFZ zakúpiť ROZPIS BFZ, cena jedného výtlačku je 5,- €.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v termíne 5-20.8.2019 čerpá riadnu dovolenku.V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje sekretár BFZ p. Pavel Príkopa tel: 0903 718 455, email: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 07.08.2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala tieto rozhodnutia:

OK 003/2019

Odvolanie FK Dúbravka proti rozhodnutiu VV BFZ zo dňa 19.07.2019.

V zmysle čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ OK BFZ konanie začaté na základe podaného odvolania    z a s t a v u j e.

OK BFZ nie je orgánom príslušným na konanie o opravnom prostriedku podanom voči rozhdonutiu VV BFZ (čl. 49 ods. 7 v spojení s čl. 54 ods. 1 Stanov BFZ).

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

OK 004/2019

OdvolanieFCZohor voči zaradeniu družstva seniorov FC Zohor do VI. Ligy (S6V).

V zmysle čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ OK BFZ konanie začaté na základe podaného odvolania    z a s t a v u j e.

OK BFZ nie je orgánom príslušným na prejednanie predmetnej veci (čl. 49 ods. 7 v spojení s čl. 54 ods. 1 Stanov BFZ).

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • FK nemusia mať na stretnutí plastové RP, neodovzdávajú do kabíny rozhodcov nič. Každý hráč však musí mať schválený a platný RP v ISSF s aktuálnou fotografiou, nie staršou ako dva roky. Konfrontácia hráčov sa robí podľa súpisky zo zápasu, kde sú fotografie hráčov, dátumy narodenia a registračné čísla.
 • PŠC Pezinok (U19) hrací deň a čas od 31.8.: NE 9:00
 • PŠC Pezinok (U17) hrací deň a čas od 31.8.: SO 9:00

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga: 5. kolo Most – Malacky 7.9. o 10:00

U19:

 1. kolo Inter – Petržalka 27.8. o 13:30
 2. kolo Inter – Ružinov 8.9. o 11:30
 3. kolo Inter – NMŠK 11.9. o 15:00
 4. kolo Inter – Zohor 13.10. o 10:00
 5. kolo Inter – Ivanka 27.10. o 10:00
 6. kolo Inter – Rača 3.11. o 10:00

U17:

 1. kolo Dúbravka – Kalinkovo 28.8. o 15:00
 2. kolo NMŠK – D. Lužná 25.8. o 10:00
 3. kolo Svätý Jur – D. Lužná 7.9. o 16:30
 4. kolo Rusovce – Dúbravka 14.9. o 12:00

12.kolo IMAS – Kalinkovo 19.10. o 9:00 (Stupava)

U15 / U13: 1.kolo Svätý Jur – Pezinok 29.8. 9:00 / 11:00

Zamieta:

U17:10.kolo Kalinkovo – Dúbravka žiadosť o zmenu termínu stretnutia. Dohoda je neodôvodnená (RS čl.3.4) a UHČ z hľadiska viditeľnosti o 17:00 nemožné (max. 16:00).

Disciplinárna  komisia

U.č. 13: Marek Čermák 1314989 (OFK Mokrý Háj – disciplinárna sankcia udelená v klube PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U.č.308/2017-2018 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (3 mesiace a 1 týždeň)od 09.08.2019 a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2020. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 14: FK Dúbravka, S4BA. Na základe odstúpenia sekretariátu BFZ v US č. 5, začína disciplinárne konanie voči klubu za nerešpektovanie žiadosti o nahlásenie pasportizovaného štadióna pre majstrovské stretnutia S4BA v zmysle prijatých rozhodnutí VV BFZ a žiada klub FK Dúbravka Bratislava o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska v termíne do 13.08.2019.

U.č. 15: NMŠK 1922 Bratislava, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu NMŠK 1922 Bratislava DS Upozornenie.

U.č. 16: ŠK Lozorno, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu ŠK Lozorno DS Upozornenie.

U.č. 17: FC Zohor, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FC Zohor DS Upozornenie.

U.č. 18: FK Rača, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FK Rača DS Upozornenie.

U.č. 19:FK Ivanka pri Dunaji, SD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FK Ivanka pri Dunaji DS Upozornenie.

U.č. 20: TJ Jarovce, MD3R. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu TJ Jarovce DS Upozornenie.

U.č. 21: FK Inter Bratislava, SD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Inter Bratislava za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FK Inter Bratislava o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019.

U.č. 22: FC Petržalka, SD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FC Petržalka za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FC Petržalka o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 23: FC Ružinov, SD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FC Ružinov za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FC Ružinov o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 24: FK Slovan Most pri Bratislave, SD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FK Slovan Most pri Bratislave za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FK Slovan Most pri Bratislave o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 25: MFK Rusovce, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči MFK Rusovce za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub MFK Rusovce o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 26: SFC Kalinkovo, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči SFC Kalinkovo za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub SFC Kalinkovo o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 27: FC IMAS, MD3R. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči FC IMAS za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub FC IMAS o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

U.č. 28: ŠK Šenkvice, SZRL. Na základe odstúpenie TMK BFZ začína disciplinárne konanie voči ŠK Šenkvice za porušenie povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK – nenahlásenie trénera v určenom termíne. DK žiada klub ŠK Šenkvice o urýchlené zaslanie mena trénera a písomné vyjadrenie dôvodov nedoručenia na DK v termíne do 13.08.2019. 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.                                                             

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK – novelizovaný SP SFZ

   KM BFZ upozorňuje FK, že k novelizovanému SP SFZ, ktorý platí od 18.6.2019, bola vydaná aj dôvodová správa, kde sa k článku SP SFZ 28/ odsek 12 upravuje štart hráčky, patriacej do kategórie U12. Hráčka patriaca do tejto kategórie môže štartovať aj v kategórii prípravka len za družstvo prípravky vekovej úrovne U11, nesmie štartovať vo vekovej úrovni U10.

a/ vyžrebovanie súťaží – súťažný ročník 2019/2020

KM oznamuje FK, že na stránke futbalnet.sk je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek BFZ. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a prípadné nezrovnalosti nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkove sa prihlásilo 41 družstiev, ktoré sa rozdelilo do 10 skupín a to: 9 štvorčlenných skupín sk.A – I a jedna päťčlenná sk. J. Zverejnené sú na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina J )

Žiadame FK, aby do termínu 23.8. 2019 nahlásili termín organizácie turnaja (dátum, začiatok turnaja, počet ihrísk, zodpovedná osoba za organizáciu turnaja) na mail:   pavel.prikopa@futbalsfz.sk,konecny58@centrum.sk

c/ súťaž PMD U8 – nahlasené termíny turnajov

sk.A – T1: FC Petržalka „A“, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

T3: FK Inter, SO 12.10. od 15.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova )

sk.B – T2: FKP Dúbravka , SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C –  T1: Lokomotíva D.N.Ves „A“, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Dúbravka. SO 28.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D –  T1: FKM Stupava „A“, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T2: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: TJ Záhoran Jakubov, NE 13.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: ŠK Žolík Malacky. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

T2: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F – T1: PŠC Pezinok, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: SFC Kalinkovo „A“, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Slovan Ivanka, NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T1: PŠC Pezinok „B“, SO 14.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FKM Stupava „B“, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T3: FC Petržalka „B“, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: Lokomotíva D.N.Ves „B“, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T5: SFC Kalinkovo „ B“, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

d/ zmeny ( dohody FK ). resp. kolízie stretnutí

PMA1 – 4.kolo: PŠC Pezinok – Ž.Malacky. NE 29.9. o 12.30 hod.

PMB1 – 4.kolo: PŠC Pezinok – Ž.Malacky, NE 29.9. o 13.45 hod.

PMC1 – 4.kolo: PŠC Pezinok – Ž.Malacky, NE 29.9. o 15.00 hod.

PRMA – 1.kolo: Láb – Jakubov, SO 7.9. o 11.00 hod. ( HP Láb )

PRMA – 8.kolo: Jakubov – Láb, NE 19.4. o 11.00 hod. ( HP Jakubov )

PRPK – 5.kolo: Vištuk – Čataj, SO 5.10. o 10.00 hod.

PRPK – 7.kolo: Vištuk – Báhoň, SO 19.10. o 10.00 hod.

PRPK – 1.kolo: Chorvátsky Grob – Kráľova, SO 7.9. o 10.30 hod. ( HP Ch.Grob )

PRPK – 4.kolo: Chorvátsky Grob – Limbach, SO 28.9. o 11.00 hod.

PRPK – 6.kolo: Chorvátsky Grob – Tomášov B, SO 12.10. o 11.00 hod.

PRPK – 10.kolo: Kráľova – Chorvátsky Grob, NE 5.4. o 9.30 hod. ( HP Kráľova )

PMC2 – 9.kolo: Zálesie – Chorvátsky Grob, ŠT 26.9. o 17.30 hod.

PMC2 – 8.kolo: Chorvátsky Grob – ŠK Vrakuňa „B“. NE 27.10. o 10.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 na 3.9.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a program budú poslané mailom.

Oprava údajov v adresári: Pavlík R. – rpvp7172@gmail.com (mail); Vnuk – 0903 511 183 (mobil).

Ospravedlnenia: Triskal 17.-18.8.; Szakáll 24.-25.8.; Tanglmayer 29.8.-1.9.; Orlíková 23.8.-1.9., 7.-8.9.; Kakaščik 23.-25.8.; Vnuk 29.8.-2.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (termín september – december 2019) a Školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA B licencie :

Termín školenia : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

 1. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).
 2. Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019, 

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia:  22.09.2019 – 29.11.2019 + záverečné skúšky 6. – 15.12.2019

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 22.09.2019 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 01.10.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 19.10.2019 sobota 09:00 – 14:00 Bratislava
B4 05.11.2019 utorok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 16.11.2019 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.11.2019 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:            Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:       100,- EUR (poplatok je nevratný!)
(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť,                                                          prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: len elektronickou formou do 05.09.2019,                            

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2005)
na Regionálny turnaj Memoriál Gejzu Princa 10-14.8.2019, Košice

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (10): Ivan HORVÁT, Alex HIPP, Michal SVOBODA, Jaroslav ŠALKOVIČ, Milan Šimon REHUŠ,Marek BOŽIK, Dominik LENDEL, Maximilián MARKO, Nino MARCELLI, Andy MASARYK

FC Petržalka (5): Matúš BOTH, Timotej SLÚKA, Marek GULA, Matúš VLNA, Július JELÍNEK

SDM Domino (2):Ivan KOSTOLNÝ, Martin POLNIŠ

FKM Karlova Ves (1): Jonáš ZICHÁČEK

FC Stadlau (1): Jakub SABO

FC Zbrojovka Brno (1): Sebastián ŠÍP

Náhradníci:

FC Petržalka (3): Stanislav TARABA, Samuel GABURA, Dávid BORDÁČ

ŠK Slovan Bratislava (2): Tomáš BALKO, Zoran IVANICS

FK Inter Bratislava (2): Henrich Gabriel TÓTH, Matúš RATICA

SDM Domino (1): Max TOKOŠ

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PENZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 10.08.2019 o 15:00 hod. – Štadión NMŠK Bratislava (Tomášiková 12444, Bratislava) . Ukončenie zrazu bude v stredu 14.8.2019 cca o 19:00 hod. na štadióne Pasienky. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0905 160 663

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
August:
10.08.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 (NMŠK) BFZ U15
11 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14
September:
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 ZO DŇA 02.08.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v termíne 5-20.8.2019 čerpá riadnu dovolenku.V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje sekretár BFZ p. Pavel Príkopa tel: 0903 718 455, email: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ odstupuje na DK BFZ FK Dúbravka (S4BA) za nerešpektovanie žiadosti o nahlásenie pasportizovaného štadióna pre majstrovské stretnutia S4BA v zmysle prijatých rozhodnutí VV BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Schvaľuje pre FK Inter Bratislava hraciu plochu s umelým trávnatým povrchom v športovom areáli v Stupave pre súťažný ročník 2019/2020 v zmysle RS čl. 9.7.

FKM Karlova Ves (IV.liga) zmena farby výstroja: dres – biely, trenírky – modré, štulpne – modré

ŠK Svätý Jur (IV.liga) zmena farby dresu – červeno-biely.

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

5.kolo Senec – Pezinok 7.9. o 17:30

IV.liga:

1.kolo Vrakuňa – Veľké Leváre 11.8. o 17:30

U19:

1.kolo D.Lužná – Dev.Nová Ves 27.8. o 17:00

2.resp. 17.kolo Devínska Nová Ves – Zohor odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., 2.kolo na ihrisku v Zohore a 17.kolo v Devínskej Novej Vsi.

U17:

1.kolo Ružinov – Pezinok 29.8. o 10:00

4.kolo Dunajská Lužná – Rača 31.8. o 14:30, Jarovce – Dúbravka 1.9. o 12:30

5.kolo Dúbravka – Devínska Nová Ves 8.9. o 13:45, FC IMAS – Iskra 7.9. o 09:00

7.kolo Dúbravka – Jakubov 17.9. o 16:00 , FC IMAS – Devínska Nová Ves 19.9. o 16:00

8.kolo Žolík Malacky – FK Dúbravka 22.9. o 11:00

9.kolo FC IMAS – Jakubov 28.9. o 09:00

10.kolo FC IMAS – Žolík Malacky 5.10. o 13:00

11.kolo FK Dúbravka – FC IMAS 12.10. o 09:30

12.kolo FC IMAS – Kalinkovo 19.10. o 09:00, I. Petržalka – FK Dúbravka 20.10. o 13:00

15.kolo FC IMAS – Jarovce 9.11. o 09:00

U15 / U13:

13.kolo FC IMAS – NMŠK 17.9. o 14:30 / 16:00

Disciplinárna  komisia

U.č.  6: Martin Dežulian 1303990 (ŠK Bernolákovo, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.414 a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  7: MFK Rusovce, S3BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu MFK Rusovce DS Upozornenie. / 10.-€ /.

U.č.  8: ŠK Báhoň, S3BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu ŠK Báhoň DS Upozornenie.  / 10.-€ /.

U.č.  9: ŠK Bernolákovo, S3BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu ŠK Bernolákovo DS Upozornenie.  / 10.-€ /.

U.č.10: TJ Most pri Bratislave, S3BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu TJ Most pri Bratislave DS Upozornenie. / 10.-€ /.

U.č.11: OŠK Slovenský Grob, S4BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu OŠK Slovenský Grob DS Upozornenie. / 10.-€ /.

U.č.11: FK Lamač, S4BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FK Lamač DS Upozornenie. / 10.-€ /.

U.č.12: FK Vajnory, S4BA. Za nesplnenie si povinnosti – nenahlásenie trénera v určenom termíne TMK BFZ, DK ukladá klubu FK Vajnory DS Upozornenie. / 10.-€ /.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5,6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby využívali zatiaľ len žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

a/ vyžrebovanie súťaží – súťažný ročník 2019/2020

KM oznamuje FK, že na stránke futbalnet.sk je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek BFZ. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a prípadné nezrovnalosti nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkove sa prihlásilo 41 družstiev, ktoré sa rozdelilo do 10 skupín a to: 9 štvorčlenných skupín sk.A – I a jedna päťčlenná sk. J. Zverejnené sú na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina J )

Žiadame FK, aby do termínu 23.8. nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk ,konecny58@centrum.sk termín organizácie turnaja (dátum, začiatok turnaja, počet ihrísk, zodpovedná osoba za organizáciu turnaja)

c/ súťaž PMD U8 – nahlasené termíny turnajov

sk.A – T1: FC Petržalka, NE 15.9. od 15.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.C – T1: Lok. Dev.N.Ves, NE 15.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: MFK Záhorská Bystrica, NE 13.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D –  T1: FKM Stupava, NE 15.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T2: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: ŠK Žolík Malacky. SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E – T1: FC IMAS, SO 14.9. od 11.00 hod. ( 2 ihriská, HP UT Stupava )

T2: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

T3: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T1: OŠK Chorvátsky Grob, SO 14.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H – T1: FC ŠTK 1914 Šamorín, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T3: SFC Kalinkovo, SO 12.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I – T1: OFK Dunajská Lužná, SO 14.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T2: FK Slovan Ivanka p.D., NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.J – T2: FKM Stupava, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská – UT Stupava )

T3: FC Petržalka, NE 13.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T4: Lok. Dev. N. Ves, SO 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T5: SFC Kalinkovo, SO 21.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

d/ hracie plochy – zmena

PMA1, PMB1, PMC1: FK Rača – UT Mladá Garda, streda od 17.00 hod.

PMA2, PMB2, PMC2: FKM D.N.Ves – HP ZŠ P.Horova ( v prípade kolízii, resp.nepriaznivého počasia )

PMC2 ( sk.A ): ŠK Báhoň – HP Kaplná

e/ zmeny hracích časov prípraviek OFK Dunajská Lužná

PRSC – 1.kolo: D.Lužná – Rovinka, SO 7.9. o 14.30 hod.

PRSC – 3.kolo: D.Lužná – Zálesie, SO 21.9. o 14.30 hod.

PMC2 – 1.kolo: D.Lužná – Vrakuňa B, SO 7.9. o 13.00 hod.

PMC2 – 3.kolo: D.Lužná – Ch.Grob, SO 21.9. o 13.00 hod.

    f/ úprava termínov stretnutí prípraviek FKM Stupava

PMA1 – 1.kolo: Stupava – Senec, NE 8.9. o 9.30 hod. ( HP Borinka )

PMB1 – 1.kolo: Stupava – Senec, NE 8.9. o 9.30 hod. ( HP Borinka )

PMC1 – 1.kolo: Stupava – Senec, NE 8.9. o 11.00 hod. ( HP Borinka )

PMA1 – 3.kolo: Stupava – Ivanka, NE 22.9. o 9.30 hod. ( HP Borinka )

PMB1 – 3.kolo: Stupava – Ivanka, NE 22.9. o 9.30 hod. ( HP Borinka )

PMC1 – 3.kolo: Stupava – Ivanka, NE 22.9. o 11.00 hod. ( HP Borinka )

PMA1 – 4.kolo: Stupava – Šamorín, NE 29.9. o 11.00 hod. ( UT Stupava )

PMB1 – 4.kolo: Stupava – Šamorín, NE 29.9. o 11.00 hod. ( UT Stupava )

PMC1 – 4.kolo: Stupava – Šamorín, NE 29.9. o 12.00 hod. ( UT Stupava )

PMA1 – 6.kolo: Stupava – Bernolákovo, SO 12.10. o 10.30 hod. ( UT Stupava )

PMB1 – 6.kolo: Stupava – Bernolákovo, SO 12.10. o 10.30 hod. ( UT Stupava )

PMC1 – 6.kolo: Stupava – Bernolákovo, SO 12.10. o 11.30 hod. ( UT Stupava )

g/ úprava termínov stretnutí prípraviek ŠK Svätý Jur

PRPK ( sk.B ) – 1.kolo: Sv.Jur A – Limbach, SO 7.9. o 9.00 hod.

PRPK ( sk.B ) – 8.kolo: Sv.Jur A – Grinava, SO 26.10. o 9.00 hod.

PMC2 ( sk.A ) – 12.kolo: Sv.Jur – Sl.Grob, NE 3.5. o 13.00 hod.

PMC2 ( sk.A ) – 14.kolo: Sv.Jur – PŠC Pezinok B, NE 17.5. o 13.00 hod.

PMC2 ( sk.A ) – 17.kolo: Sv.Jur – Doľany, NE 7.6. o 13.00 hod.

h/ súťaž PMA3 – zmena hracieho dňa ( kolízia MD3R, PMA3 )

9.kolo: MŠK Iskra Petržalka B – ŠK Vrakuňa B, ST 18.9. o 17.00 hod.

i/ súťaže PMA2. PMB2 – odhlásenie družstiev prípraviek FK Inter Bratislava    

KM berie na vedomie oznámenie FK Inter Bratislava o odhlásení družstiev prípraviek zo súťaží PMA2, PMB2. FK Inter Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 400,- € ( 200,-€ + 200,-€ ).Vyžrebovanie súťaží bude upravené na 5 účastníkov s jedným voľným žrebom.

j/ súťaž PMC2 ( sk. A ) – zmena poradia stretnutí

4.kolo: Sološnica – Doľany, SO 28.9. o 9.00 hod. ( HP Sološnica )

13.kolo: Doľany – Sološnica, NE 10.5. o 15.00 hod. ( HP Doľany )

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje rozhodcov a delegátov zväzu na počet povolených striedaní v stretnutiach Slovnaft Cup – 3 striedania a v stretnutiach Prezidentského pohára – 5 striedaní. V súťaži Slovnaft Cup sú videozáznamy povinné až od 4. kola.

Berie na vedomie žiadosti A. Hájka a M. Viciana o zaradenie na listinu delegátov zväzu v rámci BFZ.

Ospravedlnenia: Bogdáň 10.8.; Lalo 24.8., 18.-20.10.; Dujava od 30.7. k dispozícii iba počas nedelí; Martiš 16.-27.8.; Krčová 2.-6.9.; Ďurčo 9.-14.8., 6.-8.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (termín september – december 2019) a Školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA B licencie :

Termín školenia : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR (poplatok zahŕňa prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).

2Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019,

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia:  22.09.2019 – 14.12.2019 + záverečné skúšky 6. – 15.12.2019

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 22.09.2019 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 01.10.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 19.10.2019 sobota 09:00 – 14:00 Bratislava
B4 05.11.2019 utorok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 16.11.2019 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.11.2019 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.: Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:100,- EUR (poplatok je nevratný!) (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť,        prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: len elektronickou formou do 05.09.2019,online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 01.08.2019

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží mládeže  III. liga Bratislava: – starší dorast, mladší dorast, II. liga starší žiaci, mladší žiaci

III. LIGA SD BRATISLAVA      
1 Lokomotíva Devínska Nová Ves Rastislav Boris UEFA B 31.12.2019
2 ŠK Žolik Malacky Branislav Juhás UEFA B 30.06.2021
3 FC Rohožník Vladimír Studený UEFA B 31.12.2021
4 MŠK Iskra Petržalka Radomír KURINA UEFA B 31.12.2021
5 PŠC Pezinok Miroslav Terlanda UEFA B 31.12.2019
6 ŠK Bernolákovo Stanislav Kocák UEFA B 31.12.2020
7 OFK Dunajská Lužná Marian Janšák UEFA A 31.12.2019

 

III. LIGA MD BRATISLAVA SKUPINA „A“      
  Klub Hlavný tréner Trénerska licencia Platnosť do
1 ŠK Svätý Jur Patrik Volf UEFA B 31.12.2020
2 SDM Domino „B“ Samuel Karas UEFA B 31.12.2020
3 PŠC Pezinok Andrej Lipták UEFA B 30.06.2022
5 MŠK Senec B Michal Szabadoš UEFA B 31.12.2021
6 OFK Dunajská Lužná Miroslav Pipíška UEFA B 21.12.2020
         
         

 

 

       
III. LIGA MD BRATISLAVA SKUPINA „B“      
  Klub Hlavný tréner Trénerska licencia Platnosť do
1 Lokomotíva Devínska Nová Ves Robert Kačeňák UEFA B 31.12.2019
2 ŠK Žolik Malacky Vladimír Ďureček UEFA B 31.12.2019
3 MŠK Iskra Petržalka Tomáš Lojdl UEFA B 31.12.2021
4 FK Dúbravka Peter Gaži UEFA B 31.12.2019
5 TJ Záhoran Jakubov Ferenčák Jaroslav UEFA B 30.06.2021

 

II. LIGA SŽ BRATISLAVA      
  Klub Hlavný tréner Trénerska licencia Platnosť do
1 ŠK Žolik Malacky Daniel Sakar UEFA B 31.12.2020
2 ŠK Sväty Jur Peter Kučerka UEFA B 31.12.2021
3 FKP Dúbravka Bratislava Štefan Gubrica UEFA B 31.12.2021
4 ŠK Vrakuňa Bratislava Juraj Šindler UEFA B 31.12.2021
5 ŠK Bernolákovo Peter Zboniak UEFA B 30.06.2021
6 PFA ŠTK Šamorín Anton Daniel UEFA B 30.06.2021
7 PŠC Pezinok Miroslav Terlanda UEFA B 31.12.2019
8 MŠK Senec Patrik Szabo UEFA B 30.6.2021

 

II. LIGA MŽ BRATISLAVA      
  Klub Hlavný tréner Trénerska licencia Platnosť do
1 SK Žolik Malacky Andrej Hýll UEFA GC 30.06.2020
2 FKP Dúbravka Bratislava  Ivan Pravda UEFA GC 30.06.2021
3 ŠK Vrakuňa Bratislava Juraj Múčka UEFA GC 31.12.2021
4 SK Bernolakovo Peter Zboniak UEFA B 30.06.2021
5 PFA ŠTK Šamorín Dávid  Ozogány UEFA GC 30.06.2021
6 PŠC Pezinok Ernest Mészáros UEFA GC 31.12.2021
7 MŠK Senec Martin Šimončič UEFA B 30.6.2022
8 Sväty Jur Peter Kučerka UEFA B 31.12.2021

 TMK BFZ na základe nerešpektovania výzvy zverejnenej v ÚS o nahlásení trénerov   odstupuje uvedené kluby na disciplinárne konanie :

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Lozorno

FC Zohor

FK Inter Bratislava

TK Rača

FC Petržalka

TC Ružinov

FK Slovan Most pri Bratislave

FK Ivánka pri Dunaji

MFK Rusovce

SFC Kalinkovo

FC IMAS

TJ Jarovce

ŠK Šenkvice

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2005)
na celodenný zraz dňa 06.08.2019, 08:30 Štadión SDM Domino

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): Ivan HORVÁT, Alex HIPP, Michal SVOBODA, Jaroslav ŠALKOVIČ, Milan Šimon REHUŠ, Zoran IVANICS, Marek BOŽIK, Dominik LENDEL, Tomáš MARUŠIN, Maximilián MARKO, Nino MARCELLI, Andy MASARYK

FC Petržalka (4): Matúš BOTH, Timotej SLÚKA, Marek GULA, Matúš VLNA

SDM Domino (2):Ivan KOSTOLNÝ, Martin POLNIŠ

FKM Karlova Ves (1): Jonáš ZICHÁČEK

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

ŠK Svätý Jur (1): Dávid BORDÁČ

FC Stadlau (1): Jakub SABO

FC Zbrojovka Brno (1): Sebastián ŠÍP

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): Henrich Gabriel TÓTH, Matúš RATICA

FC Petržalka (2): Stanislav TARABA, Július JELÍNEK

ŠK Svätý Jur (1): Samuel GABURA

SDM Domino (1): Max TOKOŠ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PENZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 06.08.2019 o 08:30 hod – Štadión SDM Domino (Okružná 13, Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0905 160 663

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia

Kategória

August:
06.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U15 – 2005 (TJ+PZ) BFZ U15
10.08.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 (NMŠK) BFZ U15
11 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14
September:
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.4 ZO DŇA 26.07.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

 • Oznamy

Vyžrebovanie súťaží BFZ nájdete na webových stránkach BFZ

TIPOS III.liga BFZ: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2681/

IV.liga BFZ: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2682/

SD3R: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2684/

MD3R sk. A https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2685/

MD3R Sk.B https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2685/?part=5128&round=90784

SZRL: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2686/

MZRL: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2687/

Disciplinárna  komisia

U.č.  5: Tomáš Mifkovič 1325562 (TJ Jarovce, MD3R). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U.č.367 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019)

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia)

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ vyžrebovanie súťaží – súťažný ročník 2019/2020

KM oznamuje FK, že na stránke futbalnet.sk je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek BFZ. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a prípadné nezrovnalosti nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkove sa prihlásilo 41 družstiev, ktoré sa rozdelilo do 10 skupín a to: 9 štvorčlenných skupín sk.A – I a jedna päťčlenná sk. J. Zverejnené sú na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina J )

Žiadame FK, aby do termínu 23.8. nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.skkonecny58@centrum.sk termín organizácie turnaja ( dátum, začiatok turnaja, počet ihrísk, zodpovedná osoba za organizáciu turnaja

c/ súťaž PMD U8 – nahlasené termíny turnajov

sk.D – T2: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T6: FC Rohožník, SO 2.5.2020 od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E – T3: ŠK Závod, SO 12.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G – T2: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

d/ hracie plochy – zmena

PMA1, PMB1, PMC1: FK Rača – UT Mladá Garda, streda od 17.00 hod.

PMA2, PMB2, PMC2: FKM D.N.Ves – HP ZŠ P.Horova ( v prípade kolízii, resp. nepriaznivého počasia )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program boli pozvaným účastníkom poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov zväzu, aby si, ak tak ešte neurobili, vygenerovali v ISSF faktúru na zaplatenie členského na súťažný ročník 2019/2020. Po prihlásení do ISSF stačí kliknúť na odkaz „Moje členské poplatky“ na hornej lište a nasledujúci postup je intuitívny. Faktúru je potrebné uhradiť najneskôr do 26.7.2019.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov zväzu na počet povolených striedaní v stretnutiach Slovnaft Cup – 3 striedania a v stretnutiach Prezidentského pohára – 5 striedaní. V súťaži Slovnaft Cup sú videozáznamy povinné až od 4. kola.

Ospravedlnenia: Henček 31.7.-2.8., 3.8. predpoludním (oprava); Farkaš M. 3.8.-1.9.; Sabela 11.8. a 1.9., inak k dispozícii iba počas nedelí; Volek 6.-27.8. k dispozícii iba počas víkendov. Lazar 7.8.-20.8.Pavlik R.10-16.8. Kroneraff 9.8.-11.8.,30.8.-7.9.,4-5.10., 6.10 do 14.00 hod.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín september – december 2019) a školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Termín školenia UEFA B licencie : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).


Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR
(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).

2.Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019,

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovne :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 01.08.2019

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov Tipos III. liga Bratislava:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Jozef Balog UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO
4 FC Rohožník Marian Tóth UEFA B
5 OFK Dunajská Lužná Karol Brezík UEFA PRO
6 ŠK Tomášov Pavol Jančovič UEFA A
7 TJ Rovinka Vladimír Beszédes UEFA A
8 MŠK Senec Jozef Majoroš UEFA PRO
9 FK Inter Bratislava Michal Pančík UEFA A
10 FK Rača Lukáš Luknár UEFA B
11 PŠC Pezinok Tomáš Kállay UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov IV. liga Bratislava:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A
5 TJ Veľké Leváre Horváth Tibor UEFA B
6 FK Dúbravka Peter Gaži UEFA B
7 ŠK Vrakuňa Bratislava Viliam Opálek UEFA B
8 FKM Karlova Ves Bratislava Ľubomír Gálik UEFA PRO
9 TJ Záhoran Jakubov Ferenčák Jaroslav UEFA B
10 ŠK Závod Roman Babirát UEFA B
11 TJ Čunovo Dušan Vulin UEFA B
12 FK Karpaty Limbach Miroslav Chvíla UEFA A
13 Obecný športový klub Láb Igor Gábriš UEFA B

TMK BFZ vyzýva FK, ktoré nepredložili mená trénerov s požadovanou trénerskou licenciou v súťažiach TIPOS III.liga BFZ a IV.liga BFZ na povinnosť zaslať ich na emailovú adresu (netreba zasielať licenciu) : tmkbfz@gmail.com do termínu 31.07.2019.

TMK BFZ na základe nerešpektovania výzvy zverejnenej v ÚS o nahlásení trénerov  Tipos III. liga BFZ a IV. Liga BFZ  odstupuje uvedené kluby na disciplinárne konanie :

TIPOS III. liga BFZ

MFK Rusovce

ŠK Báhoň

ŠK Bernolákovo

TJ Most pri Bratislave

FK Ivanka pri Dunaji

IV.Liga BFZ

OŠK Slovenský Grob

FK Lamač

FK Vajnory

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Júl:
18.07.2019 KZ – BFZ U17 – 2003 (Rapid) BFZ U17
23.07.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 BFZ U15 – mimo FA
23 – 25.07.2019 TU – Memoriál Františka Harašty (ČR) BFZ U17
August:
06.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U15 – 2005 (TJ+PZ) BFZ U15
10 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14
September:
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 ZO DŇA 19.07.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

 • Oznamy

Vyžrebovanie súťaží BFZ nájdete na webových stránkach BFZ

TIPOS III.liga BFZ: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2681/

IV.liga BFZ: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2682/

SD3R: https://bfz.futbalnet.sk/sutaz/2684/

Súťaže MD3R a SZRL, MZRL budú vyžrebované v priebehu budúceho týždňa.

Disciplinárna  komisia

U.č.  4: Róbert Greňa 1210524 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia)

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia začal už dňom 26.6. 2019 a skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ vyžrebovanie súťaží – súťažný ročník 2019/2020

KM oznamuje FK, že postupne bude na stránke futbalnet.sk zverejnené vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje domáce stretnutia a prípadné nezrovnalosti nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Celkový počet prihlásených družstiev: 41 družstiev. Rozdelenie družstiev do skupín: sk.A – J ( štvorčlenné ), sk.I – päťčlenná, je zverejnené na stránke futbalnet.sk a futbalbfz.sk.

Termíny organizácie turnajov počas jesennej časti:

T1: 14. – 15.9.

T2: 28. – 29.9.

T3: 12. – 13.10.

T4: 26. – 27.10.

T5: 21. – 22.9. ( len skupina I )

Žiadame FK, aby do termínu 23.8. nahlásili na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk ,konecny58@centrum.sk termín organizácie turnaja ( dátum, začiatok turnaja, počet ihrísk, zodpovedná osoba za organizáciu turnaja )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program budú pozvaným účastníkom poslané mailom. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov zväzu, aby si, ak tak ešte neurobili, vygenerovali v ISSF faktúru na zaplatenie členského na súťažný ročník 2019/2020. Po prihlásení do ISSF stačí kliknúť na odkaz „Moje členské poplatky“ na hornej lište a nasledujúci postup je intuitívny. Faktúru je potrebné uhradiť najneskôr do 26.7.2019.

Ospravedlnenia: Lauer 20.7.-16.8. (s výnimkou seminára); Harajbič 12.-23.8.; Ježík 2.-9.8.; 23.-24.8., 25.8. (do 12.00); Henček 31..-3.8.; Farkaš R. 3.-4.8.; Jablonický 21.7.-2.8.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín september – december 2019) a školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Termín školenia UEFA B licencie : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“). 2 Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019,

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Mladší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 25.07.2019
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 01.08.2019

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov Tipos III. liga Bratislava:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Jozef Balog UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov IV. liga Bratislava:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2005)
na kontrolný zraz dňa 23.7.2019, 17:00 Akadémia ŠK Slovan Bratislava

Hráči:

FC Petržalka (7): Stanislav TARABA, Matúš BOTH, Timotej SLÚKA, Július JELÍNEK, Marek GULA, Matúš VLNA, Dominik ZENTKO

SDM Domino (5): Matúš KAROVIČ, Oskar MOLNÁR, Ivan KOSTOLNÝ, Martin POLNIŠ, Max TOKOŠ

FK Inter Bratislava (5): Matúš RATICA, Martin MIKITA, Matej BLAHUŠIAK, Henrich Gabriel TÓTH, René FEDER

FKM Karlova Ves (3): Jonáš ZICHÁČEK, Michelangelo RINALDI, Matúš ORSZÁGH

MŠK Senec (2): Marián LIPKA, Adrián SIPOS

FK Lamač Bratislava (2): Michal HUDEC, Dávid POLÁK

ŠK Svätý Jur (1): Samuel GABURA

Náhradníci:

FK Rača Bratislava (2): Adam TAUFER, Šimon HUDÁK

FK Inter Bratislava (1): Ján Jakub PALENČÁR

ŠK Svätý Jur (1): Dávid BORDÁČ

SDM Domino (1): Branislav KUSYN

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PENZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 23.07.2019 o 16:30 hod – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 11, Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0905 160 663.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2003)
na MT – Memoriál Františka Harašty 2019 (ČR) 23-25.07.2019

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Marek MIČÁK, Richard HEČKO, Filip ZAMEČNÍK, Lukáš SEČANSKÝ, Tobias ČONGRÁDY, Viktor SLIACKY, Marek MYDLA, Peter DORNAI, Rudolf BOŽIK, Timotej MURCKO, Matúš KOSEČEK

FC Petržalka (4): Ondrej CÍFERSKÝ, Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Dávid MAGYARICS

FK Inter Bratislava (2): Stanislav MATELEHA, Filip VAŇO

FKM Karlova Ves (1): Filip ZÁVODSKÝ

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (3): Stanislav TURČANÍK, Daniel DŽAVORONOK, Šimon REXA

ŠK Slovan Bratislava (2): David DŽAVORONOK, Jakub KAZÍMIR

SDM Domino (1): Samuel BLAŽEK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal SUCHOMEL, Viktor PORTH

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 23.07.2019 o 14:30 hod – Štadión Pasienky ŠK Slovan Bratislava (vchod od OC Polus). Ukončenie zrazu bude štvrtok 25.07.2019  cca o 19:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Suchomel – 0903 481 197

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Júl:
18.07.2019 KZ – BFZ U17 – 2003 (Rapid) BFZ U17
23.07.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 BFZ U15 – mimo FA
23 – 25.07.2019 TU – Memoriál Františka Harašty (ČR) BFZ U17
August:
06.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U15 – 2005 (TJ+PZ) BFZ U15
10 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14
September:
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 12.07.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Športovo – technická komisia

 • Oznamuje zaradenie do súťaží BFZ , schválené VV BFZ na zasadnutí 08.07.2019

TIPOS III. liga Bratislava

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Bernolákovo

MFK Rusovce

OFK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Slovan Most pri Bratislave

TJ Rovinka

ŠK Tomášov

FC Malacky

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Báhoň

FC Rohožník

PŠC Pezinok

MŠK Senec

IV.liga Bratislava

TJ Záhoran Jakubov

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Závod

FK Karpaty Limbach

SDM Domino

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Lamač Bratislava

CFK Pezinok – Cajla

OŠK Slovenský Grob

FKM Karlova Ves Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Vajnory

ŠK Svätý Jur

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Dúbravka

III. liga SD BFZ (U19)

FK Rača Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

FC Ružinov Bratislava

ŠK Žolík Malacky

PŠC Pezinok

FC Zohor

FK Slovan Most pri Bratislave

FC Rohožník

ŠK Lozorno, FO

FC Petržalka B

FK Inter Bratislava B

III. liga MD BFZ (U17)

FK Dúbravka

FK Rača Bratislava

MŠK Iskra Petržalka

SFC Kalinkovo

NMŠK 1922 Bratislava

TJ Jarovce Bratislava

TJ Záhoran Jakubov

OFK Dunajská Lužná

SDM Domino B

Lokomotíva Devínska Nová Ves

FC IMAS

ŠK Žolík Malacky

ŠK Svätý Jur

MFK Rusovce

MŠK Senec „B“

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC Ružinov Bratislava

PŠC Pezinok

II.liga S/MŽ BFZ (U15/U13)

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Bernolákovo

ŠK Žolík Malacky

ŠK Šenkvice

PFA ŠTK Šamorín

ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Svätý Jur

MŠK Senec

PŠC Pezinok

MFK Rusovce

FK Inter Bratislava „B“

FC IMAS

Disciplinárna  komisia

U.č.  1: Marek Markusek 1291231 (SFC Kalinkovo, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.  2: Peter Kyselica 1304364 (ŠK Svätý Jur, MD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 20 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  3: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia začal už dňom 26.6. 2019 a končí 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Rozdelenie družstiev do súťaží prípraviek BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020

Súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( trojičky ) – kategória U11, U10, U9 :

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

Skupina A :

FK Dúbravka

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava B

MŠK Iskra Petržalka

NMŠK 1922 Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Vajnory

Skupina B :

ŠK Bernolákovo

FKM Stupava

SFC Kalinkovo

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Žolík Malacky

MŠK Senec

PŠC Pezinok A

FC ŠTK 1914 Šamorín

Hrať sa bude systémom každý s každým dvojkolovo. Stretnutia sa budú hrať v jeden hrací deň postupne PMA1, PMB1 a PMC1. V prípade požiadavky zmeny termínu stretnutia musí byť zachovaný princíp zmeny vo všetkých troch kategóriách.

Súťaže PMA2, PMB2 ( dvojičky ) – kategória U11, U10

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

NMŠK 1922 Bratislava B

FKM Devínska Nová Ves

SDM Domino Bratislava B

MFK Rusovce

FK Inter Bratislava B – výnimka hracieho dňa : štvrtok 16.00 hod.

PŠC Pezinok B

Hrať sa bude systémom každý s každým štvorkolovo. Stretnutia sa budú hrať v jeden hrací deň postupne PMA 2, PMB 2 . V prípade požiadavky zmeny termínu stretnutia musí byť zachovaný princíp zmeny v oboch kategóriách.

Súťaž PMA3 – kategória U11

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

FK Lamač Bratislava

TJ Jarovce

FKP Dúbravka Bratislava B

SDM Domino Bratislava C

ŠK Vrakuňa Bratislava B

TJ Čuňovo

MŠK Iskra Petržalka B

Hrať sa bude systémom každý s každým trojkolovo.

Súťaž PRMA / Malacky / – kategória U11

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

Skupina A :

ŠK Závod

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK Studienka

FV v Sološnici

FK Jablonové

ŠK Lozorno

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

Skupina B :

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Gajary

FC Zohor

TJ Záhoran Kostolište

OFK Vysoká pri Morave

ŠK Plavecký Štvrtok

FC  Imass Stupava

OŠK Láb

Hrať sa bude v oboch skupinách  systémom každý s každým dvojkolovo

Súťaž PRPK / Pezinok / – kategória U11

Začiatok jesennej časti: 7-8.9.2019

Skupina A :

TJ Slovan Vištuk

FC Slovan Modra

FC Družstevník Budmerice

OFC 014 Vinosady

ŠK Šenkvice

ŠK Báhoň

FK Dubova

ŠK Svätý Jur B

ŠK Čataj – FO

Skupina B :

FK Karpaty Limbach

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Svätý Jur A

OŠK Slovenský Grob

GFC 1923 Grinava

TJ Slovan Viničné

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomášov B

MŠK Králová pri Senci

Súťaž PRSC /Senec/ – kategória U11

Začiatok jesennej časti: 7-8.9.2019

ŠK Tomášov A

TJ Malinovo

ŠK Atletiko Zálesie

OFK Dunajská Lužná

TJ Rovinka

FK Slovan Most pri Bratislava

ŠKO Miloslavov

FK ŠK DANUBIA Hrubý Šúr

ŠK Nová Dedinka

Hrať sa bude vo všetkých troch skupinách systémom každý s každým dvojkolovo. V okresoch Pezinok a Senec sa prihlásilo spolu 27 družstiev, preto sú 3 skupiny po 9 družstiev, z toho 4 družstvá z okresu Senec sú zaradené do skupiny A a B k družstvám okresu Pezinok.

Súťaž PMC 2 – kategória U9

Začiatok jesennej časti: 7-8.9.2019

Skupina A :

FK CINEMAX Doľany

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

PŠCF Pezinok B

ŠK Báhoň

ŠK Lozorno

FK v Sološnici

ŠK Gajary

FC Rohožník

Skupina B :

ŠK Atletiko Zálesie

TJ Malinovo

FKM D.N.Ves

OFK D.Lužná

MŠK Králová pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

TJ Rovinka

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

ŠKO Miloslavov

ŠK Vrakuňa B

Hrať sa bude v oboch skupinách systémom každý s každým dvojkolovo

Súťaž PMD  – kategória U8

Prvý turnaj  jesennej časti: 14-15.9.2019

Skupina A :

ŠK Slovan Bratislava

FK Inter Bratislava

FKM K.Ves

FC Petržalka A

Skupina B :

FK Rača

NŠK 1922

SDM Domino

FKP Dúbravka

Skupina C:

MŠK Iskra Petržalka

FK Dúbravka

Lokomotíva D.N.Ves A

MFK Záhorská Bystrica

Skupina D :

Záhoran Jakubov

FKM Stupava A

ŠK Žolík Malacky

FC Rohožník

Skupina E :

TJ Záhoran Kostolište

FK Studienka

ŠK Závod

FC  Imass

Skupina F :

FK Karpaty Limbach

TJ Slovan Viničné

PŠC Pezinok A

FK Cinemax Doľany

Skupina G :

OŠK Ch.Grob

TJ Malinovo

ŠK Atletiko Zálesie

ŠK Nová Dedinka

Skupina H :

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

ŠKO Miloslavov

ŠTK Šamorín

Skupina I :

MŠK Senec

OFK D.Lužná

ŠK Bernolákovo

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Skupina J :

FC Petržalka B

Lokomotíva D.N.Ves B

SFC Kalinkovo B

PŠC Pezinok B

FKM Stupava B

Hrať sa bude turnajovým spôsobom. Každý FK zorganizuje 2 turnaje ( 1x jeseň, 1x jar). Skupina J je zložená z B družstiev prihlásených FK.

Komisia rozhodcov a delegátov

 • Oznamuje, že „VV BFZ schválil nominačné listiny rozhodcov a delegátov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020.

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program budú pozvaným účastníkom poslané mailom. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Ospravedlnenia: Henček 17.-25.7.; Keller 27.7.-4.8.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín september – december 2019) a školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Termín školenia UEFA B licencie : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

 1. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).
 2. Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019,

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk/

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovne :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Ostatné mládežnícke súťaže – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 25.07.2019
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 01.08.2019

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz dňa 18.7.2019, 17:00 Akadémia ŠK Slovan Bratislava

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Marek MIČÁK, Richard HEČKO, Filip ZAMEČNÍK, Lukáš SEČANSKÝ, Tobias ČONGRÁDY, Viktor SLIACKY, Marek MYDLA, Peter DORNAI, Rudolf BOŽIK, Timotej MURCKO, Matúš KOSEČEK

FC Petržalka (5): Ondrej CÍFERSKÝ, Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Richard LICHNER, Dávid MAGYARICS

FK Inter Bratislava (4): Stanislav MATELEHA, Daniel DŽAVORONOK, Šimon REXA, Filip VAŇO

FKM Karlova Ves (2): Filip ZÁVODSKÝ, Nikolas STACHOVIČ

SDM Domino (1): Samuel BLAŽEK

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (2): David DŽAVORONOK, Jakub KAZÍMIR

FK Inter Bratislava (2): Stanislav TURČANÍK, Denis MICHALOVIČ

SDM Domino (1): Matej KOSTÚR

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal PANČÍK, Michal SUCHOMEL, Viktor PORTH

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 18.07.2019 o 16:30 hod – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 11, Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Pančík – 0905 237 804

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia

Kategória

Júl:
18.07.2019 KZ – BFZ U17 – 2003 (Rapid) BFZ U17
23.07.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 BFZ U15 – mimo FA
23 – 25.07.2019 TU – Memoriál Františka Harašty (ČR) BFZ U17
August:
06.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U15 – 2005 (TJ+PZ) BFZ U15
10 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14 – mimo FA
September:
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.1 ZO DŇA 05.07.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III. liga BFZ, IV. liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyžrebovanie súťaží bude zverejnené po schválení zaradenia družstiev do súťaží VV BFZ. Zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 8.7.2019 o 17:00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III. liga – 650€, Seniori IV. liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III. ligy a IV. ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia začal už dňom 26.6. 2019 a končí 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.                         

Oznamujeme Vám, že platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 je platnosť RP na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťažný ročník prípraviek BFZ 2019/2020

KM BFZ oznamuje FK, že prihlásenie FK ako aj zaradenie družstiev do jednotlivých kategórií prípraviek podlieha schváleniu VV BFZ, ktoré bude dňa 8.7. 2019.

Celkový počet prihlásených družstiev do súťaží prípraviek BFZ: 177 družstiev.

Súťaž PMA1, PMB1, PMC1 (trojičky): 17 (9 FK BA mesto, 7 FK BA vidiek, 1 FK ZsFZ)

Súťaž PMA2- U11, PMB2- U10 ( dvojičky ): 7 ( 6 FK BA mesto, 1 FK BA vidiek )

Súťaž PMA3- U11 ( BA mesto ): 8

Súťaž PRMA- U11 ( Malacky ): 16

Súťaž PRPK – U11  ( Pezinok ) : 14

Súťaž PRSC – U11  ( Senec )    : 13

Súťaž PMC2-U9 : 20 ( 2 FK BA mesto, 4 FK Malacky, 5 FK Pezinok, 9 FK Senec )

Súťaž PMD-U8: 41 ( 14 FK BA mesto, 9 FK Malacky, 5 FK Pezinok, 12 FK Senec,1 FK ZsFZ )

Plánovaný začiatok súťaží prípraviek BFZ ( okrem PMD U8 ): 7. – 8. 9. 2019.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program budú pozvaným účastníkom poslané mailom. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Ospravedlnenia: Vasilenko 19.-22.7.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín september – december 2019) a školenie trénerov UEFA B icencie (predbežný termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb. Termíny a spôsob prihlasovania bude zverejný na stránke: https://events.sportnet.onlinev priebehu mesiaca júl.

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné :

Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia

Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia

Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia

Ostatné mládežnícke súťaže – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

Seniori (III. a IV. liga) – do 25.7.2019

Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 1.8. 2019

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.50 ZO DŇA 28.06.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III. liga BFZ, IV. liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III. liga – 650€, Seniori IV. liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III. ligy a IV. ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Disciplinárna  komisia

U.č.441: Michal Kralovič 1303745 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 20 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.442: Besmir Toči 1304361 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 20 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019), Článok 19/2 – Registračné obdobia:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia začal už dňom 26.6. 2019 a končí 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začína dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.                         

Oznamujeme Vám, že platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 je platnosť RP na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ KM BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok aj do súťaží prípraviek BFZ výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých jej kategóriách.

 b/ Víťazi jednotlivých súťaží prípraviek BFZ v ročníku 2018/2019

PMA1 – sk.A: FK Rača Bratislava

PMA1 – sk.B: FC ŠTK 1914 Šamorín

PMB1 – sk.A: FK Rača Bratislava

PMB1 – sk.B: SFC Kalinkovo

PMC1 – sk.A: NMŠK 1922 Bratislava

PMC1 – sk.B: SFC Kalinkovo

PMA2: MŠK Senec

PMB2: MŠK Senec

PMA3: FK Rača Bratislava B

PRMA: TJ Záhoran Jakubov

PRPK: CFK Pezinok Cajla

PRSC: FC ŠTK 1914 Šamorín B

PMC2 – sk.A: OŠK Slovenský Grob

PMC2 – sk.B: ŠK Bernolákovo

PMD U8 –

A: FKM Karlova Ves

B: FK Rača

C: MFK Záhorská Bystrica

D: FK v Sološnici

E: TJ Záhoran Jakubov

F: PŠC Pezinok

G: OŠK Chorv. Grob

H: SFC Kalinkovo

I : ŠK Tomášov

 Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program budú pozvaným účastníkom poslané mailom. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Ospravedlnenia: Vasilenko 19.-22.7.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín september – december 2019) a školenie trénerov UEFA B icencie (predbežný termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb. Termíny a spôsob prihlasovania bude zverejný na stránke: https://events.sportnet.online v priebehu mesiaca júl.

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Ostatné mládežnícke súťaže – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 25.7.2019
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 1. 8.2019

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.49 ZO DŇA 21.06.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III. liga BFZ, IV. liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III. liga – 650€, Seniori IV. liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III. ligy a IV. ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Disciplinárna  komisia

U.č.439: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020..

U.č.440: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/20. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU” a doručiť v stanovenej lehote komisii cez ISSF. Finančné pokuty sú nasledovné:

III. liga = 50.- €,

 1. liga = 40.- €,

dorast  = 20.-€

žiaci  =   0,- €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia – Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia začína už dňom 26.6. 2019 a končí 15.7. 2019 a prestup s obmedzením začína dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.

Oznamujeme Vám, že platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 je platnosť RP na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/  KM BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok aj do súťaží prípraviek BFZ výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých jej kategóriách.

b/ Víťazi jednotlivých súťaží prípraviek BFZ v ročníku 2018/2019

PMA1 – sk.A: FK Rača Bratislava

PMA1 – sk.B: FC ŠTK 1914 Šamorín

PMB1 – sk.A: FK Rača Bratislava

PMB1 – sk.B: SFC Kalinkovo

PMC1 – sk.A: NMŠK 1922 Bratislava

PMC1 – sk.B: SFC Kalinkovo

PMA2: MŠK Senec

PMB2: MŠK Senec

PMA3: FK Rača Bratislava B

PRMA: TJ Záhoran Jakubov

PRPK: CFK Pezinok Cajla

PRSC: FC ŠTK 1914 Šamorín B

PMC2 – sk.A: OŠK Slovenský Grob

PMC2 – sk.B: ŠK Bernolákovo

PMD U8 – skup. A: FKM Karlova Ves

skup.  B: FK Rača

skup.  C: MFK Záhorská Bystrica

skup.  D: FK v Sološnici

skup.  E: TJ Záhoran Jakubov

skup.  F: PŠC Pezinok

skup. G: OŠK Chorv. Grob

skup. H: SFC Kalinkovo

skup.  I : ŠK Tomášov

Komisia rozhodcov a delegátov

Berie na vedomie informáciu KD SFZ. Na jej základe oznamuje všetkým záujemcom o vykonávanie funkcie delegáta zväzu, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar) uskutoční seminár na získanie resp. obnovenie licencie „A“ delegáta zväzu. Súčasne sa uskutoční seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 30.6.2019 mailom na adresu člena KD SFZ Jaroslava Švarca (jsvarc238@gmail.com). Všetky tlačivá potrebné na prihlásenie sú k dispozícii na stránke SFZ (futbalsfz.sk) v sekcii Legislatíva. Poplatok za absolvovanie seminárov je stanovený na 75 €. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v ÚS SFZ zo 17.5.2019, resp. v nasledujúcich ÚS.

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program budú pozvaným účastníkom poslané mailom. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na Letné športové sústredenie BFZ 24-28.6.2019

Hráči:

PŠC Pezinok (4): Matúš SULAN, Adam ŠRAMOTA, Jakub KREMSKÝ, František SOMOROVSKÝ

ŠK Tomášov (3): Bálint KIRETH, Peter HOLOCSY, Olivér KOZICS

MFK Záhorská Bystrica (2): Dávid LENČEŠ, Tomáš HORÁK

NMŠK 1922 Bratislava (2): Denis LEŽOVIČ, Martin RIGO

FK Rača (2): Martin KADLEČÍK, Viliam JURDÍK

FK Vajnory (2): Richard KULČÁR, Milan KATRENČÍK

TJ Jarovce (2): Martin VAŠÍČEK, Dávid GERGEĽ

MŠK Senec (2): Tomáš CHMURA, Martin KNOŠKA

FC Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

ŠKO Miloslavov (1): Kristián HUSKA

ŠK Vrakuňa (1): Branislav RISCHER

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1): Jakub KOCHAN

CFK Pezinok-Cajla (1): Andrej POLKORÁB

Náhradníci:

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Bruno MIHÁLIK, Fabián SMRIGA

TJ Čunovo (1): Matúš PUHOVICH

FK Rača (1): Jakub BRŇÁK

TJ Malinovo (1): Filip VRÁBEL

TJ Jarovce (1): Gregor VANČO

FK Vajnory (1): Jakub JANEK

FKM Stupava (1): David HABLOVIČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Samuel LACKO, Mikuláš MARCI, Tomáš PAŽÍTKA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, lieky, tréningové potreby, spoločenské hry

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 24.06.2019 o 15:00 hod. na Inter Sport Hotel – Nová 1598/64 Stupava. Ukončenie zrazu bude dňa 28.06.2019 cca o 18:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na mail: eduard.vilcinsky @futbalsfz.sk.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na Letné športové sústredenie BFZ 24-28.6.2019

Hráči:

MŠK Senec (4): Adam PALDAN, Samuel PENZIVIATER, Patrik BADINSKÝ, Roman SZALAI

NMŠK 1922 Bratislava (4): Martin BRIAK, Lukáš FARKAŠ, Andreas LAUERMANN, Max COMPAGNON

MŠK Iskra Petržalka (3): Denis JEHLÁR, Samuel NEUPAUER, Jonáš DUBINA

FK Vajnory (2): Juraj KUCHTA, Martin UHLÁR

FK Rača (2): Viliam ALMÁŠI, Matej FABŠO

PŠC Pezinok (2): Martin MOLNÁR, Matej BALCO

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

MFK Záhorská Bystrica (1): Matej ĎURICA

ŠK Vrakuňa (1): Adam POLÁK

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

CFK Pezinok-Cajla (1): Maroš BORZA

TJ Malinovo (1): Filip KULACS

OFK Dunajská Lužná (1): Sebastián BAZELIDES

Náhradníci:

NMŠK 1922 Bratislava (2): Patrik MINAROVIČ, Samuel DEMJEN

FK Mládeže DNV (2): Hugo KRIČKA, Adam HALÁSZ

MFK Záhorská Bystrica (1): Martin SZOMOLÁNYI

TJ Rovinka (1): Benjamín JECK

FC Stupava (1): Šimon ZLOCHA

MŠK Senec (1): Timon GRAMBLIČKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Samuel LACKO, Mikuláš MARCI, Tomáš PAŽÍTKA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, lieky, tréningové potreby, spoločenské hry

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 24.06.2019 o 15:00 hod. na Inter Sport Hotel – Nová 1598/64 Stupava. Ukončenie zrazu bude dňa 28.06.2019 cca o 18:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na mail: eduard.vilcinsky @futbalsfz.sk.

Letné športové sústredenia pre vekové kategórie U12 a U13 organizuje BFZ za podpory SFZ o počte hráčov 25 v každej vekovej kategórii (t.j. spolu 50 hráčov). Hráči absolvujú 2 TJ v rámci jedného dňa so zameraním na všeobecný pohybový rozvoj, pohybové hry, iné športové hry, regeneráciu a futbal. Výber pozostáva z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže a futbalových klubov s licenciou Grassroots, od 1.7.2017 Futbalových akadémií a Útvarov talentovanej mládeže).

Letné športové sústredenie patrí pod program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu a jeho hlavnou úlohou je podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U13 na úrovni oblastných a regionálnych výberov.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.48 ZO DŇA 14.06.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK vyhodnotila a schválila výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev jednotlivých súťaží riadených BFZ (SP čl.23/e,f):

Víťaz (postup – po splnení podmienok):

Tipos III.liga: ŠK Slovan BRATISLVA “B” – do II.ligy SFZ

S4BA IV.liga: SFC Kalinkovo – do Tipos III.ligy BFZ

SD3R III.liga, st.dorast: MŠK Senec – do II.LSD SFZ

MD3R III.liga, ml.dorast: Lok. Devínska Nová Ves

SZRL II.liga, st.žiaci: PVFA ŠTK Šamorín

MZRL II.liga, ml.žiaci: NMŠK 1922 Bratislava

Zostup:

Tipos III.liga: FK Vajnory – do IV.ligy

S4BA IV.liga: TJ Slovan Viničné, TJ Čunovo – do V.ligy ObFZ

SD3R III.liga, st.dorast: FK Šamorín-Hamuliakovo, FC Rohožník – do SD4V

SZRL II.liga, st.žiaci: OFK Dunajská Lužná, CFK Pezinok-Cajla – do ObFZ

MZRL II.liga, ml.žiaci: zostupuje sa podľa st.žiakov

ŠTK berie na vedomie nahlásenie postupujúcich družstiev z ObFZ Ba-vidiek:

– seniori (do S4BA): Obecný športový klub Láb (víťaz S5V)

– starší dorast (do SD3R): FK Slovan Most pri Bratislave (víťaz SD4V)

– žiaci (do SZRL/MZRL): FC IMAS Stupava (víťaz SZV)

Kontumuje:

SD3R 26.kolo: Rovinka – I.Petržalka 3:0, podľa SP čl.11/2, s použitím čl.82/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). MŠK I.Petržalka bude v zmysle RS čl.3.5 do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta vo výške 200,- €.

MD3R 8.kolo – skupina o víťaza: NMŠK 1922 Bratislava – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 3:0, podľa SP čl. 11/2, s použitím čl.82/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). FK Slovan Ivanka pri Dunaji bude v zmysle RS čl.3.5 do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta vo výške 200,- €.

MZRL 26.kolo: ŠK Šenkvice – MŠK Senec 0:11 podľa SP čl. 11/3, s použitím čl.82/g (pokles počtu hráčov pod sedem).

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.417: Samuel Rak  1303695 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za udretie súpera rukou do hrudníka v prerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 9.06.2019 s prerušením počas letnej prestávky.

U.č.418: Marek Močko  1326183 (PŠC Pezinok, MD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 9.06.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.419: András Šándor  1296058  (ŠK Tomašov, S3BA) , od 10.06.2019.

U.č.420: Juraj Hužovič  1306790  (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R) , od 9.06.2019.

U.č.421: Šimon Chalány  1249103  (TJ Záhoran Kostolište, S4BA) , od 9.06.2019. Zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U.č.270 najskôr vykoná zvyšok podmienečne odloženej DS (2 týždne), podľa čl. 40/3 DP s prerušením počas letnej prestávky.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.422: David Kočík  1289742 (ŠK Slovan Bratislava B, S3BA), od 9.06.2019.

U.č.423: Marek Markusek 1291231 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 8.06.2019.

U.č.424: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA), od 9.06.2019.

U.č.425: Stanislav Mráz 1235454 (ŠK Závod, S4BA), od 9.06.2019.

U.č.426: Adam Grečnár 1218576 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 10.06.2019.

U.č.427: Róbert Greňa 1210524 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 10.06.2019.

U.č.428: Patrik Opavský 1233860 (TJ Slovan Viničné, S4BA), od 9.06.2019.

U.č.429: Samuel Polčič 1303898 (PŠC Pezinok, MD3R), od 9.06.2019.

U.č.430: Peter Kyselica 1304364 (ŠK Svätý Jur, MD3R), od 9.06.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.431: Marek Malík 1242304 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 9.06.2019.

U.č.432: Peter Krasňanský 1146431 (CHF Pezinok-Cajla, S4BA), od 10.06.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.433: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Berie na vedomie stanovisko klubu v ISSF k organizácii stretnutí a oznamuje klubu, že rozpis súťaží, paragraf 10 – Hlavný usporiadateľ, platí pre všetky súťaže BFZ.  Bez prítomnosti hlavného usporiadateľa  sa stretnutie nemôže odohrať.

U.č.434: FC Rohožník, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 412 a za HNS divákov na tribúne  (nadávky, urážlivé výroky na delegované osoby, divákov súpera a vhodenie plastového pohára s tekutinou smerom k hráčovi súpera) počas stretnutia 29. kola S3BA FC Rohožník – ŠK Tomašov, ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€,  podľa čl. 58/2a, 3 DP. / 10.-€./

U.č.435: Ján Sloboda, HU -TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Nedostavil sa HU a organizátor stretnutia p. Ján Sloboda a ani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné vyjadrenie k porušeniu povinností k U.č.413 ( kritizovanie výkonu rozhodcov a zamknutie delegovaných osôb v objekte na štadióne ) po stretnutí 29. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – CKF Pezinok-Cajla. DK pozastavuje menovanému výkon funkcie HU na 7 mesiacov od 3.6.2019 a ukladá klubu TJ Záhoran Jakubov finančnú pokutu 250.-€, podľa čl. 16/1 a 64/1a,3 a 4 DP.

U.č.436: ŠK Slovan Bratislava B, S3BA. Na základe správy DS, za HNS divákov (použitie pyrotechniky v sektore domácich na konci stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 30. kola S3BA – ŠK Slovan Bratislava B – FK Slovan Most pri Bratislave, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – Upozornenie, podľa čl.58/3 a čl. 10 DP.

U.č.437: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020..

U.č.438: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/20. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU” a doručiť v stanovenej lehote komisii cez ISSF. Finančné pokuty sú nasledovné:

III. liga = 50.- €,

 1. liga = 40.- €,

dorast  = 20.-€

žiaci  =   0,- €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamujeme všetkým zástupcom FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že v utorok 11.6.2019 bol klubovým ISSF managerom zaslaný návrh novely RaPP SFZ, ktorý bude VV SFZ schvaľovať na svojom zasadnutí dňa 18.6.2019.

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

 a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1, PMC2

Stretnutia víťazov jednotlivých skupín, ktoré boli uvedené v termínovej listine RS  na sobotu 15.6.2019 sa rušia. Víťazovi každej skupiny bude odovzdaný pohár a medaile.

  b/ súťaž PMA1 – kontumácia stretnutia

19.kolo: MŠK Senec – SFC Kalinkovo 3 : 0 k ( SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie / SFC Kalinkovo poriadková sankcia 50,- €.

c/ víťazi súťaží prípraviek BFZ v ročníku 2018/2019

PMA1 – sk.A: FK Rača Bratislava

PMA1 – sk.B: FC ŠTK 1914 Šamorín

PMB1 – sk.A: FK Rača Bratislava

PMB1 – sk.B: SFC Kalinkovo

PMC1 – sk.A: NMŠK 1922 Bratislava

PMC1 – sk.B: SFC Kalinkovo

PMA2: MŠK Senec

PMB2: MŠK Senec

PMA3: FK Rača Bratislava B

PRMA: TJ Záhoran Jakubov

PRPK: CFK Pezinok Cajla

PRSC: FC ŠTK 1914 Šamorín B

PMC2 – sk.A: OŠK Slovenský Grob

PMC2 – sk.B: ŠK Bernolákovo

PMD U8 – skup. A: FKM Karlova Ves

 • B: FK Rača
 • C: MFK Záhorská Bystrica
 • D: FK v Sološnici
 • E: TJ Záhoran Jakubov
 • F: PŠC Pezinok
 • G: OŠK Chorv. Grob
 • H: SFC Kalinkovo
 • I : ŠK Tomášov

Komisia rozhodcov a delegátov

Berie na vedomie informáciu KD SFZ. Na jej základe oznamuje všetkým záujemcom o vykonávanie funkcie delegáta zväzu, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar) uskutoční seminár na získanie resp. obnovenie licencie „A“ delegáta zväzu. Súčasne sa uskutoční seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 30.6.2019 mailom na adresu člena KD SFZ Jaroslava Švarca (jsvarc238@gmail.com). Všetky tlačivá potrebné na prihlásenie sú k dispozícii na stránke SFZ (futbalsfz.sk) v sekcii Legislatíva. Poplatok za absolvovanie seminárov je stanovený na 75 €. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v ÚS SFZ zo 17.5.2019, resp. v nasledujúcich ÚS.

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program budú pozvaným účastníkom poslané mailom. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Ospravedlnenia: Farkaš M. 24.6.-2.8.; Szakáll 15.6.-2.8.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na Letné športové sústredenie BFZ 24-28.6.2019

Hráči:

PŠC Pezinok (4): Matúš SULAN, Adam ŠRAMOTA, Jakub KREMSKÝ, František SOMOROVSKÝ

ŠK Tomášov (3): Bálint KIRETH, Peter HOLOCSY, Olivér KOZICS

MFK Záhorská Bystrica (2): Dávid LENČEŠ, Tomáš HORÁK

NMŠK 1922 Bratislava (2): Denis LEŽOVIČ, Martin RIGO

FK Rača (2): Martin KADLEČÍK, Viliam JURDÍK

FK Vajnory (2): Richard KULČÁR, Milan KATRENČÍK

TJ Jarovce (2): Martin VAŠÍČEK, Dávid GERGEĽ

MŠK Senec (2): Tomáš CHMURA, Martin KNOŠKA

FC Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

ŠKO Miloslavov (1): Kristián HUSKA

FK Vrakuňa (1): Branislav RISCHER
FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1): Jakub KOCHAN

CFK Pezinok-Cajla (1): Andrej POLKORÁB

Náhradníci:

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Bruno MIHÁLIK, Fabián SMRIGA

TJ Čunovo (1): Matúš PUHOVICH

FK Rača (1): Jakub BRŇÁK

TJ Malinovo (1): Filip VRÁBEL

TJ Jarovce (1): Gregor VANČO

FK Vajnory (1): Jakub JANEK

FKM Stupava (1): David HABLOVIČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Samuel LACKO, Mikuláš MARCI, Tomáš PAŽÍTKA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, lieky, tréningové potreby, spoločenské hry

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 24.06.2019 o 15:00 hod. na InterSportHotel – Nová 1598/64 Stupava. Ukončenie zrazu bude dňa 28.06.2019 cca o 18:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na mail: eduard.vilcinsky @futbalsfz.sk.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na Letné športové sústredenie BFZ 24-28.6.2019

Hráči:

MŠK Senec (4): Adam PALDAN, Samuel PENZIVIATER, Patrik BADINSKÝ, Roman SZALAI

NMŠK 1922 Bratislava (4): Martin BRIAK, Lukáš FARKAŠ, Andreas LAUERMANN, Max COMPAGNON

MŠK Iskra Petržalka (3): Denis JEHLÁR, Samuel NEUPAUER, Jonáš DUBINA

FK Vajnory (2): Juraj KUCHTA, Martin UHLÁR

FK Rača (2): Viliam ALMÁŠI, Matej FABŠO

PŠC Pezinok (2): Martin MOLNÁR, Matej BALCO

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

MFK Záhorská Bystrica (1): Matej ĎURICA

ŠK Vrakuňa (1): Adam POLÁK

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

CFK Pezinok-Cajla (1): Maroš BORZA

TJ Malinovo (1): Filip KULACS

OFK Dunajská Lužná (1): Sebastián BAZELIDES

Náhradníci:

NMŠK 1922 Bratislava (2): Patrik MINAROVIČ, Samuel DEMJEN

FK Mládeže DNV (2): Hugo KRIČKA, Adam HALÁSZ

MFK Záhorská Bystrica (1): Martin SZOMOLÁNYI

TJ Rovinka (1): Benjamín JECK

FC Stupava (1): Šimon ZLOCHA

MŠK Senec (1): Timon GRAMBLIČKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Samuel LACKO, Mikuláš MARCI, Tomáš PAŽÍTKA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, lieky, tréningové potreby, spoločenské hry

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 24.06.2019 o 15:00 hod. na InterSportHotel – Nová 1598/64 Stupava. Ukončenie zrazu bude dňa 28.06.2019 cca o 18:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na mail: eduard.vilcinsky @futbalsfz.sk.

Letné športové sústredenia pre vekové kategórie U12 a U13 organizuje BFZ za podpory SFZ o počte hráčov 25 v každej vekovej kategórii (t.j. spolu 50 hráčov). Hráči absolvujú 2 TJ v rámci jedného dňa so zameraním na všeobecný pohybový rozvoj, pohybové hry, iné športové hry, regeneráciu a futbal. Výber pozostáva z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže a futbalových klubov s licenciou Grassroots, od 1.7.2017 Futbalových akadémií a Útvarov talentovanej mládeže).

Letné športové sústredenie patrí pod program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu a jeho hlavnou úlohou je podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U13 na úrovni oblastných a regionálnych výberov.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.47 ZO DŇA 07.06.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

FK sa budú môcť prihlasovať do súťaží riadených BFZ od 10.6. do 30.6. do 23:59.

Začiatok súťaží BFZ je stanovený na: muži 10.-11.8., dorast a žiaci 24.-25.8.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.394: Štefan Varenits  1213919 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou v PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.06.2019.

U.č.395: Benedikt Malinovský  1327016 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za opakované udretie súpera päsťou do tváre v prerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl.49/2b DP, od 2.06.2019 s prerušením počas letnej prestávky.

U.č.396: Sergey Danyukov  1418569 (FK Inter Bratislava B, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 3.06.2019.

U.č.397: Christian Volník  1304148 (ŠK Bernolákovo, SD3R), vylúčený za kopnutie súpera       v súboji o loptu na zemi do hlavy, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 3.06.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.398: Milan Jevtič  1416020  (ŠK Tomašov, S3BA) , od 2.06.2019.

U.č.399: Jakub Vida  1298125  (FC Rohožník, S3BA) , od 2.06.2019.

U.č.400: Tibor Chlebo  1103825  (FKM Karlova Ves, S4BA) , od 3.06.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.401: Viktor Kálmán  1249581 (ŠK Tomašov, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.402: Milan Milovanovič 1416723 (ŠK Tomašov, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.403: Lukáš Bukovinský 1307415 (FK Rača Bratislava, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.404: Juraj Senaši 1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.405: Tomáš Krucký 1138458 (TJ Rovinka, S3BA), od 2.06.2019.

U.č.406: Tomáš Jarab 1304966 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R), od 2.06.2019.

U.č.407: Matej Tábora 1198980 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 3.06.2019.

U.č.408: Pavol Kriš 1298778 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), od 3.06.2019.

U.č.409: Kristián Molnár 1303008 (OFK Dunajská Lužná, SD3R), od 3.06.2019.

U.č.410: Robert Fráz 1301698 (FC Rohožník, SD3R), od 3.06.2019.

U.č.411: Anis Kouhen 1327711 (TJ Rovinka, SD3R), od 3.06.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.412: FC Rohožník, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenie k HNS divákov na tribúne  (nadávky, urážlivé výroky na delegované osoby, divákov súpera a vhodenie plastového pohára s tekutinou smerom k hráčovi súpera) počas stretnutia 29. kola S3BA FC Rohožník – ŠK Tomašov, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 11.06.2019.

U.č.413: TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a predvoláva p. Jána Slobodu – HU a organizátora stretnutia na svoje zasadnutie dňa 13.06.2019 o 16,00 pre nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 29. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – CKF Pezinok-Cajla, podľa čl. 71/1, 3b DP. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie menovanému, podľa čl. 16 a 43/1, 2a  DP od 3.6.2019, až do rozhodnutia DK. Zasadnutie DK sa uskutoční v budove BFZ na Súmračnej ulici.

U.č.414: Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R).  Menovaný sa dostavil na zasadnutie v sprievode prezidenta klubu p. Martina Méryho. Podali vyjadrenie k U.č.391, poškodenie dobrého mena futbalu na sociálnej sieti. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 17/1 a 65 DP,  od 31.05.2019. / 5.-€./

U.č.415: FK Inter Bratislava B, SD3R. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.392 a ukladá DS – finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 12 a 64 DP. / 5.-€./

U.č.416: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.393 za nezabezpečenie hlavného usporiadateľa  v stretnutí 23 kola SZRL a MZRL,    NMŠK 1922 Bratislava – MFK Rusovce, v zmysle RS čl. 2  a ukladá DS – finančnú pokutu 20.-€, /súťaž SZRL/ + 20.-€ /súťaž MZRL/ , spolu 40.-€. / 5.-€./

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1, PMC2

Stretnutia víťazov jednotlivých skupín, ktoré boli uvedené v termínovej listine RS  na sobotu 15.6.2019 sa rušia. Víťazovi každej skupiny bude odovzdaný pohár.

b/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T8

Sk.A: T8 – FK Inter, NE 9.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: T8 – SDM Domino, NE 9.6. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.C: T8 – MFK Záhorská Bystrica, SO 8.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: T8 – ŠK Lozorno, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: T8 – ŠK Žolík Malacky, SO 8.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: T8 – FK Karpaty Limbach, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: T8 – ŠK Atletiko Zálesie, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.H: T8 – OFK Dunajská Lužná, SO 8.6. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk. I:  T8 – MŠK Senec, SO 9.6. od 9.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali výsledkový servis ( celkové výsledky, polčasové výsledky, strelcov golov ) na  emailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Upozorňujeme FK, že v tejto súťaži môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2011 a mladší. Žiadame ISSF manažérov jednotlivých FK, aby do zápasovej súpisky nahrávali len fyzicky prítomných hráčov na turnaji a taktiež správne čísla dresov hráčov.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky absolvovali v náhradnom termíne P. Cvengroš (nevyhovel), D. Dujava (vyhovel) a Ľ. Čižmár (nevyhovel).

Berie na vedomie informáciu KD SFZ. Na jej základe oznamuje všetkým záujemcom o vykonávanie funkcie delegáta zväzu, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar) uskutoční seminár na získanie resp. obnovenie licencie „A“ delegáta zväzu. Súčasne sa uskutoční seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 30.6.2019 mailom na adresu člena KD SFZ Jaroslava Švarca (jsvarc238@gmail.com). Všetky tlačivá potrebné na prihlásenie sú k dispozícii na stránke SFZ (futbalsfz.sk) v sekcii Legislatíva. Poplatok za absolvovanie seminárov je stanovený na 75 €. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v ÚS SFZ zo 17.5.2019, resp. v nasledujúcich ÚS.

Oznamuje predbežný termín konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019. Miesto konania bude spresnené. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Berie na vedomie oznámenie M. Martišku o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ z osobných a pracovných dôvodov. Menovanému ďakuje za seriózny prístup k plneniu povinností a pozitívny príspevok pre futbal v rámci oblastného a regionálneho zväzu.

Ospravedlnenia: Pati Nagy 13.-24.6.; Hudy 13.6.-21.7.; Kakaščik 11.-13.6., 28.6.-9.7.; Triskal od 4.6.; Lauer 14.-30.6.; Sabela 20.6.-30.7.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na prípravný zápas 11.6.2019 o 16:00

Hráči:

FC Petržalka (8) : Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Ján BRNULA, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Šimon MELO

FKM Karlova Ves (4): Noel VARGA, Daniel KISS, Alex KOTÚČEK, Arsenij REZNIČENKO

FK Inter Bratislava (3): Peter NIKOLAJ, Adam ČERŇAK, Filip ONDRUŠ,

SDM Domino (1) : Samuel BUZA

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

MŠK Senec (1): Tomáš CHMURA

ŠK Tomášov (1): Peter HOLOCZI

FK Rača (1): Viliam JURDÍK

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (3): Samuel ŠKRINIAR, Benjamín SALAJ, Simon HUŽOVIČ

ŠKO Miloslavov (1): Kristián HUSKA

FC IMAS Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ
SDM Domino (1): Lukáš KOVÁČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci :  Lukáš MARTINKA

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 11.06.2019 o 15:00 hod. na akadémií ŠK Slovan Bratislava– Telocvičná, Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 17:45 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)

na prípravný zápas 11.6.2019 o 16:00

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): Samuel SMIEŠKO, Tomáš ZAJAC, Michal MEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Samuel SIVÁK, Martin ŠULÍK

FC Petržalka (4) : David LIPKA, Richard GRÁNSKY, Ján VARGA, Daniel MANAS

FKM Karlova Ves (3): Maxime DENKO, Mikuláš JÓZSA, Kerim ELEZI

SDM Domino  (2) : Dominik ŽELIPSKÝ, Kevin DOAN ANH

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

FK Vajnory (1): Juraj KUCHTA

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): David JENČO, Miroslav MARČÍK

SDM Domino (2): Tomáš SMOLEC, Martin MURGAŠ

FKM Karlova Ves (1): Timotej SMREČANSKÝ

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

FK Rača (1): Matej FABŠO

FC Petržalka (1): Matúš MRAVEC

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 11.06.2019 o 13:30 hod. na akadémií ŠK Slovan Bratislava– Telocvičná, Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Jún:
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Júl:
18.07.2019 KZ – BFZ U17 – 2003 (Drieňová) BFZ U17
23.07.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 BFZ U15 – mimo FA
23 – 25.07.2019 TU – Memoriál Františka Harašty (ČR) BFZ U17
August:
06.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U15 – 2005 (TJ+PZ) BFZ U15
10 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
21.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14 – mimo FA
September:
03.09.2019 KZ – BFZ U14 (TJ) BFZ U14
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
19.09.2019 KZ – BFZ U13 – 2007 (TJ) BFZ U13 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.46 ZO DŇA 31.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Odvolacia  komisia

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 22.05.2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala tieto rozhodnutia:

OK 001/2019

Odvolanie TJ Čunovo voči rozhodnutiu ŠTK BFZ zverejnenom v ÚS č. 40 zo dňa 18.04.2019, ktorým v zmysle SP čl. 83/1 ŠTK BFZ odrátala 3 body mužstvám TJ Čunovo a ŠK Vrakuňa Bratislava (obaja S4BA – za 21. kolo).

V zmysle čl. 60 ods. 14 písm. c) Stanov SFZ OK BFZ rozhodnutie ŠTK BFZ    m e n í    tak, že mužstvu TJ Čunovo nebudú po skončení súťaže riadiacim orgánom odpočítané 3 body za odohrané stretnutie 21. kola súťaže S4BA.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

OK 002/2019

Odvolanie ŠK Vrakuňa Bratislava voči rozhodnutiu ŠTK BFZ zverejnenom v ÚS č. 40 zo dňa 18.04.2019, ktorým v zmysle SP čl. 83/1 ŠTK BFZ odrátala 3 body mužstvám TJ Čunovo a ŠK Vrakuňa Bratislava (obaja S4BA – za 21. kolo).

V zmysle čl. 60 ods. 14 písm. c) Stanov SFZ OK BFZ rozhodnutie ŠTK BFZ    m e n í    tak, že mužstvu ŠK Vrakuňa nebudú po skončení súťaže riadiacim orgánom odpočítané 3 body za odohrané stretnutie 21. kola súťaže S4BA.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.380: Marian Zonyga  1134089 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 26.05.2019.

U.č.381: Vojtech Kuľha  1297696 (ŠK Svätý Jur, S4BA), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe – hrubá urážka, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 27.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.382: Filip Brečka  1299785 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 27.05.2019.

U.č.383: Peter Gajdár 1143886 (TJ Záhoran Jakubov, S3BA), od 27.05.2019.

U.č.384: Igor Malý 1122465 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 27.05.2019.

U.č.385: Michal Kralovič 1303745 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 27.05.2019.

U.č.386: Besmir Toči 1304361 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 27.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.387: Samuel Župa 1208758 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 27.05.2019.

U.č.388: Richard Lackovič 1303023 (FC Rohožník, SD3R), od 27.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.389: Patrik Hájnik 1181818 (tímový manažér ŠK Šenkvice, MD3R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 375 a za vykázanie z lavičky v stretnutí MD3R ŠK Šenkvice – TJ Jarovce, odohrané dňa 19.05.2019 za HNS voči delegovanej osobe ( kritika a nadávka na rozhodcu ) ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie tímového manažéra družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 2 stretnutia a finančnú pokutu 40.-€, podľa čl. 48/1a a 2a,  od 20.05.2019. / 5.-€./

U.č.390: Peter Tóth 1066696 (asistent trénera FC Stupava, MD3R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 376 a za vykázanie z lavičky v stretnutí MD3R FC Stupava –      ŠK Svätý Jur, odohrané dňa 19.05.2019. za HNS ( kritika  rozhodcu ) ukladá DS – finančnú pokutu 20.-€, podľa čl. 48/1a a 2a a čl. 12/2 DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U.č. 376. / 5.-€./

U.č.391: Martin Dežulian 1303990 ( ŠK Bernolákovo, SD3R).  Na základe Oznámenia člena riadiaceho orgánu, začína disciplinárne konanie a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 6.06.2019 o 16,00, pre poškodenie dobrého mena futbalu na sociálnej sieti. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkonu športu, podľa čl. 17 a 43/1, 2a  DP od 31.5.2019, až do rozhodnutia DK. Na zasadnutie DK, ktoré sa uskutoční v budove BFZ na Súmračnej ulici, pozýva aj zástupcu klubu ŠK Bernolákovo.

U.č.392: FK Inter Bratislava B, SD3R. Na základe odstúpenia ŠTK v US č. 45, začína disciplinárne konanie voči klubu za nerešpektovanie výzvy ŠTK zo dňa 17.05.2019, neoprávnené čerpanie čakacej doby v zmysle SP čl. 68 v stretnutí 21 kola SD3R FK Inter Bratislava B – TJ Rovinka a žiada klub FK Inter Bratislava o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 4.06.2019.

U.č.393: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Na základe odstúpenia ŠTK v US č. 45, začína disciplinárne konanie voči klubu za nezabezpečenie hlavného usporiadateľa  v stretnutí 23 kola SZRL a MZRL NMŠK 1922 Bratislava – MFK Rusovce, v zmysle RS čl. 2  a žiada klub NMŠK 1922 Bratislava o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 4.06.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie BFZ, ruší odrátanie bodov TJ Čunovo a ŠK Vrakuňa (obaja S4BA).

FK sa budú môcť prihlasovať do súťaží riadených BFZ od 10.6. do 30.6. do 23:59.

Začiatok súťaží BFZ je stanovený na: muži 10.-11.8., dorast a žiaci 24.-25.8.

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

30.kolo Kalinkovo – Senec 7.6. o 17:00, Lamač – Viničné 8.6. o 17:30

SD3R:

26.kolo Senec – Rohožník 8.6. o 11:00

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1, PMC2

Stretnutia víťazov jednotlivých skupín, ktoré boli uvedené v termínovej listine RS na sobotu 15.6.2019 sa rušia. Víťazovi každej skupiny bude odovzdaný pohár.

b/ súťaže PRMA, PRPK – oznam pre FK

 Z dôvodu ukončenia všetkých súťaží riadených BFZ v termíne do 9.6.2019 nariaďuje KM BFZ odohrať stretnutia 24.kola prípraviek PRMA a PRPK nasledovne:

PRMA – 24.kolo: ST 5.6. o 18.00 hod.

PRPK – 24.kolo: ŠT 6.6. o 18.00 hod.

Zmeny sú už v ISSF upravené.

c/ zmeny termínov stretnutí – dohrávky ( nepriaznivé počasie )

      PMA1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922, UT 4.6. o 18.00 hod.

PMB1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922, UT 4.6. o 17.00 hod.

PMC1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922, UT 4.6. o 17.00 hod.

PMB1 – 18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, ŠT 6.6. o 18.00 hod.

PMA3 –  17.kolo: Lamač – FKM Dev. N. Ves ŠT 6.6. o 17.30 hod.

d/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T8

Sk.A: T8 – FK Inter, NE 9.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: T8 – SDM Domino, NE 9.6. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.C: T8 – MFK Záhorská Bystrica, NE 9.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: T8 – ŠK Lozorno, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: T8 – ŠK Žolík Malacky, SO 8.6. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: T8 – FK Karpaty Limbach, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: T8 – ŠK Atletiko Zálesie, SO 8.6. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.H: T8 – OFK Dunajská Lužná, SO 8.6. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.I : T8 – MŠK Senec, SO 9.6. od 9.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali výsledkový servis ( celkové výsledky, polčasové výsledky, strelcov golov ) na mailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Upozorňujeme FK, že v tejto súťaži môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2011 a mladší. Žiadame ISSF manažérov jednotlivých FK, aby do zápasovej súpisky nahrávali len fyzicky prítomných hráčov na turnaji a taktiež správne čísla dresov hráčov.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 4.6.2019 o 16.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom. Pozvaní rozhodcovia: P. Budáč, P. Cvengroš, D. Dujava, M. Martiška, D. Olša, M. Brody, Ľ. Čižmár, L. Lomňančík a J. Triskal.

Berie na vedomie informáciu KD SFZ. Na jej základe oznamuje všetkým záujemcom o vykonávanie funkcie delegáta zväzu, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar) uskutoční seminár na získanie resp. obnovenie licencie „A“ delegáta zväzu. Súčasne sa uskutoční seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 30.6.2019 mailom na adresu člena KD SFZ Jaroslava Švarca (jsvarc238@gmail.com). Všetky tlačivá potrebné na prihlásenie sú k dispozícii na stránke SFZ (futbalsfz.sk) v sekcii Legislatíva. Poplatok za absolvovanie seminárov je stanovený na 75 €. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v ÚS SFZ zo 17.5.2019, resp. v nasledujúcich ÚS.

Berie na vedomie informáciu E. Bogdáňa k oneskorenému začiatku stretnutia MD3R. Akceptuje dôvody, ktoré uviedol.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Samko – nedostatočne uvedené zistenia pri umožnení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii.

Ospravedlnenia: Hajnala 7.-17.6.; Ježík do konca roka 2019 nedelegovať počas sobôt; Bláha od 29.5.; Pavlík R. 9.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na kontrolný zraz 4.6.2019 o 14:00 na Pasienkoch

Hráči:

FC Petržalka (8) : Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Ján BRNULA, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Šimon MELO

FK Inter Bratislava (6): Peter NIKOLAJ, Adam ČERŇAK, Benjamín SALAJ, Filip ONDRUŠ, Jakub KARUL, Šimon HUŽOVIČ

FKM Karlova Ves (4): Noel VARGA, Daniel KISS, Alex KOTÚČEK, Arsenij REZNIČENKO

SDM Domino (3) : Karim BEN RHOUMA, Tomáš BRNA, Samuel BUZA

ŠKO Miloslavova (1): Kristián HUSKA

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

MFK Záhorská Bystrica (1): Dávid LENČEŠ

MŠK Senec (1): Tomáš CHMURA

NMŠK Bratislava (1): Lukáš ĎURÁK

ŠK Tomášov (1): Peter HOLOCZI

FK Rača (1): Viliam JURDÍK

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): Samuel ŠKRINIAR, Adam KOZÁR

MŠK Senec (1): Martin KNOŠKA

FC IMAS Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ
ŠK Tomášov (1): Oliver KOZICS

TJ Jarovce Bratislava (1): Martin VAŠÍČEK

MFK Záhorská Bystrica (1): Tomáš HORÁK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci :  Lukáš MARTINKA

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 04.06.2019 o 13:30 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava– Pasienky, vedľa OC Polus. Ukončenie zrazu bude cca o 15:45 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na kontrolný zraz 3.6.2019 o 17:00 v Petržalke

Hráči:

FK Inter Bratislava (8): Samuel SMIEŠKO, Tomáš ZAJAC, Michal MEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Samuel SIVÁK, David JENČO, Martin ŠULÍK, Miroslav MARČÍK

FC Petržalka (6) : David LIPKA, Richard GRÁNSKY, Ján VARGA, Patrik KAJABA, Juraj LISOŇ, Filip VAVRO

SDM Domino  (5) : Dominik ŽELIPSKÝ, Kevin DOAN ANH, Martin MURGAŠ, Tomáš SMOLEC, Samuel KOŠŤÁL

FKM Karlova Ves (4): Maxime DENKO, Mikuláš JÓZSA, Luce FLANNERY, Timotej SMREČANSKÝ

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

Náhradníci:

FC Petržalka(2):  Matúš MRAVEC, Daniel MANAS

FKM Karlova Ves (2): Kerim ELEZI, Adam ANDREJŠIN

FK Inter Bratislava (1): Simon PETRÁNYI

SDM Domino (1): Jakub SLÁVIK

FK Vajnory (1): Juraj KUCHTA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 03.06.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C.Sklodowskej 1, Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 na mieste zrau. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Medzinárodný turnaj V4 v Dunajskej Strede (4-6.6.2019)

Hráči:

FK Inter Bratislava (3): Matúš RATICA, Henrich Gabriel TÓTH, Martin KOVÁR

SDM Domino (3) : Max TOKOŠ, Radovan ČAJÁGI, Branislav KUSYN

FK Rača (3): Adam TAUFER, Samuel REMŽA, Šimon HUDÁK

FKM Karlova Ves (2): Michelangelo RINALDI, Dávid POLÁK

MŠK Senec (2): Richard CSÉMY, Adrián ŠIPOŠ

PŠC Pezinok (2): Denis MARKOVIČ, Jakub RICHTÁRIK

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Tomáš PODMANICKÝ

ŠK Šenkvice (1): Marcel BILČÍK

FKP Dúbravka (1): Samuel BRIESTENSKÝ

Náhradníci:

SDM Domino (1): Oskar MOLNÁR

MŠK Senec (1): Nikolas KOVÁČ

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Richard KADNÁR

FK Inter Bratislava (1): Matej BLAHUŠIAK

FKM Karlova Ves (1): Matúš ORSZÁGH

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Dominik ŠTURDÍK, Marek PORVAZNÍK

Vedúci :  Marek PORVAZNÍK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 04.06.2019 o  15:00 hod. na štadióne ŠK Slovan BA –  Pasienky (pri vstupe od OC Polus). Ukončenie zrazu bude vo štvrtok 06.06.2019 cca o 14:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: D.Šturdík 0907 110 950.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Jún:
03.06.2019 KZ BFZ U13 (FC Petržalka) BFZ U13
04.06.2019 KZ BZF 12 (ŠK Slovan) BFZ U12
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.45 ZO DŇA 24.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.366: Patrik Vacho  1306056 (ŠK Šenkvice, MD3R), vylúčený za sotenie súpera nadmernou silou do hrude v prerušenej hre, podľa 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 20.05.2019.

U.č.367: Tomáš Mifkovič  1325562 (TJ Jarovce, MD3R), vylúčený za udretie súpera nadmernou silou päsťou do tváre v neprerušenej hre, bez úmyslu hrať s loptou, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 20.05.2019.

U.č.368: Filip Piroha  138530 (FC Stupava, MD3R), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe – kritika, podľa 48/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.48/2a DP,     od 20.05.2019.

U.č.369: Alexander Kovtun  1321006 (FK Rača, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti neopatrným podrazením súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 20.05.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.370: Juraj Krasňanský  1222541  (TJ Slovan Viničné, S4BA) , od 20.05.2019.

U.č.371: Marek Jajcaj  1201739  (TJ Slovan Viničné, S4BA). Po vylúčení sa správal HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka ), podľa čl. 48/1c. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 20.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.372: Adam Dunda  1258983 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 20.05.2019.

U.č.373: Adam Jamrich  1293536 (FC Rohožník, S3BA), od 20.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.374: Adam Šlehofer 1288525 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA), od 20.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.375: Patrik Hájnik 1181818 (tímový manažér ŠK Šenkvice, MD3R). Na základe Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kritika a nadávka na rozhodcu, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 4. kola MD3R ŠK Šenkvice – TJ Jarovce, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 28.5.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon tímového manažéra, podľa čl. 43/1, 2a a čl. 76/3 DP od 20.5.2019, až do rozhodnutia DK.

U.č.376: Peter Tóth 1066696 (asistent trénera FC Stupava, MD3R). Na základe Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kritika a nadávka na rozhodcu, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 4. kola MD3R FC Stupava – ŠK Svätý Jur, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 28.5.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon asistenta trénera, podľa čl. 43/1, 2a a čl. 76/3 DP od 20.5.2019, až do rozhodnutia DK.

U.č.377: Richard Zošš 1320374 ( FK Rača, S3BA).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) od 24.05.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. / 10.-€./

U.č.378: Lukáš Valjent 1325692 ( TJ Rovinka, SD3R).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) od 24.05.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. / 5.-€./

U.č.379: ŠK Šenkvice. Berie na vedomie sťažnosť prostredníctvom ISSF na rozhodcu a nesprávne udelenie ČK a ŽK a oznamuje klubu, že všetky podania súvisiace s výkonom funkcie rozhodcu sa adresujú na príslušnú športovo-technickú komisiu / viď Rozpis súťaží vo futbale BFZ, bod 8/6./ 5.-€./.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

30.kolo Závod – Kostolište 8.6. o 17:30

Odstupuje na DK:

FK Inter Bratislava „B“ (SD3R) za nerešpektovanie výzvy ŠTK v ÚS zo dňa 17.5. a neoprávnené čerpanie čakacej doby od začiatku stretnutia v zmysle SP čl.68.

NMŠK 1922 BA (SZRL/MZRL) za nezabezpečenie HÚ v stretnutiach 23.kola v zmysle RS čl.2.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1, PMC2

Stretnutia víťazov jednotlivých skupín, ktoré boli uvedené v termínovej listine RS  na sobotu 15.6.2019 sa rušia. Víťazovi každej skupiny bude odovzdaný pohár.

  b/ súťaže PRMA, PRPK – oznam pre FK

 Z dôvodu ukončenia všetkých súťaží riadených BFZ v termíne do 9.6.2019 nariaďuje KM BFZ odohrať stretnutia 24.kola prípraviek PRMA a PRPK nasledovne:

PRMA – 24.kolo: ST 5.6. o 18.00 hod.

PRPK – 24.kolo: ŠT 6.6. o 18.00 hod.

Zmeny sú už v ISSF upravené

c/ zmeny termínov stretnutí s poplatkami

PMC1 – 18.kolo: Rovinka – Šamorín, PI 31.5. o 17.15 hod. FC ŠTK Šamorín poplatok 20,- €

PMB1 – 17.kolo: Šamorín – Kalinkovo, ŠT 30.5. o 17.00 hod. SFC Kalinkovo poplatok 20,- €

PMC2 – 17.kolo: Sv.Jur – Gajary, SO 25.5. o 17.00 hod. ŠK Svätý Jur poplatok 20.-€

d/ termíny dohrávok stretnutí ( nepriaznivé počasie )

PMA1, PMB1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ŠT 6.6. o 17.00 hod. ( súbežne )

PMC1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ŠT 6.6. o 18.00 hod.

PRSC – 13.kolo: Kráľová – Ch.Grob, ST 29.5. o 17.30 hod.

PRSC – 13.kolo: N.Dedinka – Danubia, ST 29.5. o 17.30 hod.

e/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T7

Sk. A: T7 – FKM K.Ves, NE 26.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: T7 – ŠK Slovan Bratislava B , odohrané 23.5.

Sk.C: T7 – Lokomotíva D.N.Ves, SO 25.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: T7 – ŠK Plavecký Mikuláš, NE 26.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: T7 – ŠK Plavecký Štvrtok, SO 25.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: T7 – TJ Doľany, SO 25.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: T7 – ŠK Bernolákovo, SO 25.5. od 8.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk. H: T7 – SFC Kalinkovo, SO 25.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.I: T7 – ŠK Tomášov, SO 25.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali výsledkový servis ( celkové výsledky, polčasové výsledky, strelcov golov ) na emailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk. Upozorňujeme FK, že v tejto súťaži môžu štartovať hráči narodení od 1.1.2011 a mladší. Žiadame ISSF manažérov jednotlivých FK, aby do zápasovej súpisky nahrávali len fyzicky prítomných hráčov na turnaji a taktiež správne čísla dresov hráčov.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 4.6.2019 o 16.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom. Pozvaní rozhodcovia: P. Budáč, P. Cvengroš, D. Dujava, M. Martiška, D. Olša, M. Brody, Ľ. Čižmár, L. Lomňančík a J. Triskal.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Ježík – nesprávna kvalifikácia priestupku vylúčeného hráča; nesprávny popis priestupku napomenutého hráča;

Tománek – popis priestupku vylúčeného hráča nie je v súlade s PF;

Tománek – pri popise okolností zranenia hráča nie je uvedený fakt, že súper sa dopustil zakázanej hry s udelením OT-ŽK;

Polák – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa;

Lauer – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa;

Š. Vasilenko – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva D (v 2 stretnutiach);

Valko – v zápise nie je uvedený žiadny lekár (zdravotník).

Ospravedlnenia: 1.6.; Ježík zrušenie ospravedlnenia 25.-26.5.; Truchlý 31.5.-1.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na kontrolný zraz 4.6.2019 o 14:00 na Pasienkoch

Hráči:

FC Petržalka (8) : Martin HLAVATÝ, Jakub KUSALÍK, Ján BRNULA, Adam MOZOLA, Nicolas SAGAN, Alex BARILLA, Šimon VLNA, Šimon MELO

FK Inter Bratislava (6): Peter NIKOLAJ, Adam ČERŇAK, Benjamín SALAJ, Filip ONDRUŠ, Jakub KARUL, Šimon HUŽOVIČ

SDM Domino (4) : Karim BEN RHOUMA, Tomáš BRNA, Lukáš KOVÁČ, Samuel BUZA

FKM Karlova Ves (4): Noel VARGA, Daniel KISS, Alex KOTÚČEK, Arsenij REZNIČENKO

ŠKO Miloslavova (1): Kristián HUSKA

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

MFK Záhorská Bystrica (1): Dávid LENČEŠ

MŠK Senec (1): Tomáš CHMURA

NMŠK Bratislava (1): Lukáš ĎURÁK

ŠK Tomášov (1): Peter HOLOCZI

Náhradníci:

FK Inter Bratislava (2): Samuel ŠKRINIAR, Adam KOZÁR

MŠK Senec (1): Martin KNOŠKA

FC IMAS Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ
ŠK Tomášov (1): Oliver KOZICS

TJ Jarovce Bratislava (1): Martin VAŠÍČEK

FK Rača (1): Viliam JURDÍK

MFK Záhorská Bystrica (1): Tomáš HORÁK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci :  Lukáš MARTINKA

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 04.06.2019 o 13:30 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava– Pasienky, vedľa OC Polus. Ukončenie zrazu bude cca o 15:45 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na kontrolný zraz 3.6.2019 o 17:00 v Petržalke

Hráči:

FK Inter Bratislava (8): Samuel SMIEŠKO, Tomáš ZAJAC, Michal MEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Samuel SIVÁK, David JENČO, Martin ŠULÍK, Miroslav MARČÍK

FC Petržalka (5) : David LIPKA, Richard GRÁNSKY, Ján VARGA, Patrik KAJABA, Juraj LISOŇ

SDM Domino  (5) : Dominik ŽELIPSKÝ, Kevin DOAN ANH, Martin MURGAŠ, Tomáš SMOLEC, Samuel KOŠŤÁL

FKM Karlova Ves (4): Maxime DENKO, Mikuláš JÓZSA, Luce FLANNERY, Timotej SMREČANSKÝ

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

FK Rača (1): Matej FABŠO

Náhradníci:

FC Petržalka(3): Filip VAVRO, Matúš MRAVEC, Daniel MANAS

FKM Karlova Ves (2): Kerim ELEZI, Adam ANDREJŠIN

FK Inter Bratislava (1): Simon PETRÁNYI

SDM Domino (1): Jakub SLÁVIK

FK Vajnory (1): Juraj KUCHTA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 03.06.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C.Sklodowskej 1, Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 na mieste zrau. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Máj:
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
28.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
Jún:
03.06.2019 KZ BFZ U13 (FC Petržalka) BFZ U13
04.06.2019 KZ BZF 12 (ŠK Slovan) BFZ U12
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 17.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.354: Daniel Rodriguez Chabi  1338359 (FK Rača, S3BA), vylúčený za úmyselné kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 13.05.2019.

U.č.355: Richard Zošš  1320374 (FK Rača, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou vysokou nohou do hlavy v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu  na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 13.05.2019.

U.č.356: Matúš Turčány  1302188 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 12.05.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.357: Prestes Barbosa Vinicius  1417254  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) , od 13.05.2019.

U.č.358: Tomáš Zajíček  1240086  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) , od 13.05.2019.

U.č.359: Tibor Rigáň  1053340 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 13.05.2019.

U.č.360: Roman Bubla  1304566 (NMŠK 1922 Bratislava, MD3R), od 12.05.2019.

U.č.361: Matúš Vrbinkovič  1304153 (FC Slovan Častá, MD3R), od 13.05.2019.

U.č.362: Miroslav Gažo  1404776 (ŠK Bernolákovo, SZRL), od 12.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.363: Andrej Mravec 1253727 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 13.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.364: FC Rohožník, S3BA. Na základe správy DS, za urážlivé pokriky divákov na delegovanú osobu počas stretnutia 26. kola, S3BA FK Vajnory – FC Rohožník, DK ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP. /10.-/

U.č.365: Branislav Brečka 1324935 (Lokomotíva D. N. Ves, MD3R). Oprava dátumu DS           z  US č.304. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 19.04.2019  do 16.05.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Finále Pohára BFZ: PŠC Pezinok – TJ Rovinka 5.6. o 18:00 na ihr. PŠC Pezinok

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

28.kolo Tomášov – Bernolákovo 26.5. o 17:00

30.kolo Tomášov – Rovinka 9.6. 17:30

SD3R:

21.kolo Dev.Nová Ves – Ružinov 29.5. o 17:30

Zamieta (SP čl.35/4):

Žiadosť FK Vajnory (TIPOS III.liga) a FK Lamač (S4BA) o zmenu termínu stretnutia 28.kola.

Žiada:

FK Inter Bratislava „B“ ( SD3R) o zaslanie písomného stanoviska k oneskorenému začiatku stretnutia o 30 minút v 21.kole SD3R FK Inter Bratislava „B“ – TJ Rovinka.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

  a/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena termínu stretnutia

     18.kolo: Lafranconi – FK Inter B, NE 2.6. o 9.00 hod. (PMA1),10.15. hod. (PMB1)

b/ súťaž PMC1 – zmena hracieho času

18.kolo: Lafranconi – FK Inter B, SO 1.6. o 9.00 hod.

c/ súťaž PMD U8 – zmena termínu organizácie turnaja

 1. B : T7 – ŠK Slovan Bratislava B, ŠT 23.5. od 17.00 hod.

sk.E : T8 –  Žolík Malacky, SO 8.6. od 9.00 hod.

d/ termíny dohrávok stretnutí ( nepriaznivé počasie )

PMA1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 17.00 hod.

PMA1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 18.45 hod.

PMB1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 17.00 hod.

PMB1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 17.30 hod.

PMC1 – 14.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka, UT 21.5. o 17.30 hod.

PMC1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 18.00 hod.

PMC1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 17.30 hod.

PRMA – 18.kolo: V.Leváre – Pl.Štvrtok, ŠT 23.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Grinava – Šenkvice, ŠT 23.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Limbach – Jablonec, ST 29.5. o 17.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Vištuk – Sl.Grob, ST 29.5. o 18.00 hod.

PRSC –  13.kolo : Kráľova – Ch.Grob, ST 22.5. o 17.30 hod.

e/ zmeny termínov stretnutí s poplatkami

PMC1 – 16.kolo: Malacky – Šamorín, ST 5.6. o 17.00 hod. Šamorín  poplatok 20,- €.

PRMA – 18.kolo: Studienka – Pl.Štvrtok, NE 19.5. o 13.00 hod. Pl.Štvrtok poplatok 20,- €.

f/ KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 8. ročníka Školského pohára Slovenskej sporiteľne SFZ 2018/2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.5. 2019 /utorok/ – kategória chlapci /narod. 1.1.2006 a mladší/ a dňa 22.5.2019 /streda/ – kategória dievčatá /narod. 1.1.2006 a mladšie/ v areále  NMŠK 1922 Bratislava.

Krajského kola sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja.

Kategória chlapci

BA I – ZŠ Grösslingová 48,

BA II – Gymnázium Metodova 2,

BA III – ZŠ Za kasárňou 2,

BA IV – Gymnázium L. Sáru.1,

BA V – ZŠ Tupolevova 20,

Malacky – ZŠ Láb 489,

Pezinok – ZŠ Kupeckého 74 Pezinok,

Senec – ZŠ Mlynská 50, Senec.

Kategória dievčatá 

BA I – ZŠ Matky Alexie Palackého 1,

BA II – Gymnázium Metodova 2,

BA III – ZŠ Za kasárňou 2,

BA V – ZŠ Dudova 2,

Pezinok – ZŠ Vajanského 93 Modra,

Senec – ZŠ Tajovského 1 Senec.

Krajské kolá v oboch kategóriách začínajú o 9,10 hod. a finále je na programe o 13,20 hod.

Víťazné družstvá  v oboch kategóriách KK postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. – 4. 6. 2019 na štadióne NTC Poprad.

g/ KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 21. ročníka McDonald´s CUP 2018/2019, ktoré sa preložilo zo dňa 14.5. 2019 na deň 24.5. 2019 /piatok/ na štadióne ŠCP Dúbravka. V krajskom kole, v ktorom štartujú žiaci a žiačky narodení od 1.9.2008 a mladší, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ:

BA I – Deutsche Schule, Palisády 51,

BA II – SŠ Vincenta de Paul, Bachova 4,

BA III – ZŠ J.A.Komenského,Hubeného  25,

BA IV – SŠ Tilgnerova 14,

BA V – ZŠ Pankúchova 4,

Malacky – ZŠ Jakubov 276,

Pezinok – ZŠ Na Bielenisku 2 Pezinok,

Senec – ZŠ Mlynská 50, Senec.

Začiatok je od 09,00 hod. a finále: 13,20 hod.

Víťazné družstvo  postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. – 7. 6. 2019 na štadióne NTC Poprad.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 4.6.2019 o 16.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom. Pozvaní rozhodcovia: P. Budáč, P. Cvengroš, D. Dujava, M. Martiška, D. Olša, M. Brody, Ľ. Čižmár, L. Lomňančík a J. Triskal.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Martiš – nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča;

Sabela – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa;

Š. Vasilenko – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva D

Pozýva na zasadnutie dňa 17.5. o 17.30 I. Harajbiča a A. Darleu, o 17.45 P. Patiho Nagya a P. Szakálla.

Berie na vedomie oznámenie J. Laciňáka o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu po skončení aktuálneho súťažného ročníka v rámci BFZ z osobných a pracovných dôvodov a ďakuje menovanému za jeho pôsobenie, seriózny prístup, ako aj za reprezentáciu zväzu na viacerých medzinárodných mládežníckych podujatiach.

Ospravedlnenia: Ježík 25.-26.5., 1.-14.6., 19.6.-5.7.; Truchlý 24.-25.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Medzinárodný turnaj dňa 22.5.2019 v Pezinku

Hráči:

FC Petržalka (5) : Stanislav TARABA, Samuel GABURA, Matej MAAS, Hugo HRIEŠIK, Martin ROMAN

SDM Domino Bratislava (4) : Matúš KAROVIČ, Max TOKOŠ, Radovan ČAJÁGI, Branislav KUSYN

FKM Karlova Ves (3): Michelangelo RINALDI, Nicolas NOVÁK, Dávid POLÁK

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Tomáš PODMANICKÝ, Richard KADNÁR

FK Rača (1): Adam TAUFER

MŠK Senec (1): Richard CSÉMY

PŠC Pezinok (1): Jakub RICHTÁRIK

Náhradníci:

FKM Karlova Ves Bratislava (2): Daniel ZBOJA, Matúš ORSZÁGH

PŠC Pezinok (1): Denis MARKOVIČ

SDM Domino (1): Richard KOLLER

FK Rača (1): Samuel REMŽA

FC Petržalka (1): Pavol KONDELA

ŠK Svätý Jur (1): Alexander SABO

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Dominik ŠTURDÍK, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Vedúci :  Miroslav TERLANDA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 22.05.2019 o 08:45 hod. na štadióne PŠC Pezinok – Komenského 30, Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca o 14:30. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: D. Šturdík – 0907 110 950.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na Medzinárodný turnaj dňa 22.5.2019 v Pezinku

Hráči:

FK Inter Bratislava (5): Samuel SMIEŠKO, Tomáš ZAJAC, Michal MEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Samuel SIVÁK

FC Petržalka (3) : Dávid LIPKA, Richard GRÁNSKY, Ján VARGA

SDM Domino Bratislava (3) : Dominik ŽELIPSKÝ, Kevin DOAN ANH, Martin MURGAŠ

FKM Karlova Ves (2): Maxime DENKO, Mikuláš JÓZSA

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

PŠC Pezinok (1): Martin MOLNÁR

Náhradníci:

FC Petržalka(2): Filip VAVRO, Matúš MRAVEC

FKM Karlova Ves (2): Kerim ELEZI, Adam ANDREJŠIN

FK Inter Bratislava (1): Simon PETRÁNYI

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Miroslav TERLANDA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 22.05.2019 o 08:45 hod. na štadióne PŠC Pezinok – Komenského 30, Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca o 14:30. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Máj:
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U14
21.05.2019 KK Školský pohár SLSP – chlapci nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2.stupňa
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
22.5.2019 KK Školský pohár SLSP – dievčatá nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2. stupňa
24.05.2019 KK McDonald´s Cup – chlapci + dievčatá nar. od 1.9.2008 a ml.) ŠCP Dúbravka ZŠ 1. stupňa
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
03.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 10.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.340: Lukáš Valjent  1325692 (TJ Rovinka, SD3R), vylúčený po stretnutí za HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka ), podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 6.05.2019.

U.č.341: Samuel Hunčár  1299283 (TJ Rovinka, SD3R), vylúčený po stretnutí za HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka a vyhrážanie ), podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu  na 5 týždňov, podľa čl.48/2b DP, od 6.05.2019.

U.č.342: Patrik Fraňo  1370952 (PŠC Pezinok, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti neopatrným podrazením mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 9.05.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.343: Martin Turner  1304897  (TJ Rovinka, SD3R) , od 6.05.2019.

U.č.344: Peter Kogler  1234780 (MFK Rusovce, S3BA). Po vylúčení sa správal HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka ), podľa čl. 48/1c. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 6.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.345: Tomáš Hrutka  1216556 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 6.05.2019.

U.č.346: Miroslav Ščepka  1192686 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 6.05.2019.

U.č.347: Stanislav Škuta  1220221 (FC Rohožník, S3BA), od 6.05.2019.

U.č.348: Rastislav Úradníček  1157167 (SDM Domino BA, S4BA), od 5.05.2019.

U.č.349: Marek Živický  1298075 (ŠK Vrakuňa, S4BA), od 5.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.350: András Šándor 1296058 (ŠK Tomášov, S3BA), od 6.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.351: Mário Malina 1370825 ( TJ Záhoran Jakubov, S3BA).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.352: Tomáš Sandtner 1305784 ( ŠK Šenkvice, MD3R).  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) od 13.05.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.353: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Klub nezaslal vyjadrenie k HNS diváka na tribúne Dušana Ťapušku – pohoršujúce a urážlivé výroky na delegované osoby počas celého stretnutia 23. kola, S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – MFK Rusovce. DK podľa čl. 58/2 ukladá klubu DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu Dušana Ťapušku na tribúnu štadióna FK Slovan Most pri Bratislave, počas súťažných stretnutí do 31.12.2019, podľa čl.43/g. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Finále Pohára BFZ: PŠC Pezinok – TJ Rovinka 5.6. o 18:00 na ihr. PŠC

MŠK Senec (MD3R) odohrá doma vyžrebované stretnutia na ihrisku v Igrame.

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

25.kolo TJ Rovinka – ŠK Slovan Bratislava „B“15.5. o 17:30

SD3R:

25.kolo FC Zohor – MŠK Senec 1.6. o 15:00

MD3R:

2.kolo (NČ) FC Slovan Častá – ŠK Šenkvice 15.5. o 17:00 na ihr. Šenkvíc

SZRL+MZRL:

21.kolo PFA ŠTK Šamorín – ŠK Sv.Jur 15.5. o 17:00 (len MZRL)

21.kolo ŠK Žolík Malacky – ŠK Vrakuňa 24.5.o 15:00 / 16:30

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                        

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

  a/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

     18.kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922, ST 29.5. o 17.00 hod.

b/ súťaž PMC1 – zmena hracieho času

18.kolo: FKM Dúbravka – NMŠK 1922, SO 1.6. o 14.00 hod. ( súbežne s PMA1 )

c/ súťaž PMA1 – zmena termínu stretnutia

19.kolo: Šamorín – PŠC Pezinok, ST 5.6. o 17.30 hod.

d/ termíny dohrávok stretnutí ( nepriaznivé počasie )

PMA1 – 14.kolo: Lafranconi – Vrakuňa, ŠT 16.5. o 16.30 hod.

PMA1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 17.00 hod.

PMA1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 18.45 hod.

PMA1 – 14.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka, PO 13.5. o 18.00 hod.

PMB1 – 14.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka, PO 13.5. o 16.45 hod.

PMB1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 17.00 hod.

PMB1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 17.30 hod.

PMC1 – 14.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka, ST 15.5. o 17.00 hod.

PMC1 – 14.kolo: Lafranconi – Vrakuňa, ŠT 16.5. o 17.30 hod.

PMC1 – 14.kolo: Šamorín – Senec, ST 22.5. o 18.00 hod.

PMC1 – 14.kolo: Rovinka – Miloslavov, ŠT 23.5. o 17.30 hod.

PRMA – 18.kolo: Vysoká – Studienka, NE 12.5. o 10.00 hod.

PRMA – 18.kolo: Pl.Mikuláš – Jabloňové, UT 14.5. o 18.00 hod.

PRMA – 18.kolo: V.Leváre – Pl.Štvrtok, ST 15.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Vištuk – Sl.Grob, ST 15.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Dubová – Vinosady, ŠT 16.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Grinava – Šenkvice, ŠT 23.5. o 18.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Limbach – Jablonec, ST 29.5. o 17.00 hod.

PRSC – 13.kolo: N.Dedinka – Danubia, ST 15.5. o 17.30 hod.

PRSC – 13.kolo: Kráľová – Ch.Grob, ST 15.5. o 17.30 hod.

e/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T6

Sk. A: T6 – FC Petržalka, SO 11.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: T6 – NMŠK 1922, SO 11.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.C: T6 – FKM Stupava, NE 12.5. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: T6 – FC Rohožník, SO 11.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: T6 – Záhoran Kostolište, SO 11.5. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: T6 – Slovan Viničné, NE 12.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: T6 – OŠK Chorvátsky Grob, NE 12.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk. H: T6 – TJ Rovinka, SO 18.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.I: T6 – ŠKO Miloslavov, SO 11.5. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali výsledkový servis ( celkové výsledky, polčasové výsledky, strelcov golov ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

f/ školská súťaž Mc Donald´s CUP 2018/2019

   KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava organizuje krajské kolo 21. ročníka McDonald´s CUP 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 14.5. 2019 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka. V krajskom kole, v ktorom štartujú žiaci a žiačky narodení od 1.9.2008 a mladší, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského kraja. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ:

BA I – Deutsche Schule, Palisády 51,

BA II – SŠ Vincenta de Paul, Bachova 4,

BA III – ZŠ J.A.Komenského,Hubeného  25,

BA IV – SŠ Tilgnerova 14,

BA V – ZŠ Pankúchova 4,

Malacky – ZŠ Jakubov 276,

Pezinok – ZŠ Fándlyho 11, Pezinok,

Senec – ZŠ Mlynská 50, Senec.

Začiatok je od 09,00 hod. a finále: 13,20 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 4.6.2019 o 16.30 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom. Pozvaní rozhodcovia: P. Budáč, P. Cvengroš, D. Dujava, M. Martiška, D. Olša, M. Brody, Ľ. Čižmár, L. Lomňančík a J. Triskal.

Pozýva na zasadnutie dňa 17.5. o 17.30 I. Harajbiča a A. Darleu.

Ospravedlnenia: Čižmár 8.-26.5. (akceptuje); Bogdáň 18.-19.5.; Polakovič 15.-19.5.; Dujava 8.-10.5. (akceptuje a berie na vedomie aj jeho podrobné vyjadrenie k sťažnosti TJ Rovinka); Triskal 9.5. (akceptuje); Vnuk 16.-20.5.; Brody st. 25.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Medzinárodný turnaj „Trophy of Belgrade 2019“ v dňoch 10-12.5.2019

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): Ivan HORVÁT, Jaroslav ŠALKOVIČ, Dominik LENDEL, Milan REHUŠ, Tomáš MARUŠIN, Alex HIPP, Maximilián MARKO, Michal SVOBODA, Andy MASARYK, Nino MARCELLI, Zoran IVANICS, Marek BOŽÍK

FC Petržalka (4) : Matúš VLNA, Matúš BOTH, Marek GULA, Július JELÍNEK

SDM Domino Bratislava (2) : Martin POLNIŠ, Ivan KOSTOLNÝ

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (2): Tomáš BALKO, Michal KMEŤ

FKM Karlova Ves Bratislava (1): Michelangelo RINALDI

FK Inter Bratislava (1): Matej BLAHUŠIAK

SDM Domino (1): Matúš KAROVIČ

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v piatok 10.05.2019 o 08:30 hod. na parkovisku pri ZOO Bratislava– Mlynská Dolina 1/A, Bratislava. Ukončenie zrazu bude v nedeľu 12.5.2019. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na celodenný zraz 14.5.2019 v Pezinku (TJ+PZ)

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): Samuel SMIEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Tomáš ZAJAC, Martin ŠULÍK, Dávid JENČO, Samuel SIVÁK

FC Petržalka (5) : Martin HRONSKÝ, Dávid LIPKA, Patrik KAJABA, Daniel MANAS, Matúš MRAVEC

SDM Domino Bratislava (4) : Jakub SLÁVIK, Dominik ŽELIPSKÝ, Martin MURGAŠ, Kevin DOAN ANH

FKM Karlova Ves (2): Timotej SMREČANSKÝ, Luce FLANNERY

Náhradníci:

SDM Domino Bratislava (2): Tomáš MIKLOVIČ, Tomáš SMOLEC

FC Petržalka (1) : Filip VAVRO

FK Inter Bratislava (2): Michal MEŠKO, Simon PETRÁNYI

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 14.05.2019 o 09:00 hod. na štadióne PŠC Pezinok– Komenského 30, Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca. o 14:00 na mieste konania.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A.Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum

Akcia

Kategória

Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2019 KK McDonald´s Cup – chlapci + dievčatá nar. od 1.9.2008 a ml) SCP Dúbravka ZŠ 1. stupňa
14.05.2019 KZ BFZ U13 – TJ + PZ (Pezinok) BFZ U13, PPT U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U14
21.05.2019 KK Školský pohár SLSP – chlapci nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2.stupňa
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
22.5.2019 KK Školský pohár SLSP – dievčatá nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2. stupňa
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.42 ZO DŇA 03.05.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.315: Samuel Poliak  1294804 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou na bránkovej čiare, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 29.04.2019.

U.č.316: Viktor Kálmán  1249581 (ŠK Tomášov, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti sotením súpera v PU, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.05.2019.

U.č.317: Martin Kovačič  1240102 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), vylúčený za HNS, udretie súpera rukou nadmernou silou do temena hlavy v PH, podľa čl. 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 2.05.2019.

U.č.318: Samuel Rak  1303695 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 1.05.2019.

U.č.319: Jakub Jurčík  1303604 (ŠK Svätý Jur, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa 46/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 3.05.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.320: Jozef Aksamit  1302552  (ŠK Bernolákovo, SD3R-U19) , od 28.4.2019

U.č.321: Peter Suchár  1195038  (FKM Karlova Ves, S4BA) , od 2.5.2019.

U.č.322: Peter Hollý  1209336  (TJ Veľké Leváre, S4BA) , od 2.5.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.323: Peter Maršovský  1134615 (ŠK Báhoň, S3BA), od 28.04.2019.

U.č.324: Martin Schwinghammer  1199230 (TJ Rovinka, S3BA), od 29.04.2019.

U.č.325: Ľubomír Vojtek  1302755 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 29.04.2019.

U.č.326: Kornel Madarász  1283716 (MŠK Senec, S4BA), od 29.04.2019.

U.č.327: Jakub Pecník  1306666 (CFK Pezinok-Cajla, SZRL), od 28.04.2019.

U.č.328: Juraj Kiss  1297416 (FC Rohožník, S3BA), od 2.05.2019.

U.č.329: Tomáš Pogač  1240106 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 2.05.2019.

U.č.330: Peter Koporec  1262345 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 2.05.2019.

U.č.331: Christián Volník  1304148 (ŠK Bernolákovo, SD3R), od 1.05.2019.

U.č.332: Patrik Bednár  1353811 (FC Rohožník, SD3R), od 2.05.2019.

U.č.333: Lukáš Blaščák  1356371 (ŠK Svätý Jur, MD3R), od 2.05.2019.

U.č.334: Martin Ferenčík  1115997 (TJ Čunovo, S4BA), od 3.05.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.335: Daniel Vanta 1322258 (PŠC Pezinok, S3BA), od 2.05.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.336: Maroš Borza 1050542, tréner CFK Pezinok-Cajla MZRL. Vykázaný z lavičky v stretnutí FKP Dúbravka Bratislava – CFK Pezinok – Cajla, odohrané dňa 27.04.2019 za HNS voči delegovaným osobám a divákom ( kritika a urážlivé výroky ). DS – pozastavenie výkonu funkcie trénera družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 2 stretnutia a peňažnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1a,2a, čl. 4 DP ,čl. 47/1a,2a od 28.04.2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.337: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenie k HNS diváka na tribúne Dušana Ťapušku – pohoršujúce a urážlivé výroky na delegované osoby počas celého stretnutia 23. kola, S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – MFK Rusovce, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 7.05.2019.

U.č.338: Mário Malina 1370825 ( TJ Záhoran Jakubov, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.339: Matej Matula 1304416 ( ŠK Bernolákovo, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku      (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK berie na vedomie doklad TJ Čunovo (S4BA) o vložení finančných prostriedkov priamo na účet SFZ dňa 20.4. o 10:30.

ŠTK sa zaoberala žiadosťou ŠK Vrakuňa a TJ Čunovo (obe S4BA) o zrušení sankcie odobratia bodov za odohratie stretnutí v čase neuhradenia mesačnej zbernej faktúry, v zmysle SP čl.83/1. ŠTK potvrdzuje svoje pôvodné rozhodnutie a odvolanie FK odstupuje na riešenie odvolacej komisii BFZ, v zmysle SP čl.87/3.

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

26.kolo ŠK Slovan Bratislava „B“ – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 10.5. o 17:30 na Pasienkoch

MD3R:

2.kolo (NČ)

SDM Domino – ŠK Sv.Jur 8.5. o 11:00 na ihr. Sv.Jur,

FK Dúbravka – FC Ružinov 6.5. o 15:00

FC Stupava – TJ Jarovce 5.5. o 8:30

3.kolo (NČ)

TJ Jarovce – FC Slovan Častá 12.5. o 15:30

4.kolo (NČ)

FK Slovan Ivanka pri Dunaji – NMŠK 1922 Bratislava 11.5. o 13:00

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMA1 – zmena termínu stretnutia

20.kolo: Rača – Vrakuňa, NE 26.5. o 9.30 hod. ŠK Vrakuňa poplatok 20,- €

b/ súťaž PRSC – zmena termínu stretnutia

17.kolo: Tomášov – Most, SO 1.6. o 13.30 hod.

c/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, ŠT 30.5. o 18.00 hod.

d/ súťaž PMC1 – zmena hracieho času

15.kolo: Rovinka – Malacky, SO 11.5. o 11.30 hod. ( po PMA1 )

18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, NE 2.6. o 11.45 hod. ( po PMA1 )

e/ súťaž PMD U8 – zmena hracieho času organizácie turnaja

Sk. A: T6 – FC Petržalka, SO 11.5. od 10.00 hod.

f/ školská súťaž Mc Donald´s CUP 2018/2019

V období od 25.4. – 7.5.2019 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme okresné kolá 21. ročníka McDonald´s CUP 2018/2019. Štartujú koedukované družstvá chlapcov a dievčat I.stupňa ZŠ nar. od 1.9. 2008 a mladší. Okresných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvo ZŠ z okresného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 14.5. 2019 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka.

Termíny okresných kôl:

BA I – 6.5.2019 ihrisko NMŠK 1922

BA II – 30.4.2019 FK Inter Drieňová ul.

BA III – 3.5.2019 NMŠK 1922

BA IV – 7.5.2019 FKM Karlova Ves

BA V – 29.4. 2019 UT Iskra Petržalka

Malacky – 26.4.2019 TJ Jakubov

Pezinok – 30.4.2019 PŠC Pezinok

Senec – 25.4.2019 SFC Kalinkovo

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka sa uskutočnia 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom.

Pozýva na najbližšie zasadnutie I. Harajbiča.

Ospravedlnenia: Samko 5.5., 11.5., 18.5.; Bohun 14.-21.5; Szakáll 18.5., 8.6.; Pavlík R. 12.5.; Jablonický 16.-19.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Medzinárodný turnaj „Trophy of Belgrade 2019“ v dňoch 10-12.5.2019

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): Ivan HORVÁT, Jaroslav ŠALKOVIČ, Dominik LENDEL, Milan REHUŠ, Tomáš MARUŠIN, Alex HIPP, Maximilián MARKO, Michal SVOBODA, Andy MASARYK, Nino MARCELLI, Zoran IVANICS, Marek BOŽÍK

FC Petržalka (4) : Matúš VLNA, Matúš BOTH, Marek GULA, Július JELÍNEK

SDM Domino Bratislava (2) : Martin POLNIŠ, Ivan KOSTOLNÝ

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (2): Tomáš BALKO, Michal KMEŤ

FKM Karlova Ves Bratislava (1): Michelangelo RINALDI

FK Inter Bratislava (1): Matej BLAHUŠIAK

SDM Domino (1): Matúš KAROVIČ

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v piatok 10.05.2019 o 08:30 hod. na parkovisku pri ZOO Bratislava– Mlynská Dolina 1/A, Bratislava. Ukončenie zrazu bude v nedeľu 12.5.2019. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na celodenný zraz 14.5.2019 v Pezinku (TJ+PZ)

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): Samuel SMIEŠKO, Jonáš JAVORSKÝ, Tomáš ZAJAC, Martin ŠULÍK, Dávid JENČO, Samuel SIVÁK

FC Petržalka (5) : Martin HRONSKÝ, Dávid LIPKA, Patrik KAJABA, Daniel MANAS, Matúš MRAVEC

SDM Domino Bratislava (4) : Jakub SLÁVIK, Dominik ŽELIPSKÝ, Martin MURGAŠ, Kevin DOAN ANH

FKM Karlova Ves (2): Timotej SMREČANSKÝ, Luce FLANNERY

Náhradníci:

SDM Domino Bratislava (2): Tomáš MIKLOVIČ, Tomáš SMOLEC

FC Petržalka (1) : Filip VAVRO

FK Inter Bratislava (2): Michal MEŠKO, Simon PETRÁNYI

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Vedúci :  Marek TVRDÝ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 14.05.2019 o 09:00 hod. na štadióne PŠC Pezinok– Komenského 30, Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca. o 14:00 na mieste konania.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A.Illés – 0907 558 134.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Máj:
06.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U13,U14
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2019 KK McDonald´s Cup – chlapci + dievčatá nar. od 1.9.2008 a ml) SCP Dúbravka ZŠ 1. stupňa
14.05.2019 KZ BFZ U13 – TJ + PZ (Pezinok) BFZ U13, PPT U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U14
21.05.2019 KK Školský pohár SLSP – chlapci nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2.stupňa
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
22.5.2019 KK Školský pohár SLSP – dievčatá nar. od 1.1.2006 a ml. (NMŠK 1922/ ZŠ 2. stupňa
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.41 ZO DŇA 26.04.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.301: Stanislav Škuta  1220221 (FC Rohožník, S3BA), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou do hlavy v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 20.04.2019.

U.č.302: Matej Matula  1304416 (ŠK Bernolákovo, SD3R), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou do nohy v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 21.04.2019.

U.č.303: Miroslav Mifkovič 1304427 (FC Zohor, SD3R), vylúčený po 2ŽK. Po vylúčení sa správal HNS k R – urážlivý výrok a následne opľul brankára súpera. Podľa čl. 37/3, 47/1b a 48/1c DP ukladá DS ­- pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl.47/2b a 48/2b DP, od 21.04.2019.

U.č.304: Branislav Brečka 1324935 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R A).  Po skončení stretnutia na HP sa správal HNS k R – urážlivý výrok a následne tlieskal pred rozhodcom. Podľa čl. 48/1b,c DP ukladá DS ­- pozastavenie výkonu športu   na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 21.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.305: Štefan Varenits  1213919 (MFK Rusovce, S3BA), od 22.04.2019.

U.č.306: Jaroslav Tomiš  1157105 (ŠK Závod, S4BA), od 20.04.2019.

U.č.307: Tomáš Zajíček  1240086 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 20.04.2019.

U.č.308: Samuel Mifkovič  1305413 (FC Zohor, SD3R), od 21.04.2019.

U.č.309: Lukáš Valjent  1325692 (TJ Rovinka, SD3R), od 22.04.2019.

U.č.310: Michal Šafárik  1304033 (Lok. Devínska Nová Ves, MD3R), od 19.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.311: Valentín Majerčák 1258300 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), od 22.04.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.312: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Na základe podnetu SFC Kalinkovo a vlastných zistení za nedostatočnú US v stretnutí 21. kola CFK Pezinok-Cajla – SFC Kalinkovo ( nezabezpečený bezpečný odchod hráčov H z HP do kabíny) ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.313: SFC Kalinkovo, S4BA. Berie na vedomie odpoveď klubu k písomnému vyjadreniu CFK Pezinok-Cajla v ISSF. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.314: Martin Juraško 1188112 ( FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.253 a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Výzvu FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finále Pohára BFZ, aby zaslali písomnú prihlášku (stačí emailom) na adresu ŠTK do 3.5.2019. ŠTK eviduje prihlášku PŠC Pezinok a SFC Kalinkovo.

Schvaľuje zmeny:

MD3R:

1.kolo FC Ružinov – ŠK Sv.Jur 1.5. o 11:00

Kontumuje:

MD3R 14.kolo Malinovo – Šenkvice 0:3 podľa SP čl. 11/3, s použitím čl.82/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). TJ Malinovo bude v zmysle RS čl.3.5 do zbernej mesačnej faktúry započítaná poriadková pokuta vo výške 200,- €.

Žiada:

TJ Čunovo ( S4BA) o zaslanie kópie dokladu o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec do termínu 30.04.2019.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti je možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMC1 – zmena hracieho času

     14.kolo: Lafranconi – Vrakuňa, NE 5.5. o 10.15 hod.

b/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena termínu stretnutia

15.kolo: Kalinkovo – PŠC Pezinok, NE 12.5. PMA1 – 10.00, PMB1 – 11.30 hod.

c/ súťaž PMD U8 – organizácia turnaja T5 – jarná časť 2019 :

Sk.A: FKM K.Ves – NE 28.4. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.B: FK Rača – SO 27.4. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.C: FKP Dúbravka – SO 27.4. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.D: FK Sološnica – SO 27.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.E: TJ Jakubov – NE 28.4. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Sk.F: PŠC Pezinok – NE 28.4. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.G: FK Ivanka – SO 27.4. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.H: FK ŠTK Šamorín – SO 27.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Sk.I: FC Petržalka – SO 27.4. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

Žiadame organizátorov turnajov, aby ihneď po skončení turnaja zaslali  výsledkový servis ( výsledky, polčasové výsledky a strelcov gólov ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

d/ školská súťaž Mc Donald´s CUP 2018/2019

V období od 25.4. – 7.5.2019 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme okresné kolá 21. ročníka McDonald´s CUP 2018/2019. Štartujú koedukované družstvá chlapcov a dievčat I.stupňa ZŠ nar. od 1.9. 2008 a mladší. Okresných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvo ZŠ z okresného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 14.5. 2019 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka.

Termíny okresných kôl:

BA I – 6.5.2019 ihrisko NMŠK 1922

BA II – 30.4.2019 FK Inter Drieňová ul.

BA III – 3.5.2019 NMŠK 1922

BA IV – 7.5.2019 FKM Karlova Ves

BA V – 29.4. 2019 UT Iskra Petržalka

Malacky – 26.4.2019 TJ Jakubov

Pezinok – 30.4.2019 PŠC Pezinok

Senec – 25.4.2019 SFC Kalinkovo

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka sa uskutočnia 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch:

Martinkovič – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa;

Lomňančík – chýba vyjadrenie k umožneniu štartu hráča, ktorému systém uvádzal možné disciplinárne previnenie;

Kakaščik – nesprávny popis priestupku hráča, ktorému bola udelená ČK po 2. ŽK;

Tománek – nesprávny popis priestupku hráča H pri udelení jeho 1. ŽK;

Kožuch – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu videotechnika;

Pavlíková – nedostatočný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP.

Ospravedlnenia: Krčová 4.-5.5.; Cvengroš od 1.5. do prihlásenia; Laciňák nedelegovať v pracovných dňoch do konca súťažného ročníka; Darlea 8.-14.5.; Farkaš R. 27.4., 1.5., 11.5., 31.5.-9.6.; Truchlý 3.-4.5.; Perašín 4.-9.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na Regionálny turnaj U14, Senec a okolie, 27.4-1.5.2019

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Ivan HORVÁTH, Jaroslav ŠALKOVIČ, Dominik LENDEL, Milan REHUŠ, Tomáš MARUŠIN, Tomáš BALKO, Alex HIPP, Maximilián MARKO, Michal SVOBODA, Andy MASARYK, Michal KMEŤ

FC Petržalka (3) : Matúš VLNA, Matúš BOTH, Dominik ZENTKO

SDM Domino Bratislava (3) : Matúš KAROVIČ, Martin POLNIŠ, Ivan KOSTOLNÝ

FK Inter Bratislava (1) : Matej BLAHUŠIAK

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

FC Zbrojovka Brno (1) : Sebastián ŠÍP

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (1): Nino MARCELLI

FC Petržalka (3) : Július JELÍNEK, Marek GULA, Stanislav TARABA

FKM Karlova Ves Bratislava (1): Matúš ORSZÁGH

FK Inter Bratislava (1): Matúš RATICA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 27.04.2019 o 09:15 hod. na štadióne PŠC Pezinok– Komenského 30, 902 01 Pezinok. Ukončenie zrazu bude cca o 12:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2019 KZ BFZ U13 – TJ + PZ (Pezinok) BFZ U13, PPT U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.40 ZO DŇA 18.04.2019

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Sekretariát BFZ praje všetkým zástupcom FK, rozhodcom a delegátom  pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.273: Diogo Candido Silva  1416116 (Lok. Dev Nová Ves, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v NH mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 14.04.2019.

U.č.274: Patrik Murín 1218972 (SDM Domino, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou na bránkovej čiare, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa čl.46/2 DP, od 14.04.2019.

U.č.275: Tomas Veber 1298226 (FC Malacky, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie nepodmienečne, podľa čl.46/2 DP, od 15.04.2019.

U.č.276: William Vavro 1306067 (FK Inter Bratislava, SD3R), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera v súboji o loptu, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 14.04.2019.

U.č.277: Tomáš Sandtner 1305784 (ŠK Šenkvice, SD3R), vylúčený za sotenie súpera nadmernou silou rukami do oblasti hrudníka po stretnutí, podľa čl. 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 15.04.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.278: Norbert Horváth  1254135 (ŠK Tomašov, S3BA), od 14.04.2019.

U.č.279: Štefan Krištofič  1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.280: Leandro Luis Alberto Pereyra  1411301 (TJ Rovinka, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.281: Vincent Pipaš  1233460 (TJ Rovinka, S3BA). Po vylúčení sa správal HNS k rozhodcovi – hrubé urážky, podľa čl. 48/1c. DS ­- pozastavenie výkonu športu     na 5 týždňov, podľa čl.48/2b DP, od 15.04.2019.

U.č.282: Rafael Rogerio Da Silva  1415850 (ŠK Slovan BA, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.283: Filip Krchňák  1358210 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 15.04.2019.

U.č.284: Juraj Plško  1301001 (PŠC Pezinok, SD3R), od 14.04.2019.

U.č.285: Ivan Chrappa  1306793 (ŠK Svätý Jur, MD3R B), od 15.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.286: Dávid Poncer  1240324 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.287: Zdenko Filípek  1249593 (FC Rohožník, S3BA), od 15.04.2019.

U.č.288: Adam Kráľ  1294132 (ŠK Závod, S4BA), od 15.04.2019.

U.č.289: Ivan Lindovský  1176449 (SDM Domino, S4BA), od 14.04.2019.

U.č.290: Vojtech Kuľha  1297696 (ŠK Svätý Jur, S4BA), od 14.04.2019.

U.č.291: Juraj Hužovič  1306790 (NMŠK 1922 BA, SD3R), od 14.04.2019.

U.č.292: Miroslav Vallo  1302201 (Lok. Devínska Nová Ves, SD3R), od 15.04.2019.

U.č.293: Benedikt Malinovský  1327016 (FC Zohor, SD3R), od 15.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.294: Adrian Obala  1201914 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 15.04.2019.

U.č.295: Martin Petrík  1229776 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 15.04.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.296: Lukáš Hlavina 1264973 ( FK Karpaty Limbach, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.152 a žiadosť zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.297: Milan Milovanovič 1416723 ( ŠK Tomašov, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.298: SFC Kalinkovo, S4BA. Berie na vedomie podnet klubu  k NS divákov pri odchode hráčov z HP po stretnutí 21. kola, S4BA CFK Pezinok-Cajla – SFC Kalinkovo a pokračuje v šetrení podnetu.

U.č.299: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Berie na vedomie stanovisko klubu na podnet SFC Kalinkovo a pokračuje v šetrení prípadu.

U.č.300: Michal Sedlák 1177556 ( ŠK Vrakuňa, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Výzvu FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finále Pohára BFZ, aby zaslali písomnú prihlášku (stačí emailom) na adresu ŠTK do 3.5.2019. ŠTK eviduje prihlášku PŠC Pezinok.

V zmysle SP čl.83/1 ŠTK odrátanie 3 bodov mužstvám TJ Čunovo a ŠK Vrakuňa Ba (obaja S4BA – za 21.kolo).

Schvaľuje zmeny:

S4BA:

24.kolo SFC Kalinkovo – ZáhoranJakubov 1.5. o 11:00

SD3R:

21.kolo Slovan Ivanka pri Dunaji – MŠK Senec 6.5. o 17:30

Zamieta:

Žiadosť FKM Karlova Ves (S4BA) odohrať stretnutie 25.kola na ihrisku v Lamači (SP čl.36/3)

Kontumuje:

MD3R 13.kolo PŠC Pezinok – TJ Malinovo 9:0 v zmysle SP čl.11/3, s použitím čl.82/g (pokles počtu hráčov pod 7).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 31. marec 2019. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019. 

Nový termín prestupu amatéra začína dňom 1.7. 2019.                        

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia bolo možné podávať na matriku SFZ len do 31.3. 2019

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

15.kolo: Rovinka – Malacky, NE 28.4. o 11.00 hod. FC Malacky poplatok 20,- €

b/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutia

17.kolo: Láb – Pl.Mikuláš, ŠT 18.4. o 18.00 hod. OŠK Láb poplatok 20,- €

c/ súťaž PMD U8 – zmena poradia turnaja

T6: SO 11.5. Viničné od 10.00 hod.

T7: SO 25.5. Doľany od 13.00 hod.

d/ súťaž PMA1 – dohávka stretnutia

12.kolo: Malacky – Miloslavov, ŠT 6.6. o 18.30 hod.

e/ súťaž PMD U8 – zmena termínu turnaja

T6: FKM Stupava, NE 12.5. o 12.30 hod.

f/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 12.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5.,MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., Slovan Viničné – 11.5.,FK Doľany – 25.5.,  FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka sa uskutočnia 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 23.4. (v utorok) o 17.00 rozhodcov zaradených do programu Talent – Mentor a rozhodcov, ktorí boli predbežne vybratí na absolvovanie seminára na získanie licencie „P“.

Ospravedlnenia: Ralbovský 17.4.; Kakaščík 27.-30.4.; Volek 4.5., 5.5. (do 12.00); Sabela 16.-18.5., 30.5.-8.6.; Dujava 1.5, 4.5., 12.5., 15.-16.6., 29.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na celodenný zraz dňa 23.4.2019, 8:30 Domino

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Ivan HORVÁTH, Jaroslav ŠALKOVIČ, Dominik LENDEL, Milan REHUŠ, Tomáš MARUŠIN, Tomáš BALKO, Alex HIPP, Maximilián MARKO, Michal SVOBODA, Andy MASARYK, Michal KMEŤ

FC Petržalka (6) : Július JELÍNEK, Marek GULA, Matúš VLNA, Stanislav TARABA, Matúš BOTH, Dominik ZENTKO

SDM Domino Bratislava (4) : Matúš KAROVIČ, Martin POLNIŠ, Branislav KUSYN, Ivan KOSTOLNÝ

FKM Karlova Ves Bratislava (3): Nicolas NOVÁK, Matúš ORSZÁGH, Michelangelo RINALDI

FK Inter Bratislava (2) : Matej BLAHUŠIAK, Matúš RATICA

MŠK Senec (1): Marián LIPKA

FC Zbrojovka Brno (1) : Sebastián ŠÍP

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 23.04.2019 o 08:30 hod. na štadióne SDM Domino Bratislava – Okružná 13, 821 04 Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2019 KZ BFZ U13 – TJ + PZ (Pezinok) BFZ U13, PPT U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.39 ZO DŇA 12.04.2019

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.255: Milan Milovanovič 1416723 (ŠK Tomašov, S3BA), vylúčený za úmyselné udretie súpera do tváre miernou intenzitou v NH mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2 DP, od 8.04.2019.

U.č.256: Mário Malina 1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), vylúčený za udretie súpera nadmernou silou rukou do tváre v NH mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov nepodmienečne, podľa čl.49/2b DP, od 8.04.2019.

U.č.257: Jozef Győkeres 1276339 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za HNS voči rozhodcom po skončení stretnutia, (hrubá urážka) podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne, podľa čl.48/2b DP, od 7.04.2019.

U.č.258: Filip Žilavý 1304950 (Lok. Devínska Nová Ves, SD3R), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 8.04.2019.

U.č.259: Patrik Markovič 1302964 (TJ Rovinka, SD3R), vylúčený za sotenie súpera nadmernou silou rukami do oblasti hrudníka v PH, podľa čl. 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 8.04.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.260: Diogo Candido Silva  1416116 (Lok. Dev Nová Ves, S3BA), od 7.04.2019.

U.č.261: Martin Schwinghammer  1199230 (TJ Rovinka, S3BA), od 8.04.2019.

U.č.262: Vladimír Vlček  1306078 (FK Inter Bratislava, SD3R), od 8.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.263: Ivan Lietava  1145327 (ŠK Báhoň, S3BA), od 7.04.2019.

U.č.264: Matúš Bellay  1267769 (FK Rača Bratislava, S3BA), od 8.04.2019.

U.č.265: Slavomír Matoška  1147923 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 8.04.2019.

U.č.266: Martin Meszároš  1177103 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 6.04.2019.

U.č.267: Filip Zmij  1240691 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 6.04.2019.

U.č.268: Mário Tuhovčák  1240321 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 8.04.2019.

U.č.269: Ivan Hamala  1174048 (ŠK Vrakuňa, S4BA), od 7.04.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.270: Šimon Chalány 1249103 ( TJ Záhoran Kostolište, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.271: David Hritz 1355149 ( PFA ŠTK Šamorín, MZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.272: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.254 (vulgárne a urážlivé pokriky divákov na hráčov) počas stretnutia 19. kola, S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FC Rohožník. DK upozorňuje klub na prijatie opatrení na zabránenie nešportového správania jednotlivcov, podľa čl. 57/1a a čl. 11 DP a ukladá DS – Pokarhanie. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Vyzýva FK, ktoré majú záujem o usporiadanie finále Pohára BFZ, aby zaslali písomnú prihlášku na adresu ŠTK do 3.5.2019. ŠTK eviduje prihlášku PŠC Pezinok.

Odhlásenie zo súťaže SD3R FK Šamorín-Hamuliakovo. Výsledky s týmto družstvom budú anulované (SP čl.12/2) a družstvo sa považuje za zostupujúce (SP čl.12/3). FK Šamorín-Hamuliakovo bude v zmysle RS BFZ čl.3.6 do zbernej mesačnej faktúry započítaný poplatok vo výške 600,- €.

Pohár BFZ – semifinále – 8.5.2019 o 17:30 hod.

PŠC Pezinok – SFC Kalinkovo

OFK D.Lužná – TJ Rovinka

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga: 22.kolo Vajnory – Most 19.4. o 10:30

S4BA: 24.kolo Vrakuňa – Viničné 1.5. o 17:30, Limbach – Domino 1.5. o 17:00

SD3R: 18.kolo Inter – DNV 18.4. 15:30

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 31. marec 2019. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019.  Nový termín prestupu amatéra začína dňom 1.7. 2019.                        

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia bolo možné podávať na matriku SFZ len do 31.3. 2019

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracieho dňa stretnutí ( kolízia )

14.kolo: Lafranconi – Vrakuňa, NE 12.5. PMA1 – 9.00, PMC1 – 10.15 hod.

16.kolo: Lafranconi – FKP, NE 19.5. PMA1 – 9.00, PMB1 – 10.15, PMC1–11.30 h.

 b/ súťaž PMC1 – zmena termínu stretnutia

12.kolo: Rača – NMŠK 1922, NE 7.4. o 13.30 hod. NMŠK 1922 Bratislava poplatok 20,- €.

c/ súťaž PMA2 – zmena termínu stretnutia

20.kolo: NMŠK 1922 B – FK Dúbravka, SO 13.4. o 15.00 hod. NMŠK 1922 Bratislava poplatok 20,-€

d/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena hracieho času stretnutí ( kolízia )

12.kolo: Rača – NMŠK 1922, SO 13.4. o 16.15 hod. ( súbežne PMA1, PMB1 )

e/ súťaž PMA3 – zmena hracieho času stretnutia ( kolízia )

12.kolo: Rača B – Lamač, SO 13.4. o 15.00 hod.

f/ súťaž PMA1 – odložené stretnutie ( chorobnosť hráčov )

12.kolo: Malacky – Miloslavov

g/ súťaž PMC2 – zmena termínu stretnutia

11.kolo: Báhoň – Limbach, ST 17.4. o 17.30 hod. ŠK Báhoň poplatok 20,- €

h/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutia

14.kolo: Sološnica – Pl.Štvrtok, UT 16.4. o 18.00 h. ŠK Pl.Štvrtok poplatok 20,-€

17.kolo: Jakubov – Sološnica, SO 27.4. o 11.00 hod.

i/ súťaž PRPK – zmena termínu stretnutia

26.kolo: Jablonec – Sl.Grob, ST 22.5. o 18.00 hod.

22.kolo: Sv.Jur – Modra, ŠT 30.5. o 18.00 hod.

 k/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5., MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Fyzické previerky rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka sa uskutočnia 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Pracovný seminár delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 16.4.2019 o 18.00 v priestoroch SFZ. Pozvánky zúčastneným boli poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Ježík – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva D;

Ježík – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstva D vykonáva aj funkciu hlavného usporiadateľa.

Pozýva na zasadnutie dňa 16.4. o 17.30 M. Fischera a D. Klúčika.

Ospravedlnenia: Hajnala 19.4., 26.4.-6.5.; Kachnič 30.4.-4.7. (okrem fyzických previerok); Lauer 19.-22.4.; Ježík 20.4.; Farkaš M. k dispozícii od 12.4.; Banič 13.4.; Líška 4.-5.5.

Trénersko – metodická komisia

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.5.2019 PZ – BFZ U13 – PPT SFZ U13 (Mesto+Vidiek) BFZ U13
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 05.04.2019

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k navýšeniu odmien delegovaných osôb opätovne oznamuje zmeny odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019, ktoré schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 3.9.2018.

SÚŤAŽ ROZHODCA ASISTENT ROZHODCU DELEGÁT
Odmena Ostatné náhrady Odmena Ostatné náhrady Odmena Ostatné náhrady
III. Liga 7 86 6 63 6 63
IV. Liga 7 62 6 53 6 53
III.liga SD+MD 5 20 5 15 xxx xxx
SZ+MZ žiačky 5 14 4 11 xxx xxx
Prípravka 4 11 xxx xxx xxx xxx
Pohár BFZ 7 62 6 53 6 53
Slovnaft cup 1.kolo 22 53 8 53 8 53

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.230: Richard Zošš  1320374 (FK Rača, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.231: Róbert Benčúrik  1124016 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.232: Lukáš Bertók  1303811 (SDM Domino, MD3R A), od 31.03.2019.

U.č.233: Kristián Šelc  1304040 (SDM Domino, MD3R A), od 31.03.2019.

U.č.234: Matej Barta  1208873 (ŠK Svätý Jur, S4BA), od 4.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. Ž– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.235: Dávid Figura  1258295 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.236: Martin Juraško  1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.237: Dušan Valla  1260527 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.238: Erich Petriľák  1297884 (FC Rohožník, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.239: Marek Ducký  1154402 (TJ Rovinka, S3BA), od 31.03.2019.

U.č.240: Leandro Luis Alberto Pereyra  1411301 (TJ Rovinka, S3BA), od 31.03.2019.

U.č.241: Vladimír Ronec  1312663 (FC Malacky, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.242: Daniel Čeřovský  1284936 (FC Malacky, S3BA), od 1.04.2019.

U.č.243: Samuel Poliak  1294804 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.244: Róbert Ďurič  1209549 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), od 1.04.2019.

U.č.245: Samuel Daniška  1276112 (FC Ružinov, SD3R), od 31.03.2019.

U.č.246: David Černek  1304686 (FC Rohožník, SD3R), od 1.04.2019.

U.č.247: Vladimír Valent  1152276 (TJ Čunovo, S4BA), od 4.04.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.248: Branislav Hulák  1160634 (PŠC Pezinok, S3BA), od 31.03.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.249: Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 229 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019.

U.č.250: Michal Sedlák 1177556 ( ŠK Vrakuňa, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.146 a žiadosť zamieta.

U.č.251: Róbert Pavlíček 1356133 ( ŠK Žolík Malacky, MZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 123 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 07. 2019.

U.č.252: Richard Hulák 1175034 ( PŠC Pezinok, S3BA). Na základe Správy delegáta zväzu, za neoprávnený vstup do TZ a následné HNS – urážlivý pokrik na rozhodcov počas stretnutia 19. kola PŠC Pezinok – TJ Rovinka, za ktorý sa menovaný písomne ospravedlnil, ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/1c a 2b, od 31.03.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.253: Martin Juraško 1188112 ( FK Slovan Most pri BA, S3BA). Na základe podnetu delegáta zväzu a písomného stanoviska KRaD, kde uviedla, že ŽK bola nesprávne udelená rozhodcom stretnutia. Rozhodca mal udeliť ČK Martinovi Juraškovi za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu s ohrozením bezpečnosti a zdravia protihráča. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia, podľa čl.45/1,2a DP, od 1.04.2019. DS začína po vykonaní sankcie za 5 ŽK.

U.č.254: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Na základe podnetu predsedu KRaD a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov – vulgárne a urážlivé pokriky divákov na hráčov súpera počas stretnutia 19. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FC Rohožník, podľa čl. 71/1, 3d,e DP, do 10.04.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

22.kolo Dev. Nová Ves – Ivanka 19.4. o 11:00

SD3R:

18.kolo Pezinok – D.Lužná 18.4. o 17:00

Kontumuje:

SD3R 15.kolo Senec – Šamorín-Hamuliakovo 16:0 v zmysle SP čl.11/3, s použitím čl.82/g (pokles počtu hráčov pod 7).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 31. marec 2019. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019.  Nový termín prestupu amatéra začína dňom 1.7. 2019.                        

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia bolo možné podávať na matriku SFZ len do 31.3. 2019

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ zmena termínu stretnutia

12.kolo: FK Rača – NMŠK, NE 7.4. o 13.30 hod /FK NMŠK poplatok 20,-€/

 a/ súťaž PRSC – zmena hracích dní stretnutí ( kolízia )

11.kolo: Danubia Hrubý Šúr – Bernolákovo, SO 13.4. o 10.00 hod.

14.kolo: Danubia Hrubý Šúr – Most, SO 11.5. o 10.00 hod.

b/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracieho dňa stretnutí ( kolízia )

15.kolo: Lafranconi – Rača, NE 12.5. PMA1 – 10.30, PMB1 – 11.45, PMC1–13.00

 c/ súťaž PMC2 – zmena hracieho času stretnutí ( kolízia )

11.kolo: Malinovo – D.Lužná, NE 7.4. o 12.30 hod.

19.kolo: Malinovo – Ch.Grob, NE 9.6. o 11.15 hod.

 d/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov FC Stupava

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne:

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2 PMB2 )

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod.(súbežne PMA2,PMB2/

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

  e/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1–11.00, PMB1–12.15,PMC1 – 13.30 hod.)

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15,PMC1 – 13.30 hod.)

  f/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod. PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )                                                                             

  g/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5., MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje na nový termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Piatka – bez primeraného vysvetlenia, prečo zo 4 hráčov, ktorí nedohrali stretnutie pre údajné zranenie, nie je ani jeden uvedený v príslušnej rubrike zápisu o stretnutí;

Klúčik a P. Budáč – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstiev D vykonávajú aj funkciu hlavných usporiadateľov;

Cvengroš – nedostatočný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP;

Kakaščik – nedostatočný (nekonkrétny) popis zmeny, ktorá nastala v číslovaní hráčov počas stretnutia, nedostatočný popis priestupku pri udelení 1. ŽK;

Sabela – chýba meno a dátum narodenia vedúceho družstva H.

Pozýva na zasadnutie dňa 5.4. o 17.30 P. Príkopu.

Ospravedlnenia: Sabela 15.-25.4.; Dujava 13.4.; Samko 5.4. (7.4., 13.-14.4. a 21.4. neobsadiť na stretnutia hrané v ÚHČ); Harajbič 18.-23.4., 11.5.; Ježík 13.4., 26.4.-2.5., 10.-16.5.; Laciňák 18.-22.4.; Pavlík R. 18.-23.4.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2005)
na KZ dňa 11.4.2019, 17:30 NMŠK

Hráči:

FKM Karlova Ves Bratislava (9): David POLÁK, Nicolas NOVÁK, Enes GIAKOVA, Viktor VLČÁK, Michelangelo RINALDI, Šimon LEHOTA, David KOCIAN, Matúš ORSZÁGH, Michal HUDEC

FC Petržalka (7) : Július JELÍNEK, Marek GULA, Samuel GABURA, Stanislav TARABA, Matúš ZENTKO, Matúš VLNA, Matúš BOTH

SDM Domino Bratislava (4) : Matúš KAROVIČ, Martin POLNIŠ, Branislav KUSYN, Ivan KOSTOLNÝ

FK Inter Bratislava (3) : Matej BLAHUŠIAK, Martin KOVÁR, Matúš RATICA

MŠK Senec (3): Richard CSÉMY, Marián LIPKA, Nicolas KOVÁČ

PŠC Pezinok (1) : Jakub RICHTÁRIK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci :  Ondrej PÉNZEŠ

Lekár: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 11.04.2019 o 17:00 hod. na štadióne NMŠK 1922 Bratislava – Tomášikova 12444, 831 04 Bratislava. Ukončenie zrazu bude cca o 19:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer – 0903 160 663.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04.2019 PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky) BFZ U13
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.37 ZO DŇA 29.03.2019

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 

U.č.218: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 24.03.2019. 

U.č.219: Šimon Chalány 1249103 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), vylúčený za surovú hru – podrazenie súpera nadmernou silou nohami vpred v súboji o loptu. Došlo ku zraneniu súpera, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.45/1 a 2b DP, od 25.03.2019. 

 Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

U.č.220: Richard Hulák  1175034 (PŠC Pezinok, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.221: Martin Slovák  1301083 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 25.03.2019. 

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:    

U.č.222: Michal Dzvoník  1262935 (MFK Rusovce, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.223: Peter Kogler  1234780 (MFK Rusovce, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.224: Veljko Ilič  1407347 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.225: Attila Pinte  1239966 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 25.03.2019. 

U.č.226: Michal Vozár  1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 25.03.2019. 

U.č.227: Samuel Župa  1208758 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 24.03.2019. 

U.č.228: Michal Čambal  1156570 (MŠK Senec, S4BA), od 23.03.2019. 

 Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U.č.229: Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA). Vykázaný z lavičky v stretnutí ŠK Lozorno, FO, – FK Rača Bratislava,  odohrané dňa 24.03.2019 za HNS voči delegovaným osobám. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie trénera družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami  na 2 stretnutia  a finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1a,2a a čl. 4 DP, od 25.03.2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 

 Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

Športovo – technická  komisia 

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Oznamuje: 

ŠK Slovan Bratislava B (S3BA) bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať na hlavnej ploche na Pasienkoch. 

Schvaľuje zmeny: 

TIPOS III.liga: 

20.kolo Slovan B – Tomášov 6.4. o 15:30 

22.kolo Slovan B – Báhoň 17.4. o 16:30, Rovinka – Lozorno 19.4. o 13:00 

26.kolo Slovan B – Ivanka 11.5. o 15:30 

S4BA: 

22.kolo Limbach – Pezinok-Cajla 19.4. o 10:30, Kalinkovo – K.Ves 19.4. o 11:00 

MD3R:  

17.kolo Stupava – Dúbravka 13.4. o 11:30 

Matrika 

  Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPPt.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.  

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať už len do 31.3. 2019 do 24,00 hod., keď je potrebný súhlas hráča a materského klubu k schváleniu žiadosti o prestup hráča s obmedzením. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019.                          

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/.   

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. 

Upozorňujeme FK,  

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.  

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. 

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy. 

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena termínu stretnutia 

     20.kolo: FKP Dúbravka – MŠK Iskra, ST 24.4. o 17.00 hod. ( súbežne PMA1, PMB1 ) 

b/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracích časov FKM Stupava  

11.kolo: FKM Stupava – FC Stupava, NE 7.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2) 

20.kolo: FKM Stupava – SDM Domino B, ST 1.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2, PMB2 ) 

14.kolo: FKM Stupava – MŠK Senec B, NE 5.5. o 15.00 hod. (súbežne PMA2, PMB2). Stretnutia sa odohrajú na UT FK Stupava. 

c/ súťaž PMC2 – zmena hracieho času stretnutí ( kolízia ) 

    11.kolo: Malinovo – D.Lužná, NE 7.4. o 12.30 hod. 

    19.kolo: Malinovo – Ch.Grob, NE 9.6. o 11.15 hod. 

d/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov FC Stupava 

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne: 

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod.(súbežne PMA2,PMB2/  

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

e/  súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )  

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1–11.00, PMB1–12.15, PMC1 – 13.30 hod.) 

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15, PMC1 – 13.30 hod.) 

f/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava 

PMA1 – NE 10.00 hod.PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. (súbežne)                                                                              

g/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8 

    Termíny turnajov 

    T5: 27. – 28.4.2019 

    T6: 11. – 12.5.2019 

    T7: 25. – 26.5.2019 

    T8:  8. – 9.6.2019 

     Skupina A:  

     FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6. 

     Skupina B:  

     FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6. 

     Skupina C:  

     FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5., MFK Z.Bystrica – 9.6. 

     Skupina D 

     FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6. 

     Skupina E: 

     TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6. 

     Skupina F: 

     PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6. 

     Skupina G: 

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.  ŠK Atletiko Zálesie – 8.6. 

     Skupina H: 

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6. 

    Skupina I: 

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6. 

Komisia rozhodcov a delegátov 

Vzhľadom na termínovú kolíziu určuje nový termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom. 

Nedostatky v zápisoch o stretnutíT. Srna a R. Tanglmayer – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstiev D vykonávajú aj funkciu hlavných usporiadateľov; P. Hegedüs – nedostatočný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP; J. Valko – podrobný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP, ale bez informácie, či boli zistené skutočnosti oznámené aj zástupcovi družstva súpera; M. Ďurčo – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča vo vzťahu k zraneniu protihráča.  

OspravedlneniaTanglmayer 26.-30.4.; Triskal od 1.4. nedelegovať v sobotu popoludní; Krčová 6.-14.4.; Budáč od 1.4. do konca súťažného ročníka; Líška 13.-14.4. 

Trénersko – metodická komisia 

Úsek mládeže: 

 N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-16 (nar. po 1.1.2003)  
na prípravný zápas JMFS dňa 2.4.2019, 13:00 Dunajská Lužná 

Hráči: 

FK Inter Bratislava (6) : Daniel DŽAVORONOK, Oliver VAŠŠ, Dominik WIESNER, Denis MICHALOVIČ, Filip VAŇO, Šimon REXA 

FC Petržalka (5) : Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Dávid MAGYARICS, Richard LICHNER, Marco DANIEL 

ŠK Bernolákovo (3) : Dávid ĎUGEL, Matej MATULA, Martin DEŽULIAN 

SDM Domino Bratislava (2) : Matej KOSTÚR, Matúš PRUŽINEC 

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip ZÁVODSKÝ, Damián RÁCZ 

 Náhradníci : 

FC Petržalka (2) : Dominik VÉGH, Andrej ŠIMEK 

ŠK Bernolákovo (1): Marco GÁL 

SFC Kalinkovo (1): Marcel PLAVNÍK 

RT : 

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ 

Tréneri : Michal PANČÍK, Adrián LYSÁK 

Vedúci :  Pavol MINÁRIK 

Lekár: František ŽÁK 

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca. 

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 02.04.2019 o 11:45 hodna štadióne OFK Dunajská Lužná – Športová 749/1, 900 42 Dunajská LužnáUkončenie zrazu bude cca o 15:30 hodna mieste zrazuPrípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804. 

 N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2002)  
na prípravný zápas JMFS dňa 2.4.2019, 11:00 Dunajská Lužná 

Hráči: 

FK Inter Bratislava (8) : Branislav ŠTEVAŇÁK, Adam ZBUDILA, Adrián PANČÍK, Jakub KOLNÍK, Andrej MAJTÁN, Erik HAVLAS, Dávid HEDERA, Oliver FANDEL 

FC Petržalka (5) : Filip KRÍŽIK, Marek MRNKA, Martin ZECHEL, Viktor SLIACKY, Ondrej CÍFERSKÝ 

SDM Domino Bratislava (3) : Martin NOVOTNÝ, Jakub OLEJKA, Samuel BLAŽEK 

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip RÁCZ, Michal MATTA 

 Náhradníci : 

FC Petržalka (1) : Dominik MARKOVIČ 

FK Inter Bratislava (1): Oliver FANDEL 

FKM Karlova Ves (1): Peter ČEKAŇÁK 

FK Rača Bratislava (1): Nikolaj FRAJBERG 

 RT : 

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ 

Tréneri : Michal PANČÍK, Viktor PORTH 

Vedúci :  Pavol MINÁRIK 

Lekár: František ŽÁK 

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca. 

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 02.04.2019 o 09:45 hodna štadióne OFK Dunajská Lužná – Športová 749/1, 900 42 Dunajská LužnáUkončenie zrazu bude cca o 13:30 hodna mieste zrazuPrípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804. 

  Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019          

Dátum   Akcia   Kategória  
Apríl:     
02.04.2019  PZ – Južná Morava (Dun.Lužná)  U16,U17 – mimo FA 
03.04.2019  KZ WU13 (FC Petržalka)  BFZ WU13 
08.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)  U12, U13, U14 
09.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)  U12, U13, U14 
10.04.2019  TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka)  OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby 
11.04.2019  KZ BFZ U14 (NMŠK)  BFZ U14 
17.04.2019  KZ WU 14 (FC Petržalka)  BFZ WU14 
23.04.2019  KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino)  BFZ U14 
27.04.2019  PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky)  BFZ U13 
27.04 – 01.05.2019  RT – U14 Senec a okolie  BFZ U14 
29.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)  U12, U13, U14 
29.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)  U12, U13, U14 
Máj:     
10. – 12.05.2019  MT – Trofej Belehrad  BFZ U14 
20.05.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)  U12, U13, U14 
21.05.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)  U12, U13, U14 
22.05.2019  MT – Triangel (Pezinok)  U13, U14 – mimo FA 
27.05.2019  KZ WU 14 (FC Petržalka)  BFZ WU14 
Jún:     
04. – 06.06.2019  MT – ZsFZ (Dun. Streda)  BFZ U14 – mimo FA 
04.06.2019  KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka)  BFZ U12,BFZ U13 
11.06.2019  PZ – ŠK Slovan Bratislava  BFZ U12, BFZ U13 
24. – 28.6.2019  Letný športový tábor (chlapci) – Stupava  U12, U13-mimo FA, ÚTM 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 22.03.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.206: Jakub Kimák 1282385 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou kolíkmi vpred do oblasti holene, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 17.03.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.207: Miodrag Todorovič  1416199 (ŠK Tomašov, S3BA), od 18.03.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:   

U.č.208: Michal Jakubec  1258356 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 18.03.2019.

U.č.209: Miroslav Repiský  1177494 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 18.03.2019.

U.č.210: Tomáš Nespešný  1258302 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.211: Marek Zigo  1154685 (FC Karpaty Limbach, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.212: Peter Krasňanský  1146431 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.213: Tomáš Matuška  1210234 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 17.03.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.214: Ľuboš Baček (vedúci družstva – ŠK Lozorno, FO, S4BA). Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Lozorno, FO, odohrané dňa 17.03.2019 za HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami            na 2 stretnutia  a finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1a,2a a čl. 4 DP, od 18.03.2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.215: Kristián Kakaščík 1313106 – rozhodca. Podanie rozhodcu ohľadom neodohratého stretnutia pre nespôsobillú hraciu plochu berie DK na vedomie.

U.č.216: Marek Krajčír 1159477 (SFC Kalinkovo, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U189 a žiadosť zamieta.

U.č.217: Ivan Doroshenko 1383210 (SDM Domino Bratislava, SZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31. 06. 2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Pohár BFZ 10.4. o 16:30

Senec – PŠC Pezinok, Kalinkovo – Tomášov, Dev.Nová Ves – Rovinka, Bernolákovo – D.Lužná

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3 a 37/1):

TIPOS III.liga:

17.kolo Pezinok – Bernolákovo, Dev.Nová Ves – Rusovce obe 3.4. o 16:30

S4BA:

17.kolo Domino – Čunovo, Lamač – Sv.Jur obe 3.4. o 16:30

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov stretnutí

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne:

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

b/  súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1 – 11.00,PMB1 – 12.15,  PMC1 – 13.30 hod.)

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15, PMC1 – 13.30 hod.)

c/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod.PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )                                                                             

d/ súťaž PMC1 – zmena termínu stretnutia

     18.kolo: Kalinkovo – Ivanka, ST 29.5. o 18.15 hod.

14.kolo: Kalinkovo – FC Malacky, SO 4.5. o 10.15 hod.

e/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

14.kolo: Kalinkovo – Malacky, NE 5.5. o 14.00 hod.

f/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutia

18.kolo: Rohožník – Jakubov, SO 4.5. o 10.00 hod.

g/ súťaž PMA1 – zmena hracieho času stretnutia ( kolízia )

18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, NE 2.6. o 14.15 hod.

h/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5.,

MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5. ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 2.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Hegedüs – tréneri oboch družstiev neboli na lavičkách náhradníkov, ale zdôvodnenie uvádza iba u trénera H;

D. Bláha – žiadna poznámka o riešení štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením;

I. Harajbič – nedostatočný popis incidentu s nepovolanou osobou v kabíne rozhodcov.

Pozýva na zasadnutie dňa 29.3. o 17.30 I. Harajbiča, V. Martiša, I. Kachniča a R. Líšku.

Ospravedlnenia: Dujava – k dispozícii iba počas víkendov a voľných dní; Budáč 23.-26.3.; Laciňák – počas apríla k dispozícii iba cez víkendy; Martinkovič 30.-31.3. (v nedeľu do 12.00), 14.4.; Volek 30.3.; Perašín 6.4.

 Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-16(nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz dňa 27.3.2019, 17:00 FC Petržalka

Hráči:

FK Inter Bratislava (6) : Daniel DŽAVORONOK, Oliver VAŠŠ, Dominik WIESNER, Matej ZVOLENSKÝ, Filip VAŇO, Šimon REXA

FC Petržalka (5) : Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Dávid MAGYARICS, Richard LICHNER, Andrej ŠIMEK

ŠK Bernolákovo (4) : Dávid ĎUGEL, Marco GÁL, Matej MATULA, Martin DEŽULIAN

SDM Domino Bratislava (3) : Matej KOSTÚR, Anton TUHÝ, Matúš PRUŽINEC

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip ZÁVODSKÝ, Damián RÁCZ

Náhradníci :

FC Petržalka (2) : Dominik VÉGH, Marco DANIEL

FK Inter Bratislava (1): Andrej CHRUPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal PANČÍK, Adrián LYSÁK

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 29.03.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C. Sklodowskej 1. Ukončenie zrazu bude 29.03.2019 o cca 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2002)
na kontrolný zraz dňa 27.3.2019, 17:00 FC Petržalka

Hráči:

FK Inter Bratislava (7) : Branislav ŠTEVAŇÁK, Adam ZBUDILA, Adrián PANČÍK, Jakub KOLNÍK, Andrej MAJTÁN, Erik HAVLAS, Dávid HEDERA

FC Petržalka (5) : Filip KRÍŽIK, Marek MRNKA, Martin ZECHEL, Viktor SLIACKY, Ondrej CÍFERSKÝ

SDM Domino Bratislava (5) : Adam NEUMANN, Samuel BUŠA, Jakub OLEJKA, Martin MIKUŠKA, Samuel BLAŽEK

FKM Karlova Ves Bratislava (3) : Filip RÁCZ, Peter ČEKAŇÁK, Michal MATTA

Náhradníci :

FC Petržalka (2) : Dominik MARKOVIČ, Samuel ČAPUTA

FK Inter Bratislava (1): Oliver FANDEL

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal PANČÍK, Viktor PORTH

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 29.03.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C. Sklodowskej 1. Ukončenie zrazu bude 29.03.2019 o cca 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia

Kategória

Marec:    
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
02.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
03.04.2019 KZ WU13 (FC Petržalka) BFZ WU13
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04.2019 PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky) BFZ U13
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.35 ZO DŇA 15.03.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

 Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.198: Branislav Fratrič 1231615 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 11.03.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.199: Tomáš Krucký  1138458 (TJ Rovinka, S3BA), od 11.03.2019.

U.č.200: Stanislav Pálka  1262196 (ŠK Závod, S4BA), od 11.03.2019.

U.č.201: Matej Kobelár  1162304 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 11.03.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:   

U.č.202: Marek Malík  1242304 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 11.03.2019.

U.č.203: PŠC Pezinok.  Podanie klubu na DK BFZ k zápasu ŠK Lozorno, FO – PŠC Pezinok, kde bola rozhodcom po stretnutí nesprávne zapísaná ŽK. Rozhodca previedol opravu v zápise.

U.č.204: Lukáš Lauer. Podanie rozhodcu na DK BFZ k zápasu ŠK Lozorno, FO – PŠC Pezinok, kde bola rozhodcom po stretnutí nesprávne zapísaná ŽK. Rozhodca previedol opravu v zápise.

U.č.205:  Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

FC Rohožník (S3BA) zmena farby výstroja pre domáce stretnutia: čierna-čierna-čierna

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov stretnutí

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne:

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

b/  súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1 – 11.00,PMB1 – 12.15,  PMC1 – 13.30 hod.)

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15, PMC1 – 13.30 hod.)

c/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod.

PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )

d/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutí ( dohoda FK )

26.kolo: Studienka – Rohožník, UT 30.4. o 17.00 hod.

21.kolo: Rohožník – Vysoká, SO 25.5. o 10.00 hod.

e/ súťaž PMB2 – zmena hracieho dňa a času ( dohoda FK )

20.kolo: NMŠK 1922 B – FK Dúbravka, SO 4.5. o 11.00 hod.

f/ súťaž PMC2 – zmena hracieho dňa a času ( dohoda FK )

21.kolo: Svätý Jur – Báhoň, UT 7.5. o 17.30 hod.

g/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5.,

MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5. ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská  Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 2.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Hegedüs – žiadna poznámka o riešení štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením;

Lauer – žiadna poznámka o riešení štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením.

Ospravedlnenia: Vasilenko 8.-28.3.; Hudy 23.3.; Farkaš M. od 17.3. do prihlásenia; Lauer 24.-27.3.; Triskal 23.3.; Orlíková 29.3.-1.4., 18.-23.4.; Klúčik 17.-31.3.; Ježík 1.-5.4. (skrátenie ospravedlnenia); Mydlárik 30.3., 22.-29.4.; Farkaš R. 23.3., 13.4., 19.-22.4.; Vnuk 21.-25.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Marec:
18 – 22.03.2019 Základné kolá  McDonald´s Cup ZŠ 1-4 ročník
20.03.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
03.04.2019 KZ WU13 (FC Petržalka) BFZ WU13
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.34 ZO DŇA 08.03.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

 Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.192: Tomáš Pogač  1240106 (SFC Kalinkovo), od 04.03.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Pohára BFZ.

U.č.193: Simeon Cabadaj  1300930 (FC Zohor), od 28.02.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí ZT BFZ – dorast.

U.č.194: Samuel Mifkovič  1305413 (FC Zohor), od 28.02.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí ZT BFZ – dorast.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie ZT BFZ v doraste, podľa čl. 37/8 DP:   

U.č.195:  Milan Pavelka 1303657 (MŠK Iskra Petržalka), od 04.03.2019.

U.č.196:  Lukáš Valjent 1325692 (TJ Rovinka), od 04.03.2019.

U.č.197:  Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Dohrávku 3.kola – dorast:

Rovinka – I. Petržalka 15.3.2019 o 18:30 hod.

Dohrávku 6.kola – dorast

NMŠK – Zohor 13.3.2019 o 18:30 hod.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRPK

     14.kolo: Sl.Grob – Modra, NE 31.3. o 10.30 hod.

25.kolo: Sl.Grob – Sv.Jur, ŠT 9.5. o 17.30 hod.

19.kolo: Sl.Grob – Dubová, NE 12.5. o 10.00 hod.

23.kolo: Sl.Grob – Cajla, NE 9.6. o 10.00 hod.

  b/  zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2

18.kolo: Sl.Grob – Sv.Jur, SO 1.6. o 10.00 hod.

15.kolo: Jakubov – FKM Stupava, NE 12.5. o 10.30 hod.

18.kolo: Jakubov – Závod, NE 2.6. o 10.30 hod.

c/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod.

PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )

d/ zmeny termínov stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1

PMA1 – 20.kolo: Kalinkovo – Miloslavov, PI 26.4. o 17.00 hod.

PMB1 – 13.kolo: Miloslavov – Kalinkovo, ŠT 2.5. o 17.00 hod.

PMB1 – 20.kolo: Kalinkovo – Miloslavov, ŠT 25.4. o 17.00 hod.

PMC1 – 13.kolo: Miloslavov – Kalinkovo, SO 27.4. o 10.30 hod.

PMC1 – 20.kolo: Kalinkovo – Miloslavov, ŠT 25.4. o 18.15 hod.

   e/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5, MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská  Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Pozýva na náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára dňa 8.3.2019 o 16.00 nasledujúcich rozhodcov: P. Budáč, D. Dujava, M. Lalo, L. Lauer, M. Martiška, M. Brody, A. Vanek a J. Valko.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.3. o 17.30 P. Patiho Nagya.

Ospravedlnenia: Vašš 16.3., 30.3.; Ježík 29.3.-5.4.; Martiška od 7.3. do prihlásenia; Ľupták 16.-17.3., 19.-22.4.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok termín deň čas
B1 24.03.2019 nedeľa 08:30 – 16:15
B2 01.04.2019 pondelok 15:00 – 19:30
B3 13.04.2019 sobota 09:00 – 13:30
B4 25.04.2019 štvrtok 15:00 – 19:30
B5 05.05.2019 nedeľa 09:00 – 16:00
B6 08.05.2019 streda 09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

                        na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:
18 – 22.03.2019 Základné kolá  McDonald´s Cup ZŠ 1-4 ročník
20.03.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
03.04.2019 KZ WU13 (FC Petržalka) BFZ WU13
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.33 ZO DŇA 01.03.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že konferencia BFZ sa uskutoční dňa 07.03.2019 o 17:30 v kongresovej sále hotela NIVY. Pozvánka bola zástupcom FK, ktorí boli na konferenciu BFZ delegovaní ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek zaslaná elektronickou poštou.

Program konferencie

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa  predsedu revíznej komisie BF

9, Správa o hospodárení BFZ za rok 2018

10, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2019

11, Diskusia

12, Schválenie návrhu uznesenia

13, Záver

Sekretariát BFZ žiada zástupcov FK, ktorí ešte nezaslali návratku s nahlásením delegáta konferencie BFZ , aby túto zaslali elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ p. Jánovi Farbulovi: jan.farbula@futbalsfz.sk najneskôr do 5.3.2019.

Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Disciplinárna  komisia

U.č.190: Erik Kuczman 1322365 (FC Nový Život, ZT BFZ dorast), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 45 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie ZT BFZ, podľa čl.45/2a DP,   od 25.02.2019.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie ZT BFZ v doraste, podľa čl. 37/8 DP:  

U.č.191:  Kristián Kopin 1341678 (FK Veľká Mača), od 25.02.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete nahttp://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRPK

     24.kolo: Svätý Jur – Vinosady, UT 11.6. o 18.00 hod.

 b/ zmena termínu stretnutí – súťaž PMC2

20.kolo: Limbach – Svätý Jur, UT 30.4. o 17.00 hod.

13.kolo: Ch.Grob – D.Lužná, SO 30.3. o 10.30 hod.

18.kolo: Ch.Grob – MŠK Iskra, SO 11.5. o 13.30 hod.

c/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRSC

13.kolo: Kráľova – Ch.Grob, ŠT 9.5. o 17.30 hod.

18.kolo: Danubia Hrubý Šúr – Ch.Grob, SO 8.6. o 10.00 hod.

 d/ Organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:   8. –   9.6.2019

Skupina A:

FKM Karlová Ves – 28.4., FC Petržalka A -11.5., FKM Karlová Ves /za ŠK Slovan/  – 26.5. FK Inter – termín turnaja nahlásiť do 4.3.

Skupina B:                                  

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., Lok. D.N.Ves – 25.5. MFK Z.Bystrica – 9.6. FKM Stupava – termín turnaja nahlásiť do 4.3.

     Skupina D:

FK Sološnica – 27.4.,FC Rohožník – 11.5.,ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5.,ŠK Bernolákovo – 25.5. FK Atletiko Zálesie – termín turnaja nahlásiť do 4.3.

Skupina H:

FK STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná – 8.6.,

Skupina I:

FC Petržalka B  – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Pozýva na náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára dňa 8.3.2019 o 16.00 nasledujúcich rozhodcov: P. Budáč, D. Dujava, L. Lauer, M. Martiška, M. Brody, A. Vanek a J. Valko.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.3. o 17.30 P. Patiho Nagya.

Ospravedlnenia: Harajbič nedelegovať počas pracovných dní; Pavlík R. 8.-9.3.; Truchlý 8.-9.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok termín deň čas
B1 24.03.2019 nedeľa 08:30 – 16:15
B2 01.04.2019 pondelok 15:00 – 19:30
B3 13.04.2019 sobota 09:00 – 13:30
B4 25.04.2019 štvrtok 15:00 – 19:30
B5 05.05.2019 nedeľa 09:00 – 16:00
B6 08.05.2019 streda 09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia

Kategória

Marec:
06.03.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
20.03.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
03.04.2019 KZ WU13 (FC Petržalka) BFZ WU13
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.32 ZO DŇA 22.02.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ vyzýva FK Mariathal Bratislava k uhradeniu mesačnej zbernej faktúry v sume 612€, ktorej splatnosť bola 11.02.2019

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že konferencia BFZ sa uskutoční dňa 07.03.2019 o 17:30 v kongresovej sále hotela NIVY. Pozvánka a program bude delegátom konferencie zaslaný elektronickou poštou.

Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Semifinále ZT mužov: 24.2. o 11:00 / 13:00 na ihrisku FC Petržalka

Finále ZT mužov: 3.3. o 13:00 na ihrisku FC Petržalka

Finále ZT dorastu: 10.3. o 10:00 na ihrisku I.Petržalka (Budatínska)

Dohrávky 2.kola – dorast:

27.2. o 9:00 Rusovce – NMŠK

27.2. o 11:00 Žolík Malacky – Šamorín

27.2. o 13:00 I.Petržalka – Zohor

OV odkladá: 6.kolo – dorast: NMŠK – Zohor

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie ZT BFZ v doraste, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.190: Dávid Kozmér  1275469 (FK Veľká Mača), od 17.02.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

  a/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRPK

     17.kolo: Vinosady – Vištuk, NE 28.4. o 10.00 hod.

18.kolo: Vištuk – Sl.Grob, ST 15.5. o 18.00 hod.

19.kolo: Vištuk – Grinava, NE 12.5. o 13.00 hod.

23.kolo: Vištuk – Limbach, ŠT 6.6. o 17.30 hod.

  b/  zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2 ( sk.A )

12.kolo: Záhoran Jakubov – ŠK Svätý Jur, NE 14.4. o 10.00 hod.

 c/ Organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:   8. –   9.6.2019

Skupina A:

FC Petržalka A -11.5.

Žiadame uvedené FK – FKM Karlová Ves, ŠK Slovan A, FK Inter, aby v termíne

do 28.2. zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina B:

FK Rača, NMŠK 1922, SDM Domino, ŠK Slovan B

Žiadame uvedené FK, aby v termíne do 28.2. zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina C:

Lokomotíva D.N.Ves, FKP Dúbravka, MFK Z.Bystrica, FKM Stupava

Žiadame uvedené FK, aby v termíne do 28.2. zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4.,FC Rohožník – 11.5.,ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5.,  Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5.

Žiadame  uvedené FK – ŠK Bernolákovo, Atletiko Zálesie, aby v termíne do 28.2..

zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina H:

SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná – 8.6.

Žiadame uvedené FK – TJ Rovinka, FK STK Šamorín, aby v termíne do 28.2.

zaslali termíny organizácie turnajov

Skupina I:

FC Petržalka B  – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Pozýva na náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára dňa 8.3.2019 o 16.00 nasledujúcich rozhodcov: P. Budáč, D. Dujava, L. Lauer, M. Martiška, M. Brody, A. Vanek a J. Valko.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.3. o 17.30 P. Patiho Nagya.

Ospravedlnenia: Szakáll 10.3., 16.-17.3., 23.-24.3.; Vasilenko k dispozícii od 9.3.; Pavlík R. 25.2.-4.3.; Beňo do prihlásenia.

Trénersko – metodická komisia

Úsek analýzy stretnutí

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží seniori III. a IV. ligy na povinnosť predložiť zmeny na trénerských pozíciach (tréner s platnou trénerskou  minimálne UEFA B licenciou zaevidovanou v systéme ISSF) v priebehu zimného prípravného obdobia.

Predloženie zmeny trénera (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk a samisa1956@gmail.com najneskôr do 28.2.2019.

Prípadnú stratu IPRT je potrebné okamžite nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže. V majstrovských a pohárových stretnutiach môžu družstvo viesť len kvalifikovaní tréneri s IPRT.

Zoznam – súčasný stav :

III. liga

MFK Rusovce – Michal Salenka

Devínska Nová Ves – Jozef Balog

ŠK Tomášov – Maroš Jakim

ŠK Báhoň – Štefan Maťaš

OFK D. Lužná – Karol Brezík

FK Slovan Ivanka p. Dunaji – Ľubomír Paraska

PSČ Pezinok – Daniel Federl

FK Slovan Most p. Bratislave – Vladimír Bertok

FK Rača – Lukáš Luknár

ŠK Lozorno – Rudolf Rehák

ŠK Bernolákovo – Dušan Barkol

ŠK Rohožník – Marián Tóth

TJ Rovinka – Ján Murár

FC Malacky – Štefan Horný

FK Vajnory – Karol Stromšík

ŠK Slovan Bratislava „B“ – Ján Kozák

IV.Liga

SFC Kalinkovo – Emil Baláž

FK Karpaty Limbach – Miroslav Chvíla

OŠK S. Grob – František Gyenes

FK Lamač – Jozef Pšenek

ŠK Závod – Jaroslav Rusňák

CFK Pezinok – Cajla – Milan Riman

FKM Karlova Ves – Ľubomír Martinka

SDM Domino – Igor Horváth

TJ Záhoran Jakubov – Jaroslav Ferenčák

TJ Čunovo – Peter Cerovský

TJ Záhoran Kostolište – Vladimír Kožuch

TJ Slovan Viničné – Pavel Galamboš

ŠK Vrakuňa – Richard Varadín

ŠK Svätý Jur – Štefan Maťaš

MŠK Senec – Andrej Štelár

TJ Veľké Leváre – Tibor Horváth

Úsek vzdelávania trénerov

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok termín deň

čas

B1 24.03.2019 nedeľa 08:30 – 16:15
B2 01.04.2019 pondelok 15:00 – 19:30
B3 13.04.2019 sobota 09:00 – 13:30
B4 25.04.2019 štvrtok 15:00 – 19:30
B5 05.05.2019 nedeľa 09:00 – 16:00
B6 08.05.2019 streda 09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 5 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ / Tréneri / Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Vzdelávanie trénerov BFZ v 1. polroku 2019

Dátum

Akcia

Kategória

Február:
22.02.2019 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
23.02.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie 12. blok
Apríl:
03.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (1. skupina)
08.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (2. skupina)
24.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (3. skupina)
29.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (4. skupina)

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Marec:
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.31 ZO DŇA 15.02.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že konferencia BFZ sa uskutoční dňa 07.03.2019 o 17:30 v kongresovej sále hotela NIVY. Pozvánka a program bude delegátom konferencie zaslaný elektronickou poštou.

Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Zmenu stretnutia 5.kola ZT seniorov

Sk. B Petržalka : SFC Kalinkovo – FK Mariathal 24.2.2019 o 9:00 hod.

Semifinále ZT mužov sa uskutoční 24.2. o 11:00 / 13:00 na ihrisku FC Petržalka, vyžrebovanie dvojíc bude uverejnené 18.2.

Finále ZT mužov sa uskutoční 3.3. o 13:00 na ihrisku FC Petržalka

Kontumuje:

ZT mužov: Rovinka – Jakubov 3:0 za nenastúpenie na stretnutie (oznam 4 hod. pred stretnutím)

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ Výsledky finálovej časti Zimnej halovej ligy mladších a starších žiakov „O Pohár predsedu BSK” odohrané dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Bratislava.

Vekové kategórie: mladší žiaci: ročník 2006 a ml. starší žiaci: ročník 2004 a ml.

Výsledky finálovej časti ZHL BFZ mladších žiakov o Pohár predsedu BSK:

V kategórii mladších žiakov hralo 20 družstiev, ktoré boli rozdelené do štyroch 5. -členných skupín, v ktorých sa hralo jednokolovo každý s každým a následne 6. a 7. kolo o celkové umiestnenie, resp. postup do finálového turnaja. Do záverečného finálového turnaja postúpili MŠK Iskra Petržalka „A“,  MFK Záhorská Bystrica, Slovan Ivanka pri Dunaji „A“  a FK Rača Bratislava. Víťazom sa stalo družstvo FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výsledky – Mladší žiaci:

1.semifinále: MŠK Iskra Petržalka A – MFK Záhorská Bystrica 4:1 (2:0), Hrouda, Jehlár, Belovič, Jonáš – Ďurica.

2.semifinále: Slovan Ivanka pri Dunaji A – FK Rača Bratislava 3:0 (1:0), Šaulič 2, Zapletal.

O 3. miesto: MFK Záhorská Bystrica – FK Rača Bratislava 3:2 (2:2), Bartošová, Szomolányi, Hollý – Almáši 2.

O 1. miesto, finále ZHL BFZ: MŠK I. Petržalka A – Slovan Ivanka pri Dunaji A 0:2 (0:1), Šaulič, Fendek (vl.).

Najlepší strelec: Michal Šaulič ( Slovan Ivanka pri Dunaji) – 22 gólov.

Výsledky finálovej časti ZHL BFZ starších žiakov o Pohár predsedu BSK:

V kategórii starší žiaci hralo 16 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 8 – členných skupín, kde hrali jednokolovo každý s každým o celkové umiestnenie v skupine, resp. prvé dve družstvá z oboch skupín postúpili do záverečného finálového turnaja. Boli to SFC Kalinkovo,  Slovan Ivanka pri Dunaji A, MŠK Senec a FK Rača Bratislava. Víťazom sa stalo družstvo MŠK Senec.

Výsledky – Starší žiaci:

1.semifinále: SFC Kalinkovo – Slovan Ivanka pri Dunaji A 2:0 (2:0), Vašš 2.

2. semifinále: MŠK Senec – FK Rača Bratislava 1:1 (1:0) – na pok. kopy 3:2, Németh – Kontáni.

O 3. miesto: Slovan Ivanka pri Dunaji A – FK Rača Bratislava 2:3 (1:2), Mintál, Lovás – Mikuš 2, Maslen.

O 1. miesto, finále ZHL BFZ: SFC Kalinkovo – MŠK Senec 1:1 (1:1), na pok. kopy 2:3, Füle – Katona z PK.

Najlepší strelec: Tibor Katona (MŠK Senec) – 19 gólov.

b/  Zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2 ( sk.A )

11.kolo: ŠK Svätý Jur – OŠK Slovenský Grob, PI 5.4. o 17.00 hod.

c/ Organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8: 8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM Karlová Ves, ŠK Slovan A, FK Inter, FC Petržalka A. Žiadame uvedené FK,

aby v termíne do 28.2.2019 zaslali termíny organizácie turnajov.

Skupina B:

FK Rača, NMŠK 1922, SDM Domino, ŠK Slovan B. Žiadame uvedené FK, aby

v termíne do 28.2.2019 zaslali termíny organizácie turnajov.

Skupina C:

Lokomotíva D.N.Ves, FKP Dúbravka, MFK Z.Bystrica, FKM Stupava. Žiadame

uvedené FK, aby v termíne do 28.2.2019 zaslali termíny organizácie turnajov.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno –

8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Žiadame Záh. Jakubov, aby v termíne do 28.2.2019 zaslal termín organizácie

turnaja

Skupina F:

PŠC Pezinok–28.4., FK Doľany–11.5., Slovan Viničné –26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4.

Žiadame OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Bernolákovo, Atletiko Zálesie, aby v termíne

do 28.2.2019 zaslali termíny organizácie turnajov.

Skupina H:

SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná – 8.6.

Žiadame TJ Rovinka, FK STK Šamorín, aby v termíne do 28.2.2019 zaslali

termíny organizácie turnajov.

Skupina I:

ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Žiadame FC Petržalka B, aby v termíne do 28.2.2019 nahlásili termín organizácie

turnaja.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny a miesto konania zimného seminára delegátov BFZ: 24.2.2019, hotel Nivy Bratislava.

Berie na vedomie oznámenie M. Hrazdiru o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ. Ďakuje menovanému za dlhoročné pôsobenie v uvedenej funkcii a želá mu veľa šťastia v ďalšom osobnom i pracovnom pôsobení.

Ospravedlnenia: Kakaščik 20.2.-3.3.; Sabela 22.2.-6.3.; Laciňák 2.-3.3.; Dujava 20.-24.2.; Srna 23.2.-3.3.; Kachnič 22.2.-3.3.; Lauer 23.-24.2.; Martiš 23.2.-3.3.; Ježík 1.-8.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 22.02.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému “Všeobecná športová príprava mládeže” určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk len elektronickou formou do 18.02.2019.

Program seminára je zverejnený na webstránke BFZ : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ / ako aj na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok termín deň čas
B1 24.03.2019 nedeľa 08:30 – 16:15
B2 01.04.2019 pondelok 15:00 – 19:30
B3 13.04.2019 sobota 09:00 – 13:30
B4 25.04.2019 štvrtok 15:00 – 19:30
B5 05.05.2019 nedeľa 09:00 – 16:00
B6 08.05.2019 streda 09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 5 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ / Tréneri / Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Vzdelávanie trénerov BFZ v 1. polroku 2019  

Dátum Akcia Kategória
Február:
9. – 10.02.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie 10. a 11. blok
22.02.2019 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
23.02.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie 12. blok
Apríl:
03.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (1. skupina)
08.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (2. skupina)
24.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (3. skupina)
29.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (4. skupina)

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia

Kategória

Marec:    
25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17
Apríl:
03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Bratislava) U13, U14 – mimo FA
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.30 ZO DŇA 08.02.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že konferencia BFZ sa uskutoční dňa 07.03.2019 o 17:30 v kongresovej sále hotela NIVY. Pozvánka a program bude delegátom konferencie zaslaný elektronickou poštou.

Disciplinárna  komisia

U.č.187: Jozef Duducz 1306579 (SFC Kalinkovo, ZHL – starší žiaci). Berie na vedomie žiadosť klubu o zmenu DS a žiadosť zamieta.

U.č.188: Michal Uhliarik 1241644 (ŠK Bernolákovo), vylúčený v ZT BFZ seniori     za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP,            od 04.02.2019.

U.č.189: Marek Krajčír 1159477 (SFC Kalinkovo), vylúčený v ZT BFZ seniori         za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Došlo k zraneniu súpera, čo malo  za následok jeho odstúpenie z hry a odvoz  do nemocnice na ošetrenie. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.45/1,2b DP,        od 04.02.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK,  aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu,  Junácka ul.6, Bratislava.

Program finálovej časti – 9. 2. 2019 /sobota/ – Hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava

MLADŚÍ ŽIACI:

  9,00 h   1.semifinále MŠK Iskra Petržalka „A“  – MFK Záhorská Bystrica
  9,50 h   2.semifinále Slovan Ivanka p./Dunaji „A“   – FK Rača Bratislava
 10,40 h   o 3. miesto porazení:
11,30 h   o 1. miesto finále:
12,20 h     vyhodnotenie turnaja mladších žiakov a slávnostné odovzdávanie cien

STARŠÍ ŽIACI:

12,30 h   1. semifinále SFC Kalinkovo     –  Slovan Ivanka p./Dunaji „A“
13,20 h   2. semifinále MŠK Senec            –   FK Rača Bratislava
14,10 h   o 3. miesto porazení: 
15,00 h   o 1. miesto finále:
15,50 h    vyhodnotenie turnaja starších žiakov a slávnostné odovzdávanie cien

KM BFZ žiada zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na stretnutia finálovej časti ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny a miesto konania seminárov:

16.-17.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár rozhodcov BFZ

24.2.2019, hotel Nivy Bratislava – zimný seminár delegátov BFZ. Pozvánky a program seminárov boli zúčastneným poslané mailom.

Ospravedlnenia: Kardelis 20.-27.2.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 22.02.2019 (piatok) Seminár tréner BFZ na tému “Všeobecná športová príprava mládeže” určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk len elektronickou formou do 18.02.2019.

Program seminára je zverejnený na webstránke BFZ : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ / ako aj na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest na školení je stanovený na max. 26 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok termín deň čas
B1 24.03.2019 nedeľa 08:30 – 16:15
B2 01.04.2019 pondelok 15:00 – 19:30
B3 13.04.2019 sobota 09:00 – 13:30
B4 25.04.2019 štvrtok 15:00 – 19:30
B5 05.05.2019 sobota 09:00 – 16:00
B6 08.05.2019 streda 09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 5 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ / Tréneri / Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Vzdelávanie trénerov BFZ v 1. polroku 2019  

Dátum Akcia Kategória
Február:
9. – 10.02.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie 10. a 11. blok
22.02.2019 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri BFZ
23.02.2019 Školenie trénerov  UEFA B licencie 12. blok
Apríl:
03.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (1. skupina)
08.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (2. skupina)
24.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (3. skupina)
29.04.2019 Školenie trénerov UEFA B licencie ZS (4. skupina)

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Február:
09.02.2019 Finále ZHL BFZ U13/U15 – Dom športu U13 kluby a U15 kluby
Marec:
25.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
Apríl:
03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA
08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
10.4.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby
23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
22.05.2019 MT – Triangel (Bratislava) U13, U14 – mimo FA
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA
04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13
11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava BFZ U12, U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.29 ZO DŇA 01.02.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK , prihláseným do ZT seniorov a dorastu, že štartovný poplatok im bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry cez ISSF systém.

Seniori – 570€

Dorast – 200€

Sekretariát BFZ oznamuje FK, v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že vstupenky na kvalifikačné stretnutie ME 2020 seniorov  Slovensko – Maďarsko, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2019 o 20:45 hod. na štadióne CITY Aréna  v Trnave, si môžu objednať prostredníctvom sekretariátu BFZ do 13.2.2019. Nakoľko je toto stretnutie vyhlásené ako RIZIKOVÉ, vstupenky sú predávané na meno. Bližšie informácie k zakúpeniu vám poskytne vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom vsúťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že potvrdenie o príjme za rok 2018 im bude zaslané poštou na adresu bydliska. V prípade osobného vyzdvihnutia je potrebné kontaktovať vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ opätovne vyzýva FK Studienka k uhradeniu mesačnej zbernej faktúry v sume 110€, ktorej splatnosť bola dňa 10.01.2019 a k dnešnému dňu nie je uhradená.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny:

ZT muži:

2.kolo Ivanka – Bernolákovo 6.2. o 18:30 hod. v Prievoze

Disciplinárna  komisia

U.č.186: Jozef Duducz 1306579 (SFC Kalinkovo, ZHL – starší žiaci). Berie na vedomie stanovisko klubu a za HNS ( úmyselné kopnutie a poškodenie dverí v budove ) po stretnutí 5. kola zimnej halovej ligy starších žiakov medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Záhoran Jakubov, podľa čl. 47/1c DP ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2c DP, od 21.01.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. .

Správa z ISSF s textom pre FK :

Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – posledné 7. kolo: 3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ posledné 7. kolo: 2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Junácka ul.6, Bratislava.

Program nadstavby – posledné 7. kolo mladších  žiakov – 2.2.2019 /sobota/ telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava – Rača.

09,00 h o 19.miesto poraz. A5 – D5 MFK Rusovce poraz. B5-C5 FC Slovan Modra
09,50 h o 17.miesto víťaz A5 – D5 TJ Rovinka víťaz B5-C5 Iskra Petržalka B
10,40 h o 15.miesto poraz. A4 – D4 PFA Šamorín poraz. B4-C4 NMŠK 1922
11,30 h o 13.miesto víťaz A4 – D4 FKP Dúbravka „A“ víťaz B4-C4 FKP Dúbravka „B“
12,20 h o 11.miesto poraz. A3 – D3 FK Vajnory poraz. B3-C3 TJ Čunovo
13,10 h o 9.miesto víťaz A3-D3 MŠK Senec „B“ víťaz B3-C3 MŠK Senec „A“
14,00 h 5.-.8.miesto poraz. A2-D1 FK Lamač poraz. A1-D2 Ivanka p/Dunaji„B“
14,50 h 5.- 8.miesto poraz. B2-C1 ŠK Vrakuňa poraz. B1-C2 OFK Dun. Lužná