Úradná správa č. 3 zo dňa 18.7.2014

BFZ

Dvestopäťdesiat víťazov súťaží dospelých a mládeže sa môže na konci sezóny tešiť na lopty, ktoré venuje značka DYNAMAX, ktorej vlastníkom je spoločnosť EURO-VAT, s.r.o.
Realitou je dohoda s novým partnerom, ktorého získal Západoslovenský futbalový zväz. Lopty v hodnote 75 000 € budú v najbližších dňoch distribuované na regionálne a oblastné futbalové zväzy. Po pätnásť lôpt čaká na každého víťaza tej-ktorej mládežníckej aj seniorskej súťaže ešte v tomto súťažnom ročníku 2013/14.
Žiadame FK, ktoré sa stali víťazmi súť.ročníka 2013/2014 v súťažiach BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek, aby si v priebehu nasledujúceho týždňa od utorka do štvrtka (od 22.7. do 24.7.2014) prišli lopty vyzdvihnúť na Súmračnú 27 v čase medzi 9,00 až 15,00 hod.
Ide o FK:
FK Inter Bratislava
ŠK Tomášov
TJ Slovan Viničné
ŠKP Inter Dúbravka
SDM Domino
FKM Karlova Ves
ŠK Slovan Bratislava
ŠK Vrakuňa
FC ŠTK 1914 Šamorín
FA Bratislava
ŠK Štart Nepočujúci 1947
FC Malacky
TJ Dubová
ŠK Žolík Malacky
MŠK Kráľová pri Senci
FC Rohožník
FK Šamorín-Hamuliakovo
ŠK Bernolákovo
ŠK Svätý Jur
ŠK Láb

Sekretariát:

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

oznamuje, že sekretár BFZ p. Darina Ščibranyová si bude čerpať riadnu dovolenku v dňoch od 28.07.2014 do 08.08.2014. V týchto dňoch ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa – mobil: 0903/718 455, e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať a zaslať na sekretariát.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje:
Stanovený UHČ pre stretnutia 1. Kola Slovnaft Cupu je 17:30hod. V prípade dohody klubov môže byť UHČ iný.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
FK Štart Nepočujúci – FK Inter Bratislava dňa 26.7.2014 o 10:00hod.
FC Budmerice – OŠK Slovenský Grob dňa 19.7.2014 o 17:30hod.
TJ Veľké Leváre – Slovan Most pri Bratislave dňa26.7.2014 o 17:30
SDM Domino – ŠK Báhoň dňa 26.7.2014 o 17:30hod. ( ihrisko Báhoň).
Ostatné stretnutia podľa vyžrebovania, ako bolo uverejnené v minulej ÚS stanovujeme odohrať v termíne 27.7..2014 o 17:30hod.

ŠTK upozorňuje kluby, že od novej sezóny 2014/2015 bude všetky platby možné realizovať cez mesačnú zbernú faktúru.
29. POPLATKY – UVEDENÉ VO FUTBALOVÝCH PREDPISOCH SFZ
Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF – typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre. V prípade nedodržania bude ŠTK postupovať v zmysle SP čl. 99/c:
c) automatickým zastavením súťažnej činnosti A družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu (ďalej len „FK“), ak FK neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti do doby pripísania dlžnej sumy na účet riadiaceho orgánu súťaže. Ak FK nemá družstvo dospelých, súťažná činnosť sa zastavuje družstvu najvyššej vekovej kategórie. Príslušná ŠTK v takom prípade postupuje podľa článku 103.

Článok 103
Družstvo, ktorému bola zastavená činnosť na určitý počet majstrovských stretnutí, odohrá tieto stretnutia, ale po skončení celej súťaže mu riadiaci orgán odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body. Družstvo, ktorému bola zastavená súťažná činnosť z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry, odohrá riadne všetky svoje stretnutia, ale po skončení celej súťaže mu riadiaci orgán odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body.

ŠTK oznamuje novelizáciu SP od 1.7.2014:
Súťažný poriadok futbalu z 1. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa súťažný poriadok futbalu z 10. júla 1993 v znení neskorších súťažných poriadkov Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 8 ods. 3 písm. c) a čl. 52 písm. u) stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra 2012 v znení neskorších noviel stanov schvaľuje tento súťažný poriadok futbalu:

Čl. I
Súťažný poriadok futbalu z 10. júla 1993 v znení súťažného poriadku futbalu z 25. júna 1994, súťažného poriadku futbalu zo 17. marca 1995, súťažného poriadku futbalu z 15. mája 1998, súťažného poriadku futbalu z 10. marca 2001, súťažného poriadku futbalu z 1. marca 2002, súťažného poriadku futbalu z 13. decembra 2002, súťažného poriadku futbalu z 26. septembra 2003, súťažného poriadku futbalu zo 16. januára 2004, súťažného poriadku z 25. júna 2012, súťažného poriadku z 12. marca 2013 a súťažného poriadku zo 4. septembra 2013 sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 7 ods. 1, v nadpise čl. 43, v čl. 43, čl. 44 ods. 1, v nadpise čl. 116 a v čl. 116 sa slovo „usporiadateľ” vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „organizátor” v príslušnom tvare.
2. V čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 2 sa slovo „usporadúvaní” nahrádza slovom „organizovaní”.
3. V čl. 9 ods. 2 sa slovo „usporadúvanie” nahrádza slovom „organizovanie” a slová “usporadúvajúci klub” sa nahrádzajú slovami „klub, ktorý je organizátorom stretnutia alebo súťaže”.
4. V čl. 12 sa slovo „usporadúvania” nahrádza slovom „organizovania”.
5. V čl. 44 ods. 1 písm. b) a l) a ods. 2, čl. 46., čl. 51 ods. 2, čl. 52 písm. b), čl. 54, čl. 56, čl. 61, čl.63 ods. 2, čl. 68 ods. 3, čl. 73 ods. 2 a 3, čl. 79, čl. 88 ods. 2 sa slová “usporiadajúci klub” vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „klub, ktorý je organizátorom stretnutia” v príslušnom tvare.
6. V čl. 45 sa za písmeno b) vkladá písmeno c) ktoré znie:
„c) bezpečnostný manažér, ak ide o podujatie s osobitným režimom”
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
7. V čl. 69 ods. 2 sa slovo „usporiadateľovi” nahrádza slovami „klubu, ktorý je organizátorom stretnutia”.
8. V čl. 14 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „I. a”.
9. V čl. 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Organizáciu a riadenie súťaže I. ligy mužov zabezpečuje Únia ligových klubov.”.
10. V čl. 18 písmeno c) znie:
„c) na základe skutočností uvedených v čl. 27 odsek 1.“.
11. Články 23 až 27 znejú:
Pravidlá o postupe, zostupe a určení umiestnenia v súťaži

                                                         Článok 23
1. Počet zostupujúcich a postupujúcich družstiev klubov, ako aj systém postupu a zostupu určí príslušný riadiaci zväz v rozpise súťaží v súlade s týmto súťažným poriadkom.
2. Riadiaci orgán súťaže je povinný písomne nahlásiť postupujúce družstvá a zostupujúce družstvá riadiacemu orgánu nadväzujúcej súťaže najneskôr do 30. 6. príslušného súťažného ročníka.

                                                        Článok 24
Postupy a zostupy v súťažiach
1. Víťaz súťaže postupuje priamo do vyššej súťaže, ak nejde o víťaza najvyššej súťaže. Víťaz súťaže je zároveň pri postupe do vyššej súťaže povinný splniť ďalšie podmienky ustanovené týmto súťažným poriadkom (napr. B družstvo), príslušným rozpisom súťaží a záväznou prihláškou do príslušnej súťaže.
2. Ak víťaz súťaže nespĺňa podmienky ustanovené týmto súťažným poriadkom alebo príslušným rozpisom súťaží, namiesto neho môže priamo do vyššej súťaže postúpiť družstvo umiestnené na druhom mieste v tabuľke po skončení súťaže, ak toto družstvo spĺňa podmienky ustanovené týmto súťažným poriadkom, príslušným rozpisom súťaží pre postup do vyššej súťaže a záväznou prihláškou do príslušnej súťaže.
3. Postupujúcim družstvom do vyššej súťaže môže byť aj víťaz kvalifikácie o postup, ak je táto stanovená v príslušnom rozpise súťaží alebo o nej rozhodne riadiaci orgán súťaže.
4. Družstvo, ktoré sa po skončení súťaže príslušného súťažného ročníka umiestni na poslednom mieste, zo súťaže zostupuje, ak nejde o najnižšiu súťaž.
5. Počet ďalších zostupujúcich družstiev okrem zostupujúce uvedeného v odseku 4 je závislý od počtu zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží a od počtu postupujúcich družstiev z nižších súťaží.
6. Ak má klub v súťažiach zaradených viac družstiev ako jedno, upravuje sa postup alebo zostup týchto družstiev takto:
a. ak zostupuje z vyššej súťaže A družstvo do súťaže nižšej, kde hrá B družstvo, ktoré zo súťaže nezostupuje, ani z nej nepostupuje, zaradí riadiaci orgán súťaže do tejto súťaže len A družstvo a B družstvo zaradí do súťaže o jeden stupeň nižšie; B družstvo sa v takom prípade považuje za zostupujúce družstvo,
b. ak má B družstvo postúpiť do vyššej súťaže, kde už hrá A družstvo, ktoré zo súťaže nezostupuje a ani z nej nepostupuje do vyššej súťaže, B družstvo do vyššej súťaže nepostupuje, a postupujúcim družstvom je ďalšie najvyššie umiestnené družstvo iného klubu, ktoré spĺňa podmienky uvedené v článkoch 29 až 32,
c. v oblastných a regionálnych majstrovských súťažiach môže riadiaci orgán súťaže povoliť štart dvoch družstiev (A i B) toho istého klubu spoločne v rovnakej súťaži, alebo oddelene v dvoch jednotlivých skupinách rovnakej súťaže. Štart týchto družstiev sa posudzuje ako štart dvoch rôznych klubov, takže ten istý hráč nemôže hrať za viac družstiev podľa čl. 40. 

                                                          Článok 25
Určenie postupov, zostupov a víťaza po odohraní súťaže
1. Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na určenie víťaza, postupujúceho družstva (aj do súťaží UEFA) a zostupujúceho družstva:
a. vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
b. gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
c. vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
2. Ak nie je možné určiť víťaza, postupujúce družstvo (aj do súťaží UEFA) a zostupujúce družstvo podľa odseku 1, pri ich určení sa postupuje podľa čl. 26.
3. Ak nie je možné určiť víťaza, postupujúce družstvo (aj do súťaží UEFA) a zostupujúce družstvo ani podľa odseku 2, zohrajú družstvá kvalifikačné stretnutie, ktorého podmienky zverejní riadiaci orgán súťaže, a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku.
4. Ak nie je možné po skončení kvalifikačného stretnutia uvedeného v odseku 3 určiť víťaza stretnutia, predĺži sa stretnutie po 5 minútovej prestávke o 2 x 15 minút so zmenou strán. Ak zostane aj po predĺžení gólový pomer rovnaký, rozhodnú o víťazovi kopy zo značky pokutového kopu v súlade s pravidlami futbalu. Stretnutia mládeže sa nepredlžujú a riadia sa príslušným rozpisom súťaží.
5. Ak sú účastníkmi kvalifikačného stretnutia uvedeného v odseku 3 B družstvá Futbalových klubov, nemôžu za ne v takomto stretnutí nastúpiť hráči, ktorí za A družstvo príslušného klubu odohrali viac ako 10 stretnutí v dlhodobej majstrovskej súťaži príslušnej časti súťažného ročníka pred kvalifikačným stretnutím (jeseň alebo jar), pričom za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje odohratie akéhokoľvek časového úseku majstrovského stretnutia.

                                                     Článok 26
Určenie poradia v priebehu súťaže
Poradie družstiev sa v priebehu súťaže určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí takto:
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohratých stretnutí,
b) z vyššieho počtu strelených gólov vo všetkých odohratých stretnutiach,
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,
d) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých na ihrisku súpera,
e) z vyššieho počtu nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,
f) z vyššieho počtu nerozhodných výsledkov dosiahnutých na ihrisku súpera. 

                                                      Článok 27
Zaradenie družstiev do súťaží
1. Ak klub pred začiatkom súťažného ročníka požiada z akýchkoľvek dôvodov o zaradenie jeho družstva do súťaže nižšej o jeden alebo viac stupňov, na jeho miesto môže byť zaradené:
a) ak je súťaž, do ktorej má byť družstvo zaradené, jednoskupinová, družstvo, ktoré je umiestnené na druhom, prípadne nasledujúcom mieste za družstvom postupujúcim z tejto súťaže, ak sú splnené podmienky podľa tohto súťažného poriadku a príslušného rozpisu súťaží,
b) ak je súťaž, do ktorej má byť družstvo zaradené, viacskupinová, družstvo, ktoré je umiestnené na druhom, prípadne nasledujúcom mieste za družstvom postupujúcim z územne príslušnej skupiny súťaže, ak sú splnené podmienky podľa tohto súťažného poriadku a príslušného rozpisu súťaží.
2. Pri určení poradia družstiev pri ich zaraďovaní do súťaže podľa odseku 1 sa postupuje podľa čl. 25.
3. Ak nie je možné súťaž doplniť podľa odseku 1, príslušný riadiaci orgán určí iný spôsob doplnenia súťaže, alebo zníži počet účastníkov súťaže.
4. Ak je družstvo vylúčené zo súťaže na základe uloženého disciplinárneho opatrenia, riadiaci orgán súťaže, do ktorej sa družstvo v nasledujúcom súťažnom ročníku zaradí podľa tohto súťažného poriadku, zvýši počet zostupujúcich družstiev v takej súťaži o jedno družstvo.“.
12. Články 34 a 35 znejú:
Požiadavky na účasť hráča v stretnutí

                                                          Článok 34 

Hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ.

                                                        Článok 35 

1. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom, okrem prípadov uvedených v odseku 2.
2. Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov keď
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a platný registračný preukaz predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia; do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky.
3. Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie (napr. kartu poistenca).
4. Rozhodca je povinný v prípade uvedenom v odseku 2 za účasti kapitánov oboch družstiev identifikovať hráča podľa predloženého osobného dokladu totožnosti a je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom vykonania identifikácie podľa dokladu totožnosti uviesť v zápise o stretnutí.
5. Ak nemôže hráč registračný preukaz predložiť podľa odseku 2 písm. b) z dôvodu, že registračný preukaz bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží hráč v tej istej lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.
6. Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku 2 a 5, jeho štart v stretnutí sa považuje za neoprávnený štart hráča.“.
13. Články 37 až 39 znejú:

Súpisky 

                                                           Článok 37
1. Klub je povinný vyplniť, meniť a doplniť súpisku družstva pre príslušný súťažný ročník v ISSF v súlade s týmto súťažným poriadkom a príslušným rozpisom súťaží, ak nie je v príslušnom rozpise súťaží riadených oblastnými futbalovými zväzmi uvedená výnimka pre použitie ISSF.
2. Súpiska musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) názov klubu,
b) meno a priezvisko každého hráča a jeho registračné číslo uvedené v ISSF,
c) meno, priezvisko trénera, asistenta trénera a vedúceho družstva a ich registračné číslo uvedené v ISSF.
3. Klub vyplnením, zmenou a doplnením súpisky potvrdzuje, že sa hráči jeho klubu podrobili lekárskej prehliadke, aby mohli súťažiť. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonanie lekárskej prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu orgánu, že jeho hráč sa podrobil lekárskej prehliadke.
4. Ak hráč, ktorý je riadne registrovaný v klube, nastúpi za družstvo tohto klubu, je automaticky zaradený na súpisku tohto družstva v príslušnej vekovej kategórii pre príslušný súťažný ročník.
5. Na súpiske musí byť uvedených najmenej 13 hráčov vrátane brankára.
6. Nevyplnenie súpisky v stanovenom termíne pred začiatkom súťaže, alebo jej zmena mimo stanoveného termínu v priebehu súťaže, je disciplinárnym previnením.

                                                         Článok 38

1. Klub, ktorý má v súťažiach rovnakej vekovej kategórii dve družstvá (A a B) na rôznom stupni súťaže, predloží riadiacemu orgánu súťaže v stanovenom termíne súpisky oboch takýchto svojich družstiev.
2. Klub, ktorý má v súťažiach rovnakej vekovej kategórie tri a viac družstiev, predloží súpisky primerane podľa odseku 1 a čl. 39.

                                                        Článok 39

Klub, ktorý má v regionálnych a oblastných súťažiach na rovnakom stupni súťaže dve družstvá oddelene v dvoch skupinách alebo spoločne v jednej súťaži, predloží riadiacemu orgánu súpisky oboch družstiev. Hráč môže štartovať v súťažnom ročníku len za to družstvo, na ktorého súpiske je uvedený, pokiaľ nedôjde k odhláseniu alebo vylúčeniu jedného z družstiev zo súťaže.“.
14. V čl. 44 ods. 1 sa dopĺňa písmeno m), ktoré znie:
„m) plniť ďalšie povinnosti organizátora verejného športového podujatia podľa zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
15. V čl. 76 písm. o), čl. 85 ods. 1 a čl. 123 písm. l) sa slová „informačný systém slovenského futbalu“ nahrádzajú slovom „ISSF“.

Čl. II
Tento súťažný poriadok futbalu nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

ŠTK oznamuje pridelené štartové čísla pre súťaže dorastu a žiakov:
 

SD3R – Začiatok súťaže : 16-17.8.2014 

1,FC Ružinov Bratislava SO 12,30    
2,MŠK Králová pri Senci SO pUHČ    
3,Lokomotíva D. N. Ves SO 14,00    
4,FC Rohožník SO pUHČ    
5,Slovan Ivanka pri Dunaji SO 13,00    
6,ŠK Žolík Malacky SO UHČ    
7,FC Petržalka Akadémia SO 10,00 ihr. Sklodowská  
8,PŠC Pezinok SO 9,30    
9,Záhoran Kostolište SO UHČ    
10,MŠK Iskra Petržalka NE 10,30 ihr. UT  Budatínska
11,SDM Domino Bratislava SO pUHČ    
12,ŠK Vrakuňa Bratislava SO UHČ    
13,ŠK Báhoň NE pUHČ ihr. Šenkvice  
14,FK Rača Bratislava NE 13,30    
15,FK BCT Bratislava NE 13,30 ihr.BCT  
16,OFK Dunajská Lužná SO 15,00    

 MD3R – Začiatok súťaže 16 – 17.8.2014

1,FC Ružinov Bratislava SO 15,00    
2,MFK Rusovce NE pUHČ    
3,SDM Domino Bratislava NE pUHČ    
4,ŠK Tomášov NE pUHČ    
5,TJ Velké Leváre NE pUHČ    
6,FK Rača Bratislava SO 14,00    
7,FC Petržalka Akdémia SO 12,30 Ihr.Sklodowská  
8,FC Zohor NE pUHČ    
9,ŠK Žolík Malacky NE 11,00    
10,MŠK Iskra Petržalka NE 12,30 ihr. UT Budatínska
11,Lokomotíva D. N. Ves NE 10,00    
12,FO TJ Slávia Ekonóm Bratislava NE pUHČ ihr. Ekonóm  
13,FK Stupava SO 14:00    
14,FK Šamorín -Hamuliakovo SO 14,00 Ihr. Hamuliakovo
15,FK BCT Bratislava SO 11,00 Ihr. BCT  
16PŠC Pezinok NE pUHČ    

 SZRL, MZRL – Začiatok súťaže 23-24.8.2014 

1,FA Bratislava NE   9,30  / 11,30 Ihr. CFK Cajla
2,MFK Rusovce SO   10,00  / 11,45    
3,Lokomotíva D. N. Ves SO   9,30  / 11,30    
4,ŠK Vrakuňa Bratislava NE   9,00  / 10,45    
5,FK Slovan Ivanka pri Dunaji NE   ppUHČ  / pUHČ  
6,FK Rača Bratislava SO   10,30  / 12,15    
7,FK Šamorín Hamuliakovo NE   10,00  / 11,45 ihr. Hamuliakovo
8,OFK Dunajská Lužná SO   10,00  / 11,45    
9,FC Ružinov Bratislava NE   9,00   /10,45    
10,ŠK Žolík Malacky SO   10,00  / 12,00    
11,SDM Domino Bratislava SO   9,00  / 10,30    
12,FC Rohožník SO   10,00  / 11,45    
13,ŠK Slovan Bratislava NE   10,00  / 11,30 ihr. Pasienky  
14,FK BCT Ratislava NE   9,00  / 11,00 ihr. BCT  
15,FC Petržalka Akadémia SO   10,00  / 11,30 ihr. Sklodowská
16,PŠC Pezinok SO   10,00  / 11,45    


Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014. Pozvánka s programom seminára bola odoslaná mailom. Rozhodcovia sú povinní odovzdať na seminári potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky platné na celý súťažný ročník.

Upozorňuje rozhodcov stretnutí 1. a 2. kola Slovnaft Cupu, že odmeny rozhodcov a delegátov sú zhodné s odmenami za stretnutia S4A / S4B v súťažnom ročníku 2014/2015. Odmena R: 10 € + ostatné náhrady R: 47 €, AR: 5 + 42 €, D: 8 + 39 €. V prvých 2 kolách tejto súťaže sú rozhodcovia povinní doniesť / doručiť potvrdené tlačivo o vyúčtovaní náhrad na sekretariát BFZ najneskôr do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po uskutočnení stretnutia. V opačnom prípade budú odovzdaní na riešenie DK.

Ospravedlnenia: Martinkovič st. 25.-27.7.; Lauer 25.7.; Koštrna 2.-8.8.; Keller 26.7.-2.8.; Csabay do prihlásenia.

 Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie: 21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.02.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.

Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s ÚFTS dňa 21.07.2014 v Trenčíne organizuje seminár s názvom „Obsahové zameranie tréningových cyklov vzhľadom na výkonnostnú úroveň družstiev“. Seminár je prioritne určený pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licenecie, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov.
Rozsah seminára je 8 hodín a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie. Účastnícky poplatok je 20 euro (uhrádza sa na mieste).
Prihlášky je potrebné zaslať do 13.07.2014 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.
Prihlášku a program nájdete na internetovej stránke SFZ v časti Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie.

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ oznamuje, že k 18.07.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Školenie trénerov „UEFA B“ licencie :  predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir  (6)

Školenie trénerov „UEFA C“ licenciepredpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš (6)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií(Grassroots „C“ a UEFA B licencia) Termín – 7.2.2015
P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B)  (4)

N O M I N Á C I A  hráčov širšieho výberu BFZ U 14 (nar. od 1.1.2001)  na kontrolný zraz v pondelok
28.7.2014 na ihrisku ZŠ Kalinčiakova ul. v Bratislave .

Hráči:

Dominik TANGELMAYER    FA Petržalka                    Patrik KUKLA            ŠKP Dúbravka
Juraj JAMRICH                        FA Petržalka                    Adam KORMANÍK   ŠKP Dúbravka
Samuel LAURINČÍK               FA Petržalka                    Adam KUNŠTEK       ŠKP Dúbravka
Patrik BUKOVINSKÝ             FA Petržalka                    Tomáš HREBEŇ         FK Inter
Pablo POLONYI                       FA Petržalka                    Patrik SLÁDEČEK     FK Inter
Patrik FARKAŠ                        FA Petržalka                    Radoslav FRATRIČ    SDM Domino
Juraj MAZÚR                            FA Petržalka                    Jakub ANDACKÝ      FK Rača
Erik HORŇÁK                          FC Ružinov                      Jakub LITOMERICKÝ  FK Rača
Tomáš ŠVAGERKO                 FC Ružinov                      Richard BIKSADSKÝ  Ž.Malacky
Lukáš CSANO                           FC Ružinov                      Marko ŽVÁČ               Ž.Malacky
Filip ŽILAVÝ                            FC Ružinov                      Rastislav JENDRUŠ    D.Lužná
Sebastián KESZEI                      FA Bratislava                   Matej DOLNÍK            D.Lužná
Dávid KADLEC                         FA Bratislava                   Viktor VONDRYSKA  Ivanka p.D.
Samuel ÁRVA                            FA Bratislava                   Marek GAJDOŠ            Rovinka
Dominik MEZOVSKÝ               ŠK Bernolákovo               Denis LOVASZ            SFM Senec
Patrik PROCHÁZKA                  ŠK Bernolákovo              Samuel BENOVIČ        SFM Senec
Matúš MOLNÁR                         D.N.Ves                           Filip NAGY                  SFM Senec
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK;        TRÉNERI:  Mário ROVENSKÝ , Walter RISCHER
VEDÚCI DRUŽSTVA:        Ivan KONEČNÝ;      MASÉR DRUŽSTVA:         Marián MAREŠ
Zraz nominovaných je v pondelok 28.7.2014 o 13,30 hod. v areáli ZŠ Kalinčiakova ul. v Bratislave.  Po skončení KZ bude určených 18 hráčov,  ktorí sa dňa 31.7.2014 zúčastnia  na turnaji o pohár kráľa Rastislava  organizovaného MFK Karlová Ves (FŠ Kalinčiakova). Výstroj hráčov:  kopačky, chrániče, tričko pod dres,  hygienické potreby, karta poistenca. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť  p. Rovenskému – MT : 0908-726884.

 Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 1.7.2014 prijal za riadnych členov SFZ kluby:
Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, ŠK Hargašova ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, FK Inter Bratislava,  OFC 014 Vinosady, OFK Vysoká pri Morave a zobral na vedomie zmenu názvu klubu (zvýraznený je nový názov): BFZ: FC Petržalka akadémia (TJ Polygraf Venglošova futbalová akadémia).

Najbližší prestupový termín začal od 1. júla 2014. Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..

Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť  s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí.  Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol  tento platný preukaz  predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení  alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri  pred zahájením súťaží overiť.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.

Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

1.KM BFZ zverejňuje zadelenie družstiev prípraviek do jednotlivých súťaží BFZ
PMA1, PMB1, PMC – začiatok súťaže: 6. – 7. 9. 2014
1. FA Bratislava                       NE: 9,00 – 10,30 – 12,00   ihr.FTCM Bieloruska ul.
2. ŠKP Inter Dúbravka            NE: 9,00 – 9,00 – 10,30
3. FC Petržalka akadémia        NE: 9,00 – 10,30 – 12,00 ihr. ZŠ Pankuchova ul.
4. FC Ružinov Bratislava        ŠT: 16,00 – 17,30 – 16,00
5. FK Rača Bratislava              NE: 9,30 – 10,45 – 12,00
6. Lokomotíva D.N.Ves           SO: 9,00 – 10,30 – 12,00
7. ŠK SFM Senec                     NE: 9,00 – 10,30 – 12,00 ihr. V.Biel
8. FKM Karlova Ves                NE: 11,30 – 10,00 – 8,30 ihr. UT Karloveska ul.
9. SDM Domino Bratislava      SO: 10,30 – 10,30 – 9,00
10. FK Inter Bratislava               SO: 9,00 – 9,00 – 10,30 ihr. Drieňova ul.

PMA2 – začiatok súťaže: 6. – 7. 9. 2014
1. FA Bratislava „B“                SO: 9,00 ihr. FTCM Bieloruska ul.
2. ŠK Žolík Malacky                NE: 9,30 ihr. Žolík Malacky / vedľa parkoviska Zám.parku /
3. FKSlovan Ivanka pri Dunaji SO: 9,30
4. ŠK Hargašova Z.Bystrica     ŠT: 16,30
5. OFK Dunajská Lužná           SO: 10,00
6. FK Šamorín-Hamuliakovo    SO: 10,00 ihr. Hamuliakovo
7. MŠK Iskra Petržalka             SO: 9,00 ihr. UT Budatínska
8. FKM Karlova Ves „B“          NE: 10,00 ihr. UT Karloveska ul.
9. ŠK Vrakuňa Bratislava          SO: 9,00
10. FK BCT Bratislava               SO: 9,00 ihr. BCT

PMB2 – začiatok súťaže: 6. – 7. 9. 2014
1. FA Bratislava B                     SO: 10,30 ihr. FTCM Bieloruska ul.
2. FC Malacky                           NE: 9,30 ihr. Žolík Malacky / vedľa parkoviska Zám. parku /
3. FK Slovan Ivanka pri Dunaji SO: 11,00
4. ŠK Hargašova Z.Bystrica      SO: 12,00
5. OFK Dunajská Lužná            SO: 11,30
6. FK Šamorín-Hamuliakovo     SO: 11,30 ihr. Hamuliakovo
7. MŠK Iskra Petržalka              NE: 9,00 ihr. UT Budatínska ul.
8. FKM Karlova Ves „B“          NE: 8,30 ihr. UT Karloveska ul.
9. ŠK Vrakuňa Bratislava          SO: 10,30
10. ŠK Štart Nepočujúci 1947    SO: 9,00 ihr. BCT

PMA3 – začiatok súťaže: 6. – 7. 9. 2014
1. TJ Jarovce                              NE 9,30
2. ŠKP Inter Dúbravka „B“       NE 10,30
3. TJ Čunovo Bratislava              SO: 10,30
4. FA Lafranconi FTVŠ UK        SO: 9,00 ihr. UT FTVŠ UK Lafranconi
5. MFK Rusovce                          NE: 4 hod. pUHČ
6. FK Vajnory                              SO: 11,30
7. FK Dúbravka Bratislava          NE: 9,30
8. FK ŠK Danubia Bratislava      NE: 11,00 ihr. ZŠ Pankuchova ul.
9. FK Lamač Bratislava               SO: 9,30
10: FK Inter Bratislava „B“          ŠT: 16,45 ihr. Drieňova ul.

PrMA – začiatok súťaže: 6. – 7. 9. 2014
1. OFK Vysoká pri Morave        NE: 9,30
2. FC Rohožník                          SO: 10,00
3. FK Stupava                             NE: 10,30
4. TJ Záhoran Jakubov               NE: 10,00
5. ŠK Lozorno, FO                     SO: 12,30
6. FK Studienka                         SO: UHČ
7. TJ Družstevník Závod            SO: 2,5 hod. pUHČ
8. FC Zohor                                NE: 10,00
9. FK v Sološnici                        SO: 14,00
10. ŠK Láb                                  NE: 13,00

PrPK – začiatok súťaže: 6. – 7. 9. 2014
1. CFK Pezinok-Cajla                 SO 10,00
2. ŠK Svätý Jur                           NE: 9,30
3. FC Slovan Modra                   NE: 10,00
4. TJ Slovan Vištuk                    NE: 10,00
5. ŠFK Prenaks Jablonec            NE: 1,5 hod. pUHČ
6. OŠK Slovenský Grob             NE: 11,00
7. FK Karpaty Limbach              NE: 2 hod. pUHČ
8. ŠK Šenkvice                           SO: 9,30
9. PŠC Pezinok                           NE: 9,00
10. TJ Slovan Viničné                 NE: 2 hod. pUHČ

PrSC – začiatok súťaže: 30.-31.8.2014 / začína sa 13.kolom /
1. OŠK Chorvátsky Grob            NE:  2 hod. pUHČ
2. ŠK Nová Dedinka                    SO: 10,00
3. SFC Kalinkovo                        SO: 10,00
4. ŠK Bernolákovo                      SO: 10,00
5. ŠK SFM Senec                        NE: 13,30 ihr. V.Biel
6. MŠK Kráľova pri Senci „A“   SO: 9,30
7. MŠK Kráľova pri Senci „B“   SO: 11,00
8. TJ Rovinka                               SO: 9,30
9. voľný žreb
10. ŠKO Miloslavov                       NE: 10,00
11. TJ Malinovo                              NE: 10,30
12. FK Slovan Most pri Bratislave  NE: 9,30
13. ŠK Tomášov                               NE: 10,00
14. ŠK Čataj-FK                               NE: 2 hod. pUHČ
Súťaž PrSC sa začína 30.-31.8.2014 / 13.kolo , vložené kolá cez pracovný týždeň: štvrtok 4.9. – 12.kolo /o 17,30 /, štvrtok 11.9. – 11.kolo / o 17,30 , štvrtok 18.9. – 10.kolo /o 17,30 /.

2. KM upozorňuje FK, že minimálny počet hráčov na sezónnej súpiske musí byť 10. Sezónne súpisky sa budú v ISSF schvaľovať od 2.9. do 5.9.2014 /, nemusíte nosiť žiadnu súpisku – len ju treba nahodiť v ISSF /.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje pridelenie žrebovacích čísiel pre súťaže  seniorov:

S5VA:  začiatok súťaže 23.-24.8.2014

1     ŠK Gajary
2     OFK Vysoká pri Morave
3     FK Borinka
4     FK Záhorská Ves
5     TJ NV Pernek
6     FC Suchohrad
7     FK Malé Leváre
8     ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
9     FK Kuchyňa
10   FK Studienka
11   0ŠK Marianka
12   FC Rohožník B

S5VB:
  začiatok súťaže 16.- 17.8.2014

 

1    ŠK  Svätý Jur B
2    FC Slovan Modra
3    CFK Pezinok-Cajla
4    Grinavský futbalový klub 1923
5    FC Slovan Častá
6    OFC 014 Vinosady
7    TJ Slovan Vištuk
8    TJ Družstevník Doľany
S5VC:  začiatok súťaže 16.-17.8.2015

1  FCKaplná
2   ŠK Nová Dedinka
3   FK Družstevník Blatné
4   TJ Hrubý Šúr
5   ŠK Čataj-FK
6   ŠK 932 Igram
7   V o ľ n ý   ž r e b
8   OŠK Chorvátsky Grob
9   ŠKO Miloslavov
10  MŠK Králová pri Senci B


SD4VA: 
začiatok súťaže 30.-31.8.2014

 

1    ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave
2    TJ Záhoran Jakubov
3    ŠK Závod
4    TJ Jarovce
5    ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
6     ŠK Láb
7     FK Lamač Bratislava
8     ŠK Lozorno FO
9     ŠK Gajary
10   FK Jablonové

 

SD4VB:  začiatok súťaže  30.-31.8.2014

 

1     TJ Slovan Viničné
2     FC Slovan Modra
4     CFK Pezinok-Cajla
4     ŠK Nová Dedinka
5     FC Družstevník Budmerice
6     ŠK 932 Igram
7     OŠK Slovenský Grob
8     V o ľ n ý   ž r e b
9     TJ Dubová
10  TJ Družstevník Doľany

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D oznamuje že letný seminár  rozhodcov sa bude konať dňa 3. augusta 2014 (nedeľa).
Miesto konania seminára:
Spojená škola /bývala PTŠ-ka/
Stredná odborná škola Juraja Gagarina
Svätoplukova 38
900 27 Bernolákovo
Prezentácia bude od 08:30 hod. do 09:00 hod.
Pre fungovanie v novom súťažnom ročníku 2014/2015 je účasť všetkých rozhodcov povinná !!!
Program seminára bude zaslaný e-mailom.
Vyžaduje sa spoločenské oblečenie !!!
K R a D upozorňuje tých rozhodcov, ktorým bol zaslaný e-mail ohľadom  potvrdenia dohôd pre potreby SFZ, aby vyplnené dohody zaslali e-mailom na adresu pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že v súťažnom ročníku 2014/2015 budú pod dohľadom komisie nasledujúce súťaže:
starší žiaci okres Malacky: skratka súťaže SZV A
starší žiaci okresy Pezinok a Senec: skratka súťaže SZV B
mladší žiaci okresy Malacky a Pezinok: skratka súťaže MZV A
mladší žiaci okres Senec: skratka súťaže MZV B
2.KM zverejňuje rozdelenie ako aj štartovné čísla družstiev
SZV A
– počet družstiev 10
začiatok súťaže 6.-7.9.2014
koniec jesennej časti 8.-9.11.2014 / 1.-2.11. sa nehrá /
1. OFK Vysoká pri Morave             NE 11,00
2. ŠK Závod                                  NE 3 h.pUHČ
3. FK Stupava                               SO 11,30
4. FC Záhorská Ves                       NE 3 h.pUHČ
5. ŠK Lozorno                               SO 10,00
6. FK Sološnica                             NE 2,5 h.pUHČ
7. OŠK Marianka                           SO 2,5 h.pUHČ
8. FC Zohor                                   SO UHČ
9. TJ Veľké Leváre                         SO UHČ
10. ŠK Láb                                     NE 10,00

SZV B – počet družstiev 12
začiatok súťaže 23.-24.8.2014 / predohráva sa 11.kolo, ktoré by sa muselo ináč hrať 15.-16.11. /
koniec jesennej časti 8.-9.11.2014 / 1.-2.11. sa nehrá /
1. Družstevník Doľany                    NE 2,5 h.pUHČ
2. TJ Malinovo                                NE 2,5 h.pUHČ
3. Slovan Vištuk                             NE 2,5 h.pUHČ
4. ŠK Bernolákovo                         SO 12,00
5. Slovan Modra                             SO 10,00
6. MŠK Kráľova pri Senci                NE 2,5 h.pUHČ
7. FC Budmerice                            NE 10,00
8. Slovan Častá                              NE 2,5 h.pUHČ
9. ŠK Šenkvice                              SO 11,00
10. ŠFK Prenaks Jablonec              SO 10,30
11. TJ Dubova                                 NE 10,00
12. Slovan Most pri Bratislave           NE 11,00

MZV A – počet družstiev 10
začiatok súťaže 6.-7.9.2014
koniec jesennej časti 8.-9.11.2014 / 1.-2.11. sa nehrá /
1. OŠK Slovenský Grob                   NE 11,00
2. ŠK Žolík Malacky B                     NE 11,00
3. Slovan Viničné                             SO 11,00
4. ŠK Báhoň                                   SO 2,5 h.pUHČ
5. FK Jabloňové                               NE 2,5 h.pUHČ
6. ŠK Svätý Jur                               SO 9,30
7. ŠK Šenkvice                                NE 9,30
8. FK Studienka                               NE 2,5 h.pUHČ
9. TJ Veľké Leváre                            NE 10,00
10. PŠC Pezinok B                           SO 11,45

MZV B – počet družstiev 6
systém súťaže – 4 kolový / 10 kôl na jeseň, 10 kôl na jar /
začiatok súťaže 30.-31.8.2014
koniec jesennej časti 8.-9.11.2014 / 1.-2.11. sa nehrá /
1. ŠK Bernolákovo                           NE 10,00
2. ŠK Čataj                                     NE 10,00
3. ŠK Nová Dedinka                         NE 10,00
4. SFC Kalinkovo                             NE 2,5 h.pUHČ
5. TJ Malinovo                                  SO UHČ
6. MŠK Kráľova pri Senci                  SO 10,00

3. KM oznamuje FK, že vzhľadom k rôznym typom súťaží, počtom účastníkov v daných súťažiach ako aj iným začiatkom jesennej časti súťaží, nehovoriac o spájaní sa okresov  nebolo možné v plnej miere akceptovať všetky požiadavky FK / hlavne predzápasy seniorom /, v maximálnej miere však boli akceptovateľné požiadavky ohľadne dní obcí a hodov.

4. Súpisky – 7 dní pred začiatkom súťaže je každý FK povinný nahrať do ISSF sezónnu súpisku jednotlivých družstiev starších a mladších žiakov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Minimálny počet hráčov na súpiske musí byť 13 / pri menšom počte správca súťaží súpisku neschváli a FK sa zbytočne vystavujú disciplinárnym opatreniam /, každý hráč, ktorý nastúpi v akomkoľvek kole musí byť zaradený na sezonnej súpiske. Doplňovanie sezonnej súpisky o ďaľších hráčom môže FK realizovať prostredníctvom správcu súťaží / mailová žiadosť na správcu súťaží – meno a priezvisko hráča, jeho reg.číslo /.

5. Vekové kategórie hráčov – chlapcov pre súťažný ročník 2014/2015
starší žiaci: hráči narodení od 1.1.2000 a mladší / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: hráči narodení od 1.1.2002 do 31.12.2003
v súťažiach mladších žiakov môžu štartovať aj hráči v poslednom roku prípravky / nar. od 1.1.2004 do 31.12.2004 /, za splnenia podmienok uvedených v RS.

6. Vekové kategórie hráčok – dievčat pre súťažný ročník 2014/2015 / súťaže ObFZ BA vidiek /
starší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.1999 a mladšie / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.2001 a mladšie / podmienka 6 rok veku /
upozornenie pre FK: dievčatá môžu mať dvojitú registráciu – príklad: môžu hrať 1. resp.2.ligu za D.Lužnú ale môžu hrať aj za svoj materský klub, v jednom hracom dni však nesmú nastúpiť za obidva kluby.

7. KM oznamuje FK, že stretnutia sa budú môcť aj dohrávať / neplatí už podmienka predohrávania stretnutia / za splnenia týchto podmienok: písomná žiadosť o termíne dohrávky stretnutia potvrdená obidvomi stranami, žiadosť musí byť zaslaná na riadiaci zväz pred termínom dohrávky / nie po termíne /. Telefonické oznámenia o zmenách stretnutí nebude KM v súťažnom ročníku 2014/2015 akceptovať. Tlačivo o zmene stretnutia je na stránke BFZ – časť ŠTK.

8. KM oznamuje FK, že na základe schváleného uznesenia konferenciou BFZ príde v súťažnom ročníku 2015/2016 k reorganizácii súťaží. Táto reorganizácia sa bude týkať aj súťaží žiakov v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Budú spojené okresy Malacky a Pezinok. Okres Senec prejde pod ObFZ Bratislava mesto. O všetkých konkrétnych veciach ohľadne žiakov budú FK včas informované.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI