Úradná správa č. 4 zo dňa 25.7.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že sekretár BFZ p. Darina Ščibranyová si bude čerpať riadnu dovolenku v dňoch od 28.07.2014 do 08.08.2014. V týchto dňoch ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa – mobil: 0903/718 455, e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

oznamuje, že od 01.07.2014 p. Vladimír Medveď nie je správcom webovej stránky BFZ .

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.6.2014 !

Sekretariát oznamuje, že “Slovnaft Cup – manuál” pre sezónu 2014-2015 nájdete na webovej stránke BFZ v sekcii ŠTK.

Disciplinárna komisia:

U. č. 1:
V dňoch 26. a 27.07.2014 sa odohrajú stretnutia 1. kola Slovnaft Cupu. DK BFZ upozorňuje kluby a hráčov, ktorým disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určitý počet súťažných stretnutí, že hráč nemôže nastúpiť ani byť ako hráč uvedený v zápise o stretnutí v majstrovských alebo pohárových stretnutiach určených v rozhodnutí disciplinárneho orgánu. V prípade nejasnosti, prosím obráťte sa na predsedu DK, alebo príslušných referentov, ktorí sú uvedený na stránke BFZ v kolónke odborné komisie BFZ. Upozorňujem na zmenu: Anton Herhonek – zodpovedný za súťaž SD3R a Lukáš Tománek – zodpovedný za súťaž MD3R.
U. č. 2:
DK BFZ oznamuje, že dňom 11.07.2014 bol novelizovaný DP, kde sa dopĺňali a aktualizovali niektoré ustanovenia a opravovali niektoré chybné vnútorné odkazy predpisu.
Najbližšie zasadnutie komisie sa koná 31.7.2014 od 16:00.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Upozorňuje rozhodcov stretnutí 1. a 2. kola Slovnaft Cupu, že odmeny rozhodcov a delegátov sú zhodné s odmenami za stretnutia S4A / S4B v súťažnom ročníku 2014/2015. Odmena R: 10 € + ostatné náhrady R: 47 €, AR: 5 + 42 €, D: 8 + 39 €. V prvých 2 kolách tejto súťaže sú rozhodcovia povinní doniesť / doručiť potvrdené tlačivo o vyúčtovaní náhrad na sekretariát BFZ najneskôr do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po uskutočnení stretnutia. V opačnom prípade budú odovzdaní na riešenie DK.
Oznamuje termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015: 2.9. (riadny termín) a 2.10. (náhradný termín).
Ospravedlnenia: Ježík 15.-16.8., 21.-24.8.; Orlický 25.7.; Havrila 1.-4.8., 9.8.; Chálka 1.-10.8.; Laciňák 1.-4.8.; Hudy 9.-10.8.; Samko do 31.12.; Dujava 3.8., 9.-10.8., 16.-17.8., 24.8., 30.8.; Beňo 18.7.-10.8.; Minárik 26.7.,-2.8.; Páchnik 25.-26.7., 31.7.-2.8., 8.-9.8., 15.-17.8., 22.-23.8., 30.8.; Dadykin 29.7.-10.8.; Hájek 24.7.-9.8.; Ľupták 28.7.-23.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje klubom a trénerom:
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov nasledovnými formami :
– odovzdaním fotokópie trénerskej licencie na aktíve ŠTK – 31.7.2014 – s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie
– zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže
V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že k 25.07.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir(6)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš(6)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií(Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B)(4)

N O M I N Á C I A hráčov širšieho výberu BFZ U 14(nar. od 1.1.2001) na kontrolný zraz v pondelok
28.7.2014 na ihrisku ZŠ Kalinčiakova ul. v Bratislave .

Hráči:
Dominik TANGELMAYER FA Petržalka                               Patrik KUKLA ŠKP Dúbravka
Juraj JAMRICH FA Petržalka                                                   Adam KORMANÍK ŠKP Dúbravka
Samuel LAURINČÍK FA Petržalka                                          Adam KUNŠTEK ŠKP Dúbravka
Patrik BUKOVINSKÝ FA Petržalka                                         Tomáš HREBEŇ FK Inter
Pablo POLONYI FA Petržalka                                                   Patrik SLÁDEČEK FK Inter
Patrik FARKAŠ FA Petržalka                                            Radoslav FRATRIČ SDM Domino
Juraj MAZÚR FA Petržalka                                                       Jakub ANDACKÝ FK Rača
Erik HORŇÁK FC Ružinov                                                         Jakub LITOMERICKÝ FK Rača
Tomáš ŠVAGERKO FC Ružinov                                                Richard BIKSADSKÝ Ž.Malacky
Lukáš CSANO FC Ružinov                                                           Marko ŽVÁČ Ž.Malacky
Filip ŽILAVÝ FC Ružinov                                                           Rastislav JENDRUŠ D.Lužná
Sebastián KESZEI FA Bratislava                                              Matej DOLNÍK D.Lužná
Dávid KADLEC FA Bratislava                                                   Viktor VONDRYSKA Ivanka p.D.
Samuel ÁRVA FA Bratislava                                                     Marek GAJDOŠ Rovinka
Dominik MEZOVSKÝ ŠK Bernolákovo                                  Denis LOVASZ SFM Senec
Patrik PROCHÁZKA ŠK Bernolákovo                                    Samuel BENOVIČ SFM Senec
Matúš MOLNÁR D.N.Ves                                                            Filip NAGY SFM Senec
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ , Walter RISCHER
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ; MASÉR DRUŽSTVA: Marián MAREŠ
Zraz nominovaných je v pondelok 28.7.2014 o 13,30 hod. v areáli ZŠ Kalinčiakova ul. v Bratislave.Po skončení KZ bude určených 18 hráčov, ktorí sa dňa 31.7.2014 zúčastnia na turnaji o pohár kráľa Rastislava organizovaného MFK Karlová Ves (FŠ Kalinčiakova). Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, tričko pod dres, hygienické potreby, karta poistenca. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť p. Rovenskému – MT : 0908-726884.
Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 1.7.2014 prijal za riadnych členov SFZ
kluby: Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, ŠK Hargašova ZÁHORSKÁ
BYSTRICA, FK Inter Bratislava, OFC 014 Vinosady, OFK Vysoká pri Morave
a zobral na vedomie zmenu názvu klubu (zvýraznený je nový názov): BFZ: FC Petržalka akadémia (TJ Polygraf Venglošova futbalová akadémia).
Najbližší prestupový termín začal od 1. júla 2014.
Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri pred zahájením súťaží overiť.

Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Komisia mládeže :

1.KM BFZ zverejňuje zadelenie družstiev prípraviek do jednotlivých súťaží BFZ
PMA 1, PMB 1, PMC
1. FA Bratislava                      NE: 9,00 – 10,30 – 12,00   ihr.FTCM Bieloruska ul.
2. ŠKP Inter Dúbravka            SO: 14,00 – 14,00 – 15,00
3. FC Petržalka akademia       NE: 9,00 – 10,30 – 12,00 ihr. ZŠ Pankuchova ul.
4. FC Ružinov Bratislava          ŠT: 16,00 – 17,30 – 16,00
5. FK Rača Bratislava              SO: 9,30 – 10,45 – 12,00
6. Lokomotíva D.N.Ves            SO: 9,00 – 10,30 – 12,00
7. ŠK Senec                                 NE: 9,00 – 10,30 – 12,00 ihr. V.Biel
8. FKM Karlova Ves                 NE: 11,30 – 10,00 – 8,30 ihr. UT Karloveska ul.
9. SDM Domino Bratislava       SO: 10,30 – 10,30 – 9,00
10. FK Inter Bratislava         SO: 9,00 – 9,00 – 10,30 ihr. Drieňova ul.

PMA 2
1. FA Bratislava B                    SO: 9,00 ihr. FTCM Bieloruska ul.
2. ŠK Žolík Malacky                 NE: 9,30 ihr. Žolík Malacky / vedľa parkoviska Zám.parku /
3. Slovan Ivanka pri Dunaji       SO: 9,30
4. ŠK Hargašova Z.Bystrica       ŠT: 16,30
5. OFK Dunajská Lužná             SO: 10,00
6. FK Šamorín Hamuliakovo      SO: 10,00 ihr. Hamuliakovo
7. MŠK Iskra Petržalka             SO: 9,00 ihr. UT Budatínska
8. FKM Karlova Ves B               NE: 10,00 ihr. UT Karloveska ul.
9. ŠK Vrakuňa Bratislava           SO: 9,00
10. FK BCT Bratislava               SO: 13,00 ihr. BCT

PMB 2
1. FA Bratislava B                     SO: 10,30 ihr. FTCM Bieloruska ul.
2. FC Malacky                             NE: 9,30 ihr. Žolík Malacky / vedľa parkoviska Zám. parku /
3. Slovan Ivanka pri Dunaji        SO: 11,00
4. ŠK Hargašova Z.Bystrica       SO: 12,00
5. OFK Dunajská Lužná            SO: 11,30
6. FK šamorín Hamuliakovo      SO: 11,30 ihr. Hamuliakovo
7. MŠK Iskra Petržalka              NE: 9,00 ihr. UT Budatínska ul.
8. FKM Karlova Ves B               NE: 8,30 ihr. UT Karloveska ul.
9. ŠK Vrakuňa Bratislava            SO: 10,30
10. ŠK Štart Nepočujúci BA       SO:13,00 ihr. BCT

PMA 3
1. TJ Jarovce                              NE 9,30
2. ŠKP Inter Dúbravka B            ŠT: 17,00
3. TJ Čunovo Bratislava              SO: 10,30
4. FA Lafranconi FTVŠ UK        SO: 9,00 ihr. UT FTVŠ UK Lafranconi
5. MFK Rusovce                        NE: 4 hod. pUHČ
6. FC Vajnory                             SO: 11,30
7. FK Dúbravka                          NE: 9,30
8. ŠK Danubia Bratislava            NE: 11,00 ihr. ZŠ Pankuchova ul.
9. FK Lamač Bratislava              SO: 9,30
10: FK Inter Bratislava o.z. B       ŠT: 16,45 ihr. Drieňova ul.

PrMA
1. OFK Vysoká pri Morave         NE: 9,30
2. FC Rohožník                         SO: 10,00
3. FK Stupava                           NE: 10,30
4. Záhoran Jakubov                    NE: 10,00
5. ŠK Lozorno                           SO: 12,30
6. FK Studienka                        SO: UHČ
7. ŠK Závod                              SO: 2,5 hod. pUHČ
8. FC Zohor                               NE: 10,00
9. FK Sološnica                         SO: 14,00
10. ŠK Láb                                 NE: 13,00

PrPK – pozor zmena počtu družstiev a žrebovacích čísel
1. CFK Pezinok Cajla                 SO 10,00
2. voľný žreb
3. Slovan Modra                         NE: 10,00
4. Slovan Vištuk                         NE: 10,00
5. ŠFK Prenaks Jablonec            NE: 1,5 hod. pUHČ
6. ŠK Svätý Jur                          NE:  9, 30
7. OŠK Slovenský Grob              NE: 11,00
8. Karpaty Limbach                    NE: 2 hod. pUHČ
9. PŠC Pezinok                         NE: 9,00
10. ŠK Šenkvice                         SO:  9,30
11. GFC Grinava                         NE: 2,5 h.pUHČ
12. Slovan Viničné                    NE: 10,00 / pozor zmena hracieho času !!! /
vložené kolá cez pracovný týždeň: 11.kolo – štvrtok 4.9. o 17,30 hod.
10.kolo – štvrtok 11.9. o 17,30 hod.

PrSC
1. OŠK Chorvátsky Grob           NE 2 hod. pUHČ
2. ŠK Nová Dedinka                  SO: 10,00
3. SFC Kalinkovo                      SO: 10,00
4. ŠK Bernolákovo                     SO: 10,00
5. ŠK SFM Senec                     NE: 13,30 ihr. V.Biel
6. MŠK Kráľova pri Senci A      SO: 9,30
7. MŠK Kráľova pri Senci B      SO: 11,00
8. TJ Rovinka                             SO: 9,30
9. voľný žreb
10. ŠK Miloslavov                        NE: 10,00
11. TJ Malinovo                           NE: 10,30
12. Slovan Most pri Bratislave     NE: 9,30
13. ŠK Tomašov                           NE: 10,00
14. ŠK Čataj                               NE: 2 hod. pUHČ

Súťaž PrSC sa začína 30.-31.8.2014 / 13.kolo /, vložené kolá cez pracovný týždeň: štvrtok 4.9. – 12.kolo / o 17,30 /, štvrtok 11.9. – 11.kolo / o 17,30 /,  štvrtok 18.9. – 10.kolo / o 17,30 / .
2. KM upozorňuje FK, že minimálny počet hráčov na sezonnej súpiske musí byť 10. Sezonne súpisky sa budú v ISSF schvaľovať od 2.9. do 5.9.2014 / nemusíte nosiť žiadnu súpisku – musí byť nahodená v ISSF /. Súpisky prípravky súťaže PrSC sa budú schvaľovať od 26.8. do 29.8.2014 / táto súťaž začína už 30.-31.8.2014 / Súpisky prípravky súťaže PrPK sa budú schvaľovať od 29.8. do 3.9.2014 / súťaž začína 4.9.2014 – vložené kolo /
3. Vekové kategórie pre súťaže prípraviek v súťažnom ročníku 2014/2015
súťaže PMA 1, PMA 2, PMA 3, PrMA, PrPK, PrSC:
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2004 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2003 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaže PMA 2, PMB 2
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2005 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2004 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaž PMC
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2006 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2005 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
4. Družstvá A resp. B
Upozorňujeme FK, ktoré majú v súťažiach prípraviek družstvá A a družstvá B, že hráči, ktorí sú uvedení na súpiske A družstva nemôžu štartovať za B družstvo.
v súťažiach PMA 1 a PMA 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMB 1 a PMB 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMA 1 a PMA 3 ide o družstvá: FK Inter Bratislava, ŠKP Inter Dúbravka
v súťažiach PMA 1 a PrSC ide o družstvo: ŠK SFM Senec A a ŠK SFM Senec B
v súťaži PrSC ide o družstvo: MŠK Kraľova pri Senci A a B

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D oznamuje, že letný seminár rozhodcov sa bude konať dňa 3. augusta 2014 (nedeľa).
Miesto konania seminára:
Spojená škola /bývala PTŠ-ka/
Stredná odborná škola Juraja Gagarina
Svätoplukova 38
900 27 Bernolákovo
Prezentácia bude od 08:30 hod. do 09:00 hod.
Pre fungovanie v novom súťažnom ročníku 2014/2015 je účasť všetkých rozhodcov povinná !!!
Vyžaduje sa spoločenské oblečenie !!!
K R a D upozorňuje tých rozhodcov, ktorým bol zaslaný e-mail ohľadom potvrdenia dohôd pre potreby SFZ, aby vyplnené dohody zaslali e-mailom na adresu pincek.j@centrum.sk , najneskor do 29.úla 2014.

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že v súťažnom ročníku 2014/2015 budú pod dohľadom komisie nasledujúce súťaže:
starší žiaci okres Malacky: skratka súťaže SZV A
starší žiaci okresy Pezinok a Senec: skratka súťaže SZV B
mladší žiaci okresy Malacky a Pezinok: skratka súťaže MZV A
mladší žiaci okres Senec: skratka súťaže MZV B
2. KM zverejňuje rozdelenie ako aj štartovné čísla družstiev
SZV A – počet družstiev 10
začiatok súťaže 6.-7.9.2014
koniec jesennej časti 8.-9.11.2014 / 1.-2.11. sa nehrá /
1. OFK Vysoká pri Morave             NE 11,00
2. ŠK Závod                                  NE 3 h.pUHČ
3. FK Stupava                               SO 11,30
4. FC Záhorská Ves                       NE 3 h.pUHČ
5. ŠK Lozorno                               SO 10,00
6. FK Sološnica                             NE 2,5 h.pUHČ
7. OŠK Marianka                           SO 2,5 h.pUHČ
8. FC Zohor                                   SO UHČ
9. TJ Veľké Leváre                         SO UHČ
10. ŠK Láb                                     NE 10,00

SZV B – počet družstiev 12
začiatok súťaže 23.-24.8.2014 / predohráva sa 11.kolo, ktoré by sa muselo ináč hrať 15.-16.11. /
koniec jesennej časti 8.-9.11.2014 / 1.-2.11. sa nehrá /
1. Družstevník Doľany                    NE 2,5 h.pUHČ
2. TJ Malinovo                                NE 2,5 h.pUHČ
3. Slovan Vištuk                             NE 2,5 h.pUHČ
4. ŠK Bernolákovo                         SO 12,00
5. Slovan Modra                             SO 10,00
6. MŠK Kráľova pri Senci                NE 2,5 h.pUHČ
7. FC Budmerice                            NE 10,00
8. Slovan Častá                              NE 2,5 h.pUHČ
9. ŠK Šenkvice                              SO 11,00
10. ŠFK Prenaks Jablonec              SO 10,30
11. TJ Dubova                                 NE 10,00
12. Slovan Most pri Bratislave           NE 11,00

MZV A – počet družstiev 10
začiatok súťaže 6.-7.9.2014
koniec jesennej časti 8.-9.11.2014 / 1.-2.11. sa nehrá /
1. OŠK Slovenský Grob                   NE 11,00
2. ŠK Žolík Malacky B                     NE 11,00
3. Slovan Viničné                             SO 11,00
4. ŠK Báhoň                                   SO 2,5 h.pUHČ
5. FK Jabloňové                               NE 2,5 h.pUHČ
6. ŠK Svätý Jur                               SO 9,30
7. ŠK Šenkvice                                NE 9,30
8. FK Studienka                               NE 2,5 h.pUHČ
9. TJ Veľké Leváre                            NE 10,00
10. PŠC Pezinok B                           SO 11,45

MZV B – počet družstiev 6
systém súťaže – 4 kolový / 10 kôl na jeseň, 10 kôl na jar /
začiatok súťaže 30.-31.8.2014
koniec jesennej časti 8.-9.11.2014 / 1.-2.11. sa nehrá /
1. ŠK Bernolákovo                           NE 10,00
2. ŠK Čataj                                     NE 10,00
3. ŠK Nová Dedinka                         NE 10,00
4. SFC Kalinkovo                             NE 2,5 h.pUHČ
5. TJ Malinovo                                  SO UHČ
6. MŠK Kráľova pri Senci                  SO 10,00
Vylosovanie jednotlivých súťaží bude dostupné v ISSF počas víkendu.

3. KM oznamuje FK, že vzhľadom k rôznym typom súťaží, počtom účastníkov v daných súťažiach ako aj iným začiatkom jesennej časti súťaží, nehovoriac o spájaní sa okresov nebolo možné v plnej miere akceptovať všetky požiadavky FK / hlavne predzápasy seniorom /, v maximálnej miere však boli akceptovateľné požiadavky ohľadne dní obcí a hodov.
4. Súpisky – 7 dní pred začiatkom súťaže je každý FK povinný nahrať do ISSF sezónnu súpisku jednotlivých družstiev starších a mladších žiakov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Minimálny počet hráčov na súpiske musí byť 13 / pri menšom počte správca súťaží súpisku neschváli a FK sa zbytočne vystavujú disciplinárnym opatreniam /, každý hráč, ktorý nastúpi v akomkoľvek kole musí byť zaradený na sezónnej súpiske. Doplňovanie     sezónnej súpisky o ďalších hráčom môže FK realizovať prostredníctvom správcu súťaží / mailová žiadosť na správcu súťaží – meno a priezvisko hráča, jeho reg.číslo /.
5. Vekové kategórie hráčov – chlapcov pre súťažný ročník 2014/2015
starší žiaci: hráči narodení od 1.1.2000 a mladší / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: hráči narodení od 1.1.2002 do 31.12.2003
v súťažiach mladších žiakov môžu štartovať aj hráči v poslednom roku prípravky / nar. od 1.1.2004 do 31.12.2004 /, za splnenia podmienok uvedených v RS.
6. Vekové kategórie hráčok – dievčat pre súťažný ročník 2014/2015 / súťaže ObFZ BA vidiek /
starší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.1999 a mladšie / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.2001 a mladšie / podmienka 6 rok veku /
upozornenie pre FK: dievčatá môžu mať dvojitú registráciu – príklad: môžu hrať 1. resp.2.ligu za D.Lužnú ale môžu hrať aj za svoj materský klub, v jednom hracom dni však nesmú nastúpiť za obidva kluby.
7. KM oznamuje FK, že stretnutia sa budú môcť aj dohrávať / neplatí už podmienka predohrávania stretnutia / za splnenia týchto podmienok: písomná žiadosť o termíne dohrávky stretnutia potvrdená obidvomi stranami, žiadosť musí byť zaslaná na riadiaci zväz pred termínom dohrávky / nie po termíne /. Telefonické oznámenia o zmenách stretnutí nebude KM v súťažnom ročníku 2014/2015 akceptovať. Tlačivo o zmene stretnutia je na stránke BFZ – časť ŠTK.
8. KM oznamuje FK, že na základe schváleného uznesenia konferenciou BFZ príde v súťažnom ročníku 2015/2016 k reorganizácii súťaží. Táto reorganizácia sa bude týkať aj súťaží žiakov v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Budú spojené okresy Malacky a Pezinok. Okres Senec prejde pod ObFZ Bratislava mesto. O všetkých konkrétnych veciach ohľadne žiakov budú FK včas informované.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI