Úradná správa č. 10 zo dňa 5.9.2014

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 47:
Dušan Maluniak /1230387/ (TJ Slovan Viničné III.L ) – vylúčený za podrazenie súpera rukou v PÚ v čistej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a, od 1.9.2014.
U. č. 48:
Pavol Uhrinec /1178146/ TJ Družstevník Závod S4B ) – vylúčený za podrazenie pred pokutovým územím v čistej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a, od 1.9.2014.
U. č. 49:
Rastislav Haramia /1304092/ (ŠK Žolík Malacky II.LMŽ ) – vylúčený za HNS zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a, od 4.9.2014.
Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 50: Rudolf Pálfy /1143605/ ( FK Lamač, S4A ) od 31.8.2014
U. č. 51: Tomáš Matuška /1210234/ ( ŠK Vrakuňa, S4A ) od 01.9.2014
U. č. 52: Marek Janotík /1251142/ ( PŠC Pezinok,S4B ) od 1.9.2014
U. č. 53: Tomáš Plach /1149824/ ( TJ Dubová, S4B ) od 1.9.2014
U. č. 54: Boris Petráš /1325720/ (FK Rača, SZRL ) od 31.8.2014
U. č. 55: Michal Šimek /1296071/ (FC Zohor, III.LMD ) od 1.9.2014
U. č. 56:
Na DK sa dostavil asistent trénera ŠK Bernolákovo p. Juraj Senaši. Podal vysvetlenie ohľadom NS na lavičke počas stretnutia FK Inter BA – ŠK Bernolákovo. DK previnilcovi dôkladne vytkla porušenie povinnosti asistenta trénera. Udeľuje p. Jurajovi Senašimu pokarhanie v zmysle DP čl.11 a uvoľňuje mu činnosť od 5.9.2014. Menovaný zaplatí za disciplinárne prerokovanie 10.-€.
U. č. 57:
Písomné vyjadrenie zaslal klub FK BCT Bratislava, tréner Milan Hudec písomné vyjadrenie nezaslal. Nakoľko sa jednalo o HNS voči rozhodcovi mládežníckeho stretnutia, DK udeľuje trénerovi Milanovi Hudecovi peňažitú pokutu 40.-€, podľa čl. 12 DP,  uvoľňuje menovanému činnosť od 5.9.2014 a za disciplinárne prerokovanie zaplatí 10.-€.
U. č. 58 :
DK ukončila disciplinárne konanie za neskoré doručenie videozáznamu voči klubom ŠK Bernolákovo, Štart Nepočujúci 1947 a FK Jabloňové. Za disciplinárne prerokovanie zaplatí klub ŠK Bernolákovo – 10.-€, Štart Nepočujúci 1947 – 10.-€ a FK Jabloňové – 10.-€.
U. č. 59 :
Za nedoručenie videozáznamu a za nezaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu, DK udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká peňažitú pokutu 80.-€ + 10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl. 2.1.
U. č. 60 :
Za nedoručenie videozáznamu a za nezaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu, DK udeľuje klubu ŠFK Prenaks Jablonec peňažitú pokutu 80.-€ + 10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl. 2.1.
U. č. 61 :
DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Lozorno za HNS VD p. Luboša Bačeka, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí TJ Rovinka – ŠK Lozorno. DO: Ľuboš Baček pozastavenie športovej funkcie podla čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 01.09.2014. Žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne do 11.9.2014.
U. č. 62 :
DK začína disciplinárne konanie voči klubu SFC Kalinkovo za HNS trénera p. Františka Gyenesa, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí ŠK Vrakuňa – SFC Kalinkovo. DO: František Gyenes, pozastavenie športovej funkcie podla čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 01.09.2014. Žiada klub a menovaného o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne do 11.9.2014.
U. č. 63 :
DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Vrakuňa za HNS trénera p. Jána Beniaka, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí ŠK Vrakuňa – SFC Kalinkovo. DO: Ján Beniak, pozastavenie športovej funkcie podla čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 01.09.2014. DK BFZ predvoláva p. Jána Beniaka na svoje zasadnutie dňa 11.09.2014 o 17,00 hodine.
Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 11.09.2014 o 16,00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje: Zmenu hracieho dňa FC Petržalka Akadémia (MD3R) NEDEĽA 12:30 ihrisko MFK Rusovce.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SD3R 5.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC Ružinov Bratislava dňa 14.9.2014 o 14:00hod.
ŠTK súhlasí :S dohodami klubov neodohratých stretnutí z dôvodu nespôsobilých terénov:
SD3R D. N. Ves – ŠK Vrakuňa 24. 9. o 16:30 hod.
SD3R FC Rohožník – SDM Domino 15. 9. o 15:00 hod.
SZRL+MZRL D. N. Ves – FC Rohožník 15. 9. o 10:00 hod. (SZRL) a 11:30 hod. (MZRL)
ŠTK upozorňuje: Kluby v súťažiach S4A a S4B na povinnosť dodržiavania RS čl. 2 (zabezpečenie zberačov lôpt).
ŠTK upozorňuje: FK SDM Domino (S4A) na dodržiavanie RS čl. 2 a nariaďuje zabezpečiť vhodné zastrešené miesto pre DS od najbližšieho domáceho stretnutia.
ŠTK upozorňuje: FK v súťažiach S3BA, S4A a S4B na dodržiavanie RS čl. 2.1 (videozáznam musí byť vykonávaný z kamery umiestnenej na statíve čo najbližšie k stredu hracej plochy a na vyvýšenom mieste minimálne 2 metre nad úrovňou hracej plochy). V prípade oznámenia DS, že videozáznam nebol vykonávaný v zmysle RS čl. 2.1, bude toto považované za nevyhotovenie videozáznamu a bude klubu udelená pokuta podľa RS čl. 2.1 vo výške 80€, ktorá bude zahrnutá do zbernej faktúry.
ŠTK opätovne: upozorňuje kluby S3BA, S4A a S4B na povinnosť umožnenia vzhliadnutia videozáznamu DS ihneď po stretnutí.
ŠTK súhlasí so žiadosťou OFK Dunajská Lužná o odohratí majstrovských stretnutí v kategóriiSD3R,SZRL a MZRL RL Žiačok na ihrisku s umelou trávou v prípade nepriaznivého počasia.
ŠTK súhlasí so žiadosťou PŠC Pezinok o odohratí majstrovských stretnutí v kategóriiSD3R,MD3R, SZRL a MZRL na vedľajšom trávnatom ihrisku v prípade nepriaznivého počasia.
ŠTK obdržala: Podanie FK Slovan Ivanka pri Dunaji (SZRL) v systéme ISSF. ŠTK sa prípadom bude zaoberať na ďaľšom zasadnutí

Komisia rozhodcov a delegátov:

Vzhľadom na neuskutočnenie fyzických previerok rozhodcov v pôvodne stanovenom termíne pre krajne nepriaznivé poveternostné podmienky rozhodla o ich konaní dňa 2.10.2014 (štvrtok) na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánku a rozpis behov dostanú rozhodcovia mailom.
Ospravedlnenia: Smolíková 8.-12.9.; Polomský 2.9., 6.-7.9.; Strapek 5.9., 20.9.; Dujava 13.-14.9.; Hrazdira 13.-24.9.; Moravec 2.9.; Jendruš 13.-14.9.; Martinkovič st. 12.-14.9.; Ježík 13.9., 27.9. (po 14.00); Maretta 13.9. (po 13.00); Lauer 20.-21.9., 25.-26.10.; Mazanec P. do prihlásenia; Dadykin 12.-15.9.

Komisia ženského futbalu:

Schvaľuje dohodu klubov ŠK Senec – FC Petržalka akadémia o odohraní I kola 5.09.2014 o 17:00 na štadióne NTC Senec

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje klubom a trénerom:
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :
– zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.
Táto dvojitá kontrola sa robí ešte tento rok a to z dôvodu platnosti dvoch foriem existencie licencií a to vydávaných SFZ (platia len do 31.12.2014) a vydávaných nových licencií, už po podpísaní konvencii s UEFA od R 2010, o jednotnom vzdelávaní v rámci UEFA. Údaje o kvalifikácii trénerov rámci ISSF v „Registračnom formulári trénera“ zadávali samotný tréneri a nie sú vždy dostatočne presné v určení úrovne licencie. Až pri následnom absolvovaní školenia a ich porovnaní, bude možné brať tieto údaje za 100% presné. Preto prosíme trénerov a funkcionárov o trpezlivosť a riadenie sa pri kontrole úrovne licencií pokynmi VV BFZ a TMK BFZ. Za porozumenie všetkým ďakujeme !!!

TMK BFZ upozorňuje kluby a trénerov:
– že nedodržali RS BFZ na súťažný ročník 2014/15, nakoľko nezaslali licencie trénera s uvedením súťaže v ktorej pôsobia a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.
Ide o tieto družstvá :
IV. A seniori : Danubia, Rusovce, ŠKP Dúbravka, Dúbravka
IV.B seniori : PŠC Pezinok, Pl. Štvrtok, Kostlište, Šenkvice
III. liga SD : Báhoň, PŠC Pezinok, BCT, Rohožník
III. liga MD : Tomášov, PŠC Pezinok, Slávia Ekonóm
II. liga SŽ a MŽ : FA Bratislava, Vrakuňa, Ružinov, Slovan „C“ (chýba tréner u MŽ), BCT, Rusovce,
Dunajská Lužná (chýba tréner u MŽ), PŠC Pezinok, Rohožník
Žiadame uvedené kluby, aby urýchlene zaslali fotokópie licencií trénerov svojich družstiev, v ktorých títo tréneri pôsobia. V opačnom prípade postúpi TMK tieto kluby na DK BFZ.

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 05.09.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel,
J. Mucha, F. Gyenes (10)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš, P. Hroudný, R. Bestro, P. Kovaľ, V. Milošovič, Kurilla A., P. Miklošovič, I. Buchel, V. Palkovič, B. Toplanský, J. Sobčák, M. Kozák (absolvent SŠ), S. Skačan, P. Polák, O. Kuruc, M. Kuruc, J. Sobčák (22)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií(Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B) (6)

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U-13 (nar. po 1.1.2002), na kontrolný zraz konaný
dňa 9.9.2014 na futbalovom štadióne v Lamači.

Hráči:
Patrik KAŇKA FC Rohožník                                Denis BAĎURA FC Rohožník
Filip DUFFEK ŠK Láb                                          Kristián HREBEŇ ŠK Láb
Patrik KARMAN ŠK Žolík Malacky                   Timotej FOLTÝN ŠK Žolík Malacky
Adam KEREKEŠ OFK D. Lužná                        Filip HUBERT OFK D. Lužná
Maximilián TRÄUTLEIN PŠC Pezinok             Pavol ŠIMONČIČ PŠC Pezinok
Peter BELKO PŠC Pezinok                                 Samuel ESCHER PŠC Pezinok
Erik Damián KORČUŠKA FK Ivanka p. D.      Daniel PREISACH FK Ivanka p.D.
Jakub MIKLÁNEK SFC Kalinkovo                    Dominik MARKOVIČ Petržalka akad.
Radovan STANČÍK FK Rača                             Dominik ŠTIEPANSKÝ FK Rača
Marek LUNÍČEK Most. p. Bratislave               Milan KRAJNIAK FK Rača
David KIMLIČKA ŠK Pl. Štvrtok                       Tomáš LOPOŠ Žolík Malacky
Adrian FARBULA FA Bratislava                      Martin ŠARMÍR ŠKP Inter Dúbravka
Vedúci tréner: Rudolf NOVÁK;                   Tréneri: Rudolf BOŽIK, Ľubomír MARTINKA
Vedúci: Pavol MINÁRIK
Zraz nominovaných je v utorok 9.9.2014 o 13,30 hod. na ihrisku v Lamači, ukončenie zrazu je naplánované na 16,00 hod.
Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, Ľ. Martinka – 0904 236523.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

09.9.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ Lamač
16. a 18.9.14 Mini Champions liga SR – U 12 (R 2003) – malé UT – FŠ ŠK Slovan, Prievoz – Rapid
17.9.2014 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
18.9.2014 Prípravný zraz výberu U 15 (R 2000) – FŠ Slovan
21. – 24.9.14 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2001) – Senec, okolie
23.9.2014 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2002) – FŠ Lamač
01.10.2014 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

—————————————————————————————————————–
Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri pred zahájením súťaží overiť.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú.
Žiadame Vás používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie hráča a zrušenie hosťovania hráča končí dňom 30.9. 2014.

Komisia mládeže :

1. KM BFZ oznamuje, že v Rozpise majstr. súťaží BFZ čl.5.2 / Pokyny pre vyplácanie R …/, prišlo vo vyplácaní v kategórii „ prípravka BFZ“ ku chybnému údaju, správne má byť: Rozhodca – odmena 5,- €, ostatné náhrady 5,- €. Zmena platí od 1. kola prípraviek, súťažného ročníka 2014/2015.
2. Nakoľko v RS nie je zverejnené vyžrebovanie jednotlivých stretnutí súťaží prípraviek, žiadame FK, aby sa riadili vyžrebovaním zverejneným v ISSF, resp. zmenami zverejnenými v US.
3. Zmena hracieho dňa :
PMA2: FKM Karlová Ves – SO 10,00 hod.
PMB2: FKM Karlova Ves – SO 8,30 hod.
4. Z dôvodov neukončenia rekonštrukcie HP na štadióne v Rači odohrajú družstvá prípraviek FK Rača stretnutia 1. a 3.kola na ihriskách svojich súperov nasledovne:
1.kolo: DNV – FK Rača – sobota 6.9. o 9,00 / PMA1/, o 10,30 /PMB1/, o 12,00 /PMC /
3.kolo: K.Ves – FK Rača – nedeľa 21.9. o 11,30 /PMA1/, o 10,00 /PMB/, o 8,30 /PMC/
5. Schválené zmeny
PMA1 – 2.kolo: Inter – DNV – štvrtok 18.9. o 15,30
PMB1 – 2.kolo: Inter – DNV – štvrtok 18.9. o 15,30
PMC    – 2.kolo: Inter – DNV – štvrtok 18.9. o 17,00
PMB1 – 2.kolo: Domino – Petržalka – nedeľa 14.9. o 12,00
PMB1 – 4.kolo: Inter – Senec – štvrtok 2.10. o 16,30  / ihr. Drieňova /
PMC    – 2.kolo: Domino – Petržalka – nedeľa 14.9. o 12,00
PMC   – 4.kolo: Inter – Senec – sobota 27.9. o 9,00 / súbežne s PMA 1 /
PMA2 – 1.kolo: Záh. Bystrica – Iskra Petržalka štvrtok 11.9. o 16,30 hod.
PrSC – 1.kolo: Bernolákovo – Malinovo – pondelok 8.9. o 17,30 / TJ Malinovo bude zahrnutý poplatok 5€ /
6. Dohrávka stretnutia
PrSC – 13.kolo: Malinovo – Kalinkovo – utorok 9.9. o 18,00
PrSC – 13.kolo: Rovinka – Kraľova A – streda 1.10. o 17,00
Všetky zmeny sú už vykonané v ISSF.

Oznam pre FK:
KM BFZ oznamuje FK, že v utorok 16.9.2014 sa na štadióne ŠK Slovan Bratislava v Prievoze / bývalý Rapid/ uskutoční základné kolo Mini Champions Ligy hráčov U-12 /roč.2003 a ml./.
Skupina A  / Slovan, K.Ves, Rača, Pezinok / – začiatok stretnutí o 10,00 hod
Skupina B / Senec, Inter, Petržalka, Šenkvice / – začiatok stretnutí o 13,00 hod.
Finále Mini Champions Ligy sa odohrá vo štvrtok 18.9.2014 so začiatkom o 13,00 hod.
Propozície, pravidlá a vyžrebovanie boli účastníkom ligy zaslané mailom.

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK vyzýva FK na dodržiavanie RS čl. 8.3 – doručovanie vyplnených Zápisov o stretnutí v prípade neprítomnosti R v stanovenom termíne (najneskôr do najbližšieho zasadnutia ŠTK), v opačnom prípade budú odstúpení na DK
2. ŠTK žiada KRaD o zasielanie ZS a SD delegovanými osobami na sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek (e-mail: rudolf.hupka@futbalsfz.sk) v stanovenom termíne
3. ŠTK vyzýva FK na skontrolovanie a doplnenie sezónnych súpisiek (funkcionári, tréneri,…) v opačnom prípade budú sankcionovaní
4. ŠTK súhlasí s dohodou klubov SD4VB 2.kolo Sl.Grob – Budmerice dňa 7.9.2014 o 12,00 hod
5. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia:
S5VA 4.kolo Rohožník B – Pl.Mikuláš dňa 13.9.2014 UHČ (sobota)
S5VB 5.kolo Vinosady – Vištuk dňa 13.9.2014 UHČ (sobota)
S5VC 5.kolo Čataj – Kaplná dňa 13.9.2014 UHĆ (sobota)
S5VA 5.kolo Z.Ves – Vysoká p.M. dňa 20.9.2014 UHČ (sobota)
S5VB 6.kolo Pezinok-Cajla – Grinava dňa 20.9.2014 UHČ (sobota)
S5VC 6.kolo Blatné – Hr. Šúr dňa 20.9.2014 UHČ (sobota)

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :
U.č. 11 :
Lukáš Brejcha 1231146 ( S5VB – ŠK Svätý Jur “B“ ) vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 49/1b,2b, od 30.8.2014. ( 10 € )
U.č. 12 :
Christián Okel 1352767 ( S5VA – OŠK Marianka ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, na 1 s.s., podľa čl. 45/1, 45/2a od 01.09.2014. ( 10 € )
U.č. 13 :
Miroslav Soós 1066445 ( S5VC – ŠK Nová Dedinka) vylúčený za telesné napadnutie po skončení stretnutia – hodenie lopty do rozhodcu, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2.s.s, podľa DP čl. 49/1a,2a od 25.8.2014. ( 10 € )
Oznamy :
U.č.14 :
Jozef Vandák 1147700 ( TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči R po stretnutí 2.kola S5VB TJ Družstevník Doľany – FC Slovan Častá, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2.s.s, podľa DP čl. 48/1b,2a od 25.8.2014. ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 10.09.2014 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D vykonala pohovor s R Olšom, R Bočákom a R Mičurom.
KR a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov, že v prípade, ak sa niektorá delegovaná osoba na stretnutie nedostaví, hlavný rozhodca je povinný okamžite po stretnutí oznámiť túto skutočnosť pánovi Petrovi Augustovičovi alebo predsedovi KR a D pánovi Jurajovi Pinčekovi.

Komisia mládeže:

1. Odhlásenie družstiev zo súťaže
KM oznamuje FK hrajúcim súťaž starší žiaci SZV A / okres Malacky /, že dňa 2.9.2014 sa zo súťaže odhlásilo družstvo starších žiakov FK Stupava. Družstvá , ktoré mali hrať stretnutia proti FK Stupava budú mať voľno.
FK Stupava bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok vo výške 100 € / RS čl.3.6. /
KM oznamuje FK hrajúcim súťaž starší žiaci SZV A / okres Malacky /, že dňa 4.9.2014 sa zo súťaže odhlásilo družstvo starších žiakov FK v Sološnici. Družstvá, ktoré mali hrať stretnutia proti FK v Sološnici budú mať voľno.
FK v Sološnici bude v zbernej faktúre zahrnutý poplatok vo výške 100€ / RS čl.3.6 /
2. Nakoľko v RS nie je uvedené vyžrebovanie jednotlivých stretnutí žiadame FK aby sa riadili vyžrebovaním zverejneným v ISSF, resp. zmenami zverejnenými v US. V prípade nedostavenia sa delegovaného R, je domáci FK povinný po stretnutí zaslať SMS na tel.číslo 0914 173242 – správa musí obsahovať: výsledok stretnutia / aj polčasový / a strelcov gólov. Následne správca súťaži uzatvorí zápis o stretnutí v ISSF, bez uvedených údajov nie je možné zápis uzatvoriť a z toho dôvodu sú tabuľky neúplné.
SZV B – 1.kolo: Doľany – Most -piatok 5.9. o 17,30 hod.
SZV B – 6.kolo: Kraľova – Doľany – nedeľa 5.10. o 12,30 hod. / zmena ihriska /
MZV A – 1.kolo: Báhoň – Šenkvice – nedeľa 7.9. o 11,00 hod. / ŠK Šenkvice bude zahrnutý poplatok 5 € /
Všetky schválené zmeny a odhlásenie družstva FK Stupava sú už prevedené v ISSF
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI