Úradná správa č. 23 zo dňa 5.12.2014

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2014

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (aula Domu športu). Program oboch seminárov bude poslaný elektronickou poštou.
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom stretnutí a pozorovateľom rozhodcov za ich činnosť v roku 2014.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 05.12.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Seminár trénerov mládeže na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií (prax, teória, video), Dom športu – učebňa, telocvičňa – dňa 24.1.2015 od 12:00 hod.. Zúčastnení tréneri majú možnosť svojou účasťou získať 50 % kreditných bodov potrebných k predĺženiu svojej licencie (UEFA Grassroots „C“ a UEFA „B“). Záujemcovia o seminár sa musia prihlásiť písomne (prihláška je na stránke BFZ, trénerská sekcia) na adrese : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 20.12.2014.
Prihlásení : Št. Gubrica, P. Cintula (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B),
M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko
(B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica, R. Varadin (UE B), R. Szecsényi (UE B), J. Blecha (B), J. Majoroš (UE B), E. Chytil (UE B), P. Bogár (UE B), J. Ferenčák (UE B) (29)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes (15)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, (3)

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U15 (nar. po 1.1.2000)
na MHT Bratislava Cup 2014 dňa 6.12.2014 v Dome športu SZTK

Hráči:
HARAMIJA Patrik FC Ž. Malacky                RUŽIČKA Matej ŠK Senec
BELÁK Tomáš FC Petržalka akadémia      MIHOK Marko FC Petržalka akadémia
HABODÁSZ Samuel ŠK Slovan                   ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
POTOMA Denis ŠK Slovan                            POCHYLÝ Nicolas ŠK Slovan
JELÍNEK Tomáš ŠK Slovan                           NAGY Tomáš ŠK Slovan
HIRKO Jakub ŠK Slovan                                HRONČEK Martin ŠK Slovan
GVORA Anton ŠK Slovan                               KOZÁK Maximilián FKM Karlova Ves
Náhradníci:
KOPILEC Adam ŠK Senec                              CHABREČEK Filip ŠK Slovan
KRISTÍN Lukáš FC Petržalka akadémia    MILKO Karol FC Petržalka akadémia
HORVÁTH Alan ŠK Senec                            BALÁŽ Samuel ŠK Slovan
REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI: GÁLA Vladimír, BOBÍK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR: MICHALOVICH František
Plán KZ:
Dátum                 Zraz              Tréning                         Ukončenie
6. 12. 2014         8:45           10:00 –16:00      turnaj    17:00
Účelom kontrolného zrazu je preverenie výkonnosti nominovaných hráčov, pred turnajom Bratislava cup, ktorý sa uskutoční dňa 6. 12. 2014 v Bratislave. Nominácia na turnaj bude samostatne spresnená ihneď po skončení kontrolného zrazu.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, tričko pod dres, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, športovú obuv do haly, ostatné oblečenie),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15,
U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky

POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenie trénerov UEFA B licencie, školenie bolo presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
24.1.2015 Seminár trénerov BFZ – Príprava mládeže podľa vekových kategórii – od 12,00 hod.
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004)
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015 Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke:
http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy.
Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.
Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka
Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.
Hosťovanie hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Najbližší termín hosťovania je od 1.1.2015. V momentálnej dobe je
možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:

1. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa na základe prihlásených družstiev začala Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci /ročník 2000 a mladší/ : športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci /ročník 2002 a mladší/ : telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015.
Zaradené FK:  st. žiaci: skupina „A“: 1. Lok. Dev..N. Ves, 2. OFK D. Lužná, 3. FK BCT, 4. SDM Domino, 5. FK Dúbravka, 6. FC Lamač, 7. OFK Vysoká p/M, 8. ŠK Šenkvice. Skupina „B“: 1. FK Vrakuňa, 2. FK Ivanka p/D., 3. ŠK Žolík Malacky, 4. ŠK Šamorín-Hamuliakovo, 5. ŠK Slovan dievčatá, 6. FK Vajnory, 7. FK Scorpions, 8. ŠK Bernolákovo.
Ml. žiaci: skupina „A“ : 1. FK Ivanka p/D., 2. SDM Domino „A“, 3. FK Lamač,4. ŠK Slovan – dievčatá, 5. ŠK Nová Dedinka. Skupina „B“ : 1. ŠK Vrakuňa, 2. OFK D. Lužná, 3. TJ Jarovce, 4. ŠKP Inter Dúbravka „B“ , 5. ŠK Šenkvice. Skupina „C“: 1. FK Rača, 2. D.N. Ves, 3. ŠK Hargašová Z. Bystrica, 4. ŠKP Inter Dúbravka „A“, 5. TJ Rovinka. Skupina „D“: 1. FA BA, 2. Žolík Malacky, 3.SDM Domino „B“, 4. FK Vajnory, 5. FK Scorpions BA.
Mladší žiaci (Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava – Rača) 1. kolo – 6. 12. 2014 (sobota): 9.00 Ivanka – Slovan diev., 9.50 N. Dedinka – Domino A, 10.40 Lamač – Jarovce (PZ), 11.30 D. Lužná – ŠKP Dúbravka B, 12.20 Vrakuňa – Šenkvice, 13.10 D. N. Ves – ŠKP Dúbravka A, 14.00 Rača – Rovinka, 14.50 Z. Bystrica – Domino B (PZ), 15.40 Vajnory – Žolík Malacky, 16.30 FA Bratislava – Scorpions.
Starší žiaci (Hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina, Bratislava) – 2. kolo – 7. 12. 2014 (nedeľa): 9.00 Slovan diev. – Vrakuňa, 10.00 Bernolákovo – Scorpions, 11.00 Žolík Malacky – Vajnory, 12.00 Ivanka – Šam./Hamuliakovo, 13.00 Domino – BCT Bratislava, 14.00 Šenkvice – D. Lužná, 15.00 Lamač – FK Dúbravka, 16.00 Dev. N. Ves – Vysoká p/M.
2. Schválené termíny dohrávok stretnutí na jar 2015
PMA1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – 31.3.2015 o 15,00 hod.
PMB1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – 31.3.2015 o 16,15 hod.
PMC  – 8.kolo: Ružinov – Rača – 31.3.2015 o 15,00 hod.
PMA3 – 9.kolo: Danubia – ŠKP B – 31.3.2015 o 16,00 hod.
3. ZHL prípraviek – ŠH Šenkvice
1.kolo skupina A – sobota 6.12.2014
9,00 Šenkvice – Senec B
9,45 Blatné – Lozorno
10,30 Šenkvice – Lozorno
11,15 Blatné – Senec B
1.kolo skupina B – nedeľa 7.12.2014
11,00 Modra – Čataj
11,45 Kraľova – Závod
12,30 Modra – Závod
13,15 Kraľova – Čataj
2.kolo sa hrá až 10. – 11.1.2015

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

Komisia mládeže:

1. KM ObFZ v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U11 / roč.2004 /
na halový turnaj o pohár primátora mesta Pezinok v sobotu 20.12.2014.

NOMINÁCIA hráčov výberu ObFZ

Vincent GRÚBER  CFK Cajla               Matúš HORVÁT       Slovan Viničné
Samuel ŠUTTA      ŠK Šenkvice           Patrik VOLF             ŠK Sv.Jur
Matej KOVALÍK      TJ Jakubov             Samuel POPELÁK   ŠK Sv.Jur
Rastislav VAVRÍČEK ŠK Lozorno         Patrik ĎURICA        ŠK Láb
Dávid Rabek           FC Zohor               Samuel BENKO        ŠK Senec
Samuel KAKAŠ       ŠK N.Dedinka        Benjamín CHOBOT  ŠK Senec
Tomáš VAŠKO        ŠK Bernolákovo     Charlia ZELENKA     ŠK Senec

Náhradníci:
Matej TERLANDA   ŠK Sv.Jur             Oliver BARKOL     ŠK Senec

Tréner: Patrik POMICHAL                    Asistent trénera: Patrik VOLF
Vedúci družstva: Vladimír RABEK        Technický vedúci: Ivan KONEČNÝ

Výstroj hráčov: halová obuv / nie čierna podrážka /, chrániče, brankári – vlastné tepláky, hygienické potreby, karta poistenca
Ospravedlnenia je potrebné včas hlásiť trénerovi Patrikovi Pomichalovi 0911 699016
Neospravedlnená účasť: hráč, resp. príslušný FK sa vystavujú disciplinárnemu riešeniu
Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 20.12.2014 o 12,45 hod. v ŠH Pezinok – Komenského ul. / vedľa krytej plavárne /

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI