Úradná správa č. 26 zo dňa 09.01.2015

BFZ

Sekretariát:

Bratislavský futbalový zväz pozýva predstaviteľov futbalových klubov na 1. Reprezentačný ples BFZ, spojený s vyhlásením 11-tky roka 2014, ktorý sa bude konať 23.01.2015 v hoteli Holiday Inn v Bratislave.
Vzhľadom k tomu, že sa spomínaný ples koná po prvýkrát potešilo by nás, keby sa na ňom stretla celá „futbalová rodina“. Srdečne sú vítaní nielen predstavitelia klubov, funkcionári, hráči, ale aj Vaša rodina a priatelia. Je možnosť prihlásiť sa ešte do 13.01.2015.
O príjemnú zábavu sa postarajú moderátori Ľuboš Hlavena, Miroslav Michalech a hudobné skupiny Kortina a Čaplák.
Večer bude spestrený kultúrnym programom a bohatou tombolou.
Zároveň privítame, aby ktorýkoľvek účastník plesu alebo priateľ futbalu a BFZ prezentoval činnosť svojej firmy a poskytol podľa svojho zváženia cenu do tomboly.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (aula Domu športu). Program oboch seminárov bude poslaný elektronickou poštou.
Dohody o pracovnej činnosti rozhodcov a delegátov na rok 2015 sa po dohode so sekretariátom BFZ budú vybavovať v dňoch 12.-21.1.2015. Žiada všetkých zainteresovaných, aby využili uvedený termín. Bez podpísanej dohody nebude možné delegovanie na žiadne stretnutia riadené BFZ vrátane Zimného turnaja BFZ seniorov a dorastu.
Ospravedlnenia: Chromý 18.1.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že k 09.01.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

TMK oznamuje, že „Seminár trénerov mládeže“ na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií plánovaný na deň 24.1.2015 od 12:00 hod., sa z dôvodov nedostatočného záujmu trénerov neuskutoční. TMK presúva časť tém na „Seminár trénerov k predĺženiu licencií“, ktorý bude usporiadaný 07.02.2015.
Na seminár 24.01.2015 boli prihlásení : Št. Gubrica, P. Cintula, R. Fabšo, M. Porvazník, P. Volf, R. Hudek, P. Čibík, M. Novotný, I. Konfráter, J. Šajánek, M. Skovajsa, R. Gajdúšek, L. Horváth, R. Anguš, A. Števaňáková, P. Andrejko, P. Fedor, P. Špak, J. Uhrín, M. Uhrín, R. Vajda, M. Lukáč, J. Prokop.
Menovaní tréneri sa majú možnosť prihlásiť sa na uvedený seminár 07.02.2015 písomne do 15.01.2015.

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica, R. Varadin (UE B), R. Szecsényi (UE B), J. Blecha (B), J. Majoroš (UE B), E. Chytil (UE B), P. Bogár (UE B), J. Ferenčák (UE B), L. Tanáč (UE B), R. Hudek (UE B), T. Horváth (UE B), M. Koršepa (UE B), P. Kotvas (UE B), O. Surmák (UE B), A. Bíró (UE B), K. Dvoran (UE B), T. Stúpala (B), J. Junek (UE B), V. Lovász (UE B), Z. Szórád (B), V. Kozubík (UE B), I. Konfráter (UE B) (43)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics, T. Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci (20)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka (7)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Január, február 2015 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále Žiackej halovej ligy o pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004)
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015 Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke:
http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy.
Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.
Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka
Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.
Hosťovanie hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Najbližší termín hosťovania je od 1.1.2015. V momentálnej dobe je
možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

Komisia mládeže:

KM ObFZ v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U11 / roč.2004 /
na  kontrolný zraz v piatok 16.1.2015 v telocvični ZŠ A.Molnára 2 v Senci.

NOMINÁCIA

Vincent GRÚBER  CFK Cajla               Matúš HORVÁT       Slovan Viničné
Samuel ŠUTTA      ŠK Šenkvice           Patrik VOLF             ŠK Sv.Jur
Matej KOVALÍK      TJ Jakubov             Samuel POPELÁK   ŠK Sv.Jur
Rastislav VAVRÍČEK ŠK Lozorno        Patrik ĎURICA        ŠK Láb
Dávid Rabek           FC Zohor                Samuel BENKO        ŠK Senec
Samuel KAKAŠ       ŠK N.Dedinka        Benjamín CHOBOT  ŠK Senec
Tomáš VAŠKO        ŠK Bernolákovo     Charlia ZELENKA     ŠK Senec
Matej RIZNIČ          TJ Rovinka              Martin BLANAROVIČ TJ Rovinka
Matej TERLANDA   ŠK Sv.Jur                Oliver BARKOL     ŠK Senec
Jakub PLAVNÍK       SFC Kalinkovo       Pavlína HRDLIČKOVÁ  SFC Kalinkovo

Tréner: Patrik POMICHAL                    Asistent trénera: Patrik VOLF
Vedúci družstva: Vladimír RABEK

Výstroj hráčov: halová obuv, vlastná tréningová výstroj, hygienické potreby, karta poistenca
Ospravedlnenia je potrebné včas hlásiť trénerovi Patrikovi Pomichalovi 0911 699016
Neospravedlnená účasť: hráč, resp. príslušný FK sa vystavujú disciplinárnemu riešeniu
Zraz nominovaných hráčov je v piatok 16.1.2015 o 15,45 hod. pred budovou ZŠ A.Molnára,  2 v Senci .

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI