Úradná správa č. 30 zo dňa 6.2.2015 – doplnená

BFZ

Sekretariát:
Sekretariát BFZ oznamuje, že potvrdenia o príjme za rok 2014 si zamestnanci, s trvalým bydliskom v Bratislave môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ (poprípade u zástupcu).
Ostatným boli zaslané poštou na adresu trvalého bydliska.

TJ Záhoran Jakubov oznamuje zmenu predsedu klubu. Od 07.01.2015 novým predsedom je p. Novák Vladimír, mob.:0907/221 984, e-mail: vladki.novak@gmail.com.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Športovo – technická komisia:
OV ZT BFZ Seniorov nariaďuje odohrať:
3. kolo B skupina (UT Montostroj)
Slovan Ivanka pri Dunaji – FK BCT Bratislava dňa 11.2.2015 o 17:00hod.
ŠK Pusté Úlany – FK Vajnory dňa 11.2.2015 o 19:00hod.
TJ Malinovo – OŠK Chorvátsky Grob dňa 12.2.2015 o 18:00hod
Dohrávky stretnutí ZT BFZ dorastu budú zverejnené v nasledujúcej US.

Z dôvodu choroby hráčov odkladá stretnutia:
sk. B  Vajnory – Malinovo
sk. D  Lozorno – Kostolište

Komisia rozhodcov a delegátov:
Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave. Program oboch seminárov bude poslaný elektronickou poštou. Termín pre uskutočnenie platieb za seminár a nahlásenie dvojíc na ubytovanie je do 20.2.2015.

Ospravedlnenia: Ďurčo 14.-15.2.; Grác 28.2.-1.3.; Parilák 14.-15.2.; Bláha 14.-15.2.; Vašš 30.1.-15.2. (zrušenie ospravedlnenia).

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že k 06.02.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015
Prihlášky – sa už neberú – seminár je uzatvorený
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica (UE B), R. Varadin (UE B), R. Szecsényi (UE B), J. Blecha (B), J. Majoroš (UE B), E. Chytil (UE B), P. Bogár (UE B), J. Ferenčák (UE B), L. Tanáč (UE B), R. Hudek (UE B), T. Horváth UE B), M. Koršepa (UE B), P. Kotvas (UE B), O. Surmák (UE B), A. Bíró (UE B), K. Dvoran (UE B), T. Stúpala (B), J. Junek (UE B), V. Lovász (UE B), Z. Szórád (B), V. Kozubík (UE B), I. Konfráter (UE B), M. Hulák (UE B), A. Benčič (B), M. Janas (UE B), P. Pagáč (UE B), R. Török (B), I. Ďurčo (UE B), P. Jančiga (UE B), O. Zezula (UE B), A. Alaimi (UE B), M. Routný (UE B), J. Horváth (B), L. Hegedüs (UE B), M. Kuma (C), F. Holúbek (C), R. Ďuriš (UE B), P. Gaži (C ), M. Zálesňák (UE B), R. Petruš (UE B), I. Bulovčan (UE B) (62)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics, T. Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci, M. Kuma (21)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek (9)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Január, február 2015 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále Žiackej halovej ligy o pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004)
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015 Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke:
http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy.
Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.
Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.
Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.
Žiadosti o prestup a hosťovanie hráčov možno podávať do 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2014/2015 o Pohár ZSE, a.s., ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2002 a mladší) a starší žiaci (nar. po 1. 1. 2000 a mladší) pokračuje v sobotu 6. kolom.

Program Zimnej halovej ligy BFZ starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s.:

Mladší žiaci (Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava – Rača)

Predposledné 6. kolo – 7. 2. 2015 (sobota): 9.50 Lamač – D. Lužná, 10.40 Slovan diev. – Jarovce 11.30 semifinále: Domino A – D. N. Ves, 12.20 semifinále: Ivanka – Vajnory, 13.10 Rovinka – FA Bratislava, 14.00 Rača – Scorpions, 14.50 Hargašova Z. B. – Domino B, 15.40 semifinále: Vrakuňa – Žolík Malacky, 16.30 semifinále: Šenkvice – ŠKP Dúbravka A. Dohrávka 6. kola: 8.2. 2015 o 8,30 hod.N. Dedinka – ŠKP Dúbravka B,
Poznámka: víťazné družstvá zo semifinále postupujú do finálovej časti, ktorá sa uskutoční 21. 2. 2015 (sobota) v športovej hale Domu Športu SZTK, Junácka 6, Bratislava.

Starší žiaci (Hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina, Bratislava)
Predposledné 6. kolo – 7. 2. 2015 /sobota/: 10.00 Vajnory – Bernolákovo, 11.00 Vrakuňa – Žolík Malacky, 12.00 Scorpions – Šam./Hamuliakovo, 13.00 Vysoká p/M. – Lamač, 14.00 BCT Bratislava – D. Lužná, 15.00 FK Dúbravka – Domino, 16.00 Dev. N. Ves – Šenkvice.
Stretnutie ŠK Slovan dievčatá – Ivanka p./Dunaji sa nehrá.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že v sezóne 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.
ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.
FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D oznamuje, že zimný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční 14.3.2015 . Program a miesto bude všetkým oznámené elektronickou poštou.
Preto upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, ktorí počas zimnej prestávky zmenili svoje emailové adresy, aby nové nahlásili na email – pincek.j@centrum.sk.

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzavretia dohody o vykonanej práce na rok 2015 .
Podpis dohody sa robí u  p.Ščibranyovej, sekretárky BFZ s ktorou si treba dohodnúť termín. Zároveň je potrebné priniesť so sebou kópiu OP z oboch strán a kópiu preukazu poistenca. V prípade nepodpísania dohody nebudú takýto rozhodcovia a delegáti nominovaný na žiadne stretnutia.
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI