Úradná správa č. 31 zo dňa 13.2.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová je od 13.02.2015 práceneschopná. Predpokladaný nástup do práce je cca 02.03.2015 (informácia bude  zverejnená).
Počas práceneschopnosti ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, môžu tak spraviť až po návrate p. Ščibranyovej z PN-ky.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje, že potvrdenia o príjme za rok 2014 zamestnancom s trvalým bydliskom v Bratislave boli včera (12.02.2015) poslané poštou na adresu trvalého bydliska.

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal prípravou Konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 18.03.2015 o 18,00 hod. v aule Domu športu.

TJ Rovinka oznamuje, že dňa 6.12.2014 došlo k zmene stanov a k zmene výkonných orgánov združenia. Novými výkonnými orgánmi boli zvolení:
Prezident klubu p. Ladislav Mittuch tel. 0911220902
Viceprezident klubu p. Jaroslav Omaník tel. 0918324333, mail:jaro.omanik@gmail.com
Generálny manažér p. Marián Kanis tel. 0905236247

FK Záhorská Ves oznamuje, že počas posledných dní prišlo vo vedení futbalového klubu k zmenám na čelných postoch:
novým predsedom klubu sa stal p. Peter Schwartz tel.č.: 0905 571 727
novým tajomníkom klubu sa stal p. Peter Štiffel tel.č.: 0903 557 858

TJ Záhoran Jakubov oznamuje zmenu predsedu klubu. Od 07.01.2015 novým predsedom je
p. Novák Vladimír, mob.:0907/221 984, e-mail: vladki.novak@gmail.com.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

U.č. 257: DK v / U.č. 191 a 233/ rozhodla za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti dňa 10.10.2014 o začatí disciplinárneho konania voči klubom ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo. DK reviduje dátum splatnosti, nakoľko splatnosť faktúr bola dňa 13.10.2014    a nie ako bolo nesprávne uvedené 10.10.2014. Oprava textu z U.č. 233: DK BFZ za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti dňa 13.10.2014, uvoľňuje pretekársku činnosť klubu ŠK Bernolákovo dňom  18.10.2014 a klubu TJ Malinovo dňom 21.10.2014, kedy boli pripísané úhrady na účet BFZ a odstupuje kluby ŠK Bernolákovo a TJ Malinovo na ŠTK – uzavretie podľa RS čl.15.1.c.
Disciplinárna komisia žiada ŠTK uzavretie prípadu na základe správnej splatnosti faktúr.

U.č. 258:  Alex Putz / ŠK Vrakuňa – dorast / vylúčený za HNS – urážka R – pozastavená pretekárska činnosť do vyriešenia prípadu. DK žiada menovaného a klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne do18.02.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v  tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

OV ZT BFZ Seniorov nariaďuje odohrať:
4.kolo D skupina (UT Pl- Štvrtok)
ŠK Lozorno – FK Kostolište dňa 18.2.2015 o 18:30hod.

4.kolo B Skupina ( UT Montostroj)
FK Vajnory – TJ Malinovo dňa 19.2.2015 o 18:00

OV ZT BFZ trestá :
Peter Gyuricsek ( FK Vajnory) – vylúčený za HNS – sotenie do súpera v prerušenej hre – DO – Podľa DP čl. 49/1a – ZPČ na 2 stretnutia v ZT Nepodmienečne od 12.2.2015
Milan Ambra (Záhoran Jakubov) – Vylúčený po 2ŽK – DO – ZPČ na 1 stretnutie v ZT nepodmienečne od 12.2.2015
Alex Putz (ŠK Vrakuňa – dorast ) vylúčený za HNS – urážka R –  OV ZT BFZ odstupuje hráča Alexa Putza na riešenie DK BFZ a menovanému zastavuje činnosť v stretnutiach ZT BFZ.

OV ZT BFZ Dorastu oznamuje dohrávky stretnutí:
B skupina 2. kolo MŠK Iskra Petržalka – FK Rača dňa 17.2.2015 o 15:45hod.
B skupina  2. kolo TJ Jarovce – Lokomotíva D. N. Ves dňa 19.2.2015 o 15:45hod.
B skupina 2. Kolo FK Jabloňové – FK BCT Bratislava dňa 24.2.2015 o 17:30hod.
C skupina 2. Kolo FK Lamač – ŠK Nová Dedinka dňa 17.2.2015 o 17:45hod.
C skupina 2. Kolo FK Rača – ŠTK Šamorín dňa 19.2.2015 o 17:45hod.
C skupina 1.kolo FC Ružinov – FK Rača dňa 24.2.2015 o 15:45hod.
C skupina 1.kolo MŠK Iskra Petržalka – FK BCT Bratislava dňa 26.2.2015 o 15:45 hod.
C skupina 1.kolo ŠK Nová Dedinka – SDM Domino dňa 26.2.2015 o 17:30hod.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (Dom športu). Program oboch seminárov bol poslaný elektronickou poštou. Termín pre uskutočnenie platieb za seminár a nahlásenie dvojíc na ubytovanie je do 20.2.2015.

Ospravedlnenia: Laciňák 19.-22.2.; Ďurčo 21.2.; Dujava 22.2.; Gosiorovský od 3.2.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že k 13.02.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015  (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics, T. Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci, M. Kuma  (21)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, Holásek, P. Bogár, I. Pravda (11)

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

Január, február 2015  – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13                   (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
21.2.2015          finále Žiackej halovej ligy o pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004)
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015    Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015    ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom riadnom zasadnutí 10.2.2015 okrem iného schválil návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý by mal platiť od nového ročníka 2015/2016.

Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov možno podávať do 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2014/2015 o Pohár ZSE, a.s., ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2002 a mladší) a starší žiaci (nar. po 1. 1. 2000 a mladší) pokračuje cez víkend 7. kolom.

Program Zimnej halovej ligy BFZ starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s.:

Mladší žiaci (Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava – Rača)

Posledné 7. kolo – 14. 2. 2015 (sobota): 9.00 Lamač – Scorpions, 9.50 Slovan diev. – Rovinka 10.40 D. Lužná – Rača, 11.30 JarovceFA Bratislava, 12.20 N. DedinkaHargašova Z. B.,  13.10 ŠKP Dúbravka BDomino B, 14.00 D. N. VesVajnory, 14.50 Vrakuňa – Šenkvice 15.40 zápas č. 1: Domino A – Ivanka ,16.30 zápas č. 2: Žolík Malacky – ŠKP Dúbravka A.

Finálová časť – 21. 2. 2015 (sobota): Víťaz zápasu č. 1 bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2 bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a porazený zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1-4, 2-3.

Starší žiaci (Hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina, Bratislava)

Posledné 7. kolo – 15. 2. 2015 (nedeľa): 9.00 Dev. N. Ves – Domino, 10.00 Šenkvice – Vysoká p/M., 11.00 Lamač – BCT Bratislava, 12.00 D. Lužná – FK Dúbravka, 13.00 Slovan diev. – Bernolákovo, 14.00 Ivanka – Vrakuňa, 15.00 Žolík Malacky – Scorpions, 16.00 Šam./Hamuliakovo – Vajnory.

Finálová časť – 21. 2. 2015 (sobota): Prvý v skupine A bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, druhý zo skupiny B bude zaradený pod č. 3, prvý v skupine B bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a druhý zo skupiny A bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1-3, 2-4.

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že v sezóne 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D oznamuje, že zimný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční 14.3.2015 . Program a miesto bude všetkým oznámené elektronickou poštou.

Preto upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, ktorí počas zimnej prestávky zmenili svoje emailové adresy, aby nové nahlásili na email – pincek.j@centrum.sk.

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzavretia dohody o vykonanej práce na rok 2015. Podpis dohody sa robí u  p.Ščibranyovej, sekretárky BFZ s ktorou si treba dohodnúť termín (od 13.02.2015 je práceneschopná. Predpokladaný nástup do práce je 02.03.2015). Zároveň je potrebné priniesť so sebou kópiu OP z oboch strán a kópiu preukazu poistenca. V prípade nepodpísania dohody nebudú takýto rozhodcovia a delegáti nominovaný na žiadne stretnutia.

Komisia mládeže:

1.KM žiada FK aby do 10.3.2015 zaslali prípadné požiadavky ohľadne zmeny hracieho dňa, resp. hracieho času pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 / týka sa súťaží SZV A, SZV B, MZV A, MZV B /
2.Termíny akcií výberov ObFZ Bratislava vidiek
U 12 / roč.2003 / – tréner: Pavel Galamboš
sobota 14.3.2015 o 11,00 hod. – kontrolný zraz vo Viničnom / širší výber hráčov /
sobota 28.3.2015 o 11,00 hod. – kontrolný zraz vo Viničnom / užší výber hráčov /
štvrtok 9.4.2015 – turnaj 6 družstiev v rámci regiónu BFZ U 11 / roč. 2004 / – tréner: Patrik Pomichal
marec 2015 – kontrolný zraz
apríl 2015 – prípravné stretnutie ObFZ BA vidiek – ObFZ BA mesto U 9 / roč.2006 / – tréner bude určený
8.5.2015 – medzinárodný turnaj pod záštitou ŠK Slovan Bratislava, turnaj sa uskutoční vo Vysokej pri Morave

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI