Úradná správa č. 32 zo dňa 20.2.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová je od 13.02.2015 práceneschopná. Predpokladaný nástup do práce je cca 02.03.2015 (informácia bude  zverejnená).
Počas práceneschopnosti ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, môžu tak spraviť až po návrate p. Ščibranyovej z PN-ky.

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal prípravou Konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 18.03.2015 o 18,00 hod. v aule Domu športu.

TJ Rovinka oznamuje, že dňa 6.12.2014 došlo k zmene stanov a k zmene výkonných orgánov združenia. Novými výkonnými orgánmi boli zvolení:
Prezident klubu p. Ladislav Mittuch tel. 0911220902
Viceprezident klubu p. Jaroslav Omaník tel. 0918324333, mail:jaro.omanik@gmail.com
Generálny manažér p. Marián Kanis tel. 0905236247

FK Záhorská Ves oznamuje, že počas posledných dní prišlo vo vedení futbalového klubu k zmenám na čelných postoch:
novým predsedom klubu sa stal p. Peter Schwartz tel.č.: 0905 571 727
novým tajomníkom klubu sa stal p. Peter Štiffel tel.č.: 0903 557 858

TJ Záhoran Jakubov oznamuje zmenu predsedu klubu. Od 07.01.2015 novým predsedom je
p. Novák Vladimír, mob.:0907/221 984, e-mail: vladki.novak@gmail.com.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní “Kroniku (y)” túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

U.č. 259:  Alex Putz / ŠK Vrakuňa – dorast / vylúčený za HNS v ZT dorastu. DK BFZ na základe vyjadrenia vedúceho družstva ŠK Vrakuňa  a hráča Alexa Putza, udeľuje menovanému pokutu 20.-€ a uvoľňuje mu činnosť od 20.02.2015. Za prerokovanie zaplatí klub poplatok 10.-€ v zmysle propozícii ZT, spolu 30.-€. Pokuta bude vystavená v mesačnej faktúre za február, zodpovedný za jej úhradu je klub ŠK Vrakuňa.

U.č. 260:  DK za porušenie SP čl. 99/c a RS čl. 15.1.c., začala disciplinárne konanie voči klubu ŠK Báhoň za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry za mesiac november./ u.č.256/. Faktúra bola zaplatená dňa 13.01.2015, pred upozornením v US dňa 16.01.2015.  Disciplinárne konanie ukončené, ŠK Báhoň za prerokovanie zaplatí poplatok 10.-€.

U.č. 261:  DK za porušenie SP čl. 99/c a RS čl. 15.1.c., začala disciplinárne konanie voči klubu ŠKP Inter Dúbravka Bratislava za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry za mesiac november./ u.č.256/. Faktúra za rok 2014 nebola doteraz uhradená, napriek upozorneniu úhrady do 14 dní  v US dňa 16.01.2015.  DK za nesplnenie povinnosti v lehote určenej podľa čl. 64/odseku 6 DP, udeľuje klubu ŠKP Inter Dúbravka pokutu 100.-€.

U.č. 262: Na základe písomného podania zo sekretariátu BFZ, DK  upozorňuje kluby ŠK Bernolákovo, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FK Stupava a ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava na včasné plnenie záväzkov voči riadiacemu orgánu – nezaplatené poplatky za január 2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v  tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa    čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 Športovo – technická komisia:

OV ZT BFZ Seniorov nariaďuje odohrať z dôvodu preloženia  stretnutí U17 a U19 ŠK Senec – Vysočina Jihlava zo soboty na nedeľu o 13:00 a 15:00hod :

 1. kolo B skupina (UT Montostroj)

21.2.2015 (SOBOTA) 10:00  BCT – CH. Grob
22.2.2015 (NEDELA) 09:00  P.ÚLANY – MALINOVO
22.2.2015 (NEDELA) 11:00  VAJNORY – VINIČNÉ

OV ZT BFZ trestá :

Tomáš Adámek ( FK Jabloňové – seniori) – vylúčený po 2ŽK –  – DO  – ZPČ na 1 stretnutie v ZT Nepodmienečne od 19.2.2015

Jaroslav Tomas (TJ Jarovce – dorast) vylúčený po 2ŽK –  – DO  – ZPČ na 1 stretnutie v ZT Nepodmienečne od 19.2.2015

OV ZT BFZ oznamuje, že stretnutie 4.kola ZT BFZ Dorastu  MŠK Králová pri Senci – FC Ružinov sa neodohralo z dôvodu choroby hráčov MŠK Králová pri Senci. OV ZT BFZ dorastu rozhodol, že stretnutie sa odohrá v náhradnom termíne, ktorý bude zverejnený v budúcej ÚS.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (Dom športu). Program oboch seminárov bol poslaný elektronickou poštou. Termín pre uskutočnenie platieb za seminár rozhodcov a nahlásenie dvojíc na ubytovanie je do 20.2.2015.

Ospravedlnenia: Tanglmayer 20.2.-9.3. (s výnimkou seminára).

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že k 13.02.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics, T. Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci, M. Kuma  (21)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, Holásek, P. Bogár, I. Pravda (11)

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

21.2.2015 – finále ZHL ml. a st. žiakov o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – hala DŠ Junácka 6 BA.
Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004) – ZŠ regiónu Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – máj 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ regiónu  Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015    Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015    ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka. Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov možno podávať do 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2014/2015 o Pohár ZSE, a.s., ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v spolupráci s KM BFZ vo dvoch vekových kategóriách – mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2002 a mladší) a starší žiaci (nar. po 1. 1. 2000 a mladší) vyvrcholí v sobotu 21.2. 2015 finálovými stretnutiami.

Program  finálovej časti Zimnej halovej ligy BFZ starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s.: 

Mladší žiaci (Hala Domu Športu SZTK – Junácka 6, Bratislava)

Finálová časť – 21. 2. 2015 (sobota): 9,00 hod. I. semifinále: Ivanka – ŠKP Dúbravka, 9,50 hod. II. semifinále: Žolík Malacky – SDM Domino. 10,40 hod. o 3. miesto /porazení zo semifinále/, 11,20 hod. finále o 1. miesto. 12,20 hod. slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien.

Starší žiaci (Hala Domu Športu SZTK – Junácka 6, Bratislava)

Finálová časť – 21. 2. 2015 (sobota): 12,30 hod. I. semifinále: FK Dúbravka – Žolík Malacky, 13,20 hod. II. semifinále: Šamorín/Hamuliakovo – SDM Domino. 14,10 hod. o 3. miesto /porazení zo semifinále/, 15,00 hod. finále o 1. miesto. 15,50 hod. slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že v sezóne 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D oznamuje, že zimný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční dňa 14.3.2015. Program bol všetkým zaslaný elektronickou poštou. Miesto konania je Spojená škola (bývalá PTŠ-ka), ul. SNP č.30, Ivanka pri Dunaji.

Preto upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, ktorí počas zimnej prestávky zmenili svoje e-mailové adresy, aby nové nahlásili na e-mail:  pincek.j@centrum.sk.

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzavretia dohody o vykonanej práce na rok 2015 .

Podpis dohody sa robí u  p. Ščibranyovej, sekretárky BFZ, s ktorou si treba dohodnúť vopred termín. Zároveň je potrebné priniesť so sebou kópiu OP z oboch strán a kópiu preukazu poistenca. V prípade nepodpísania dohody nebudú takýto rozhodcovia a delegáti nominovaní na žiadne stretnutia.

Komisia mládeže:

 1. KM žiada FK aby do 10.3.2015 zaslali prípadné požiadavky ohľadne zmeny hracieho dňa, resp. hracieho času pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 / týka sa súťaží SZV A, SZV B, MZV A, MZV B /
 2. Termíny akcií výberov ObFZ Bratislava vidiek:

U 12 / roč.2003 / – trener: Pavel Galamboš

sobota 14.3.2015 o 11,00 hod. – kontrolný zraz vo Viničnom / širší výber hráčov /

sobota 28.3.2015 o 11,00 hod. – kontrolný zraz vo Viničnom / užší výber hráčov /

štvrtok 9.4.2015 – turnaj 6 družstiev v rámci regionu BFZ

U 11 / roč. 2004 / – trener: Patrik Pomichal

marec 2015 – kontrolný zraz

apríl 2015 – prípravné stretnutie ObFZ BA vidiek – ObFZ BA mesto

U 9 / roč.2006 / – tréner bude určený

8.5.2015 – medzinárodný turnaj pod záštitou ŠK Slovan Bratislava, turnaj sa uskutoční vo Vysokej pri Morave.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI