Úradná správa č. 35 zo dňa 13.3.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová je od 13.02.2015 práceneschopná. Predpokladaný nástup do práce nie je zatiaľ určený.
Počas práceneschopnosti ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, nech sa obrátia na p. Pavla Príkopu a Jozefa Pavlíka

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal prípravou Konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 18.03.2015 o 18,00 hod. v aule Domu športu. Pozvánky boli zaslané vybraným FK a zvoleným delegátom. .

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Disciplinárna komisia:

U.č. 264: Michal Kovašich (1198782), TJ Čunovo – S4A, žiadosť o zmenu disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia, t.j.2 mesiace podmienečne odkladá, podľa DP čl.41/1,2,3 do 30.6.2015 – uvoľnená športová činnosť od 13.03.2015. /10.-€/

U.č. 265: Lukáš Pilo (1260251, ŠK Vrakuňa – SD3R, žiadosť o odpustenie disciplinárneho opatrenia. DK zamieta z dôvodu závažnosti previnenia a žiadosť nespĺňa povinné náležitosti./5.-€/

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa   čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK berie na vedomie: Odhlásenie družstva FC ŠKP Inter Dúbravka Bratislava zo súťaže S4A. Výsledky družstva sa anulujú, družstvá vyžrebované s FC ŠKP Inter Dúbravka Bratislava budú mať voľný žreb. FC ŠKP Inter Dúbravka Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.6 vo výške 600€.

ŠTK vyžrebovala 2. kolo Pohára BFZ seniorov, ktoré sa odohrá v termíne 15. 4. 2015 o 17:00 hod., nasledovne:

ŠK Vrakuňa – FC Malacky
MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Tomášov
ŠK Báhoň – FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Šenkvice – TJ Rovinka
ŠK Sv. Jur – FC Rohožník
PŠC Pezinok – OFK Dunajská Lužná
ŠK Lozorno – FK Inter Bratislava
SDM Domino Bratislava – FK Rača Bratislava

ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa a hracieho času:
FK ŠK Danubia Bratislava – SOBOTA 10:00hod. Ihrisko HRUBÝ ŠÚR od 15.kola.
Stretnutie 14.kola FK ŠK Danubia Bratislava – SDM Domino sa odohrá dňa 14.3.2015 o 15:00hod.

ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
S3BA 19.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Stupava dňa 3.4.2015 o 16:00hod.
SD3R 17. kolo TJ Záhoran Kostolište – OFK Dun. Lužná dňa 21. 3. 2015 o 10:30 hod.
MD3R 16. kolo TJ Slávia Ekonóm Bratislava – TJ Veľké Leváre dňa 26. 3. 2015 o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí zo zmenou termínu stretnutia:
S4A 17.kolo FK ŠK Danubia – SFC Kalinkovo dňa 31.3.2015 o 17:00hod.

ŠTK oznamuje zmeny stretnutí z dôvodu kolízií družstva FC Petržalka Akadémia (MD3R)
21.kolo FC Petržalka – FK BCT Bratislava dňa 19.4.2015 o 14:30hod.
25.kolo FC Petržalka – ŠK Tomášov dňa 17.5.2015 o 15:00hod.
30.kolo FC Petržalka – ŠK Žolík Malacky dňa 26.5.2015 o 17:30hod.
27.kolo FC Petržalka – FK Rača Bratislava dňa 31.5.20125 o 15:00hod.

ŠTK súhlasí s nahlásenými zmenami hracích dní a hracích časov:
SD3R 26. kolo FC Rohožník – PŠC Pezinok dňa 13. 5. 2015 o 17:00 hod.
SD3R 29. kolo PŠC Pezinok – FC Petržalka akadémia dňa 14. 6. 2015 o 9:30 hod.
MD3R 20. kolo PŠC Pezinok – SDM Domino Bratislava dňa 8. 4. 2015 o 16:00 hod.
MD3R 21. kolo Lokomotíva D. N. Ves – PŠC Pezinok dňa 15. 4. 2015 o 17:00 hod.
MD3R 26. kolo PŠC Pezinok – FK Rača Bratislava dňa 6. 5. 2015 o 17:00 hod.
MD3R 30. kolo PŠC Pezinok – FC Zohor dňa 28. 5. 2015 o 17:30 hod.

ŠTK ruší z dôvodu choroby hráčov nasledovné stretnutia, ktoré sa mali odohrať 15. 3. 2015:
MD3R 16. kolo Lokomotíva D. N. Ves – FK Rača Bratislava

ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa aj času MŠK Iskra Petržalka (MD3R):
NEDEĽA, 10:30 hod.

ŠTK súhlasí so žiadosťou ŠK Žolík Malacky na zmenu hracieho času stretnutia
SD3R 17. kolo ŠK Žolík Malacky – ŠK Vrakuňa dňa 21. 3. 2015 o 12:00 hod.

ŠTK oznamuje:
Súpisky pred jarnou časťou ročníka 2014/2015 sa nepredkladajú. V prípade potreby zmeny ( vymazanie hráčov a doplnenie nových) v sezónnej súpiske napíšte tieto na email: jan.farbula@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ bol určený na 27.3. o 17.00. Pozvánky účastníkom budú poslané elektronickou poštou. Vzhľadom na ich väčší počet sa seminár uskutoční v zasadačke SFZ. Zraz pozvaných bude vo vestibule.

Berie na vedomie oznámenie P. Gráca o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu a ďakuje menovanému za jeho pôsobenie v súťažiach riadených BFZ.

V súvislosti so začiatkom jarnej časti súťažného ročníka dôrazne upozorňuje rozhodcov na uzatváranie zápisov o stretnutí v súlade s pokynmi (v stretnutiach hraných 7.-8.3. to nedodržal D. Bláha).

Ospravedlnenia: Polomský 21.3., 1.-5.4.

Trénersko – metodická komisia:

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie :

Termíny uskutočnenia –
1. časť :
29.4. – 2.5.; 2.časť : 13.5. – 16.5.; 3.časť : 1.6. – 3.6. a skúšky : 25.6.2015

Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics, T. Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci, M. Kuma, B. Juhas, D. Huszár, J. Hodulík, P. Brunner, J. Hodulík, V. Zlacký (27)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).

Prihlásení :
Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák   (15)

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R od 1.9.2004 a ml.)

Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)

09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava

29.4.–2.5.15 1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

27.-29.4.2015   Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné

10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie

13.5.–16.5.15 2.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015  Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)

1.6.–3.6.2015 3.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

25.6.2015   Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov možno podávať do 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

 1. KM oznamuje FK hrajúcim súťaž prípraviek PMA1, že dňa 10.3.2015 odhlásil FK Lokomotíva Devínska Nová Ves svoje družstvo zo súťaže. Doterajšie dosiahnuté výsledky boli anulované. Družstvá budú mať voľno. FK Lokomotíva Devínska Nová Ves bude v mesačnej zbernej faktúre pripočítaný poplatok vo výške 200 € /RS čl.3.6/
 1. KM upozorňuje FK na termíny dohrávok neodohratých stretnutí z jesennej časti
  PMA 1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – UT 31.3.2015 o 15,00 hod.
  PMB 1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – UT 31.3.2015 o 16,15 hod.
  PMC   – 8.kolo: Ružinov – Rača – UT 31.3.2015 o 15,00 hod.
  PMA 3 – 9.kolo: Danubia – ŠKP Inter B – UT 31.3.2015 o 16,00 hod.
 2. Schválené zmeny

PMB1 – 10.kolo: Domino – ŠKP – UT 14.4.2015 o 16,00 hod.
PMB1 – 14.kolo: Domino – DNV – UT 5.5.2015 o 16,00 hod.
PrPK – 13.kolo: Sv.Jur – Limbach – ŠT 16.4.2015 o 17,00 hod.
PrPK – 14.kolo: PŠC Pezinok – Sv.Jur – ŠT 23.4.2015 o 17,00 hod.
PrPK – 20.kolo: Vištuk – Sv.Jur – ŠT 4.6.2015 o 18,00 hod.
PrPK – 19.kolo: Vištuk – Jablonec – NE 31.5.2015 o 15,00 hod.

 1. Úprava hracích dní a časov družstiev prípraviek FK Rača / kolízia stretnutí /

10.kolo – SO 11.4.2015 : Rača – DNV /  PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /
11.kolo – SO 18.4.2015: Rača – Senec / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30
12.kolo – SO 25.4.2015: Rača – K.Ves / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30
13.kolo – PI 1.5.2015: Rača – Domino / PMA1 – 9,30, PMB1 – 10,45, PMC – 12,00
15.kolo – SO 16.5.2015: Rača – ŠKP / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /
17.kolo – SO 30.5.2015: Rača – Ružinov / PMA1 – 14,00, PMB1 – 15,15, PMC – 16,30 /

 1. Úprava hracích dní a časov družstiev prípraviek FC Petržalka akadémia

PMB1 – 11.kolo: Petržalka – Domino – ŠT 16.4.2015 o 17,00 hod.
PMB1 – 13.kolo: Petržalka – ŠKP – ŠT 30.4.2015 o 17,30 hod.
PMB1 – 18.kolo: Petržalka – Senec – UT 2.6.2015 o 17,30 hod
PMC  – 11.kolo: Petržalka – Domino – STR 15.4.2015 o 17,00 hod
PMC  – 13.kolo: Petržalka – ŠKP – STR 29.4.2015 o 17,30 hod.
PMC  – 16.kolo: Petržalka – Rača – STR 20.5.2015 o 17,30 hod.
PMC  – 18.kolo: Petržalka – Senec – STR 3.6.2015 o 17,30 hod.

 1. Zmena hracích časov z dôvodov kolízie stretnutí

PMA 1 – 10.kolo: Domino – ŠKP – SO 11.4.2015 o 12,00 hod.
PMC   – 10.kolo: Domino – ŠKP – SO 11.4.2015 o 12,00 hod.
PMA 1 – 17.kolo: Domino – FK Inter – SO 30.5.2015 o 12,00 hod
PMB 1 – 17.kolo: Domino – FK Inter – SO 30.5.2015 o 12,00 hod.
PMC   – 17.kolo: Domino – FK Inter – SO 30.5.2015 o 13,00 hod.

 1. Zmena hracieho dňa a času

KM oznamuje FK, že družstvo prípravky ŠK Čataj / súťaž PrSC / odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 v sobotu so začiatkom o 10,00 hod.

 1. Zmena hracieho času

KM oznamuje FK, že družstvo prípravky ŠK Láb / súťaž PrMA / odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 v nedeľu so začiatkom o 9,30 hod.

 1. Oprava hracieho času / chyba v ISSF /

PMA2 – 11.kolo: Vrakuňa – Ivanka – SO 18.4.2015 o 9,00 hod.
PMB2 – 11.kolo: Vrakuňa – Ivanka – SO 18.4.2015 o 10,30 hod.

Všetky uvedené zmeny sú už upravené v ISSF

 1. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že v dňoch 17.3. – 20.3.2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnia základné kolá ZŠ 1. stupňa súťaže MC Donald´s CUP podľa zaslaných propozícií na základe prihlásených ZŠ. V súťaži štartujú žiaci a žiačky narodené od 1.9.2004 a mladšie. Z každej skupiny / celkove je ich 16/ postupujú prvé dve družstvá ZŠ do okresného kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 13.-17.4. 2015.

ObFZ Bratislava – mesto

Zoznam delegátov na Konferenciu BFZ 18. 3. 2015 za OBFZ Bratislava-mesto:

1. Jozef Valovič   ŠK Slovan Bratislava
2. Novotný Marián   FK Inter Bratislava
3. Šimonič Boris   FK Rača  
4. Randa Vladimír FC Ružinov   Bratislava
5. Straka Branislav   MFK Rusovce
6. Vlček Michal   Lokomotíva Devínska Nová Ves
7. Ábel Juraj   ŠK Vrakuňa Bratislava
8. Fojtík Ľubomír FK ŠK Danubia Bratislava
9. Miroslav Janky   FK Dúbravka Bratislava
10. Mravec Miroslav   FC ŠKP Dúbravka Bratislava
11. Meszáros Roman   FK Lamač Bratislava
12. Pavlík Radovan   SDM Domino Bratislava
13. Vajda Róbert   FK Vajnory
14. František Bodics TJ Čunovo Bratislava
15. Bokroš Martin FK BCT Bratislava
16. Lojdl Tomáš MŠK Iskra Petržalka
17. Savčinský Richard FKM Karlova Ves Bratislava
18. Macho Marcel FC Volskwagen Bratislava
19. Kunst Rastislav FC Petržalka akadémia
20. Klinko Peter   ŠK Krasňany Bratislava
21. Prívracký Peter Slávia Ekonóm Bratislava
22. Roštár Miroslav TJ Jarovce Bratislava
23. Rybár Roman FK Scorpions Bratislava
24. Straka Tomáš   MFK Podunajské Biskupice
25. Bôbik Igor   FA Lafranconi FTVŠ UK

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Zoznam FK delegovaných na Konferenciu BFZ 18. 3. 2015 za OBFZ Bratislava-vidiek

2. liga
ŠK SFM Senec (1)                                                Denis Marton

3. liga        
OFK Dunajská Lužná                                          Milan Bališ
ŠK Bernolákovo                                                    Juraj Senáši
Slovan Ivanka pri Dunaji                                     Dušan Paška
MŠK Kráľová pri Senci                                        Dušan Šebok
Rovinka                                                                   Jaroslav Omaník
OŠK Slovenský Grob                                           Ľubomír Zápražný
ŠK Svätý Jur                                                          Anton Herhonek
Tatran Stupava                                                      Ivan Morávek
ŠK Lozorno                                                            Vladimír Rybár
Slovan Most pri Bratislave                                  Marek Rendek
FC Rohožník                                                          Vladimír Báchor
ŠK Báhoň                                                              Dušan Švorc
Šport klub Tomášov                                           Alexander Nagy
Slovan Viničné (14)                                            Pavel Galamboš                             

4. liga
ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká                    Miloš Sládeček
Karpaty Limbach                                                  Matej Farbula
SFC Kalinkovo                                                      Peter Fridrich
Družstevník Malinovo                                         Tibor Peller
ŠK Šenkvice                                                          Dušan Černay
FC Malacky 2013                                                  Daniel Greif
Záhoran Jakubov                                                  Vladimír Novák
FK Jablonové                                                        Július Pavlíček
Veľké Leváre                                                         Jozef Hlavenka
FC Zohor                                                                Peter Pavlačič
Družstevník Závod                                               Adrián Mikulič
FC Družstevník Budmerice                                Jozef Babuška
ŠFK Prenax Jablonec                                          Radoslav Bacigal
PŠC Pezinok                                                         Igor Andel
Záhoran Kostolište                                              Lukáš Tománek
TJ Dubová (16)                                                     Vladislav Manduľák 

5. liga
ŠK Nová Dedinka (C)                                           Ľubomír Hrmo
ŠKO Miloslavov (C)                                              Viktor Riegel
Grinavský futbalový klub (B)                             Dušan Petráš
Družstevník Doľany (B)                                       Ľubka Kleinová
TJ NV Pernek (A)                                                  Kristína Prokopová
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš (A)                     Viliam Tarkoš
Baník Pezinok Cajla (B)                                       Milan Vencel
ŠK Igram (C)                                                          Peter Nemček
ŠK Gajary (A)                                                         Mário Wirth

Účasť štatutárnych zástupcov klubov je nutná. Začiatok konferencie je o 18.00 h v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene dátumu a času stretnutia

SD4VB 11.kolo Doľany – Igram           dňa 1.5.2015     o 16,30 hod
S5VB     28.kolo Doľany – Grinava       dňa 1.5.2015   o 14,00 hod

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene miesta stretnutia

S5VB   19.kolo Sv. Jur B – Častá        dňa 26.4.2015 UHČ ( malo sa hrať v Častej)
S5VB   26.kolo Častá – Sv. Jur B         dňa 14.6.2015 UHČ ( malo sa hrať vo Sv. Juri)

 1. ŠTK na základe RS č. 3.3 z dôvodu nedostatočného počtu R prekladá nasledovné stretnutia seniorov (S5VA,S5VB,S5VC) z nedele na sobotu v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015:
5.liga skupina A.
12. kolo 28.3.2015 M. Leváre -Suchohrad
13. kolo 4.4.2015 Pernek – Kuchyňa
14. kolo 11.4. 2015 Z. Ves – Gajary
15. kolo 18.4.2015 Borinka – Vysoká
16. kolo 25.4.2015 Gajary – Pernek
17. kolo 2.5. 2015 Pl. Mikuláš – Studienka
18.kolo 9.5.2015 Rohožník „B“ – Z. Ves
19. kolo 16.5.2015 Suchohrad – Borinka
20. kolo 23.5.2015 Vysoká – Pl. Mikuláš
21. kolo 30.5. 2015 Studienka – Gajary
22. kolo 6.6.2015 Pernek – M. Leváre
5. liga skupina B.
15. kolo 28.3.2015 Modra – Vištuk
16. kolo 4.4.2015 Vinosady – Grinava
17. kolo 11.4.2015 Cajla – Sv. Jur „B“
18. kolo 18.4.2015 Vištuk – Častá
19. kolo 25.4.2015 Grinava – Modra
22. kolo 16.5.2015 Doľany – Sv. Jur „B“
23. kolo 23.5.2015 Grinava – Vinosady
24. kolo 30.5.2015 Sv. Jur „B“ – Cajla
25. kolo 6.6.2015 Častá-Vištuk
26. kolo 13.6.2015 Doľany – Cajla
5. liga skupina C
15. kolo 28.3.2015 Ch. Grob-Králová p. S
16. kolo 4.4.2015 N. Dedinka – Igram
17. kolo 11.4.2015 Čataj – Hr. Šúr
18. kolo 18.4.2015 Kaplná – Miloslavov
19.kolo 25.4.2015 Čataj-Igram
20. kolo 2.5.2015 Ch. Grob – Hr. Šúr
21. kolo 9.5.2015 N. Dedinka-Králová p.S
22. kolo 16.5.2015 Miloslavov – Čataj
23. kolo 23.5.2015 Hr. Šúr – N. Dedinka
24. kolo 30.5.2015 Igram – Kaplná
25. kolo 6.6.2015 Čataj-Blatné
26. kolo 13.6.2015 Kaplná – Ch. Grob

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D oznamuje, že zimný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční dňa 14.3.2015.Program bol všetkým zaslaný elektronickou poštou. Miesto konania je Spojená škola (bývalá PTŠ-ka), ul. SNP č.30, Ivanka pri Dunaji.

Komisia mládeže:

 1. Zrušenie kontumácie

KM na základe žiadosti ŠK Nová Dedinka ruší kontumáciu stretnutia 9.kola MZV B medzi družstvami ŠK Nová Dedinka – ŠK Čataj, ktoré sa 16.11.2014 neodohralo pre nedostavenie sa družstva ŠK Čataj na stretnutie. KM ďakuje touto cestou ŠK Nová Dedinka za zmysel pre fair-play a ochotu odohrať stretnutie .
Termín dohrávky: ŠK Nová Dedinka – ŠK Čataj – streda 1.4.2015 o 17,00 hod.

 1. KM žiada FK hrajúce súťaže starších a mladších žiakov, aby do 25.3.2015 zaslali všetky požiadavky na zmeny v sezónnych súpiskách / doplnenie o nových hráčov, resp. vymazanie hráčov /. Požiadavky je potrebné zaslať na mailovú adresu predsedu KM.
 2. Zmena hracieho času – starší žiaci ŠK Láb / súťaž SZV A /

KM oznamuje FK, že družstvo starších žiakov ŠK Láb, odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 v nedeľu o 11,00 hod.

 1. Schválená dohoda

SZV B – 12.kolo: Most – Doľany – piatok 10.4.2015 o 16,30 hod.

Všetky zmeny sú vykonané v ISSF

 1. KM v súlade s RS čl.16.3. zverejňuje širšiu nomináciu hráčov U12 / roč.2003 /

na kontrolný zraz v pondelok 16.3.2015 o 16,30 hod. na štadióne vo Viničnom.

                                        Nominácia

Rastislav HARAMIA    Ž.Malacky                Damián ČECH      ŠK Láb
Patrik KUMA               Ž.Malacky                Mário GUŠTAFÍK Sl.Viničné
Andrej ŠIMEK             Ž.Malacky                Marek PETRO       ŠK N.Dedinka
Ľuboš MRLÁK             Ž.Malacky                Gabriel VOROS     ŠK N.Dedinka
Dominik TÓTH            Š.Hamuliakovo         Etienne TÓTH        Sl.Modra
Adam PILARČÍK         Š.Hamuliakovo         Lukáš ŠOKA          ŠK Šenkvice
Marco GÁL                 ŠK Bernolákovo        Patrik HÁJNIK        ŠK Šenkvice
Dávid ĎUGEL             ŠK Bernolákovo       Erik BAĎURA         ŠK Sv.Jur
Martin ŽILAVÝ            FK Studienka           Peter KYSELICA     ŠK Sv.Jur
Matúš ŠTEFKOVIČ     Sl.Ivanka                 Matej ZVOLENSKÝ  Sl.Grob
Lukáš ŠTEFKOVIČ     Sl.Ivanka                 Matej MATULA        Sl.Grob
Jakub KREJCAR        Sl.Ivanka                 Daniel JANŠÁK       D.Lužná
Martin DEŽULIAN       Sl.Ivanka                 Denis SUCHÁNEK  D.Lužná
Thomas PETROVSKÝ Sl.Ivanka                 Tomáš TELEK         SFC Kalinkovo
Denis KOLÍNEK          SFC Kalinkovo

Tréneri: Pavel GALAMBOŠ – 0903 208703 – hlásiť ospravedlnenia hráčov
Matúš KUMA – 0905 416132 – hlásiť ospravedlnenia hráčov.
Vedúci: Ivan KONEČNÝ

Výstroj hráčov: vlastná treningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 16.3.2015 o 16,30 hod. na štadióne vo Viničnom

 1. KM v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov U11 / roč.2004 / na kontrolný zraz v utorok 17.3.2015 o 15,45 hod. na štadióne vo Veľkom Bieli.

                                        Nominácia

Vincent GRÚBER      ŠK Senec                 Rastislav VAVRÍČEK  ŠK Lozorno
Samuel BENKO         ŠK Senec                 Matej KOVALÍK           TJ Jakubov
Benjamín CHOBOT    ŠK Senec                Dávid RABEK              FC Zohor
Michal POLČÁK         ŠK Senec                Patrik ĎURICA            ŠK Láb
Tibor MESZÁROŠ      ŠK Senec                Matúš HORVAT           Sl.Viničné
Charlia ZELENKA      ŠK Senec                 Matej RIZNIČ              ŠK Sl.Bratislava
Tomáš VAŠKO          ŠK Bernolákovo        Martin BLANAROVIČ   TJ Rovinka
Jakub PLAVNÍK        SFC Kalinkovo          Denis SZIKHART         MŠK Kraľova
Pavlína HRDLIČKOVÁ SFC Kalinkovo       Patrik VOLF                 ŠK Sv.Jur
Samuel ŠUTTA         ŠK Šenkvice             Samuel POPELÁK        ŠK Sv.Jur
Samuel KAKAŠ         ŠK N.Dedinka

Tréneri: Patrik POMICHAL – 0911 699016 – hlásiť ospravedlnenia hráčov
Patrik VOLF – 0905 380844 – hlásiť ospravedlnenia hráčov
Vedúci: Vladimír RABEK

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: utorok 17.3.2015 o 15,45 hod. na štadióne vo Veľkom Bieli.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI