Úradná správa č. 37 zo dňa 27.3.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová je od 13.02.2015 práceneschopná. Predpokladaný nástup do práce nie je zatiaľ určený.
Počas práceneschopnosti ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, nech sa obrátia na p. Pavla Príkopu a Jozefa Pavlíka do 1.4. 2015 /streda/ 13,00 hod.

Nové zloženie výboru OFK Dunajská Lužná z mimoriadnej členskej schôdze dňa 23.2. 2015:

Prezident – Ing. Ivan Brhel
VP – Ing. Milan Bališ, Ing. Koloman Ondruš
GM – PeadDr. Juraj Jánošík
Členovia výboru – Peter Hubert, Karol Puchner

Štatutárnymi zástupcami ŠK Vrakuňa zo dňa 21.2. 2015 sú:
Prezident – Ing. Martin Moravčík /m: 0903 796419
VP – Ivan Ďurčo /m: 0905 742858/

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363,
e-mail: ruzekivan@gmail.com;

Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.
Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.
ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156,
e-mail: minarikp4458@azet.sk.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 284: Dušan Čuperka /1087062/ (ŠFK Prenaks Jablonec S4B), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 46/1a,2 od 23.03.2015.
U.č. 285: Viktor Čemez /1311305 (ŠK Vrakuňa SD3R) – vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 2b od 22.03.2015.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3, od 23.03.2015:

U.č. 286: Juraj Senaši /1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA)
U.č. 287: Michal Malecký /1218483/ (ŠK Tomašov S3BA)
U.č. 288: Patrik Volf /1068913/ (ŠK Svätý Jur,S3BA) ,
následne za HNS po stretnutí voči delegovanej osobe, pozastavenie výkonu športovej činnosti do vyriešenia prípadu od 23.3.2015. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 1.4.2015 o 16,30 hráča Patrika Volfa – zaslal vyjadrenie k situácii po stretnutí, osobne sa dostavil na DK a vysvetlil celú situáciu po stretnutí. Ďalej pozýva rozhodcov stretnutia: Daniela Dujavu, Tomáša Straku a Borisa Pariláka a DS Štefana Ľuptáka, kapitánov oboch družstiev Mária Záveterníka- OŠK Sl. Grob, Petra Doležaja, hráča Jána Spodniaka – ŠK Sv. Jur a HU OŠK Slovenský Grob p. Ľuboša Zápražného na konfrontáciu a vyjadrenie sa k HNS po stretnutí. V prípade nedostavenia sa pozvaných osôb na prejednanie priestupku, môže pozvaným osobám DK uložiť poriadkovú pokutu v zmysle DP čl. 75/2.

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a od 23.03.2015 :

U.č. 289: Štefan Krištofič /1235924/ (ŠK Bernolákovo S3BA)
U.č. 290: Matej Krištofík /1184659/ (ŠK Bernolákovo S3BA)
U.č. 291: František Kecskéš /1198189/ (OFK Dunajská Lužná S3BA)
U.č. 292: Marek Zechmeister /1232009/ (FK Dúbravka BA S4A)
U.č. 293: Roman Horváth /1233150/ (FC Zohor S4B)
U.č. 294: Štefan Kovarík /1149224/ (FC Malacky S4B) od 22.03.2015
U.č. 295: DK na základe podnetu KR BFZ zo dňa 25.3.2015, začína disciplinárne konanie voči hráčovi Jakubovi Bognárovi RP č. 1233870 /   ŠK Bernolákovo / a zastavuje mu činnosť nepodmienečne  od 27.3.2015 až do vyriešenia prípadu a pozýva ho na zasadnutie DK dňa 1.4.2015 o 16:15, ohľadom priestupku v stretnutí ŠK Bernolákovo – TJ Rovinka, ktoré sa odohralo 15.3.2015. V prípade nedostavenia sa na prejednanie priestupku, môže byť menovanému uložená poriadková pokuta v zmysle DP čl. 75/2.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S3BA 19.kolo TJ Rovinka – FK Slovan Most pri Bratislave dňa 3.4.2015 o 16:00hod.
S3BA 19.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Tomášov dňa 3.4.2015 o 15:00hod.
S3BA 19.kolo ŠK Bernolákovo – FK Inter Bratislava dňa 3.4.2015 o 15:00hod.
S4A 17.kolo ŠK Štart Nepočujúci – FK Vajnory dňa 2.4.2015 o 17:00hod.

ŠTK súhlasí zo zmenou hracieho času stretnutia:
SD3R 22.kolo ŠK Báhoň – MŠK Iskra Petržalka dňa 26.4.2015 o 16:30hod.

ŠTK po upozornení od zástupcu ŠK Bernolákovo a na základe vlastného prešetrenia ruší kontumáciu stretnutia 16.kola S3BA ŠK Bernolákovo – TJ Rovinka. ŠTK šetrením zistila, že hráč Andrej Mundi (reg. Číslo 1165307) mal požiadané o vydanie RP dňa 13.3.2015, bol overiteľný v ISSF systéme, ale v čase stretnutia(15.3.2015) ešte nemal vydaný RP a preto nemohol dodržať článok 7 RS a článok 35/2b SP. Výsledok, dosiahnutý na ihrisku (2:2) ponechávame v platnosti. Za spôsobenú chybu sa ŠK Bernolákovo ospravedlňujeme.

ŠTK kontumuje:
S4B 15.kolo Záhoran Kostolište –FC Zohor 0:3 kontumačne podľa SP čl. 100/i v náväznosti na čl. 35/2b.

ŠTK berie na vedomie:
Odstúpenie družstva MFK Rusovce zo súťaže SZRL. Výsledky družstva sa anulujú, družstvá vyžrebované s MFK Rusovce budú mať voľný žreb. MFK Rusovce bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.6 vo výške 200€.

ŠTK odstupuje:
Za opakované porušenie čl.2 ( Neoznačená US) na DK ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká (S4B).

ŠTK upozorňuje FK:
V súťažiach S3BA, S4A a S4B na povinnosť umožniť vzhliadnutie videozáznamu DS po stretnutí na jeho požiadanie. V prípade neumožnenia vzhliadnutia bude FK odstúpený na DK.

ŠTK upozorňuje:
FK Dúbravka (S4A) na dodržiavanie RS čl.2 (zabezpečenie hlásateľskej služby)

Komisia rozhodcov a delegátov:
Fyzické previerky sa uskutočnia dňa 5.5.2015 /utorok/ na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá Garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom.
Opätovne dôrazne upozorňuje rozhodcov na dôslednosť v uvádzaní všetkých údajov a o ich kontrolu pred uzatváraním zápisov o stretnutí (v predchádzajúcom kole V. Martiš).
Pozýva na zasadnutie dňa 31.3. (utorok!) o 17.45 M. Havrilu, M. Lackoviča a M. Jablonického, o 18.15 P. Gažiho, M. Bohuna a V. Ondruška, o 18.30 D. Dujavu, T. Straku, B. Pariláka a Š.
Ospravedlnenia: Parilák 2.-6.4.; Lauer 3.-6.4.; Martiška 11.-12.4.; Dávid 4.-5.4.; Havrila od 26.3. do prihlásenia; Dadykin 3.-7.4.; Šuniar od 30.3. do prihlásenia; Beňo 3.-7.4.; Jablonický 4.-9.4.; Keller 11.-12.4.;.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že k 27.03.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák, M. Gejdoš, M. Kurajová, I. Klas, D. Katona, M. Pokorný, M. Ritomský, M. Vasaráb, Sz. Bergendi   (23)

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Apríl – máj 2015 – súťaž ZŠ MC Donald´s CUP – okresné kolá 13.-17.4. 2015 – (r. od 1.9.2004 a ml.)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
29.4.–2.5.15 1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
27.-29.4.2015   Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
13.5.–16.5.15 2.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
19.5.2015 Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
1.6.–3.6.2015 3.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003
25.6.2015   Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov možno podávať do 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

 1. Schválené predohrávky stretnutí

PMB1 – 13.kolo: DNV – K.Ves – ŠT 23.4.2015 o 16,30 hod.
PMC – 13.kolo: DNV – K.Ves – ŠT 23.4.2015 o 17,45 hod.
PMC – 14.kolo: Domino – DNV – PO 20.4.2015 o 17,45 hod.
PMC – 16.kolo: Domino – K.Ves – ŠT 14.5.2015 o 18,00 hod.

Všetky uvedené zmeny sú už upravené v ISSF

 1. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že v dňoch 17.3. – 20.3.2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnili základné kolá ZŠ 1. stupňa súťaže 17. ročníka MC Donald´s CUP 2014/2015. V súťaži štartujú žiaci a žiačky narodené od 1.9.2004 a mladšie. Z každej skupiny / celkove je ich 16/ postúpili prvé dve družstvá ZŠ do okresného kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 13.-17.4. 2015.

Komisia ženského futbalu:

Schvaľuje dohodu klubov ŠK Slovan Bratislava a ŠK Senec na dohrávke 11 kola RL žiačok ŠK Slovan Bratislava – ŠK Senec na 2.4.2015 o 10:30 n štadióne Rapidu Bratislava

Dôrazne upozorňuje kluby, že zmeny termínov 7 dní pred stretnutím nebudú akceptované. Dôrazne upozorňuje kluby, že nie je možné uzatvárať dohody náhradných termínov na nedeľu po 12:00 ani v pracovných dňoch pred 16:00

Obsadenie rozhodcov /11.4 – 12.4/ :
11.4.2015 08:30   ŠK SENEC   – FK Dúbravka Bratislava
12.4.2015 10:00   FC Petržalka – FKM Karlova Ves Bratislava
12.4.2015 11:30   ŠK Svätý Jur – ŠK Slovan Bratislava futbal

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363,
e-mail: ruzekivan@gmail.com;

Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.
Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.
ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156,
e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa pre stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 : OFK Vysoká pri Morave odohrá domáce stretnutia v nedeľu UHČ !
 2. ŠTK na základe RS č. 3.3 z dôvodu nedostatočného počtu R prekladá nasledovné stretnutia seniorov (S5VA,S5VB,S5VC) z nedele na sobotu v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 (Upravené ):
5.liga skupina A.
12. kolo 28.3.2015 M. Leváre – Suchohrad
13. kolo 4.4.2015 Pernek – Kuchyňa
14. kolo 11.4. 2015 Pl. Mikuláš – M. Leváre
15. kolo 18.4.2015 Borinka – Vysoká
16. kolo 25.4.2015 Gajary – Pernek
17. kolo 2.5. 2015 Pl. Mikuláš – Studienka
18. kolo 9.5.2015 Rohožník „B“ – Z. Ves
19. kolo 16.5.2015 Suchohrad – Borinka
20. kolo 23.5.2015 Vysoká – Pl. Mikuláš
21. kolo 30.5. 2015 Studienka – Gajary
22. kolo 6.6.2015 Pernek – M. Leváre
5. liga skupina B.
15. kolo 28.3.2015 Modra – Vištuk
16. kolo 4.4.2015 Vinosady – Grinava
17. kolo 11.4.2015 Cajla – Sv. Jur „B“
18. kolo 18.4.2015 Doľany – Vinosady
19. kolo 25.4.2015 Grinava – Modra
23. kolo 23.5.2015 Modra – Sv. Jur B
24. kolo 30.5.2015 Vinosady – Častá
25. kolo 6.6.2015 Častá – Vištuk
26. kolo 13.6.2015 Doľany – Cajla
5. liga skupina C
16. kolo 4.4.2015 N. Dedinka – Igram
17. kolo 11.4.2015 Čataj – Hr. Šúr
18. kolo 18.4.2015 Kaplná – Miloslavov
19. kolo 25.4.2015 Blatné – CH. Grob
21. kolo 9.5.2015 N. Dedinka – Králová p.S
22. kolo 16.5.2015 Miloslavov – Čataj
23. kolo 23.5.2015 Hr. Šúr – N. Dedinka
24. kolo 30.5.2015 Igram – Kaplná
25. kolo 6.6.2015 Čataj – Blatné
26. kolo 13.6.2015 Kaplná – Ch. Grob

Disciplinárna komisia:

Oznamy :

Uzn. č. 90 : DK upozorňuje všetky FO a hráčov, že pokiaľ im bolo udelené DO v jesennej časti sezóny 2014/2015 s prerušením v zmysle DP čl. 34/7, pokračujú v jeho plnení aj v jarnej časti sezóny.

Uzn. č. 91 : Marek Jablonický 1192393 ( S5VA – FK Borinka ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO 1 týždeň, podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 30.06.2015. ( 10 € )

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D oznamuje, termín náhradného zimného seminára bude 31.3.2015 t.j. v utorok o 16:30 hod. v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave.

Pozvánka bola rozhodcom a delegátom, ktorých sa to týka zaslaná elektronickou poštou.

KR a D žiada všetkých rozhodcov a delegátov,ktorým sa zmenili údaje/ tel.číslo, e-mail, adresa/,aby dali tieto zmeny vedieť na adresu – pincek.j@centrum.sk.

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov, že sa zo soboty na nedeľu posúva čas.

Termín najbližšieho zasadania KR a D bude 31. 3. 2015 o 17:30 hod.
Miesto zasadnutia: Súmračná 27, Bratislava

Komisia mládeže:

 1. Schválenie dohody FK
  MZV A – 13.kolo: Šenkvice – PŠC Pezinok B – PI 1.5.2015 o 9,30 hod.
 2. Zmeny termínov stretnutí
  MZV A – 11.kolo: Sv.Jur – PŠC Pezinok B – UT 14.4.2015 o 18,00 hod.
  MZV A – 12.kolo: Šenkvice – Sv.Jur – PI 8.5.2015 o 9,30 hod.

Všetky zmeny sú vykonané v ISSF

 1. KM v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U 12 / roč.2003 / na tréningový zraz v stredu 1.4.2015 o 17,00 hod. na štadióne vo Viničnom.

N O M I N Á C I A

Rastislav HARAMIA    Ź.Malacky               Dominik TÓTH        Š.Hamuliakovo
Patrik KUMA               Ž.Malacky                 Adam PILARČÍK     Š.Hamuliakovo
Andrej ŠIMEK             Ž.Malacky                  Marco GÁL              Bernolákovo
Samuel SEDLÁK         Ž.Malacky                  Dávid ĎUGEL         Bernolákovo
Matúš ŠTEFKOVIČ     Ivanka                        Martin ŽILAVÝ        Studienka
Lukáš ŠTEFKOVIČ     Ivanka                        Denis KOLINEK      Kalinkovo
Jakub KREJCAR        Ivanka                         Tomáš TELEK        Kalinkovo
Martin DEŽULIAN       Ivanka                        Damián ČECH        Láb
Thomas PETROVSKÝ Ivanka                        Daniel JANŠÁK      D.Lužná
Mário GUŠTAFÍK         Viničné                      Denis SUCHÁNEK  D.Lužná
Peter KYSELICA         Sv.Jur                         Marek PETRO         N.Dedinka
Erik BAĎURA             Sv.Jur                         Patrik SABO            N.Dedinka
Etienne TÓTH             Modra

Tréneri : Pavol Galamboš – /m: 0903 208703/ , Matúš Kuma – /m: 0905 416132/ – hlásiť ospravedlnenie hráčov.
Vedúci: Ivan Konečný
Výstroj hráčov: vlastná treningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz hráčov: streda 1.4.2015 o 17,00 hod. na štadióne vo Viničnom.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI