Úradná správa č. 42 zo dňa 30.4.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že p. Darina Ščibranyová ukončila pracovný pomer ku dňu 30.4. 2015 a na funkciu vedúceho sekretára BFZ nastúpil od 1.5. 2015 p. Ján Farbula mob.: 0903 718450, e-mail: jan.farbula@futbalsfz.sk.
Oznamujeme FK, že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťrujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:
Predseda ŠK :
Peter Hrdina mob: 0905 498717
Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 363: Tomáš Vrtal /1258783) (MŠK Kráľová pri Senci SD3R) – vylúčený za HNS – šliapnutie na súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov nepodmienečne podľa DP čl. 49/1b,2b od 25.4.2015.
U. č.  364: David Koleno /1261483) (MŠK Kráľová pri Senci SD3R) – vylúčený,   surová hra – kopnutie súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre pred PU v súboji o loptu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a od 25.4.2015.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U. č. 365: Juraj Šišolák /1235368/ (Družstevník Závod S4B) od 27.4.2015
U. č. 366: Dominik Matejka /1313478/ (MŠK Kráľova pri Senci SD3R) od 24.4.2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
U. č. 367: Martin Frič /1151341/ (Slovan Viničné S3BA) od 26.4.2015
U. č.  368: Marek Ulrich /1180799/ (Slovan Viničné S3BA) od 26.4.2015
U. č.  369: Andrej Mravec /1253727/ (SK Bernolákovo S3BA) od 27.4.2015
U. č. 370: Tomáš Vanka /1210770/ (SDM Domino S4A) od 27.4.2015
U. č.  371: Kevin Jozef Póša /1258731/ (FC Petržalka akadémia SD3R) od 26.4.2015
U. č.  372: Marek Hrdlovič /1132433/ (FC Zohor S4B) od 27.4.2015
U. č.  373: Dušan Piaček /1190696/ (TJ Dubová S4B) od 27.4.2015
U. č.  374: Pavol Uhrinec /1178146/ (TJ Dr. Závod S4B) od 30.4.2015

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 375: Miroslav Herman –vedúci družstva FC Ružinov, SD3R – vykázaný z lavičky náhradníkov v stretnutí FC Ružinov – FC Petržalka za NS. DO – Upozornenie. V prípade opakovania NS počas súťažného stretnutia bude menovanému udelené prísnejšie disciplinárne opatrenie. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 376: Michal Pylypov /1260254/ (MŠK I. Petržalka SD3R) Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu, DK berie na vedomie a zamieta ju./ 5.-€/

U.č. 377: Dušan Maluniak /1230387/ ( TJ Slovan Viničné) HNS voči DS           p. Luptákovi v stretnutí PSČ Pezinok – TJ Dr. Závod dňa 26.04.2015, kde sa         p. Maluniak zúčastnil ako divák a následne bol US vyvedený z areálu štadióna.           DK udeľuje DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne od 01.5.2015 do vyriešenia prípadu a žiada menovaného a klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k vulgárnym výrazom na delegovanú osobu do 4.5.2015.

U. č.  378: Štefan Duban /1132291/ (TJ Dubová, S4B) – vykázaný z lavičky po vystriedaní za NS voči rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne od 01.5.2015 do vyriešenia prípadu a žiada menovaného a klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k vykázaniu do 04.5.2015.

U. č.  379: DK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Slovan Most pri Bratislave za porušenie povinností organizátora stretnutia. Klub v stretnutí III. ligy FK Slovan Most pri BA – FK Inter Bratislava  nezabránil telesnému napadnutiu divákov hostí domácim divákom po stretnutí. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 5.5.2015 – UTOROK o 16,30, HU p. Konvalinku Ivana, maséra p. Švihela Petra, zástupcu klubu p. Kováča Jána a trénera Šuchančoka Mariána.

U. č.  380: Švihel Peter – masér FK Sl. Most pri BA – Začína sa DO, na základe vyjadrenia kapitána H o napadnutí diváka po stretnutí a vlastných zistení, DK ukladá predbežné ochranné opatrenie , spočívajúce v zákaze výkonu funkcie maséra a styk s delegovanými osobami v majstrovských stretnutiach, podľa čl. 43/1,2a,4DP od 01.05.2015.

U. č.  381: DK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Inter Bratislava za použitie pyrotechniky divákmi hostí v stretnutí III. ligy FK Slovan Most pri BA – FK Inter Bratislava  po stretnutí. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 5.5.2015 – UTOROK o 16,30, p. Greguša Antona – člena DR FK Inter Bratislava a Kratochvíla Romana – kapitána H.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Budúce zasadnutie DK bude mimoriadne 05.05.2015 /utorok/ od 16,00 hod.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať:
S3BA 24.kolo – všetky stretnutia dňa 6.5.2015 o 17:30hod.

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S3BA 25.kolo MŠK Králová pri Senci – ŠK Svätý Jur dňa 10.5.2015 o 17:30hod.
SZRL 23.kolo FC Ružinov – FC Petržalka akadémia dňa 1.5.2015 o 9:00hod.
SZRL 25.kolo SDM Domino Bratislava – FC Petržalka akadémia dňa 18.5.2015 o 17:00hod.

ŠTK vyžrebovala semifinále pohára BFZ, ktoré sa odohrá v termíne 20.5.2015 o 17:30hod.
ŠK Tomášov – OFK Dunajská Lužná
ŠK Lozorno/FC Rohožník – FK Slovan Most pri Bratislave

Semifinále sa hrá na jedno stretnutie. V prípade nerozhodného výsledku po uplynutí riadneho hracieho času sa stretnutie nepredlžuje, nasledujú kopy zo značky pokutového kopu. Víťazi semifinále postupujú do finále pohára BFZ, ktoré sa odohrá dňa 10.6.2015 o 17:30hod.

ŠTK vyzýva FK, ktorý má záujem o usporiadanie finále pohára BFZ, ktoré sa uskutoční v termíne 10.6.2015 o 17:30hod., aby svoju žiadosť zaslal do 21.5.2015 na emailovú adresu predsedu ŠTK: jan.farbula@futbalsfz.sk

Komisia rozhodcov a delegátov:

Fyzické previerky sa uskutočnia 5.5.2015 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá Garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov boli rozhodcom poslané mailom. Rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili fyzických previerok v rámci získania licencie „P“, alebo sa ich zúčastňujú, pretože sú delegovaní na stretnutia riadené SFZ, nebudú musieť vykonať tieto fyzické previerky.

Žiada rozhodcov, aby minimalizovali svoje ospravedlnenia na stretnutia hrané 16.-17.5. Súčasne ich upozorňuje na dodržiavanie pokynov pre ospravedlňovanie.

Ospravedlnenia: Somoši 1.-3.5., 16.5.; Ďurčo 10.-12.5. (zmena termínu ospravedlnenia); Pirník do konca jarnej časti ročníka; Strapek 9.5.; Lackovič 8.-9.5.; Parilák 9.-13.5.; Dujava 8.-9.5., 10.5. (do 13.00)

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že k 30.04.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : Prihlášky sú už uzatvorené – ďalšie sa už neberú !!!

Termín uskutočnenia –
1.
časť : od 22. – 24.5.2015 a 2. časť : od 21.6. – 23.6.2015

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák, M. Gejdoš, M. Kurajová, I. Klas, D. Katona, M. Pokorný, M. Ritomský, M. Vasaráb, Sz. Bergendi, J. Szücs, P. Sticza, L. Hargaš, M. Riško, M. Bertók, N. Nagy, B. Szalay, T. Mózeš, A. Peller, M. Frano, J. Horváth, J. Šalgovič, J. Dúcz, P. Pečeň, P. Mikulec, T. Mikulec, B. Honz, N. Šteffek, T. Huszár, A. Škarka (43)

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

4.5 2015 – krajské kolo MC Donalds CUP – (R   od 1.9.2004 a ml.) – štadión ŠKP Dúbravka
4.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
4.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
11.5.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 30 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
13.5.–16.5.15     2. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
19.5.2015   Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 14, U 13 (R 2001, R 2002) – Veľké Pavlovice
20.5.2015 – krajské kolo chlapci „Dôvera Školský pohár SFZ“ / R 2002 a ml. / ihrisko FK BCT Bratislava
21.5.2015 – krajské kolo dievčatá Dôvera Školský pohár“   /R 2002 a ml. / ihrisko FK BCT Bratislava
22.–24.5.2015   1. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
1.6.–3.6.2015     3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava
02.6.2015   15:00 Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné
08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
08.6.2015: 15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji
15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003
16.6.2015           Družobné stretnutie U 15 : výber JmFS (Brno) – výber BFZ – FK Líšeň (ČR)
21.-23.6.2015     2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.
25.6.2015          Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :
Oznamujeme FK, že od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 bude platiť nový Registračný a prestupový poriadku SFZ (RaPP). RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončili dňom 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

 1. KM BFZ obdržala písomnú námietku SDM Domino Bratislava vo veci porušenia SP čl.40 v náväznosti na RS BFZ čl.8 – “ štart hráča v dvoch majstrovských stretnutiach počas jedného hracieho dňa
 1. KM BFZ žiada FC Ružinov Bratislava o zaslanie písomného stanoviska vo veci štartu hráča Martina Bukovinského RP 1307077 za družstvá PMC a PMB1 v stretnutiach 12.kola medzi družstvami SDM Domino Bratislava – FC Ružinov zo dňa 25.4.2015 / PMC hralo sa o 9,00 hod. – menovaný dal 1 gól a odohral 50 minút, PMB1 hralo sa o 10,30 hod. – menovaný odohral 50 minút /

Písomné stanovisko je potrebné zaslať do 4.5.2015 na mailovú adresu  pavel.prikopa@futbalsfz.sk

 1. KM BFZ predovoláva na zasadnutie súťažného úseku KM BFZ v stredu 6.5.2015 o 15,00 hod. v zasadačke BFZ vedúceho družstva a zároveň asistenta trénera prípraviek

FC Ružinov / PMC a PMB1 / p.Pavla Kuklu vo veci objasnenia porušenia SP a RS.

 1. Schválené zmeny
  PMB1 – 13.kolo: Ružinov – FA Bratislava – NE 3.5. o 12,30 hod.
  PMC  – 13.kolo: Ružinov – FA Bratislava – NE 3.5. o 12,30 hod.
  FC Ružinov bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 10€ / RS čl.3.4 /
  PrPK – 15.kolo: Limbach – Viničné – PI 1.5. o 10,30 hod.
  FK Karpaty Limbach bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5€ / RS čl.3.4 /
 1. Predohrávka stretnutia
  PrMA – 15.kolo: Jakubov – Stupava – NE 3.5. o 10,00 hod.
 1. Zmeny z dôvodov MEGAturnaja Senec 2015
  PrSC – 19.kolo: Kraľova B – Tomašov – UT 26.5. o 17,00 hod.
  PrSC – 19.kolo: Kraľova A – Ch.Grob – UT 26.5. o 18,15 hod.
 1. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že v dňoch 21.4. – 30.4.2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnili obvodné kolá ZŠ Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015. V obvodných kolách, v ktorom štartovali žiaci, narodení od 1.1.2002 a mladší, sa stretli družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazi obvodných kôl postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 20.5. 2015 na štadióne FK BCT Bratislava. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ: ZŠ Mudroňova, Gymnázium Metodova, ZŠ Tbiliská, Gymn. L. Sáru, ZŠ Turnianska, ZŠ Záhorácka Malacky, ZŠ Fándlyho Pezinok, ZŠ Tajovského Senec.

Oznamujeme, že dňa 4.5. 2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutoční krajské kolo ZŠ MC Donald´s CUP 2014/2015. Krajského kola sa zúčastnia víťazi obvodných kôl, v ktorých štartovali žiaci ZŠ, narodení od 1.9.2004 a mladší. PROGRAM krajského kola /4.5. 2015/ – štadión ŠKP Dúbravka: 09.00 Svätý Jur – Dubova, Za kasárnouŽelezničná, 09.30 Slávnostné otvorenie turnaja, 09,40 Černyševského Tilgnerova, Lozorno – Tajovského, Senec, 10.10 Dubova Tilgnerova, ŽelezničnáTajovského, Senec, 10.40 Svätý Jur – Černyševského, Za kasárnou Lozorno, 11,10 Černyševského Dubova, Lozorno – Železničná, 11,40 Tilgnerova – Svätý Jur, Tajovského, Senec – Za kasárnou, Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifinále /A1 – B2/, 2.semifinále /A2 – B1/, 12,50 7.-8. miesto /A4 – B4/, 5.-6. miesto /A3 – B3/, 13,20 3.-4. miesto (porazení), FINÁLE TURNAJA (víťazi), 14,00 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

Komisia ženského futbalu:
Žiada všetky mládežnícke kluby BFZ a ObFZ BA, ObFZ Vidiek , aby do termínu 5.5.2015 nahlásili na e-mail jasovsky@skslovan.com alebo georgiev@dievcenskyfutbal.sk dievčatá roč. nar. 2000 a 2001 pre potreby kontrolných zrazov regionálneho výberu WU14, organizovaných v mesiaci máj

ŠTK KŽF schvaľuje posunutie začiatku stretnutia OFK Dunajská Lužná – ŠK Svätý Jur dňa 2.5.2015 na 13:30

Schvaľuje dohodu FC Petržalka a ŠK Slovan BA o predohraní 16 kola RLŽ na 8.5.2015 o 10:00 na štadióne Sklodowska.

ObFZ Bratislava – mesto
Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:
Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:
Predseda ŠK :
Peter Hrdina mob: 0905 498717
Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363, e-mail: ruzekivan@gmail.com;

Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.

Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.
ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156, e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
 • S5VC 24.kolo Igram – Kaplná dňa 31.5.2015 o 17,00 hod (malo sa hrať v sobotu)

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 117 : Patrik Tardík 1221978 ( S5VA – FC Rohožník B ) vylúčený za udretie súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 27.4.2015 ( 10€ )

Uzn.č. 118 : František Pešl 1098112 ( S5VA – FK Borinka ) vylúčený za udretie súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 27.4.2015 ( 10€ )

Uzn.č. 119 : Denis Moravčík 1295257 ( SD4VB – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl. 45/1,2a od 27.4.2015 ( 5€ )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:

Uzn.č. 120 : Martin Kakaš 1226210 ( S5VB – Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady ) od 27.4.2015 ( 10 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a

Uzn.č. 121 : Juraj Andrašovič 1210263 ( S5VB – ŠK Svätý Jur ) od 25.4.2015 (10 €)
Uzn.č. 122 : Filip Baričič 1173232 ( S5VB – FC Slovan Modra ) od 26.4.2015 (10 €)
Uzn.č. 123 : Sebastián Tábora 1116149 ( S5VB – Grinavský futbalový klub – 1923 ) od 26.4.2015 ( 10 € )

Oznamy :

Uzn.č. 124 : René Féder – ( Hlavný usporiadateľ – FC Slovan Modra ) DK obdržala písomné stanovisko menovaného a udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie Hlavného usporiadateľa po dobu 1 mesiaca, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a čl. 36/1 od 20.4.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 125 : Andrej Chynoranský – ( vedúci družstva st. žiakov ŠFK Prenaks Jablonec ) umožnenie pokusu štartu hráča na cudzí RP a nerešpektovanie Uzn.č 113 z ÚS č.41., DK ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera, resp. asistenta trénera resp. vedúceho družstva vo všetkých kategóriách mládeže na 2 mesiace od 12.4.2015, podľa DP čl. 53/1c, 3b. ( 5 € )

Uzn.č. 126 : Lukáš Fekete – ( asistent trénera družstva st. žiakov ŠFK Prenaks Jablonec ) umožnenie pokusu štartu hráča na cudzí RP a nerešpektovanie Uzn.č 114 z ÚS č.41., DK ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera, resp. asistenta trénera resp. vedúceho družstva vo všetkých kategóriách mládeže na 2 mesiace od 12.4.2015, podľa DP čl. 53/1c, 3b. ( 5 € )

Uzn.č. 127 : Jakub Haršány – ( asistent trénera družstva st. žiakov ŠFK Prenaks Jablonec ) umožnenie pokusu štartu hráča na cudzí RP a nerešpektovanie Uzn.č 115 z ÚS č.41., DK ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera, resp. asistenta trénera resp. vedúceho družstva vo všetkých kategóriách mládeže na 2 mesiace od 12.4.2015, podľa DP čl. 53/1c, 3b. ( 5 € )

Uzn.č. 128 : Matúš Ješko ( masér družstva S5VB – TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči AR1 a R v stretnutí 19. kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla – TJ Družstevník Doľany, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie maséra a styku s delegovanými osobami a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 5.5.2015 podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 10 € )

Uzn.č. 129 : Jakub Krchnák 1217820 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči delegovaným osobám po stretnutí 19. kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla – TJ Družstevník Doľany, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a styku s delegovanými osobami a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 5.5.2015 podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 10 € )

Uzn.č. 130 Jakub Vandák 1188802 (S5VB – TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči delegovaným osobám po stretnutí 19. kola S5VB medzi družstvami CFK Pezinok-Cajla – TJ Družstevník Doľany, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a styku s delegovanými osobami a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 5.5.2015 podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 10 € )

Uzn.č. 131 : Pavel Plavník 1076118 ( tréner žiakov – MZVB – SFC Kalinkovo) za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí 13.kola MZV B medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Malinovo, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie trénera a styku s delegovanými osobami a ukladá menovanému povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 5.5.2015 podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 5€ )

Uzn.č. 132 : SFC Kalinkovo – za HNS voči R nepovolanou osobou v kabíne rozhodcov po stretnutí 13.kola MZV B medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Malinovo, DK ukladá klubu SFC Kalinkovo povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 5.5.2015 podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 5€ )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 6.5. 2015 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov, na dôkladné čítanie úradnej správy a obsadenia na stretnutia, hlavne na mládežnícke stretnutia a stretnutia riadené SFZ a BFZ!!

KRaD upozorňuje všetkých rozhodcov na úplne vypisovanie a uzatváranie zápisov o stretnutí – do päť (5) hodín po skončení stretnutia (Olša M., Randa, Blecha)!!

KRaD vykonala pohovor z R Patlevičom.

KRaD znovu predvoláva na svoje zasadnutie R Ďurča dňa 7. 5. 2015 vo štvrtok o 16.45 h.

Termín najbližšieho zasadania KRaD bude 7. 5. 2015 o 16.30 h. Miesto zasadnutia: BFZ, Súmračná 27, Bratislava.

Komisia mládeže:

 1. žiadame FK, aby sa v prípade nedostavenia sa delegovaného R riadili pokynmi  uvedenými v US č.40 a 41 – časť KM ObFZ Bratislava vidiek
 1. Termín dohrávky
  MZV A – 11.kolo: Viničné – V.Leváre – ST 13.5. o 17,30 hod.
 1. Zmena hracieho času
  MZV A – 13.kolo: Jabloňové – V.Leváre – NE 3.5. o 13,00 hod.
 1. Neuzavretý zápis zo stretnutia
  SZV A – 12.kolo: Láb – Závod – R: Blecha
 1. KM ObFZ sa zaoberala stretnutím 13.kola MZV B medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Malinovo,  ktoré sa hralo 26.4.2015 a rozhodla nasledovne.

– žiada SFC Kalinkovo o zaslanie písomného stanoviska vo veci nešportového správania sa trénera družstva p.Pavla Plavníka, v písomnom stanovisku treba uviesť meno osoby, ktorá vošla po stretnutí do kabíny R, kde sa voči R správala nešportovo bez použitia vulgarizmov stanovisko žiadame zaslať do 4.5.2015 na mailovú adresu predsedu KM

– odstupuje trénera SFC Kalinkovo p.Pavla Plavníka na riešenie DK ObFZ

 1. KM ObFZ riešila námietky vedúceho družstva SFC Kalinkovo po skončení stretnutia 13.kola MZV B   medzi družstvami SFC Kalinkovo – TJ Malinovo.

a/ námietku o odbornosti R neakceptuje – nie je v kompetencii KM posudzovať odbornosť R
b/ námietku o neskorom príchode R, čím bolo spôsobené oneskorené zahájenie stretnutia  akceptuje a na základe toho odstupuje rozhodcu stretnutia p.Petra Gajdošíka na riešenie

KR ObFZ / porušenie RS čl.3.2 – neskorý príchod na stretnutie /


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI