500 000 EUR NA FUTBALOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

Na základe rozhodnutia výkonného výboru, SFZ vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2017, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.

Cieľom projektu je vybrať každoročne projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany.

 

Účel poskytnutia finančného príspevku na „rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“

 • tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou
 • hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
 • rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
 • rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk a štadiónov

Výška alokovaných prostriedkov na rok 2017

 • 500.000,- EUR (pri dodržaní regionálneho princípu: 10% BFZ, 30% ZsFZ, SsFZ a VsFZ)
 • Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR

Termín predkladania žiadostí / projektov

 • 31.3.2017

Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov

 • 30.4.2017

Povinné spolufinancovanie zo strany partnera

 • 25% z celkovej sumy (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR = 75%, potom povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%)

Povinné súčasti žiadosti

 • jednoduchá architektonická štúdia (nákres, popis)
 • popis projektu a jeho budúceho využitia
 • časový harmonogram realizácie projektu (ukončené najneskôr do 31.12.2017)
 • položkovitý rozpočet projektu po jednotlivých objektoch s uvedením výšky spolufinancovania
 • zdokladovanie majetkovo-právnych vzťahov k predmetu výstavby / rekonštrukcie
 • informácia k práci klubu s mládežou (súťaže, počty družstiev a hráčov, odchovanci, reprezentanti)

Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí

 • budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev
 • celkový počet mládežníckych družstiev
 • kvalita predloženého projektu
 • účelnosť použitia finančných prostriedkov
 • možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ
 • výška spolufinancovania partnera
 • regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30)

Poznámka: Partneri SFZ (mestá, resp. futbalové kluby) v aktuálne prebiehajúcich projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru (napr. projekt „futbalové štadióny“ a projekt „umelé ihriská“) nemôžu byť zaradení medzi uchádzačov o podporu v tomto projekte. 

Adresa pre zasielanie žiadostí

 • elektronicky: infrastruktura@futbalsfz.sk (v kópii na príslušný RFZ)
 • písomne: SFZ, oddelenie strategických projektov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI