Category Archives: Zápisnice

Zápisnica č. 25 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.04.2024 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 25 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.04.2024 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica z konferencie BFZ, konanej dňa 14.03.2024 v Bratislave

Zápisnica z konferencie BFZ, konanej dňa 14.03.2024 v Bratislave

Zápisnica č. 24 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.03.2024 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 24 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.03.2024 v Bratislave, Súmračná 27 na stiahnutie

Zápisnica č. 23 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.02.2024 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 23 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.02.2024 v Bratislave, Súmračná 27 na stiahnutie

Zápisnica č. 22 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 23.01.2024 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 22 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 23.01.2024 v Bratislave, Súmračná 27 na stiahnutie

Zápisnica č. 21 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.12.2023 v Senci

Zápisnica č. 21 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.12.2023 v Senci

Zápisnica č. 20 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.11.2023 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 20 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.11.2023 v Bratislave, Súmračná 27 na stiahnutie

Zápisnica č. 19 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.10.2023 v Bratislave

Zápisnica č. 19 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.10.2023 v Bratislave na stiahnutie

Zápisnica č. 18 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.09.2023 v Bratislave

Zápisnica č. 18 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.09.2023 v Bratislave

Zápisnica č. 17 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.0.2023 v Senci

Zápisnica č. 17 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.0.2023 v Senci na stiahnutie

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.06.2023 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.06.2023 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Zápisnica č. 15 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.05.2023 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Zápisnica č. 15 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.05.2023 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava na stiahnutie

 

Zápisnica č. 14 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 17.04.2023 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Zápisnica č.14 zo zasadnutia VV BFZ , konaného dňa 17.04.2023 na stiahnutie

Zápisnica z konferencie BFZ, konanej dňa 22.03.2023 v Bratislave

Zápisnica z konferencie BFZ, konanej dňa 22.03.2023 v Bratislave na stiahnutie

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.03.2023 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.03.2023 na stiahnutie

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.02.2023 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.02.2023 na stiahnutie

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 17.01.2023 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 17.01.2023 na stiahnutie

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.12.2022 v Budmericiach, Penzión LINDAVA

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.12.2022 v Budmericiach, Penzión LINDAVA

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.11.2022 v Bratislave, sídlo BFZ , Súmračná 27

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.11.2022 v Bratislave, sídlo BFZ , Súmračná 27

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.10.2022 v Bratislave, sídlo BFZ , Súmračná 27

Zápisnica č. 8 na stiahnutie

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.09.2022 v Bratislave, sídlo BFZ , Súmračná 27

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.09.2022 v Bratislave, sídlo BFZ , Súmračná 27 na stiahnutie

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2022 v Senci, Zasadačka MŠK Senec a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2022 na stiahnutie

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.06.2022 v Senci, Zasadačka MŠK Senec

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.06.2022 v Senci, Zasadačka MŠK Senec na stiahnutie

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.04.2022

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.04.2022 na stiahnutie 

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.03.2022 v klubovni OFK Dunajská Lužná

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.03.2022 v klubovni OFK Dunajská Lužná

Prítomní: Juraj Jánošík, Pavol Derkay, Miroslav Baxa, Ján Palenčár, Dominik Tóth, Ľudovít Szabo, Daniel Báchor, Michal Smolák, Ján Farbula

Ospravedlnený: Marián Dobrovský

Pozvaní: Miroslav Bóc, Dušan Štofík, Michal Salenka, Ondrej Trnovský, Marek Porvazník, Ivana Balážiková, Žaneta Surmajová

Zapisovateľ: Jana Škreková

Program zasadnutia:

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhov udelenia ocenení – p. Jánošík

4, Schválenie zmeny termínu a miesta konania finále pohára BFZ seniorov – p. Farbula

5, Informácia predsedov odborných komisií – predsedovia odborných komisií

6, Informácia k plánovaným turnajom výberov BFZ – p. Farbula

7, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa  01.03.2022 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda predložil na schválenie program zasadnutia tak , ako bol navrhnutý a zaslaný členom VV BFZ.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhov udelenia ocenení

Bod programu uviedol predseda BFZ a predložil návrh na schválenie udelenia ocenení SFZ a BFZ pri príležitosti životných jubileí navrhnutých činovníkov.

Jozef Korček – 90 rokov, zlatý odznak SFZ , plaketa BFZ

Milan Beladič – 75 rokov , strieborný odznak SFZ , plaketa BFZ

Andrej Machovič – 70 rokov, zlatý odznak SFZ plaketa BFZ

Ladislav Berner – 60  rokov, strieborný odznak SFZ plaketa BFZ

Pavel Derkay – 60 rokov bronzový odznak SFZ plaketa

Ľudovít Szabo – 50 rokov bronzový odznak SFZ plaketa

Uznesenie č. 1 / 2  

VV schvaľuje návrh udelenia ocenení tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie zmeny termínu a konania finále pohára BFZ seniorov

Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi p. Farbulovi, ktorý predložil členom VV BFZ návrh na zmenu termínu a miesta konania finále pohára BFZ seniorov. Informoval a dôvode zmeny. K uvedenému doplnil predseda ŠTK zmenu TL v kategórii U19, kde sa nadstavbová časť začne druhým kolom a 1.kolo bude vložené. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 2/2 

VV schvaľuje  zmenu termínu a miesta konania finále pohára BFZ 25.5.2022 o 18.30 v NTC Senec a schvaľuje návrh predsedu ŠTK o úprave TL.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia predsedov odborných komisií

Bod programu otvoril p. Jánošík a následne jednotliví predsedovia odborných komisií podali členom VV BFZ informáciu o pláne práce odborných komisií BFZ. Na žiadosť člena VV BFZ p. Szaba  prijal VV BFZ opatrenia k postupu odohratia stretnutí v súťažiach BFZ na všetkých stupňoch riadenia v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Uznesenie č.  3/2

VV schvaľuje postup odohratia majstrovských stretnutí počas jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022 v súťažiach BFZ na všetkých stupňoch riadenia v zmysle dodržania platných opatrení ÚVZ SR.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie informácie predsedov odborných komisií.

K bodu 6: Informácia k plánovaným turnajom výberov BFZ

Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ informoval o plánovaných turnajoch chlapčenských a dievčenských výberov BFZ.

VV berie na vedomie informáciu o plánovaných turnajoch výberov BFZ.

K bodu 7 : Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 01.03.2022

Bod programu otvoril p. Jánošík , ktorý členom VV BFZ podal informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 01.03.2022.

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ.

K bodu 8: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu predsedu BFZ o príprave zakúpenia lôpt pre seniorské a mládežnícke družstvá z finančných prostriedkov BFZ.
 • Informáciu člena VV BFZ p. Szaba o organizovaní megaturnaja mládeže v Senci dňa 18.6.2022

Podpredseda BFZ p. Baxa požiadal o stretnutie so zástupcami BFZ v odborných komisiách SFZ

Vedúci sekretár požiadal členov VV BFZ a predsedov odborných komisií, aby v prípade neúčasti na zasadnutí VV BFZ nahlásili túto skutočnosť v dostatočnom časovom predstihu.

K bodu 9: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa  12.04.2022 o 15.30 v sídle BFZ, Súmračná 27.

 

Bratislava, 15.03.2022             Zapísal: Jana Škreková – Sekretár BFZ

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.02.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.02.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Juraj Jánošík, Pavol Derkay, Miroslav Baxa, Ján Palenčár, Dominik Tóth, Ľudovít Szabo, Daniel Báchor, Michal Smolák, Marián Dobrovský.

Pozvaný: Dušan Štofík

Zápisnica: Jana Škreková

Program zasadnutia:

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Jánošík

3, Schválenie zrušenia odborných komisií BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie predsedov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie členov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ – p. Jánošík

7,Schválenie návrhov na volené funkcie konferenciou SFZ – p. Jánošík

8,Schválenie návrhu termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2022 – p. Jánošík

9, Prerokovanie diskusných príspevkov z volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

10, Informácia k projektu SFZ „ EURA z EURA“ – p. Jánošík

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 01.02.2022 – p. Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda predložil na schválenie program zasadnutia, ku ktorému člen VV  BFZ p. Smolák požiadal o doplnenie programu o bod: Schválenie návrhu zaradenia p. Mariána Dobrovského na NL DZ SFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/2022.Tento návrh zaradiť ako bod 9 a daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje návrh programu s doplnením o bod, ktorý navrhol p. Smolák.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

K bodu 3: Schválenie zrušenia odborných komisií BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhol zrušiť Matričnú komisiu BFZ a Legislatívno – právnu komisiu BFZ. Matriku BFZ spravuje vedúci sekretár BFZ a v prípade potreby konzultuje prípadné požiadavky a pripomienky s matrikou SFZ a legislatívne otázky je možné riešiť prostredníctvom legislatívno – právneho oddelenia SFZ.

Uznesenie 1/1

VV BFZ schvaľuje zrušenie matričnej a legislatívno – právnej komisie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie predsedov odborných komisií BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh nových predsedov odborných komisií BFZ na roky 2022-2025

Predseda športovo – technickej komisie BFZ – Dušan Štofík

Predseda trénersko – metodickej komisie BFZ – Michal Salenka

Predseda komisie mládeže BFZ – Marek Porvazník

Predseda ekonomickej komisie BFZ – Ondrej Trnovský

Predseda komisie ženského futbalu BFZ – Ivana Balážiková

Uznesenie 2/1

VV BFZ schvaľuje predsedov odborných komisií BFZ na roky 2022-2025 tak, ako navrhol predseda BFZ.

Predseda športovo – technickej komisie BFZ – Dušan Štofík

Predseda trénersko – metodickej komisie BFZ – Michal Salenka

Predseda komisie mládeže BFZ – Marek Porvazník

Predseda ekonomickej komisie BFZ – Ondrej Trnovský

Predseda komisie ženského futbalu BFZ – Ivana Balážiková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8, Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie členov odborných komisií BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh predsedov odborných komisií BFZ na nových členov odborných komisií BFZ na roky 2022-2025

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ

Pavol Páchnik ,Vladimír Smolák, Ján Pozor, Peter Likavský, Juraj Pinček

Revízna komisia BFZ

Kamil Kyselica , JUDr. Ladislav Jakubec

Odvolacia komisia BFZ

Dušan Rafaj, Ivan Huska

Disciplinárna komisia BFZ

Adrián Darlea, Lukáš Tománek, Peter Rybár, Roman Farkaš

Trénersko – metodická komisia BFZ  

Eduard Vilčinský , Michal Kováč, Alexandra Števaňáková, Dušan Jacko, Walter Rischer, Patrik Szabo.

Komisia ženského futbalu BFZ

Alexandra Števaňáková, Gabriela Matejová, Monika Korenčiová

Športovo – Technická komisia BFZ

Igor Kočický, Marián Králik, Mária Krčová, Miloš Lalo

Ekonomická komisia BFZ

Mikuláš Tarči, Ján Kováč

Komisia mládeže BFZ

Eduard Vilčinský, Maroš Skovajsa, Adam Somoláni, Ladislav Horváth, Patrik Szabo,

Uznesenie 3/1

VV BFZ schvaľuje členov odborných komisií BFZ na roky 2022-2025 tak, ako navrhli predsedovia odborných komisií.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ

Pavol Páchnik ,Vladimír Smolák, Ján Pozor, Peter Likavský, Juraj Pinček

Revízna komisia BFZ

Kamil Kyselica , JUDr. Ladislav Jakubec

Odvolacia komisia BFZ

Dušan Rafaj, Ivan Huska

Disciplinárna komisia BFZ

Adrián Darlea, Lukáš Tománek, Peter Rybár, Roman Farkaš

Trénersko – metodická komisia BFZ 

Eduard Vilčinský , Michal Kováč, Alexandra Števaňáková, Dušan Jacko, Walter Rischer, Patrik Szabo.

Komisia ženského futbalu BFZ

Alexandra Števaňáková, Gabriela Matejová, Monika Korenčiová

Športovo – Technická komisia BFZ

Igor Kočický, Marián Králik, Mária Krčová, Miloš Lalo

Ekonomická komisia BFZ

Mikuláš Tarči, Ján Kováč

Komisia mládeže BFZ

Eduard Vilčinský, Maroš Skovajsa, Adam Somoláni, Ladislav Horváth, Patrik Szabo,

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh zástupcov BFZ do  odborných komisií SFZ na roky 2022-2025.

Revízna komisia SFZ

člen p. Kamil Kyselica

Disciplinárna komisia SFZ

člen p. Róbert Dadykin

Odvolací orgán licenčného konania SFZ

člen Mgr. Vladimír Kordoš

Komisia delegátov SFZ

člen Ján Farbula

Komisia pre štadióny a ihriská

Ladislav Lipták – predseda, Miloš Kopča, Milan Vorčák, Roman Uváček – členovia

Komisia rozhodcov SFZ

člen Miroslav Richtárik

Licenčná komisia SFZ

predseda – Juraj Obložinský

Legislatívno právna a etická komisia SFZ

členovia Pavol Adamčiak , Viktor Karel

ŠTK SFZ

člen Marián Králik

Uznesenie 4/1

VV BFZ schvaľuje zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ na roky 2022-2025 tak, ako navrhol predseda BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrhy na SFZ do termínu 23.2.2022.

Revízna komisia SFZ

člen p. Kamil Kyselica

DK SFZ

člen p. Róbert Dadykin

Odvolací orgán licenčného konania SFZ

člen Mgr. Vladimír Kordoš

Komisia delegátov SFZ

člen Ján Farbula

Komisia pre štadióny a ihriská

Ladislav Lipták – predseda, Miloš Kopča, Milan Vorčák, Roman Uváček – členovia

Komisia rozhodcov SFZ

člen Miroslav Richtárik

Licenčná komisia SFZ

predseda – Juraj Obložinský

Legislatívno právna a etická komisia SFZ

členovia Pavol Adamčiak , Viktor Karel

ŠTK SFZ

člen Marián Králik

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7 : Schválenie návrhov na volené funkcie konferenciou SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. V zmysle diskusného príspevku p. Kyselicu na volebnej konferencii BFZ navrhuje  ako kandidáta p. Petra Sepešiho za člena VV SFZ pre legislatívno -právne otázky a taktiež dáva návrh na schválenie kandidáta za člena VV SFZ – zástupcu trénerov p. Ladislava Jurkemika.

Uznesenie 5/1

VV BFZ schvaľuje návrhy na volené funkcie konferenciou SFZ tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Hlasovanie: 8

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2022

Marec – 15.3. 15.00 v Dunajskej Lužnej

Apríl – 12.4.2022 15.30 BFZ

Máj – 10.05.2022  15.30  BFZ

Jún –  7.6. 15.00 BFZ

Uznesenie 6/1

VV BFZ schvaľuje návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2022 tak, ako boli predložené predsedom BFZ.

Marec – 15.3. 15.00 v Dunajskej Lužnej

Apríl – 12.4.2022 15.30 BFZ

Máj – 10.05.2022  15.30  BFZ

Jún –  7.6. 15.00 BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8, Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu zaradenia p. Mariána Dobrovského na NL DZ SFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo členovi VV BFZ a predsedovi KRaD BFZ p. Smolákovi, ktorý predložil návrh na zaradenie p. Mariána Dobrovského na NL DZ SFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/2022.

Uznesenie 7 /1

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie p. Mariána Dobrovského na NL DZ SFZ  pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :  0  , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Prerokovanie diskusných príspevkov z volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ, ktorý informoval o diskusných príspevkoch pp. Kyselicu a Dvorana. Odporučenie o návrhu p. Petra Sepešiho za člena VV SFZ pre legislatívno – právne otázky  bolo schválené VV BFZ v bode 7 a k diskusnému príspevku p. Dvorana prebehne rokovanie o možnosti organizácie mládežníckeho turnaja pri príležitosti  100 rokov futbalu v BSK, ktorý by bol organizovaný vo Vysokej pri Morave dňa 1.6.2022 za účasti výberov ObFZ Bratislava – mesto, ObFZ Bratislava – vidiek, OFS Brno – město a OFS Brno – venkov. Po prerokovaní podá predseda BFZ členom VV bFZ podrobnejšiu informáciu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k  diskusným príspevkom z volebnej konferencie BFZ.

K bodu 11, Informácia k projektu SFZ „ EURA z EURA“

Bod programu uviedol predseda BFZ, ktorý informoval , že dňa 24. 2. sa uskutoční pracovné stretnutie k návrhu prerozdelenia. Do uvedeného termínu je potrebné predložiť ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  návrhy a predložiť ich vedúcemu sekretárovi BFZ do termínu 23.02.2022

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu „EURA z EURA“ . Ukladá vedúcemu sekretárovi prevziať návrhy prerozdelenia finančných prostriedkov.

T: 23.2.2022                                              Z: Vedúci sekretár BFZ

K bodu 12: Informácia z VV SFZ zo dňa 01.02.2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý členom VV BFZ podal informáciu z VV SFZ zo dňa 01.02.2022.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.02.2022

K bodu 13: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu člena VV BFZ p. Szaba k mega turnaju v Senci dňa 18.06.2022 so žiadosťou o zabezpečenie rozhodcov a možnosť dotácie zo strany BFZ
 • list ŠKO Miloslavov k návrhu úpravy súťažného poriadku – VV ukladá predsedovi ŠTK zaoberať sa predmetným listom a pripraviť odpoveď pre ŠKO Miloslavov.
 • Informáciu o možnosti organizácie mládežníckeho turnaja za účasti družobných zväzov, ktorý by bol pomenovaný po p. Justínovi Javorekovi   – pripraviť na najbližší VV BFZ
 • Štofík informoval o postupoch a zostupoch zo súťaží BFZ v kategórii seniorov a U19
 • Pálenčár požiadal o porovnanie aktívnych hráčov od U8 do U19 v jednotlivých RFZ
 • Jánošík informoval o udelení plakety BFZ pre ŠK Tomášov a 3 individuálne plakety BFZ pre Alexandra Nagya, Júliusa Kozicsa a Ludovíta Bogára pri príležitosti 90. výročia založenia klubu ŠK Tomášov dňa 19.3.2022.

K bodu 14: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa  15.03.2022 o 15.00 v Dunajskej Lužnej.

Bratislava, 14.02.2022             Zapísal: Jana Škreková – Sekretár BFZ

Zápisnica z volebnej konferencie BFZ, konanej dňa 29.01.2022 v hoteli Bratislava

Zápisnica z volebnej konferencie BFZ, konanej dňa 29.01.2022 v hoteli Bratislava

Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.01.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.01.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, , Paška, Baxa, Kovačič Páchnik, Badinský, Farbula,

Pozvaný: Trnovský

Prítomní ONLINE: Suchý, Ferik,

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k príprave konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k návrhu rozpočtu BFZ – p. Trnovský

5, Rôzne

6,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, ,Uzn. 2/41 ( Volebná konferencia BFZ), Uzn. 2/42( Miesto konania volebnej konferencie BFZ) trvá, Uzn. 4/42( ZT dorastu) trvá, Uzn. 5/42( Ocenenia na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/43 ( Program volebnej konferencie BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Informácia k príprave konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval o priebehu príprav konferencie BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave volebnej konferencie BFZ.

K bodu 4: Informácia k návrhu rozpočtu

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý informoval o príprave rozpočtu BFZ na rok 2022.Rozpočet bol upravený v znení pripomienok z ostatného zasadnutia VV BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/44

VV BFZ berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2022, predložený predsedom EK BFZ p. Trnovským a odporúča ho schváliť delegátom volebnej konferencie na zasadnutí dňa 29.01.2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Rôzne

Predseda EK BFZ informoval o spracovaní výsledkov hospodárenia BFZ za rok 2021 externou účtovnou spoločnosťou. Požiadal o schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2021, ktorá bude predložená na volebnú konferenciu BFZ. Na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2021 navrhuje p. Ing. Gabriela Macháneka.

Uznesenie 2/44

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Macháneka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Termín nasledujúceho zasadnutie VV BFZ bude stanovený po rokovaní volebnej konferencii BFZ, ktorá sa uskutoční dňa 29.01.2022 o 10:00 hod. v kongresovej sále Hotela Bratislava..

Bratislava, 10.01.2022             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.12.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.12.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, , Paška,  Páchnik, Badinský, Štofík Farbula,

Ospravedlnený: Kovačič

Prítomný ONLINE: Suchý, Baxa, Ferik, Trnovský

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k návrhu rokovacieho  poriadku BFZ na konferenciu BFZ – p. Badinský

5, Informácia k návrhu volebného  poriadku BFZ na konferenciu BFZ – p. Badinský

6, Schválenie návrhu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie návrhu AR BFZ do projektu šanca SFZ  pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

8, Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťaží BFZ – p. Štofík

9, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022 – p. Trnovský

10, Informácia k projektu „Eurá z Eura“ – p. Jánošík

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 07.12.2021 – p. Jánošík

12, Rôzne

13,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, ,Uzn. 2/41 ( Volebná konferencia BFZ), Uzn. 2/42( Miesto konania volebnej konferencie BFZ) trvá, Uzn. 3/42( Členovia volebnej komisie BFZ) trvá, Uzn. 4/42( ZT dorastu) trvá, Uzn. 5/42( Ocenenia na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Predložil na schválenie návrh programu konferencie BFZ v nasledovnom znení:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7,  Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

8, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

9, Správa  revíznej komisie BFZ

10, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2021

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2022

12, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

13, Voľba predsedu BFZ

14, Voľba kontrolóra BFZ

15, Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

16, Voľba predsedu DK BFZ

17, Voľba predsedu OK BFZ

18, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ   za ObFZ Bratislava –  Mesto

19, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ  za ObFZ Bratislava –  Vidiek

20, Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

21, Vyhlásenie výsledkov volieb a aktov potvrdenia do orgánov BFZ a SFZ

22, Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

23, Diskusia

24, Schválenie návrhu uznesenia

25, Záver

Uznesenie 1/43

VV BFZ schvaľuje návrh programu konferencie BFZ tak, ako bol navrhnutý predložený predsedom BFZ

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7,  Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

8, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

9, Správa  revíznej komisie BFZ

10, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2021

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2022

12, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

13, Voľba predsedu BFZ

14, Voľba kontrolóra BFZ

15, Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

16, Voľba predsedu DK BFZ

17, Voľba predsedu OK BFZ

18, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ   za ObFZ Bratislava –  Mesto

19, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ  za ObFZ Bratislava –  Vidiek

20, Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

21, Vyhlásenie výsledkov volieb a aktov potvrdenia do orgánov BFZ a SFZ

22, Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

23, Diskusia

24, Schválenie návrhu uznesenia

25, Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k návrhu rokovacieho  poriadku BFZ na konferenciu BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu rokovacieho poriadku volebnej konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 29.01.2022.

VV berie na vedomie návrh rokovacieho poriadku volebnej konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ.

K bodu 5: Informácia k návrhu volebného  poriadku BFZ na konferenciu BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu volebného poriadku volebnej konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 29.01.2022.

VV berie na vedomie návrh volebného poriadku volebnej konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ.

K bodu 6: , Schválenie návrhu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za AR pp. T.Somolániho a M.Jankoviča, ktorí ukončili aktívnu činnosť AR. KRaD BFZ navrhuje na NL SFZ AR BFZ pp. T. Ralbovského a M.Lala.

Uznesenie 2/43

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ pp. T. Ralbovského a M.Lala na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu AR BFZ do projektu šanca SFZ  pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ do projektu šanca na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022. KRaD BFZ navrhuje zaradiť do projektu šanca SFZ  AR BFZ pp.P. Štepanovského a Š.Tramitu.

Uznesenie 3/43

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ pp. P. Štepanovského a Š. Tramitu do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťaží BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý informoval členov VV BFZ o vyhodnotení súťaží po jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení súťaží po  jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

K bodu 9: , Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý informoval o príprave rozpočtu BFZ na rok 2022.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022.

K bodu 10: , Informácia k projektu „Eurá z Eura“

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o projekte SFZ „Eurá z Eura“, v ktorom SFZ poskytne na futbalovú infraštruktúru amatérskych futbalových klubov čiastku 2 550 000€, z ktorej pre BFZ prináleží 255 000€.Všetky podrobné informácie boli FK zaslané prostredníctvom ISSF systému a sú zverejnené na webovom portáli SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu „Eurá z Eura“.

K bodu 11: , Informácia z VV SFZ zo dňa 07.12.2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o VV SFZ zo dňa 07.12.2021.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 07.12.2021

K bodu 12: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o prihlásených družstvách do ZT dorastu. Ukladá ŠTK BFZ pripraviť propozície, rozpis jednotlivých stretnutí a zverejniť ho na webovom sídle BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ k turnaju Region’s cup seniorov.

K bodu 13: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.01.2022 o 17:00 hod. v sídle BFZ,

Bratislava, 13.12.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.11.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.11.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška,  Páchnik, Farbula, Badinský

Prítomný ONLINE: Suchý

Pozvaný: Štofík

Ospravedlnený: Štofík

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie miesta konania konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie členov volebnej komisie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie organizovania ZT dorastu – p. Jánošík

6, Schválenie zástupcu BFZ v komisii ženského futbalu SFZ – p. Jánošík

7, Schválenie návrhu ocenení – p. Jánošík

8, Informácia k priebehu súťaží a prípravy pohára BFZ seniorov – p. Štofík

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.11.2021 – p. Jánošík

10, Rôzne

11,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ ),Uzn. 2/41 ( Volebná konferencia BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie miesta konania volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Požiadal o zmenu miesta konania volebnej konferencie BFZ z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. Miesto hotela Senec navrhuje Hotel Bratislava v pôvodne schválenom termíne 29.1.2022 o 10:00 hod.

Uznesenie 1/42

VV BFZ schvaľuje zmenu miesta konania volebnej konferencie tak, ako navrhol predseda BFZ. Miestom konania bude kongresová sála hotela Bratislava v pôvodne schválenom termíne 29.1.2022 o 10:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: , Schválenie členov volebnej komisie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. K schválenému predsedovi volebnej komisie BFZ boli doručené návrhy na členov volebnej komisie z ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek pp. Milana Lônčíka a Kamila Kyselicu. ObFZ Bratislava – mesto zaslal návrh aj na náhradníka v osobe p. Borisa Šimoniča. Predseda RK BFZ p. Badinský navrhol, aby členmi volebnej komisie boli členovia revíznej komisie BFZ pp. Pavlík a Kyselica. Po diskusii členov VV BFZ sa hlasovalo samostatne k obom návrhom a boli prijaté uznesenia

Uznesenie 2/42

VV BFZ schvaľuje za členov volebnej komisíie BFZ pp. Lônčíka a Kyselicu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 3 , Proti :   0 , Zdržal sa: 4

Návrh nebol schválený

Uznesenie 3/42

VV BFZ schvaľuje za členov volebnej komisie BFZ pp.Pavlíka  a Kyselicu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 5 , Proti : 1 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie organizovania ZT dorastu

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol organizáciu ZT dorastu v prípade, že pandemická situácia bude priaznivá. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/42

VV BFZ schvaľuje organizovanie ZT dorastu v prípade priaznivej pandemickej situácie. Štartovný vklad do ZT schvaľuje vo výške 250€/ družstvo. Termín podania prihlášok prostredníctvom ISSF systému je 10.12.2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie zástupcu BFZ v komisii ženského futbalu SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválením predsedu komisie ženského futbalu SFZ navrhuje za člena komisie ŽF SFZ za BFZ p. Ivanu Balážikovú, ktorá súhlasí s kandidatúrou.

Uznesenie 4/42

VV BFZ schvaľuje navrhnúť p. Ivanu Balážikovú za členku komisie ženského futbalu SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na SFZ do termínu 25.11.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu ocenení

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje oceniť nasledovných  jubilantov pri príležitosti ich životných jubileí a p. Pavlíkovú pri príležitosti ukončenia aktívnej rozhodcovskej kariéry.

Zlatý odznak SFZ : Alexander Marczell,

Strieborný odznak SFZ : Miroslav Jablonický,

Bronzový odznak SFZ: Petra Pavlíková, Ladislav Čas, Karol Puhovich, Michal Vlček

Plaketa BFZ: Karol Puhovich, Darina Deáková, Dušan Šebok,

Uznesenie 5/42

VV BFZ schvaľuje ocenenia tak, ako boli navrhnuté.

Zlatý odznak SFZ : Alexander Marczell,

Strieborný odznak SFZ : Miroslav Jablonický,

Bronzový odznak SFZ: Petra Pavlíková, Ladislav Čas, Karol Puhovich, Michal Vlček

Plaketa BFZ: Karol Puhovich, Darina Deáková, Dušan Šebok,

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k priebehu súťaží a prípravy pohára BFZ seniorov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe neprítomnosti predsedu ŠTK BFZ nebola podaná informácia k priebehu súťaží BFZ, ale vedúci sekretár BFZ informoval, že do pohára BFZ sa prihlásilo 14 seniorských družstiev a navrhol schváliť ich zaradenie. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 6/42

VV BFZ schvaľuje zaradenie všetkých prihlásených družstiev do pohára BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.11.2021

Informáciu z VV SFZ, konaného dňa 02.11.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ, konaného dňa 02.11.2021

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu k pripravovaným pracovným stretnutiam prezidenta SFZ so zástupcami FK v pôsobnosti ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.
 • Informáciu o neorganizovaní ZT seniorov

K bodu 11: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.12.2021 o 15:00 hod. V Loko pube, Černockého 2, Bratislava

Bratislava, 15.11.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 18.10.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 18.10.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška,  Páchnik, Farbula, Badinský ( od bodu 4)

Pozvaný: Bláha

Ospravedlnený: Suchý

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie pridruženého člena BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie predsedu volebnej komisie BFZ – p. Jánošík

6,Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z NL R BFZ – p. Páchnik

7, Informácia o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ p. Milana Lônčíka – p. Jánošík

8, Informácia z konferencie SFZ – p. Jánošík

9, Informácia z konferencie BFZ – p. Jánošík

10,Informácia z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ – p. Farbula

11, Rôzne

12,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie pridruženého člena BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo zástupcovi AR BFZ p. Bláhovi, ktorý predložil žiadosť AR BFZ na prijatie za pridruženého člena SFZ. Vedúci sekretár BFZ p. Farbula tlmočil upozornenie od predseda RK BFZ a upozornil členov VV BFZ na skutočnosť, že stanovy BFZ čl. 17 bod 4, v ktorom sa píše, že zástupca pridruženého člena BFZ sa môže zúčastňovať konferencie BFZ bez práva hlasovať a stanovy AR BFZ čl. 4 bod 4.5. hovoria o tom, že predseda AR BFZ má právo zúčastniť sa na rokovaní konferencie BFZ ako riadny delegát s právom hlasovať sú v rozpore. Týmto nemôže byť AR BFZ prijatá za pridruženého člena BFZ. Po diskusii členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/41

VV BFZ berie na vedomie žiadosť o prijatie AR BFZ za pridruženého člena BFZ. Po úprave stanov AR BFZ tak, aby boli kompatibilné so stanovami BFZ bude AR BFZ prijatá za pridruženého člena BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje termín konania volebnej konferencie BFZ dňa 29.01.2022 o 10:00 hod. v kongresovej sále hotela Senec v Senci. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 2/41

VV BFZ schvaľuje termín konania volebnej konferencie BFZ tak, ako bol predložený predsedom BFZ a to 29.01.2022 o 10:00 hod. v kongresovej sále hotela Senec v Senci.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  5, Proti :   0 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie predsedu volebnej komisie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ, ktorý na funkciu predsedu volebnej komisie na volebnú konferenciu BFZ navrhuje predsedu RK BFZ p. Dušana Badinského. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 3/41

VV BFZ schvaľuje za predsedu volebnej komisie na volebnú konferenciu  BFZ p. Dušana Badinského.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z NL R BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. Ten predložil na schválenie návrh KRaD BFZ o vyradení R p. Petra Patiho Nagya z NL R BFZ pre súťažný ročnik 2021/2022 z dôvodu jeho písomného sa vzdania výkonu funkcie R v súťažiach BFZ

Uznesenie 4/41

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ a vyraďuje R p.Petra Pati Nagya z NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Informácia o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ p. Milana Lônčíka

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že dňa 23.09.2021 bol elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi doručený abdikačný list člena VV BFZ p. Milana Lônčíka z dôvodu možného konfliktu záujmov a nezlučiteľnosti funkcií, čo by bolo v rozpore so stanovami BFZ, schválenými na konferencii BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Milana Lônčíka o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ ku dňu 23.09.2021.

K bodu 8: Informácia z konferencie SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o priebehu konferencie SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ

K bodu 9: Informácia z konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o  konferencii BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 10: Informácia z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ informoval o priebehu pracovného stretnutia s prezidentom SFZ, ktorého sa zúčastnili predseda BFZ p. Jánošík, vedúci sekretár BFZ p. Farbula, predseda ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa a v zastúpení predsedu ObFZ Bratislava – mesto p. Suchého p. Lônčík. Na pracovnom stretnutí boli prediskutované nasledovné body:

 • Rozpočet SFZ bude zostavovaný rovnakým spôsobom, ako tomu bolo doteraz.
 • Od sezóny 2022 / 2023 budú všetky odmeny delegovaných osôb v mládežníckych súťažiach hradené SFZ.
 • Ročná dotácia pre BFZ sa zvýši od 1.1.2022 z doterajších 65 000 € na 100 000 €.
 • Novovzniknutá súťaž III. liga SFZ dospelých sk. západ a existujúca II. Liga SD,MD západ od súťažného ročníka 2021/2022. Obe budú mať16 účastníkov a BFZ budú v nich zastupovať 3 kluby.
 • Problematika nedostatku rozhodcov. Podporou zo strany SFZ bude poskytnutie rozhodcovského výstroja pre všetkých rozhodcov na úrovni RFZ a ObFZ.
 • SFZ uvoľní finančné prostriedky vo výške 2 550 000 € na infraštruktúru štadiónov  pre amatérsky futbal. Výzva by mala byť zverejnená do konca roku 2021.
 • SFZ poskytne BFZ dotáciu na výstavbu svojho sídla . Podmienkou je min. vydané územné rozhodnutie.
 • SFZ bude žiadať o daľšiu dotáciu z MŠVVaŠ SR na infraštruktúru štadiónov v amatérskom futbale pre roky 2022-2026.
 • Prezident SFZ oznámil svoju kandidatúru na funkciu Prezidenta SFZ pri nasledujúcich voľbách.
 • Zástupca ObFZ BA – mesto p. Lônčík požiadal o informáciu, či SFZ neuvažuje o navýšení výšky mzdy sekretárov ObFZ. Generálny sekretár informoval, že s jeho pohľadu je výška mzdy sekretárov ObFZ primeraná pracovnému času. Prezident SFZ doplnil, že je v kompetencii ObFZ schváliť sekretárom finančné prostriedky formou odmeny z dotácie od SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • List p. Alexandra Matláka k problematike nezverejňovania tabuliek a výsledkov v súťažiach prípraviek.
 • Informáciu o novom klube FC Spoje v  pôsobnosti ObFZ Bratislava – mesto, ktorý bol prijatý za nového člena SFZ.
 • Informáciu k prihlasovaniu klubov do pohára BFZ v kategórii seniorov.

VV BFZ sa zaoberal otázkou organizácie ZT seniorov a dorastu počas zimného prechodného obdobia bez prijatých záverov.

K bodu 11: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 15.11.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 18.10.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

ZÁPISNICA z konferencie Bratislavského futbalového zväzu, konanej dňa 23.09.2021, Hotel Nivy

ZÁPISNICA

Z  konferencie Bratislavského futbalového zväzu, konanej dňa 23.09.2021, Hotel Nivy

Prítomní: Viď prezenčná listina

Program konferencie

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia bola zvolaná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Prehlásil, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ, druhá hlava článok 37. Ako predsedajúceho konferencie poveril p. Kamila Kyselicu. Pred začiatkom pracovnej časti konferencie  požiadal prítomných o minútu ticha ako uctenie si pamiatky  zosnulých funkcionárov a činovníkov futbalového hnutia v BFZ od poslednej konferencie.

K bodu 2 – Schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

Návrh na schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice predložil predsedajúci konferencie nasledovne:

Pracovné predsedníctvo:

Juraj Jánošík , Ľubomír Suchý , Miroslav Baxa , Kamil Kyselica, Ján Farbula

Mandátová komisia:

Miroslav Bóc – predseda  , Pavel Príkopa

Návrhová komisia:

Pavol Adamčiak – predseda , Ján Palenčár, Štefan Lukačovič

Skrutátori

Dušan Štofík , Mária Krčová

Zapisovateľ a overovatelia zápisnice:

Jana Škreková , Dominik Tóth, Tibor Peller

Uznesenie č. 1

Konferencia schvaľuje návrh na zloženie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice tak, ako bol predložený predsedajúcim konferencie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  50

Za:  50  , Proti: 0 , Zdržal sa: 0    , Nehlasoval: 0

K bodu 3 – Správa mandátovej komisie

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Miroslav Bóc. Po skontrolovaní prezenčných listín mandátová komisia skonštatovala:

Na  konferenciu BFZ bolo pozvaných 13 hostí,  65 delegátov s právom hlasovať

Prítomných je  7   hostí,  51  delegátov , s toho za ObFZ Bratislava – mesto 19    delegátov a za ObFZ Bratislava – vidiek   32   delegátov, čo predstavuje 76,92%.

Mandátová komisia prehlasuje, že konferencia BFZ je uznášania schopná

Konferencia BFZ berie na vedomie správu mandátovej komisie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  51

Za: 51  , Proti: 0   , Zdržal sa: 0  , Nehlasoval:  0

K bodu 4 – Schválenie programu konferencie

Predsedajúci konferencie predložil delegátom konferencie návrh na schválenie programu konferencie tak, ako ho schválil  VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021

Uznesenie č. 2

Konferencia BFZ schvaľuje program konferencie bez pripomienok tak, ako bol predložený predsedajúcim konferencie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  51

Za:  51 , Proti:  0   , Zdržal sa:  0 , Nehlasoval: 0

K bodu 5- Príhovory hostí

Delegátom konferencie sa prihovoril vedúci LPO SFZ p. Pitek, ktorý ospravedlnil z účasti a odovzdal pozdrav od prezidenta SFZ p. Kováčika  a GS SFZ p. Pálenčíka. Konštatoval, že BFZ je vnímane zo strany SFZ ako dôstojný partner, s ktorým má korektné a nadštandardné vzťahy. Delegátom poprial úspešné rokovanie.

K bodu 6 – Odovzdávanie ocenení

Pri príležitosti životných jubileí boli ocenení nasledovní činovníci FK

Strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa        55 rokov

Ján Blecha             70 rokov

Boris Kitka             50 rokov

Milan Lônčík          60 rokov

Bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič      50 rokov

Plakety BFZ

Miroslav Baxa        55 rokov

Ľubomír Suchý       60 rokov

Branko Kovačič      50 rokov

Ondrej Trnovský    70 rokov

K bodu 7 – Správa predsedu BFZ o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi BFZ p. Jánošíkovi, ktorý predniesol správu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu predsedu BFZ o činnosti BFZ a VV BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 53

Za: 53  , Proti:  0   , Zdržal sa: 0  , Nehlasoval: 0

K bodu 8 – Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

Informáciu o hospodárení BFZ za rok 2017 predložil delegátom konferencie predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský. Skonštatoval, že hospodárenie bolo transparentné s kladným hospodárskym výsledkom.

Na návrh predsedu EK BFZ p. Trnovského sa  hlasovalo spoločne o bodoch 8 a 9

K bodu 9 – Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

Návrh na schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za roky 2019 a 2020 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že za roky 2019 a 2020 boli vypracované účtovné závierky a výročné správy o hospodárení BFZ externou firmou PRO – ZUMA s.r.o a nezávislým auditorom p. Gabrielom Machánekom. Tento konštatoval, že účtovné závierky poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácie v BFZ a výročné správy sú v súlade s účtovnou závierkou a obsahujú informácie podľa zákona o účtovníctve.

Uznesenie č. 3

Konferencia schvaľuje zlúčenie bodov programu 8 a 9

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

Uznesenie č.4

Konferencia BFZ schvaľuje správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2019

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

Uznesenie č.5

Konferencia BFZ schvaľuje správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2020

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 53 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K bodu 10 – Správa predsedu RK BFZ

RK BFZ v zložení Dušan Badinský – predseda , Kamil Kyselica – člen za ObFZ vidiek, Radovan Pavlík – člen za ObFZ mesto, za obdobie od poslednej konferencie absolvovala 4 zasadnutia a to aj  napriek epidemiologickej  situácie od marca 2020.

Revízna komisia svoju činnosť zameriava najmä na:

a) kontrolu efektívnosti hospodárenia s prostriedkami BFZ, posudzovanie dodržiavania efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých členom BFZ,

b) posudzovanie dodržiavania stanov, organizačného poriadku a ďalších noriem schválených orgánmi BFZ

c) počas celého obdobia sledovala plnenie úloh na zasadnutiach VV BFZ, sledovala prácu jednotlivých komisií

Za obdobie od poslednej konferencie riešili dva podnety. V prípade zaradenia/ nezaradenia FK Dúbravka do súťaže pre nevyhovujúce rozmery ihriska potvrdila jednohlasne rozhodnutie VV BFZ, a v druhom prípade tiež RK jednohlasne nezhliadla porušenie stanov BFZ zo strany predsedu pána Jánošíka pri podnete podanom VV ObFZ Bratislava – mesto.

Účtovne uzávierky za roky 2019 a 2020 boli riadne spracované externou firmou PRO -ZUMA s.r.o, čím boli splnené všetky zákonné normy SR .

RK BFZ konštatuje, že rozpočet BFZ na rok 2021 je postavený a hlavne sa prispôsobuje epidemiologickej situácii na Slovensku a z nej vyplývajúcich opatrení, ktoré vydáva vláda SR.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu RK BFZ, prednesenú predsedom RK BFZ p. Dušanom Badinským.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

K bodu 11 – Schválenie rozpočtu BFZ

Návrh na schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021 preložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že rozpočet bol vypracovaný  reálne ,  na základe aktuálnej situácie a s kladným HV.

Uznesenie č.6

Konferencia BFZ schvaľuje rozpočet BFZ na rok 2021 bez pripomienok tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 53

Za: 52   , Proti: 0  , Zdržal sa:  1 , Nehlasoval: 0

Predseda EK BFZ predložil na schválenie vylúčenie nedobytných a premlčaných pohľadávok z aktív BFZ a ich vyňatie z účtovníctva BFZ v roku 2021 podľa zoznamu:

Peter Lang – Limetka trade – JTL HALA – 450€

LEXXUS a.s. – 1000€

Solárny východ s.r.o. – 500€

Ing. Matej Šimkovič – DODO – 250€

Športprojekt s.r.o. – 800€

Uznesenie č.7

Konferencia BFZ schvaľuje vylúčenie nedobytných a premlčaných pohľadávok s aktív BFZ tak, ako boli predložené predsedom EK BFZ

Peter Lang – Limetka trade – JTL HALA – 450€

LEXXUS a.s. – 1000€

Solárny východ s.r.o. – 500€

Ing. Matej Šimkovič – DODO – 250€

Športprojekt s.r.o. – 800€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 52

Za:  51 , Proti:   0 , Zdržal sa : 1

Predseda EK navrhol preúčtovať kladný hospodársky výsledok z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ použiť na činnosť BFZ.

Uznesenie č. 8

Konferencia BFZ schvaľuje preúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ tento použiť na činnosť BFZ.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 52

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K bodu 12 – Schválenie stanov BFZ

Návrh na schválenie stanov BFZ predložil člen LPK BFZ p. Jakubec. K schváleniu stanov BFZ sa hlasovalo kvalifikovanou väčšinou prítomných delegátov. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č. 9

Konferencia BFZ schvaľuje stanovy BFZ v plnom znení, ako boli predložené.

Hlasovanie

Hlasovanie delegátov ObFZ BA – mesto

Počet prítomných v čase hlasovania : 18

Za:  13 , Proti:  3  , Zdržal sa : 2

Hlasovanie delegátov ObFZ BA – vidiek

Počet prítomných v čase hlasovania : 29

Za:  29 , Proti:  0  , Zdržal sa : 0

K bodu 13 – Diskusia

V diskusii vystúpili :

Ivan Húska ( ŠKO Miloslavov) – Požiadal o informáciu, ako bude zväz pristupovať a sankcionovať FK , ktoré nemajú kvalifikovaných trénerov v súťažiach prípraviek, akým spôsobom bude riešená otázka rozhodcov na súťažiach prípraviek U11.

Na otázky odpovedali predseda TMK BFZ p. Salenka a podpredseda KRaD BFZ p. Páchnik. P. Salenka informoval, že TMK BFZ pripravuje materiál k trénerom prípraviek tak, aby bol zväz nápomocný. Po vypracovaní a schválení materiálu bude tento zverejnený na webovom sídle BFZ. P. Páchnik k otázke rozhodcov informoval, že momentálne je nedostatok rozhodcov. Požiadal zástupcov FK, ak majú vo svojom okolí záujemcov o túto funkciu, aby sa prihlásili na školenie , ktoré BFZ organizuje zdarma.

Miroslav Janky (FK Dúbravka) – Ohradil sa voči konaniu a neodbornosti vedenia BFZ a športovo – technickej komisie BFZ vo veci nezaradenia družstva seniorov FK Dúbravka do IV.ligy BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020 z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry štadióna FK Dúbravka ( rozmery HP) , čím došlo k zániku družstva seniorov. Jediní funkcionári, ktorí sú v BFZ schopní sú pp. Suchý a Lônčík, ktorí hájili záujmy FK Dúbravka a podporili zaradenie spomínaného družstva do súťaže. Požiadal o vrátenie finančných prostriedkov zo strany BFZ voči FK Dúbravka na základe udelených pokút za nenastúpenia na stretnutia a následné vylúčenie zo súťaže. Verejne požiadal, aby sa predseda BFZ p. Juraj Jánošík a vtedajší predseda ŠTK BFZ p. Miroslav Richtárik písomne ospravedlnili FK Dúbravka za podľa slov p. Jankyho „ likvidáciu futbalu v Dúbravke“.

K bodu 14 – Schválenie návrhu uznesenia

Predsedajúci odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý v zastúpení predsedu návrhovej komisie p. Adamčiaka prečítal návrh uznesenia konferencie BFZ

A) Konferencia schválila:

 • pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: pp. Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Kamil Kyselica, Ján Farbula
 • mandátovú komisiu v zložení: Miroslav Bóc – predseda , Pavel Príkopa
 • návrhovú komisiu v zložení: Pavol Adamčiaka – predseda, Ján Palenčár , Štefan Lukačovič – členovia
 • Zapisovateľa a overovateľov zápisnice: p. Janu Škrekovú ako zapisovateľa konferencie a pp. Dominika Tótha a Tibora Pellera ako overovateľov zápisnice
 • skrutátorov konferencie p. Dušan Štofíka a slečnu Mária Krčová
 • program konferencie BFZ
 • správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2019
 • správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2020
 • Rozpočet BFZ na rok 2021
 • Vylúčenie pohľadávok s aktív BFZ
 • preúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ tento použiť na činnosť BFZ.
 • Stanovy BFZ v plnom znení tak, ako boli predložené
 • Návrh uznesenia z konferencie BFZ zo dňa 23.09.2021

B) Konferencia zobrala na vedomie:

 • Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie
 • Správu predsedu BFZ o činnosti BFZ za obdobie od poslednej konferencie
 • Správu predsedu RK BFZ za obdobie od poslednej konferencie
 • Diskusné príspevky p. Ivana Húsku s ŠKO Miloslavov a p. Miroslava Jankyho s FK Dúbravka

C) Konferencia ukladá

 • Zabezpečiť registráciu – vzatie na vedomie stanov BFZ na MV SR a následne ich zverejniť  na webových portáloch BFZ a zaslať LPO SFZ.

Z: Predseda BFZ a Vedúci sekretár BFZ                                 T: Bezodkladne

 • VV BFZ venovať sa pripomienkam a požiadavkám, ktoré odzneli v diskusii

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  48

Za: 45 , Proti: 1 , Zdržal sa: 2, Nehlasoval: 0

Predsedajúci konferencie odovzdal slovo predsedovi BFZ, ktorý poďakoval delegátom konferencie za účasť na konferencii, priebeh rokovania a ukončil ho.

Bratislava , 23.09.2021

Zapísal: Jana Škreková –  sekretár BFZ a zapisovateľ konferencie

Overovatelia zápisnice:                       Dominik Tóth   v.r

Tibor Peller    v.r

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.09.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.09.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič( od bodu 7), Ferik, Paška, Lônčík, Páchnik, Farbula

Pozvaní: Porvazník,  Štofík, Trnovský

Ospravedlnený: Porvazník, Suchý

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu na člena volebnej komisie SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie štatútu KM BFZ – p. Porvazník

5, Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Pati Nagya s projektu Šanca – p. Páchnik

6, Schválenie ambasádora mládeže BFZ p. Borisa Kitku – p. Jánošík

7, Hospodárenie BFZ – Vylúčenie pohľadávok – p. Trnovský

8, Informácia o priebehu súťaží BFZ – p. Štofík

9, Informácia z VV SFZ – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021), Uzn. 1/38( Konferencia BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena volebnej komisie SFZ

Návrh na schválenie člena volebnej komisie SFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, Do volebnej komisie SFZ za BFZ navrhuje p. Ondreja Trnovského, ktorý túto funkciu doteraz  vykonával a súhlasí s návrhom.

Uznesenie 1/40

VV BFZ schvaľuje p. Ondreja Trnovského do volebnej komisie SFZ za BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ zaslať potrebnú dokumentáciu k návrhu na SFZ do stanoveného termínu 11.09.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie štatútu KM BFZ

Návrh na schválenie štatútu KM BFZ predložil v zastúpení predseda KM BFZ p. Porvazníka vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 2/40

VV BFZ schvaľuje štatút  KM BFZ tak, ako bolo predložený predsedom KM BFZ p. Porvazníkom

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Pati Nagya s projektu Šanca

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý informoval členov VV BFZ o dôvode návrhu vyradenia p. Pati Nagya s projektu šanca.

Uznesenie 3/40

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z projektu šanca SFZ v ročníku 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6:Schválenie ambasádora mládeže BFZ p. Borisa Kitku

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý za ambasádora mládeže BFZ navrhuje  p. Borisa Kitku. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/40

VV BFZ schvaľuje p. Borisa Kitku za ambasádora mládeže BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Hospodárenie BFZ – Vylúčenie pohľadávok

Informáciu k hospodáreniu BFZ – vylúčeniu pohľadávok z aktív BFZ podal predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vylúčeniu pohľadávok z aktív BFZ a odporúča ich schváliť konferencii BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia o priebehu súťaží BFZ

Informáciu o priebehu súťaží BFZ predniesol predseda ŠTK BFZ. Ku dňu zasadnutia neeviduje ŠTK žiadne vážnejšie problémy v jednotlivých súťažiach. Vzniknuté nedostatky boli riešené priamo komisiou alebo odstúpené na doriešenie DK BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží BFZ , prednesenú predsedom ŠTK BFZ p. Štofíkom.

K bodu 9: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ, konaného dňa 06.09.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ, konaného dňa 06.09.2021

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o rokovaní predsedu BFZ s prezidentom MŠK Senec u GS SFZ ohľadne využívania NTC Senec
 • Informáciu o zakúpení reflexných viest pre FK III. a IV.ligy BFZ
 • Informáciu o zrušení medzinárodného futbalového turnaja U 15 „DANUBE Moravia cup 2021“
 • Informáciu o termíne konania konferencie SFZ dňa 17.09.2021
 • Informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch v Čechách ( chlapci U 17 na memoriáli F. Harašty a dievčatá U15 na turnaji KOUBA Cup) a chlapcov U15 na memoriáli G.Princa v Košiciach
 • Informáciu o príprave trojstretnutia výberov U13 a U14 za účasti BFZ, ZsFZ a FZ Szekesvéhervár
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ o pokračujúcom rokovaní s potencionálnym partnerom pre III. ligu BFZ
 • Informáciu predsedu EK BFZ o úpravách rozpočtu BFZ na rok 2021, ktorý bude predložený na konferenciu BFZ
 • Vedúci sekretár BFZ požiadal zástupcov ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek o zabezpečenie zaslania zoznamov delegátov konferencie BFZ za oba ObFZ do 15.09.2021.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa  uskutoční dňa 04.10.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 07.09.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška, Lônčík, Páchnik, Farbula

Online: Suchý

Pozvaní: Porvazník,  Štofík, Trnovský

Ospravedlnení: Badinský, Trnovský

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie členov KM BFZ – p. Porvazník

4, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu KRaD BFZ na udelenie výnimky pre p. Mariána Fischera – p. Páchnik

6, Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 – p. Štofík

8, Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 – p. Štofík

9, Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol doplniť program zasadnutia o bod: Schválenie návrhu DK BFZ o zrušení uložených disciplinárnych sankcií v stretnutiach MDU17,SŽU15 a MŽ U13 zaradiť ako bod 3 a daľej pokračovať podľa zaslaného programu zasadnutia

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý o doplnenie  predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021),Uzn. 5/36 ( Nový model súťaží prípraviek), Uzn. 1/38( Konferencia BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Predseda BFZ navrhol zrušiť uznesenia 2/24, 7/26,1/30, nakoľko tieto budú v programe konferencie dňa 23.09.2021

Uznesenie 1/39

VV BFZ ruší účinnosť uznesení 2/24,7/26,1/30

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa:

K bodu 3: Schválenie návrhu DK BFZ o zrušení disciplinárnych sankcií v anulovaných súťažiach BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh DK BFZ predložil na schválenie predseda BFZ p. Jánošík. DK BFZ navrhuje zrušiť uložené disciplinárne sankcie, ktoré boli uložené v súťažnom ročníku 2020/2021 v súťažiach BFZ, ktoré boli anulované. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje zrušenie uložených disciplinárnych sankcií v súťažnom ročníku 2020/2021 vo všetkých súťažiach BFZ, ktoré sa nedohrali a boli predčasne anulované ( MDU17,SŽU15 a MŽU13).

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa:

K bodu 4: Schválenie členov KM BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KM BFZ p. Porvazníkovi, ktorý predložil návrh na schválenie zloženia KM BFZ.

Návrh na zloženie KM BFZ

Eduard Vilčinský – podpredseda KM BFZ, Maroš Skovajsa, Patrik Volf, Adam Somoláni, Pavel Príkopa, Ivan Konečný, Ivana Balážiková, Alexander Teleky – čestný člen KM BFZ

Uznesenie 3/39

VV BFZ schvaľuje zloženie KM BFZ tak, ako bolo predložené : Eduard Vilčinský – podpredseda KM BFZ, Maroš Skovajsa, Patrik Volf, Adam Somoláni, Pavel Príkopa, Ivan Konečný, Ivana Balážiková, Alexander Teleky – čestný člen KM BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na konferenciu BFZ, ktorej termín konania je schválený na 23.09.2021 o 18:00 hod. v konferenčnej sále Hotela NIVY navrhuje program:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie konferencie

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie stanov BFZ

9, Správa o hospodárení BFZ za rok 2019

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za rok 2019

11, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

12, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

13, Správa o hospodárení BFZ za rok 2020

14, Správa predsedu revíznej komisie BFZ za rok 2020

15, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020

16, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

17, Diskusia

18, Schválenie návrhu uznesenia

19, Záver

Po diskusii a pripomienkach členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/39

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ v tejto podobe:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na udelenie výnimky pre p. Mariána Fischera

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ o udelení výnimky pre p. Mariána Fischera, ktorý dovŕšil vek 57 rokov a požiadal o zaradenie na NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v súťaži IV. Liga BFZ

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje výnimku pre p. Mariána Fischera na NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v súťaži IV. Liga BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. KR a D BFZ navrhuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v zložení:

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko, Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Uznesenie 6/39

VV BFZ schvaľuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 tak, ako boli predložené podpredsedom KRaD BFZ p. Páchnikom

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha,Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, PeterPatiNagy,Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko,Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý navrhol schváliť pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 oficiálnu loptu zn. Adidas TIRO PRO, ktoré zakúpi BFZ a každý FK obdrží na súťažný ročník 2021/2022 6 ks lôpt pre majstrovské stretnutia v spomínaných súťažiach. 3 ks lôpt budú odovzdané zdarma a 3 ks lôpt si každý FK zakúpi v cene 70€ za 1 loptu.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu Adidas TIRO PRO pre súťaže III. a IV. liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022. Každý FK  obdrží na súťažný ročník 2021/2022 6 ks lôpt pre majstrovské stretnutia v spomínaných súťažiach. 3 ks lôpt budú odovzdané zdarma a 3 ks lôpt si každý FK zakúpi od BFZ  v cene 70€ za 1 loptu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý predložil na schválenie návrh zaradenia družstiev do súťaží BFZ nasledovne

III. liga BFZ

Všetky uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Do II. ligy SFZ postúpilo družstvo FC Rohožník a zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia 2/38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.06.2021 neuskutočnili. Zo súťaže S4BA postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka. Na základe písomnej informácie ORS SFZ o tom, že družstvo ŠK Slovan Bratislava B využilo právo zotrvať v II. lige SFZ, ŠTK BFZ navrhuje zaradiť družstvá tak, ako boli prihlásené do súťaže bez ŠK Slovan Bratislava B s počtom účastníkov 16.

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

IV. liga BFZ

Všetky uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Do súťaže S3BA postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka a zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia č. 2/38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.06.2021 neuskutočnili. Do tejto súťaže postúpili TJ Jarovce Bratislava ako víťaz súťaže S5A ObFZ Bratislava – mesto a FK Jablonové ako víťaz súťaže S5V ObFZ Bratislava – vidiek. Dňa 29. 6. a 1. 7. bola vykonaná aj za účasti vedúceho sekretára BFZ kontrola infraštruktúry štadiónov v Jarovciach a Jablonovom kde boli zistené nedostatky na štadióne FK Jablonové (rozmer brán a nedostatočný počet miest na lavičkách náhradníkov). Zástupcovia FK Jablonové boli upozornení na odstránenie zistených nedostatkov do termínu 31.7.2021, kedy bude vykonaná opätovná kontrola odstránenia zistených nedostatkov.

Na základe skutočnosti, že do súťaže S4BA sa prihlásilo 17 družstiev, ŠTK BFZ navrhuje v zmysle čl. 13 RS BFZ kvalifikačné stretnutie medzi družstvami umiestnenými na druhom mieste v súťažiach S5A a S5V, t. j. NŠK 1922 Bratislava a TJ Slovan Vištuk. Termín konania kvalifikačného stretnutia navrhujeme na 21.7.2021 – HP Nová Dedinka.

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

III. liga SD U19

Všetky nižšie uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Víťazom súťaže sa stalo družstvo FC Petržalka „B“, ktoré ďalej súťažne nepokračuje v žiadnej súťaži. Zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia VV BFZ neuskutočnili. Neprihlásili sa družstvá FC Petržalka „B a družstvo FC Zohor sa pred dohrávaním časti súťaže odhlásil z dôvodu nedostatku hráčov. ŠTK BFZ navrhuje zaradiť do súťaže U19 BFZ družstvo FC IMAS, ktoré skončilo na prvom mieste v nedohranej súťaži SD4V ObFZ Bratislava vidiek. Družstvo FK Dúbravka sa stalo spoločným družstvom mládeže s družstvom Lokomotíva Devínska Nová Ves, ktorého je nasledovníkom.

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

III. liga MD U 17

Všetky nižšie uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Postupy a zostupy sa z tejto súťaže nerealizujú. Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín (10 a 9 účastníkov) a po základnej časti bude upravená na dve nadstavbové časti.

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

U15 / U13 BFZ

Všetky  uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Postupy sa z tejto súťaže nerealizovali kvôli uzavretiu I. ligy žiakov SFZ. Zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia VV BFZ neuskutočnili. Neprihlásili sa družstvá ŠK Svätý Jur a ŠK Šenkvice. Počas súťaže sa odhlásilo družstvo PFA ŠTK Šamorín pre nedostatok hráčov. ŠTK BFZ navrhuje zaradiť do tejto súťaže družstvá, ktoré skončili na prvom mieste v oblastných súťažiach po nedohraných súťažiach t. j. MŠK Iskra Petržalka za ObFZ Bratislava mesto a FKM Stupava za ObFZ Bratislava vidiek., FKM Stupava ale nedodržal schválený termín podania prihlášok t.j 30.6.2021 ale prihlášky zaslal až 02.07.2021

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec B

Po diskusii bolo hlasovanie o každej súťaži samostatne a prijaté boli uznesenia:

Uznesenie 8/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže III. liga  BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 16.

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 9/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaže IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 18

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

18-tym účastníkom bude víťaz kvalifikačného stretnutia TJ Slovan Vištuk – NŠK 1922 Bratislava po splnení podmienok zaradenia ( počet mládežníckych družstiev, infraštruktúra štadióna pre súťaž IV. Liga BFZ). Barážové stretnutie VV BFZ schvaľuje odohrať dňa 21.07.2021 o 17:30 hod. na neutrálnom ihrisku a to na štadióne ŠK Nová Dedinka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 10/39

VV BFZ schvaľuje  zaradenie družstiev do súťaže III. liga BFZ U19 BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 12.

III. liga U19 BFZ

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

FC IMAS

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 11/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaže III. liga BFZ U17 pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 19. Ukladá ŠTK BFZ rozdeliť družstvá do 2 skupín.

III. liga MD U17 BFZ

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 12/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaží  II. Liga BFZ U15 a U13 pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 14.

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý predložil na schválenie návrh odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera vo výške 70€ za každé odohraté kolo. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 13/39

VV BFZ schvaľuje odmenu vo výške 70€ za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera za každé odohraté kolo od začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 11: Rôzne

Predseda ŠTK BFZ informoval členov VV, že na základe schválenia zaradenia družstiev do súťaží je potrebné upraviť TL, ktorá bude členom VV BFZ zaslaná na schválenie per rollam spoločne s RS pre súťažný ročník 2021/2022

Člen VV BFZ p. Kovačič navrhol, aby sa súťaž III. liga SD U19 hrala systémom každý s každým a následne pokračovala nadstavbou.

Uznesenie 14/39

VV BFZ schvaľuje súťaž III. liga SDU19 systémom každý s každým a následne nadstavba o titul, resp. o záchranu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie

 • Rozhodnutie OK BFZ voči odvolaniu OŠK Slovenský Grob
 • Žiadosť ŠK Svätý Jur o príspevok na organizáciu osláv 100. výročia založenia ŠK bez prijatých záverov
 • Informáciu o konaní seminára R a D BFZ dňa 02.08.2021 o 15:00 hod. v hoteli NIVY
 • Informáciu o nahlásení delegátov konferencie BFZ zo strany ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek 14 dní pred termínom konania konferencie BFZ
 • Pripomienku člena VV BFZ p. Lônčíka k hlasovaniu VV SFZ o novelizovaní stanov ObFZ a RFZ.
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ o jednaní s možným partnerom BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa v prípade potreby uskutoční dňa 03.08.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 06.07.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.06.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.06.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Kovačič, Paška, Páchnik, Badinský, Trnovský, Farbula

Pozvaní: Trnovský,  Štofík

Online:  Baxa, Suchý, Ferík, Lônčík

Ospravedlnený: Štofík

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2020 – p. Trnovský

4, Schválenie termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

5,Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

6, Schválenie DPR na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie DZ na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

8, Informácia k ukončeniu činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho – p. Jánošík

9, Schválenie nového predsedu KM BFZ – p. Jánošík

10, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021- p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Pred zasadnutím požiadal všetkých o úctenie si pamiatky minútou ticha za zosnulého p.Jozefa Pavlíka

Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021),Uzn. 5/36 ( Nový model súťaží prípraviek),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Informácia o hospodárení BFZ za rok 2020

Informáciu o hospodárení BFZ za rok 2020 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o hospodárení BFZ za rok 2020.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  6  , Proti :   0 , Zdržal sa: 2

K bodu 4: Schválenie termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol termín konania konferencie na 5.8.2021 o 18:00 hod. v rokovacej sále BSK. V diskusii bol navrhnutý termín 23.09.2021 a následne bolo  prijaté uznesenie

Uznesenie 1/38

VV BFZ schvaľuje termín konania konferencie BFZ dňa 23.9.2021 o 18:00 hod. v rokovacej sále BSK, Sabinovská 16,Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  7 , Proti :   0 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ, ktorý predložil na schválenie termín podania prihlášok na 30.6.2021 do 23:59 hod. výhradne elektronickou formou cez ISSF systém. Člen VV BFZ p. Lônčík predložil návrh, aby sa po skončení súťažného ročníka 2020/2021zo súťaží III., IV. liga BFZ a SD U19 BFZ nevypadávalo a družstvá, umiestnené na poslednom mieste sa môžu prihlásiť do tých súťaží, v ktorých ukončili súťažný ročník . Po diskusii bolo samostatné hlasovanie k návrhu člena VV BFZ p. Lônčíka a samostatné hlasovanie k termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Uznesenie 2/38

VV BFZ schvaľuje, aby sa po skončení  súťažného ročníka 2020/2021 zo súťaží III. a IV. liga BFZ a SD U19 nevypadávalo z dôvodu zmenených podmienok, schválených v rozpise súťaží BFZ pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 2

Uznesenie 3/38

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ od 14.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. kategórie prípravka, žiaci a mladší dorast a v termíne od 20.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. v kategóriách starší dorast a seniori výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF systém.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa:

K bodu 6: Schválenie DPR na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KR a D BFZ p. Páchnikovi. KR a D BFZ navrhuje na NL DPR SFZ od súťažného ročníka 2021/2022 p. Martina Viciana namiesto zosnulého p. Jozefa Pavlíka.

Uznesenie 4/38

VV BFZ schvaľuje p. Martina Viciana na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie DZ na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. KRaD BFZ navrhuje na NL DZ SFZ p. Juraja Pinčeka.

Uznesenie 5/38

VV BFZ schvaľuje p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k ukončeniu činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že p. Teleky listom oznámil svoje ukončenie vo funkcii predsedu KM BFZ k 30.6.2021.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o ukončení činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho.

K bodu 9: Schválenie nového predsedu KM BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje p. Mareka Porvazníka za  predsedu KM BFZ.

Uznesenie 6/38

VV BFZ schvaľuje p. Mareka Porvazníka za predsedu KM BFZ od 01.07.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje termíny zasadnutí na 2.polrok 2021

Júl – 6.7

August – 2.8

September – 6.9

Október – 4.10

November – 8.11

December – 7.12

Uznesenie 7/38

VV BFZ schvaľuje termíny konania zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021 tak, ako bolo navrhnuté predsedom BFZ

Júl – 6.7

August – 2.8

September – 6.9

Október – 4.10

November – 8.11

December – 7.12

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 11: Rôzne

VV Berie na vedomie

 • Informáciu o dare od spoločnosti CORFIX Panini
 • Informáciu predsedu BFZ k novelizácii stanov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek v zmysle prípisu kontrolóra SFZ do 30.09.2021.
 • Informáciu o konaní konferencie SFZ v dňoch 25.6-29.6 online hlasovaním.
 • Informáciu o odovzdávaní pohárov pre víťazov súťaží

VV BFZ sa zaoberal informáciou o stretnutí 15.kola III.ligy BFZ FK Rača – FC Malacky na zmenu dejiska stretnutia v NTC Senec, s ktorou nesúhlasí a stretnutie sa odohrá na ihrisku v Rači , ako bolo pôvodne naplánované

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 06.07.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 07.06.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 37 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 37 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Kovačič, Paška, Páchnik, Škreková

Pozvaný: Dušan  Štofík

Online:  Baxa, Suchý, Ferík

Ospravedlnení: Lônčík,Badinský

Program zasadnutia:

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu

2, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

3, Schválenie zrušenia súťaže U19 BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

4, Schválenie návrhu KR a D BFZ na žiadosť KD SFZ k doplneniu NL DZ SFZ

5, Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ a dorastu

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol stiahnuť z programu zasadnutia bod 3 a doplniť bod 5: Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ seniori a III. liga BFZ starší dorast

Podpredseda, poverený vedením  KRaD BFZ p. Páchnik požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body:

 • Schválenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ako bod 3
 • návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ako bod 4
 • daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body, ktoré predložil p. Páchnik a s doplnením bodu 5

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu o hlasovaniach per rollam podal predseda BFZ p. Jánošík. Medzi zasadnutiami VV BFZ bolo 1 hlasovanie per rollam, ktoré sa týkalo zrušenia a anulovania súťaže U19 BFZ. Toto hlasovanie nebolo schválené.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ v znení pripomienok.

K bodu 3: Návrh na schválenie zaradenia  pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša  na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Návrh na schválenie predložil v zmysle požiadavky KR SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením. K R a D. BFZ navrhuje na zaradenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za BFZ – menovaní musia splniť podmienky získania licencie P .

Uznesenie 1/37

VV schvaľuje návrh na zaradenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za BFZ –  menovaní musia splniť podmienky získania licencie P.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti :0    , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 predložil v zmysle požiadavky KR SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením a  navrhuje do projektu šanca nasledovných R a AR BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

R: David BLÁHA, Martin ĎURČO, Róbert HENČEK

AR: Milan KARDELIS, Miloš LALO, Peter PATI NAGY, Tomáš RALBOVSKÝ, Lukáš TOMÁNEK

Uznesenie 2/37

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie R a D BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 tak, ako bol predložený

R: David BLÁHA, Martin ĎURČO, Róbert HENČEK

AR: Milan KARDELIS, Miloš LALO, Peter PATI NAGY, Tomáš RALBOVSKÝ, Lukáš TOMÁNEK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7  , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu KR a D BFZ na žiadosť KD SFZ k doplneniu NL DZ SFZ

Návrh na schválenie predložil v zmysle požiadavky KD SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením. KRaD BFZ navrhuje na doplnenie NL DZ SFZ p. Juraja Pinčeka.Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/27

VV neschvaľuje návrh na zaradenie p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 4   , Proti : 0   , Zdržal sa: 3

Návrh nebol schválený

Predseda BFZ poveril podpredsedu KRaD BFZ p. Páchnika po prerokovaní na komisii predložiť nový návrh, Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ).

K bodu 6: Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga seniori a III.  liga starší  dorast  BFZ 

Informáciu k prijatým opatreniam na dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ podal predseda ŠTK BFZ p. Štofík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým opatreniam

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ  berie na vedomie

 • Informáciu predsedu BFZ k termínu konania konferencie BFZ, ktorý navrhne na daľšom zasadnutí VV BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ zo zasadnutia VV SFZ k požiadavku kontrolóra SFZ k novelizácii stanov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek do termínu 30.09.2021.
 • Informáciu o možnom postupe víťaza súťaže U19 BFZ do II.ligy západ
 • List FKM Stupava a MŠK Iskra Petržalka k zaradeniu družstiev U15 a U13 do súťaží SZRL, MZRL v súťažnom ročníku 2021/2022 bez prijatých záverov

Predseda BFZ požiadal podpredsedov BFZ o zvolanie  konferencií ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  v mesiaci jún

ŠTK BFZ pripraví návrh k postupom, zostupom, prípadným trestom za nenastúpenie na stretnutie a pod.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 25.05.2021             Zapísal: Jana Škreková – Sekretár BFZ

Zápisnica č. 36 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27.

Zápisnica č. 36

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27.

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Páchnik, Ferik, Paška ,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Štofík, Salenka

Ospravedlnený: Lônčík

Neospravedlnený : Suchý

PROGRAM

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Farbula

4, Schválenie zmeny uznesenia 1/12 zo dňa 10.12.2018 – p. Farbula

5,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021 – p. Trnovský

6, Schválenie návrhu reorganizácie súťaží prípraviek BFZ – p. Salenka

7, Informácia k príprave RS pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

8, Informácia k listu kontrolóra SFZ k novelizácii stanov RFZ a ObFZ – p. Badinský

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda BFZ požiadal o doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie návrhu ocenenia SFZ pre p. Vladimíra Medveďa ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2, Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá.

VV BFZ ruší uzn. 5/26 v plnom znení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3, Schválenie návrhu ocenenia SFZ pre p. Vladimíra Medveďa

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov navrhuje pre p. Vladimíra Medveďa schváliť strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 1/36

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Vladimíra Medveďa pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4, Informácia k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Medzi zasadnutiami bolo 1 hlasovanie per rollam k schváleniu termínu reštartu súťaží po uvoľnení opatrení, ktoré bolo prijaté. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 2/36

VV BFZ schvaľuje anulovanie súťaží BFZ Pohár BFZ, MD U17,SŽ U15,MŽ U13,Žiačky WU15 a všetkých súťaží prípraviek chlapcov a dievčat a predprípravky U8.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ.

K bodu 5, Schválenie zmeny uznesenia 1/12 zo dňa 10.12.2018

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informoval členov VV BFZ, že oba ObFZ prevzali od SFZ nové multifunkčné tlačiarne v zmysle zmluvy o výpožičke medzi SFZ a ObFZ. Preto navrhuje schváliť zmenu uznesenia 1/12, kde bola pre ObFZ schválená suma 700€/ rok na sumu 300€/rok, nakoľko oba ObFZ budú využívať prenajaté multifunkčné tlačiarne a suma 300€ bude iba za náklady, spojené s upratovacími službami v sídle BFZ.

Uznesenie 3/36

VV BFZ schvaľuje zmenu uznesenia 1/12 zo sumy 700€/rok na sumu 300€/rok pre oba ObFZ na náklady spojené s upratovacími službami v sídle BFZ s účinnosťou od 01.01.2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý predložil členom VV BFZ na schválenie rozpočet BFZ na rok 2021. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 4/36

VV BFZ súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2021 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7, Schválenie návrhu reorganizácie súťaží prípraviek BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi TMK BFZ p. Salenkovi, ktorý predložil na schválenie návrh reorganizácie súťaží prípraviek, ktorý vypracovala pracovná skupina na podnet zástupcu FK Vajnory p. Feketeho. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 5/36

VV BFZ schvaľuje reorganizáciu súťaží prípraviek tak , ako bolo navrhnuté predsedom TMK BFZ na základe materiálu, ktorý vypracovala pracovná skupina od súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  5 , Proti :  1   , Zdržal sa: 0

K bodu 8, Informácia k príprave RS pre súťažný ročník 2021/2022

Informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2021/2022 podal predseda ŠTK BFZ p. Štofík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2021/2022 v znení pripomienok.

K bodu 9, Informácia k listu kontrolóra SFZ k novelizácii stanov RFZ a ObFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o liste kontrolóra SFZ k novelizácii stanov BFZ, ktoré musia byť kompatibilné so stanovami SFZ, zverejnené pre svojich členov na webovom portáli zväzu. Novelizované Stanovy BFZ boli VV BFZ odsúhlasené v januári 2020 a odporučené na schválenie delegátom konferencie BFZ na konferencii BFZ, ale z dôvodu pandémie sa konferencia BFZ v roku 2020 nekonala. Stanovený termín novelizácie stanov BFZ je do 30.09.2021. Po diskusii navrhol predseda RK BFZ prijať uznesenie

Uznesenie 6/36

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu RK BFZ k listu kontrolóra SFZ o novelizácii stanov BFZ. Ukladá predsedovi BFZ zvolať konferenciu BFZ najneskôr do termínu 15.09.2021, na ktorej budú schválené nové stanovy BFZ. VV BFZ  odporúča obom ObFZ v pôsobnosti BFZ novelizovať stanovy svojich ObFZ v zmysle výzvy kontrolóra SFZ, zosúladiť ich so stanovami SFZ a zverejniť ich na webových stránkach svojich ObFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10, Rôzne

VV berie na vedomie

 • Doručenú korešpondenciu viacerých FK III. A IV. ligy BFZ k prehodnoteniu rozhodnutia VV BFZ na dohratie jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 bez prijatých záverov
 • Informáciu o odovzdaní tréningových pomôcok pre FK Rača
 • Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ so zástupcami FK III. A IV. ligy BFZ po uvoľnení pandemických opatrení
 • Informáciu o odovzdaných tlačiarňach pre FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek
 • Informáciu o školení na P licenciu pozorovateľa rozhodcov
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ o novelizácii futbalových noriem SFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 10.05.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 35 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Zápisnica č. 35

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Prítomní: Jánošík, Baxa, Paška, Kovačič, Páchnik, Farbula

Prítomní formou online pripojenia: Suchý,Ferik, Lônčík, Trnovský

Ospravedlnený: Badinský

PROGRAM

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu

2, Kontrola plnenia uznesení

3, Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021

4, Informácia z pracovného stretnutia k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ

5, Informácia k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

6,Informácia z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

7,Rôzne

8,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda BFZ požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body: Schválenie člena TMK BFZ zaradiť ako bod 3 a informáciu k reštartu súťaží ako bod 4 a daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body, ktoré predložil predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :   0  , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok.

K bodu 3:Schválenie člena TMK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Na základe informácie od predsedu TMK BFZ p. Michala Salenku o vzdaní sa člena TMK BFZ p. Ivana Kolembusa navrhuje doplniť TMK BFZ o p. Patrika Szaba.

Uznesenie 1/35

VV BFZ schvaľuje p. Patrika Szaba za člena TMK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k reštartu súťaží BFZ

Informáciu k možnému reštartu súťaží BFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k možnému reštartu súťaží v znení pripomienok. Presný termín reštartu súťaží bude závislý na uvoľnení pandemických opatrení.

K bodu 5: Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021

Informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2021 predniesol predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2021 v znení pripomienok.

K bodu 6: Informácia z pracovného stretnutia k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ

Informáciu k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula, ktorý je členom pracovných skupín pri novelizácii spomínaných noriem.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ.

K bodu 7: Informácia k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

Informáciu o prijatých uzneseniach z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 13.04.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k materiálnej pomoci pre FK Rača vo forme tréningových pomôcok
 • Informáciu o volebnej konferencii v JmKFS
 • Informáciu o príprave reorganizácií súťaží prípraviek

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.5.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ

Bratislava, 19.4.2021.             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.34 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.marca 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č.34

Zo  zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.marca 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Fekete, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa , Lônčík, Ferik, Vilčinský, Salenka, Páchnik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie listu FK Vajnory o zrušení tabuliek v súťažiach prípraviek a mladších žiakov – p. Jánošík

4, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka k 21.02.2021 – p. Jánošík

5, Schválenie podpredsedu K R a D BFZ p. Pavla Páchnika  vedením K R  a D BFZ do konania volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.03.2021 – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schválenie programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol navrhnutý.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 3

Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Prerokovanie listu FK Vajnory o zrušení tabuliek v súťažiach prípraviek a mladších žiakov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo hosťovi p. Feketemu, ktorý členom VV BFZ podal informáciu, spočívajúcu k návrhu zrušenia tabuliek v súťažiach prípraviek.

VV berie na vedomie list FK Vajnory a odstupuje ho na odborné komisie, ktoré pripravia návrh na schválenie.

Z: Odborné komisie BFZ ( KM,TMK,ŠTK)    T: Zasadnutie VV BFZ v mesiaci máj

K bodu 4: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že dňa 21.02.2021 bol elektronickou poštou doručený list p. Kružliaka, ktorého obsahom bolo vzdanie sa funkcie predsedu KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie list p. Ivana Kružliaka o vzdaní sa funkcie predsedu KRaD BFZ ku dňu 21.02.2021.

K bodu 5: , Schválenie podpredsedu K R a D BFZ p. Pavla Páchnika  vedením K R  a D BFZ do konania volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe vzdania sa funkcie predsedu KRaD BFZ p. Ivana Kružliaka navrhuje poveriť vedením KRaD BFZ jej podpredsedu p. Pavla Páchnika do konania najbližšej konferencie.

Uznesenie 1/34

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ a poveruje p. Pavla Páchnika vedením KRaD BFZ do konania najbližšej konferencie BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 3

Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.03.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.03.2021 podal predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 02.03.2021

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Žiadosť o informáciu od FK Inter Bratislava
 • Informáciu predsedu BFZ k dohratiu súťaže Slovnaft cup
 • Informáciu predsedu BFZ z rokovania prezidenta SFZ so štátnym tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Informáciu predsedu BFZ z porady prezidenta SFZ s regionálnymi predsedami.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.04.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 08.03.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.32 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.32

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý , Lônčík, Ferik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.12.2020 – p. Jánošík

4, Schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020 – p. Jánošík

5, Informácia k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

6, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 27.01.2021 – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť  program zasadnutia o bod: Schválenie návrhu ocenení SFZ pre p. Jozefa Šajánka a p. Karola Peczeho.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak  , ako navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31

K uzneseniu 2/24 – presúva plnenie na najbližšie zasadnutia VV BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.12.2020

VV BFZ sa zaoberal zrušením uznesenia č.1/31 a po diskusii ho ponecháva v platnosti v plnom rozsahu.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020

Bod programu uviedol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020.

Uznesenie 1/32

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022

Informáciu k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022 predložil predseda ŠTK BFZ p. Štofík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022

K bodu 6: Schválenie návrhu na udelenie ocenení zlatým odznakom pre p. Karola Peczeho a strieborného odznaku  SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Návrh na schválenie udelenia ocenení SFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 75 navrhuje  zlatý odznak SFZ pre p. Karola Peczeho a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhuje strieborný odznak SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Uznesenie 2/32

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Karola Peczeho a strieborného odznaku SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3, online 5

Za: 8   Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 7: Informácia z VV SFZ zo dňa 27.01.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 27.01.2021 podal predseda BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

K bodu 8: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu predsedu BFZ o plánovanom stretnutí predsedov a vedúcich sekretárov RFZ
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ k prenájmu multifunkčných zariadení od SFZ pre všetky FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.
 • Informáciu od predsedu FK Vajnory p. Feketeho k iniciatíve nezverejňovať tabuľky v súťažiach prípraviek

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.03.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 08.02.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.31 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.decembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.31

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.decembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Ferik, Paška, Kovačič, Badinský, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý – ( všetci od začiatku rokovania), Lônčík( od bodu 3)

Pozvaní: Štofík, Trnovský,Salenka, Škrekova

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami – p. Farbula

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu odohratia odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021- p. Štofík

6, Schválenie návrhu termínov zasadnutia VV BFZ v 1.polroku 2021 – p. Jánošík

7, Schválenie návrhu termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

8, Informácia z VV SFZ zo dňa 01.12.2020 – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4 , on line 3

Za: 7 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ).

K uzneseniu 2/24 ukladá VV BFZ  predsedovi EK BFZ p. Trnovskému úpravu  rozpočtu na rok 2020 z dôvodu neorganizovania viacerých  akcii a turnajov v roku 2020, prerokovať a  odporučiť na najbližšom zasadnutí VV BFZ na  schválenie konferenciou BFZ v roku 2021

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. V čase medzi zasadnutiami boli 2 hlasovania per rollam k prerušeniu súťaží, ktoré neboli schválené a zostalo v platnosti rozhodnutie ŠTK BFZ – prerušenie súťaží  do odvolania

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021 podal predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2021. O odporučení na schválenie konferenciou BFZ rozhodne na najbližšom zasadnutí VV BFZ v januári 2021.

K bodu 5: Schválenie návrhu odohratia odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021

Návrh na odohratie odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021 predložil predseda ŠTK BFZ p. Štofík

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/31

VV BFZ schvaľuje termíny odohratia odložených stretnutí v jesennej časti pred začiatkom jarnej časti  súťažného  ročníka 2020/2021 tak, ako bolo navrhnuté predsedom ŠTK BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4 , online 4

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu termínov zasadnutia VV BFZ v 1.polroku 2021

Návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku predložil predseda BFZ p. Jánošík

Január – 18.1.2021

Február – 8.2.2021

Marec – 8.3.2021

Apríl – 12.4.2021

Máj –  10.5.2021

Jún – 7.6.2021

Uznesenie 2/31

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2021 tak, ako boli navrhnuté predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4, online 4

Za: 8   Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie predbežného  návrhu termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Po diskusii členov VV BFZ zostáva v platnosti uznesenie 1/30 ( VV BFZ odkladá termín konferencie BFZ na neurčito z dôvodu zatiaľ neavizovaných uvoľňovaní prijatých opatrení zo strany štátnych orgánov a termín konferencie BFZ už bol menený).

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

Informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020 podal predseda BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu predsedu TMK BFZ p. Salenku o činnosti TMK BFZ za rok 2020. Vypracovaný materiál bude členom VV BFZ zaslaný prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ o odkúpení štadióna FC Ružinov do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Ružinov a tým zachovaní štadióna v Ružinove.
 • Informáciu predsedu BFZ o zámere vybudovania futbalových ihrísk v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice( bývalý areál TJ Spoje).

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 18.01.2021 o 17:00 v sídle BFZ alebo v reštaurácii LOKO Pub v Rači.

Bratislava, 14.12.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.30 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 21.septembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27,Bratislava

Zápisnica č.30

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 21.septembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27,Bratislava

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaný: Štofík

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p.Farbula

4, Schválenie zmeny termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca SFZ – p. Kružliak

6, Informácia k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy – p. Jánošík

7, Schválenie zrušenia ZHL st. a ml. žiakov – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Blechu – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/28 ( Termín konferencie BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu o hlasovaní per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovania per rollam boli 3.

1 Návrh KRaD BFZ k doplneniu nominačnej listiny delegátov stretnutia Slovenského futbalového zväzu o p. Milana Lônčíka – Neschválené

2,Návrh na schválenie zakúpenia lôpt pre kategóriu U8 – Schválené

3,Návrh na schválenie udelenia bronzového odznaku SFZ pre p. Borisa Kitku – Schválené

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Schválenie zmeny termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík Na základe vývoja situácie ohľadne pandémie COVID – 19 a prijatých opatrení RÚVZ Bratislava navrhuje zmenu termínu konania konferencie BFZ  01.10.2020 na neurčito . Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 1/30

VV BFZ schvaľuje zmenu termínu konania konferencie BFZ zo dňa 01.10.2020 na neurčito.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca SFZ

Návrh na schválenie zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Na základe požiadavky SFZ navrhuje KRaD BFZ do projektu šanca zaradiť nasledovných R a AR:

Martin Ďurčo, Lukáš Tománek, Róbert Henček , David Bláha ako R

Tomáš Ralbovský, Miloš Lalo, Milan Kardelis a Peter Pati Nagy ako AR

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/30

VV BFZ schvaľuje zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ tak, ako boli predložené predsedom KRaD BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Informácia k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k prijatým opatreniam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy

K bodu 7: Schválenie zrušenia ZHL st. a ml. žiakov

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Na základe vývoja situácie ohľadne pandémie COVID – 19 navrhuje neorganizovať ZHL st. a ml. žiakov

Uznesenie 3/30

VV BFZ schvaľuje zrušenie ZHL st. a ml. žiakov v súťažnom ročníku 2020-2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Blechu

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhuje p. Jánovi Blechovi strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 4/30

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Jána Blechu

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o odovzdaní lôpt pre kategóriu U8

Informáciu k odovzdávaniu ocenení pre jubilantov

Informáciu k príprave pohára BFZ

Informáciu o priebehu súťaží BFZ

Informáciu k oceneniam BSK

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 19.10.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 21.09.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.29 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.júla 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.29

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.júla 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik,Trnovský, Bóc, Teleky, Príkopa, Cabadajová

Neprítomný: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu DK BFZ k upusteniam disciplinárnych sankcií, udelených v súťažnom ročníku 2019/2020 – p. Bóc

4, Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Farbula

5, Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob k zaradeniu do súťaže BFZ ( PMC2 U9) – p. Jánošík

6, Schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA – p. Jánošík

7, Schválenie žiadosti TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Jánošík

8, Schválenie zmeny modelu súťaže SD3R pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

9, Schválenie žiadostí FK Dúbravka, SFC Kalinkovo, FC IMAS, ŠK Svätý Jur a TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Jánošík

10,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Štofík

11, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. liga BFZ a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

12,Schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

13, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 – p. Jánošík

14,Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.07.2020 – p. Jánošík

15, Rôzne

16, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/28 ( Termín konferencie BFZ) trvá, Uzn. 2/28 ( zaradenie FC ŠTK Šamorín prípravky) trvá, Uzn. 4/28 ( SDM Domino „B“ do SD3R) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu DK BFZ k upusteniam disciplinárnych sankcií, udelených v súťažnom ročníku 2019/2020

Návrh na schválenie predložil predseda DK BFZ p. Bóc. DK BFZ navrhuje upustiť od trestov pre hráčov, ktorí mali prenesené tresty do jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, ktorý bol predčasne ukončený. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/29

VV BFZ schvaľuje upustenie disciplinárnych sankcií tak, ako boli predložené predsedom DK BFZ p. Bócom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 4: Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula na základe požiadavky vedúceho oddelenia rozhodcovstva SFZ p. Medveďa

Uznesenie 2/29

VV BFZ schvaľuje využitie systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige seniorov BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob k zaradeniu do súťaže BFZ ( PMC2 U9)

Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. TJ Veľký Grob má záujem štartovať v súťaži PMC2( U9). S jeho účasťou v súťaži BFZ súhlasí aj materský ObFZ Galanta, ktorý zaslal na sekretariát súhlasné stanovisko VV ObFZ Galanta

Uznesenie 3/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie TJ Veľký Grob do súťaže PMC2 (U9) v súťažnom ročníku 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA

Návrh na schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV, že na základe rokovania v externej účtovnej firme boli vyjednané podmienky o vedení účtovníctva pre BFZ spomínanou spoločnosťou na základe podpísaného dodatku k zmluve.

Uznesenie 4/29

VV BFZ schvaľuje dodatok zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie žiadosti TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021

Schválenie žiadosti predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. TJ Jarovce požiadali o dodatočné zaradenie do súťaže SZRL,MZRL.

Uznesenie 5/29

VV BFZ schvaľuje žiadosť TJ Jarovce o zaradenie do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie zmeny modelu súťaže SD3R pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie zmeny modelu súťaže predložil predseda BFZ p. Jánošík. Model zmeny súťaže je navrhnutý pre 18 družstiev, ktoré by boli rozdelené do 2 skupín s následnou nadstavbou o víťaza resp. zostupujúceho. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/29

VV BFZ neschvaľuje zmenu modelu súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 a ponecháva v platnosti model súťaže v zmysle uznesenia 8/28.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Schválenie žiadostí FK Dúbravka, SFC Kalinkovo, FC IMAS, ŠK Svätý Jur a TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021

Bod 9 nebol prerokovaný z dôvodu neschválenia zmeny modelu súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021

K bodu 10: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil p. Štofík, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ. Na základe prihlášok navrhuje ŠTK zaradiť družstvá do súťaží nasledovne:

III. liga Bratislava

 1. TJ Rovinka
 2. SFC Kalinkovo
 3. FK Inter Bratislava
 4. ŠK Báhoň
 5. FK Malacky
 6. ŠK Tomášov
 7. MŠK Senec
 8. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 9. OŠK Dunajská Lužná
 10. PŠC Pezinok
 11. FK Rača Bratislava
 12. FK Slovan Most pri Bratislave
 13. FK Rohožník
 14. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 15. MFK Rusovce
 16. ŠK Bernolákovo

Uznesenie 7/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže III.liga BFZ v znení pripomienok

FC Malacky a ŠK Báhoň – nespĺňa podmienku mládežníckych družstiev. Ukladá ŠTK postupovať v zmysle platných noriem

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

IV.liga Bratislava

 1. FK Lamač
 2. FK Vajnory
 3. TJ Čunovo
 4. SDM Domino
 5. ŠK Závod
 6. ŠK Vrakuňa Bratislava
 7. ŠK Nová Dedinka
 8. CFK Cajla Pezinok
 9. ŠK Svätý Jur
 10. Slovenský Grob
 11. TJ Veľké Leváre
 12. FKM Karlova Ves
 13. OŠK Láb
 14. TJ Záhoran Jakubov
 15. FK Karpaty Limbach
 16. TJ Záhoran Kostolište

Uznesenie 8/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže IV. liga BFZ, tak ako bolo predložené ŠTK BFZ. Družstvo ŠK Nová Dedinka je zaradené podmienečne do odstránenia nedostatkov. VV ukladá ŠTK BFZ požiadať ŠK Nová Dedinka o predloženie dohody o náhradnom ihrisku, ktoré spĺňa podmienky infraštruktúry štadiónov IV.ligy do termínu 31.07.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U19 BFZ

 1. FK Rača Bratislava
 2. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 3. ŠK Bernolákovo
 4. NŠK 1922 Bratislava
 5. OFK Dunajská Lužná
 6. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 7. ŠK Žolík Malacky
 8. FC Petržalka „B“
 9. PŠC Pezinok
 10. FC Ružinov Bratislava
 11. FC Zohor
 12. SDM Domino „B“
 13. MŠK Kráľová pri Senci

Uznesenie 9/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže SD3R U19 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U17 BFZ

 1. MFK Záhorská Bystrica
 2. FK Rača Bratislava
 3. ŠKO Miloslavov
 4. FK Dúbravka
 5. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 6. SDM Domino B
 7. ŠK Vrakuňa Bratislava
 8. FK Vajnory
 9. MŠK Iskra Petržalka
 10. FC Slovan Modra
 11. TJ Záhoran Jakubov
 12. FC IMAS
 13. NŠK 1922 Bratislava
 14. FK Lamač Bratislava
 15. ŠK Žolík Malacky
 16. ŠK Šenkvice
 17. TJ Jarovce Bratislava
 18. FK Inter Bratislava B
 19. PŠC Pezinok
 20. FC Ružinov Bratislava
 21. MŠK Senec B

Uznesenie 10/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže MD3R U17 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U15 / U13 BFZ

 1. PFA ŠTK Šamorín
 2. ŠK Svätý Jur
 3. FK Rača Bratislava
 4. ŠK Vrakuňa Bratislava
 5. ŠK Bernolákovo
 6. MFK Rusovce
 7. FC IMAS
 8. NŠK 1922 Bratislava
 9. FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA
 10. ŠK Žolík Malacky
 11. ŠK Šenkvice
 12. PŠC Pezinok
 13. MŠK Senec
 14. FC Slovan Modra
 15. FC Ružinov Bratislava

Uznesenie 11/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže SZRL, MZRL pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ s prihliadnutím na uznesenie 5/29. 16 účastníkom súťaže bude družstvo TJ Jarovce.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Súťaže prípraviek

Do súťaží prípraviek sa prihlásilo 178 družstiev, ktoré sú rozdelené podľa vekových kategórií od U8 do U11

Súťaž prípravky PMA1, PMB1, PMC1

Skupina A

FKM Devínska Nová Ves

FK Dúbravka

ŠK Vrakuňa

MŠK Iskra Petržalka

ŠK Žolík Malacky

NŠK 1922 Bratislava A

FKP Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

FKM Stupava

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava B ( výnimka hracieho dňa – streda 17.00 UT Mladá Garda )

Skupina B

MŠK Senec

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

TJ Malinovo

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

SFC Kalinkovo

ŠK Atletiko Zálesie

PŠC Pezinok

FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava B

Súťaž prípravky PMA2, PMB2

FK Lamač, TJ Jarovc, PŠC Pezinok B, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná

Súťaž prípravky PMA3 ( ObFZ BA mesto )

Počet prihlásených FK: 5 ( 5 družstiev )

SDM Domino Bratislava B,ŠK Vrakuňa B, MFK Rusovce,TJ Čuňovo, SDM Domino C

Súťaž prípravky PRMA ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK : 14 ( 14 družstiev )

TJ Veľké Leváre, ŠK Závod, ŠK Lozorno, TJ Záhoran Jakubov, ŠK Gajary, FK Jabloňové, FC IMAS, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Láb, FK v Sološnici, ŠK Žolík Malacky B, FC Rohožník, FK Studienka, FC Zohor

Súťaž prípravky PRPK ( okres Pezinok )

ŠK Svätý Jur A, ŠK Svätý Jur B, FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Vištuk, FK Cinemax Doľany, FC Slovan Modra, FC Družstevník Budmerice, ŠK Šenkvice, ŠK Báhoň, CFK Pezinok Cajla, TJ Slovan Viničné, FK Dubová, OŠK Slovenský Grob A, OŠK Slovenský Grob B, FC Slovan Častá

Súťaž prípravky PRSC ( okres Senec )

Senec Footbal Academy, ŠKO Miloslavov, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Nová Dedinka, OŠK Chorvátsky Grob, MŠK Kráľova pri Senci, FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Kaplná, ŠK Tomášov, ŠK Čataj

Súťaž prípravky PMC 2

FK Dúbravka , ŠK Lozorno, FK Borinka, ŠK Gajary, FC Rohožník, ŠK Svätý Jur, FK Karpaty Limbach, FC Slovan Modra, PŠC Pezinok B, ŠKO Miloslavov, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Nová Dedinka, ŠK Igram, MŠK Kráľova pri Senci, OFK Dunajská Lužná, FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Veľký Grob ( ObFZ Galanta )

Prípravka U8 – súťaž PMD

PMD U8 – rozdelenie skupín

Skupina A: ŠK Slovan Bratislava, FC Petržalka, FKM Karlová Ves, FK Inter Bratislava

Skupina B: FK Rača Bratislava, SDM Domino Bratislava, NŠK 1922 Bratislava Lokomotíva Devínska Nová Ves A,

Skupina C: FKP Bratislava, FK Dúbravka, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač

Skupina D: MFK Záhorská Bystrica, Lokomotíva Devínska Nová Ves B, FC IMAS, FKM Stupava A

Skupina E: ŠK Žolík Malacky, TJ Záhoran Kostolište, FC Rohožník, FK Studienka

Skupina F: TJ Záhoran Jakubov, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Plavecký Štvrtok

Skupina G: FK Karpaty Limbach, PŠC Pezinok, TJ Slovan Viničné, OŠK Slovenský Grob

Skupina H: Senec Football Academy, ŠK Igram, ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci

Skupina I: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, FC ŠTK 1914 Šamorín

Skupina J: SFC Kalinkovo A, TJ Rovinka, OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Bernolákovo

Skupina K: FKM Stupava B, SFC Kalinkovo B, ŠK Tomášov, Š.Ú.R

Uznesenie 12/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaží prípraviek tak, ako boli predložené KM BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 11: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. liga BFZ a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na oficiálnu loptu pre súťaže III. ligy a IV. ligy BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p.Farbula. Navrhuje pre obe súťaže ponechať oficiálnu loptu, ktorá bola v súťažnom ročníku 2019/2020, ktorý bol predčasne ukončený.

Uznesenie 13/29

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu pre súťaže III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 zn. ADIDAS Oficial match ball.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 12:Schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil p. Štofík, poverený vedením ŠTK BFZ Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 14/29

VV BFZ schvaľuje textovú časť rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bol predložený p. Štofíkom, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 13: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020

Návrh na schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 predložil predseda BFZ nasledovne:

August – 31.08.2020

September – 21.09.2020

Október – 05.10.2020

November – 09.11.2020

December – 7.12.2020

Uznesenie 15/29

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 tak, ako boli predložené predsedom BFZ

August – 31.08.2020

September – 21.09.2020

Október – 05.10.2020

November – 09.11.2020

December – 7.12.2020

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 14: Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.07.2020

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ Na základe informácie o nezaradení p. Lônčíka na NL D SFZ predseda KRaD BFZ p. Kružliak reagoval, že KRaD BFZ sa nestotožňuje s rozhodnutím VV SFZ a pokiaľ príde požiadavka zo strany SFZ doplniť na NL delegáta s požadovanou licenciou, navrhne opätovne zaradiť p. Lônčíka na NL D SFZ. Tento návrh bude predložený na schválenie VV BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

K bodu 15 : Rôzne

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal o výnimku pre delegátov pp. Bródyho a Marczella delegovať ich na 1.kolo III. ligy BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Uznesenie 16/29

VV BFZ schvaľuje obsadenie delegátov pp. Bródyho a Marczella na delegovanie v 1.kole III.ligy BFZ súťažného ročníka 2020/2021 na výnimku. Obsadenie je v kompetencii KRaD BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Predseda BFZ navrhol schváliť za predsedu ŠTK BFZ p. Dušana Štofíka, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ

Uznesenie 17/29

VV BFZ schvaľuje p. Dušana Štofíka za predsedu ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie

 • Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch,
 • Informácia k úprave rozpočtu BFZ pre rok 2020
 • Informáciu k zakúpeniu knihy „Slovan do toho“. VV ukladá predsedovi informovať autora, že nebude knihy kupovať.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 31.08.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 13.07.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.28 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 29.júna 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.28

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 29.júna 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Štofík ( v zastúpení p. Richtárika), Farbula

Pozvaní: Richtárik,, Trnovský

Ospravedlnení: Suchý,Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie termínu konania a miesta konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Jánošík

5,Schválenie žiadosti FC ŠTK Šamorín o zaradenie družstiev prípraviek do súťaží BFZ – p. Farbula

6, Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Kružliak

7, Informácia k prihláseným družstvám do súťaží BFZ ( seniori, dorast, žiaci) pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Richtárik

8, Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží – p. Farbula

9, Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží – p. Farbula

10, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika – p. Jánošík

11, Informácia k vzniku brankárskej školy v spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec – p. Farbula

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie žiadostí o zaradenie do súťaží a člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o doplnenie programu o bod: Informácia so zasadnutia mimoriadneho VV SFZ.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body programu , ako navrhli predseda BFZ p. Jánošík a člen VV BFZ p. Lônčík.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 6 Proti: 1 Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26 ( Termín konferencie na neurčito) trvá, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 6/26 ( RT výberu BFZ seniorov – amatérov) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá.Uzn. 3/27 ( TL ) trvá, Uzn. 4/27 ( Štartovný vklad) trvá, Uzn. 5/27 ( Prihlášky do súťaží ) trvá.

K uzneseniu 6/26 VV BFZ posúva termín do 31.3.2021

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie termínu konania a miesta konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Po neuskutočnení sa konferencie BFZ v schválenom návrhu termínu konania v mesiaci apríl 2020 navrhuje termín konania konferencie BFZ na 1.10.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/28

VV BFZ schvaľuje termín a miesto konania konferencie BFZ na 1.10.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK, Sabinovská 16, Bratislava

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 4: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu k hlasovania per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 5: Schválenie žiadosti FC ŠTK Šamorín o zaradenie družstiev prípraviek do súťaží BFZ

Bod programu uviedol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Predložil členom VV BFZ písomnú žiadosť FC ŠTK Šamorín a písomné stanovisko ZsFZ, ktorý súhlasí so zaradením družstiev prípraviek FC ŠTK Šamorín do súťaží BFZ

Uznesenie 2/28

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev FC ŠTK Šamorín do súťaží prípraviek BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/28

VV BFZ schvaľuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bola predložená predsedom KRaD BFZ p. Kružliakom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie žiadostí o zaradenie do súťaží BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že na sekretariát BFZ boli doručené žiadosti o zaradenie družstiev do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 z FK: ŠK Svätý Jur, SDM Domino, FC Imass, FK Dúbravka, TJ Jarovce a SFC Kalinkovo. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/28

VV BFZ schvaľuje žiadosť SDM Domino k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021, nakoľko klub SDM Domino je držiteľom licencie ÚTM. Ostatné predložené žiadosti VV BFZ neschvaľuje a odporúča FK zaslať elektronickú prihlášku do spoločnej súťaže IV.liga ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto, ktorá je riadená ObFZ Bratislava – vidiek do termínu 10.07.2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Žiadosť ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do súťaží BFZ vo vekových kategóriách U15,U13 a jedná sa o družstvá FC Ružinov a TJ Jarovce. Vedúci sekretár BFZ p. Farbula informoval členov VV BFZ o informácii TJ Jarovce, ktorá bola doručená elektronickou poštou, že napriek žiadosti o zaradenie ich družstiev do súťaží BFZ túto možnosť nevyužijú, nakoľko nesplnia podmienku zaradenia do súťaží vytvorením tzv. „ dvojičky“. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5/28

VV Berie na vedomie žiadosť ObFZ Bratislava – mesto a schvaľuje zaradenie družstva FC Ružinov do súťaže U15,U13 v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Žiadosť ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do súťaží BFZ vo vekových kategóriách U19 U15,U13 a jedná sa o družstvá FC Slovan Častá do U19 a FC Slovan Modra do súťaží U15 a U13. Na základe informácie predsedu ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxu, že družstvo FC Slovan Častá nemá záujem o zaradenie do regionálnej súťaže bolo po diskusii prijaté uznesenie

Uznesenie 6/28

VV Berie na vedomie žiadosť ObFZ Bratislava – vidiek a schvaľuje zaradenie družstva FC Slovan Modra do súťaže U15,U13 v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Informácia k prihláseným družstvám do súťaží BFZ ( seniori, dorast, žiaci) pre súťažný ročník 2020/2021

Informáciu k prihláseným družstvám do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil zástupca ŠTK BFZ p. Štofík. Informoval o počte prihlásených družstvách:

Seniori

III.liga BFZ – 16 účastníkov prihlásených v stanovenom termíne podania prihlášok

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám do súťaže III.liga BFZ bez pripomienok.

IV. liga BFZ – 15 účastníkov prihlásených v stanovenom termíne podania prihlášok.

Uznesenie 7/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii seniorov. V súťaží IV.liga BFZ ukladá ŠTK BFZ osloviť ŠK Nová Dedinka k možnému zaradeniu ich družstva seniorov do súťaže IV.liga BFZ pri splnení podmienok zaradenia do súťaže.

Z: ŠTK BFZ                                                                       T: 06.07.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U19

SD3R – prihlásených 11 družstiev + schválená žiadosť SDM Domino „B“

Uznesenie 8/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii staršieho dorastu. Na základe počtu prihlásených družstiev upravuje počet účastníkov v súťažnom ročníku 2020/2021 na 14. . Ukladá ŠTK BFZ osloviť družstvá zo súťaže IV. liga SD ObFZ Bratislava – vidiek, ktoré sa v predčasne ukončenom súťažnom ročníku 2019/2020 umiestnili do 4.miesta k možnému zaradeniu ich družstiev do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U17

MD3R – 21 družstiev

VV berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v súťaži MD3R bez pripomienok

Žiaci

SZRL, MZRL

Prihlásených 13 družstiev + schválené zaradenie družstiev FC Ružinov a FC Slovan Modra. V súťaži bude 15 účastníkov

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii U15, U13

K bodu 11: Informácia z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ

Informáciu z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík. Informoval o skutočnosti, že materiál k postupom, ktorý vypracoval technický úsek SFZ nebol schválený.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ

K bodu 12: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na sekretariát v písomnej forme list, že sa z pracovných dôvodov vzdáva funkcie predsedu ŠTK BFZ.

Uznesenie 9/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika. Poveruje dočasným vedením ŠTK BFZ p. Dušana Štofíka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 13: Informácia k vzniku brankárskej školy spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec

Informáciu k vzniku brankárskej školy v spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzniku brankárskej školy v spolupráci BFZ a MŠK Senec.

K bodu 13 : Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie

 • Informáciu k zmenám matričných úkonov v ISSF systéme

 • Informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2020/2021

 • Informáciu k personálnej zmene na BFZ od 1.7.2020

 • Informáciu k novelizácii RaPP SFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.07.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 29.06.2020   Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.27 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.mája 2020 v Senci, NTC Senec

Zápisnica č.27

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.mája 2020 v Senci, NTC Senec, Zasadačka MŠK Senec

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Príkopa, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc, Trnovský, Jakubec

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Farbula

4, Schválenie návrhu predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zrušenia medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020 – p. Jánošík

6, Schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Richtárik

7, Schválenie návrhu opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

8, Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021- p. Richtárik

9, Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Kružliak požiadal prítomných členov VV BFZ o doplnenie program zasadnutia o bod: Schválenie doplnenia nominačnej listiny R SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021. Navrhol zaradiť tento bod ako bod 10 a potom pokračovať daľej.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý s doplnením o bod programu , ako navrhol člen VV BFZ p. Kružliak

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26 ( Termín konferencie na neurčito) trvá, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 6/26 ( RT výberu BFZ seniorov – amatérov) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu k hlasovania per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Schválenie návrhu predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020

Návrh na schválenie zakázania a predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 predložil predseda BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 1/27

VV BFZ schvaľuje zakázanie a predčasné ukončenie súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách v súťažnom ročníku 2019/2020. Schvaľuje tabuľky jednotlivých súťaží v takej podobe, ako boli pred jej prerušením. Výsledky všetkých súťaží BFZ zostávajú v platnosti a neodohrané stretnutia sa rušia. Individuálne štatistiky ako aj tresty všetkých hráčov, hráčok a klubov zostávajú v platnosti.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Schválenie návrhu zrušenia medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020

Návrh na zrušenie medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020 predložil predseda BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 2/27

VV BFZ schvaľuje zrušenie konania medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 3/27

VV BFZ schvaľuje TL pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bola predložená predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom. Zmena môže nastať v prípade, že štátne orgány rozhodnú v prípade opatrení ohľadne koronavírusu inak.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie návrhu opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje znížiť výšku štartovného vkladu do spomínaných súťaží a nezakúpiť lopty pre súťažné stretnutia v spomínaných súťažiach. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/27

VV BFZ schvaľuje opatrenia zo strany BFZ pre FK III. a IV. ligy BFZ na súťažný ročník 2020/2021: Zápočtom bude znížený štartovný vklad v súťaži III. liga z 650€ na 350€, v súťaži IV. liga zo 450€ na 250€.Nové lopty pre súťažný ročník 2020/2021 sa kupovať nebudú a stretnutia seniorov sa budú hrať s loptami, ktoré boli v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje termín podania prihlášok do 25.6.2020 výlučne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému vo vekových kategóriách seniorov, dorastu a žiakov a do súťaží prípraviek do 10.07.2020 Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 5/27

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 do 26.6.2020 výlučne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému vo vekových kategóriách seniorov, dorastu a žiakov a do 10.7.2020 do súťaží prípraviek.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára

Návrh na schválenie udelenia ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 6/27

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi doručiť schválený návrh na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ       T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie dopnenia nominačnej listiny R SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie doplnenia NL R SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil na základe požiadavky KRaD SFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje doplniť na NL SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 rozhodcu p. Mateja Choreňa. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 7/27

VV BFZ schvaľuje rozhodcu p. Mateja Choreňa na doplnenie NL R SFZ pre súťažný ročník 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 11 : Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie

 • Informáciu o zaradení MŠK Senec ako čakateľa ÚTM
 • Informáciu k správe auditora
 • Informáciu k zmene termínu konania konferencie,
 • Informáciu k ponuke knižnej publikácie SLOVAN DO TOHO bez prijatých opatrení
 • Informáciu o pripravovanej trojstrannej zmluve medzi BFZ – AR BFZ – Futbalservis

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 22.06.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Senec, 25.05.2020                           Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.26 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.marca 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.26

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.marca 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Pálenčík, Medveď, Trnovský, Štofík ( v zastúpení ŠTK BFZ),

Ospravedlnení: Suchý, Richtárik, Jakubec

PROGRAM:

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu

2, Kontrola plnenia uznesení

3, Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige BFZ ( jarná časť s. r. 2019/2020)

4, Schválenie žiadosti AR BFZ

5, Schválenie návrhu na ocenenie BFZ

6, Schválenie doplnenia stanov BFZ

7, Schválenie ukončenia  RT výberu BFZ seniorov amatérov

8, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2019

9, Informácia k ZT seniorov a dorastu

10, Informácia z konferencie SFZ

11, Rôzne

12,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o preformulovanie bodu 4 na Informáciu k AR BFZ. Vedúci sekretár  BFZ požiadal prítomných členov VV BFZ o doplnenie programu zasadnutia a zaradenie ako  bod 5: Návrh na odloženie súťaží BFZ z dôvodu prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý na preformulovanie  členom VV BFZ p. Lônčíkom a  s doplnením o bod programu , ako navrhol vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá,, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/25 splnené, Uzn. 2/25 trvá ( Auditor BFZ), Uzn. 3/25 splnené, Uzn. 4/25 splnené, Uzn. 5/25 ( Súťaže II.liga SD,MD SFZ), Uzn. 6/25 ( program konferencie BFZ  ) trvá.

Členovia VV BFZ diskutovali k uzn. 2/23 termínu konania konferencie BFZ na základe vývoja situácie ohľadne prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/26

VV BFZ presúva termín konferencie BFZ, ktorá sa mala konať dňa 02.04.2020 na neurčito.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3:  Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige BFZ ( jarná časť s. r. 2019/2020).

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo GS SFZ p. Pálenčíkovi a zástupcovi SFZ p. Medveďovi, ktorí vysvetlili členom VV BFZ aplikovanie systému VAR do praxe a s ním spojené umožnenie využitia systému VAR.

Uznesenie 2/26

VV BFZ schvaľuje využitie systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige seniorov BFZ počas jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Informácia k  žiadosti AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k AR BFZ predniesol  členom VV BFZ zástupca AR BFZ p. Štofík.

VV BFZ berie na vedomie a podporuje žiadosť AR BFZ. Po schválení nových stanov BFZ na konferencii BFZ odporúča prijať AR BFZ za pridruženého člena BFZ.

K bodu 5: Návrh na odloženie súťaží BFZ z dôvodu prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Návrh na odloženie súťaží predložil vedúci sekretár BFZ. Informoval členov VV BFZ o aktuálnej situácii a nariadení samospráv obcí, miest Bratislavského kraja a mestských častí hl. mesta SR Bratislavy ohľadne prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Uznesenie 3/26

VV BFZ schvaľuje nariadenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu a ním spojené spôsobenie vírusového ochorenia COVID – 19 od 9.3.2020 po dobu 14 dní.

Ruší všetky futbalové stretnutia vo všetkých vekových kategóriách od 09.03.2020 po dobu 14 dní.

Do odvolania ruší úradné hodiny sekretariátu BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ alebo predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 6:Schválenie návrhu na ocenenie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol schváliť jubilantov, nahlásených na ocenenie pri príležitostí ich životných jubileí. Členovia VV BFZ navrhli posunúť termín nahlásenia jubilantov do 31.03.2020

Ľudovít Horník 80 rokov

Alexander Ležovič 75 rokov

Jozef Minarovič 75 rokov

Ján Švehlík 70 rokov

Rudolf Líška 70 rokov

Adrián Darlea 65 rokov

Anton Valovič 60 rokov

Ľubomír Suchý 60 rokov

Ivan Kružliak st. 60 rokov

Ján Sloboda 50 rokov

Juraj Pinček 50 rokov

Patrik Vnuk 50 rokov

Jozef Keller 50 rokov

Uznesenie 4/26

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenia BFZ tak, ako bol predložený predsedom BFZ Schvaľuje termín doplnenia nahlásenia jubilantov do 31.03.2020.

Ľudovít Horník 80 rokov

Alexander Ležovič 75 rokov

Jozef Minarovič 75 rokov

Ján Švehlík 70 rokov

Rudolf Líška 70 rokov

Adrián Darlea 65 rokov

Anton Valovič 60 rokov

Ľubomír Suchý 60 rokov

Ivan Kružliak st. 60 rokov

Ján Sloboda 50 rokov

Juraj Pinček 50 rokov

Patrik Vnuk 50 rokov

Jozef Keller 50 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie doplnenia stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil schválenie doplnenie stanov BFZ o pripomienky ObFZ Bratislava – mesto a LPK BFZ. Po diskusii členov VV BFZ sa riešenie doplnenia stanov BFZ odkladá do najbližšieho zasadnutia VV BFZ.

Uznesenie 5/26

VV BFZ odkladá riešenie doplnenia stanov BFZ do najbližšieho zasadnutia VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8:Schválenie ukončenia RT výberu BFZ seniorov amatérov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil členom VV BFZ návrh na ukončenie  RT výberu BFZ seniorov amatérov

Uznesenie 6 /26

VV BFZ schvaľuje ukončenie  členov RT výberu BFZ seniorov amatérov. Ukladá predsedovi BFZ osloviť nového trénera, ktorý by zostavil nový RT výberu BFZ seniorov amatérov.

Z: Predseda BFZ                                                                T: 30.04.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Informácia o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi ekonomickej komisie p. Trnovskému, ktorý informoval členov VV BFZ o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 7 /26

VV BFZ berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2019. Odporúča delegátom konferencie schváliť správu o hospodárení za rok 2019

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10 : Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval členov VV BFZ o priebehu, výsledkoch  a víťazoch ZT v oboch kategóriách

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT BFZ seniorov a dorastu

K bodu 11 : Informácia z konferencie SFZ

Informáciu z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o priebehu a prijatých uzneseniach na konferencii SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ.

K bodu 12 : Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Návrh Termínovej listiny súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021
 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o zimných doškoľovacích seminároch R a D BFZ
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ o zmenách štatutárnych zástupcoch v kluboch, ktoré boli doručené na sekretariát BFZ

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 09.03.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.25 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.25

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

4, Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play – p. Jámošík

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ – p. Kružliak

7, Informácia o konaní konferencie SFZ – p. Lônčík

8, Schválenie programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o schválenie programu zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje schváliť ukončenie zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Qaulity Invest.

Uznesenie 1/25

VV BFZ schvaľuje ukončenie zmluvy o reklame a propagácií č.2/2019 medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest ku dňu 10.02.2020 v zmysle čl. IV, bod 1 c predmetnej zmluvy.. Ukladá vedúcemu sekretárovi informovať spoločnosť Quality Invest doporučenou poštou o ukončení zmluvy a vysporiadať finančné prostriedky, prijaté na účet BFZ od spoločnosti Quality Invest do 24.02.2020.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                      T. Uvedené v uzneseniach

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4:   Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 2/25

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5:  Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play a zlatého  odznaku SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe návrhu ObFZ Bratislava – mesto navrhuje p. Ivana Hrdličku ako laureáta na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka a návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Antona Valoviča pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 3/25

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny fair – play MUDr.Ivana Chodáka pre p. Ivana Hrdličku a udelenie zlatého  odznaku SFZ p. Antonovi Valovičovi.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KRaD BFZ p. Kružliakovi, ktorý informoval, že KRaD BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 p. Jozefa Pavlíka

Uznesenie 4/25

VV BFZ schvaľuje zaradenie p. Jozefa Pavlíka na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Informácia o konaní konferencie SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi VV BFZ p. Lônčíkovi, ktorý informoval o programe konferencie SFZ, ktorý schválil VV SFZ a je v ňom bod programu Schválenie reorganizácie súťaže 2.ligy SMD západ a východ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5 /25

VV BFZ navrhuje ponechať štruktúru súťaže 2.ligy SMD západ a východ tak, ako sú v súčasnej podobe. Ukladá predsedovi BFZ predniesť argumenty k danej súťaži na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

Z: Predseda BFZ                                                          T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o návrhu programu konferencie BFZ

Uznesenie 6 /25

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9: Rôzne

Na základe pripomienok k stanovám BFZ vyzval predseda BFZ členov VV BFZ, aby prípadné pripomienky zaslali elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ do termínu 15.02.2020.

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k dodatku zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu o MHT Attract Kerobaj cup 2020
 • Informáciu k priebehu ZHL starších a mladších žiakov o pohár BSK
 • Informáciu k priebehu ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.03..2020 o 17:30 v sídle BFZ.

Bratislava, 10.02.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.24 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.24

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Havrila, Popelár( obaja Quality Invest), Surmajová, Jakubec, Zástupcovia AR BFZ

Ospravedlnení: Suchý,Surmajová

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k vzniku AR BFZ – Zástupcovia AR BFZ

4, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu stanov BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

7, Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla – p. Farbula

8, Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ – p. Farbula

9, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi – p. Jánošík

10, Informácia k príprave ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Informácia z VV SFZ

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o zmenu programu zasadnutia : bod 5 zaradiť ako bod 3 a bod 3 zaradiť ako bod 5 a na základe doručenia žiadosti FK Dúbravka navrhol zaradiť ako bod 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o vrátenie udelenej pokuty.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenou  tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie návrhu stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi LPK BFZ p. Jakubec, ktorý informoval členov BFZ o novelizácii stanov BFZ v súlade so stanovami SFZ a  zákonom o športe.

Uznesenie 1/24

VV BFZ súhlasí s návrhom stanov BFZ tak, ako ich vypracovala pracovná skupina. Odporúča delegátom konferencie BFZ na najbližšej konferencii BFZ schváliť stanovy BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 1

K bodu 4:  Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod 4 prekladá na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2020.

K bodu 5: Informácia k vzniku AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na zasadnutí privítal zástupcov novovzniknutej AR BFZ ppp. Bláhu, Čižmára a Štofíka. Pán Bláha ako predseda prípravného výboru AR BFZ  informoval, že AR BFZ vznikla dňa 30.12.2019 riadnym zaregistrovaním stanov. Na seminári R bude valné zhromaždenie, kde budú zvolené jednotlivé orgány.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o založení AR BFZ.

K bodu 6:  Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020. Poznamenal, že rozpočet BFZ na rok 2020 je vyvážený a postavený reálne.

Uznesenie 2/24

VV BFZ súhlasí s  návrhom rozpočtu BFZ pre rok 2020 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2020.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členom VV BFZ predložil cenové ponuky na odpredaj služobného motorového vozidla a zakúpenie nového vozidla. Tieto ponuky boli vypracované na základe aktuálneho stavu služobného vozidla a zvýhodnenej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Uznesenie 3 /24

VV BFZ schvaľuje odpredaj služobného vozidla BFZ a zakúpenie nového vozidla na základe predloženej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Predaj a zakúpenie vozidla nebol schválený

K bodu 8 : Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o úpravách odmien pre R a D BFZ.

Uznesenie 4 /24

VV BFZ schvaľuje úpravy odmien R a D BFZ v súťažiach BFZ tak, ako boli predložené vedúcim sekretárom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9:  Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje schváliť ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovíta Horníka.

Uznesenie 5 /24

VV BFZ schvaľuje navrhnúť na schválenie udelenie strieborného odznaku SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že FK Dúbravka požiadal listom o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019

Uznesenie 6/24

VV Schvaľuje žiadosť FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Žiadosť nebola schválená

K bodu 11: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu podal členom VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval, že v kategórii seniorov bolo miesto družstva Tomášikova zaradené družstvo Lokomotíva D.N.Ves. V kategórii seniorov je zaradených 16 družstiev a v kategórii dorastu je zaradených 8 družstiev.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 12: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV BFZ.

K bodu 13: Rôzne

Predseda BFZ predložil žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ  výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA Hat Trick V za Bratislavský futbalový zväz.

Uznesenie 7/24

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA HatTrick V za Bratislavský futbalový zväz.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Predseda BFZ požiadal zástupcov ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v roku 2019 dožili životného jubilea, aby ich nahlásili na sekretariát BFZ do 29.2.2020.

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu k návrhom vybudovania sídla BFZ
 • Informáciu z galavečera BFZ
 • Prípravu MHT Attract Kerobaj 2020
 • Informáciu o príprave nových súťaží SFZ
 • Informáciu o priebehu ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.02.2020 o 14:00 v reštaurácii LOKO Pub v Bratislave.

Bratislava, 13.01.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.23 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.23

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,  Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Badinský, Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala

Ospravedlnení: Suchý, Paška

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 – p. Jánošík

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

5, Schválenie termínu konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019 – p.Jánošík

7, Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ – p. Richtárik

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia k ZHL st. a ml. žiakov – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 3 : Informácia o zakladaní AR BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 7/22( Galavečer BFZ) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o zakladaní AR BFZ

Informáciu o zakladaní AR BFZ predniesli členom VV BFZ zástupcovia R BFZ pp. Bláha a Hajnala,VV BFZ berie na vedomie informáciu pp. Bláhu a Hajnalu o zakladaní AR BFZ.

Poveruje predsedu BFZ rokovať so spoločnosťou Quality Invest o ukončení zmluvy o reklame a propagácii č.2/2019.

T: 15.12.2019                                                            Z: Predseda BFZ ,predseda KRaD BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020

Návrh na schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 predložil členom VV BFZ predseda BFZ p. Jánošík nasledovne:

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Uznesenie 1/23

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ a návrh rozpočtu BFZ na rok 2020 predložil členom VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020.

K bodu 6:  Schválenie termínu konferencie BFZ

Návrh na schválenie termínu konferencie BFZ predložil predseda BFZ. Termín konania konferencie BFZ 18.3.2020 o 18:00 v rokovacej sále BSK. Po diskusii, aby sa termín konferencie uskutočnil až po vypracovaní účtovnej závierky začiatkom mesiaca apríl 2020 bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/23

VV BFZ schvaľuje termín konferencie BFZ na deň  02.04.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK.

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: , Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019

Informáciu o hlasovaní k 11-ke roka 2019 BFZ v kategórii seniorov predložil členom VV BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že hlasovania sa okrem 1 klubu zúčastnili všetky FK , pôsobiace v TIPOS III. lige, daľej hlasovali všetci členovia VV BFZ, 3 zástupcovia TKM BFZ a 3 zástupcovia KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu k 11-ke roka BFZ 2019.

K bodu 8: Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ

Informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 bez pripomienok

K bodu 9:  Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval o počte prihlásených družstiev, 8 v kategórii dorastu a 16 v kategórii seniorov. Informoval, že  po termíne podania prihlášok sa prihlásili ešte družstvá FK Lamač a TJ Malinovo. Po diskusii ukladá predsedovi ŠTK BFZ zaradiť družstvá FK Lamač a TJ Malinovo do ZT seniorov s počtom druždtiev 18 a vytvoriť 3 skupiny po 6 družstiev.

T: 15.12.2019                                             Z: Predseda ŠTK BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Informácia k ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k ZHL st. a ml. žiakov predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o počte prihlásených družstiev – 14 v kategórii st. žiakov a 24 v kategórii ml. žiakov, ktoré sú rozdelené do skupín.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZHL st. a ml. žiakov

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ sa zaoberal listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš. BFZ nieje kompetentný rozhodovať o zaradení  družstvá do súťaží, riadených ObFZ Bratislava – vidiek.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš.

T: 15.12.2019                                  Z: Vedúci sekretár BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o výsledkoch medzinárodného turnaja Bratislava cup 2019
 • Informáciu o stretnutí so zástupcami FK, ktorým boli schválené finančné prostriedky v rámci projektu podpory futbalovej infraštruktúry.

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.01.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.12.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI