Category Archives: Zápisnice

Zápisnica č.27 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.mája 2020 v Senci, NTC Senec

Zápisnica č.27

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.mája 2020 v Senci, NTC Senec, Zasadačka MŠK Senec

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Príkopa, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc, Trnovský, Jakubec

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Farbula

4, Schválenie návrhu predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zrušenia medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020 – p. Jánošík

6, Schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Richtárik

7, Schválenie návrhu opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

8, Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021- p. Richtárik

9, Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Kružliak požiadal prítomných členov VV BFZ o doplnenie program zasadnutia o bod: Schválenie doplnenia nominačnej listiny R SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021. Navrhol zaradiť tento bod ako bod 10 a potom pokračovať daľej.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý s doplnením o bod programu , ako navrhol člen VV BFZ p. Kružliak

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26 ( Termín konferencie na neurčito) trvá, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 6/26 ( RT výberu BFZ seniorov – amatérov) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu k hlasovania per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Schválenie návrhu predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020

Návrh na schválenie zakázania a predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 predložil predseda BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 1/27

VV BFZ schvaľuje zakázanie a predčasné ukončenie súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách v súťažnom ročníku 2019/2020. Schvaľuje tabuľky jednotlivých súťaží v takej podobe, ako boli pred jej prerušením. Výsledky všetkých súťaží BFZ zostávajú v platnosti a neodohrané stretnutia sa rušia. Individuálne štatistiky ako aj tresty všetkých hráčov, hráčok a klubov zostávajú v platnosti.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Schválenie návrhu zrušenia medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020

Návrh na zrušenie medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020 predložil predseda BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 2/27

VV BFZ schvaľuje zrušenie konania medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 3/27

VV BFZ schvaľuje TL pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bola predložená predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom. Zmena môže nastať v prípade, že štátne orgány rozhodnú v prípade opatrení ohľadne koronavírusu inak.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie návrhu opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje znížiť výšku štartovného vkladu do spomínaných súťaží a nezakúpiť lopty pre súťažné stretnutia v spomínaných súťažiach. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/27

VV BFZ schvaľuje opatrenia zo strany BFZ pre FK III. a IV. ligy BFZ na súťažný ročník 2020/2021: Zápočtom bude znížený štartovný vklad v súťaži III. liga z 650€ na 350€, v súťaži IV. liga zo 450€ na 250€.Nové lopty pre súťažný ročník 2020/2021 sa kupovať nebudú a stretnutia seniorov sa budú hrať s loptami, ktoré boli v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje termín podania prihlášok do 25.6.2020 výlučne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému vo vekových kategóriách seniorov, dorastu a žiakov a do súťaží prípraviek do 10.07.2020 Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 5/27

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 do 26.6.2020 výlučne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému vo vekových kategóriách seniorov, dorastu a žiakov a do 10.7.2020 do súťaží prípraviek.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára

Návrh na schválenie udelenia ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 6/27

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi doručiť schválený návrh na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ       T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie dopnenia nominačnej listiny R SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie doplnenia NL R SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil na základe požiadavky KRaD SFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje doplniť na NL SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 rozhodcu p. Mateja Choreňa. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 7/27

VV BFZ schvaľuje rozhodcu p. Mateja Choreňa na doplnenie NL R SFZ pre súťažný ročník 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 11 : Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie

 • Informáciu o zaradení MŠK Senec ako čakateľa ÚTM
 • Informáciu k správe auditora
 • Informáciu k zmene termínu konania konferencie,
 • Informáciu k ponuke knižnej publikácie SLOVAN DO TOHO bez prijatých opatrení
 • Informáciu o pripravovanej trojstrannej zmluve medzi BFZ – AR BFZ – Futbalservis

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 22.06.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Senec, 25.05.2020                           Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.26 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.marca 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.26

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.marca 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Pálenčík, Medveď, Trnovský, Štofík ( v zastúpení ŠTK BFZ),

Ospravedlnení: Suchý, Richtárik, Jakubec

PROGRAM:

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu

2, Kontrola plnenia uznesení

3, Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige BFZ ( jarná časť s. r. 2019/2020)

4, Schválenie žiadosti AR BFZ

5, Schválenie návrhu na ocenenie BFZ

6, Schválenie doplnenia stanov BFZ

7, Schválenie ukončenia  RT výberu BFZ seniorov amatérov

8, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2019

9, Informácia k ZT seniorov a dorastu

10, Informácia z konferencie SFZ

11, Rôzne

12,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o preformulovanie bodu 4 na Informáciu k AR BFZ. Vedúci sekretár  BFZ požiadal prítomných členov VV BFZ o doplnenie programu zasadnutia a zaradenie ako  bod 5: Návrh na odloženie súťaží BFZ z dôvodu prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý na preformulovanie  členom VV BFZ p. Lônčíkom a  s doplnením o bod programu , ako navrhol vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá,, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/25 splnené, Uzn. 2/25 trvá ( Auditor BFZ), Uzn. 3/25 splnené, Uzn. 4/25 splnené, Uzn. 5/25 ( Súťaže II.liga SD,MD SFZ), Uzn. 6/25 ( program konferencie BFZ  ) trvá.

Členovia VV BFZ diskutovali k uzn. 2/23 termínu konania konferencie BFZ na základe vývoja situácie ohľadne prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/26

VV BFZ presúva termín konferencie BFZ, ktorá sa mala konať dňa 02.04.2020 na neurčito.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3:  Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige BFZ ( jarná časť s. r. 2019/2020).

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo GS SFZ p. Pálenčíkovi a zástupcovi SFZ p. Medveďovi, ktorí vysvetlili členom VV BFZ aplikovanie systému VAR do praxe a s ním spojené umožnenie využitia systému VAR.

Uznesenie 2/26

VV BFZ schvaľuje využitie systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige seniorov BFZ počas jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Informácia k  žiadosti AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k AR BFZ predniesol  členom VV BFZ zástupca AR BFZ p. Štofík.

VV BFZ berie na vedomie a podporuje žiadosť AR BFZ. Po schválení nových stanov BFZ na konferencii BFZ odporúča prijať AR BFZ za pridruženého člena BFZ.

K bodu 5: Návrh na odloženie súťaží BFZ z dôvodu prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Návrh na odloženie súťaží predložil vedúci sekretár BFZ. Informoval členov VV BFZ o aktuálnej situácii a nariadení samospráv obcí, miest Bratislavského kraja a mestských častí hl. mesta SR Bratislavy ohľadne prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Uznesenie 3/26

VV BFZ schvaľuje nariadenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu a ním spojené spôsobenie vírusového ochorenia COVID – 19 od 9.3.2020 po dobu 14 dní.

Ruší všetky futbalové stretnutia vo všetkých vekových kategóriách od 09.03.2020 po dobu 14 dní.

Do odvolania ruší úradné hodiny sekretariátu BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ alebo predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 6:Schválenie návrhu na ocenenie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol schváliť jubilantov, nahlásených na ocenenie pri príležitostí ich životných jubileí. Členovia VV BFZ navrhli posunúť termín nahlásenia jubilantov do 31.03.2020

Ľudovít Horník 80 rokov

Alexander Ležovič 75 rokov

Jozef Minarovič 75 rokov

Ján Švehlík 70 rokov

Rudolf Líška 70 rokov

Adrián Darlea 65 rokov

Anton Valovič 60 rokov

Ľubomír Suchý 60 rokov

Ivan Kružliak st. 60 rokov

Ján Sloboda 50 rokov

Juraj Pinček 50 rokov

Patrik Vnuk 50 rokov

Jozef Keller 50 rokov

Uznesenie 4/26

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenia BFZ tak, ako bol predložený predsedom BFZ Schvaľuje termín doplnenia nahlásenia jubilantov do 31.03.2020.

Ľudovít Horník 80 rokov

Alexander Ležovič 75 rokov

Jozef Minarovič 75 rokov

Ján Švehlík 70 rokov

Rudolf Líška 70 rokov

Adrián Darlea 65 rokov

Anton Valovič 60 rokov

Ľubomír Suchý 60 rokov

Ivan Kružliak st. 60 rokov

Ján Sloboda 50 rokov

Juraj Pinček 50 rokov

Patrik Vnuk 50 rokov

Jozef Keller 50 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie doplnenia stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil schválenie doplnenie stanov BFZ o pripomienky ObFZ Bratislava – mesto a LPK BFZ. Po diskusii členov VV BFZ sa riešenie doplnenia stanov BFZ odkladá do najbližšieho zasadnutia VV BFZ.

Uznesenie 5/26

VV BFZ odkladá riešenie doplnenia stanov BFZ do najbližšieho zasadnutia VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8:Schválenie ukončenia RT výberu BFZ seniorov amatérov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil členom VV BFZ návrh na ukončenie  RT výberu BFZ seniorov amatérov

Uznesenie 6 /26

VV BFZ schvaľuje ukončenie  členov RT výberu BFZ seniorov amatérov. Ukladá predsedovi BFZ osloviť nového trénera, ktorý by zostavil nový RT výberu BFZ seniorov amatérov.

Z: Predseda BFZ                                                                T: 30.04.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Informácia o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi ekonomickej komisie p. Trnovskému, ktorý informoval členov VV BFZ o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 7 /26

VV BFZ berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2019. Odporúča delegátom konferencie schváliť správu o hospodárení za rok 2019

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10 : Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval členov VV BFZ o priebehu, výsledkoch  a víťazoch ZT v oboch kategóriách

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT BFZ seniorov a dorastu

K bodu 11 : Informácia z konferencie SFZ

Informáciu z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o priebehu a prijatých uzneseniach na konferencii SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ.

K bodu 12 : Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Návrh Termínovej listiny súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021
 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o zimných doškoľovacích seminároch R a D BFZ
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ o zmenách štatutárnych zástupcoch v kluboch, ktoré boli doručené na sekretariát BFZ

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 09.03.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.25 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.25

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

4, Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play – p. Jámošík

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ – p. Kružliak

7, Informácia o konaní konferencie SFZ – p. Lônčík

8, Schválenie programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o schválenie programu zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje schváliť ukončenie zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Qaulity Invest.

Uznesenie 1/25

VV BFZ schvaľuje ukončenie zmluvy o reklame a propagácií č.2/2019 medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest ku dňu 10.02.2020 v zmysle čl. IV, bod 1 c predmetnej zmluvy.. Ukladá vedúcemu sekretárovi informovať spoločnosť Quality Invest doporučenou poštou o ukončení zmluvy a vysporiadať finančné prostriedky, prijaté na účet BFZ od spoločnosti Quality Invest do 24.02.2020.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                      T. Uvedené v uzneseniach

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4:   Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 2/25

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5:  Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play a zlatého  odznaku SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe návrhu ObFZ Bratislava – mesto navrhuje p. Ivana Hrdličku ako laureáta na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka a návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Antona Valoviča pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 3/25

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny fair – play MUDr.Ivana Chodáka pre p. Ivana Hrdličku a udelenie zlatého  odznaku SFZ p. Antonovi Valovičovi.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KRaD BFZ p. Kružliakovi, ktorý informoval, že KRaD BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 p. Jozefa Pavlíka

Uznesenie 4/25

VV BFZ schvaľuje zaradenie p. Jozefa Pavlíka na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Informácia o konaní konferencie SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi VV BFZ p. Lônčíkovi, ktorý informoval o programe konferencie SFZ, ktorý schválil VV SFZ a je v ňom bod programu Schválenie reorganizácie súťaže 2.ligy SMD západ a východ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5 /25

VV BFZ navrhuje ponechať štruktúru súťaže 2.ligy SMD západ a východ tak, ako sú v súčasnej podobe. Ukladá predsedovi BFZ predniesť argumenty k danej súťaži na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

Z: Predseda BFZ                                                          T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o návrhu programu konferencie BFZ

Uznesenie 6 /25

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9: Rôzne

Na základe pripomienok k stanovám BFZ vyzval predseda BFZ členov VV BFZ, aby prípadné pripomienky zaslali elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ do termínu 15.02.2020.

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k dodatku zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu o MHT Attract Kerobaj cup 2020
 • Informáciu k priebehu ZHL starších a mladších žiakov o pohár BSK
 • Informáciu k priebehu ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.03..2020 o 17:30 v sídle BFZ.

Bratislava, 10.02.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.24 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.24

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Havrila, Popelár( obaja Quality Invest), Surmajová, Jakubec, Zástupcovia AR BFZ

Ospravedlnení: Suchý,Surmajová

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k vzniku AR BFZ – Zástupcovia AR BFZ

4, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu stanov BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

7, Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla – p. Farbula

8, Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ – p. Farbula

9, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi – p. Jánošík

10, Informácia k príprave ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Informácia z VV SFZ

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o zmenu programu zasadnutia : bod 5 zaradiť ako bod 3 a bod 3 zaradiť ako bod 5 a na základe doručenia žiadosti FK Dúbravka navrhol zaradiť ako bod 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o vrátenie udelenej pokuty.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenou  tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie návrhu stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi LPK BFZ p. Jakubec, ktorý informoval členov BFZ o novelizácii stanov BFZ v súlade so stanovami SFZ a  zákonom o športe.

Uznesenie 1/24

VV BFZ súhlasí s návrhom stanov BFZ tak, ako ich vypracovala pracovná skupina. Odporúča delegátom konferencie BFZ na najbližšej konferencii BFZ schváliť stanovy BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 1

K bodu 4:  Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod 4 prekladá na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2020.

K bodu 5: Informácia k vzniku AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na zasadnutí privítal zástupcov novovzniknutej AR BFZ ppp. Bláhu, Čižmára a Štofíka. Pán Bláha ako predseda prípravného výboru AR BFZ  informoval, že AR BFZ vznikla dňa 30.12.2019 riadnym zaregistrovaním stanov. Na seminári R bude valné zhromaždenie, kde budú zvolené jednotlivé orgány.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o založení AR BFZ.

K bodu 6:  Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020. Poznamenal, že rozpočet BFZ na rok 2020 je vyvážený a postavený reálne.

Uznesenie 2/24

VV BFZ súhlasí s  návrhom rozpočtu BFZ pre rok 2020 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2020.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členom VV BFZ predložil cenové ponuky na odpredaj služobného motorového vozidla a zakúpenie nového vozidla. Tieto ponuky boli vypracované na základe aktuálneho stavu služobného vozidla a zvýhodnenej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Uznesenie 3 /24

VV BFZ schvaľuje odpredaj služobného vozidla BFZ a zakúpenie nového vozidla na základe predloženej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Predaj a zakúpenie vozidla nebol schválený

K bodu 8 : Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o úpravách odmien pre R a D BFZ.

Uznesenie 4 /24

VV BFZ schvaľuje úpravy odmien R a D BFZ v súťažiach BFZ tak, ako boli predložené vedúcim sekretárom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9:  Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje schváliť ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovíta Horníka.

Uznesenie 5 /24

VV BFZ schvaľuje navrhnúť na schválenie udelenie strieborného odznaku SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že FK Dúbravka požiadal listom o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019

Uznesenie 6/24

VV Schvaľuje žiadosť FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Žiadosť nebola schválená

K bodu 11: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu podal členom VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval, že v kategórii seniorov bolo miesto družstva Tomášikova zaradené družstvo Lokomotíva D.N.Ves. V kategórii seniorov je zaradených 16 družstiev a v kategórii dorastu je zaradených 8 družstiev.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 12: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV BFZ.

K bodu 13: Rôzne

Predseda BFZ predložil žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ  výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA Hat Trick V za Bratislavský futbalový zväz.

Uznesenie 7/24

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA HatTrick V za Bratislavský futbalový zväz.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Predseda BFZ požiadal zástupcov ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v roku 2019 dožili životného jubilea, aby ich nahlásili na sekretariát BFZ do 29.2.2020.

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu k návrhom vybudovania sídla BFZ
 • Informáciu z galavečera BFZ
 • Prípravu MHT Attract Kerobaj 2020
 • Informáciu o príprave nových súťaží SFZ
 • Informáciu o priebehu ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.02.2020 o 14:00 v reštaurácii LOKO Pub v Bratislave.

Bratislava, 13.01.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.23 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.23

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,  Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Badinský, Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala

Ospravedlnení: Suchý, Paška

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 – p. Jánošík

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

5, Schválenie termínu konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019 – p.Jánošík

7, Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ – p. Richtárik

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia k ZHL st. a ml. žiakov – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 3 : Informácia o zakladaní AR BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 7/22( Galavečer BFZ) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o zakladaní AR BFZ

Informáciu o zakladaní AR BFZ predniesli členom VV BFZ zástupcovia R BFZ pp. Bláha a Hajnala,VV BFZ berie na vedomie informáciu pp. Bláhu a Hajnalu o zakladaní AR BFZ.

Poveruje predsedu BFZ rokovať so spoločnosťou Quality Invest o ukončení zmluvy o reklame a propagácii č.2/2019.

T: 15.12.2019                                                            Z: Predseda BFZ ,predseda KRaD BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020

Návrh na schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 predložil členom VV BFZ predseda BFZ p. Jánošík nasledovne:

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Uznesenie 1/23

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ a návrh rozpočtu BFZ na rok 2020 predložil členom VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020.

K bodu 6:  Schválenie termínu konferencie BFZ

Návrh na schválenie termínu konferencie BFZ predložil predseda BFZ. Termín konania konferencie BFZ 18.3.2020 o 18:00 v rokovacej sále BSK. Po diskusii, aby sa termín konferencie uskutočnil až po vypracovaní účtovnej závierky začiatkom mesiaca apríl 2020 bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/23

VV BFZ schvaľuje termín konferencie BFZ na deň  02.04.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK.

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: , Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019

Informáciu o hlasovaní k 11-ke roka 2019 BFZ v kategórii seniorov predložil členom VV BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že hlasovania sa okrem 1 klubu zúčastnili všetky FK , pôsobiace v TIPOS III. lige, daľej hlasovali všetci členovia VV BFZ, 3 zástupcovia TKM BFZ a 3 zástupcovia KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu k 11-ke roka BFZ 2019.

K bodu 8: Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ

Informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 bez pripomienok

K bodu 9:  Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval o počte prihlásených družstiev, 8 v kategórii dorastu a 16 v kategórii seniorov. Informoval, že  po termíne podania prihlášok sa prihlásili ešte družstvá FK Lamač a TJ Malinovo. Po diskusii ukladá predsedovi ŠTK BFZ zaradiť družstvá FK Lamač a TJ Malinovo do ZT seniorov s počtom druždtiev 18 a vytvoriť 3 skupiny po 6 družstiev.

T: 15.12.2019                                             Z: Predseda ŠTK BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Informácia k ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k ZHL st. a ml. žiakov predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o počte prihlásených družstiev – 14 v kategórii st. žiakov a 24 v kategórii ml. žiakov, ktoré sú rozdelené do skupín.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZHL st. a ml. žiakov

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ sa zaoberal listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš. BFZ nieje kompetentný rozhodovať o zaradení  družstvá do súťaží, riadených ObFZ Bratislava – vidiek.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš.

T: 15.12.2019                                  Z: Vedúci sekretár BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o výsledkoch medzinárodného turnaja Bratislava cup 2019
 • Informáciu o stretnutí so zástupcami FK, ktorým boli schválené finančné prostriedky v rámci projektu podpory futbalovej infraštruktúry.

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.01.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.12.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.22 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.22

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Špaček, Bóc

Ospravedlnení: Badinský, Suchý, Špaček

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce – p. Bóc

4, Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK – p. Jánošík

5, Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka – p. Špaček

6, Schválenie návrhu na ocenenie – p. Jánošík

7, Schválenie organizovania galavečera BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 – p. Jánošík

9, Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 9 : Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ a bod 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 2/21 ( prihlášky do ZT ) trvá, Uzn. 3/21 ( štartovný vklad ) trvá, Uzn. 4/21 ( Prihlášky do ZHL žiakov) trvá

K uzneseniu 4/21 VV BFZ mení termín podania prihlášok do ZHL st. a ml. žiakov z pôvodne schváleného 31.10.2019 do termínu 10.11.2019

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3: Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce

Informáciu o udelených trestoch zo strany DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná, klubu a predsedovi MFK Rusovce podal členom VV BFZ predseda DK BFZ p. Bóc.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu DK BFZ k udeleným trestom.

K bodu 4:  Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK

Návrh na schválenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK predložil predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Uznesenie 1 / 22

VV BFZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie štartovného vkladu klubu FK Dúbravka v plnej sume 450€.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2 / 22

VV BFZ schvaľuje vrátenie štartovného vkladu vo IV.lige BFZ voči  FK Dúbravka  v súťažnom ročníku 2019/202 v plnej sume 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie uloženej pokuty  klubu FK Dúbravka v plnej sume 800€ za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Po diskusii, v ktorej bolo viac návrhov, boli prijaté uznesenia

Uznesenie 3 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie uloženej pokuty vo výške  800€ voči  FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 1  Proti:  4    Zdržal sa: 2

Predseda BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 200€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 4 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 200€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Predseda KRaD BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 400€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 5 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 400€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Uznesenia 3,4 a 5 neboli schválené

K bodu 6: Schválenie návrhu na ocenenie

Schválenie návrhu na ocenenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje udeliť zlatý odznak SFZ p. Viliamovi Luknárovi, dlhoročnému pracovníkovi pri vzdelávaní trénerov.

Uznesenie 6 / 22

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Viliamovi Luknárovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie organizovania galavečera BFZ 

Návrh na schválenie organizovania galavečera BFZ  predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. V divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

Uznesenie 7 / 22

VV BFZ schvaľuje organizovanie galavečera BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8:  Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019

Návrh na schválenie k hlasovaniu 11-ky roka BFZ za rok 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol zmenu hlasovania oproti minulým rokom, keď sa do hlasovania veľmi málo zapojili zástupcovia FK IV.ligy BFZ, preto by hlasovanie malo nasledovnú podobu:

8 členov VV BFZ

3 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

16 zástupcov TIPOS III.ligy BFZ

Spolu 30 hlasujúcich, termín hlasovania do 21.11.2019

Uznesenie 8 / 22

VV BFZ schvaľuje termín hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 do 21.11.2019 a počet hlasujúcich tak ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa:0

K bodu 9: Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ

Návrh na schválenie predložil na základe žiadosti MŠK Senec predseda BFZ p. Jánošík. MŠK Senec požiadal o doporučenie zaradenia do programu Útvaru talentovej mládeže, nakoľko disponuje 13 mládežníckymi družstvami

Uznesenie 9 / 22

VV BFZ schvaľuje odporučenie na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa:

K bodu 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

Informáciu k hlasovaniu per rollam predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k návrhu prerozdelenia  finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam

K bodu 11: Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

K bodu 12: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch
 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2019
 • Informáciu k pracovnému stretnutiu predsedov RFZ v B. Bystrici
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.12.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

 

Bratislava, 04.11.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.21 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 7. októbra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.21

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 7. októbra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní:Richtárik, Trnovský, Marko

Ospravedlnený: Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Vyhodnotenie  výberu BFZ seniorov na Regions cupe 2019 – p. Marko, p. Richtárik

4, Schválenie návrhu úpravy zostupu v súťažiach IV.liga BFZ a III.liga SD U19 BFZ – p. Richtárik

5, Schválenie termínu podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

6, Schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov .- p. Príkopa

7, Informácia k výzve SFZ k projektu futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

8, Informácia z VV SFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ požiadal o zmenu bodov programu. Bod 3 zaradiť ako bod 2 a bod 2 ako bod 3 a bod 4 vynechať s programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s požiadavkou predsedu BFZ k zmene bodov programu 2 a 3

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Vyhodnotenie  výberu BFZ seniorov na Regions cupe 2019

Na zasadnutie bol prizvaný a dostavil sa tréner výberu BFZ seniorov – amatérov, ktorý vyhodnotil účinkovanie spomínaného výberu na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov Regions cup 2019, kde výber BFZ obsadil konečné 3.miesto a nepostúpil do kvalifikácie o postup na ME seniorov – amatérov.

VV BFZ berie na vedomie informáciu trénera výberu BFZ seniorov – amatérov k účasti na regionálnom turnaji Regions cup 2019.

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uznesenie 2/20 ( Ocenenia SFZ schválené), Predseda BFZ podal informáciu k príprave budovania sídla BFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a k novelizácii stanov príjme uznesenie

Uznesenie 1/21

VV BFZ schvaľuje  termín pripomienkovania novelizácie stanov BFZ zo strany členov VV BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek pracovnej skupine do 30.11.2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4:  Schválenie termínu podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK predložil návrh na schválenie podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu do termínu do 15.11.2019

Uznesenie 2/21

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu do 15.11.2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/21

VV BFZ schvaľuje výšku štartovného poplatku za účasť v ZT seniorov 550€ a ZT dorast 200€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5 :  Schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov predložil v zastúpení KM BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. KM navrhuje termín podania prihlášok do 30.10.2019

Uznesenie 4/21

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov do 30.10.2019 prostredníctvom elektronickej prihlášky do súťaží cez ISSF systém. Štartovný vklad do ZHL schvaľuje na 100€ za družstvo

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6 : Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry podal predseda BFZ. Informoval členov VV o podmienkach zaradenia do projektu a tiež o termíne podania zaradenia do projektu. Do 21.10.2019 je potrebné predložiť návrh prerozdelenia zo strany ObFZ na BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Ukladá podpredsedom BFZ predložiť návrhy prerozdelenia finančných prostriedkov zo strany ObFZ na sekretariát BFZ do 21.10.2019

T: 21.10.2019                                                                      Z: Podpredsedovia BFZ

K bodu 7: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

K bodu 8 : Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Email p. Mariána Vašša predsedovi ŠTK BFZ

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k semináru šport a právo

Informáciu k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ, vedenia BFZ so zástupcami FK ObFZ BA – mesto.

Informáciu k výjazdu na kvalifikačnom stretnutí Maďarsko – Slovensko

Informáciu k príprave galavečera BFZ dňa 14.12.2019

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 04.11.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 07.10.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.20 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2. septembra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.20

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2. septembra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní:Richtárik, Trnovský, Tarkovič, Hasprún, Vilčinský, Surmajová, Jakubec

Ospravedlnení: Paška, Ferik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia o licenčnom systéme SFZ a udeľovaní štatútu FA a ÚTM – p. Tarkovič, Hasprún

4, Informácia k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora za rok 2018 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhov na ocenenie -p. Jánošík

6,Informácia k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek – p. Jánošík

7,Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

8,Informácia k príprave Galavečera BFZ – p. Jánošík

10, Záver

9, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Predseda BFZ požiadal o zmenu bodov programu. Bod 3 zaradiť ako bod 2 a bod 2 ako bod 3

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s požiadavkou predsedu BFZ k zmene bodov programu.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia o licenčnom systéme SFZ a udeľovaní štatútu FA a ÚTM

Na zasadnutie bol prizvaný a dostavil sa technický riaditeľ SFZ p. Tarkovič spoločne s managerom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ p. Hasprúnom a regionálnym trénerom SFZ za BFZ p. Vilčinským. Informovali o licenčnom systéme SFZ a tiež o podmienkach udelenia štatútu FA a ÚTM.

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Novelizácia stanov BFZ (trvá), Sídlo BFZ

Informáciu pilotného návrhu stanov BFZ podala p. Surmajová. Požiadala členov VV BFZ aby sa s predloženým návrhom oboznámili a prípadné pripomienky zaslali pracovnej skupine.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k novelizácii stanov BFZ.

Členovia pracovnej skupiny požiadali o pripomienkovanie pilotného návrhu stanov BFZ zo strany členov BFZ do najbližšieho zasadnutia VV

Z:Členovia VV BFZ                                                             T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

Informáciu k výstavbe sídla BFZ a ihriska s umelou trávou podal predseda BFZ a predseda EK BFZ p. Trnovský. Predseda BFZ požiadal členov VV BFZ o schválenie zámeru k výstavbe sídla BFZ a ihriska s umelou trávou.

Uznesenie 1 /20

VV BFZ schvaľuje zámer riešenia budúceho  sídla BFZ a ihriska s umelou trávou v areáli gymnázia I.Horvátha.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora za rok 2018

Informáciu k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora podal predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vypracovanej účtovnej závierke BFZ a správe auditora za rok 2018. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť vypracovanú účtovnú závierku BFZ a správu auditora za rok 2018 na najbližšej konferencii BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schvaľovanie návrhov na ocenenie

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že na sekretariát BFZ boli doručené návrhy na ocenenie odznakmi SFZ pre činovníkov, ktorý sa v roku 2019 dožívajú významných životných jubileí

Ing. Ľubomír Suchý – 60 rokov– zlatý odznak SFZ

Ivan Kružliak st. – 60 rokov – strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa – 55 rokov – strieborný odznak SFZ

Ing. Kamil Kyselica – 60 rokov – bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič – 50 rokov – bronzový odznak SFZ

Uznesenie 2 / 20

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať schválený návrh na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Ing. Ľubomír Suchý – 60 rokov– zlatý odznak SFZ

Ivan Kružliak st. – 60 rokov – strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa – 55 rokov – strieborný odznak SFZ

Ing. Kamil Kyselica – 60 rokov – bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič – 50 rokov – bronzový odznak SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 5 Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 6:  Informácia k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že ho požiadal prezident SFZ o stretnutie so zástupcami FK na území BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, na ktorých chce osobne informovať o situácii v Slovenskom futbale, pripravovaných projektoch a pod.

Stretnutie na území ObFZ Bratislava – mesto 24.09.2019 o 18:30 hod. V KD Ružinov

Stretnutie na území ObFZ Bratislava – vidiek  8.10.2019 o 18:30 hod. V Pezinku

VV BFZ berie na vedomie informáciu k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.

K bodu 7: Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry podal predseda BFZ. Informoval členov VV o podmienkach zaradenia do projektu a tiež o termíne podania zaradenia do projektu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

K bodu 8: Informácia k príprave Galavečera BFZ

Informáciu k príprave Galavečera BFZ podal predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave galavečera BFZ

K bodu 9: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu k pripravovanému odbornému semináru „Šport a právo“ dňa 26.9.2019 o 13:00 hod.

Informáciu o výsledkoch výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k výjazdu na kvalifikačné stretnutie reprezentácie SR Maďarsko – Slovensko dňa 9.9.2019

Informáciu k organizácii poháru BFZ. Termín podania prihlášok je 22.09.2019

Informáciu k súťažiam, riadených ŠTK BFZ, ktorú podal predseda ŠTK BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.10.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.09.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.19 Zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ, konaného dňa 21.augusta v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.19

Zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ, konaného dňa 21.augusta v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kovačič, Kružliak, Paška, Ferik,Farbula, Králik ( v.z Richtárika)

Pozvaný: Richtárik

Ospravedlnení: Richtárik, Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie

2, Informácia k hlasovaniu per rollam

3, Rôzne

4, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ p. Kružliak požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body: Schválenie zmeny vekových limitov pre R a D BFZ ako bod 3 a schválenie doplnenia NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 ako bod 4.

VV BFZ schvaľuje návrh programu tak, ako bol doplnený členom VV BFZ p. Kružliakom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia k hlasovaniu per rollam

Informáciu k hlasovaniu per rollam predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Prvé hlasovanie k udeleniu výnimky pre FK Dúbravka nebolo schválené. Druhé hlasovanie k zmene NL delegátov pre súťažný ročník 2019/2020 bolo schválené.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu  per rollam k udeleniu výnimky FK Dúbravka

Po diskusii k zmene NL delegátov pre súťažný ročník 2019/2020 bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 1/19

VV BFZ pozmeňuje uznesenie 2/18 v súlade s hlasovaním per rollam

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7 Proti:  1   Zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie zmeny vekových limitov R a D BFZ

Návrh na zmeny vekových limitov predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak

Uznesenie 2/19

VV BFZ schvaľuje zmeny vekových limitov R a D BFZ s účinnosťou dňom schválenia

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie doplnenia NL D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Predseda KRaD BFZ predložil návrh na doplnenie NL delegátov BFZ o pp. Antona Hájeka a Martina Viciana.

Uznesenie 3/19

VV BFZ schvaľuje pp. Antona Hájeka a Martina Viciana na NL D pre súťažný ročník 2019/2020 s účinnosťou dňom schválenia.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Rôzne

VV berie na vedomie žiadosť  FK Dúbravka k anulovaniu zaradenia do súťaží IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 bez prijatých záverov a ponecháva v platnosti prijaté uznesenie.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.09.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 21.08.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.18 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.18

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa ( po bod 8), Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Salenka, Keller

Ospravedlnený: Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Keller

4,Schválenie realizačných tímov výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020 – p.Salenka

5, Schválenie zmluvy o reklame medzi BFZ a  Quality Invest – p. Farbula

6, Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 – p. Richtárik

7, Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie žiadosti FC Petržalka o zaradenie „B“ družstva dorastu U19 do súťaže SD3R  – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

10, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

11, Informácia z konferencie SFZ zo dňa 27.6.2019 – p. Jánošík

12, Informácia z VV SFZ zo dňa 18.06.2018 – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ navrhol pozmeniť poradie bodov programu zasadnutia v poradí : bod 9 ako bod 8, bod 7 ako bod 9 a bod 8 ako bod 7

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ a pozmenený členom VV BFZ p. Lônčíkom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ),

Člen VV BFZ p. Lônčík navrhol, aby informácia k dohode bola na zasadnutie predložená až po prerokovaní a nemusí byť evidovaná v uzneseniach. Predseda BFZ podal informáciu k novelizácii stanov BFZ, ktorí pripravuje pracovná skupina a pracovná verzia by mala byť predložená na zasadnutie VV BFZ v mesiaci september. Dalej informoval o rokovaniach ohľadne výstavby sídla BFZ s ihriskom s UT.

Uznesenie 1/18

VV BFZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení s vypustením  bodu k spolupráci medzi BFZ a OZ Futbalistky.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p.Kellerovi, ktorý na zasadnutí zastupoval predsedu KRaD BFGZ p. Kružliaka. P. Keller informoval o návrhu nominačných listín RaD BFZ na súťažný ročník 2019/2020.

Rozhodcovia S3BA:

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Martin Hajnala, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Matej Choreň, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Kristián Kakaščik, Milan Kardelis, Dušan Klúčik, Mária Krčová, Miloš Lalo, Lukáš Lauer, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Gabriela Matejová, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Ľuboslav Polakovič, Tomáš Ralbovský, Tomáš Srna, Lukáš Tománek, Marián Vašš, Martin Vician, Michal Volek.

Rozhodcovia S4BA:

Milan Brody, Marcel Dúbravec, Marek Farkaš, Marian Fischer, Rastislav Hádek, Kristián Chrupka, Andrej Gosiorovský, Daniel Kožuch, Marianna Orlíková, Pavol Piatka, Marko Polák, Lukáš Sabela, Karol Samko, Peter Szakáll, Rastislav Tanglmayer, Štefan Tramita, Marek Uram,Juraj Valko, Andrej Vanek, Štefan Vasilenko.

Rozhodcovia zaradení podmienečne:

Peter Budáč, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Lukáš Lomňančík, Dušan Olša, James Triskal.

Delegáti S3BA:

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Tomáš Mókoš, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Michal Perašín, Juraj Pinček, Pavel Príkopa, Miroslav Truchlý.

Delegáti S4BA:

Alojz Banič, Milan Brody, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Jozef Hlavenka, Martin Kroneraff, Alexander Marczell, Radovan Pavlík, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Patrik Vnuk.

Po diskusii členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/18

VV BFZ schvaľuje nominačné listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 so zmenou voči návrhu KRaD BFZ tak, že p. Alexander Schmidt bude zaradený medzi D III.ligy. BFZ.

Rozhodcovia S3BA:

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Martin Hajnala, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Matej Choreň, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Kristián Kakaščik, Milan Kardelis, Dušan Klúčik, Mária Krčová, Miloš Lalo, Lukáš Lauer, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Gabriela Matejová, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Ľuboslav Polakovič, Tomáš Ralbovský, Tomáš Srna, Lukáš Tománek, Marián Vašš, Martin Vician, Michal Volek.

Rozhodcovia S4BA:

Milan Brody, Marcel Dúbravec, Marek Farkaš, Marian Fischer, Rastislav Hádek, Kristián Chrupka, Andrej Gosiorovský, Daniel Kožuch, Marianna Orlíková, Pavol Piatka, Marko Polák, Lukáš Sabela, Karol Samko, Peter Szakáll, Rastislav Tanglmayer, Štefan Tramita, Marek Uram,Juraj Valko, Andrej Vanek, Štefan Vasilenko.

Rozhodcovia zaradení podmienečne:

Peter Budáč, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Lukáš Lomňančík, Dušan Olša, James Triskal.

Delegáti S3BA:

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Tomáš Mókoš, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Michal Perašín, Juraj Pinček, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt ,Miroslav Truchlý.

Delegáti S4BA:

Alojz Banič, Milan Brody, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Jozef Hlavenka, Martin Kroneraff, Alexander Marczell, Radovan Pavlík, Jozef Slezák, Patrik Vnuk.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie realizačných tímov výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi TMK BFZ p. Salenkovi, ktorý predložil návrh na schválenie realizačných tímov výberov BFZ v zložení:

 

REGIONÁLNE VÝBERY BFZ

Meno a priezvisko Klub Pozícia
VÝBER BFZ U13 (R 2007)

Michal POLČIC

Hlavný tréner – UEFA A licencia

ŠK Slovan Bratislava Hlavný tréner

Michal DEMETER

Asistent trénera – UEFA B licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Lukáš MARTINKA

Vedúci družstva  – UEFA A licencia

FKM Devínska Nová Ves Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U14 (R 2006)

Atilla ILLÉS

Hlavný tréner – UEFA A licencia

ŠK Slovan Bratislava Hlavný tréner

Maroš SKOVAJSA

Asistent trénera – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Marek TVRDÝ

Vedúci družstva – UEFA B licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U15 (R 2005)

Walter RISCHER

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Ján HULLMAN 

Asistent trénera – UEFA B licencia

SDM Domino Hlavný tréner

Ondrej PENZEŠ

Vedúci družstva – UEFA B licencia

Bez klubovej príslušnosti  

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U16 (R 2004)

Michal PANČÍK

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Adrián LYSÁK

Asistent trénera – UEFA B licencia

ŠK Slovan Bratislava Asistent trénera

Pavol MINÁRIK

Vedúci družstva – UEFA Grasroots C

FC Slovan Častá Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U17 (R 2003)

Michal PANČÍK

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Viktor PORTH

Asistent trénera – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Marek PORVAZNÍK

Vedúci družstva – UEFA B licencia

ŠK Krasňany muži Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   

Uznesenie 3/18

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020 tak, ako bolo predložené predsedom TMK BFZ p. Salenkom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie zmluvy o reklame medzi BFZ a Quality Invest

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý predložil na schválenie zmluvu o reklame medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest. Menovaná spoločnosť má záujem o reklamu na dresoch R v súťažných stretnutiach BFZ za podmienok, uvedených v zmluve na určené obdobie

Uznesenie 4/18

VV BFZ schvaľuje zmluvu o reklame medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest v znení pripomienok. Ukladá vedúcemu sekretárovi rokovať so zástupcom spoločnosti Quality invest o zapracovaní pripomienok do zmluvy o reklame.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019. Informoval o postupujúcich a zostupujúcich družstvách v jednotlivých súťažiach.

Uznesenie 5/18

VV BFZ schvaľuje vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 tak, ako bolo predložené predsedom ŠTK BFZ bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  8  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie žiadosti FC Petržalka o zaradenie „B“družstva dorastu U19 do súťaže SD3R

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil žiadosť FC Petržalka o zaradenie „B“ družstva st. dorastu do súťaže SD3R. Informoval, že do spomínanej súťaže je prihlásených 13 družstiev . Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/18

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstva FC Petržalka B do súťaže SD3R pre súťažný ročník 2019/2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý predložil členom VV BFZ návrh na schválenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020. Po diskusii k zaradeniu do jednotlivých súťaží prebehlo hlasovanie postupne po jednotlivých súťažiach.

Uznesenie 7/18

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

TIPOS III. liga Bratislava

 • FK Rača Bratislava
 • FK Inter Bratislava
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • ŠK Bernolákovo
 • MFK Rusovce
 • OFK Dunajská Lužná
 • SFC Kalinkovo
 • FK Slovan Most pri Bratislave
 • TJ Rovinka
 • ŠK Tomášov
 • FC Malacky
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • ŠK Báhoň
 • FC Rohožník
 • PŠC Pezinok
 • MŠK Senec

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 8/18

IV.liga BFZ

 • TJ Záhoran Jakubov
 • TJ Záhoran Kostolište
 • ŠK Závod
 • FK Karpaty Limbach
 • SDM Domino
 • ŠK Vrakuňa Bratislava
 • FK Lamač Bratislava
 • CFK Pezinok – Cajla
 • TJ Čunovo
 • FKM Karlova Ves Bratislava
 • TJ Veľké Leváre
 • FK Vajnory
 • ŠK Svätý Jur
 • OŠK Slovenský Grob
 • OŠK Láb
 • FK Dúbravka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Predseda ŠTK BFZ  podal informáciu, že štadión FK Dúbravka nespĺňa kritéria z hľadiska schválenej infraštruktúry štadiónov v rozmere hracej plochy. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 9/18

VV BFZ schvaľuje Futbalovému klubu Dúbravka  odohrať svoje domáce majstrovské stretnutia v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťaži IV. liga BFZ na domácom štadióne v Dúbravke.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  2  Proti:    3  Zdržal sa: 2

VV BFZ neschválil FK Dúbravka odohrať  svoje domáce majstrovské stretnutia IV. ligy BFZ na domácom štadióne FK Dúbravka

Uznesenie 10/18

III. liga SD BFZ (U19)

 • FK Rača Bratislava
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • ŠK Bernolákovo
 • OFK Dunajská Lužná
 • MŠK Iskra Petržalka
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • FC Ružinov Bratislava
 • ŠK Žolík Malacky
 • PŠC Pezinok
 • FC Zohor
 • FK Slovan Most pri Bratislave
 • FC Rohožník
 • ŠK Lozorno, FO
 • FC Petržalka „B“
 • FK Inter Bratislava „B“

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 11/18

III. liga MD BFZ (U17)

 • FK Dúbravka
 • FK Rača Bratislava
 • MŠK Iskra Petržalka
 • SFC Kalinkovo
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • TJ Jarovce Bratislava
 • TJ Záhoran Jakubov
 • OFK Dunajská Lužná
 • SDM Domino B
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • FC IMAS
 • ŠK Žolík Malacky
 • ŠK Svätý Jur
 • MFK Rusovce
 • MŠK Senec „B“
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • FC Ružinov Bratislava
 • PŠC Pezinok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 12/18

II.liga S/MŽ BFZ (U15/U13)

 • FK Rača Bratislava
 • FKP Dúbravka Bratislava
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • ŠK Bernolákovo
 • ŠK Žolík Malacky
 • ŠK Šenkvice
 • PFA ŠTK Šamorín
 • ŠK Vrakuňa Bratislava
 • ŠK Svätý Jur
 • MŠK Senec
 • PŠC Pezinok
 • MFK Rusovce
 • FK Inter Bratislava „B“
 • FC IMMAS Stupava

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 13/18

súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( trojičky ) – kategória U11, U10, U9

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

 •         FK Dúbravka
 •         FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava
 •         FK Rača Bratislava B
 •         MŠK Iskra Petržalka
 •         NMŠK 1922 Bratislava
 •         MFK Záhorská Bystrica
 •         FKP Dúbravka Bratislava
 •         ŠK Vrakuňa Bratislava
 •         FK Vajnory
 •         ŠK Bernolákovo
 •        FKM Stupava
 •         SFC Kalinkovo
 •         FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 •         ŠK Žolík Malacky
 •         MŠK Senec
 •         PŠC Pezinok A
 •        FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 14/18

Súťaže PMA2, PMB2 ( dvojičky ) – kategória U11, U10

Počet prihlásených FK: 7 – počet družstiev /2×6/ spolu 12 družstiev

ObFZ BA mesto: 6 FK – 10 družstiev

ObFZ BA vidiek: 1 FK – 2 družstvá

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

1/ NMŠK 1922 Bratislava B

2  FKM Devínska Nová Ves

3  SDM Domino Bratislava B

4/ MFK Rusovce

5/ FK Inter Bratislava B – výnimka hracieho dňa : štvrtok 16.00 hod.

6/ PŠC Pezinok B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 15/18

Súťaž PMA3 – kategória U11

Počet prihlásených FK: 8 – počet družstiev 7

1/ FK Lamač Bratislava

2/ TJ Jarovce

3/ FKP Dúbravka Bratislava B

4  SDM Domino Bratislava C

5/ ŠK Vrakuňa Bratislava B

6/ TJ Čuňovo

7 MŠK Iskra Petržalka B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 16/18

Súťaž PRMA / Malacky / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 16 – počet družstiev 16

1/ ŠK Plavecký Štvrtok

2/ ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

3/ TJ Záhoran Kostolište

4/ FK Jabloňové

5/ FC Rohožník

6/ TJ Veľké Leváre

7/ ŠK Závod

8/ TJ Záhoran Jakubov

9/ FC IMAS

10/ FK v Sološnici

11/ FK Studienka

12/ OFK Vysoká pri Morave

13/ ŠK Lozorno

14/ FC Zohor

15/ OŠK Láb

16/ ŠK Gajary

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 17/18

Súťaž PRPK / Pezinok / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 13 – počet družstiev 14

1/  FK Karpaty Limbach

2/ TJ Slovan Vištuk

3/ FC Slovan Modra

4/ FC Družstevník Budmerice

5/ OFC 014 Vinosady

6/ CFK Pezinok Cajla

7/ ŠK Šenkvice

8/ ŠK Báhoň

9/ ŠK Svätý Jur A

10/ ŠK Svätý Jur B

11/ OŠK Slovenský Grob

12/ GFC 1923 Grinava

13/ TJ Slovan Viničné

14/ FK Dubová

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 18/18

Súťaž PRSC / Senec / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 12 – počet družstiev 13

1/ TJ Malinovo

2/ ŠK Atletiko Zálesie

3/ ŠK Čataj – FO

4/ OFK Dunajská Lužná

5/ OŠK Chorvátsky Grob

6/ MŠK Kráľova pri Senci

7/ ŠK Tomášov A

8/ ŠK Tomášov B

9/ TJ Rovinka

10/ FK Slovan Most pri Bratislave

11/ ŠK Nová Dedinka

12/ ŠKO Miloslavov

13/ FK ŠK Danubia Hrubý Šúr

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 19/18

Súťaž PMC 2 – kategória U9

Počet prihlásených FK: 20 – počet družstiev 20

ObFZ BA mesto: 2 FK – 2 družstvá

ObFZ BA vidiek: 18 FK – 18 družstiev

1/ FKM Devínska Nová Ves

2/ ŠK Vrakuňa Bratislava B

3/ FK v Sološnici

4/ ŠK Lozorno

5/ ŠK Gajary

6/ FC Rohožník

7/ FK Cinemax Doľany

8/ ŠK Svätý Jur

9/ OŠK Slovenský Grob

10/ ŠK Báhoň

11/ PŠC Pezinok B

12/ ŠK Atletiko Zálesie

13/ TJ Malinovo

14/ OFK Dunajská Lužná

15/ MŠK Kráľova pri Senci

16/ TJ Rovinka

17/ FK Slovan Most pri Bratislave

18/ OŠK Chorvátsky Grob

19/ ŠK Nová Dedinka

20/ ŠKO Miloslavov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 20/18

Súťaž PMD – kategória U8

Počet prihlásených FK: 36 – počet družstiev 41

ObFZ BA mesto: 12 FK – 14 družstiev

ObFZ BA vidiek: 23 FK – 26 družstiev

ZsFZ: 1 FK – 1 družstvo

Systém: turnajový

Počet skupín: 1 ( päťčlenná družstvá „B“ ), 9 ( štvorčlenné )

1/ FK Rača Bratislava

2/ FK Dúbravka Bratislava

3/ MŠK Iskra Petržalka

4/ NMŠK 1922 Bratislava

5/ FKM Karlová Ves

6/ FKP Dúbravka Bratislava

7/ Lokomotíva Devínska Nová Ves A

8/ Lokomotíva Devínska Nová Ves B

9/ FK Inter Bratislava

10/ FC Petržalka A

11/ FC Petržalka B

12/ SDM Domino Bratislava

13/ ŠK Slovan Bratislava futbal

14/ MFK Záhorská Bystrica

15/ TJ Záhoran Kostolište

16/ FC Rohožník

17/ FKM Stupava A

18/ FKM Stupava B

19/ ŠK Závod

20/ TJ Záhoran Jakubov

21/ ŠK Žolík Malacky

22/ FK Studienka

23/ FC IMAS

24/ FK Karpaty Limbach

25/ FK Cinemax Doľany

26/ PŠC Pezinok A

27/ PŠC Pezinok B

28/ TJ Slovan Viničné

29/ ŠK Atletiko Zálesie

30/ TJ Malinovo

31/ ŠK Bernolákovo

32/ SFC Kalinkovo A

33/ SFC Kalinkovo B

34/ OFK Dunajská Lužná

35/ FK Slovan Ivanka pri Dunaji

36/ OŠK Chorvátsky Grob

37/ TJ Rovinka

38/ MŠK Senec

39/ ŠK Nová Dedinka

40/ ŠKO Miloslavov

41/ FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil na schválenie textovú časť rozpisu súťaží na súťažný ročník 2019/2020.

Uznesenie 21/18

VV BFZ schvaľuje textovú časť rozpisu súťaží na súťažný ročník 2019/2020 tak, ako bolo predložené predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za:  6  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý predložil na schválenie oficiálnu loptu ADIDAS – UEFA Champions League pre súťaže TIPOS III. liga BFZ a IV. liga BFZ.

Uznesenie 22/18

VV BFZ schvaľuje  loptu ADIDAS Champions League ako oficiálnu loptu v súťažiach TIPOS III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 od 1.9.2019.

Lopta Adidas champions league 20192020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za:  6  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 11:  Informácia z konferencie SFZ zo dňa 27.06.2019

Informáciu z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ.

VV berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 12: Informácia z VV SFZ zo dňa 18.06.2018

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

K bodu 13: Rôzne

VV berie na vedomie:

– informáciu k výberom BFZ

– informáciu k superpoháru víťazov pohárov BFZ a JmKFS dňa 03.08.2019

– informáciu k výzve na predkladanie žiadosti k dotácii na futbalovú infraštruktúru

– informáciu k Regions cup 2019 v dňoch 30.08 – 01.09.2019

– informáciu predsedu ŠTK BFZ k prihláseným družstvám do Slovnaft cup 2019/2020

– informáciu k prezidentskému poháru SFZ

– informáciu k výjazdu na kvalifikačné stretnutie Maďarsko  – Slovensko

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 17:00 v sídle BFZ alebo v prípade potreby 6.8.2019 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 08.07.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.17 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3. júna v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.17

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3. júna v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní:Špaček, Richtárik, Trnovský, Surmajová, Kuráň

Ospravedlnený: Kovačič

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ – p. Jánošík, p. Špaček, p. Richtárik

5, Informácia s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ -p. Jánošík

6, Informácia zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT – p. Jánošík

7, Informácia k príprave Rozpisu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019 – p. Jánošík

9, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o doplnenie bodu programu Informácia ku konferencii SFZ ako bod 9

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol doplnený členom VV BFZ p. Lônčíkom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ),Uzn 5/16 ( Finále pohára BFZ), Uzn. 6/16 ( TL na ročník 19/20), 7/16 ( Prihlášky do súťaží BFZ na ročník 2019/2020 ), 8/16 ( štartovný vklad do súťaží BFZ seniorov)

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok k umiestneniu loga BFZ na plagáte k turnaju APEX Cup 2019.

K bodu 3: Informácia k novelizácii stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Následne k novelizácii stanov predniesli informáciu členovia pracovnej skupiny pp. Surmajová a Kuráň.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave novelizácie stanov BFZ.

K bodu 4: Informácia k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík .Následne podali informáciu predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a predseda OK p. Špaček, ktorý vysvetlil rozhodnutie OK voči rozhodnutiu ŠTK BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ.

K bodu 5: Informácia s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o pracovnom stretnutí s prezidentom SFZ, ktorého sa zúčastnili p. Jánošík , p. Suchý, p. Baxa a p. Farbula

VV BFZ berie na vedomie informáciu s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ.

K bodu 6: Informácia zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informoval členov VV BFZ o pracovných stretnutia na úrovni BSK, MČ Bratislava – Ružinov k možnosti výstavby sídla BFZ a ihriska s UT. Možnou lokalitou je pozemok v areáli gymnázia I. Horvátha, ktorý by BSK poskytol pre BFZ do dlhodobého prenájmu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ a ihriska s UT.

K bodu 7: Informácia k príprave Rozpisu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k príprave rozpisu súťaží podal predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2019/2020

K bodu 8: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ. Predložil členom VV BFZ návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2019.

Júl – 8.7.2019

August – 5.8.2019

September – 2.9.2019

Október – 7.10.2019

November – 4.11.2019

December – 2.12.2019

Uznesenie 1/17

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019 tak, ako ich navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia ku konferencii SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. VV BFZ prejednal program zasadnutia konferencie SFZ.

VV berie na vedomie informáciu ku konferencii SFZ

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu k výjazdu na kvalifikáciu ME Maďarsko – Slovensko

Informáciu k Superpoháru víťazov pohárov BFZ a JmKFS. Stretnutie superpohára sa uskutoční dňa 3.8.2019 o 17:30 hod. U víťaza pohára JmKFS.

Informáciu k zrušeniu plesu BFZ a usporiadania vyhlásenia 11-ky roka seniorov a ocenenie najlepších trénerov a strelcov v mládežníckych kategóriách za súťažný ročník 2018/2019.

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.07.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 03.06.2019 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.16 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 6.mája v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.16

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 6.mája v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní: Bóc, Richtárik, Trnovský

Ospravedlnený: Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie miesta výstavby  sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT – p. Jánošík

4, Schválenie člena DK BFZ – p. Bóc

5, Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

6, Schválenie TL pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

7, Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ seniorov pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu KRaD BFZ k zmene vekového limitu R BFZ – p. Kružliak

10, Schválenie návrhu KRaD BFZ na absolvovanie licencie P pre R a PR BFZ – p. Kružliak

11, Informácia k vzdaniu sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka – p. Jánošík

12, Schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

13, Schválenie návrhu na výber auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018 – p. Trnovský

14, Schválenie termínu konferencie BFZ – p. Jánošík

15, Informácia o prerozdelení nevyčerpaných finančných príspevkoch v „Projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry“ – p. Jánošík

16, Informácia k zmluve medzi  SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022 – p. Jánošík

17, Rôzne

18, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na doplnenie programu o bod: Schválenie návrhu na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho ako bod 3 a následne pokračovať podľa programu zasadnutia. Člen VV BFZ p. Lônčík  požiadal o zmenu programu v bode 3 : Namiesto schválenie miesta výstavby sídla BFZ navrhuje iba informáciu k výstavbe sídla BFZ a bod 14 schválenie termínu konferencie BFZ stiahnuť s programu rokovania

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ a člen VV BFZ p. Lônčík

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:      Zdržal sa:

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu ) , Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Uznesenie 1/16

VV BFZ ruší uznesenie 4/49 k novelizácii stanov BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:   0   Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/16

VV BFZ schvaľuje smernicu o používaní vozidla BFZ dňom schválenia

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti: 0      Zdržal sa: 0

K bodu 3: Návrh na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho

Návrh na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho predložil predseda ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý. Poznamenal, že p. Somoláni bol dlhoročným činovníkov v štruktúrach ObFZ Bratislava – mesto, BFZ a tiež dlhoročným rozhodcom a delegátom v súťažiach SFZ a BFZ. V mesiaci apríl sa dožil významného životného jubilea 70 rokov a preto mu ObFZ Bratislava – mesto navrhuje udeliť zlatý odznak SFZ.

Uznesenie 3 /16

VV schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Kamila Somolániho. Ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ predložiť návrh na zasadnutie VV SFZ

T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ                          Z: Vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:  8    Zdržal sa:

K bodu 4: Informáciu k  miestu výstavby  sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT

Informáciu k miestu výstavby sídla BFZ a tiež výstavby ihriska s UT podal predseda BFZ p. Jánošík.. Informoval, že  po rokovaniach na BSK je možnosť vybudovať sídlo BFZ spoločne s ihriskom s UT na pozemku BSK v areáli Gymnázia na ulici Ivana Horvátha v mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý by BSK poskytol do dlhodobého prenájmu v prospech BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výstavbe sídla BFZ spoločne s ihriskom s UT. Ukladá predsedovi BFZ vyvolať stretnutie so zástupcami BSK k dohodnutiu podmienok prenájmu alebo predaju pozemku vo vlastníctve BSK.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie člena DK BFZ

Návrh na člena DK BFZ predložil predseda DK BFZ  p. Bóc. Po vzdaní sa funkcie člena DK BFZ p. Jána Barcziho navrhuje predseda DK BFZ schváliť nového člena DK BFZ p. Romana Farkaša.

Uznesenie 4/16

VV BFZ schvaľuje p. Romana Farkaša za nového člena DK BFZ dňom schválenia.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie dejiska finále pohára BFZ predložil v zastúpení predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že na výzvu ŠTK BFZ k usporiadaniu finále pohára BFZ reagovali dva FK, a to PŠC Pezinok a SFC Kalinkovo. ŠTK na základe podmienok na uvedených štadiónoch navrhuje ako dejisko finále pohára BFZ štadión PŠC Pezinok.

Uznesenie 5/16

VV BFZ schvaľuje štadión PŠC Pezinok ako dejisko finále pohára BFZ dňa 5.6.2019 o 18:00 hod.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:   0   Zdržal sa:

K bodu 7: Schválenie TL pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh TL predložil po pripomienkovaní členov VV BFZ v zastúpení predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 6/16

VV BFZ schvaľuje termínovú listinu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 predložil pri neúčasti predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že ŠTK BFZ navrhuje podanie prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Uznesenie 7/16

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ seniorov pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh na schválenie štartovného vkladu predložil pri neúčasti predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. ŠTK BFZ navrhuje nemeniť štartovné vklady do súťaží seniorov pre súťažný ročník 2019/2020 a ponechať výšku štartovného vkladu tak, ako bola v predchádzajúcom súťažnom ročníku.

Seniori TIPOS III.liga – 650€

Seniori IV.liga – 450€

Uznesenie 8/16

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 tak, ako navrhuje ŠTK BFZ. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Seniori TIPOS III.liga – 650€

Seniori IV.liga – 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie návrhu KRaD BFZ k zmene vekového limitu R BFZ

Návrh na schválenie zmeny vekových limitov R v súťažiach BFZ predložil predseda KRaD BFZ . Kružliak.

Uznesenie 9/16

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zmenám vekových limitov tak, ako ho navrhol predseda KRaD BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 11: Schválenie návrhu KRaD BFZ na absolvovanie licencie P pre R a PR BFZ

Návrh na schválenie absolvovania licencie P pre R a PR BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že všetci navrhnutí kandidáti splnili podmienky, stanovené  SFZ.

Rozhodcovia na licenciu P: Igor Harajbič, Radovan Hudy, Milan Kardelis, Miloš Lalo, Peter Pati Nagy, Tomáš Ralbovský, Michal Volek.

Pozorovateľia rozhodcov: Tomáš Mókoš, Michal Perašin

Uznesenie 10/16

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k absolvovaniu licencie P u R a PR BFZ tak, ako ho navrhol predseda KRaD BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 12: Informácia k vzdaniu sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka

Informáciu o vzdaní sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka predložil predseda BFZ. Pán Hlivák listom zo dňa 18.03.2019 písomne oznámil, že sa vzdáva funkcie člena LPK BFZ bez udania dôvodu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Miroslava Hliváka o vzdaní sa funkcie člena LPK BFZ

K bodu 13: Schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ

Návrh na schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Po obdržaní návrhov zo strany ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava -vidiek navrhuje nasledovné zloženie pracovnej skupiny:

JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Ladislav Jakubec, JUDr. Juraj Kuráň, JUDr. Štefan Jajcay, JUDr. Marián Dobrovský.

Uznesenie 11/16

VV BFZ schvaľuje pracovnú skupinu k novelizácii stanov BFZ tak, ako navrhol predseda BFZ

JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Ladislav Jakubec, JUDr. Juraj Kuráň, JUDr. Štefan Jajcay, JUDr. Marián Dobrovský.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 14: Schválenie návrhu na výber auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018

Návrh na schválenie výberu auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Na vykonanie auditu navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka.

Uznesenie 12/16

VV BFZ poveruje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 15: Schválenie termínu konferencie BFZ

Bod 15 bol stiahnutý z programu rokovania

K bodu 16: Informácia o prerozdelení nevyčerpaných finančných príspevkoch v „Projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry“

Informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov podal predseda BFZ p. Jánošík. VV SFZ prerozdelil finančné prostriedky, ktoré v regióne BFZ neboli vyčerpané

Mesto Malacky – 13 000 €

Mesto Pezinok – 10 000 €

SDM Domino Bratislava – 14 500 €

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prerozdeleniu finančných príspevkoch v projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry.

K bodu 17: Informácia k zmluve medzi  SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022

Informáciu k zmluve medzi SFZ a RFZ na obdobie rokov 2019-2022 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV berie na vedomie informáciu k zmluve medzi SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022 v znení pripomienok. Podpredseda BFZ p. Suchý zásadne nesúhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov v zmysle zmluvy medzi SFZ a RFZ voči ObFZ Bratislava – mesto.

K bodu 18: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu z VV SFZ

Informáciu k výberom BFZ

Informáciu k finále Mc Donalds cup 2019 – 14.05.2019

Informáciu k finále školského pohára SFZ – 21.5.2019 chlapci, 22.5.2019 dievčatá

Informáciu k plánovanému zájazdu na kvalifikačné stretnutie ME Maďarsko – Slovensko

Termín konania superpohára víťazov Slovnaft cupu a MOL cupu bude 6.7.2019 v Olomouci.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 03.06.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 06.05.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.15 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.marca v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.15

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.marca v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič,Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Príkopa,Trnovský, Richtárik, Salenka, Korenčiová

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu člena KŽF BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie žiadosti o spolupráci s OZ Futbalistky SK – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zloženia RT výberov BFZ na rok 2019 – p. Salenka

6, Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ – p. Salenka, p. Trnovský

7, Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

8, Informácia z konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

10, Informácia k začiatku jarnej časti súťaží BFZ – p. Richtárik

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed), Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed) trvá, Uznesenie 6/12 ( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 2/14 ( Odmeny členov RT je v bode zasadnutia).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení  pripomienok.

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena KŽF BFZ

Návrh na člena TMK BFZ predložila predsedkyňa  KŽF BFZ p. Balážiková. KŽF BFZ  navrhuje za nového člena KŽF BFZ p. Moniku Korenčiovú

Uznesenie 1/15

VV schvaľuje p. Moniku Korenčiovú ako novú členku KŽF BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4:Schválenie žiadosti o spolupráci s OZ Futbalistky SK

Materiál predložil predseda BFZ p. Jánošík. Bližšie Informácie o činnosti OZ Futbalistky SK predniesla p. Korenčiová, ktoré predostrela spoluprácu medzi ich OZ a BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu o OZ Futbalistky SK. Ukladá predložiť na nasledujúce zasadnutie návrh zmluvy – dohody o spolupráci medzi BFZ a OZ Futbalistky SK.

T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ                                                 Z: KŽF BFZ

K bodu 5: Schválenie návrhu zloženia RT výberov BFZ na rok 2019

Návrh zloženia RT výberov BFZ predložil  predseda TMK BFZ p. Salenka. Informoval o zmenách v zložení RT v minulom roku.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/15

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ na jarnú časť ročníka 2018/2019 tak, ako bol predložený predsedom TMK BFZ.

REGIONÁLNE VÝBERY BFZ

Meno a priezvisko  BFZ trénerské vzdelanie pôsobiaci v klube pozícia v klube
VÝBER BFZ  U12 (R 2007)
Michal POLČIC Hlavný tréner UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U12 Hlavný tréner
Michal DEMETER Asistent trénera UEFA B licencia FC Petržalka U12 Hlavný tréner
Lukáš MARTINKA Vedúci družstva UEFA A licencia FKM Devínska Nová Ves U11 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U13 (R 2006)
Atilla ILLÉS Hlavný tréner UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U13 Hlavný tréner
Maroš SKOVAJSA Asistent trénera UEFA A licencia FC Petržalka U11 Hlavný tréner
Marek TVRDÝ Vedúci družstva UEFA B licencia FK Inter Bratislava U13 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U14 (R 2005)
Walter RISCHER Hlavný tréner UEFA A licencia FC Petržalka U14 Hlavný tréner
Ján HULLMAN  Asistent trénera UEFA B licencia SDM Domino U14 Hlavný tréner
Ondrej PENZEŠ Vedúci družstva UEFA B licencia Bez klubovej príslušnosti  
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U16 (R 2003)
Michal PANČÍK Hlavný tréner UEFA A licencia FK Inter Bratislava U17 Hlavný tréner
Adrián LYSÁK Asistent trénera UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U15 Asistent trénera
Pavol MINÁRIK Vedúci družstva  UEFA GrasrootsC FC Slovan Častá U13 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U17 (R 2002)
Michal PANČÍK Hlavný tréner UEFA A licencia FK Inter Bratislava U17 Hlavný tréner
Viktor PORTH Asistent trénera UEFA A licencia FC Petržalka U16 Hlavný tréner
Marek PORVAZNÍK Vedúci družstva UEFA B licencia ŠK Krasňany muži Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ WU14 (R 2005)/ WU13(R 2006)
Pavol BRUNNER Hlavný tréner UEFA B licencia NMŠK WU Hlavný tréner
Peter JANČOVIČ Asistent trénera UEFA A licencia   Tréner brankárov
Gabriela MATEJOVÁ Vedúci družstva      
Jozef HLAVENKA Masér / Lekár      

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ

Návrh na schválenie zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ predložil po prepracovaní v zmysle uznesenia VV BFZ č.2/14 predseda TMK BFZ p. Salenka

Uznesenie 3/15

VV schvaľuje zvýšenie odmien pre členov RT výberov BFZ tak, ako bolo po prepracovaní navrhnuté predsedom TMK BFZ p. Salenkom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že na funkciu predsedu LPK boli na sekretariát BFZ predložené návrhy:

p.Juraj Jánošík – navrhuje p. Žanetu Surmajovú

ObFZ Bratislava – mesto – navrhuje p. JUDr. Juraja Kuráňa

ObFZ Bratislava – vidiek – navrhuje p. Žanetu Surmajovú

Po diskusii k navrhnutým kandidátom bolo hlasovanie v abecednom poradí a prijaté uznesenia.

Uznesenie 4 /15

VV BFZ schvaľuje p. JUDr. Juraja Kuráňa na funkciu predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  0  Zdržal sa: 4

Uznesenie 5 /15

VV BFZ schvaľuje p. Žanetu Surmajovú na funkciu predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  1 Proti:  2  Zdržal sa: 4

Ani jeden z návrhov nebol prijatý. Nový predseda LPK BFZ nebol schválený.

K bodu 8: Informácia z konferencie BFZ

Informáciu z konferencie BFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 9: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Vedúci sekretár BFZ uviedol, že kompletné vyúčtovanie bude predložené na najbližšom zasadnutí VV BFZ.

VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 10: Informácia k začiatku jarnej časti súťaží BFZ

Informáciu k začiatku jarnej časti súťaží BFZ predniesol predseda BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k začiatku jarnej časti súťaží BFZ.

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Žiadosť MŠK Senec na obsadenie R na medzinárodnom mládežníckom turnaji v júni 2019
 • Informáciu k stretnutiu ohľadne sídla BFZ
 • Informáciu o stretnutí k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Informáciu o stretnutí s primátormi miest Malacky, Pezinok a Senec
 • Informáciu o FK, ktoré nevyčerpali finančné prostriedky k projektu 2.etapy futbalovej infraštruktúry

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.04.2019 o 17:00 v sídle BFZ, Súmračná 27

Bratislava, 11.03.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.14 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.februára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.14

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.februára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Teleky, , Príkopa, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu člena KM BFZ – p,. Teleky

4, Informácia k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL BFZ – pp. Príkopa, Teleky

5, Schválenie návrhu zaradenia p. Mókoša na NL D BFZ – p. Kružliak

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2019 – p. Trnovský

7, Schválenie návrhu člena LPK BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu na ocenenia SFZ a BFZ – p. Jánošík

10, Schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  medzi BFZ a Futbalservis – p. Farbula

11, Informácia z Plesu BFZ a vyhlásenie 11-ky roka 2018 – p. Farbula

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Po pripomienke k chybnej formulácii predloženého programu v bode 7 dal predseda návrh na zmenu v programe: Bod 7 presunúť na nasledujúce zasadnutie a na základe požiadavky predsedu TMK doplniť program o Schválenie návrhu odmien členov RT výberov BFZ ako bod 5 a pokračovať v programe.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením a zmenami , tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed), Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed) trvá, Uznesenie 6/12 ( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 8/12 ( Konferencia BFZ) trvá, Rozpočet BFZ – dopracovanie EK BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena KM BFZ

Návrh na schválenie člena KM BFZ predložil predseda KM p. Teleky.  KM BFZ  navrhuje za nového člena KM BFZ p. Vilčinského miesto p. Michala Kováča.

Uznesenie 1/14

VV BFZ  schvaľuje p. Eduarda Vilčinského ako nového člena KM BFZ miesto p. Michala Kováča

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL BFZ

Informáciu k turnajom predniesol predseda KM BFZ p. Teleky spoločne s p. Príkopom

VV BFZ berie na vedomie informáciu k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL SŽ a MŽ.

Ukladá vedúcemu sekretárovi predložiť náklady, spojené s oboma turnajmi na nasledujúce zasadnutie.

K bodu 5: Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ

Návrh na zvýšenie odmien pre členov RT výberov BFZ predložil predseda TMK BFZ p. Salenka.

Uznesenie 2/14

VV BFZ berie na vedomie predložený materiál a ukladá predkladateľovi prepracovať materiál a predložiť na nasledujúce zasadnutie.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu zaradenia p. Mókoša na NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda člen VV BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje zaradiť na NL D TIPOS III.ligy BFZ p. Tomáša Mókoša, ktorý ukončil aktívnu kariéru R v súťažiach SFZ.

Uznesenie 3/14

VV schvaľuje p. Tomáša Mókoša na NL D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 : Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2019

Návrh rozpočtu predložil po pripomienkovaní od ostatného VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský.

Uznesenie 4/14

VV berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2019 a odporúča ho schváliť konferencii BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ

Tento bod prekladá VV BFZ na nasledujúce zasadnutie

K bodu 9: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Návrh programu konferencie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík

Uznesenie 5/14

VV BFZ odporúča konferencii BFZ schváliť program konferencie BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti: 0     Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie návrhu na ocenenia SFZ a BFZ

Návrh na ocenenia SFZ a BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje oceniť futbalových činovníkov, ktorý sa dožili životného jubilea:

Ocenenia SFZ

Ján Šuniar – 75 rokov – Zlatý odznak SFZ

František Zelený –  70 rokov – Bronzový odznak SFZ

Miroslav Bóc – 65 rokov – Bronzový odznak SFZ

Ladislav Jaborek – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

Renáta Tomášová – 50 rokov – Bronzový odznak SFZ

Ocenenia BFZ

Jozef Mesároš – 80 rokov – Funkcionár FK Rača – Plaketa BFZ

Alexander Teleky – 75 rokov –  – Plaketa BFZ

Jozef Chocholouš 70 rokov – Plaketa BFZ

Jozef Haraslín – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár FK Lamač – Plaketa BFZ

Peter Farkaš – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár TJ Slávia Ekonóm – Plaketa BFZ

Stanislav Gajdoš – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár TJ Rovinka – Plaketa BFZ

Alojz Banič – 70 rokov – Dlhoročný rozhodca a delegát BFZ – Plaketa BFZ

Ivan Konečný 60 rokov – Dlhoročný rozhodca a funkcionár BFZ – Plaketa BFZ

Peter Augustovič – 60 rokov – Plaketa BFZ

Uznesenie 6/14

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení tak ,ako bol predložený

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 11: Schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  medzi BFZ a Futbalservis

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh zmluvy o partnerstve medzi BFZ a spoločnosťou Futbalservis, ktorý je jedným s partnerov BFZ

Uznesenie 7/14

VV BFZ schvaľuje spoluprácu medzi BFZ a spoločnosťou Futbalservis v znení pripomienok a odporúča predsedovi BFZ podpísať zmluvu o spolupráci

Počet prítomných v čase hlasovania :  8

Za:  8 Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 12: Informácia z Plesu BFZ a vyhlásenie 11-ky roka 2018

Vyúčtovanie plesu a vyhlásenia 11-ky roka 2018 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyúčtovaniu plesu BFZ a 11-ky roka 2019.

K bodu 13: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Pripomienku p.Kovačiča k ZT seniorov BFZ
 • Informáciu k doriešeniu budovania sídla BFZ
 • Informáciu k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Podpísanie zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ k finále ZT BFZ seniorov dňa 03.03.2019 o 13:00 hod.
 • Informáciu k semináru D BFZ
 • Informáciu k prenájmu auta od SFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 11.03.2019

Bratislava, 18.02.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.13 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.januára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.13

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.januára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský

Pozvaní: Trnovský, Balážiková, Vilčinský

Ospravedlnený: Lônčík

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu členov KŽF BFZ – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie člena TMK BFZ na základe návrhu TMK BFZ zaradiť ako bod 3, schválenie návrhu členov KŽF BFZ ako bod 4 a pokračovať v programe, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením a zmenami , tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed, Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed),Uznesenie 6/12( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 8/12 ( Konferencia BFZ) trvá, Rozpočet BFZ – dopracovanie EK BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení  pripomienok:

VV BFZ k uzneseniu č.3/12 ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ dopracovať smernicu v znení pripomienok.

VV BFZ berie na vedomie dopracovanie rozpočtu BFZ na rok 2019 s pripomienkou, že finálny návrh bude prerokovaný na zasadnutí VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena TMK BFZ

Návrh na člena TMK BFZ predložil predseda p. Jánošík. Na základe návrhu TMK BFZ p. Salenku navrhuje za nového člena TMK BFZ p. Vilčinského, ktorý je od 1.1.2019 regionálnym trénerom SFZ za BFZ

Uznesenie 1/13

VV schvaľuje p. Eduarda Vilčinského ako nového člena TMK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie návrhu členov KŽF BFZ

Návrh na schválenie členov KŽF BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Návrh bol vypracovaný predsedníčkou KŽF BFZ p. Balážikovou, ktorá za členov KŽF BFZ navrhuje p. Alexandru Štefaňákovú a p. Gabrielu Matejovú

Uznesenie  2/13

VV Schvaľuje pp. Alexandru Štefaňákovú a Gabrielu Matejovú ako členky KŽF BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Informácia k novelizácii stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že novelizácia stanov BFZ trvá pod uznesením 4/49 zo dňa 4.12.2017. Členom VV BFZ bol predložený návrh novelizácie stanov BFZ

VV BFZ berie na vedomie predložený návrh novelizácie stanov BFZ. Postup tvorby stanov BFZ bude definitívne určený na zasadnutí VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 6: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe schválenia termínu konania konferencie BFZ predkladá členom VV BFZ návrh programu konferencie BFZ.

VV BFZ berie na vedomie návrh programu konferencie BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi dopracovať program konferencie BFZ a predložiť ho na schválenie na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 7: Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu k príprave MHT Attract Kerobaj 2019

Informáciu ku konferencii SFZ, ktorá sa bude konať dňa 1.3.2019 v Poprade

Informáciu k zmluve medzi SFZ a RFZ

Informáciu k projektu vybudovania sídla BFZ

Informáciu k možnosti vybudovania štadióna na území mestskej časti Bratislava – Petržalka

Informáciu k novelizácii RaPP SFZ

Informáciu k príprave zimných seminárov R a D BFZ.

Podpredseda BFZ p. Suchý požiadal o informáciu k daľšej etape budovania futbalovej infraštruktúry. O presnú informáciu požiada predseda BFZ na zasadnutí VV SFZ a bude informovať na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 11.02.2019

Bratislava, 14.01.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.12 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.decembra v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.12

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.decembra v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik, Salenka, Teleky, Špaček, Šupková, Potuček,Medveď, Balog, Marko

Ospravedlnení: Špaček,  Šupková, Potuček, Balog, Marko

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu – p. Farbula

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2019 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu na funkciu predsedu LPK BFZ – p.Jánošík

6, Schválenie návrhu na funkciu predsedu KŽF BFZ – p. Jánošík

7, Schválenie termínu riadnej konferencie BFZ v roku 2019 – p. Jánošík

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2019 – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu o  hlasovaní k 11-ke roka – p. Jánošík

10, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol navrhnutý a zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia, tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed, Návrh prerozdelenia finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek,

Uznesenie 1/12

VV BFZ schvaľuje návrh prerozdelenia finančných nákladov v sídle BFZ  pre ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vo výške 700€ ročne pre oba ObFZ s účinnosťou od 1.1.2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3:  Schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu

Návrh na schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Po spočítaní nákladov na ZT seniorov a dorastu navrhuje nasledovné výšku štartovného vkladu:

Seniori – 570€ na družstvo

Dorast – 260€ na družstvo

Počas diskusie bol daný návrh, aby sa výška štartovného vkladu pre dorast znížila na 200€ a rozdiel bude doplatený z prostriedkov BFZ

Uznesenie 2/12

VV BFZ schvaľuje výšku štartovného vkladu na ZT seniorov vo výške 570€ na družstvo a ZT dorastu vo výške 200€ na družstvo.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu č 4: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2019

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ predniesol a návrh rozpočtu predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2019 v znení pripomienok. Ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet a predložiť na schválenie na zasadnutie VV BFZ v mesiaci január 2019

Z: predseda EK BFZ                       T: najbližšie zasadnutie  VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

V rámci prípravy rozpočtu bolo požiadané o vypracovanie smernice o využívaní služobného vozidla a prípadného referenčného vozidla zo SFZ.

Uznesenie 3/12

VV ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ vypracovať smernicu o používaní služobných motorových  vozidiel BFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                           T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu na funkciu predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že na sekretariát BFZ doručený návrh od ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý navrhuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. JUDr. Mariána Dobrovského. Priamo na zasadnutí predložil návrh na funkciu predsedu LPK BFZ predseda ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý, kde ObFZ Bratislava – mesto  navrhuje p. Štefana Jajcaja.

Uznesenie 4/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. JUDr. Mariána Dobrovského

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 4  Proti:  3    Zdržal sa: 0

Uznesenie 5/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. Štefana Jajcaja

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Návrhy oboch kandidátov neboli prijaté.

Predseda BFZ podal návrh na predloženie kandidátov do termínu 31.01.2019 na sekretariát BFZ.

Uznesenie 6/12

VV BFZ schvaľuje termín podania návrhu na kandidáta predsedu LPK BFZ do termínu 31.01.2019 predložením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu na funkciu predsedu KŽF BFZ

Návrh na schválenie predsedu KŽF BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na funkciu predsedu KŽF BFZ navrhuje p. Ivanu Balážikovú, ktorá bola dočasne poverená vedením KŽF BFZ

Uznesenie 7/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu KŽF BFZ p. Ivanu Balážikovú

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 7: Schválenie termínu riadnej konferencie BFZ v roku 2019

Návrh termínu riadnej konferencie predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje termín 07.03.2019 o 17:30 hod.

Uznesenie 8/12

VV BFZ schvaľuje termín riadnej konferencie BFZ na deň 07.03.2019 o 17:30 hod.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2019

Návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík

14.januára 2019, 11.februára 2019, 11.marca 2019, 8.apríla 2019, 6.mája 2019, 3.júna 2019. Podpredseda BFZ p. Suchý navrhol, aby sa zasadnutia konali v druhom týždni v danom mesiaci

Uznesenie 9/12

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2019 vždy v druhom týždni v danom mesiaci

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu o  hlasovaní k 11-ke roka

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje nový model hlasovania. Po diskusii členov VV bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 10/12

VV BFZ schvaľuje model hlasovania

16 zástupcov III.ligy BFZ

16 zástupcov  IV.ligy BFZ

8 členov VV BFZ

4 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

Tréner regionálneho výberu BFZ seniorov  – amatérov

Termín hlasovania je 27.12.2018 a hlasovanie bude zverejnené na webovej stránke BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 7.12.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 07.12.2018

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu z Regions cupu 2018, ukladá DK BFZ doriešiť hráčov, ktorý sa nedostavili bez ospravedlnenia na výber BFZ seniorov – amatérov.
 • Termín konania Regions cupu 2019 v dňoch 30.08 – 01.09.2019 v NTC Senec.
 • Informáciu zo stretnutia predsedov RFZ a prezidenta SFZ
 • Informáciu zo stretnutia predsedov družobných zväzov v Rajeckých Tepliciach
 • Informáciu k udeleniu vyznamenania BSK pre bratov Čapkovičovcov ( cena Samuela Zocha).
 • Informáciu z MHT Bratislava cup 2018

Bratislava, 10.12.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.11 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.novembra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.11

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.novembra v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

4, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK p. Potučeka k 31.12.2018 –

5, Schválenie návrhu doplnenia NL R BFZ a SFZ – p. Kružliak

6, Schválenie výšky ceny vstupného na ples BFZ – p. Jánošík

7, Schválenie zmeny predajnej ceny pamätnice BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Alexandra Berkoviča – p. Baxa

9, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal o doplnenie programu o body: Informácia k vzdaniu sa predsedu KŽF BFZ p. Šupkovej doplniť k bodu 4 a schválenie zrušenia KŽF BFZ

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn. 5/4 ( Regions´ cup 2018 a 2019) trvá, Uznesenie 1/10 ( Pohár BFZ) trvá, Uznesenie 5/10 ( štartovné ZHL) a 6/10 ( lopty pre mládež) trvá, Uznesenie 7/10 ( ocenenia odznakmi SFZ) trvá

Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o vypracovanie dokumentácie k prevádzke motorového vozidla a pravidlá používania KIA Ceed

Uznesenie 1/11

VV BFZ schvaľuje vypracovanie dokumentácie podľa návrhu člena VV BFZ p. Lônčíka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3:  Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

Návrh na rokovanie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol, aby sa ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek spolupodieľali prispievaním  na upratovacie služby a využívanie kopírovania v sídle BFZ finančnou čiastkou  700€ / za kalendárny rok.

VV BFZ odkladá bod na prejednanie po podpise zmluvy s nájomcom

K bodu č 4: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK p. Potučeka k 31.12.2018 a predsedníčky KŽF BFZ p. Šupkovej

Informáciu o vzdaní sa funkciu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že písomnou elektronickou formou bol dňa 5.11.2018 doručený list od predsedu LPK BFZ p. Mária Potučeka o jeho vzdaní sa funkcie predsedu LPK BFZ z rodinných a pracovných dôvodov. Dňa 6.11.2018 doručila list o ukončení predsedkyňa KŽF BFZ p. Šupková

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK BFZ p. Mária Potučeka. Ukladá podpredsedom  BFZ doručiť návrh na predsedu LPK BFZ do 30.11.2018

Z: Členovia BFZ                            T: 30.11.2018

VV BFZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedkyňe KŽF BFZ p. Šupkovej. Dočasne poveruje vedením KŽF BFZ p. Ivana Balážikovú. Ukladá členom VV BFZ navrhnúť personálne obsadenie KŽF BFZ do 30.11.2018

Z: Členovia VV BFZ                              T: 30.11.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu doplnenia NL R BFZ a SFZ

Návrh na schválenie doplnenia NL R BFZ a SFZ predložil člen VV BFZ a predseda KRaD p. Kružliak. Predseda KRaD BFZ navrhol zaradiť R na NL BFZ III.ligy týchto R

Martin Hajnala, Ivan Kachnič, Marián Vašš – Ako R na NL R III.ligy BFZ

Daľej navrhuje na základe požiadavky KR SFZ doplniť NL R SFZ KRaD BFZ navrhuje týchto R

Filip Malárik – Ako rozhodca na NL SFZ

Tomáš Straka, Dušan Štofík – Ako asistenti rozhodcu na NL SFZ

Lukáš Tománek – Ako Rozhodca do projektu šanca SFZ

David Bláha – Ako asistent rozhodcu do projektu SFZ

Uznesenie 2/11

VV BFZ schvaľuje návrh doplnenia NL SFZ a BFZ tak, ako bolo predložené členom VV BFZ p. Kružliakom

Martin Hajnala, Ivan Kachnič, Marián Vašš – Ako R na NL R III.ligy BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/11

Tomáš Straka, Dušan Štofík – Ako asistenti rozhodcu na NL SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 4/11

Filip Malárik – Ako rozhodca na NL SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 2

Uznesenie 5/11

Lukáš Tománek – Ako rozhodca do projektu šanca SFZ

David Bláha – Ako asistent rozhodcu do projektu šanca SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 6: Schválenie výšky ceny vstupného na ples BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Po vypracovaní predbežných nákladov spojených s plesom navrhuje výšku ceny vstupného na 60€.

Uznesenie 6/11

VV BFZ schvaľuje cenu výšky vstupného na ples BFZ tak, ako ho navrhuje predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 2

K bodu 7: Schválenie zmeny predajnej ceny pamätnice BFZ

Návrh predložil predseda BFZ. Predajná cena je v súčastnosti 25€. Z dôvodu nízkeho predaja navrhuje znížiť cenu na 14€. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 7/11

VV BFZ neschvaľuje zmenu predajnej ceny pamätnice BFZ tak, ako navrhol predseda BFZ na 14€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  1   Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Alexanderovi Berkovičovi

Návrh na ocenenie pre p.Alexandera Berkoviča predložil člen VV BFZ a podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa. Pán Berkovič sa dožil životného jubilea 80 rokov a bol dlhoročným rozhodcom, členom rôzných komisií v štruktúrach BFZ. Na základe jeho práce pre futbalové hnutie mu navrhuje strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 8/11

VV schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p.Alexandera Berkoviča. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na VV SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Najbližšie Zasadnutie VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z VV SFZ zo dňa 06.11.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 6.11.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 6.11.2018

K bodu 10: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2018
 • Príprava Regions cup 2018 seniorov
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu
 • Informáciu k ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 15:00 hod. V areáli  štadióna FK Rača

 

Bratislava, 12.11.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.10 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8.októbra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.10

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8.októbra v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

4, Schválenie odmeny pre sprostredkovateľa partnerov BFZ – p. Trnovský

5, Schválenie výšky štartovného vkladu na ZHL starších a mladších žiakov – p.Farbula

6, Schválenie zakúpenia lôpt pre mládežnícke družstvá v súťažiach BFZ v kategóriách dorastu a seniorov – p. Farbula

7, Schválenie návrhu na ocenenie p. Petra Špiláka – p. Jánošík

8, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.10.2018 – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Kružliak podal návrh na doplnenie bodu programu : Schválenie návrhu na zaradenie AR Tomáša Straku  na NL AR SFZ zaradiť ako bod 3 a návrh na zaradenie R Filipa Malárika do projektu šanca ako bod 4  v programe zasadnutia

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhol člen VV BFZ p. Kružliak.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn. 5/4 ( Regions´ cup 2018 a 2019) trvá, Uznesenie 2/9 ( Pohár BFZ)

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Návrh hracieho modelu pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval členov VV BFZ, že prihlásené družstvá majú záujem odohrať pohár BFZ. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/10

VV BFZ ruší uznesenie 2/9 a schvaľuje návrh  ŠTK BFZ  k poháru BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Návrh na schválenie Tomáša Straku na NL AR SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019

Návrh predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že z pracovných dôvodov ukončila aktívnu činnosť  AR p. Katarína Smolíková a je potrebné doplniť NL SFZ o 1 AR. Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/10

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie Tomáša Straku na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať list o návrhu na KR SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                          T: Ihneď

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu č 4: Návrh na zaradenie R Filipa Malárika  do projektu Šanca pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na zaradenie predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že na základe schválenia návrhu  p. Tomáša Straku na NL R SFZ je potrebné schváliť na jeho miesto do projektu šanca daľšieho R .Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/10

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie R Filipa Malárika do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019.

Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať list o návrhu na KR SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                          T: Ihneď

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

Návrh na rokovanie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol, aby sa ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek spolupodieľali prispievaním  na upratovacie služby a využívanie kopírovania v sídle BFZ finančnou čiastkou  700€ / za kalendárny rok.

VV Presúva tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 6: Schválenie odmeny pre sprostredkovateľa partnerov BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že vznikla potreba schváliť finančné prostriedky pre sprostredkovateľov. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/10

VV BFZ schvaľuje odmenu za získanie partnerov , financujúcich činnosť BFZ v roku 2018 vo výške  15% z celkovej sumy na činnosť BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie výšky štartovného vkladu na ZHL starších a mladších žiakov

Návrh na schválenie výšky štartovného vkladu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Navrhuje ponechať výšku štartovného vkladu do ZHL starších a mladších žiakov ponechať vo výške 100€ tak ako bolo po minulé roky. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5/10

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL starších a mladších žiakov vo výške 100€ na jedno družstvo

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie zakúpenia lôpt pre mládežnícke  v súťažiach BFZ v kategóriách dorastu a žiakov

Návrh na schválenie zakúpenia lôpt predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že bola uzatvorená dohoda o partnerstve so spoločnosťou TIPOS pre mládežnícke súťaže BFZ – III.liga SD a MD a II.liga SŽ a MŽ. Predložil ponuku na zakúpenie hracích lôpt pre zúčastnené družstvá v aktuálnom súťažnom ročníku 2018/2019. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/10

VV BFZ schvaľuje zakúpenie lôpt pre mládežnícke družstvá v súťažiach BFZ v kategóriách SD,MD ,SŽ a MŽ tak ako bolo predložené a prerozdeliť po 5 ks na každé družstvo, hrajúce v spomínaných súťažiach.

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu na ocenenie jubilantov

Návrh na ocenenie  jubilantov predložil  predseda BFZ p. Jánošík.

Ľudovít Cvetler –  80 rokov – Zlatý odznak SFZ

Ivan Hrdlička – 75 rokov – Zlatý odznak SFZ

Peter Špilák – 70 rokov – Zlatý odznak SFZ

Uznesenie 7/10

VV schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov zlatým odznakom SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Najbližšie Zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.10.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k nahláseniu jubilantov zo strany FK na sekretariáty ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto do termínu 30.11.2018
 • Informáciu o vzdaní sa člena DK BFZ p. Jána Barcziho
 • Informáciu o zmene predsedu JmKFS
 • Informáciu k zaslaniu pripomienok k novelizácii RaPP SFZ
 • Informáciu o turnaji DANUBE Moravia Cup 2018
 • Informáciu k udeleniu ceny Samuela Zocha zo strany BSK pre bratov Jána a Jozefa Čapkovičovcov
 • Informáciu k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Informáciu predsedu EK BFZ o príprave rozpočtu BFZ na rok 2019

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 5.11.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 08.10.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.9 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3.septembra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.9

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3.septembra v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Paška, Ferik, Kružliak, Trnovský, Richtárik, Farbula

Pozvaní: Trnovský , Richtárik

Ospravedlnení: Lônčík, Baxa

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ –  p. Farbula

4, Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ – p. Kružliak

5,Informácia k priebehu súťaží BFZ a informácia o aktuálnom stave prihlásených družstiev do Pohára BFZ 2018/2019

6, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ  Bratislava mesto – p. Jánošík

7, Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018 – p. Trnovský

8, Informácia k partnerom BFZ – p. Farbula

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ predložil na schválenie návrh programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá, Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniu per rollam predniesol, vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k schváleniu zaradenia D pp. Ľubomíra Udvardyho a Pavla Šuniara na NL D BFZ  pre súťažný ročník 2018/2019 pomerom 8 za, proti 0, zdržal sa 0 a k návrhu ŠTK o zaradení MFK Rusovce do súťaží SZRL, MZRL po odhlásení družstiev Lokomotíva D.N.Ves pomerom 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa

VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ

Návrh na úpravu odmien pre D osoby predložil predseda KRaD BFZ a člen VV BFZ p. Kružliak. Po prerokovaní návrhu prijal VV BFZ uznesenie:

Uznesenie 1/9

VV BFZ schvaľuje návrh na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ od 1.1.2019 s platnosťou od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k priebehu súťaží BFZ a informácia o aktuálnom stave prihlásených družstiev do Pohára BFZ 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik informoval o priebehu súťaží riadených ŠTK BFZ. Súťaže prebiehajú podľa schválenej TL, z dôvodu nepriaznivého počasia boli preložené niektoré stretnutia v jednotlivých kategóriach. K poháru BFZ poznamenal, že bol posunutý termín podania prihlášok do 5.9.2018 a zatiaľ je prihlásených 10 družstiev. Navrhol, aby sa v prípade neprihlásenia najmenej 16 družstiev  táto súťaž v ročníku 2018/2019 zrušila. Po diskusii VV BFZ prijal uznesenie

Uznesenie 2/9

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o priebehu súťaží. Schvaľuje návrh predsedu ŠTK .V prípade, že sa do termínu 5.9.2018 neprihlási najmenej 16 družstiev, bude táto súťaž pre súťažný ročník 2018/2019 zrušená

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 6: , Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

VV BFZ prekladá tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 7: , Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k plneniu rozpočtu BFZ v znení pripomienok

K bodu 8 – Informácia k partnerom BFZ

Informáciu k partnerom BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o plnení zo strany partnerov voči BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu k partnerom BFZ bez pripomienok.

K bodu 9 – Rôzne

VV schvaľuje

Udelenie pamätnej plakety BFZ  pre p. Petra Polgára pri príležitosti ukončenia aktívnej kariéry

Predaj knižnej podoby RS pre súťažný ročník 2018/2019 v cene 5€/ks

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie

Informáciu k príprave medzinárodného turnaja U 15 DANUBE Moravia Cup 2018

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.10.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 04.09.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.7 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.7

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Páchnik ( podpredseda KRaD BFZ), Paška, Ferik, Richtárik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Badinský

Ospravedlnení: Baxa,Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

4, Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

5, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ – p. Richtárik

6, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

7, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2018 – p. Jánošík

8, Schválenie finančného príspevku pre Atletiko Zálesie – p. Jánošík

9, Informácia z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018 – p. Jánošík

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 21.06.2018 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol predložený bez doplnenia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá,Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn 1/6 (TIPOS) splnené, Uzn. 4/6 ( Predloženie návrhu na prerozdelenie financií na VV SFZ) splnené, Uzn 5/6 ( Návrh na volenú funkciu M. Lônčík) splnené, Uzn 6/6 ( Návrh na volenú funkciu J. Ferik) nezaslané z dôvodu stiahnutia kandidatúry p. Feríka, Uzn 7/6 ( Družstvá TIPOS III. ligy povinne do Slovnaft cupu 2018/2019) splanené.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik informoval členov VV BFZ o skutočnosti, že RS pre súťažný ročník 2018/2019 je vo fáze dokončenia a s pracovných dôvodov ho nestihol dokončiť a predložiť na schválenie. Preto požiadal členov VV BFZ o predĺženie termínu predloženia na schválenie do 16.07.2018

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika k príprave rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá pripraviť konečnú podobu RS na schválenie do termínu 15.07.2018

Z: Predseda ŠTK BFZ                                            T: 15.07.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie návrh na zaradenie družstiev do súťaží. Informoval, že termín podania prihlášok, schválený VV BFZ nedodržali dva FK a to FK Šamorín – Hamuliakovo v súťaží SD3R a ŠK Vrakuňa do súťaží SZRL a MZRL. Vedúci sekretár predložil návrh na zaradenie do súťaží prípraviek tak, ako bol pripravený KM BFZ.

TIPOS III. liga Bratislava

1            FK Rača Bratislava

2            ŠK Slovan Bratislava futbal „B“

3            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4            ŠK Bernolákovo

5            MFK Rusovce

6            OFK Dunajská Lužná

7            FK Vajnory

8            FK Slovan Most pri Bratislave

9            TJ Rovinka

10          ŠK Tomášov

11          FC Malacky

12          Lokomotíva Devínska Nová Ves

13          ŠK Báhoň

14          ŠK Lozorno, FO

15          FC Rohožník

16          PŠC Pezinok

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne

IV.liga Bratislava (S4BA)

1            TJ Záhoran Jakubov

2            TJ Záhoran Kostolište

3            SFC Kalinkovo

4            FK Karpaty Limbach

5            SDM Domino

6            TJ Slovan Viničné

7            FK Lamač Bratislava

8            CFK Pezinok – Cajla

9            MŠK Senec

10          FKM Karlova Ves Bratislava

11          TJ Veľké Leváre

12          TJ Čunovo

13          ŠK Svätý Jur

14          OŠK Slovenský Grob

15          ŠK Vrakuňa Bratislava

16          ŠK Závod

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne

MŠK Senec žiada o hrací deň a hrací čas: PIATOK 18:30

III. liga SD BFZ (SD3R-U19)

1            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

2            NMŠK 1922 Bratislava

3            ŠK Bernolákovo

4            OFK Dunajská Lužná

5            MŠK Iskra Petržalka

6            Lokomotíva Devínska Nová Ves

7            FC Rohožník

8            FK Inter Bratislava B

9            MŠK Senec

10          FC Ružinov Bratislava

11          PŠC Pezinok

12          FC Zohor

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Družstvo Šamorín-Hamuliakovo (5.v tabuľke 2017/18) sa prihlásilo 27.06.2018.

O zaradenie do súťaže žiada aj SDM Domino „B“, novovzniknutý klub FC Stupava, TJ Rovinka( v súťažnom ročníku 2017/2018 sa umiestnila na 2.mieste IV. ligy ObFZ BA – vidiek) a prihlášku podal aj FK Vajnory, ktorý dorast minulý rok nemal.

III. liga MD BFZ (MD3R-U17)

1                     FC Petržalka B

2                     SFC Kalinkovo

3                     FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4                     NMŠK 1922 Bratislava

6                     FK Dúbravka

6                     MFK Rusovce

7                     SDM Domino B

8                     TJ Jarovce Bratislava

9                     Lokomotíva Devínska Nová Ves

10                   ŠK Šenkvice

11                   ŠK Svätý Jur

12                   FC SLOVAN Častá

13                   MŠK Senec

14                   FC Ružinov Bratislava

15                   PŠC Pezinok

16                 TJ Malinovo

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Do tejto súťaže budú zaradené aj dve družstva novovzniknutého klubu FC Stupava po vytvorení konta v ISSF.

Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín a po základnej časti bude upravená na dve nadstavbové časti.

II.liga SŽ BFZ (SZRL-U15+MZRL-U13)

1                     FK Rača Bratislava

2                     FKP Dúbravka Bratislava

3                     NMŠK 1922 Bratislava

4                     ŠK Bernolákovo

5                     ŠK Žolík Malacky

6                     ŠK Šenkvice

7                     OFK Dunajská Lužná

8                     PFA ŠTK Šamorín

9                     CFK Pezinok – Cajla

10                   Lokomotíva Devínska Nová Ves

11                   ŠK Svätý Jur

12                   MŠK Senec

13                   PŠC Pezinok

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Družstvo ŠK Vrakuňa (8.v tabuľke 2017/18) sa prihlásilo po termíne 25.6. o 10,27 hod.

O zaradenie do súťaže žiada aj 3.v poradí zo súťaže SZM – FK Rusovce, ako aj novovzniknutý klub FC Stupava. Pri zaradení MFK Rusovce by v zmysle SP mal súťaž opustiť OFK D.Lužná, nakoľko by sa jednalo o postup a zostup.

Zaradenie družstiev do súťaží prípraviek pre súť. ročník 2018/2019

súťaže  PMA1, PMB1, PMC1 – kategórie U11, U10, U9 ( trojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 16

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava A

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava B

FC ŠTK 1914 Šamorín A

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Vrakuňa Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

FK Vajnory Bratislava

ŠKO Miloslavov

PŠC Pezinok

FC Malacky

Predbežný začiatok súťaží: 1.9.2018                        koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): utorok

súťaže PMA2, PMB2 – kategórie U11, U10 ( dvojičky ):   6

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 6

NMŠK 1922 Bratislava B

FK Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

SDM Domino Bratislava B

MŠK Senec B

FKM Stupava

Systém súťaže: 4 kolový ( D – V – D – V )

Predbežný začiatok súťaží: 1.9.2018                      koniec jesennej časti: 28.10.2018

súťaž  PMA3 – kategória U11 ( Bratislava mesto )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 9

FK Rača Bratislava B

MFK Rusovce

TJ Jarovce Bratislava

FK Lamač Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín B

TJ Čuňovo Bratislava

SDM Domino Bratislava C

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves

 Systém súťaže: 3 kolový ( D – V – D )  jeseň: 12 kôl – jar 15 kôl

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRMA – kategória U11 ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 14

ŠK Gajary

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK v Sološnici

OŠK Láb

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

ŠK Závod

FC Zohor

OFK Vysoká pri Morave

FK Jabloňové

FK Studienka

TJ Záhoran Kostolište

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                     koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRPK – kategória U11 ( okres Pezinok )

Počet prihlásených družstiev ku dňu 29.6.2018: 14

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Jablonec

OFC 014 Vinosady

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Báhoň

FC Družstevník Budmerice

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

FK Karpaty Limbach

TJ Dubova

TJ Slovan Vištuk

GFC Grinava

TJ Slovan Viničné

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                     koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRSC – kategória U11 ( okres Senec )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018:

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

MŠK Kráľova pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomašov

Slovan Most pri Bratislave

OFK Dunajská Lužná

TJ Malinovo

FK-ŠK Danubia Hrubý Šúr

Systém súťaže: 3 kolový ( D – V – D )    jeseň: 12 kôl  – jar 15 kôl

Predbežný začiatok súťaže: 1.9.2018             koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PMC 2 – kategória U9 ( Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec )

Počet prihlásených družstiev ku dňu 29.6.2018: 14

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

TJ Záhoran Jakubov

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Svätý Jur

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Báhoň

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

ŠK Gajary

FKM Stupava

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka B

TJ Malinovo

FK Karpaty Limbach

KM BFZ navrhuje rozdeliť súťaž PMC2 na dve skupiny ( Okr. PK a MA spolu a BA a okres SC spolu) a hralo by sa trojkolovým systémom

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                   koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): utorok

Súťaž PMD – kategória U8 ( turnajový model )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 36

FKM Karlová Ves

FC Petržalka A

FC Petržalka B

ŠK Slovan Bratislava futbal

ŠK Atletiko Zálesie

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava

Lokomotíva Devínska Nová Ves

MFK Záhorská Bystrica

FK Rača Bratislava

FK v Sološnici

FC Rohožník

OŠK Chorvátsky Grob

FK Karpaty Limbach

FKM Stupava

ŠKO Miloslavov

SDM Domino Bratislava

FK Cinemax Doľany

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Tomašov

SFC Kalinkovo

OFK Dunajská Lužná

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Lozorno

TJ Slovan Viničné

MŠK Senec

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave

ŠK Žolík Malacky

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

PŠC Pezinok

ŠK Slovan Bratislava B

Družstvá budú rozdelené do 9 skupín po 4 účastníkoch a hrať sa bude turnajovým spôsobom tak, ako tomu bolo v minulom súťažnom ročníku

Počty družstiev podľa okresov

BA mesto: 12

Malacky: 9

Pezinok: 4

Senec: 10

ZsFZ: 1 ( FC ŠTK 1914 Šamorín )

Predbežné termíny turnajov – jesenná časť ( 4 členné skupiny )

1.turnaj: 8. – 9.9.2018

2.turnaj: 22. – 23.9.2018

3.turnaj: 6. – 7.10.2018

4.turnaj: 20. – 21.10.2018

 

Spracoval: Ivan Konečný – KM BFZ

Predkladá: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Pavel Príkopa – KM BFZ

Uznesenie 1/7

VV BFZ schvaľuje návrhy KM BFZ   na zaradenie do súťaží prípraviek a návrh, predložený predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom na zaradenie do súťaží BFZ.Schvaľuje hrací deň a hrací čas pre MŠK Senec : PIATOK 18:30 hod., zaradenie  družstiev FK Šamorín – Hamuliakovo a TJ Rovinka do súťaží SD3R a družstva ŠK Vrakuňa do súťaží SZRL,MZRL

TIPOS III. liga Bratislava

1            FK Rača Bratislava

2            ŠK Slovan Bratislava futbal „B“

3            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4            ŠK Bernolákovo

5            MFK Rusovce

6            OFK Dunajská Lužná

7            FK Vajnory

8            FK Slovan Most pri Bratislave

9            TJ Rovinka

10          ŠK Tomášov

11          FC Malacky

12          Lokomotíva Devínska Nová Ves

13          ŠK Báhoň

14          ŠK Lozorno, FO

15          FC Rohožník

16          PŠC Pezinok

IV.liga Bratislava (S4BA)

1            TJ Záhoran Jakubov

2            TJ Záhoran Kostolište

3            SFC Kalinkovo

4            FK Karpaty Limbach

5            SDM Domino

6            TJ Slovan Viničné

7            FK Lamač Bratislava

8            CFK Pezinok – Cajla

9            MŠK Senec

10          FKM Karlova Ves Bratislava

11          TJ Veľké Leváre

12          TJ Čunovo

13          ŠK Svätý Jur

14          OŠK Slovenský Grob

15          ŠK Vrakuňa Bratislava

16          ŠK Závod

III. liga SD BFZ (SD3R-U19)

1            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

2            NMŠK 1922 Bratislava

3            ŠK Bernolákovo

4            OFK Dunajská Lužná

5            MŠK Iskra Petržalka

6            Lokomotíva Devínska Nová Ves

7            FC Rohožník

8            FK Inter Bratislava B

9            MŠK Senec

10          FC Ružinov Bratislava

11          PŠC Pezinok

12          FC Zohor

13         ŠK Šamorin – Hamuliakovo

14         TJ Rovinka

III. liga MD BFZ (MD3R-U17)

1                     FC Petržalka B

2                     SFC Kalinkovo

3                     FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4                     NMŠK 1922 Bratislava

6                     FK Dúbravka

6                     MFK Rusovce

7                     SDM Domino B

8                     TJ Jarovce Bratislava

9                     Lokomotíva Devínska Nová Ves

10                   ŠK Šenkvice

11                   ŠK Svätý Jur

12                   FC SLOVAN Častá

13                   MŠK Senec

14                   FC Ružinov Bratislava

15                   PŠC Pezinok

16                 TJ Malinovo

17                 FC Stupava A

18                 FC Stupava B

II.liga SŽ BFZ (SZRL-U15+MZRL-U13)

1                     FK Rača Bratislava

2                     FKP Dúbravka Bratislava

3                     NMŠK 1922 Bratislava

4                     ŠK Bernolákovo

5                     ŠK Žolík Malacky

6                     ŠK Šenkvice

7                     OFK Dunajská Lužná

8                     PFA ŠTK Šamorín

9                     CFK Pezinok – Cajla

10                   Lokomotíva Devínska Nová Ves

11                   ŠK Svätý Jur

12                   MŠK Senec

13                   PŠC Pezinok

14                 ŠK Vrakuňa

Súťaže  PMA1, PMB1, PMC1 – kategórie U11, U10, U9 ( trojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 16

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava A

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava B

FC ŠTK 1914 Šamorín A

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Vrakuňa Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

FK Vajnory Bratislava

ŠKO Miloslavov

PŠC Pezinok

FC Malacky

Súťaže PMA2, PMB2 – kategórie U11, U10 ( dvojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ): 6

NMŠK 1922 Bratislava B

FK Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

SDM Domino Bratislava B

MŠK Senec B

FKM Stupava

Súťaž  PMA3 – kategória U11 ( Bratislava mesto )

počet prihlásených FK ( družstiev ): 9

FK Rača Bratislava B

MFK Rusovce

TJ Jarovce Bratislava

FK Lamač Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín B

TJ Čuňovo Bratislava

SDM Domino Bratislava C

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves

Súťaž PRMA – kategória U11 ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 14

ŠK Gajary

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK v Sološnici

OŠK Láb

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

ŠK Závod

FC Zohor

OFK Vysoká pri Morave

FK Jabloňové

FK Studienka

TJ Záhoran Kostolište

Súťaž PRPK – kategória U11 ( okres Pezinok )

Počet prihlásených družstiev: 14

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Jablonec

OFC 014 Vinosady

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Báhoň

FC Družstevník Budmerice

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

FK Karpaty Limbach

TJ Dubova

TJ Slovan Vištuk

GFC Grinava

TJ Slovan Viničné

Súťaž PRSC – kategória U11 ( okres Senec )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 9

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

MŠK Kráľova pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomášov

Slovan Most pri Bratislave

OFK Dunajská Lužná

TJ Malinovo

FK-ŠK Danubia Hrubý Šúr

Súťaž PMC 2 – kategória U9 ( Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec )

Počet prihlásených družstiev: 15

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

TJ Záhoran Jakubov

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Svätý Jur

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Báhoň

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

ŠK Gajary

FKM Stupava

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka B

TJ Malinovo

FK Karpaty Limbach

Súťaž PMD – kategória U8 ( turnajový model )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 36

FKM Karlová Ves

FC Petržalka A

FC Petržalka B

ŠK Slovan Bratislava futbal

ŠK Atletiko Zálesie

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava

Lokomotíva Devínska Nová Ves

MFK Záhorská Bystrica

FK Rača Bratislava

FK v Sološnici

FC Rohožník

OŠK Chorvátsky Grob

FK Karpaty Limbach

FKM Stupava

ŠKO Miloslavov

SDM Domino Bratislava

FK Cinemax Doľany

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Tomašov

SFC Kalinkovo

OFK Dunajská Lužná

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Lozorno

TJ Slovan Viničné

MŠK Senec

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave

ŠK Žolík Malacky

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

PŠC Pezinok

ŠK Slovan Bratislava B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ

Vedúci sekretár   BFZ p. Farbula  predložil po dohode s predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom návrh na schválenie oficiálnej lopty Adidas Telstar OMB ( AUT FBL).Lopty pre družstvá zakúpi BFZ v počte 6 ks na jedno družstvo, 3 ks lôpt dostane každé družstvo zdarma a 3 ks lôpt zaplatí každý FK na základe vystavenej faktúry zo strany BFZ voči FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ v sume 225€.

Uznesenie 2/7

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu ADIDAS Telstar OMB pre súťaže TIPOS III.liga BFZ a IV.liga BFZ. Lopty v počte 6 ks na 1 FK budú zabezpečené sekretariátom BFZ, 3 ks lôpt dostane každé družstvo  TIPOS III.ligy BFZ a IV.ligy BFZ zdarma a 3 ks lôpt lopty zaplatí každý FK na základe vystavenej faktúry zo strany BFZ voči FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ v sume 225€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie nominačných listín R a D BFZ predložil podpredseda KRaD BFZ p. Páchnik

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Budáč Peter, Cvengroš Peter, Dujava Daniel, Harajbič Igor, Hegedüs Peter, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lalo Miloš, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Volek Michal.

Rozhodcovia S4BA

Bogdáň Erik, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hajnala Martin, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kakaščik Kristián, Kašper František, Klúčik Dušan, Kožuch Daniel, Krčová Mária, Lomňančík Lukáš, Orlíková Marianna, Piatka Pavol, Polák Marko, Sabela Lukáš, Samko Karol, Szakáll Peter, Šimovič Dávid, Triskal James, Valko Juraj, Vanek Andrej, Vasilenko Štefan, Vašš Marián.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Perašín Michal, Slezák Jozef, Vnuk Patrik.

Uznesenie 3/7

VV BFZ schvaľuje nominačné listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 tak ,ako boli predložené podpredsedom KRaD BFZ p. Páchnikom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2018

Predseda BFZ p. Jánošík predložil návrh termínov zasadnutia VV BFZ na 2.polrok

August – 6.8.2018

September – 3.9.2018

Október – 8.10.2018

November – 12.11.2018

December – 10.12.2018

Uznesenie 4/7

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie finančného príspevku pre Atletiko Zálesie

Vedúci sekretár BFZ p. Farbula predložil na schválenie žiadosť o finančný príspevok pre FK Atletiko Zálesie na novovybudované futbalové  ihrisko.

Uznesenie 5/7

VV BFZ schvaľuje nenávratný finančný  príspevok 500 € pre FK Atletiko Zálesie na novovybudované futbalové ihrisko.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018

Informáciu z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 21.06.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 21.6.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 21.6.2018

K bodu 11: Rôzne

Na rokovanie VV BFZ sa dostavil p. Dušan Badinský

Po rokovani s p. Badinským  sa VV BFZ dohodol na pokračovaní vo funkcii predsedu RK BFZ

VV BFZ berie na vedomie

 • Návrh KRáD BFZ k navýšeniu odmien delegovaných osôb
 • Informáciu z účasti výberu BFZ na turnaji v Györi
 • Informáciu k organizácii turnaja Danube Moravia cup 2018 v dňoch 10.12.9.2018 na území BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 06.08.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 02.07.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.6 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.6

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška,Ferik, Farbula

Pozvaní: Salenka, Teleky, Kováč, Richtárik

Ospravedlnení: Baxa, Badinský, Salenka

 PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ – p. Farbula

4, Informácia k hlasovaniu per rollam – p. Farbula

5, Schválenie návrhu hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019 – p. Salenka, Teleky, Kováč

6, Informácia k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018 – p. Richtárik

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ podal návrh na doplnenie bodu programu : Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu RK BFZ p. Badinského zaradiť ako bod 3 a člen VV BFZ  p. Lônčík podal návrh na doplnenie bodu programu: Návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe ako bod 9.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhli predseda BFZ a člen VV BFZ p. Lônčík.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá,uzn.2/4 ( štartovný vklad do súťaží seniorov) trvá, Uzn. 3/4 ( Prihlášky do súťaží BFZ) trvá,Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn. 1-3/5 ( R a AR na NL SFZ a do projektu šanca) splnené.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Projekt TIPOS – Na VV BFZ  nebola k projektu TIPOS predložená  zmluva ani nariadenie o názve súťaže, ktorú riadi BFZ, čím sú porušené stanovy BFZ

Uznesenie 1/ 6

VV BFZ úctivo žiada SFZ o zaslanie zmluvy k projektu TIPOS medzi SFZ a spoločnosťou TIPOS a o spôsobe prerozdelenia finančných prostriedkov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Informácia o odstúpení predsedu RK BFZ z funkcie

Členom VV BFZ bolo doručené  písomne podanie p. Dušana Badinského o odstúpení z funkcie člena VV BFZ a predsedu RK BFZ.

VV berie na vedomie písomne podanie  p. Dušana Badinského. VV ukladá predsedovi BFZ pozvať ho na najbližšie zasadnutie VV BFZ.

Z: Predseda BFZ                                             T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ

Informáciu z pracovného stretnutia sekretárov RFZ podal vedúci sekretár BFZ    p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu vedúceho sekretára o porade vedúcich sekretárov RFZ. Úctivo Žiada exekutívu SFZ o rešpektovanie autonómie RFZ v rozhodovacej činnosti.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k hlasovaniu per rollam

Hlasovanie per rollam bolo k žiadosti KR SFZ k doplneniu PR na NL PR SFZ   pre súťažný ročník 2018/2019. Kladne hlasovalo 6 členov VV BFZ okrem nehlasujúcich p. Baxu a p. Feríka.  VV BFZ navrhol zaradiť na NL PR SFZ  pre súťažný ročník 2018/2019 p. Petra Bólla.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019

Návrh hracieho modelu súťaží prípraviek v súťažiach BFZ predložil predseda KM BFZ p. Teleky a regionálny tréner BFZ za SFZ p. Kováč.

Uznesenie 2/6

VV BFZ schvaľuje návrh hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019. (Znamená to, že navrhovaný model schválený nebol).

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 0  Proti:  6    Zdržal sa: 1

K bodu 7: Informácia k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018

Materiál k ukončeniu súťažného ročníka, vrátane zoznamu postupujúcich a zostupujúcich družstiev v súťažnom ročníku 2017/2018 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

Uznesenie 3/6

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018 a schvaľuje  postupujúce a zostupujúce družstvá zo súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.06.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe

Návrh predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

Uznesenie 4/6

VV BFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe tak, ako bol predložený členom VV BFZ p. Lônčíkom, zároveň ukladá predsedovi BFZ predložiť tento materiál  na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ prerokoval vyhlásenie volebnej komisie SFZ k voľbám na volené funkcie, ktoré sa uskutočnia na konferencii SFZ dňa 28.6.2018 v Bratislave.

VV BFZ navrhuje na volenú funkciu  kontrolóra SFZ ( predsedu revíznej komisie SFZ) p. Milana Lônčíka.

Uznesenie 5/6

VV BFZ schvaľuje Milana Lônčíka ako kandidáta na volenú funkciu kontrolóra – predsedu revíznej komisie SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV BFZ navrhuje na volenú funkciu  zástupcu kontrolóra SFZ ( podpredsedu revíznej komisie SFZ) p. Jaroslava Feríka.

Uznesenie 6/6

VV BFZ schvaľuje Jaroslava Ferika ako kandidáta na volenú funkciu zástupcu kontrolóra SFZ ( podpredsedu revíznej komisie SFZ).

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie Informáciu k výberu oficiálnych lôpt súťaží III. A IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

VV BFZ sa zaoberal účasťou družstiev BFZ v Slovnaft Cupe 2018/2019.

Uznesenie 7/6

VV BFZ schvaľuje povinnosť pre FK III. ligy prihlásiť sa do Slovnaft Cupu 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 2.7.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 14.06.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.5 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ dňa 28.mája v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.5

Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ dňa 28.mája v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula

Ospravedlnení: Ferik, Badinský

PROGRAM:

 1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. Schválenie návrhu zaradenia R na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu tak, ako bol zaslaný v pozvánke

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Schválenie návrhu zaradenia R na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie predložil predseda KRaD BFZ p. Ivan Kružliak tak, ako bol schválený komisiou.

Návrh R a AR na NL SFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Rozhodca

Marián Ruc;  19.8.1993;  Hattalova 7, 831 03 Bratislava;  reg. č. 1230123;  0949 728 040;  rucinger@yahoo.com

Asistent rozhodcu

Boris Parilák;  29.12.1989;  Matice Slovenskej 907/32, 091 01 Stropkov;  reg. č. 1181852;  0903 062 507;  parilak.boris@gmail.com

Návrh R a AR do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019ň

Rozhodcovia

Tomáš Straka;  12.12.1987;  Fričovce 231, 082 37 Fričovce;  reg. č. 1163211;  0948 929 087;  tomasstraka1987@gmail.com

Filip Malárik; 23.3.1995; Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava; reg. č. 1250758; 0915 151 487; fmalarik@gmail.com

Náhradník

Matej Choreň;  7.2.1996;  Račianska 85, 831 02 Bratislava;  reg. č. 1258486;  0902 625 725; mates.choren@gmail.com

Asistenti rozhodcov

Lukáš Lauer; 29.5.1988; Družby 555/65, 976 98 Podbrezová; reg. č. 1166023; 0911 290 190; lukas.lauer5@gmail.com

Dušan Štofik;  4.12.1987;  Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava;  reg. č. 1315822;  0918 560 753;  dusan.stofik@yahoo.com

Róbert Henček;  30.1.1985;  Drieňová 15, 821 01 Bratislava; reg. č. 1154479; 0908 719 329; robert.hencek@gmail.com

Daniel Dujava;  9.7.1987;  Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves;  reg. č. 1311950;  0911 098 707;  danielldujava@gmail.com

Náhradník

Dušan Olša;  28.6.1994;  Červenej armády 745, 900 86 Budmerice;  reg. č. 1244647;  0911 180 277;  dusanolsa9@gmail.com

Uznesenie 1/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na zaradenia R Mariána Ruca na nominačnú listinu SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na zaradenie AR Borisa Pariláka na nominačnú listinu AR SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ  na zaradenie R a AR do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019

Rozhodcovia

Tomáš Straka;  12.12.1987;  Fričovce 231, 082 37 Fričovce;  reg. č. 1163211;  0948 929 087;  tomasstraka1987@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Matej Choreň;  7.2.1996;  Račianska 85, 831 02 Bratislava;  reg. č. 1258486;  0902 625 725; mates.choren@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 6  Proti:  1    Zdržal sa: 0

Náhradník

Filip Malárik; 23.3.1995; Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava; reg. č. 1250758; 0915 151 487; fmalarik@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 2  Proti:  2    Zdržal sa: 3

Asistenti rozhodcov

Lukáš Lauer; 29.5.1988; Družby 555/65, 976 98 Podbrezová; reg. č. 1166023; 0911 290 190; lukas.lauer5@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Dušan Štofik;  4.12.1987;  Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava;  reg. č. 1315822;  0918 560 753;  dusan.stofik@yahoo.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Róbert Henček;  30.1.1985;  Drieňová 15, 821 01 Bratislava; reg. č. 1154479; 0908 719 329; robert.hencek@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Daniel Dujava;  9.7.1987;  Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves;  reg. č. 1311950;  0911 098 707;  danielldujava@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Náhradník

Dušan Olša;  28.6.1994;  Červenej armády 745, 900 86 Budmerice;  reg. č. 1244647;  0911 180 277;  dusanolsa9@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Bratislava, 28.5.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.4 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.mája v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.4

zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.mája v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,  Badinský, Farbula

Pozvaní:   Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

 1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula
 3. Prezentácia spoločnosti Sport video – p. Caňo
 4. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik
 5. Schválenie štartovného vkladu v súťažiach BFZ seniorov pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik
 6. Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik
 7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula
 8. Informácia k žiadosti ZsFZ ohľadom Regions Cupu 2018 – p. Farbula
 9. Informácia s VV SFZ zo dňa 1.5.2018 – p. Jánošík
 10. Rôzne
 11. Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: schválenie RT výberu BFZ U12 podľa návrhu TMK BFZ ako bod 7 a ostatné body podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, ktoré navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/49 ( novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/3 splnené, poverenie sekretára BFZ ohľadne RT seniorov, Uznesenie 6/3 ( Prihlášky na finále pohára BFZ je v programe zasadnutia, Auto KIA Ceed, Uznesenie 8/3 finančná odmena víťaza pohára BFZ a finalistu trvá, uznesenie 9/3 – TL 2018/2019 trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Prezentácia spoločnosti Sport video

Prezentáciu spoločnosti Sport video vykonal zástupca spoločnosti p. Caňo. Informoval o možnosti vyhotovovania videozáznamu nielen seniorských, ale aj mládežníckych futbalových stretnutí prostredníctvom mobilnej aplikácie.

VV BFZ berie na vedomie prezentáciu spoločnosti Sport video

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie dejiska finále pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ  p. Richtárik. Informoval, že do schváleného termínu podania žiadosti o usporiadanie finále pohára BFZ boli na ŠTK BFZ doručené žiadosti PŠC Pezinok a OFK Dunajská Lužná. ŠTK BFZ odporúča ako dejisko finále pohára BFZ štadión OFK Dunajská Lužná.

Uznesenie 1/4

VV BFZ schvaľuje návrh ŠTK BFZ a určuje za dejisko finále pohára BFZ štadión OFK D. Lužná. Ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť v spolupráci s predstaviteľmi OFK Dunajská Lužná všetko potrebné k zabezpečeniu organizácie stretnutia.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                                   T: Termín konania finále pohára BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:Schválenie štartovného vkladu v súťažiach BFZ seniorov pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie štartovného vkladu predložil VV BFZ predseda ŠTK BFZ  p. Richtárik. ŠTK odporúča ponechať výšku štartovného nenávratného vkladu v súťažiach seniorov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019  tak, ako boli schválené v minulom súťažnom ročníku.

TIPOS III. liga seniori : 650€

IV.liga seniori: 450€

Uznesenie 2/4

VV BFZ schvaľuje návrh ŠTK BFZ a určuje štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 tak, ako ho navrhla ŠTK BFZ:

TIPOS III. liga seniori : 650€

IV.liga seniori: 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

Uznesenie 3/4

VV BFZ  schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 11.6.2018 do 24.6.2018 do 24:00 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom  a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť  do 30.6.2018 do 12:00 hod. osobne alebo poštou na sekretariát BFZ   v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2018/2019 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK64 0200 0000 0001 8293 7012 /0200) najneskôr do 30.6.2018. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne  s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0   Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie zloženia RT výberu BFZ U12

Návrh na schválenie RT výberu BFZ U12 predložil vedúci sekretár BFZ  p. Farbula tak, ako bol vypracovaný TMK BFZ.

Uznesenie 4/4

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U12 tak, ako bolo vypracované a predložené TMK BFZ:

Hlavný tréner: Eduard Vilčinský ( UEFA A licencia)

Asistent trénera: Michal Polčic ( študent UEFA A licencie)

Vedúci mužstva: Lukáš Martinka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ  p. Farbula tak, ako bola vypracovaná TMK BFZ s doplnením o turnaj „TROFEJ BEOGRADU“.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu 9: Informácia k žiadosti ZsFZ ohľadom Regions Cupu 2018

Informáciu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Na sekretariát BFZ bola elektronickou poštou doručená žiadosť zo strany ZsFZ o usporiadanie Regions cupu 2018 seniorov na území BFZ z dôvodu organizácie Kvalifikácie na ME amatérov 2019 na území ZsFZ v septembri 2018.

Uznesenie 5/4

VV BFZ berie na vedomie list ZsFZ. Vzhľadom ku korektným vzťahom schvaľuje usporiadanie Regions cupu 2018 na území BFZ ako aj usporiadanie Regions cupu 2019 na území BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2018

Informáciu z VV SFZ dňa 1.5.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 0  Proti:  0    Zdržal sa:  0

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o konaní Superpohára víťazov pohárov 4.8.2018 17:30 hod. u víťaza pohára BFZ,
 • Zmenu termínu zasadnutia VV BFZ z 4.6. na 6.6.2018 o 14:00 v Dunajskej Lužnej.
 • Ukončenie súdneho sporu voči ŠK Šenkvice
 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o fyzických previerkach R a o seminári projektu šanca
 • Žiadosť ŠK Slovan Bratislava k zabezpečeniu R na turnaje

Nasledujúce, výjazdové  zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 6.6.2018 o 14:00 hod. v Dunajskej Lužnej.

Bratislava, 14.5.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.apríla 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 3
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.apríla 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Valko, Šurinová

Ospravedlnení : Šurinová, Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu ObFZ Bratislava – vidiek za člena do KM BFZ – p. Baxa

4, Schválenie návrhu managerov komunikácie BFZ ( p. Valko, p. Šurinová)  – p. Jánošík

5,Schválenie návrhu doplnenia nom. listiny delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

6, Schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

7, Schválenie udelenia mandátu predsedovi BFZ na rokovanie ohľadom hlavného trénera seniorov výberu BFZ – p. Jánošík

8, Informácia k akciám a výberom BFZ na 1.polrok 2018 – p. Kováč

9, Schválenie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Trnovský

10, Informácia k služobnému motorovému vozidlu KIA Ceed – p. Baxa

11, Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ – p. Farbula

12,Informácia z VV SFZ zo dňa 12.3.2018 a 4.4.2018 – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) splnené, Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ – trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K smernici o udeľovaní ocenení navrhol člen VV BFZ p. Lônčík, aby predseda BFZ navrhol na VV SFZ vypracovať smernicu o udeľovaní ocenení SFZ a podľa tej by sa pripravila smernica pre BFZ

Uznesenie 1/3

VV BFZ poveruje predsedu BFZ predložiť návrh na vypracovanie smernice o udeľovaní ocenení SFZ. Na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ Z: Predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0
K bodu 3 – Schválenie návrhu ObFZ Bratislava – vidiek za člena do KM BFZ

Návrh na schválenie člena KM BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek predložil p. Baxa. ObFZ Bratislava – vidiek navrhuje za člena KM BFZ p. Ivana Konečného

Uznesenie 2/3

VV BFZ schvaľuje p. Ivana Konečného za člena KM BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu managerov komunikácie BFZ

Návrh na schválenie managerov komunikácie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Ako managerov komunikácie navrhuje p. Milana Valka a p. Ninu Šurinovú. Podpredseda BFZ p. Suchý vzniesol pozmeňujúci návrh, aby managerom komunikácie bol iba p. Milan Valko.

Uznesenie 3/3

VV potvrdzuje p. Milana Valka ako managera komunikácie BFZ na funkčné obdobie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 4/3

VV BFZ schvaľuje p. Ninu Šurinovú ako asistentku managera komunikácie BFZ na funkčné obdobie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 5 , Zdržal sa : 1, Proti : 1

K bodu 5 – Schválenie návrhu doplnenia nom. listiny delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na schválenie doplnenia NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 predložil predseda KRaD a člen VV BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje doplniť na NL delegátov pre súťažný ročník 2017/2018 III. ligy p. Petra Bólla

Uznesenie 5/3

VV BFZ schvaľuje p. Petra Bólla na NL delegátov BFZ III. ligy pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Termín predloženia žiadosti o usporiadanie finále pohára BFZ navrhuje 30.4.2018

Uznesenie 6/3

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK BFZ a stanovuje termín podania žiadostí o usporiadanie finále pohára BFZ do 30.4.2018 doručením predsedovi ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie udelenia mandátu predsedovi BFZ na rokovanie ohľadom hlavného trénera seniorov výberu BFZ

Návrh na udelenie mandátu predsedovi BFZ ohľadom rokovania k hlavnému trénerovi výberu seniorov BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že je potrebné v dostatočnom časovom predstihu schváliť hlavného trénera výberu seniorov BFZ, aby si tento mohol vybrať realizačný tím pre Regions cup 2018.

Po diskusii VV BFZ poveruje sekretára BFZ písomne osloviť hlavného trénera výberu seniorov BFZ p. Marka o potvrdení zloženia členov RT výberu seniorov BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k akciám a výberom BFZ na 1.polrok 2018

Termínovú listinu akcií výberov BFZ na 1. polrok 2018 predložil regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč

VV berie na vedomie plán akcií výberov BFZ na 1.polrok 2018 bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto 

Návrh na schválenie finančných nákladov pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 7/3

VV BFZ berie na vedomie informáciu o nákladoch v sídle BFZ a stanovuje postupovať v zmysle schváleného rozpočtu BFZ na rok 2018.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Informácia k služobnému motorovému vozidlu KIA Ceed

Informáciu k stavu služobného motorového vozidla KIA Ceed EČV BL 543 KE podal podpredseda BFZ p. Baxa. Informoval o stave vozidla, stave kilometrov k 30.3.2018. Na základe bezplatného zapožičania vozidla od partnera SFZ AAA Auto navrhol služobné auto KIA Ceed predať.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o stave služobného motorového vozidla KIA Ceed. Poveruje predsedu a vedúceho sekretára BFZ vypracovať materiál – alternatívy ďalšieho nakladania so služobným motorovým vozidlom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ

Návrh na schválenie finančnej odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu pohára BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol ponechať odmeny tak, ako boli v minulom roku a to:

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista pohára BFZ – finančná odmena 500€ a sada dresov zn. JAKO

Uznesenie 8/3

VV schvaľuje výšku finančnej odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu pohára BFZ tak, ako bolo navrhnuté predsedom BFZ

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista pohára BFZ – finančná odmena 500€ a sada dresov zn. JAKO

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Informácia z VV SFZ zo dňa 12.3.2018 a 4.4.2018

Informáciu zo zasadnutí VV SFZ dňa 12.3.2018 a 4.4.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ v dňoch 12.3.2018 a 4.4.2018 v znení pripomienky podpredsedu BFZ k riadeniu II. ligy SD a MD od ročníka 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 13 – Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k charitatívnej reklame – s podmienkou jej zverejnenia na webe BFZ

 • Informáciu o zmene termínu zasadnutia VV BFZ v mesiaci jún na 5.6.2018

 • Vstup spoločnosti TIPOS ako partnera III. ligy pre rok 2018

 • Informáciu o prihlásených družstvách do školského pohára SFZ a Mc Donalds cupu v regióne BFZ

 • Informáciu podpredsedu BFZ p. Baxu o pokračujúcom súdnom konaní voči ŠK Šenkvice

 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o aktuálnom stave R

 • Informáciu predsedu ŠTK o počte zahraničných hráčov v súťažných stretnutiach

 • Informáciu k prenosu vybraných stretnutí TIPOS III. ligy BFZ v mesiacoch máj a jún prostredníctvom streamu SFZ

Predseda ŠTK predložil upravenú termínovú listinu na súťažný ročník 2018/2019

Uznesenie 9/3

VV BFZ schvaľuje TL pre súťažný ročník 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 7.5.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 09.04.2018 Zapísal : Ján F a r b u l a

vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV BFZ dňa 5.marca 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 2
zo zasadnutia VV BFZ dňa 5.marca 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Špaček, Potúček, Teleky , Šupková,

PROGRAM:

1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie návrhu zloženia členov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

4. Schválenie návrhu prerozdelenia financií pre FK v zmysle II. etapy futbalovej infraštruktúry p. Jánošík

5. Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ – p. Jánošík

6. Informácia k seminárom R a D BFZ – p. Kružliak

7. Informácia k ZT seniorov, dorastu a príprava aktívu ŠTK – p. Richtárik

8. Informácia z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a s kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018– p. Jánošík

9. Rôzne

10.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trv., Uznesenie 2/1 ( Zrušenie matričnej komisie BFZ) trvá, Uzn. 3/1 je v bode programu zasadnutia, Uzn . 7/1 ( Návrh zástupcov BFZ do komisií SFZ) trvá, Dopracovanie pripomienok do TL na ročník 2018/2019.

Uznesenie 1 / 2 k uzneseniu 3/1

VV schvaľuje zachovanie matričnej komisie BFZ, ako jednej z odborných komisií BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu zloženia členov odborných komisií BFZ

Návrh na schválenie zloženia členov odborných komisií predložili predsedovia odborných komisií BFZ, schválení VV BFZ na zasadnutí 12.2.2018 nasledovne

Komisia mládeže BFZ predseda: Alexander Teleky

Zloženie komisie mládeže

Michal Kováč – podpredseda

Adam Somoláni – ObFZ Bratislava – mesto

Pavel Príkopa – BFZ

Ľubomír Čamek

Róbert Polakovič

Legislatívno – právna komisia predseda: Mário Potuček

Zloženie legislatívno – právnej komisie

Miroslav Hlivák

Žaneta Surmajová

JUDr. Ladislav Jakubec

Trénersko – metodická komisia predseda: Michal Salenka

Zloženie trénersko – metodickej komisie

Michal Kováč – podpredseda TMK

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Martin Hasprún – člen

Ivan Kolembus – člen

Lucia Šupková – člen

Walter Rischer – člen

Pavol Gregora – člen

Michal Švihorík – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Komisia ženského futbalu predseda: Lucia Šupková

Zloženie komisie ženského futbalu

Branislav Petrovič

Ivana Balážiková

Športovo – technická komisia predseda Miroslav Richtárik

Zloženie športovo – technickej komisie

Igor Kočický

Marián Králik

Dušan Štofík

Marianna Orlíková

Ekonomicko – marketingová komisia predseda Ondrej Trnovský

Zloženie ekonomicko – marketingovej komisie

Mikuláš Tarči

Ján Kováč

Doplnenie člena DK BFZ

Peter Rybár

Uznesenie 2/2

VV BFZ schvaľuje návrh na zloženie členov odborných komisií BFZ tak, ako boli predložené predsedami odborných komisií.

Komisia mládeže BFZ predseda: Alexander Teleky

Zloženie komisie mládeže

Michal Kováč – podpredseda

Adam Somoláni – ObFZ Bratislava – mesto

Pavel Príkopa – BFZ

Ľubomír Čamek

Róbert Polakovič

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Legislatívno – právna komisia predseda: Mário Potuček

Zloženie legislatívno – právnej komisie

Miroslav Hlivák

Žaneta Surmajová

JUDr. Ladislav Jakubec

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Trénersko – metodická komisia predseda: Michal Salenka

Zloženie trénersko – metodickej komisie

Michal Kováč – podpredseda TMK

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Martin Hasprún – člen

Ivan Kolembus – člen

Lucia Šupková – člen

Walter Rischer – člen

Pavol Gregora – člen

Michal Švihorík – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 1

Komisia ženského futbalu predseda: Lucia Šupková

Zloženie komisie ženského futbalu

Branislav Petrovič

Ivana Balážiková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Športovo – technická komisia predseda Miroslav Richtárik

Zloženie športovo – technickej komisie

Igor Kočický

Marián Králik

Dušan Štofík

Marianna Orlíková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Ekonomicko – marketingová komisia predseda Ondrej Trnovský

Zloženie ekonomicko – marketingovej komisie

Mikuláš Tarči

Ján Kováč

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Doplnenie člena DK BFZ

Peter Rybár

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu prerozdelenia financií pre FK v zmysle II. etapy futbalovej infraštruktúry

Návrh na schválenie prerozdelenia finančných príspevkov pre FK v rámci II. etapy rozvoja futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ bol predložený nasledovne:

FKM Karlova Ves – 50 000€

NMŠK 1922 Bratislava – 25 469€

ŠK Vrakuňa – 10 000€

FC Slovan Častá 10 000€

FK Slovan Ivanka pri Dunaji 17 000€

ŠK Báhoň 10 000€

FC Zohor 10 000€

ŠK Lozorno 10 000€

MŠK Senec 30 000€

FK Slovan Most pri Bratislave 10 000€

ŠK Nová Dedinka 14 000€

ŠK Tomášov 10 000€

CFK Pezinok – Cajla 14 000€

OŠK Láb 10 000€

OŠK Chorvátsky Grob 12 000€

GFC 1923 Grinava 10 000€

TJ Veľké Leváre 10 000€

OŠK Slovenský Grob 10 000€

FK Karpaty Limbach 10 000€

OFK Vysoká pri Morave 10 000€

TJ Záhoran Jakubov 10 000€

FK v Sološnici 10 000€

SFC Kalinkovo 11 500€

Uznesenie 3/2

VV BFZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre FK v rámci II. etapy podpory rozvoja futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ

Návrh na schválenie pracovnej skupiny k príprave internej smernice o udeľovaní ocenení BFZ predložil predseda BFZ. Podotkol, že BFZ nemá žiadne určené pravidlá pre udeľovanie ocenení pre jubilantov, ktorý sú nahlásení FK

VV BFZ presúva bod 5 na nasledujúce zasadnutie VV BFZ dňa 9.4.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k seminárom R a D BFZ

Informáciu o seminároch R a D podal člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Ivan Kružliak

VV berie na vedomie informáciu k seminárom R a D BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k ZT seniorov, dorastu a príprava aktívu ŠTK

Informáciu k ZT seniorov, dorastu a k aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 podal predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ k ZT bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a s kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018, ktorý sa konal v Bratislave podal predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ a kongresu UEFA bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k prenájmu spoločných priestorov v sídle BFZ

Informácia k ponuke spoločnosti Sport Video

Informáciu o ustanoveniach Stanov BFZ – Zosúladenie niektorých bodov s ostatnými RFZ

Informáciu o predaji pamätnice BFZ prostredníctvom eshopfutbalsfz.sk

Informáciu k turnaju REGIONS Cup 2018

List p. Mikuláša Tarčiho

Informáciu o možnosti využitia poznatkov z GRASROOTS BFZ 2018 – Galavečer

Informáciu o konaní pracovnej porady vo štvrtok 8.3.2018 o 10:30 hod.

Informáciu predsedu BFZ o návrhu p. Jána Barcziho na člena DK SFZ

Informáciu o zmene PR Manager BFZ – Nina Šurinová miesto p. Milana Valka – VV BFZ navrhuje prizvať p. Milana Valka na nasledujúce zasadnutie dňa 9.4.2018

Informáciu k autám SFZ a BFZ ( evidencia Km, evidencia PHM).

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.4.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 05.03.2018                           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                                          vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.februára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.februára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc

Ospravedlnení: Badinský , Trnovský

PROGRAM:

1,otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zástupcu BFZ v komisii R SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie predsedov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia členov DK BFZ – p. Bóc

7, Schválenie zloženia členov KRaD BFZ – p. Kružliak

8, Schválenie návrhu zasadnutí VV BFZ na rok 2018 – p. Jánošík

9, Návrh termínovej listiny BFZ na ročník 2018/2019 – p. Richtárik

10, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie zástupcu BFZ v komisii R SFZ

Návrh na schválenie zástupcu BFZ v KR SFZ predložil predseda BFZ. Ako zástupcu BFZ v KR SFZ navrhol p. Ľubomíra Udvardyho, ktorý v KR SFZ ako zástupca BFZ pôsobil aj v predchádzajúcom období a prejavil záujem pokračovať v KR SFZ.

Uznesenie 1/1

VV BFZ schvaľuje p. Ľubomíra Udvardyho ako zástupcu BFZ v KR SFZ na schválenie VV SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať uznesenie VV BFZ na sekretariát SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ

Návrh na schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Konštatoval, že matričná komisia zanikla aj na SFZ a nemá opodstatnenie , aby pôsobila aj na BFZ nakoľko nemá žiadne kompetencie a nie je ani poradným orgánom VV BFZ.

Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

Uznesenie 2/1

VV BFZ berie na vedomie návrh predsedu BFZ a presúva problematiku zrušenia matričnej komisie na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie predsedov odborných komisií BFZ

Návrh na schválenie predsedov odborných komisií predložil predseda BFZ. Predseda BFZ navrhuje za predsedov odborných komisií nasledovných činovníkov :

Športovo – technická komisia – Miroslav Richtárik

Trenérsko – metodická komisia – Michal Salenka

Komisia mládeže – Alexander Teleky

Ekonomicko – marketingová komisia – Ondrej Trnovský

Legislatívno – právna komisia – Mário Potuček

Komisia ženského futbalu – Lucia Šupková

Uznesenie 3/1

VV BFZ schvaľuje predsedov odborných komisií tak, ako bol predložený predsedom BFZ. A ukladá vedúcemu sekretárovi v spolupráci s novozvolenými predsedami predložiť na schválenie zloženie jednotlivých komisií

Z: Vedúci sekretár a Predsedovia odborných komisií T: Nesledujúce zasadnutie VV BFZ

Športovo – technická komisia – Miroslav Richtárik

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Trénersko – metodická komisia – Michal Salenka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Komisia mládeže – Alexander Teleky

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Ekonomicko – marketingová komisia – Ondrej Trnovský

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Legislatívno – právna komisia – Mário Potuček

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Komisia ženského futbalu – Lucia Šupková

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia členov DK BFZ

Návrh na schválenie predložil p. Miroslav Bóc, ktorý bol volebnou konferenciou BFZ zvolený za predsedu DK BFZ. Za členov DK BFZ navrhuje

p. Adrián Darlea , p. Ján Barczi , p. Lukáš Tománek, p. Anton Herhonek

Vedúci sekretár BFZ upozornil členov VV BFZ na skutočnosť, že v prípade zvolenia p. Antona Herhoneka za člena DK BFZ budú porušené stanovy BFZ tretia časť, článok 35, bod 2 – Konflikt záujmov a nezlúčiteľnosť funkcií.

Po diskusii VV prijal nasledovné uznesenie :

Uznesenie 4/1

VV BFZ schvaľuje členov DK BFZ : Adrián Darlea, Ján Barczi, Lukáš Tománek

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia členov KRaD BFZ

Návrh na schválenie zloženia KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ a zároveň člen VV BFZ p. Ivan Kružliak. Do KRaD BFZ navrhuje nasledovných členov:

Pavol Páchnik – Podpredseda KRaD BFZ, školiaci úsek

Jozef Keller – Posdpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Jozef Pavlík – člen KRaD BFZ ,Obsadzovací úsek

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ivan Kružliak – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Uznesenie 5/1

VV BFZ schvaľuje členov KRaD BFZ tak, ako bol predložený predsedom KRaD BFZ

Pavol Páchnik – Podpredseda KRaD BFZ, školiaci úsek

Jozef Keller – Podpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Jozef Pavlík – člen KRaD BFZ ,Obsadzovací úsek

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ivan Kružliak – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 8 – Schválenie návrhu zasadnutí VV BFZ na rok 2018

Návrh na schválenie zasadnutí VV BFZ na rok 2018 predložil predseda BFZ p. Jánošík

Návrh termínov

Marec 2018 – 5.3

Apríl 2018 – 9.4

Máj 2018 – 7.5

Jún 2018 – 4.6

Júl 2018 – 2.7

August 2018 – 6.8

September 2018 – 3.9

Október 2018 – 1.10

November 2018 – 5.11

December 2018 – 3.12

Uznesenie 6/1

VV BFZ schvaľuje návrh termínov zasadnutí VV BFZ na rok 2018 tak, ako bol navrhnutý predsedom BFZ :

Marec 2018 – 5.3

Apríl 2018 – 9.4

Máj 2018 – 7.5

Jún 2018 – 4.6

Júl 2018 – 2.7

August 2018 – 6.8

September 2018 – 3.9

Október 2018 – 1.10

November 2018 – 5.11

December 2018 – 3.12

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Návrh termínovej listiny BFZ na ročník 2018/2019

Návrh termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2018/2019 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie návrh termínovej listiny BFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ zapracovať pripomienky, vznesené na zasadnutí VV BFZ k termínovej listine.

Z: Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Poznamenal, že v kategórii seniorov prišlo od 2.kola k zmene HP s UT ŠK Slovan Bratislava akadémia na Telocvičnej ulici na UT Pasienky. Všetky stretnutia ZT sa odohrali podľa harmonogramu vyžrebovania. V ZT dorastu je odložené stretnutie 2.kola na UT Budatínska ul. NMŠK 1922 – Ivanka pri Dunaji s dôvodu choroby hráčov NMŠK.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu bez pripomienok.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Rôzne

VV BFZ sa zaoberal zastúpením svojich zástupcov za BFZ do komisií SFZ.

Uznesenie 7/1

VV BFZ schvaľuje návrh zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ.

Disciplinárna komisia SFZ – Róbert Dadykin

Športovo – technická SFZ – Ján Šuniar

Komisia delegátov SFZ – Ľubomír Suchý

Komisia štadiónov a ihrísk SFZ – Miloš Kopča, Milan Vorčák

Revízna komisia SFZ – Eugen Cirák

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu k projektom TIPOS, Slovnaft a BSK

 • Informáciu o rokovaní na predĺženie nájomnej zmluvy na sídlo BFZ so spoločnosťou Z – FINANCE.

 • Informáciu s plesu BFZ a slávnostného vyhlásenia 11-ky roka BFZ

 • Informáciu o turnaji ATTRACT Kerobaj 2018 – Dohodnutá spolupráca s p. Jaborekom na ďalšie obdobie

 • Informácia k ZHL st. a mladších žiakov

 • Zoznam žiadateľov o podporu futbalovej infraštruktúry za BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 5.3.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 12.02.2018 Zapísal : Ján F a r b u l a

vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 50 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. januára 2018 v Bratislave

Zápisnica č. 50
zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. januára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaný : Trnovský,

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k dopracovaniu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie doplnenia návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Rôzne

6, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia. Predseda EK BFZ požiadal o doplnenie do bodu rôzne: Informácia o plnení rozpočtu za rok 2017.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, 1/ 49 ( rozpočet BFZ) trvá, 2/49 ( volebný a rokovací poriadok) trvá, 3/49 ( program konferencie BFZ) trvá, 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá, 6/ 49 ( jubilanti na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k dopracovaniu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh dopracovaného rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie dopracovaný rozpočet BFZ na rok 2018 a odporúča ho schváliť konferencii BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie doplnenia návrhu programu konferencie BFZ

Návrh na doplnenie programu konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ o nasledovné body: Potvrdenie členov OK BFZ, RK BFZ za ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi upraviť elektronickú formu programu konferencie v bode 16 a 19 o potvrdenie členov predmetných komisií.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Rôzne

Predseda EK BFZ informoval členov VV BFZ, že na konferencii BFZ bude predložené plnenie rozpočtu BFZ za rok 2017 predbežne spracované. Ukladá vedúcemu sekretárovi pred termínom konferencie zaslať, podľa možností, konečné znenie rozpočtu členom VV BFZ.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2017.

Termín nasledujúceho  zasadnutia VV BFZ bude určený po volebnej konferencii BFZ

V Bratislave, dňa 08.01.2018                       Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 49 zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Zápisnica č. 49
zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( od bodu 6) Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Príkopa

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Teleky, Somoláni, Orlický, Potuček

Ospravedlnení: Teleky, Orlický, Somoláni,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ – p. Badinský

5, Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ – p. Farbula

6, Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017 – p. Farbula

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia s doplnením do bodu 4 – schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ, Uznesenie 1/48 ( Príspevok pre bratov Čapkovičovcov) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 1/49

VV súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2018 v znení pripomienok p. Suchého, ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet o náklady pre ZT seniorov a dorastu a následne ukladá predsedovi BFZ predložiť rozpočet na schválenie riadnej konferencii BFZ dňa 11.01.2018

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na odsúhlasenie volebný poriadok riadnej konferencie BFZ , ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

Vedúci sekretár predložil na odsúhlasenie Rokovací poriadok riadnej konferencie BFZ.

Uznesenie 2/49

VV BFZ súhlasí s textom rokovacieho a volebného poriadku riadnej konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční 11.01.2018 v znení pripomienok a ukladá ho predložiť na rokovanie Konferencie BFZ.

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ

Návrh programu riadnej konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 3/49

VV BFZ súhlasí s návrhom programu konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017

Predsedovia jednotlivých odborných komisií predložili VV BFZ hodnotiace správy o činnosti komisií za rok 2017.

VV BFZ berie na vedomie hodnotiace správy predsedov komisií BFZ v znení pripomienok .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý predložil Návrh na novelizáciu stanov BFZ a to tak po odbornej, ako aj organizačnej stránke.

Uznesenie 4/49

VV BFZ schvaľuje návrh podpredsedu BFZ na novelizáciu stanov BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval o uskutočnení aktu krstu pamätnice BFZ

Uznesenie 5/49

VV BFZ schvaľuje každému FK v pôsobnosti BFZ zdarma darovať 1 ks pamätnice BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval, že do 11.12.2017 môžu zástupcovia FK nahlásiť na sekretariát BFZ činovníkov, ktorý sa v roku 2017 dožili významného životného jubilea a ktorých nahlásili do dňa zasadnutia na sekretariát BFZ

Uznesenie 6/49

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov, ktorý boli nahlásení na sekretariát BFZ do termínu zasadnutia VV BFZ

Jubilanti 2017

Chrenko Ivan 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Ing. Dušan Spišiak 75 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Lazar Rudolf 65 rokov – Delegát BFZ

Omaník Jaroslav 60 rokov – TJ Rovinka

Straka Branislav 60 rokov – MFK Rusovce

Imrich Koláth 60 rokov – Senec p. Matlák

Vojtech Šimon 60 rokov – Senec p. Matlák

Kinčeš Pavol 50 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Miroslav Chvíla 50 rokov – FK Karpaty Limbach

Martin Cichra 50 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Čestný člen SFZ

Čapkovič Jozef 70 rokov – Čestný člen SFZ

Čapkovič Ján 70 rokov – Čestný člen SFZ

Strieborný odznak SFZ

Tauber Rudolf 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji strieborný odznak SFZ

Miroslav Holienka 60 rokov – Senec p. Matlák strieborný odznak SFZ

Bronzový odznak SFZ

Štefan Pilván 80 rokov – MFK Záhorská Bystrica bronzový odznak SFZ

Ľudovít Šindelár 80 rokov – Funkcionár ObFZ Bratislava – vidiek bronzový odznak SFZ

Ladislav Gróf 80 rokov – OFK Dunajská Lužná bronzový odznak SFZ

Milan Košík 70 rokov – GFC 1923 Grinava bronzový odznak SFZ

Predseda BFZ dal návrh na schválenie finančného príspevku na koncoročné posedenie členov TMK a členov RT výberov BFZ.

Uznesenie 7/49

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok 550,- € pre TMK BFZ, za účelom príspevku na koncoročné posedenie komisie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Príprava ZT seniorov a dorastu,

 • Príprava MHT Bratislava cup 2017

 • Informácia o priebehu ZHL starších a mladších žiakov,

 • Informácia o príprave plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka za rok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 08.01.2018 o 17:00 hod. v sídle zväzu, Súmračná 27, Bratislava.

V Bratislave, dňa 13.11.2017           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                          vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 48 zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 48
zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4. Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ – p. Badinský

5. Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

6. Rôzne

7. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uznesenie 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2018 a ukladá predsedovi EK BFZ v spolupráci s vedúcim sekretárom BFZ dopracovať rozpočet BFZ na rok 2018.

Z: Vedúci sekretár BFZ a EK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na schválenie volebný poriadok riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

VV BFZ berie na vedomie návrh volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ a ukladá predsedovi RK BFZ dopracovať volebný poriadok, v znení pripomienok členov VV BFZ

Z: predseda RK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

 

K bodu 5 – Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý dal návrh o schválenie finančného príspevku na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov.

Uznesenie 1/48

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok v čiastke 1.000,- € na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Prípravu ZT seniorov a dorastu

 • Prípravu ZHL starších a mladších žiakov

 • MHT Bratislava cup 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 04.12.2017 o 17:00 hod. v Senci.

V Bratislave, dňa 13.11.2017                   

                                                             Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                              vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 47 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 47
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula, Trnovský

Pozvaný : Bališ

Ospravedlnení : Medveď, Kružliak, Badinský, Richtárik

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM – p. Bališ

4, Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka – p. Farbula

5, Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ – p. Trnovský

6, Informácia k príprave ZHL žiakov – p. Príkopa

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uzn. 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) , Uzn. 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ), Uzn. 4/46 – hodnotiaca správa výberu BFZ seniorov

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou k uzn. 4/46 – zaslať poďakovanie na všetky FK, ktorých hráči sa zúčastnili na príprave výberu BFZ seniorov na Regions cup 2017.

List FK Borinka – Vyjadrenie k stanovisku: Požiadať o odborné stanovisko SFZ a informovať FK Borinka o odstúpení listu na SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM

Informáciu k projektu Ži Svoj sen s rešpektom predniesol VV BFZ zástupca Európskej agentúry vzdelávania p. Bališ. Informoval o celkovom zámere a cieľoch projektu a možnej ponuky spolupráce medzi BFZ a Európskou agentúrou vzdelávania.

Uznesenie 1/47

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM. Poveruje predsedu BFZ vstúpiť do zmluvného vzťahu s neziskovou organizáciou Európska agentúra vzdelávania.

Z: Predseda BFZ                                                       T: Ihneď

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka

Návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov predložil vedúci sekretár p. Farbula. Meno Dušana Krchňáka je viac ako 50 rokov spojené s futbalom nielen v Bratislave a na Slovensku ale v celom svete.

Uznesenie 2/47

VV BFZ odporúča SFZ podať návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka.

Z: Vedúci sekretár                                 T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu EK BFZ o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 bez pripomienok. Ukladá pripraviť návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 a predložiť ho na zasadnutie VV BFZ .

Z: Predseda EK BFZ a Vedúci sekretár BFZ               T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k príprave ZHL žiakov

Informáciu k príprave ZHL žiakov a predbežný rozpočet celej akcie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. ZHL sa bude organizovať rovnakým spôsobom , ako po minulé roky.

VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL žiakov.

Uznesenie 3/47

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL žiakov vo výške 100 € na družstvo.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Rôzne

VV berie na vedomie :

 • Informáciu o príprave ZT seniorov a pohára BFZ

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 13.11.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 10.10.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 46 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 46
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Richtárik, Potuček

Pozvaní : Richtárik, Potuček

Ospravedlnení : Suchý, Kružliak

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Predstavenie nového predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka – p. Jánošík

7, Informácia k prerozdeleniu projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

8, Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá.

O problematike infraštruktúry informoval predseda ŠTK. Konštatoval, že FK postupne odstránili najzávažnejšie nedostatky. Najväčším nedostatkom zostáva štadión MŠK Iskra Petržalka, kde sú v rekonštrukcii šatne. Zástupcovia MŠK Iskra Petržalka informovali riadiaci orgán, že termín ukončenia bol naplánovaný na 31.8.2017, ale práce sa nestihli dokončiť a tak treba priebežne riešiť prekladanie ich domácich stretnutí.

Uznesenie 1/46

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o aktuálnom stave ihrísk a ukladá nariadenie, spočívajúce v neumožnení preloženia domácich stretnutí pre družstvá MŠK Iskra Petržalka v súťažiach riadených ŠTK BFZ odo dňa 15.9.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Predstavenie nového predsedu LPK BFZ

Predseda BFZ privítal a predstavil členom VV BFZ nového predsedu LPK BFZ p. Potučeka, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a v krátkosti prezentoval svoje predstavy o práci vo funkcii predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ

Predseda BFZ navrhol termín krstu pamätnice BFZ na 24.11.2017.

Uznesenie 2/46

VV schvaľuje návrh na konanie krstu pamätnice BFZ dňa 24.11.2017 od 18:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ

Predseda BFZ navrhol termín volebnej konferencie BFZ na 11.januára 2018.

Uznesenie 3/46

VV BFZ schvaľuje termín konania volebnej konferencie BFZ dňa 11.januára 2018 o 17:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka

VV BFZ navrhuje VV SFZ schváliť návrh na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre pp. Augustína Šurana a Vladimíra Hriňáka. Ukladá doručiť žiadosti na udelenie ocenení na zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                        T: 26.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ. Informoval, že návrh zo strany VV BFZ bol VV SFZ schválený.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o prerozdelení projektu financovania futbalovej infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ. Výber BFZ U14 sa zúčastnil turnaja regionálnych výberov v Púchove, kde obsadil 3. miesto. Výber BFZ seniorov amatérov reprezentoval na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov seniorov Regions cup 2017 , na ktorom obsadil tiež 3.miesto.

Uznesenie 4/46

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch. Ukladá trénerovi výberu BFZ seniorov – amatérov vypracovať hodnotiacu správu k účasti na Regions cupe.

Z: Tréner výberu BFZ seniorov amatérov            T: 20.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

List MŠK Králová pri Senci ohľadom návrhu na doplnenie medzi možnosti čerpania prostriedkov prostredníctvom e- shopu na futbalnete – prefinancovanie nákladov klubov na školenia trénerov.

List FK Borinka ohľadom pravidiel RaPP SFZ a zároveň ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať FK Borinka listom. T: 19.9.2017

Informáciu predsedu ŠTK BFZ k priebehu súťaží, riadených ŠTK BFZ.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 9.10.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 11.09.2017                             Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 45 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 45
zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( po bod 6), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Bóc

Pozvaní : Bóc, Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Medveď, Kováč, Richtárik
PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ – p. Černák

4, Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“ – p. Suchý, Baxa

5,Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

6, Schválenie zloženie RT výberov BFZ – p. Kováč

7, Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Kováč

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol zmenu programu: body 6 a 7 presunúť ako body 4 a 5 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenami, ako ich navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ prerokoval žiadosť FK Rača o udelení výnimky pre ich klub pre III. ligu BFZ seniorov z dôvodu, že štadión FK Rača nevyhovuje podmienkam infraštruktúry ( Chýba prekrytie tribúny)

Uznesenie 1/45

VV BFZ schvaľuje žiadosť FK Rača a stanovuje termín realizácie do konca jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ

Informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ predložil p. Tomáš Černák. Informoval VV BFZ o textovej a fotografickej časti o histórii a súčasnosti futbalu v Bratislavskom regióne. Požiadal o oslovenie FK na doplnenie informácii do pamätnice.

VV berie na vedomie informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi elektronickou poštou osloviť zástupcov FK na doplnenie informácií

Z: Vedúci sekretár                                                                                                   BFZ T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“

Návrh FK do projektu „ Čakateľ ÚTM “ predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

Za ObFZ Bratislava – mesto – FK Rača Bratislava

Za ObFZ Bratislava – vidiek – ŠK Žolík Malacky

Uznesenie 2/45

VV BFZ schvaľuje FK: FK Rača Bratislava a ŠK Žolík Malacky, do projektu SFZ „Čakateľ ÚTM“.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Návrh FK na zaradenie do projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Uznesenie 3/45

VV BFZ odporúča komisii SFZ zaradenie nasledovných FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry:

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženie RT výberov BFZ

Návrh nového zloženia RT predložil vedúci sekretár v zastúpení regionálneho trénera.

REALIZAČNÉ TÍMY VÝBEROV BFZ : Regionálne výbery :

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Uznesenie 3/45

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ tak, ako bolo predložené TMK BFZ

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Vedúci sekretár predložil vyhodnotenie výberu BFZ U17, vypracované trénerom p. Michalom Pančíkom na turnaji „ Memoriál Františka Harašty“

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberu BFZ U17 na „Memoriály Františka Harašty“

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

Návrh na schválenie nového člena DK BFZ predložil predseda DK BFZ. Informoval, že člen komisie p. Peter Chudina skončil a na jeho miesto navrhuje nového člena p. Jána Barcziho.

Návrh na doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 o doplnenie matričnej komisie do sekcie odborných komisií predložil podpredseda BFZ p. Suchý

Uznesenie 4/45

VV schvaľuje p. Jána Barcziho za nového člena DK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 5/45

VV schvaľuje doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 do sekcie odborné komisie BFZ doplniť matričnú komisiu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

Informáciu o príprave II. ročníka medzinárodného turnaja U15 Danube Moravia Cup 2017, ktorý usporiada JmKFS v dňoch 25. – 27.9.2017 v Brne

Informáciu o konaní kvalifikačného turnaja seniorov „ Regions cup“ v termíne 8 -10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

VV BFZ súhlasí s rozšírením RT výberu seniorov na Regions cup o p. R. Paldana

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.09.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 07.08.2017                                                                                                                  Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                                                                                             vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 44
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Farbula, Richtárik, Kováč, Bóc, Teleky, Salenka, Slovák

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Bóc, Trnovský, Teleky, Salenka, Kováč, Potuček, Slovák

Ospravedlnení : Suchý, Trnovský, Badinský, Potuček,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018 – p. Salenka

4, Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017 – p. Farbula

5, Schválenie predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zrušenia KMaP BFZ – p. Jánošík

7,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 – p. Richtárik

8,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží – p. Farbula

10, Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

11, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

12, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

13, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017 – p. Jánošík

14, Informácia z konferencie SFZ, konanej dňa 29.6.2017 – p. Jánošík

15, Rôzne

16, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie realizačného tímu výberu BFZ U17 ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 1/43 ( Poníženie odmeny pre ŠK Báhoň),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a pozastavuje plnenie uznesenia 1/38

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U17

Návrh na zloženie RT predložil za TMK regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč. Informoval, že doterajší tréner výberu p. Gála ukončil činnosť pri tomto výbere z pracovných dôvodov a preto TMK navrhuje nové zloženie RT ako:

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Uznesenie 1/44

VV schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U17 tak, ako bolo predložené TMK BFZ :

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za :7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018

Návrh zmien v súťažiach prípraviek predložila TMK v spolupráci s KM BFZ. Konštatovala, že družstvá zaradené do projektu futbalových akadémií a ÚTM budú zaradené do súťaží prípraviek SFZ a preto bola táto zmena nevyhnutná a prekonzultovaná s predstaviteľmi FK na stretnutí, ktoré sa konalo 21.6.2017 v sídle BFZ.

Uznesenie 2/44

VV BFZ neschvaľuje zmeny v súťažiach prípraviek tak, ako boli predložené TMK BFZ a KM BFZ, ale ponecháva doterajší model súťaží.

VV BFZ schvaľuje návrh TMK BFZ a KM BFZ pre súťaž predprípravky U8

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár predložil VV BFZ vyhodnotenie práce jednotlivých komisií okrem vyhodnotenia KMaP BFZ, ktoré predseda p. Chvíľa nedoručil na sekretariát. Vedúci sekretár zhodnotil, že práca KMaP nebola na požadovanej úrovni. Ostatné komisie pracovali podľa plánu zasadnutí

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií za súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predsedu LPK BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval VV BFZ, že predseda LPK BFZ p. Cirák mu oznámil, že s rodinných a pracovných dôvodov nemôže ďalej plnohodnotne vykonávať túto funkciu. Na miesto predsedu navrhuje p. Mária Potučeka, ktorý s kandidatúrou súhlasí. Členom VV BFZ bol zaslaný štrukturálny životopis p. Potučeka

Uznesenie 3/44

VV berie na vedomie odstúpenie s funkcie predsedu LPK BFZ p. Ciráka a schvaľuje za nového predsedu p. Mária Potučeka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zrušenia KMaP BFZ

Návrh na zrušenie KMaP BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík spoločne s vedúcim sekretárom BFZ na základe písomného stanoviska predsedu KMaP BFZ p. Dušana Chvíľu. Vedúci sekretár už v hodnotiacej správe predsedov komisií informoval, že KMaP BFZ nepracovala na požadovanej úrovni.

Uznesenie 4/44

VV schvaľuje zrušenie KMaP BFZ ku dňu 10.7.2017 a náplň činnosti preberie EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017

Vyhodnotenie jednotlivých súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – ,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh zaradenie družstiev do súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a KM BFZ súťaže prípraviek nasledovne

III. liga seniori – 16 účastníkov

ŠK Tomášov, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ŠK Slovan Bratislava B, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, FK Vajnory, FC Petržalka akadémia, FK Slovan Most pri Bratislave, Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, ŠK Báhoň, OFK D. Lužná, ŠK Lozorno, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok

IV. liga seniori – 16 účastníkov

SDM Domino Bratislava, CFK Pezinok – Cajla, FK Lamač Bratislava, Slovan Viničné, TJ Čunovo, SFC Kalinkovo, MŠK Králová pri Senci, TJ Veľké Leváre, FKM K.Ves, FC malacky, FK Karpaty Limbach, Záhoran Jakubov, MFK Rusovce, OŠK Slovenský Grob, ŠK Závod, ŠK Vrakuňa Bratislava miesto FK Borinka, ktorá sa do súťaže IV. liga neprihlásila

III. liga starší dorast – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC Zohor, MŠK Iskra Petržalka, FC Ružinov Bratislava, NMŠK 1922 Bratislava, FK Rača Bratislava, SDM Domino Bratislava, FK Inter Bratislava B, FC Rohožník, MŠK Senec, OFK D. Lužná, ŠK Šenkvice, FK Šamorín – Hamuliakovo, PŠC Pezinok

III. liga mladší dorast – 18 účastníkov

A skupina

FC Petržalka B, SDM Domino B, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka, NMŠK 1922 Bratislava, FC Záhorská Ves, ŠK Lozorno, ŠK Žolík Malacky B,

B skupina

MŠK Senec, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Rača Bratislava , FC Ružinov, PŠC Pezinok, FK Vajnory, ŠK Svätý Jur,OFK Pusté Úľany, SDM Domino

II. liga starší, mladší žiaci – 14 účastníkov

ŠK Bernolákovo, FKP Dúbravka, MŠK Senec, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok, ŠK Žolík Malacky, OFK D. Lužná, MŠK Iskra Petržalka, PFA ŠTK Šamorín, NMŠK 1922 Bratislava, Lokomotíva D. N.Ves, ŠK Vrakuňa Bratislava

Súťaže prípraviek

Prípravka PMA1,PMB1,PMC1 – 14 účastníkov

NMŠK 1922 Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, FC Malacky, FK Rača Bratislava, FC ŠTK 1914 Šamorín, PŠC Pezinok FKP Dúbravka Bratislava, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, ŠK Vrakuňa, Lokomotíva Devínska Nová Ves, CFK Pezinok – Cajla

Prípravka PMA2,PMB2 – 7 účastníkov

MŠK Iskra Petržalka, NMŠK 1922 Bratislava „ B „, ŠKO Miloslavov, FK Vajnory, FK Dúbravka Bratislava, SDM Domino B, MFK Záhorská Bystrica

Prípravka PMA3 – 10 účastníkov

FK Mariathal Bratislava, MFK Rusovce, TJ Jarovce, FC ŠTK Šamorín „ B „, FK Scorpions Bratislava, TJ Čunovo, FC Petržalka akadémia B, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač, SDM Domino C

Prípravka MA – okres Malacky – 14 účastníkov

FC Rohožník, ŠK Lozorno, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, TJ Veľké Leváre, ŠK Gajary, FC Zohor, TJ Záhoran Kostolište, FK v Sološnici, FK Borinka, FKM Stupava, OŠK Láb, TJ Záhoran Jakubov, FK Studienka

Prípravka PK – okres Pezinok – 14 účastníkov

FC Družstevník Budmerice, FC Slovan Častá, FK Karpaty Limbach, OFC 014 Vinosady, ŠFK Prenaks Jablonec, ŠK Šenkvice, OŠK Slovenský Grob, GFC Grinava, FC Slovan Modra, ŠK Svätý Jur, ŠK Báhoň, PŠC Pezinok „B“, Slovan Vištuk, Slovan Viničné

Prípravka SC – okres Senec – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji „B“, ŠK Čataj – FO, ŠK Tomášov „A“, ŠK Tomášov „B“ , ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci, SFC Kalinkovo, FK Slovan Most pri Bratislave, OŠK Chorvátsky Grob, FK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Bernolákovo, MŠK Senec B, TJ Malinovo

Prípravka PMC2 – 10 účastníkov

ŠK Šenkvice, ŠK Závod, ŠK Nová Dedinka, FK Scorpions Bratislava, FKM Stupava, ŠK Báhoň, TJ Malinovo, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, SFC Kalinkovo

Predprípravka PMD – 18 účastníkov turnajovým spôsobom

FKM Karlová Ves, FK Rača Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC ŠTK 1914 Šamorín, FKP Dúbravka Bratislava, OŠK Chorvátsky Grob, OFK Dunajská Lužná, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, MŠK Senec, ŠK Bernolákovo, FK Karpaty Limbach, FC Rohožník, TJ Rovinka, TJ Záhoran Jakubov, FKM Stupava, FC Petržalka akadémia

Uznesenie 5/44

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ a KM BFZ

Predseda ŠTK BFZ informoval VV BFZ o aktuálnom stave štadiónov III. a IV. ligy z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o aktuálnych stavoch štadiónov III. a IV. ligy BFZ z hľadiska infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží

Návrh na schválenie zaradenia družstiev predložil vedúci sekretár BFZ v zastúpení predsedu KŽF s odôvodnením, že do súťaže 1.liga žiačok BFZ sa prihlásili iba družstvá FC Petržalka a ŠK Svätý Jur. Preto KŽF navrhuje súťaž 1.liga žiačok BFZ neorganizovať v tomto súťažnom ročníku a spomínané družstvá zaradiť do súťaže mladší žiaci ObFZ Bratislava – mesto.

Uznesenie 6/44

VV schvaľuje návrh KŽF BFZ neorganizovať v súťažnom ročníku 2017/2018 súťaž 1.liga žiačok BFZ a požiadať ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie družstiev FC Petržalka a ŠK Svätý Jur do súťaže MZM.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                     T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2017

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 7/44

VV schvaľuje rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018, predložený predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda KRaD BFZ predložil na schválenie nominačné listiny RaD pre súťažný ročník 2017/2018 nasledovne

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Dujava Daniel, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Piatka Pavol, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Vašš Marián.

Rozhodcovia S4BA

Brody Milan ml., Budáč Peter, Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hegedüs Peter, Harajbič Igor, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kalmár Marek, Kašper František, Kica Rastislav, Klúčik Dušan, Kočický Igor, Kožuch Daniel, Kramár Maroš, Krčová Mária, Lalo Miloš, Lomňančík Lukáš, Sabela Lukáš, Samko Karol, Srna Tomáš, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Triskal James, Valko Juraj, Vasilenko Štefan, Volek Michal.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Chladek Gabriel, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Slezák Jozef.

Uznesenie 8/44

VV schvaľuje nominačné listiny RaD BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 tak, ako boli predložené predsedom KRaD BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 13 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

Vedúci sekretár predložil termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

August 2017 – 7.8.2017

September 2017 – 12.9.2017

Október 2017 – 9.10.2017

November 2017 – 13.11.2017

December – 4.12.2017

Uznesenie 9/44

VV schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 14 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 15 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 29.6.2017

Informáciu z konferencie predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 16 – Rôzne

VV BFZ ukladá

Požiadať SFZ o pozastavenie povinného poľa tréner v súťažiach prípraviek.

Predseda ŠTK požiadal o zakúpenie hracích lôpt v počte 5 kusov na FK zn. ADIDAS pre súťaže III. a IV. liga BFZ seniorov na majstrovské stretnutia.

Uznesenie 10/44

VV schvaľuje oficiálne hracie lopty majstrovských futbalových stretnutí pre FK III. a IV. ligy BFZ nasledovne

2 ks lôpt zdarma pre každý FK III. a IV. ligy BFZ

3ks lôpt v cene 75€/ 1ks zaplatí každý FK III. a IV. ligy BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť PFA ŠTK Šamorín k odohratiu majstrovských stretnutí na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín.

Uznesenie 11/44

VV BFZ schvaľuje žiadosť PFA ŠTK Šamorín odohrať domáce stretnutia na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV berie na vedomie :

Ponuku FA Bratislava na odkúpenie akadémie na Bieloruskej ulici. VV BFZ nereflektuje na ponuku FA Bratislava.

Seminár RaD BFZ sa uskutoční 1.8.2017

Aktív BFZ sa uskutoční 2.8.2017 o 17:30 hod. v aule Domu športu.

List ŠK Báhoň – VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie DK BFZ, ktorá postupovala v zmysle platného RS pre súťažný ročník 2016/2017.

List FK Borinka o neprihlásení sa družstva seniorov do súťaže IV. liga seniorov

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.08.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 10.07.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                     Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 43
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 3 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach – p. Richtárik

4, Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

5, Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ ako bod 5 a pokračovať v poradí

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 2/42 ( Odmena pre finalistov pohára BFZ), 4/42 ( podanie prihlášok do súťaží), trvá

Uznesenie 1/43

VV schvaľuje ponížiť odmenu pre finalistu pohára BFZ ŠK Báhoň o náklady, spojené s nadobudnutím pôvodného putovného pohára BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na úpravu počtu družstiev v mládežníckych súťažiach predložil predseda ŠTK p. Richtárik. V súťaži SD3R sa s pôvodných 16 účastníkov, ktorý sa prihlásili pre začiatkom ročníka 2016/2017 počas ročníka odhlásili 4 družstvá. Z tohto dôvodu navrhuje upraviť počet v súťaži SD3R pre súťažný ročník 20417/2018 na 14 účastníkov. V súťaži SZRL,MZRL upraviť tiež počet na 14 účastníkov.

Uznesenie 2/43

VV schvaľuje počty družstiev od súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach SD3R na 14 účastníkov a v súťažiach SZRL, MZRL na 14 účastníkov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

Vedúci Sekretár BFZ predložil na zasadnutie uznesenie VV ZsFZ U36/05/2017 o počte účastníkov v súťaži II. ligy Západ U19,U17 o počte účastníkov 16 výlučne s družstvami ZsFZ.

Uznesenie 3/43

VV berie na vedomie uznesenie U36/05/2017, ukladá predsedovi BFZ a vedúcemu sekretárovi BFZ obrátiť sa na prezidenta SFZ s požiadavkou na riadenie II. ligy SD a MD priamo SFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Z: Predseda BFZ a Vedúci sekretár                             T: 16.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Predseda BFZ navrhol VV BFZ schváliť p. Ondreja Trnovského ako člena volebnej komisie SFZ za BFZ.

Uznesenie 4/ 43

VV BFZ schvaľuje p. Ondreja Trnovského ako kandidáta na funkciu člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 8.6.2017, prednesenú predsedom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k súťažiam predprípraviek,

Informácia k finále pohára BFZ,

Informácia školenia sekretárov ObFZ a BFZ,

Informácia o odovzdaní pohárov pre víťazov súťaží,

Informácia k letnému športovému táboru v Stupave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať súťažné stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku Šamorín – časť Mliečno.

Uznesenie 5/43

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať domáce stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku v mestskej časti Šamorín – Mliečno.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

Žiadosť p. Alexandera Schmidta o zaradenie na NL delegátov BFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Uznesenie 6/43

VV na odporučenie KRaD BFZ schvaľuje žiadosť p. Alexandra Schmidta o zaradení na NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ, že KRaD SFZ nemení počty R v súťažiach SFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.7.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 13.06.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 42
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 6 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Suchý, Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

4. Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ – p. Farbula

5. Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník

2017/2018 – p. Farbula

6. Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ pre p. Petra Židovského – p. Jánošík

7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

8. Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B.Bystrici – p. Jánošík

9. Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017 – p. Jánošík

10. Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 a zaradiť ho ako bod 6 a ostatné body posunúť podľa poradia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá. Ostatné uznesenia boli splnené.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na dejisko finále pohára BFZ. V určenom termíne poslal žiadosť o usporiadanie finále pohára BFZ PŠC Pezinok,

Uznesenie 1/42

VV BFZ schvaľuje usporiadanie finále pohára BFZ na štadióne PŠC Pezinok dňa 7.6.2017 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh ponechať rovnaké odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ , ako v minulom roku a to nasledovne :

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500, – € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna

Uznesenie 2/42

VV schvaľuje odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ nasledovne:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále – PŠC Pezinok : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. ligy v súťažnom ročníku 2017/2018 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2016/2017 – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €

Uznesenie 3/42

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. Ligy pre súťažný ročník 201672018 bez pripomienok – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 4/42

VV schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 13.6.2017 do 30.6.2017 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť do 30.6.2017 do 12:00 hod. osobne na sekretariát BFZ v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2017/2018 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 30.6.2017. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Petra Židovského a ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Pavla Príkopu predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Peter Židovský bol dlhoročným generálnym sekretárom SFZ a futbalovým funkcionárom v Bratislavskom regióne a p. Pavel Príkopa je do súčasnosti matrikárom a sekretárom BFZ.

Uznesenie 5/42

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Petrovi Židovskému, pri príležitostí životného jubilea 70. rokov a udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Pavla Príkopu, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Výbery BFZ sa v mesiaci máj zúčastnili a zúčastnia nasledovných podujatí

Výber BFZ U14 – ReTu Senec a okolie – 1.5-3.5 – 3.miesto

Výber BFZ U14 – Trofej Beograda ( Beograd) , 12 – 14.5

Výber BFZ U16 – Memoriál Petra Dubovského ( Bratislava) , 13 – 14.5

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na podujatiach.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B. Bystrici Predseda BFZ informoval o pracovnom stretnutí predsedov RFZ v B. Bystrici.

VV Berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 1.5.2017 v Tatranskej Lomnici predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z rokovania VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu o konaní seminárov k zákonu o športe, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 11.5. a 25.5.2017,

Informáciu o návšteve zrekonštruovaného štadióna FK Dúbravka,

Informácia o príprave Konferencie SFZ,

Informáciu o Termín konania Super pohára na Morave,

Informáciu zo seminára trénerov – predĺženie licencií.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.6.2017 o 17:00 hod v sídle BFZ.

V Bratislave 09.05.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                 vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 41
zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík , Paška, Ferik , Kružliak , Farbula

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, 2, Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

štadiónov – p. Jánošík

3, Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ. Člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal o doplnenie programu o bod 4: vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu a posunutie bodu rôzne na bod 5

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením o bod 4: Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ

Diskusné príspevky z konferencie BFZ spracoval a predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

VV berie na vedomie informáciu o diskusných príspevkoch z konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Žiadosť na vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak.

Uznesenie 1/41

VV schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka a vyraďuje p. Tomáša Marettu z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.5.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 40
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Paška, Kružliak,Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnení: Medveď, Ferik, Kováč, Salenka, Teleky,

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie RT výberu BFZ U16 – p. Kováč

4, Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ – p. Jánošík

5, Informácia s účasti na VV ZsFZ – p. Farbula

6, Informácia predsedov odborných komisií – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ a navrhol doplnenie programu o body: Informácia z konferencie SFZ, informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017, Plnenie rozpočtu BFZ zo rok 2016, predložený predsedom EK BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá, 1/39 ( Pracovné predsedníctvo na konferenciu),2/39 ( Ocenení na konferencii BFZ), 3/39 ( prijatie čestného člena BFZ),6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK),7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj)

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U16 

Vedúci sekretár BFZ predložil v mene ospravedlneného regionálneho trénera SFZ za BFZ p. Kováča návrh na zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017.

Vedúci tréner výberu : Michal Kováč

Hlavný tréner: Peter Kopúň

Asistent trénera : Michal Švihorík

Vedúci mužstva: Martin Hajtmánek

Masér: Jindřich Ditrich

Uznesenie 1/40

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017, tak ako bolo predložené vedúcim sekretárom BFZ v zastúpení regionálneho trénera SFZ za BFZ p.Kováča bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ

Predseda BFZ informoval VV BFZ o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s členmi komisií SFZ za BFZ. Členovia VV BFZ sa vyjadrili zrealizovať stretnutie na jeseň roku 2017

VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom stretnutí s členmi komisií SFZ za BFZ a odporúča stretnutie zrealizovať na jeseň 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia z účasti na VV ZsFZ

Informáciu z účasti na VV ZsFZ dňa 21.3.2017 predniesol predseda BFZ p.Jánošík. Informoval, že na VV ZsFZ za BFZ boli Juraj Jánošík, Ján Farbula a Milan Lônčík

VV berie na vedomie informáciu z účasti zástupcov BFZ na VV ZsFZ. VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi pripraviť stanovisko k spoločným mládežníckym súťažiam I.liga SŽ,MŽ a II. liga SD,MD.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                        T: 21.4.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016

Informáciu k plneniu rozpočtu BFZ predložil predseda EK p.Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 a ukladá predsedovi EK BFZ predložiť plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 konferencii BFZ na schválenie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 31.03.2017

Informáciu s konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p.Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia predsedov odborných komisií

Predsedovia odborných komisií ( DK,ŠTK,KRaD) informovali VV BFZ o práci komisií v priebehu prebiehajúcej jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Listy p.Fischera, Strassera a p. Cvajnigu

Účasť výberu BFZ v kategórii seniorov – amatérov na kvalifikačnom turnaji Regions´cup 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 8– 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

Vyžrebovanie Regions´cupu 2017. Prvé stretnutie odohrá výber BFZ proti výberu VsFZ.

Turnaj výberov RFZ II. žiackej ligy sa uskutoční 5-6.9.2017 v Púchove

Informáciu k žiadostiam na poskytnutie financií k projektu SFZ „ Infraštruktúra štadiónov“

Žiadosť ŠK Svätý Jur na poskytnutie dotácie na mládežnícke turnaje a zároveň ju odstupuje na VV ObFZ Bratislava – vidiek.

Informáciu vedúceho sekretára BFZ o pohľadávke družstva FA Bratislava voči BFZ vo výške 755,25€ za neuhradenie mesačných zberných faktúr od septembra 2016 do 31.3.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.05.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 11.04.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Zápisnica č. 39
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Medveď, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnený: Paška, Salenka, Trnovský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ – p. Farbula

5, Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ – p. Farbula

7, Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ – p. Farbula

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede – p. Kováč

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ

Predseda BFZ predložil program konferencie a navrhol pracovné predsedníctvo v zložení: Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík a hosť zo SFZ . Predsedajúceho konferencie navrhol Milana Lônčíka , hostí konferencie navrhol prezidenta SFZ p. Jána Kováčika, predsedu JmKFS p. Pavla Bláhu a generálneho sekretára SFZ p. Jzefa Klimenta, zapisovateľa konferencie p. Jána Farbulu a overovateľov zápisnice pp. Dušana Pašku a Ivana Kružliaka st.

Uznesenie 1/39

VV odporúča konferencii schváliť pracovné predsedníctvo na konferenciu BFZ v zložení : Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Lônčík, zástupca SFZ, predsedajúci konferencie Milan Lônčík

Hostia konferencie: Ján Kováčik, Jozef Kliment, Pavel Bláha

Zapisovateľ konferencie : Ján Farbula

Overovatelia zápisnice: Ivan Kružliak st. a Dušan Paška

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ

Predseda BFZ navrhuje oceniť na konferencii BFZ nasledovných činovníkov FK, ktorí sa dožili životného jubilea od času poslednej konferencie do termínu konania konferencie v roku 2017:

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf – ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – 60 rokov TJ Malinovo

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje predložený návrh na udelenie ocenení pri príležitosti životného jubilea tak, ako bol navrhnutý. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať všetkých ocenených na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                           T: 31.3.2017

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – TJ Malinovo 60 rokov

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ

Predseda BFZ navrhol v zmysle stanov BFZ čl. 28 bod 2 na konferencii BFZ prijať, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča

Uznesenie 3/39

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ odporučiť konferencii prijať za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať p. Milana Služaniča na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár                                                        BFZ T: 31.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ

Predseda KŽF BFZ p. Orlický písomne navrhol nové zloženie komisie:

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Uznesenie 4/39

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie komisie ženského futbalu BFZ tak, ako bolo navrhnuté

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ

Predseda KŽF BFZ navrhol zloženie RT výberu žiačok

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu žiačok BFZ tak, ako bolo predložené

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia k ZT seniorov a dorastu 

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol z dôvodu neprítomnosti predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že turnaj má svoje opodstatnenie ako spestrenie prípravy pre jednotlivé družstvá. VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu. Ukladá predsedovi ŠTK predložiť na najbližšie zasadnutie VV BFZ analýzu ZT seniorov a dorastu

Z: predseda ŠTK BFZ                     T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede

Informáciu s turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede predniesol regionálny tréner mládeže BFZ p. Michal Kováč

VV berie na vedomie informáciu z turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217

Informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu z otvorenia tréningového centra FK Inter Bratislava v Stupave

Informáciu k účasti zástupcov BFZ na zasadnutí VV ZsFZ dňa 21.3.2017v Nitre

Informáciu z konferencie JmKFS

Informáciu z pracovnej cesty vedenia BFZ v Prahe

Informáciu predsedu KRaD o seminároch R a D BFZ ,
Predseda KRaD BFZ požiadal VV BFZ o zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie v cene 350€

Uznesenie 6/39

VV schvaľuje zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie KRaD BFZ v cene 350€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vedúci sekretár predložil žiadosť MŠK Senec na finančnú pomoc na zakúpenie cien a pohárov pri organizácii 18. ročníka Medzinárodného mládežníckeho turnaja MŠK Senec a jeho priatelia a tiež požiadavku na prispôsobenie termínov majstrovských stretnutí počas turnaja.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1000 € pre MŠK Senec na zakúpenie cien a pohárov na 18. ročník Medzinárodný mládežnícky turnaj MŠK Senec a jeho priatelia. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ vyhovieť MŠK Senec pri požiadavkách na zmenu stretnutí tak, aby mohol turnaj bezproblémovo prebehnúť.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.04.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 14.03.2017                     Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                             Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 20. februára 2017 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 38
zo zasadnutia VV BFZ dňa 20. februára 2017 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Salenka, Richtárik, Parízek ( spol. Lucerna)

Ospravedlnený: Paška

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Informácia k prenosu stretnutí pomocou mobilnej aplikácie – p. Parízek

4, Schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 – p. Farbula

5, Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ U12 – p. Salenka

6, Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie TMK BFZ – p. Salenka

7, Schválenie návrhu na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenia do siene slávy SFZ  pre p. Petra Dubovského – p. Jánošík

8, Informácia o udelení bronzového odznaku pre p. Dagmar Kilovú – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu termínu konferencie BFZ – p. Farbula

10, Schválenie návrhu KRaD BFZ na zloženie KRaD BFZ – p. Kružliak

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 7.2.2017 – p. Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 5/37 ( Borinka) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k prenosu stretnutí pomocou mobilnej aplikácie

Informáciu o možnosti prenosu futbalových stretnutí III. a IV. ligy BFZ pomocou mobilnej aplikácie predniesol zástupca spoločnosti LUCERNA p. Parízek

Uznesenie 1/38

VV berie na vedomie informáciu o prenose stretnutí III. a IV. ligy BFZ pomocou mobilnej aplikácie. Ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť detailnejšiu informáciu, ktorá bude zverejnená v US a zabezpečiť účasť p. Parizeka na Aktíve klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 dňa 8.3.2017 a odprezentovať ponuku zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Aktív ŠTK BFZ dňa 8.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017

Návrh na schválenie zloženia RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

Hlavný tréner – p. Karol Marko

Asistenti – Jozef Balog, Miroslav Filipko

Fyzioterapeut – Andrej Halász

Vedúci mužstva – Miroslav Richtárik

Uznesenie 2/38

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie RT výberu seniorov BFZ na rok 2017 tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom.

Tréner – p. Karol Marko

Asistenti trénera – p. Jozef Balog, p. Miroslav Filipko

Fyzioterapeut – Andrej Halász

Vedúci mužstva – Miroslav Richtárik

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ U12 na rok 2017

Návrh na schválenie zloženia RT výberu BFZ U12 predložil za TMK BFZ p. Salenka

Tréner – Walter Rischer

Asistent trénera – Ján Hullman

Vedúci – Tomáš Pažitka

Uznesenie 3/38

VV schvaľuje predložený návrh TMK na zloženie RT výberu BFZ U12 tak, ako bol predložený.

Tréner – Walter Rischer

Asistent trénera – Ján Hullman

Vedúci + tréner brankárov – Tomáš Pažitka

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu TMK BFZ na zloženie TMK BFZ

Návrh na zloženie TMK BFZ predložil na schválenie predseda TMK BFZ p. Salenka.

Zloženie TMK BFZ :

PREDSEDA TMK : Ing. Michal Salenka

PODPREDSEDA TMK : Michal Kováč

SEKRETÁR TMK : Mgr. Alexandra Števaňáková

ZLOŽENIE TMK

PREDSEDA TMK ObFZ Bratislava – mesto : Ing. Michal Salenka

PREDSEDA TMK ObFZ Bratislava – vidiek : Ivan Kolembus

ZLOŽENIE ODBORNÝCH KOMISIÍ

ZÁSTUPCA SFZ Mgr. Martin Hasprún

VEDÚCI – Úsek analýzy súťaží : Dušan Jacko,

Zloženie komisie : Ing. Milan Gabura, Alexandra Števaňáková,

VEDÚCI – Vzdelávací úsek : Michal Kováč,

Zloženie komisie : Peter Kopúň, Michal Švihorík

VEDÚCI – Úsek ženského futbalu : Alexandra Bírová

VEDÚCI – Reprezentačný úsek, Koordinátor PPTM projektov BFZ : Michal Kováč,

Zloženie komisie : Walter Rischer (vedúci PPTM – ObFZ Bratislava – mesto), Ivan Kolembus (vedúci PPTM – ObFZ Bratislava – vidiek), Martin Hasprún (za SFZ) + tréneri realizačných tímov výberov BFZ

ZÁSTUPCA v ÚFTS za BFZ : Mgr. Alexandra Števaňáková

ČESTNÝ PREDSEDA Justín Javorek

Uznesenie 4/38

VV BFZ schvaľuje zloženie TMK BFZ, predložené predsedom TMK BFZ p. Salenkom v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenia do siene slávy SFZ pre p. Petra Dubovského

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že v mesiaci máj 2017 by sa p. Dubovský dožil jubilea 45 rokov a počas svojej futbalovej kariéry sa hlboko zapísal do dejín československého a slovenského futbalu.

Uznesenie 5/38

VV BFZ schvaľuje predložiť na VV SFZ návrh na udelenie zlatého odznaku in memoriam a uvedenie do siene slávy SFZ in memoriam pre p. Petra Dubovského

Z: Vedúci Sekretár BFZ                              T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia o udelení bronzového odznaku pre p. Dagmar Kilovú

Predseda BFZ informoval, že VV SFZ schválil bronzový odznak SFZ pri príležitosti životného jubilea 60 rokov p. Dagmar Kilovej.

Uznesenie 6/38

VV BFZ berie na vedomie schválenie udelenia bronzového odznaku SFZ pre p. Dagmar Kilovú.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu termínu konferencie BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh na konanie hodnotiacej konferencie BFZ na termín 12.4.2017 o 17:00 hod., miesto hotel Bratislava.

Uznesenie 7/38

VV BFZ schvaľuje termín 12.4.2017 o 17:00 hod. na konanie hodnotiacej konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu KRaD BFZ na zloženie KRaD BFZ

Návrh zloženia KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že z komisie požiadal o uvoľnenie zo zdravotných dôvodov podpredseda KRaD BFZ p. Ján Fašung.

Nové zloženie komisie :

Ivan Kružliak st. – Predseda

Pavol Páchnik – Podpredseda –  pravidlový úsek

Jozef Keller – Podpredseda – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Juraj Pinček – člen technický úsek

Jozef Pavlík – člen obsadzovací úsek

Vladimír Smolák – člen –  zodpovedný za úsek delegátov

Michal Smolák – člen súťažný úsek

Ivan Kružliak ml. – člen, úsek Talent – mentor

Peter Bóllo – člen organizačný úsek

Ján Pozor – člen, úsek Talent – mentor kondičný tréner

Uznesenie 8/38

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka o zložení KRaD BFZ bez pripomienok

Ivan Kružliak st. – Predseda

Pavol Páchnik – Podpredseda –  školský a pravidlový úsek

Jozef Keller – Podpredseda – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Juraj Pinček – člen technický úsek

Jozef Pavlík – člen obsadzovací úsek

Vladimír Smolák – člen –  zodpovedný za úsek delegátov

Michal Slovák – člen súťažný úsek

Ivan Kružliak ml. – člen, úsek Talent – mentor

Peter Bóllo – člen organizačný úsek

Ján Pozor – člen, úsek Talent – mentor kondičný tréner

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Informácia z VV SFZ, konaného dňa 7.2.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.2.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 7.2.2017, v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 12 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu k žiadosti škola futbalu

Uznesenie 9/38

VV BFZ berie na vedomie informáciu k žiadosti škola futbalu a neschvaľuje finančnú ani materiálnu účasť BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vyúčtovanie plesu BFZ

Informáciu zo školenia trénerov

Informáciu zo stretnutia s predstaviteľmi ŠK Slovan Bratislava

Informáciu k ZT seniorov a dorastu

Informáciu o ukončení ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k financovaniu infraštruktúry štadiónov RFZ

V Bratislave 20.02.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 37 zo zasadnutia VV BFZ dňa 16. januára 2017 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 37
zo zasadnutia VV BFZ dňa 16. januára 2017 v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní : Richtárik ,Trnovský , Bóc, Príkopa

Ospravedlnení: Kružliak, Badinský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie žiadosti k spolupráci organizácii turnaja OSC 2017 – p. Žiak

4, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2017 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu na ocenenie zlatým odznakom pre p. Jozefa Kšiňana – p. Jánošík

6, Informácia predsedu ŠTK k pasportizácii ihrísk – p. Richtárik

7, Informácia predsedu KraD BFZ za jesennú časť súť. Roč. 2016/2017 – p. Kružliak

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia z ostatného VV BFZ boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie žiadosti k spolupráci organizácii turnaja OSC 2017

Žiadosť o spoluprácu predložil OZ Šport a zdravie, zastúpené p. Tomášom Žiakom, Stanislavom Koyšom a Martinom Caňom ktorý členom VV BFZ predstavil projekt turnaja Open Summer Cup, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2017.

Uznesenie 1/37

VV schvaľuje spoluprácu s OZ Šport a zdravie pri spoluorganizácii turnaja Open Summer Cup 2017 v mesiaci jún 2016. Ukladá pracovníkom aparátu BFZ súčinnosť na spomínanom turnaji.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2017

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

Uznesenie 2/37

VV súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu BFZ na rok 2017 v znení pripomienok a ukladá predsedovi BFZ ho predložiť konferencii BFZ na schválenie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na ocenenie zlatým odznakom pre p. Jozefa Kšiňana

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Jozefa Kšiňana predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Jozef Kšiňan dlhodobo spolupracuje s BFZ na úrovni medializácie a momentálne sa podieľa na príprave kroniky BFZ.

Uznesenie 3/37

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Jozefovi Kšiňanovi pri príležitostí životného jubilea 90.rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia predsedu ŠTK k pasportizácii ihrísk

Podrobnú správu o jednotlivých štadiónoch v súťažiach III. a IV. liga predložil predseda ŠTK p. Richtárik.

Uznesenie 4/37

VV berie na vedomie správu predsedu ŠTK o pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy a schvaľuje úpravu infraštruktúry štadiónov III. a IV. ligy s platnosťou od jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia predsedu KraD BFZ za jesennú časť súť. Roč. 2016/2017

Hodnotiacu správu o činnosti KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak st. Po jesennej časti sa členstva v komisii vzdal zo zdravotných dôvodov p. Ján Fašung. Preto navrhuje doplniť komisiu o p. Jána Pozora, ktorý bude zodpovedný za telesnú prípravu ako kondičný tréner a bude súčinný v programe talent – mentor. Vedúcim úseku delegátov bude podpredseda komisie p. Keller

VV berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Príprava plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka 2016

Príprava termínovej listiny na ročník 2017/2018

List MŠK Iskra Petržalka

List FK Inter Bratislava

Príprava turnaja Attract Kerobaj 2017.

Informáciu predsedu BFZ zo stretnutia s predstaviteľmi ŠK Slovan Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

List FK Borinka

Uznesenie 5/37

VV berie na vedomie list FK Borinka a poveruje predsedu ŠTK BFZ zorganizovať kontrolu štadióna FK Borinka do 28.2.2017.

Z: Predseda ŠTK  BFZ                                                  Termín: 28.2.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.2.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ

V Bratislave 16.01.2017                              Zapísal: Ján F a r b u l a

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 36 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. decembra 2016 v Bratislave, LOKO Pub

Zápisnica č. 36
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. decembra 2016 v Bratislave, LOKO Pub

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, ,Trnovský , Salenka, Bóc, Teleky, Marko, Filipko, Balog, Príkopa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

4, Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017 – p. Jánošík

5, Informácia o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 – p. Trnovský

6, Vyhodnotenie pracovného stretnutia so zástupcami FK – p. Farbula

7, Informácia predsedov odborných komisií po skončení jesennej časti súťažného

ročníka 2016/2017 – p. Kružliak, p. Bóc, p. Richtárik,

8, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016 – p. Jánošík

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia z ostatného VV BFZ boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Návrh na schválenie výšky štartovného poplatku predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Po vypracovaní rozpočtu oboch ZT navrhuje sumy:

510,- € seniori

190,- € dorast

Uznesenie 1/36

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika k výške štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Seniori – 510,- €

Dorast – 190,- €

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017

Návrh plánu zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík nasledovne :

Január 2017 – 16.1.2017

Február – 13.2.2017

Marec – 13.3.2017

Apríl – 10.4.2017

Máj – 9.5.2017

Jún – 12.6.2017

Uznesenie 2/36

VV BFZ schvaľuje plán zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2017, predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predniesol predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Vyhodnotenie pracovného stretnutia so zástupcami FK

Informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami FK predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami FK v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia predsedov odborných komisií po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017

Vyhodnotenie práce odborných komisií predniesli predsedovia KRaD, ŠTK, DK, KM a TMK.

Richtárik ( ŠTK) – Všetky súťaže sú uzatvorené podľa tabuliek, zverejnených na webových stránkach

Bóc ( DK) – Predložil vyhodnotenie práce DK BFZ počas jesennej časti

Teleky ( KM) – Informoval o práci komisie počas jesennej časti, kde hlavnou náplňou práce je riadenie súťaží prípraviek, riadenie ZHL starších a mladších žiakov. Všetky stretnutia prípraviek boli za jesennú časť neboli z rôznych dôvodov odohraté a boli preložené na jar 2017. ZHL začala 3.12.2016 a potrvá do februára 2017.

Salenka, Kováč ( TMK) – Informovali o pravidelných zasadnutiach komisie každý druhý utorok v mesiaci. Počas jesennej časti TMK pripravila školenia trénerov EURO B a C licencie. p. Kováč informoval o jednotlivých výberoch BFZ od U13 až po U17.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 2.12.2016 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ, prednesenú p. Jánošíkom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

Predseda BFZ navrhol pri príležitosti životného jubilea oceniť pamätnou plaketou BFZ nasledovných jubilantov na 3. reprezentačnom plese BFZ a zároveň VV BFZ navrhuje predložiť na VV SFZ návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Jozefa Kšiňana..

Ladislav Petráš – 70 rokov

Jozef Kšiňan – 90 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie:

Informáciu z Regions cup 2016 – Predniesol tréner výberu BFZ seniorov p. Marko

Informáciu z Bratislava cup 2016 – Predniesol regionálny tréner mládeže SFZ za BFZ p. Kováč

Informáciu k ZHL žiakov – Predniesol predseda KM BFZ p. Teleky

Informáciu o školeniach trénerov TMK BFZ,

Informáciu o príprave plesu BFZ a 11-ky roka 2016 – Predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Informáciu z konferencie SFZ – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík

Informáciu zo zasadnutia VV RFZ v Tatranskej Lomnici – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík

Informáciu o príprave turnaja žiakov výberov regionálnych líg BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ Predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Informáciu o termíne kvalifikačného turnaja Regions cup 2017 – Predniesol predseda BFZ p. Jánošík – Regions cup 2017, ktorý bude kvalifikačný sa uskutoční dňa 8 – 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici a organizátorom bude SsFZ.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ :

Listom poďakovať jednotlivým klubom za uvoľnenie hráčov do výberu BFZ seniorov.

V Bratislave 12.12.2016                                      Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                               Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 35 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. novembra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 35
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. novembra 2016 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Teleky

Ospravedlnený : Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zmeny realizačného tímu výberu BFZ seniorov – p. Farbula

4, Schválenie zmien nominačnej listiny R a D BFZ pre ročník 2016/2017 – p. Kružliak

5, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 8.11.2016 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ.

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 splnené.

Uznesenie 1/33 – VV BFZ odstupuje TJ Borinka na doriešenie DK BFZ za nesplnenie nariadenia VV BFZ. DK BFZ na základe uznesenia č. 193 zakázala uskutočňovať súťažné stretnutia na štadióne TJ Borinka od 11.11.2016 do splnenia uvedených nedostatkov a kontrole ŠTK BFZ.

Uložené nariadenia VV BFZ

Sekretárom BFZ bolo predložené vyúčtovanie MT DANUBE Cup 2016 a

Príprava propozícií k ZT seniorov a dorastu

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie zmeny realizačného tímu výberu BFZ seniorov

Návrh na schválenie zmeny predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Na pozíciu vedúceho družstva výberu BFZ seniorov navrhuje namiesto p. Branka Kovačiča p. Miroslava Richtárika. p. Kovačič je v termíne konania ReTu odcestovaný. Miroslav Richtárik s funkciou vedúceho družstva výberu BFZ seniorov súhlasí.

Uznesenie 1/ 35

VV schvaľuje návrh zmeny v realizačnom tíme výberu BFZ seniorov na pozícii vedúceho družstva namiesto p. Branka Kovačiča vedúceho družstva p. Miroslava Richtárika

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7, Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie zmien nominačnej listiny R a D BFZ pre ročník 2016/2017

Predseda KR a D BFZ predložil návrh zmien v nominačnej listine R a D pre ročník 2016/2017. KR a D BFZ navrhuje vyradiť s nominačnej listiny R p. Martina Abrmana z dôvodu nesplnenia limitov fyzických previerok a navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D p. Rudolfa Líšku.

Uznesenie 2/35

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KR a D .BFZ , vyraďuje s nominačnej listiny R p. Martina Abrmana z dôvodu nesplnenia limitov fyzických previerok a zaraďuje na nominačnú listinu D p. Rudolfa Líšku.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6, Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 5 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016 predniesol p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.11.2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7, Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 6 – Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu zo stretnutia predsedov a sekretárov družobných futbalových zväzov v Brne
 • Informáciu o odohratých stretnutiach výberov BFZ
 • Informáciu o pripravovanej konferencii SFZ
 • Informáciu o ReTu výberov seniorov – amatérov
 • Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ so zástupcami FK
 • Informáciu o príprave MHT Bratislava cup 2016
 • Prípravu 3. reprezentačného plesu BFZ, spojeného so slávnostným vyhlásením 11 – ky roka 2016
 • Prípravu rozpočtu BFZ na rok 2017
 • Návrh k udeleniu ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre Augustína Šurana

V Bratislave 14.11.2016                                   Zapísal: Ján Farbula

                                                                          Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 34 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10. októbra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 34
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10. októbra 2016 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, ,Trnovský 

Ospravedlnení: Medveď , Kováč

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení -p. Farbula

3, Schválenie realizačných tímov výberov BFZ – p. Kováč

4, Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 – p. Trnovský

5, Informácia o vyhodnotení MT DANUBE Cup 2016 – p. Farbula

6, Informácia o priebehu súťaží a prihláškach do pohára BFZ – p. Richtárik

7, Informácia s VV SFZ zo dňa 6.10.2016 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda požiadal o doplnenie programu o schválenie preplatenia nákladov ( cestovné na autobus + štartovný poplatok) na turnaj rozhodcov v Brne v mesiaci december.

VV BFZ schvaľuje predložený návrh, presúva bod 8 na bod 9 – Schválenie príspevku na prefinancovanie nákladov, spojených s turnajom rozhodcov v Brne – preplatenie dopravy + štartovného poplatku

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 trvá, uznesenie 1/33 – VV BFZ odstupuje TJ Borinka na doriešenie DK BFZ za nesplnenie nariadenia VV BFZ.

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie realizačných tímov výberov BFZ – p. Kováč

Návrh na schválenie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula, nakoľko sa regionálny tréner SFZ pre BFZ p. Kováč ospravedlnil zo zasadnutia. Na pozíciu vedúceho družstva výberu BFZ U15 a U13 navrhuje TMK BFZ p. Pavla Minárika, ktorý dlhodobo pôsobil v tejto funkcii pri vekovej kategórii U14. Zároveň TMK BFZ navrhuje na pozíciu maséra výberu U15 p. Róberta Diošiho a pre výbery U14 a U15 p. Mariána Mareša.

Uznesenie 1/34

VV BFZ schvaľuje predložený návrh TMK BFZ na obsadenie postov v realizačných tímoch výberov BFZ v kategóriách U15,U14 a U13 na súťažný ročník 2016/2017

p. Pavol Minárik – vedúci družstiev výberov U15 a U13

Róbert Dioši – masér výberu U15

p. Marián Mareš – masér výberov U14 a U13

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 5 Zdržal sa : 2 Proti : 0

K bodu 4 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016

Na základe požiadavky VV BFZ z ostatného zasadnutia predložil predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 voči plánu.

VV berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1. polrok 2016 voči plánu v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia o vyhodnotení MT DANUBE Cup 2016 – p. Farbula

Informáciu o vyhodnotení MT Danube Cup predložil tréner výberu U17 p. Vladimír Gála prostredníctvom vedúceho sekretára. Vyúčtovanie turnaja bude predložené po dodaní všetkých faktúr od subdodávateľmi.

VV berie na vedomie informáciu o vyhodnotení MT Danube cup a ukladá vedúcemu sekretárovi predložiť vyúčtovanie turnaja na nasledujúce zasadnutie

Termín: Nasledujúce zasadnutie Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o priebehu súťaží a prihláškach do pohára BFZ

Informáciu o priebehu súťaží predniesol predseda ŠTK p. Richtárik. Konštatoval, že súťaže prebiehajú podľa schválenej termínovej listiny, v prípade adekvátnej požiadavky a dohody klubov sa stretnutia preložia. Najväčší problém sa vyskytuje pri štartoch hráčov vo vyššej vekovej kategórii, ktorým mnohokrát chýba súhlas zákonného zástupcu a potvrdenie telovýchovného lekára.

Do pohára BFZ sa prihlásilo 15 družstiev – 6 družstiev III. liga, 5 družstiev IV. liga, 3 družstvá V. liga a 1 družstvo VI. liga.

Prihlasovanie do zimného pohára BFZ v kategórii seniorov a dorastu bude prostredníctvom ISSF systému.

VV berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží a o príprave zimného turnaja BFZ v kategóriách seniorov a dorastu.

VV BFZ ukladá predsedovi ŠTK BFZ pripraviť propozície k obom turnajom.

Zodpovedný: Predseda ŠTK BFZ Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia s VV SFZ dňa 06.10.2016

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie príspevku na prefinancovanie nákladov, spojených s turnajom rozhodcov v Brne – preplatenie dopravy + štartovného poplatku

Predseda KRaD predložil návrh na schválenie prefinancovania nákladov na turnaj rozhodcov v Brne dňa 3.12.2016. Náklady predstavujú dopravu autobusom do Brna a zaplatenie štartovného vkladu na turnaji.

Uznesenie 2/34

VV schvaľuje dotáciu na dopravu a štartovný vklad vo výške 350,- € na turnaj rozhodcov v Brne.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie štartovného poplatku na ZHL mládeže pre ročník 2016/2017

Predseda BFZ predložil návrh na výšku štartovného poplatku pre Zimnú halovú ligu prípraviek a žiakov. Suma v minulých rokoch bola 100,- € a navrhuje ju nemeniť.

Uznesenie 3/34

VV schvaľuje štartovný vklad pre zimnú halovú ligu mládeže ( prípravka a žiaci) vo výške 100,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie:

Informáciu s pracovného stretnutia na FAČR a Pražskom futbalovom zväze, ktorého sa zúčastnili predseda a vedúci sekretár.

Informáciu s pracovného stretnutia v Ljubľani

Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s predstaviteľmi FK dňa 22.11.2016

o 18:30 hod v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji.

Informáciu o stretnutí predsedov družobných zväzov v dňoch 25-27.10 v Brne.

Informáciu o príprave MHT Dan cup 2016.

Informáciu o príprave výberu BFZ seniorov

Člen VV BFZ p. Lônčík navrhol oceniť plaketou  in memoriamp. Júliusa Slávika pri príležitosti životného jubilea 90 rokov

Uznesenie 4/34

VV BFZ schvaľuje oceniť plaketou  in memoriam p. Júliusa Slávika pri príležitosti životného jubilea 90 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

V Bratislave 10.10.2016                          Zapísal: Ján Farbula

                                                                Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 33 zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 33
zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Salenka, Trnovský , Božik, Skovajsa

PROGRAM:

1,Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – Skovajsa, Božik

4. Schválenie realizačných tímov mládežníckych výberov BFZ pre ročník 2016/2017 – Salenka, Kováč

5. Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 – Trnovský

6. Schválenie návrhu doplnenia RS 2016/2017 ( zdravotná služba počas stretnutí) – Jánošík

7. Informácia s pracovného stretnutia predsedov RFZ – Jánošík, Medveď

8, Informácia s VV SFZ dňa 05.09.2016

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 trvá,

Informáciu k zisteným nedostatkom s hľadiska infraštruktúry štadióna TJ Borinka predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a navrhol termín 30.9.2016 ako konečný pre splnenie všetkých podmienok infraštruktúry štadióna TJ Borinka.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnení uznesení bez pripomienok

Uznesenie 1/33

VV BFZ stanovuje konečný termín splnenia všetkých podmienok infraštruktúry štadióna TJ Borinka na 30.9.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov predniesli tréneri jednotlivých výberov pp. Božik a Skovajsa.

Memoriál G. Princa – Košice

Tréner p. Skovajsa – Predložil správu o príprave výberu U14, ktorá začala 8.8.2016 za účasti pozvaných 40 hráčov. Z tohto kontrolného zrazu bolo vybraných 22 hráčov ročník nar. 2002, ktorí reprezentovali BFZ na memoriáli Gejzu Princa v dňoch 21-24.8.2016. Výber BFZ všetky stretnutia prehral a umiestnil sa na 4.mieste. Vyslovil nespokojnosť s prístupom niektorých hráčov, ktoré prerokuje regionálny tréner BFZ v ich materských kluboch.

MT KOUBA CUP 2016 – Južná Morava

Tréner R. Božik – Predniesol správu o príprave. V tomto výbere mali hrať hráči, ktorí sa nedostali na turnaj do Košíc. Príprava a samotný výber bol poznačený množstvom ospravedlnených alebo zranených hráčov, preto bol tento výber doplnený o hráčov ročník 2003. Všetky ostatné mužstvá na turnaji nastúpili s hráčmi ročník 2002, kde v tejto kategórii je to veľký rozdiel. Výber odohral celkovo 6 stretnutí, v ktorých raz remizoval a  ostatné  všetky prehral a umiestnil sa na poslednom 15.mieste.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ U15 na turnajoch Memoriál Gejzu Princa a KOUBA Cup bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 4 – Schválenie realizačných tímov mládežníckych výberov BFZ pre ročník 2016/2017

Regionálny tréner a predseda TMK BFZ predložili návrh na zloženie realizačných tímov výberov BFZ v kategórii U15, U14, U13

Hlavný tréner výberov – Michal Kováč

Výber U 15 (R 2002) :

Tréner: Ľubomír KORDANIČ (UEFA A) – ŠK Slovan Bratislava U15

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A) – Petržalka akad. U11

Výber U 14 (R 2003) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A) – Karlová Ves U14

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B) – MŠK Senec U15

Výber U 13 (R 2004) :

Tréner: Szilárd NÉMETH (UEFA A – študent UEFA Pro) – ŠK Slovan BA U14

Asistent : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A)

Uznesenie 2/33

VV Schvaľuje predložený návrh regionálneho trénera BFZ a predsedu TMK BFZ o zložení realizačných tímov výberov BFZ v kategórii U15,U14 a U13

Hlavný tréner výberov – Michal Kováč

Výber U 15 (R 2002) :

Tréner: Ľubomír KORDANIČ (UEFA A) – ŠK Slovan Bratislava U15

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A) – Petržalka akad. U11

Výber U 14 (R 2003) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A) – Karlová Ves U14

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B) – MŠK Senec U15

Výber U 13 (R 2004) :

Tréner: Szilárd NÉMETH (UEFA A – študent UEFA Pro) – ŠK Slovan BA U14

Asistent : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A)

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016

Predseda EK BFZ p. Trnovský predložil informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016.

VV berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 a ukladá predsedovi EK dopracovať vyhodnotenie čerpania rozpočtu voči plánu

Zodpovedný: Predseda EK BFZ p. Trnovský     Termín: Nasledujúce zasadnutie VV

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu doplnenia RS 2016/2017 ( zdravotná služba počas stretnutí)

Predseda BFZ predložil návrh doplnenia RS 2016/2017 čl. 9.2 o povinnosti organizátora stretnutia zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu.

VV dôrazne upozorňuje FK na dodržiavanie RS 2016/2017 čl. 9.2 o zabezpečení zdravotnej služby.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ s pracovníkmi SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ a pracovníkov SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia s VV SFZ dňa 05.09.2016

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

VV berie na vedomie

List ŠK Lozorno a postupuje ho na zasadnutie VV ObFZ Bratislava – vidiek dňa 13.9.2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

 

V Bratislave 06.09.2016                                Zapísal: Ján Farbula

                                                                       Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 32 zo zasadnutia VV BFZ dňa 08. augusta 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 32
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 08. augusta 2016 v Bratislave

Prítomní:Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Farbula,

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení: Baxa , Ferík

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o príprave výberov BFZ na turnaje v mesiaci august 2016 – Kováč

4. Informácia s aktíve klubov pre začiatkom súťažného ročníka 2016/2017 – p. Richtárik

5. Informácia o letnom seminári R a D BFZ  – p. Kružliak

6.Rôzne

7.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda KRaD požiadal o doplnenie a zmenu programu

Bod 5,Dodatočné  zaradenie  R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Bod 6, Informácia o letnom seminári R a D BFZ

Bod 7, rôzne

Bod 8, záver

VV BFZ schvaľuje návrh zmeny programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 2/29 trvá,

Uznesenie 2/31 – List TJ Borinka o oznámení, že majstrovské stretnutia súťaže IV. liga Bratislava odohrá na domácom štadióne a upraví HP na požiadavky z hľadiska schválenej infraštruktúry štadiónov pre súťaže BFZ v kategórii seniorov.

Uznesenie 1/32

VV BFZ schvaľuje aktualizáciu infraštruktúry štadiónov pre súťaže seniorov BFZ v bode 1 ( min. rozmery HP 100×64 m mení na 100x60m) s účinnosťou od 08.08.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

Uznesenie 6/31 – Odhlásenie sa družstiev FC Ružinov zo súťaží PMA1,PMB1 a PMC na základe  neschválenia nahláseného hracieho dňa a hracieho času.

 

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení  prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o príprave výberov BFZ na turnaje v mesiaci august

Regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč informoval VV BFZ o príprave výberov na turnaje v kategórii U 14 ( ReTu v Košiciach a medzinárodný turnaj „KOUBA CUP 2016 „ na Južnej Morave.

VV BFZ berie na vedomie prípravu výberov na turnaje Re Tu v Košiciach a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ na Južnej Morave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  . Informácia s aktíve klubov pre začiatkom súťažného ročníka 2016/2017

Informáciu o predsezónnom aktíve klubov predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval  VV BFZ o pokynoch, ktoré boli na aktíve odprezentované  pre jednotlivé stupne súťaží.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika o predsezónnom aktíve klubov bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5 – Dodatočné  zaradenie  R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal  o dodatočné schválenie zaradenia R na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017 nasledovných R

Marek Kalmár, Mgr.Štefana Vasilenko, Marek Budáč

Uznesenie 2/32

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KraD na dodatočné zaradenie R  Mareka Kalmára,  Štefana Vasilenka a Mareka Budáča na nominačnú listinu R IV. ligy pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti:Zdržal sa: 0

K bodu 6 –  Informácia o letnom seminári R a D BFZ

Informáciu o letnom seminári R a D BFZ preniesol predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Seminára sa okrem vopred ospravedlnených R a D zúčastnili všetci ostatní R a D, ktorí boli schválení na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/2017. Tí R a D, ktorý sa vopred ospravedlnili, absolvujú predsezónny seminár na ObFZ Bratislava – mesto.

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ o letnom seminári R a D bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  Proti:Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu predsedu o možnosti zorganizovať zájazd na kvalifikačné stretnutie Slovinsko – Slovensko v dňoch 7 – 9.10.2016.

Informáciu k príprave 1. Ročníka medzinárodného turnaja U17 „ DANUBE CUP 2016“ v termíne 13-15.9.2016 na území BFZ.

Informáciu k regionálnemu turnaju seniorov – amatérov v dňoch 18-20.11.2016 v Tatranskej Lomnici.

List p. Antona Herhoneka k termínom mládežníckych súťaží.

Predseda ŠTK predložil žiadosť  na zaradenie družstva FC Pusté Úľany do súťaže MD3R .

Uznesenie 3/32

VV BFZ schvaľuje zaradenie  družstva FC Pusté Úľany do súťaže MD3R .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  Proti:Zdržal sa: 0

Predseda BFZ predložil požiadavku TJ Malinovo na príspevok k vybudovaniu futbalového ihriska.

Uznesenie 4/32

VV BFZ schvaľuje príspevok  pre TJ Malinovo za vybudovanie nového futbalového ihriska. Ukladá vedúcemu sekretárovi vyplatiť príspevok po zdokladovaní schválenej sumy a predložení potrebnej dokumentácie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za:  Proti:Zdržal sa: 0

V Bratislave 08.08.2016                                 Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11. júla 2016

Zápisnica č. 31
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 11. júla 2016 v Bratislave

 Prítomní:Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Ferík ,Farbula, Richtárik, Príkopa

Pozvaní : Richtárik, Teleky

Ospravedlnení: Teleky, Suchý

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 – p. Richtárik

4,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2016/2017  – p.Richtárik

5, Schválenie RS pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Richtárik

6, Schválenie nominačných listín R a D pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Kružliak

7, Informácia o marketingových partneroch BFZ  pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Jánošík

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

9, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.7.2016 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Navrhnutý  program zasadnutia bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za:  6, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 2/29 trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016

Vyhodnotenie súťaží za súťažný ročník 2015/2016 predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV berie na vedomie informáciu o vyhodnotení súťaží za súťažný ročník 2015/2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2016/2017

Návrh na zaradenie družstiev do súťaží predložil  predseda ŠTK BFZ p. Richtárik nasledovne:

TIPOS III. liga Bratislava – prihlásených 16 družstiev

TIPOS IV. liga Bratislava – prihlásených 16 družstiev –  TJ Borinka požiadala o výnimku s požiadaviek ŠTK BFZ z hľadiska infraštruktúry štadióna, FC Petržalka akadémia – ihrisko s umelou trávou.

III .liga Starší dorast – prihlásených 13 družstiev, O zaradenie, ktoré podlieha schváleniu VV BFZ  požiadali tieto družstvá MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo, FK Inter Bratislava „B“

III. liga mladší dorast – prihlásených 12 družstiev, ŠK Báhoň požiadal listom o povolenie hrať domáce majstrovské stretnutia na ihrisku v Pustých Úľanoch

II. liga starších a mladších žiakov – prihlásených 13 družstiev, o zaradenie, ktoré podlieha schváleniu VV BFZ požiadali tieto družstvá : PŠC Pezinok, MŠK Senec

I.liga žiačok BFZ – prihlásených 5 družstiev, štvorkolový systém, víťaz postupuje na MSR v kategórii žiačok za BFZ.

Súťaže prípraviek

PMA1, PMB1,PMC – Prihlásených 13 družstiev – o zaradenie požiadalo FC ŠTK 1914 Šamorín

PMA2,PMB2 – Prihlásených 11 družstiev

PMA3 – Prihlásených 7 družstiev

Pr SC – Prihlásených 15 družstiev

Pr MA – Prihlásených 12 družstiev

Pr PK – Prihlásených 15 družstiev

Uznesenie 1/31

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ o zaradení družstiev do súťaží s pripomienkami nasledovne:

III. liga –Podmienku zaradenia z hľadiska počtu mládežníckych družstiev nesplnil s vedomím predsedu ŠTK ŠK Báhoň, ktorý má iba dve mládežnícke družstvá. ŠK Báhoň deklaruje, že vytvorí spoločné družstvo mladšieho dorastu s FK Pusté Úľany a požiadal listom VV BFZ o odohratie domácich majstrovských stretnutí mladšieho dorastu na ihrisku FK Pusté Úľany.

VV BFZ nesúhlasí so žiadosťou ŠK Báhoň, aby družstvo mladšieho dorastu odohralo domáce stretnutia na ihrisku FK Pusté Úľany. Ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať ŠK Báhoň listom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

IV.liga – Podmienku zaradenia z hľadiska počtu mládežníckych družstiev splnili všetky družstvá. Z hľadiska infraštruktúry štadiónov má nedostatky štadión TJ Borinka, ktorý požiadali listom VV BFZ o udelenie výnimky pre nevyhovujúce požiadavky z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

Uznesenie 2/31

VV BFZ neschvaľuje výnimku pre TJ Borinka na odohratie majstrovských a súťažných stretnutí v kategórii seniorov v súťaži TIPOS IV. liga na ihrisku TJ Borinka. Klub TJ Borinka je povinný nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže a požiadať o schválenie  ihrisko pre domáce majstrovské stretnutia. VV ukladá vedúcemu sekretárovi informovať TJ Borinka o neschválení žiadosti a požiadať o nahlásenie ihriska pre domáce stretnutia

Zodpovedný: vedúci sekretár BFZ          Termín: 20.7.2016

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

III. liga starší dorast – O zaradenie do súťaží požiadali tri družstvá: MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo a FK Inter Bratislava „B“

Uznesenie 3/31

VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do súťaže SD3R  podľa predloženého návrhu a rozhodol o  zaradení družstiev MŠK Iskra Petržalka, ŠK Šamorín – Hamuliakovo a FK Inter Bratislava „B“ do súťaže SD3R.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Uznesenie 4/31

Starší a mladší žiaci – VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do súťaže II. ligy starších a mladších žiakov podľa predloženého návrhu a rozhodol o zaradení  MŠK Senec a PŠC Pezinok do súťaže II. Ligy starších a mladších žiakov.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Žiačky – VV súhlasí so zaradením  družstiev do súťaží I. ligy žiačok BFZ podľa navrhnutého  modelu súťaží štvorkolovým systémom. víťaz súťaže postupuje na M SR v kategórii žiačok.

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6  Zdržal sa : 1 Proti : 0

Prípravky – Okrem prihlásených družstiev cez elektronickú prihlášku do súťaží prípraviek  požiadalo zaradiť družstvo FC ŠTK Šamorín do súťaží PMA1,PMB1 a PMC, ktoré sídli na území ZsFZ. Spolu zo žiadosťou predložili aj súhlas ZsFZ na zaradenie do súťaží BFZ.

Uznesenie 5/31

VV BFZ súhlasí so  zaradením  družstiev do všetkých súťaží  prípraviek podľa predloženého návrhu a súhlasí so  zaradením  FC ŠTK Šamorín do súťaží PMA1 PMB1 a PMC

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0 Proti : 0

KM BFZ požiadala VV BFZ  o rozhodnutie o udelení výnimky hracieho dňa vo štvrtok 16:00 a 17:30 pre družstvá prípravky FC Ružinov

Uznesenie 6/31

VV BFZ nesúhlasí zo žiadosťou KM BFZ o udelení výnimky pre družstvá FC Ružinov Bratislava hrať majstrovské futbalové stretnutia v kategórii prípraviek vo štvrtok, ako FC Ružinov Bratislava uviedol v elektronickej prihláške do súťaží a nariaďuje odohrať majstrovské stretnutia počas víkendu t.j. sobota alebo nedeľa. VV BFZ ukladá KM BFZ požiadať FC Ružinov Bratislava o nahlásenie hracieho dňa a času do 15.7.2016

Zodpovedný:  KM BFZ                                   Termín: 15.7.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 5-  Schválenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie textovú časť rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Uznesenie 7/31

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK BFZ na znenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok a ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť tlač  rozpisu súťaží v náklade 300 ks.

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ         Termín: Aktív klubov BFZ dňa 3.8.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Uznesenie 8/31

VV BFZ schvaľuje návrh nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok tak, ako boli navrhnuté predsedom KRaD BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia o marketingových partneroch BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár BFZ predložil zoznam marketingových partnerov BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

VV BFZ  berie na vedomie predložený návrh vedúceho sekretára BFZ o marketingových partneroch BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

August 2016 – 8.8.2016

September 2016 – 5.9.2016

Október 2016 – 10.10.2016

November 2016 – 7.11.2016

December 2016 – 12.12.2016

Uznesenie 9/31

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh zasadnutí VV BFZ na II.polrok 2016 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 06.07.2016

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

Predseda ŠTK predložil návrh na zakúpenie lôpt zn. ADIDAS EURO 2016 OMB pre všetky družstvá, zaradené do súťaží  TIPOS III. a IV.  liga v súťažnom ročníku 2016/2017

Uznesenie 10/31

VV BFZ schvaľuje zakúpenie po 4 ks. lôpt. Zn. ADIDAS EURO 2016 OMB pre všetky družstvá zaradené do súťaží TIPOS III. a IV. liga v súťažnom ročníku 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Predseda BFZ predložil zoznam jubilantov a návrh na udelenie odznakov SFZ

Michal Salenka – Bronzový odznak

Alexander Marczell – Bronzový odznak

Rudolf Hupka – Bronzový odznak

Karol Beňo – Bronzový odznak

Gabriel Chládek – Bronzový odznak

Milan Bródy st. – Zlatý odznak

Mikuláš Bojko – Zlatý odznak

Uznesenie 11/31

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ na udelenie odznakov SFZ podľa predloženého zoznamu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu o možnosti prenájmu ihriska vo Veľkom Bieli a  ukladá predsedovi rokovať na úrovni obce Veľký Biel o možnosti prenájmu ihriska vo Veľkom Bieli a následne informovať VV BFZ

Zodpovedný: Predseda BFZ         Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Informáciu o ponuke spoločnosti OMNIA 2000 o možnosti prenájmu priestorov pre BFZ.

Informáciu o zmene regionálneho trénera BFZ p. Nováka, ktorý končí dňa 15.7 a na jeho miesto nastúpi p. Michal Kováč

List p. Miroslava Chvílu a ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať p. Chvílovi

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ            Termín: do 20.7.2016

V Bratislave 11.7.2016                                  Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 30 zo zasadnutia VV BFZ dňa 30. mája 2016

Zápisnica č. 30
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 30. mája 2016 v Bratislave

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Ferík, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Farbula, Richtárik

Pozvaný : Richtárik

Ospravedlnený: Medveď

 PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.5. 2016  – p. Jánošík

4. Schválenie nominácie výberu BFZ WU16  na turnaj v Paríži – p. Farbula

5. Schválenie odmien a náhrad pre R,AR a D za stretnutia od súťažného ročníka 2016/2017 – p. Kružliak

6. Schválenie RT výberu BFZ U14 na memoriál Gejzu Princa a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ v mesiaci august 2016 – p. Farbula

7. Schválenie štartovného vkladu pre súťaže BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2016/2017 ( III. liga 650€ , IV. liga 450€) –  p. Farbula

8.Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

9, Informácia k hlasovaniu per rollam – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol  zmenu programu zasadnutia:

Zmena programu

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na zaradenie R.AR,PR a DS na NL SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 – Kružliak

7, Schválenie návrhu na odvolanie predsedu KD SFZ p. Františka Košičára – p. Jánošík

11, Schválenie návrhu na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ od ročníka 2016/2017

Pôvodné body v programe sa posúvajú 6 za 8, 7 za 9 , 8 za 10 , 10 za 12 a 11 za 13

Navrhnutý  program zasadnutia,so zmenami,bol schválený bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za:  7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

 

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 5/29 trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia zo VV SFZ  zo dňa 24.5.2016

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ  dňa 24.5.2016

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie nominácie výberu dievčat WU16 na medzinárodný turnaj do Paríža

Sekretár BFZ predložil na schválenie nomináciu výberu dievčat WU 16 na medzinárodný turnaj do Paríža v dňoch 17. – 19.6.2016

Uznesenie 1/30

VV schvaľuje nomináciu výberu dievčat WU 16 na medzinárodný turnaj do Paríža v dňoch 17. – 19.6.2016 bez pripomienok tak, v súlade s predloženým návrhom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Schválenie odmien a náhrad pre R,AR a D za stretnutia od súťažného ročníka 2016/2017

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh odmien a náhrad pre R, AR a D za výkon funkcií v stretnutiach organizovaných BFZ, od súťažného ročníka 2016/2017

Uznesenie 2/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh odmien a náhrad R, AR a D pre DO v stretnutiach organizovaných BFZ od súťažného ročníka 2016/2017 a ukladá vedúcemu sekretárovi zapracovať odmeny a náhrady do Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 tak, ako boli schválené.

Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ     Termín: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu KRaD BFZ na zaradenie R.AR,PR a DS na NL SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 – Kružliak

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil návrh na zaradenie R,AR,DS a PR na nominačné listiny SFZ od súťažného ročníka 2016/2017 tak, ako boli odsúhlasené KRaD BFZ.

Uznesenie 3/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ na zaradenie R,AR,DS a PR na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2016/20117.

R – Andrej Chromý

AR  -Katarína Smolíková

PR – Miroslav Richtárik

DS – 1, Ján Farbula

2 , Róbert Dadykin

3, Vladimír Ondrušek

VV BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu DS SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 za BFZ týchto delegátov

1, Bóc Miroslav

2, Lônčík Milan

3, Tomášová Renáta

4, Farbula Ján

5, Dadykin Róbert

6, Ondrušek Vladimír

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 1

K bodu 7 -Schválenie návrhu na odvolanie predsedu KD SFZ p. Františka Košičára a schválenie návrhu nového predsedu KD SFZ za BFZ – p. Jánošík

Predseda BFZ predložil návrh na odvolanie nominanta BFZ p. Františka Košičára s pozície predsedu KD SFZ na základe prijatých podnetov.

Uznesenie 4/30

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh predsedu BFZ a vyslovuje nedôveru predsedovi KD SFZ p. Františkovi Košičárovi. Ukladá predsedovi BFZ predložiť na zasadnutie VV SFZ návrh na jeho odvolanie s funkcie.

Zodpovedný : Predseda BFZ           Termín:Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 1

K bodu 8 – Schválenie RT výberu BFZ U14 na memoriál Gejzu Princa a medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP“ v mesiaci august 2016 – p. Farbula

Sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh TMK BFZ na zloženie RT výberu BFZ chlapcov U14 na medzinárodný turnaj „KOUBA CUP 2016“ na Južnej Morave v mesiaci August : Tréner: WalterRischer, asistent: Rudolf Božík a na RT – memoriál Gejzu Princa v Košiciach v mesiaci august. Tréner: Igor Bôbik , asistent: Maroš Skovajsa

Uznesenie 5/30

 VV BFZ schvaľuje predložený návrh zloženia RT na medzinárodný turnaj „ KOUBA CUP 2016“ a RT – Memoriál Gejzu Princa bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie štartovného vkladu pre súťaže BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2016/2017 ( III. liga 650€ , IV. liga 450€) –  p. Richtárik

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku do súťaží III. a IV. liga v súťažnom  ročníku 2016/2017 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2015/2016 – III. liga 650€ a IV. liga 450€

Uznesenie 6/30

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. liga pre súťažný ročník 2016/2017 bez pripomienok III. liga 650€ a IV. liga 450€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ v kategórii seniorov – p. Richtárik

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil VV BFZ na schválenie návrh dejiska finále pohára BFZ . Do výberového konania sa prihlásil ako jediný FK Lamač Bratislava a navrhuje ho schváliť.

Uznesenie 7/30

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK BFZ –  dejisko finále pohára BFZ na ihrisku FK Lamač Bratislava dňa 8.6.2016 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11, Schválenie návrhu na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ od ročníka 2016/2017

Vedúci  sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh na úpravu splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ, ktorý podlieha schváleniu VV SFZ.

Uznesenie 8/30

VV BFZ schvaľuje predložený návrh vedúceho sekretára BFZ o úprave splatnosti mesačných zberných faktúr SFZ a ukladá predsedovi BFZ predložiť tento na schválenie VV SFZ

Zodpovedný: predseda  BFZ        Termín: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 12 – Rôzne

VV Berie na vedomie:

Informáciu z družobného stretnutia predsedov a sekretárov družobných FZ v Senci,

Informáciu z priateľského futbalového stretnutia výberu U15 BFZ – výber JmKFS U15,

Informáciu o aktuálnom stave štadiónov III. ligy z hľadiska ich infraštruktúry, prednesenú predsedom ŠTK BFZ,

List ŠK Lozorno–Odpovedať listom, že rozhodnutie KRaD BFZ je konečné

List ŠK Báhoň –  Žiadosť o výnimku v počte mládežníckych družstiev.

VV BFZ prediskutoval žiadosť ŠK Báhoň a prijal poplatky za chýbajúce mládežnícke družstvá od súťažného ročníka 2016/2017.

Uznesenie 9/30

VV BFZ schvaľuje výšku poplatku za chýbajúce mládežnícke družstvá pre súťažný ročník 2016/2017 nasledovne

Za 1 chýbajúce družstvo 1000€

Za 2 chýbajúce družstvá 3000€ t. j 4000€

Za 3 chýbajúce družstvá 5000€ t. j 9000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

List MŠK Senec – Odstupuje na ŠTK BFZ

List FK Inter Bratislava –  Odstupuje na ŠTK BFZ

Informáciu o rokovaní  k zmene mobilného operátora

Informáciu k odovzdávanie pohárov pre víťazov jednotlivých súťaží

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Bratislava, 30.05.2016                                 Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 29 zo zasadnutia VV BFZ dňa 09. mája 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 29
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 09. mája 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula

Pozvaní:  Richtárik, Novák

Ospravedlnení: Ferik , Novák , Badinský, Richtárik

 PROGRAM:

1.Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2.Kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3. Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 9.5.2016 – p. Jánošík

4,Vyhodnotenie konferencie BFZ, prerokovanie pripomienok v diskusii p.Farbula

5. Schválenie účasti výberu BFZ u14 na turnaji „ Kouba cup 2016“ 21-25.8.2016 – p. Farbula

6. Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník  2016/2017 – p. Richtárik

7.Informácia  o plnení zmluvy so spoločnosťou TIPOS – p. Farbula

8.Informácia k pripravovanému stretnutiu predsedov a sekretárov družobných FZ – p. Jánošík

9.Schválenie vyhlásenia ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov – p.Farbula

10.Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za:  7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Všetky uznesenia boli splnené

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia zo VV SFZ  zo dňa 9.5.2016

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti: 0  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Vyhodnotenie konferencie BFZ, prerokovanie pripomienok v diskusii

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o priebehu konferencie, diskusných príspevkoch

Uznesenie 1/29

VV vyhodnotil pripomienky, ktoré odzneli v diskusii, zároveň konštatoval, že  ich prípadné etablovanie do aplikačnej praxe je závislé od schválenia príslušnými zväzovými orgánmi.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Schválenie účasti výberu BFZ na medzinárodnom turnaji U14 „ Kouba cup 2016“

Sekretár BFZ informoval o pozvánke od družobného futbalového zväzu JmKFS na turnaj „ KOUBA CUP“ pre výber BFZ U14 v mesiaci August 2016

Uznesenie 2/29

VV schvaľuje účasť regionálneho výberu BFZ U14 Na medzinárodnom turnaji „KOUBA CUP 2016“ ukladá regionálnemu trénerovi zostaviť nomináciu a realizačný tím

Zodpovedný: Reg. Tréner p. Novák         Termín: najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Sekretár BFZ, v zastúpení predsedu ŠTK predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Uznesenie 3/29

VV schvaľuje termín podania  prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2016/2017 elektronickou prihláškou cez ISSF systém od 15.6.2016 do 4.7.2016 a ukladá  doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK(FO), ktoré je FK(FO) povinný doručiť  do 4.7.2016 do 12:00hod. osobne na sekretariát BFZ  v analógovej forme(originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2015/2016 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 4.7.2016 do 12:00 hod. a doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –  Informácia o plnení zmluvy so spločnosťou TIPOS

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o kontrole plnenia zmluvy so spoločnosťou TIPOS. Spoločnosť TIPOS vyhodnotila plnenie zo strany BFZ ako dostatočné – bez pripomienok

VV berie na vedomie informáciu o plnení zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou TIPOS

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Informácia o pripravovanom stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ

Sekretár BFZ informoval VV BFZ o pracovnom stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ v Senci v dňoch 11 – 12.5.2016

VV berie na vedomie prípravu o stretnutí predsedov a sekretárov družobných FZ v dňoch 11 – 12.5

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie vyhlásenia ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov

Sekretár BFZ predniesol návrh na vyhlasovanie ankety o gól mesiaca počas súťažného ročníka prostredníctvom sociálnej siete, o ktorom budú hlasovať fanúšikovia a najlepší gól bude ocenený od BFZ

Uznesenie 4/29

VV schvaľuje návrh sekretára BFZ o vyhlasovaní ankety o gól mesiaca v súťažiach BFZ v kategórii seniorov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu o usporiadaní finále pohára BFZ zo strany  FK Lamač Bratislava

Informáciu z turnaja o „TROFEJ BELEHRADU“ kategórie U 14 v dňoch 6 – 8.5.2016, kde výber BFZ obsadil 2.miesto

Informáciu o konaní konferencie SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave

Informáciu z pracovného stretnutia k reorganizácii súťaží SFZ

Informáciu z družobných stretnutí výberov BFZ U13 a U14 na Južnej Morave

Informáciu o hlasovaní per rollam o nominácii R na licenciu P

Informáciu z fyzických previerok R dňa 3.5.2016

List TJ Záhoran Jakubov a odstupuje ho na KRaD BFZ

Predseda KRaD požiadal o finančný príspevok na 10. ročník „REFEREE CUP 2016“ , ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2016 a nie v januári 2017.

Uznesenie 5/29

VV schvaľuje finančný príspevok vo výške 250€ na 10.ročník REFEREE CUP 2016 v mesiaci jún 2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

VV sa zaoberal požiadavkou matriky SFZ vo veci zaujatia stanoviska k schváleniu organizačno – právnej zmeny ŠK Senec a,s – ŠK 1923 Gabčíkovo a.s a ukladá sekretárovi zaslať odpoveď na SFZ

Zodpovedný: sekretár BFZ                                    Termín: 15.5.2016

Sekretár BFZ predložil cenovú ponuku na zmenu mobilného operátora pre pracovníkov aparátu BFZ.

Uznesenie 6/29

VV poveruje sekretára BFZ  rokovať o  zmene mobilného operátora pre pracovníkov aparátu BFZ

Zodpovedný: Sekretár BFZ                      Termín: Najbližšie  zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

Bratislava, 09.05.2016                                            Zapísal: Ján Farbula                                                                                                          Vedúci sekretár BFZ

 

 

Zápisnica z riadnej konferencie BFZ, konanej dňa 13.4.2016 v DK Ružinov

Zápisnica

S riadnej konferencie BFZ, konanej dňa 13.4.2016 v DK Ružinov

Prítomní: viď prezenčná listina

Program konferencie

 1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Odovzdanie ocenení
 5. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 6. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ
 7. Schválenie Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016-2018
 8. Správa o hospodárení BFZ za rok 2015
 9. Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2016
 10. Diskusia
 11. Správa mandátovej komisie
 12. Schválenie návrhu uznesenia
 13. Záver

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ previedol predsedajúci konferencie p. Milan Lônčík.

K bodu 2 – Predsedajúci predniesol návrh VV BFZ, ktorý odporúča schváliť konferencii pracovné predsedníctvo, mandátovú, návrhovú komisiu, skrutátorov a overovateľov zápisnice

K bodu 3 – Predsedajúci predniesol návrh schválenia programu konferencie

K bodu 4 – Predseda BFZ p. Juraj Jánošík a GS SFZ p. Jozef Kliment odovzdali ocenenia zástupcom FK, ktorý sa dožili životného jubilea:

Strieborný odznak SFZ – p. Ondrej Trnovský  65 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Ján Sabo  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Milan Bombala  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Anton Herhonek  70 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Rudolf Kovár  60 rokov

Bronzový odznak SFZ – p. Ivan Kolembus  50 rokov

Ocenenia BFZ

Milan Lodnánek         OFK Dunajská Lužná            60 r.

Peter Kučerka             ŠK Svätý Jur                     60 r.

Jaroslav Ferík              FC Rohožník                      50 r.

Bohuslav Lopoš         TJ Slovan Viničné              85 r.

Ján Kováč                  FK Slovan Most p/BA         60 r.

Vladimír Báchor       FC Rohožník                        50 r.

Štefan Slezák             PŠC Pezinok                         75 r.

Jozef Minarovič        Rozhodca BFZ                      70 r.

Štefan Ľupták           Rozhodca BFZ                      60 r.

Rudolf  Lehuta          Rozhodca BFZ                      60 r.

Ivan Brhel                  OFK Dunajská Lužná         50 r .

Ladislav Mittuch      TJ Rovinka                            50 r.

Michal Zachar          TJ Rovinka                            50 r.

Vladimír Wänke       Funkcionár BFZ                   70r.

K bodu 5 – Správu o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ predniesol predseda BFZ p. Juraj Jánošík, ktorý zhrnul prácu predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od poslednej konferencie.

 

K bodu 6 – Správu revíznej komisie BFZ predniesol predseda RK BFZ p. Dušan Badinský. Poznamenal, že komisia nemusela počas obdobia od poslednej konferencie riešiť žiaden podnet.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu revíznej komisie za rok 2015

K bodu 7 –  Predsedajúci konferencie BFZ p. Lônčík predložil konferencii informáciu s VV BFZ, ktorý zobral na vedomie návrh strategického plánu rozvoja futbalu v BFZ na roky 2016 – 2018 a odporúča konferencii strategický plán rozvoja futbal v BFZ na roky 2016 – 2018 schváliť.

K bodu 8 –  Predseda ekonomickej komisie BFZ p. Ondrej Trnovský predniesol konferenciii správu o hospodárení BFZ za rok 2015

Konferencia BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2015 bez pripomienok

K bodu 9 –  Predseda ekonomickej komisie BFZ p. Ondrej Trnovský predložil konferencii rozpočet BFZ na rok 2016, ktorý VV BFZ na svojom zasadnutí zobral na vedomie a odporúča ho schváliť konferencii BFZ

K bodu 10 – V diskusných príspevkoch vystúpili

GS SFZ p. Jozef Kliment – Pozdravil všetkých delegátov od prezidenta SFZ p. Jána Kováčika. Informoval delegátov o rekonštrukcii štadiónov na Slovensku, Pripomenul úspech reprezentačného družstva seniorov, ktoré sa prebojovalo na záverečný šampionát ME do Francúzska, Informoval o finančnej podpore zo strany SFZ vo výške 2.000 000 € na výstavbu ihrísk s umelou trávou v rámci projektu HATT RICK IV. Informoval delegátov o pripravovaných novelizáciach noriem SFZ – stanovy, registračný a prestupový poriadok.