Category Archives: Zápisnice

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.09.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.09.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič( od bodu 7), Ferik, Paška, Lônčík, Páchnik, Farbula

Pozvaní: Porvazník,  Štofík, Trnovský

Ospravedlnený: Porvazník, Suchý

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu na člena volebnej komisie SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie štatútu KM BFZ – p. Porvazník

5, Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Pati Nagya s projektu Šanca – p. Páchnik

6, Schválenie ambasádora mládeže BFZ p. Borisa Kitku – p. Jánošík

7, Hospodárenie BFZ – Vylúčenie pohľadávok – p. Trnovský

8, Informácia o priebehu súťaží BFZ – p. Štofík

9, Informácia z VV SFZ – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021), Uzn. 1/38( Konferencia BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena volebnej komisie SFZ

Návrh na schválenie člena volebnej komisie SFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, Do volebnej komisie SFZ za BFZ navrhuje p. Ondreja Trnovského, ktorý túto funkciu doteraz  vykonával a súhlasí s návrhom.

Uznesenie 1/40

VV BFZ schvaľuje p. Ondreja Trnovského do volebnej komisie SFZ za BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ zaslať potrebnú dokumentáciu k návrhu na SFZ do stanoveného termínu 11.09.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie štatútu KM BFZ

Návrh na schválenie štatútu KM BFZ predložil v zastúpení predseda KM BFZ p. Porvazníka vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 2/40

VV BFZ schvaľuje štatút  KM BFZ tak, ako bolo predložený predsedom KM BFZ p. Porvazníkom

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Pati Nagya s projektu Šanca

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý informoval členov VV BFZ o dôvode návrhu vyradenia p. Pati Nagya s projektu šanca.

Uznesenie 3/40

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z projektu šanca SFZ v ročníku 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6:Schválenie ambasádora mládeže BFZ p. Borisa Kitku

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý za ambasádora mládeže BFZ navrhuje  p. Borisa Kitku. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/40

VV BFZ schvaľuje p. Borisa Kitku za ambasádora mládeže BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Hospodárenie BFZ – Vylúčenie pohľadávok

Informáciu k hospodáreniu BFZ – vylúčeniu pohľadávok z aktív BFZ podal predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vylúčeniu pohľadávok z aktív BFZ a odporúča ich schváliť konferencii BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia o priebehu súťaží BFZ

Informáciu o priebehu súťaží BFZ predniesol predseda ŠTK BFZ. Ku dňu zasadnutia neeviduje ŠTK žiadne vážnejšie problémy v jednotlivých súťažiach. Vzniknuté nedostatky boli riešené priamo komisiou alebo odstúpené na doriešenie DK BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží BFZ , prednesenú predsedom ŠTK BFZ p. Štofíkom.

K bodu 9: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ, konaného dňa 06.09.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ, konaného dňa 06.09.2021

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o rokovaní predsedu BFZ s prezidentom MŠK Senec u GS SFZ ohľadne využívania NTC Senec
 • Informáciu o zakúpení reflexných viest pre FK III. a IV.ligy BFZ
 • Informáciu o zrušení medzinárodného futbalového turnaja U 15 „DANUBE Moravia cup 2021“
 • Informáciu o termíne konania konferencie SFZ dňa 17.09.2021
 • Informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch v Čechách ( chlapci U 17 na memoriáli F. Harašty a dievčatá U15 na turnaji KOUBA Cup) a chlapcov U15 na memoriáli G.Princa v Košiciach
 • Informáciu o príprave trojstretnutia výberov U13 a U14 za účasti BFZ, ZsFZ a FZ Szekesvéhervár
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ o pokračujúcom rokovaní s potencionálnym partnerom pre III. ligu BFZ
 • Informáciu predsedu EK BFZ o úpravách rozpočtu BFZ na rok 2021, ktorý bude predložený na konferenciu BFZ
 • Vedúci sekretár BFZ požiadal zástupcov ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek o zabezpečenie zaslania zoznamov delegátov konferencie BFZ za oba ObFZ do 15.09.2021.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa  uskutoční dňa 04.10.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 07.09.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška, Lônčík, Páchnik, Farbula

Online: Suchý

Pozvaní: Porvazník,  Štofík, Trnovský

Ospravedlnení: Badinský, Trnovský

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie členov KM BFZ – p. Porvazník

4, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu KRaD BFZ na udelenie výnimky pre p. Mariána Fischera – p. Páchnik

6, Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 – p. Štofík

8, Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 – p. Štofík

9, Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol doplniť program zasadnutia o bod: Schválenie návrhu DK BFZ o zrušení uložených disciplinárnych sankcií v stretnutiach MDU17,SŽU15 a MŽ U13 zaradiť ako bod 3 a daľej pokračovať podľa zaslaného programu zasadnutia

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý o doplnenie  predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021),Uzn. 5/36 ( Nový model súťaží prípraviek), Uzn. 1/38( Konferencia BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Predseda BFZ navrhol zrušiť uznesenia 2/24, 7/26,1/30, nakoľko tieto budú v programe konferencie dňa 23.09.2021

Uznesenie 1/39

VV BFZ ruší účinnosť uznesení 2/24,7/26,1/30

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa:

K bodu 3: Schválenie návrhu DK BFZ o zrušení disciplinárnych sankcií v anulovaných súťažiach BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh DK BFZ predložil na schválenie predseda BFZ p. Jánošík. DK BFZ navrhuje zrušiť uložené disciplinárne sankcie, ktoré boli uložené v súťažnom ročníku 2020/2021 v súťažiach BFZ, ktoré boli anulované. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje zrušenie uložených disciplinárnych sankcií v súťažnom ročníku 2020/2021 vo všetkých súťažiach BFZ, ktoré sa nedohrali a boli predčasne anulované ( MDU17,SŽU15 a MŽU13).

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa:

K bodu 4: Schválenie členov KM BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KM BFZ p. Porvazníkovi, ktorý predložil návrh na schválenie zloženia KM BFZ.

Návrh na zloženie KM BFZ

Eduard Vilčinský – podpredseda KM BFZ, Maroš Skovajsa, Patrik Volf, Adam Somoláni, Pavel Príkopa, Ivan Konečný, Ivana Balážiková, Alexander Teleky – čestný člen KM BFZ

Uznesenie 3/39

VV BFZ schvaľuje zloženie KM BFZ tak, ako bolo predložené : Eduard Vilčinský – podpredseda KM BFZ, Maroš Skovajsa, Patrik Volf, Adam Somoláni, Pavel Príkopa, Ivan Konečný, Ivana Balážiková, Alexander Teleky – čestný člen KM BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na konferenciu BFZ, ktorej termín konania je schválený na 23.09.2021 o 18:00 hod. v konferenčnej sále Hotela NIVY navrhuje program:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie konferencie

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie stanov BFZ

9, Správa o hospodárení BFZ za rok 2019

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za rok 2019

11, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

12, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

13, Správa o hospodárení BFZ za rok 2020

14, Správa predsedu revíznej komisie BFZ za rok 2020

15, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020

16, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

17, Diskusia

18, Schválenie návrhu uznesenia

19, Záver

Po diskusii a pripomienkach členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/39

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ v tejto podobe:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na udelenie výnimky pre p. Mariána Fischera

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ o udelení výnimky pre p. Mariána Fischera, ktorý dovŕšil vek 57 rokov a požiadal o zaradenie na NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v súťaži IV. Liga BFZ

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje výnimku pre p. Mariána Fischera na NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v súťaži IV. Liga BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. KR a D BFZ navrhuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v zložení:

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko, Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Uznesenie 6/39

VV BFZ schvaľuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 tak, ako boli predložené podpredsedom KRaD BFZ p. Páchnikom

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha,Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, PeterPatiNagy,Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko,Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý navrhol schváliť pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 oficiálnu loptu zn. Adidas TIRO PRO, ktoré zakúpi BFZ a každý FK obdrží na súťažný ročník 2021/2022 6 ks lôpt pre majstrovské stretnutia v spomínaných súťažiach. 3 ks lôpt budú odovzdané zdarma a 3 ks lôpt si každý FK zakúpi v cene 70€ za 1 loptu.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu Adidas TIRO PRO pre súťaže III. a IV. liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022. Každý FK  obdrží na súťažný ročník 2021/2022 6 ks lôpt pre majstrovské stretnutia v spomínaných súťažiach. 3 ks lôpt budú odovzdané zdarma a 3 ks lôpt si každý FK zakúpi od BFZ  v cene 70€ za 1 loptu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý predložil na schválenie návrh zaradenia družstiev do súťaží BFZ nasledovne

III. liga BFZ

Všetky uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Do II. ligy SFZ postúpilo družstvo FC Rohožník a zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia 2/38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.06.2021 neuskutočnili. Zo súťaže S4BA postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka. Na základe písomnej informácie ORS SFZ o tom, že družstvo ŠK Slovan Bratislava B využilo právo zotrvať v II. lige SFZ, ŠTK BFZ navrhuje zaradiť družstvá tak, ako boli prihlásené do súťaže bez ŠK Slovan Bratislava B s počtom účastníkov 16.

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

IV. liga BFZ

Všetky uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Do súťaže S3BA postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka a zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia č. 2/38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.06.2021 neuskutočnili. Do tejto súťaže postúpili TJ Jarovce Bratislava ako víťaz súťaže S5A ObFZ Bratislava – mesto a FK Jablonové ako víťaz súťaže S5V ObFZ Bratislava – vidiek. Dňa 29. 6. a 1. 7. bola vykonaná aj za účasti vedúceho sekretára BFZ kontrola infraštruktúry štadiónov v Jarovciach a Jablonovom kde boli zistené nedostatky na štadióne FK Jablonové (rozmer brán a nedostatočný počet miest na lavičkách náhradníkov). Zástupcovia FK Jablonové boli upozornení na odstránenie zistených nedostatkov do termínu 31.7.2021, kedy bude vykonaná opätovná kontrola odstránenia zistených nedostatkov.

Na základe skutočnosti, že do súťaže S4BA sa prihlásilo 17 družstiev, ŠTK BFZ navrhuje v zmysle čl. 13 RS BFZ kvalifikačné stretnutie medzi družstvami umiestnenými na druhom mieste v súťažiach S5A a S5V, t. j. NŠK 1922 Bratislava a TJ Slovan Vištuk. Termín konania kvalifikačného stretnutia navrhujeme na 21.7.2021 – HP Nová Dedinka.

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

III. liga SD U19

Všetky nižšie uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Víťazom súťaže sa stalo družstvo FC Petržalka „B“, ktoré ďalej súťažne nepokračuje v žiadnej súťaži. Zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia VV BFZ neuskutočnili. Neprihlásili sa družstvá FC Petržalka „B a družstvo FC Zohor sa pred dohrávaním časti súťaže odhlásil z dôvodu nedostatku hráčov. ŠTK BFZ navrhuje zaradiť do súťaže U19 BFZ družstvo FC IMAS, ktoré skončilo na prvom mieste v nedohranej súťaži SD4V ObFZ Bratislava vidiek. Družstvo FK Dúbravka sa stalo spoločným družstvom mládeže s družstvom Lokomotíva Devínska Nová Ves, ktorého je nasledovníkom.

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

III. liga MD U 17

Všetky nižšie uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Postupy a zostupy sa z tejto súťaže nerealizujú. Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín (10 a 9 účastníkov) a po základnej časti bude upravená na dve nadstavbové časti.

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

U15 / U13 BFZ

Všetky  uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Postupy sa z tejto súťaže nerealizovali kvôli uzavretiu I. ligy žiakov SFZ. Zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia VV BFZ neuskutočnili. Neprihlásili sa družstvá ŠK Svätý Jur a ŠK Šenkvice. Počas súťaže sa odhlásilo družstvo PFA ŠTK Šamorín pre nedostatok hráčov. ŠTK BFZ navrhuje zaradiť do tejto súťaže družstvá, ktoré skončili na prvom mieste v oblastných súťažiach po nedohraných súťažiach t. j. MŠK Iskra Petržalka za ObFZ Bratislava mesto a FKM Stupava za ObFZ Bratislava vidiek., FKM Stupava ale nedodržal schválený termín podania prihlášok t.j 30.6.2021 ale prihlášky zaslal až 02.07.2021

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec B

Po diskusii bolo hlasovanie o každej súťaži samostatne a prijaté boli uznesenia:

Uznesenie 8/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže III. liga  BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 16.

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 9/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaže IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 18

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

18-tym účastníkom bude víťaz kvalifikačného stretnutia TJ Slovan Vištuk – NŠK 1922 Bratislava po splnení podmienok zaradenia ( počet mládežníckych družstiev, infraštruktúra štadióna pre súťaž IV. Liga BFZ). Barážové stretnutie VV BFZ schvaľuje odohrať dňa 21.07.2021 o 17:30 hod. na neutrálnom ihrisku a to na štadióne ŠK Nová Dedinka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 10/39

VV BFZ schvaľuje  zaradenie družstiev do súťaže III. liga BFZ U19 BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 12.

III. liga U19 BFZ

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

FC IMAS

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 11/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaže III. liga BFZ U17 pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 19. Ukladá ŠTK BFZ rozdeliť družstvá do 2 skupín.

III. liga MD U17 BFZ

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 12/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaží  II. Liga BFZ U15 a U13 pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 14.

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý predložil na schválenie návrh odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera vo výške 70€ za každé odohraté kolo. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 13/39

VV BFZ schvaľuje odmenu vo výške 70€ za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera za každé odohraté kolo od začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 11: Rôzne

Predseda ŠTK BFZ informoval členov VV, že na základe schválenia zaradenia družstiev do súťaží je potrebné upraviť TL, ktorá bude členom VV BFZ zaslaná na schválenie per rollam spoločne s RS pre súťažný ročník 2021/2022

Člen VV BFZ p. Kovačič navrhol, aby sa súťaž III. liga SD U19 hrala systémom každý s každým a následne pokračovala nadstavbou.

Uznesenie 14/39

VV BFZ schvaľuje súťaž III. liga SDU19 systémom každý s každým a následne nadstavba o titul, resp. o záchranu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie

 • Rozhodnutie OK BFZ voči odvolaniu OŠK Slovenský Grob
 • Žiadosť ŠK Svätý Jur o príspevok na organizáciu osláv 100. výročia založenia ŠK bez prijatých záverov
 • Informáciu o konaní seminára R a D BFZ dňa 02.08.2021 o 15:00 hod. v hoteli NIVY
 • Informáciu o nahlásení delegátov konferencie BFZ zo strany ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek 14 dní pred termínom konania konferencie BFZ
 • Pripomienku člena VV BFZ p. Lônčíka k hlasovaniu VV SFZ o novelizovaní stanov ObFZ a RFZ.
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ o jednaní s možným partnerom BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa v prípade potreby uskutoční dňa 03.08.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 06.07.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.06.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.06.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Kovačič, Paška, Páchnik, Badinský, Trnovský, Farbula

Pozvaní: Trnovský,  Štofík

Online:  Baxa, Suchý, Ferík, Lônčík

Ospravedlnený: Štofík

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2020 – p. Trnovský

4, Schválenie termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

5,Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

6, Schválenie DPR na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie DZ na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

8, Informácia k ukončeniu činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho – p. Jánošík

9, Schválenie nového predsedu KM BFZ – p. Jánošík

10, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021- p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Pred zasadnutím požiadal všetkých o úctenie si pamiatky minútou ticha za zosnulého p.Jozefa Pavlíka

Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021),Uzn. 5/36 ( Nový model súťaží prípraviek),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Informácia o hospodárení BFZ za rok 2020

Informáciu o hospodárení BFZ za rok 2020 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o hospodárení BFZ za rok 2020.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  6  , Proti :   0 , Zdržal sa: 2

K bodu 4: Schválenie termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol termín konania konferencie na 5.8.2021 o 18:00 hod. v rokovacej sále BSK. V diskusii bol navrhnutý termín 23.09.2021 a následne bolo  prijaté uznesenie

Uznesenie 1/38

VV BFZ schvaľuje termín konania konferencie BFZ dňa 23.9.2021 o 18:00 hod. v rokovacej sále BSK, Sabinovská 16,Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  7 , Proti :   0 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ, ktorý predložil na schválenie termín podania prihlášok na 30.6.2021 do 23:59 hod. výhradne elektronickou formou cez ISSF systém. Člen VV BFZ p. Lônčík predložil návrh, aby sa po skončení súťažného ročníka 2020/2021zo súťaží III., IV. liga BFZ a SD U19 BFZ nevypadávalo a družstvá, umiestnené na poslednom mieste sa môžu prihlásiť do tých súťaží, v ktorých ukončili súťažný ročník . Po diskusii bolo samostatné hlasovanie k návrhu člena VV BFZ p. Lônčíka a samostatné hlasovanie k termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Uznesenie 2/38

VV BFZ schvaľuje, aby sa po skončení  súťažného ročníka 2020/2021 zo súťaží III. a IV. liga BFZ a SD U19 nevypadávalo z dôvodu zmenených podmienok, schválených v rozpise súťaží BFZ pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 2

Uznesenie 3/38

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ od 14.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. kategórie prípravka, žiaci a mladší dorast a v termíne od 20.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. v kategóriách starší dorast a seniori výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF systém.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa:

K bodu 6: Schválenie DPR na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KR a D BFZ p. Páchnikovi. KR a D BFZ navrhuje na NL DPR SFZ od súťažného ročníka 2021/2022 p. Martina Viciana namiesto zosnulého p. Jozefa Pavlíka.

Uznesenie 4/38

VV BFZ schvaľuje p. Martina Viciana na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie DZ na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. KRaD BFZ navrhuje na NL DZ SFZ p. Juraja Pinčeka.

Uznesenie 5/38

VV BFZ schvaľuje p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k ukončeniu činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že p. Teleky listom oznámil svoje ukončenie vo funkcii predsedu KM BFZ k 30.6.2021.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o ukončení činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho.

K bodu 9: Schválenie nového predsedu KM BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje p. Mareka Porvazníka za  predsedu KM BFZ.

Uznesenie 6/38

VV BFZ schvaľuje p. Mareka Porvazníka za predsedu KM BFZ od 01.07.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje termíny zasadnutí na 2.polrok 2021

Júl – 6.7

August – 2.8

September – 6.9

Október – 4.10

November – 8.11

December – 7.12

Uznesenie 7/38

VV BFZ schvaľuje termíny konania zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021 tak, ako bolo navrhnuté predsedom BFZ

Júl – 6.7

August – 2.8

September – 6.9

Október – 4.10

November – 8.11

December – 7.12

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 11: Rôzne

VV Berie na vedomie

 • Informáciu o dare od spoločnosti CORFIX Panini
 • Informáciu predsedu BFZ k novelizácii stanov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek v zmysle prípisu kontrolóra SFZ do 30.09.2021.
 • Informáciu o konaní konferencie SFZ v dňoch 25.6-29.6 online hlasovaním.
 • Informáciu o odovzdávaní pohárov pre víťazov súťaží

VV BFZ sa zaoberal informáciou o stretnutí 15.kola III.ligy BFZ FK Rača – FC Malacky na zmenu dejiska stretnutia v NTC Senec, s ktorou nesúhlasí a stretnutie sa odohrá na ihrisku v Rači , ako bolo pôvodne naplánované

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 06.07.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 07.06.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 37 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 37 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Kovačič, Paška, Páchnik, Škreková

Pozvaný: Dušan  Štofík

Online:  Baxa, Suchý, Ferík

Ospravedlnení: Lônčík,Badinský

Program zasadnutia:

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu

2, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

3, Schválenie zrušenia súťaže U19 BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

4, Schválenie návrhu KR a D BFZ na žiadosť KD SFZ k doplneniu NL DZ SFZ

5, Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ a dorastu

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol stiahnuť z programu zasadnutia bod 3 a doplniť bod 5: Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ seniori a III. liga BFZ starší dorast

Podpredseda, poverený vedením  KRaD BFZ p. Páchnik požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body:

 • Schválenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ako bod 3
 • návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ako bod 4
 • daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body, ktoré predložil p. Páchnik a s doplnením bodu 5

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu o hlasovaniach per rollam podal predseda BFZ p. Jánošík. Medzi zasadnutiami VV BFZ bolo 1 hlasovanie per rollam, ktoré sa týkalo zrušenia a anulovania súťaže U19 BFZ. Toto hlasovanie nebolo schválené.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ v znení pripomienok.

K bodu 3: Návrh na schválenie zaradenia  pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša  na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Návrh na schválenie predložil v zmysle požiadavky KR SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením. K R a D. BFZ navrhuje na zaradenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za BFZ – menovaní musia splniť podmienky získania licencie P .

Uznesenie 1/37

VV schvaľuje návrh na zaradenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za BFZ –  menovaní musia splniť podmienky získania licencie P.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti :0    , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 predložil v zmysle požiadavky KR SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením a  navrhuje do projektu šanca nasledovných R a AR BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

R: David BLÁHA, Martin ĎURČO, Róbert HENČEK

AR: Milan KARDELIS, Miloš LALO, Peter PATI NAGY, Tomáš RALBOVSKÝ, Lukáš TOMÁNEK

Uznesenie 2/37

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie R a D BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 tak, ako bol predložený

R: David BLÁHA, Martin ĎURČO, Róbert HENČEK

AR: Milan KARDELIS, Miloš LALO, Peter PATI NAGY, Tomáš RALBOVSKÝ, Lukáš TOMÁNEK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7  , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu KR a D BFZ na žiadosť KD SFZ k doplneniu NL DZ SFZ

Návrh na schválenie predložil v zmysle požiadavky KD SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením. KRaD BFZ navrhuje na doplnenie NL DZ SFZ p. Juraja Pinčeka.Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/27

VV neschvaľuje návrh na zaradenie p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 4   , Proti : 0   , Zdržal sa: 3

Návrh nebol schválený

Predseda BFZ poveril podpredsedu KRaD BFZ p. Páchnika po prerokovaní na komisii predložiť nový návrh, Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ).

K bodu 6: Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga seniori a III.  liga starší  dorast  BFZ 

Informáciu k prijatým opatreniam na dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ podal predseda ŠTK BFZ p. Štofík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým opatreniam

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ  berie na vedomie

 • Informáciu predsedu BFZ k termínu konania konferencie BFZ, ktorý navrhne na daľšom zasadnutí VV BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ zo zasadnutia VV SFZ k požiadavku kontrolóra SFZ k novelizácii stanov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek do termínu 30.09.2021.
 • Informáciu o možnom postupe víťaza súťaže U19 BFZ do II.ligy západ
 • List FKM Stupava a MŠK Iskra Petržalka k zaradeniu družstiev U15 a U13 do súťaží SZRL, MZRL v súťažnom ročníku 2021/2022 bez prijatých záverov

Predseda BFZ požiadal podpredsedov BFZ o zvolanie  konferencií ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  v mesiaci jún

ŠTK BFZ pripraví návrh k postupom, zostupom, prípadným trestom za nenastúpenie na stretnutie a pod.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 25.05.2021             Zapísal: Jana Škreková – Sekretár BFZ

Zápisnica č. 36 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27.

Zápisnica č. 36

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27.

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Páchnik, Ferik, Paška ,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Štofík, Salenka

Ospravedlnený: Lônčík

Neospravedlnený : Suchý

PROGRAM

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Farbula

4, Schválenie zmeny uznesenia 1/12 zo dňa 10.12.2018 – p. Farbula

5,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021 – p. Trnovský

6, Schválenie návrhu reorganizácie súťaží prípraviek BFZ – p. Salenka

7, Informácia k príprave RS pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

8, Informácia k listu kontrolóra SFZ k novelizácii stanov RFZ a ObFZ – p. Badinský

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda BFZ požiadal o doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie návrhu ocenenia SFZ pre p. Vladimíra Medveďa ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2, Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá.

VV BFZ ruší uzn. 5/26 v plnom znení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3, Schválenie návrhu ocenenia SFZ pre p. Vladimíra Medveďa

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov navrhuje pre p. Vladimíra Medveďa schváliť strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 1/36

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Vladimíra Medveďa pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4, Informácia k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Medzi zasadnutiami bolo 1 hlasovanie per rollam k schváleniu termínu reštartu súťaží po uvoľnení opatrení, ktoré bolo prijaté. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 2/36

VV BFZ schvaľuje anulovanie súťaží BFZ Pohár BFZ, MD U17,SŽ U15,MŽ U13,Žiačky WU15 a všetkých súťaží prípraviek chlapcov a dievčat a predprípravky U8.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ.

K bodu 5, Schválenie zmeny uznesenia 1/12 zo dňa 10.12.2018

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informoval členov VV BFZ, že oba ObFZ prevzali od SFZ nové multifunkčné tlačiarne v zmysle zmluvy o výpožičke medzi SFZ a ObFZ. Preto navrhuje schváliť zmenu uznesenia 1/12, kde bola pre ObFZ schválená suma 700€/ rok na sumu 300€/rok, nakoľko oba ObFZ budú využívať prenajaté multifunkčné tlačiarne a suma 300€ bude iba za náklady, spojené s upratovacími službami v sídle BFZ.

Uznesenie 3/36

VV BFZ schvaľuje zmenu uznesenia 1/12 zo sumy 700€/rok na sumu 300€/rok pre oba ObFZ na náklady spojené s upratovacími službami v sídle BFZ s účinnosťou od 01.01.2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý predložil členom VV BFZ na schválenie rozpočet BFZ na rok 2021. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 4/36

VV BFZ súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2021 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7, Schválenie návrhu reorganizácie súťaží prípraviek BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi TMK BFZ p. Salenkovi, ktorý predložil na schválenie návrh reorganizácie súťaží prípraviek, ktorý vypracovala pracovná skupina na podnet zástupcu FK Vajnory p. Feketeho. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 5/36

VV BFZ schvaľuje reorganizáciu súťaží prípraviek tak , ako bolo navrhnuté predsedom TMK BFZ na základe materiálu, ktorý vypracovala pracovná skupina od súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  5 , Proti :  1   , Zdržal sa: 0

K bodu 8, Informácia k príprave RS pre súťažný ročník 2021/2022

Informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2021/2022 podal predseda ŠTK BFZ p. Štofík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2021/2022 v znení pripomienok.

K bodu 9, Informácia k listu kontrolóra SFZ k novelizácii stanov RFZ a ObFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o liste kontrolóra SFZ k novelizácii stanov BFZ, ktoré musia byť kompatibilné so stanovami SFZ, zverejnené pre svojich členov na webovom portáli zväzu. Novelizované Stanovy BFZ boli VV BFZ odsúhlasené v januári 2020 a odporučené na schválenie delegátom konferencie BFZ na konferencii BFZ, ale z dôvodu pandémie sa konferencia BFZ v roku 2020 nekonala. Stanovený termín novelizácie stanov BFZ je do 30.09.2021. Po diskusii navrhol predseda RK BFZ prijať uznesenie

Uznesenie 6/36

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu RK BFZ k listu kontrolóra SFZ o novelizácii stanov BFZ. Ukladá predsedovi BFZ zvolať konferenciu BFZ najneskôr do termínu 15.09.2021, na ktorej budú schválené nové stanovy BFZ. VV BFZ  odporúča obom ObFZ v pôsobnosti BFZ novelizovať stanovy svojich ObFZ v zmysle výzvy kontrolóra SFZ, zosúladiť ich so stanovami SFZ a zverejniť ich na webových stránkach svojich ObFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10, Rôzne

VV berie na vedomie

 • Doručenú korešpondenciu viacerých FK III. A IV. ligy BFZ k prehodnoteniu rozhodnutia VV BFZ na dohratie jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 bez prijatých záverov
 • Informáciu o odovzdaní tréningových pomôcok pre FK Rača
 • Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ so zástupcami FK III. A IV. ligy BFZ po uvoľnení pandemických opatrení
 • Informáciu o odovzdaných tlačiarňach pre FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek
 • Informáciu o školení na P licenciu pozorovateľa rozhodcov
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ o novelizácii futbalových noriem SFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 10.05.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 35 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Zápisnica č. 35

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Prítomní: Jánošík, Baxa, Paška, Kovačič, Páchnik, Farbula

Prítomní formou online pripojenia: Suchý,Ferik, Lônčík, Trnovský

Ospravedlnený: Badinský

PROGRAM

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu

2, Kontrola plnenia uznesení

3, Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021

4, Informácia z pracovného stretnutia k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ

5, Informácia k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

6,Informácia z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

7,Rôzne

8,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda BFZ požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body: Schválenie člena TMK BFZ zaradiť ako bod 3 a informáciu k reštartu súťaží ako bod 4 a daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body, ktoré predložil predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :   0  , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok.

K bodu 3:Schválenie člena TMK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Na základe informácie od predsedu TMK BFZ p. Michala Salenku o vzdaní sa člena TMK BFZ p. Ivana Kolembusa navrhuje doplniť TMK BFZ o p. Patrika Szaba.

Uznesenie 1/35

VV BFZ schvaľuje p. Patrika Szaba za člena TMK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k reštartu súťaží BFZ

Informáciu k možnému reštartu súťaží BFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k možnému reštartu súťaží v znení pripomienok. Presný termín reštartu súťaží bude závislý na uvoľnení pandemických opatrení.

K bodu 5: Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021

Informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2021 predniesol predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2021 v znení pripomienok.

K bodu 6: Informácia z pracovného stretnutia k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ

Informáciu k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula, ktorý je členom pracovných skupín pri novelizácii spomínaných noriem.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ.

K bodu 7: Informácia k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

Informáciu o prijatých uzneseniach z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 13.04.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k materiálnej pomoci pre FK Rača vo forme tréningových pomôcok
 • Informáciu o volebnej konferencii v JmKFS
 • Informáciu o príprave reorganizácií súťaží prípraviek

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.5.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ

Bratislava, 19.4.2021.             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.34 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.marca 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č.34

Zo  zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.marca 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Fekete, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa , Lônčík, Ferik, Vilčinský, Salenka, Páchnik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie listu FK Vajnory o zrušení tabuliek v súťažiach prípraviek a mladších žiakov – p. Jánošík

4, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka k 21.02.2021 – p. Jánošík

5, Schválenie podpredsedu K R a D BFZ p. Pavla Páchnika  vedením K R  a D BFZ do konania volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.03.2021 – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schválenie programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol navrhnutý.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 3

Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Prerokovanie listu FK Vajnory o zrušení tabuliek v súťažiach prípraviek a mladších žiakov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo hosťovi p. Feketemu, ktorý členom VV BFZ podal informáciu, spočívajúcu k návrhu zrušenia tabuliek v súťažiach prípraviek.

VV berie na vedomie list FK Vajnory a odstupuje ho na odborné komisie, ktoré pripravia návrh na schválenie.

Z: Odborné komisie BFZ ( KM,TMK,ŠTK)    T: Zasadnutie VV BFZ v mesiaci máj

K bodu 4: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že dňa 21.02.2021 bol elektronickou poštou doručený list p. Kružliaka, ktorého obsahom bolo vzdanie sa funkcie predsedu KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie list p. Ivana Kružliaka o vzdaní sa funkcie predsedu KRaD BFZ ku dňu 21.02.2021.

K bodu 5: , Schválenie podpredsedu K R a D BFZ p. Pavla Páchnika  vedením K R  a D BFZ do konania volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe vzdania sa funkcie predsedu KRaD BFZ p. Ivana Kružliaka navrhuje poveriť vedením KRaD BFZ jej podpredsedu p. Pavla Páchnika do konania najbližšej konferencie.

Uznesenie 1/34

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ a poveruje p. Pavla Páchnika vedením KRaD BFZ do konania najbližšej konferencie BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 3

Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.03.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.03.2021 podal predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 02.03.2021

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Žiadosť o informáciu od FK Inter Bratislava
 • Informáciu predsedu BFZ k dohratiu súťaže Slovnaft cup
 • Informáciu predsedu BFZ z rokovania prezidenta SFZ so štátnym tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Informáciu predsedu BFZ z porady prezidenta SFZ s regionálnymi predsedami.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.04.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 08.03.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.32 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.32

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý , Lônčík, Ferik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.12.2020 – p. Jánošík

4, Schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020 – p. Jánošík

5, Informácia k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

6, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 27.01.2021 – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť  program zasadnutia o bod: Schválenie návrhu ocenení SFZ pre p. Jozefa Šajánka a p. Karola Peczeho.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak  , ako navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31

K uzneseniu 2/24 – presúva plnenie na najbližšie zasadnutia VV BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.12.2020

VV BFZ sa zaoberal zrušením uznesenia č.1/31 a po diskusii ho ponecháva v platnosti v plnom rozsahu.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020

Bod programu uviedol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020.

Uznesenie 1/32

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022

Informáciu k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022 predložil predseda ŠTK BFZ p. Štofík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022

K bodu 6: Schválenie návrhu na udelenie ocenení zlatým odznakom pre p. Karola Peczeho a strieborného odznaku  SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Návrh na schválenie udelenia ocenení SFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 75 navrhuje  zlatý odznak SFZ pre p. Karola Peczeho a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhuje strieborný odznak SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Uznesenie 2/32

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Karola Peczeho a strieborného odznaku SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3, online 5

Za: 8   Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 7: Informácia z VV SFZ zo dňa 27.01.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 27.01.2021 podal predseda BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

K bodu 8: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu predsedu BFZ o plánovanom stretnutí predsedov a vedúcich sekretárov RFZ
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ k prenájmu multifunkčných zariadení od SFZ pre všetky FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.
 • Informáciu od predsedu FK Vajnory p. Feketeho k iniciatíve nezverejňovať tabuľky v súťažiach prípraviek

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.03.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 08.02.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.31 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.decembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.31

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.decembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Ferik, Paška, Kovačič, Badinský, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý – ( všetci od začiatku rokovania), Lônčík( od bodu 3)

Pozvaní: Štofík, Trnovský,Salenka, Škrekova

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami – p. Farbula

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu odohratia odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021- p. Štofík

6, Schválenie návrhu termínov zasadnutia VV BFZ v 1.polroku 2021 – p. Jánošík

7, Schválenie návrhu termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

8, Informácia z VV SFZ zo dňa 01.12.2020 – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4 , on line 3

Za: 7 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ).

K uzneseniu 2/24 ukladá VV BFZ  predsedovi EK BFZ p. Trnovskému úpravu  rozpočtu na rok 2020 z dôvodu neorganizovania viacerých  akcii a turnajov v roku 2020, prerokovať a  odporučiť na najbližšom zasadnutí VV BFZ na  schválenie konferenciou BFZ v roku 2021

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. V čase medzi zasadnutiami boli 2 hlasovania per rollam k prerušeniu súťaží, ktoré neboli schválené a zostalo v platnosti rozhodnutie ŠTK BFZ – prerušenie súťaží  do odvolania

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021 podal predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2021. O odporučení na schválenie konferenciou BFZ rozhodne na najbližšom zasadnutí VV BFZ v januári 2021.

K bodu 5: Schválenie návrhu odohratia odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021

Návrh na odohratie odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021 predložil predseda ŠTK BFZ p. Štofík

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/31

VV BFZ schvaľuje termíny odohratia odložených stretnutí v jesennej časti pred začiatkom jarnej časti  súťažného  ročníka 2020/2021 tak, ako bolo navrhnuté predsedom ŠTK BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4 , online 4

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu termínov zasadnutia VV BFZ v 1.polroku 2021

Návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku predložil predseda BFZ p. Jánošík

Január – 18.1.2021

Február – 8.2.2021

Marec – 8.3.2021

Apríl – 12.4.2021

Máj –  10.5.2021

Jún – 7.6.2021

Uznesenie 2/31

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2021 tak, ako boli navrhnuté predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4, online 4

Za: 8   Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie predbežného  návrhu termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Po diskusii členov VV BFZ zostáva v platnosti uznesenie 1/30 ( VV BFZ odkladá termín konferencie BFZ na neurčito z dôvodu zatiaľ neavizovaných uvoľňovaní prijatých opatrení zo strany štátnych orgánov a termín konferencie BFZ už bol menený).

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

Informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020 podal predseda BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu predsedu TMK BFZ p. Salenku o činnosti TMK BFZ za rok 2020. Vypracovaný materiál bude členom VV BFZ zaslaný prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ o odkúpení štadióna FC Ružinov do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Ružinov a tým zachovaní štadióna v Ružinove.
 • Informáciu predsedu BFZ o zámere vybudovania futbalových ihrísk v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice( bývalý areál TJ Spoje).

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 18.01.2021 o 17:00 v sídle BFZ alebo v reštaurácii LOKO Pub v Rači.

Bratislava, 14.12.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.30 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 21.septembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27,Bratislava

Zápisnica č.30

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 21.septembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27,Bratislava

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaný: Štofík

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p.Farbula

4, Schválenie zmeny termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca SFZ – p. Kružliak

6, Informácia k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy – p. Jánošík

7, Schválenie zrušenia ZHL st. a ml. žiakov – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Blechu – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/28 ( Termín konferencie BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu o hlasovaní per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovania per rollam boli 3.

1 Návrh KRaD BFZ k doplneniu nominačnej listiny delegátov stretnutia Slovenského futbalového zväzu o p. Milana Lônčíka – Neschválené

2,Návrh na schválenie zakúpenia lôpt pre kategóriu U8 – Schválené

3,Návrh na schválenie udelenia bronzového odznaku SFZ pre p. Borisa Kitku – Schválené

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Schválenie zmeny termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík Na základe vývoja situácie ohľadne pandémie COVID – 19 a prijatých opatrení RÚVZ Bratislava navrhuje zmenu termínu konania konferencie BFZ  01.10.2020 na neurčito . Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 1/30

VV BFZ schvaľuje zmenu termínu konania konferencie BFZ zo dňa 01.10.2020 na neurčito.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca SFZ

Návrh na schválenie zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Na základe požiadavky SFZ navrhuje KRaD BFZ do projektu šanca zaradiť nasledovných R a AR:

Martin Ďurčo, Lukáš Tománek, Róbert Henček , David Bláha ako R

Tomáš Ralbovský, Miloš Lalo, Milan Kardelis a Peter Pati Nagy ako AR

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/30

VV BFZ schvaľuje zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ tak, ako boli predložené predsedom KRaD BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Informácia k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k prijatým opatreniam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy

K bodu 7: Schválenie zrušenia ZHL st. a ml. žiakov

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Na základe vývoja situácie ohľadne pandémie COVID – 19 navrhuje neorganizovať ZHL st. a ml. žiakov

Uznesenie 3/30

VV BFZ schvaľuje zrušenie ZHL st. a ml. žiakov v súťažnom ročníku 2020-2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Blechu

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhuje p. Jánovi Blechovi strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 4/30

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Jána Blechu

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o odovzdaní lôpt pre kategóriu U8

Informáciu k odovzdávaniu ocenení pre jubilantov

Informáciu k príprave pohára BFZ

Informáciu o priebehu súťaží BFZ

Informáciu k oceneniam BSK

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 19.10.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 21.09.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.29 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.júla 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.29

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.júla 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik,Trnovský, Bóc, Teleky, Príkopa, Cabadajová

Neprítomný: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu DK BFZ k upusteniam disciplinárnych sankcií, udelených v súťažnom ročníku 2019/2020 – p. Bóc

4, Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Farbula

5, Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob k zaradeniu do súťaže BFZ ( PMC2 U9) – p. Jánošík

6, Schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA – p. Jánošík

7, Schválenie žiadosti TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Jánošík

8, Schválenie zmeny modelu súťaže SD3R pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

9, Schválenie žiadostí FK Dúbravka, SFC Kalinkovo, FC IMAS, ŠK Svätý Jur a TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 – p. Jánošík

10,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Štofík

11, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. liga BFZ a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

12,Schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

13, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 – p. Jánošík

14,Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.07.2020 – p. Jánošík

15, Rôzne

16, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/28 ( Termín konferencie BFZ) trvá, Uzn. 2/28 ( zaradenie FC ŠTK Šamorín prípravky) trvá, Uzn. 4/28 ( SDM Domino „B“ do SD3R) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu DK BFZ k upusteniam disciplinárnych sankcií, udelených v súťažnom ročníku 2019/2020

Návrh na schválenie predložil predseda DK BFZ p. Bóc. DK BFZ navrhuje upustiť od trestov pre hráčov, ktorí mali prenesené tresty do jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, ktorý bol predčasne ukončený. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/29

VV BFZ schvaľuje upustenie disciplinárnych sankcií tak, ako boli predložené predsedom DK BFZ p. Bócom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 4: Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III. lige BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula na základe požiadavky vedúceho oddelenia rozhodcovstva SFZ p. Medveďa

Uznesenie 2/29

VV BFZ schvaľuje využitie systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige seniorov BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob k zaradeniu do súťaže BFZ ( PMC2 U9)

Schválenie žiadosti TJ Veľký Grob predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. TJ Veľký Grob má záujem štartovať v súťaži PMC2( U9). S jeho účasťou v súťaži BFZ súhlasí aj materský ObFZ Galanta, ktorý zaslal na sekretariát súhlasné stanovisko VV ObFZ Galanta

Uznesenie 3/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie TJ Veľký Grob do súťaže PMC2 (U9) v súťažnom ročníku 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA

Návrh na schválenie dodatku zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV, že na základe rokovania v externej účtovnej firme boli vyjednané podmienky o vedení účtovníctva pre BFZ spomínanou spoločnosťou na základe podpísaného dodatku k zmluve.

Uznesenie 4/29

VV BFZ schvaľuje dodatok zmluvy medzi BFZ a externou účtovnou firmou PROZUMA tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie žiadosti TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021

Schválenie žiadosti predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. TJ Jarovce požiadali o dodatočné zaradenie do súťaže SZRL,MZRL.

Uznesenie 5/29

VV BFZ schvaľuje žiadosť TJ Jarovce o zaradenie do súťaže SZRL,MZRL v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie zmeny modelu súťaže SD3R pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie zmeny modelu súťaže predložil predseda BFZ p. Jánošík. Model zmeny súťaže je navrhnutý pre 18 družstiev, ktoré by boli rozdelené do 2 skupín s následnou nadstavbou o víťaza resp. zostupujúceho. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/29

VV BFZ neschvaľuje zmenu modelu súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 a ponecháva v platnosti model súťaže v zmysle uznesenia 8/28.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Schválenie žiadostí FK Dúbravka, SFC Kalinkovo, FC IMAS, ŠK Svätý Jur a TJ Jarovce k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021

Bod 9 nebol prerokovaný z dôvodu neschválenia zmeny modelu súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021

K bodu 10: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil p. Štofík, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ. Na základe prihlášok navrhuje ŠTK zaradiť družstvá do súťaží nasledovne:

III. liga Bratislava

 1. TJ Rovinka
 2. SFC Kalinkovo
 3. FK Inter Bratislava
 4. ŠK Báhoň
 5. FK Malacky
 6. ŠK Tomášov
 7. MŠK Senec
 8. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 9. OŠK Dunajská Lužná
 10. PŠC Pezinok
 11. FK Rača Bratislava
 12. FK Slovan Most pri Bratislave
 13. FK Rohožník
 14. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 15. MFK Rusovce
 16. ŠK Bernolákovo

Uznesenie 7/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže III.liga BFZ v znení pripomienok

FC Malacky a ŠK Báhoň – nespĺňa podmienku mládežníckych družstiev. Ukladá ŠTK postupovať v zmysle platných noriem

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

IV.liga Bratislava

 1. FK Lamač
 2. FK Vajnory
 3. TJ Čunovo
 4. SDM Domino
 5. ŠK Závod
 6. ŠK Vrakuňa Bratislava
 7. ŠK Nová Dedinka
 8. CFK Cajla Pezinok
 9. ŠK Svätý Jur
 10. Slovenský Grob
 11. TJ Veľké Leváre
 12. FKM Karlova Ves
 13. OŠK Láb
 14. TJ Záhoran Jakubov
 15. FK Karpaty Limbach
 16. TJ Záhoran Kostolište

Uznesenie 8/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže IV. liga BFZ, tak ako bolo predložené ŠTK BFZ. Družstvo ŠK Nová Dedinka je zaradené podmienečne do odstránenia nedostatkov. VV ukladá ŠTK BFZ požiadať ŠK Nová Dedinka o predloženie dohody o náhradnom ihrisku, ktoré spĺňa podmienky infraštruktúry štadiónov IV.ligy do termínu 31.07.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U19 BFZ

 1. FK Rača Bratislava
 2. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 3. ŠK Bernolákovo
 4. NŠK 1922 Bratislava
 5. OFK Dunajská Lužná
 6. Lokomotíva Devínska Nová Ves
 7. ŠK Žolík Malacky
 8. FC Petržalka „B“
 9. PŠC Pezinok
 10. FC Ružinov Bratislava
 11. FC Zohor
 12. SDM Domino „B“
 13. MŠK Kráľová pri Senci

Uznesenie 9/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže SD3R U19 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U17 BFZ

 1. MFK Záhorská Bystrica
 2. FK Rača Bratislava
 3. ŠKO Miloslavov
 4. FK Dúbravka
 5. FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 6. SDM Domino B
 7. ŠK Vrakuňa Bratislava
 8. FK Vajnory
 9. MŠK Iskra Petržalka
 10. FC Slovan Modra
 11. TJ Záhoran Jakubov
 12. FC IMAS
 13. NŠK 1922 Bratislava
 14. FK Lamač Bratislava
 15. ŠK Žolík Malacky
 16. ŠK Šenkvice
 17. TJ Jarovce Bratislava
 18. FK Inter Bratislava B
 19. PŠC Pezinok
 20. FC Ružinov Bratislava
 21. MŠK Senec B

Uznesenie 10/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže MD3R U17 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U15 / U13 BFZ

 1. PFA ŠTK Šamorín
 2. ŠK Svätý Jur
 3. FK Rača Bratislava
 4. ŠK Vrakuňa Bratislava
 5. ŠK Bernolákovo
 6. MFK Rusovce
 7. FC IMAS
 8. NŠK 1922 Bratislava
 9. FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA
 10. ŠK Žolík Malacky
 11. ŠK Šenkvice
 12. PŠC Pezinok
 13. MŠK Senec
 14. FC Slovan Modra
 15. FC Ružinov Bratislava

Uznesenie 11/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaže SZRL, MZRL pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bolo predložené ŠTK BFZ s prihliadnutím na uznesenie 5/29. 16 účastníkom súťaže bude družstvo TJ Jarovce.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Súťaže prípraviek

Do súťaží prípraviek sa prihlásilo 178 družstiev, ktoré sú rozdelené podľa vekových kategórií od U8 do U11

Súťaž prípravky PMA1, PMB1, PMC1

Skupina A

FKM Devínska Nová Ves

FK Dúbravka

ŠK Vrakuňa

MŠK Iskra Petržalka

ŠK Žolík Malacky

NŠK 1922 Bratislava A

FKP Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

FKM Stupava

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava B ( výnimka hracieho dňa – streda 17.00 UT Mladá Garda )

Skupina B

MŠK Senec

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

TJ Malinovo

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

SFC Kalinkovo

ŠK Atletiko Zálesie

PŠC Pezinok

FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava B

Súťaž prípravky PMA2, PMB2

FK Lamač, TJ Jarovc, PŠC Pezinok B, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná

Súťaž prípravky PMA3 ( ObFZ BA mesto )

Počet prihlásených FK: 5 ( 5 družstiev )

SDM Domino Bratislava B,ŠK Vrakuňa B, MFK Rusovce,TJ Čuňovo, SDM Domino C

Súťaž prípravky PRMA ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK : 14 ( 14 družstiev )

TJ Veľké Leváre, ŠK Závod, ŠK Lozorno, TJ Záhoran Jakubov, ŠK Gajary, FK Jabloňové, FC IMAS, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Láb, FK v Sološnici, ŠK Žolík Malacky B, FC Rohožník, FK Studienka, FC Zohor

Súťaž prípravky PRPK ( okres Pezinok )

ŠK Svätý Jur A, ŠK Svätý Jur B, FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Vištuk, FK Cinemax Doľany, FC Slovan Modra, FC Družstevník Budmerice, ŠK Šenkvice, ŠK Báhoň, CFK Pezinok Cajla, TJ Slovan Viničné, FK Dubová, OŠK Slovenský Grob A, OŠK Slovenský Grob B, FC Slovan Častá

Súťaž prípravky PRSC ( okres Senec )

Senec Footbal Academy, ŠKO Miloslavov, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Nová Dedinka, OŠK Chorvátsky Grob, MŠK Kráľova pri Senci, FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Kaplná, ŠK Tomášov, ŠK Čataj

Súťaž prípravky PMC 2

FK Dúbravka , ŠK Lozorno, FK Borinka, ŠK Gajary, FC Rohožník, ŠK Svätý Jur, FK Karpaty Limbach, FC Slovan Modra, PŠC Pezinok B, ŠKO Miloslavov, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Nová Dedinka, ŠK Igram, MŠK Kráľova pri Senci, OFK Dunajská Lužná, FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Veľký Grob ( ObFZ Galanta )

Prípravka U8 – súťaž PMD

PMD U8 – rozdelenie skupín

Skupina A: ŠK Slovan Bratislava, FC Petržalka, FKM Karlová Ves, FK Inter Bratislava

Skupina B: FK Rača Bratislava, SDM Domino Bratislava, NŠK 1922 Bratislava Lokomotíva Devínska Nová Ves A,

Skupina C: FKP Bratislava, FK Dúbravka, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač

Skupina D: MFK Záhorská Bystrica, Lokomotíva Devínska Nová Ves B, FC IMAS, FKM Stupava A

Skupina E: ŠK Žolík Malacky, TJ Záhoran Kostolište, FC Rohožník, FK Studienka

Skupina F: TJ Záhoran Jakubov, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Plavecký Štvrtok

Skupina G: FK Karpaty Limbach, PŠC Pezinok, TJ Slovan Viničné, OŠK Slovenský Grob

Skupina H: Senec Football Academy, ŠK Igram, ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci

Skupina I: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, FC ŠTK 1914 Šamorín

Skupina J: SFC Kalinkovo A, TJ Rovinka, OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Bernolákovo

Skupina K: FKM Stupava B, SFC Kalinkovo B, ŠK Tomášov, Š.Ú.R

Uznesenie 12/29

VV BFZ schvaľuje zaradenie do súťaží prípraviek tak, ako boli predložené KM BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 11: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. liga BFZ a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na oficiálnu loptu pre súťaže III. ligy a IV. ligy BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p.Farbula. Navrhuje pre obe súťaže ponechať oficiálnu loptu, ktorá bola v súťažnom ročníku 2019/2020, ktorý bol predčasne ukončený.

Uznesenie 13/29

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu pre súťaže III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 zn. ADIDAS Oficial match ball.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 12:Schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil p. Štofík, poverený vedením ŠTK BFZ Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 14/29

VV BFZ schvaľuje textovú časť rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bol predložený p. Štofíkom, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 13: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020

Návrh na schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 predložil predseda BFZ nasledovne:

August – 31.08.2020

September – 21.09.2020

Október – 05.10.2020

November – 09.11.2020

December – 7.12.2020

Uznesenie 15/29

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2020 tak, ako boli predložené predsedom BFZ

August – 31.08.2020

September – 21.09.2020

Október – 05.10.2020

November – 09.11.2020

December – 7.12.2020

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 14: Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 08.07.2020

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ Na základe informácie o nezaradení p. Lônčíka na NL D SFZ predseda KRaD BFZ p. Kružliak reagoval, že KRaD BFZ sa nestotožňuje s rozhodnutím VV SFZ a pokiaľ príde požiadavka zo strany SFZ doplniť na NL delegáta s požadovanou licenciou, navrhne opätovne zaradiť p. Lônčíka na NL D SFZ. Tento návrh bude predložený na schválenie VV BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

K bodu 15 : Rôzne

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal o výnimku pre delegátov pp. Bródyho a Marczella delegovať ich na 1.kolo III. ligy BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Uznesenie 16/29

VV BFZ schvaľuje obsadenie delegátov pp. Bródyho a Marczella na delegovanie v 1.kole III.ligy BFZ súťažného ročníka 2020/2021 na výnimku. Obsadenie je v kompetencii KRaD BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Predseda BFZ navrhol schváliť za predsedu ŠTK BFZ p. Dušana Štofíka, ktorý je poverený vedením ŠTK BFZ

Uznesenie 17/29

VV BFZ schvaľuje p. Dušana Štofíka za predsedu ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie

 • Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch,
 • Informácia k úprave rozpočtu BFZ pre rok 2020
 • Informáciu k zakúpeniu knihy „Slovan do toho“. VV ukladá predsedovi informovať autora, že nebude knihy kupovať.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 31.08.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 13.07.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.28 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 29.júna 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.28

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 29.júna 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Štofík ( v zastúpení p. Richtárika), Farbula

Pozvaní: Richtárik,, Trnovský

Ospravedlnení: Suchý,Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie termínu konania a miesta konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Jánošík

5,Schválenie žiadosti FC ŠTK Šamorín o zaradenie družstiev prípraviek do súťaží BFZ – p. Farbula

6, Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Kružliak

7, Informácia k prihláseným družstvám do súťaží BFZ ( seniori, dorast, žiaci) pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Richtárik

8, Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží – p. Farbula

9, Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží – p. Farbula

10, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika – p. Jánošík

11, Informácia k vzniku brankárskej školy v spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec – p. Farbula

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie žiadostí o zaradenie do súťaží a člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o doplnenie programu o bod: Informácia so zasadnutia mimoriadneho VV SFZ.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body programu , ako navrhli predseda BFZ p. Jánošík a člen VV BFZ p. Lônčík.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 6 Proti: 1 Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26 ( Termín konferencie na neurčito) trvá, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 6/26 ( RT výberu BFZ seniorov – amatérov) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá.Uzn. 3/27 ( TL ) trvá, Uzn. 4/27 ( Štartovný vklad) trvá, Uzn. 5/27 ( Prihlášky do súťaží ) trvá.

K uzneseniu 6/26 VV BFZ posúva termín do 31.3.2021

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie termínu konania a miesta konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Po neuskutočnení sa konferencie BFZ v schválenom návrhu termínu konania v mesiaci apríl 2020 navrhuje termín konania konferencie BFZ na 1.10.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/28

VV BFZ schvaľuje termín a miesto konania konferencie BFZ na 1.10.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK, Sabinovská 16, Bratislava

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 4: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu k hlasovania per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 5: Schválenie žiadosti FC ŠTK Šamorín o zaradenie družstiev prípraviek do súťaží BFZ

Bod programu uviedol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Predložil členom VV BFZ písomnú žiadosť FC ŠTK Šamorín a písomné stanovisko ZsFZ, ktorý súhlasí so zaradením družstiev prípraviek FC ŠTK Šamorín do súťaží BFZ

Uznesenie 2/28

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev FC ŠTK Šamorín do súťaží prípraviek BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/28

VV BFZ schvaľuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bola predložená predsedom KRaD BFZ p. Kružliakom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie žiadostí o zaradenie do súťaží BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že na sekretariát BFZ boli doručené žiadosti o zaradenie družstiev do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021 z FK: ŠK Svätý Jur, SDM Domino, FC Imass, FK Dúbravka, TJ Jarovce a SFC Kalinkovo. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/28

VV BFZ schvaľuje žiadosť SDM Domino k zaradeniu do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021, nakoľko klub SDM Domino je držiteľom licencie ÚTM. Ostatné predložené žiadosti VV BFZ neschvaľuje a odporúča FK zaslať elektronickú prihlášku do spoločnej súťaže IV.liga ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto, ktorá je riadená ObFZ Bratislava – vidiek do termínu 10.07.2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Žiadosť ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie mládežníckych družstiev do súťaží BFZ vo vekových kategóriách U15,U13 a jedná sa o družstvá FC Ružinov a TJ Jarovce. Vedúci sekretár BFZ p. Farbula informoval členov VV BFZ o informácii TJ Jarovce, ktorá bola doručená elektronickou poštou, že napriek žiadosti o zaradenie ich družstiev do súťaží BFZ túto možnosť nevyužijú, nakoľko nesplnia podmienku zaradenia do súťaží vytvorením tzv. „ dvojičky“. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5/28

VV Berie na vedomie žiadosť ObFZ Bratislava – mesto a schvaľuje zaradenie družstva FC Ružinov do súťaže U15,U13 v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Prerokovanie žiadosti ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do regionálnych súťaží

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Žiadosť ObFZ Bratislava – vidiek o zaradenie mládežníckych družstiev do súťaží BFZ vo vekových kategóriách U19 U15,U13 a jedná sa o družstvá FC Slovan Častá do U19 a FC Slovan Modra do súťaží U15 a U13. Na základe informácie predsedu ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxu, že družstvo FC Slovan Častá nemá záujem o zaradenie do regionálnej súťaže bolo po diskusii prijaté uznesenie

Uznesenie 6/28

VV Berie na vedomie žiadosť ObFZ Bratislava – vidiek a schvaľuje zaradenie družstva FC Slovan Modra do súťaže U15,U13 v súťažnom ročníku 2020/2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Informácia k prihláseným družstvám do súťaží BFZ ( seniori, dorast, žiaci) pre súťažný ročník 2020/2021

Informáciu k prihláseným družstvám do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil zástupca ŠTK BFZ p. Štofík. Informoval o počte prihlásených družstvách:

Seniori

III.liga BFZ – 16 účastníkov prihlásených v stanovenom termíne podania prihlášok

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám do súťaže III.liga BFZ bez pripomienok.

IV. liga BFZ – 15 účastníkov prihlásených v stanovenom termíne podania prihlášok.

Uznesenie 7/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii seniorov. V súťaží IV.liga BFZ ukladá ŠTK BFZ osloviť ŠK Nová Dedinka k možnému zaradeniu ich družstva seniorov do súťaže IV.liga BFZ pri splnení podmienok zaradenia do súťaže.

Z: ŠTK BFZ                                                                       T: 06.07.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U19

SD3R – prihlásených 11 družstiev + schválená žiadosť SDM Domino „B“

Uznesenie 8/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii staršieho dorastu. Na základe počtu prihlásených družstiev upravuje počet účastníkov v súťažnom ročníku 2020/2021 na 14. . Ukladá ŠTK BFZ osloviť družstvá zo súťaže IV. liga SD ObFZ Bratislava – vidiek, ktoré sa v predčasne ukončenom súťažnom ročníku 2019/2020 umiestnili do 4.miesta k možnému zaradeniu ich družstiev do súťaže SD3R v súťažnom ročníku 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

U17

MD3R – 21 družstiev

VV berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v súťaži MD3R bez pripomienok

Žiaci

SZRL, MZRL

Prihlásených 13 družstiev + schválené zaradenie družstiev FC Ružinov a FC Slovan Modra. V súťaži bude 15 účastníkov

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prihláseným družstvám v kategórii U15, U13

K bodu 11: Informácia z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ

Informáciu z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík. Informoval o skutočnosti, že materiál k postupom, ktorý vypracoval technický úsek SFZ nebol schválený.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ

K bodu 12: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na sekretariát v písomnej forme list, že sa z pracovných dôvodov vzdáva funkcie predsedu ŠTK BFZ.

Uznesenie 9/28

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzdaniu sa funkcie predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika. Poveruje dočasným vedením ŠTK BFZ p. Dušana Štofíka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 13: Informácia k vzniku brankárskej školy spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec

Informáciu k vzniku brankárskej školy v spolupráci medzi BFZ a MŠK Senec podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzniku brankárskej školy v spolupráci BFZ a MŠK Senec.

K bodu 13 : Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie

 • Informáciu k zmenám matričných úkonov v ISSF systéme

 • Informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2020/2021

 • Informáciu k personálnej zmene na BFZ od 1.7.2020

 • Informáciu k novelizácii RaPP SFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.07.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 29.06.2020   Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.27 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.mája 2020 v Senci, NTC Senec

Zápisnica č.27

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.mája 2020 v Senci, NTC Senec, Zasadačka MŠK Senec

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Príkopa, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc, Trnovský, Jakubec

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Farbula

4, Schválenie návrhu predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zrušenia medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020 – p. Jánošík

6, Schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Richtárik

7, Schválenie návrhu opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

8, Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021- p. Richtárik

9, Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Kružliak požiadal prítomných členov VV BFZ o doplnenie program zasadnutia o bod: Schválenie doplnenia nominačnej listiny R SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021. Navrhol zaradiť tento bod ako bod 10 a potom pokračovať daľej.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý s doplnením o bod programu , ako navrhol člen VV BFZ p. Kružliak

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26 ( Termín konferencie na neurčito) trvá, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 6/26 ( RT výberu BFZ seniorov – amatérov) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu k hlasovania per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Schválenie návrhu predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020

Návrh na schválenie zakázania a predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 predložil predseda BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 1/27

VV BFZ schvaľuje zakázanie a predčasné ukončenie súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách v súťažnom ročníku 2019/2020. Schvaľuje tabuľky jednotlivých súťaží v takej podobe, ako boli pred jej prerušením. Výsledky všetkých súťaží BFZ zostávajú v platnosti a neodohrané stretnutia sa rušia. Individuálne štatistiky ako aj tresty všetkých hráčov, hráčok a klubov zostávajú v platnosti.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Schválenie návrhu zrušenia medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020

Návrh na zrušenie medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020 predložil predseda BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 2/27

VV BFZ schvaľuje zrušenie konania medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 3/27

VV BFZ schvaľuje TL pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bola predložená predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom. Zmena môže nastať v prípade, že štátne orgány rozhodnú v prípade opatrení ohľadne koronavírusu inak.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie návrhu opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje znížiť výšku štartovného vkladu do spomínaných súťaží a nezakúpiť lopty pre súťažné stretnutia v spomínaných súťažiach. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/27

VV BFZ schvaľuje opatrenia zo strany BFZ pre FK III. a IV. ligy BFZ na súťažný ročník 2020/2021: Zápočtom bude znížený štartovný vklad v súťaži III. liga z 650€ na 350€, v súťaži IV. liga zo 450€ na 250€.Nové lopty pre súťažný ročník 2020/2021 sa kupovať nebudú a stretnutia seniorov sa budú hrať s loptami, ktoré boli v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje termín podania prihlášok do 25.6.2020 výlučne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému vo vekových kategóriách seniorov, dorastu a žiakov a do súťaží prípraviek do 10.07.2020 Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 5/27

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 do 26.6.2020 výlučne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému vo vekových kategóriách seniorov, dorastu a žiakov a do 10.7.2020 do súťaží prípraviek.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára

Návrh na schválenie udelenia ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 6/27

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi doručiť schválený návrh na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ       T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie dopnenia nominačnej listiny R SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie doplnenia NL R SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil na základe požiadavky KRaD SFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje doplniť na NL SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 rozhodcu p. Mateja Choreňa. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 7/27

VV BFZ schvaľuje rozhodcu p. Mateja Choreňa na doplnenie NL R SFZ pre súťažný ročník 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 11 : Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie

 • Informáciu o zaradení MŠK Senec ako čakateľa ÚTM
 • Informáciu k správe auditora
 • Informáciu k zmene termínu konania konferencie,
 • Informáciu k ponuke knižnej publikácie SLOVAN DO TOHO bez prijatých opatrení
 • Informáciu o pripravovanej trojstrannej zmluve medzi BFZ – AR BFZ – Futbalservis

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 22.06.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Senec, 25.05.2020                           Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.26 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.marca 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.26

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.marca 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Pálenčík, Medveď, Trnovský, Štofík ( v zastúpení ŠTK BFZ),

Ospravedlnení: Suchý, Richtárik, Jakubec

PROGRAM:

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu

2, Kontrola plnenia uznesení

3, Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige BFZ ( jarná časť s. r. 2019/2020)

4, Schválenie žiadosti AR BFZ

5, Schválenie návrhu na ocenenie BFZ

6, Schválenie doplnenia stanov BFZ

7, Schválenie ukončenia  RT výberu BFZ seniorov amatérov

8, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2019

9, Informácia k ZT seniorov a dorastu

10, Informácia z konferencie SFZ

11, Rôzne

12,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o preformulovanie bodu 4 na Informáciu k AR BFZ. Vedúci sekretár  BFZ požiadal prítomných členov VV BFZ o doplnenie programu zasadnutia a zaradenie ako  bod 5: Návrh na odloženie súťaží BFZ z dôvodu prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý na preformulovanie  členom VV BFZ p. Lônčíkom a  s doplnením o bod programu , ako navrhol vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá,, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/25 splnené, Uzn. 2/25 trvá ( Auditor BFZ), Uzn. 3/25 splnené, Uzn. 4/25 splnené, Uzn. 5/25 ( Súťaže II.liga SD,MD SFZ), Uzn. 6/25 ( program konferencie BFZ  ) trvá.

Členovia VV BFZ diskutovali k uzn. 2/23 termínu konania konferencie BFZ na základe vývoja situácie ohľadne prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/26

VV BFZ presúva termín konferencie BFZ, ktorá sa mala konať dňa 02.04.2020 na neurčito.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3:  Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige BFZ ( jarná časť s. r. 2019/2020).

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo GS SFZ p. Pálenčíkovi a zástupcovi SFZ p. Medveďovi, ktorí vysvetlili členom VV BFZ aplikovanie systému VAR do praxe a s ním spojené umožnenie využitia systému VAR.

Uznesenie 2/26

VV BFZ schvaľuje využitie systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige seniorov BFZ počas jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Informácia k  žiadosti AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k AR BFZ predniesol  členom VV BFZ zástupca AR BFZ p. Štofík.

VV BFZ berie na vedomie a podporuje žiadosť AR BFZ. Po schválení nových stanov BFZ na konferencii BFZ odporúča prijať AR BFZ za pridruženého člena BFZ.

K bodu 5: Návrh na odloženie súťaží BFZ z dôvodu prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Návrh na odloženie súťaží predložil vedúci sekretár BFZ. Informoval členov VV BFZ o aktuálnej situácii a nariadení samospráv obcí, miest Bratislavského kraja a mestských častí hl. mesta SR Bratislavy ohľadne prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Uznesenie 3/26

VV BFZ schvaľuje nariadenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu a ním spojené spôsobenie vírusového ochorenia COVID – 19 od 9.3.2020 po dobu 14 dní.

Ruší všetky futbalové stretnutia vo všetkých vekových kategóriách od 09.03.2020 po dobu 14 dní.

Do odvolania ruší úradné hodiny sekretariátu BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ alebo predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 6:Schválenie návrhu na ocenenie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol schváliť jubilantov, nahlásených na ocenenie pri príležitostí ich životných jubileí. Členovia VV BFZ navrhli posunúť termín nahlásenia jubilantov do 31.03.2020

Ľudovít Horník 80 rokov

Alexander Ležovič 75 rokov

Jozef Minarovič 75 rokov

Ján Švehlík 70 rokov

Rudolf Líška 70 rokov

Adrián Darlea 65 rokov

Anton Valovič 60 rokov

Ľubomír Suchý 60 rokov

Ivan Kružliak st. 60 rokov

Ján Sloboda 50 rokov

Juraj Pinček 50 rokov

Patrik Vnuk 50 rokov

Jozef Keller 50 rokov

Uznesenie 4/26

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenia BFZ tak, ako bol predložený predsedom BFZ Schvaľuje termín doplnenia nahlásenia jubilantov do 31.03.2020.

Ľudovít Horník 80 rokov

Alexander Ležovič 75 rokov

Jozef Minarovič 75 rokov

Ján Švehlík 70 rokov

Rudolf Líška 70 rokov

Adrián Darlea 65 rokov

Anton Valovič 60 rokov

Ľubomír Suchý 60 rokov

Ivan Kružliak st. 60 rokov

Ján Sloboda 50 rokov

Juraj Pinček 50 rokov

Patrik Vnuk 50 rokov

Jozef Keller 50 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie doplnenia stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil schválenie doplnenie stanov BFZ o pripomienky ObFZ Bratislava – mesto a LPK BFZ. Po diskusii členov VV BFZ sa riešenie doplnenia stanov BFZ odkladá do najbližšieho zasadnutia VV BFZ.

Uznesenie 5/26

VV BFZ odkladá riešenie doplnenia stanov BFZ do najbližšieho zasadnutia VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8:Schválenie ukončenia RT výberu BFZ seniorov amatérov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil členom VV BFZ návrh na ukončenie  RT výberu BFZ seniorov amatérov

Uznesenie 6 /26

VV BFZ schvaľuje ukončenie  členov RT výberu BFZ seniorov amatérov. Ukladá predsedovi BFZ osloviť nového trénera, ktorý by zostavil nový RT výberu BFZ seniorov amatérov.

Z: Predseda BFZ                                                                T: 30.04.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Informácia o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi ekonomickej komisie p. Trnovskému, ktorý informoval členov VV BFZ o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 7 /26

VV BFZ berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2019. Odporúča delegátom konferencie schváliť správu o hospodárení za rok 2019

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10 : Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval členov VV BFZ o priebehu, výsledkoch  a víťazoch ZT v oboch kategóriách

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT BFZ seniorov a dorastu

K bodu 11 : Informácia z konferencie SFZ

Informáciu z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o priebehu a prijatých uzneseniach na konferencii SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ.

K bodu 12 : Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Návrh Termínovej listiny súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021
 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o zimných doškoľovacích seminároch R a D BFZ
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ o zmenách štatutárnych zástupcoch v kluboch, ktoré boli doručené na sekretariát BFZ

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 09.03.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.25 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.25

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

4, Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play – p. Jámošík

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ – p. Kružliak

7, Informácia o konaní konferencie SFZ – p. Lônčík

8, Schválenie programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o schválenie programu zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje schváliť ukončenie zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Qaulity Invest.

Uznesenie 1/25

VV BFZ schvaľuje ukončenie zmluvy o reklame a propagácií č.2/2019 medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest ku dňu 10.02.2020 v zmysle čl. IV, bod 1 c predmetnej zmluvy.. Ukladá vedúcemu sekretárovi informovať spoločnosť Quality Invest doporučenou poštou o ukončení zmluvy a vysporiadať finančné prostriedky, prijaté na účet BFZ od spoločnosti Quality Invest do 24.02.2020.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                      T. Uvedené v uzneseniach

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4:   Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 2/25

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5:  Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play a zlatého  odznaku SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe návrhu ObFZ Bratislava – mesto navrhuje p. Ivana Hrdličku ako laureáta na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka a návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Antona Valoviča pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 3/25

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny fair – play MUDr.Ivana Chodáka pre p. Ivana Hrdličku a udelenie zlatého  odznaku SFZ p. Antonovi Valovičovi.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KRaD BFZ p. Kružliakovi, ktorý informoval, že KRaD BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 p. Jozefa Pavlíka

Uznesenie 4/25

VV BFZ schvaľuje zaradenie p. Jozefa Pavlíka na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Informácia o konaní konferencie SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi VV BFZ p. Lônčíkovi, ktorý informoval o programe konferencie SFZ, ktorý schválil VV SFZ a je v ňom bod programu Schválenie reorganizácie súťaže 2.ligy SMD západ a východ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5 /25

VV BFZ navrhuje ponechať štruktúru súťaže 2.ligy SMD západ a východ tak, ako sú v súčasnej podobe. Ukladá predsedovi BFZ predniesť argumenty k danej súťaži na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

Z: Predseda BFZ                                                          T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o návrhu programu konferencie BFZ

Uznesenie 6 /25

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9: Rôzne

Na základe pripomienok k stanovám BFZ vyzval predseda BFZ členov VV BFZ, aby prípadné pripomienky zaslali elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ do termínu 15.02.2020.

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k dodatku zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu o MHT Attract Kerobaj cup 2020
 • Informáciu k priebehu ZHL starších a mladších žiakov o pohár BSK
 • Informáciu k priebehu ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.03..2020 o 17:30 v sídle BFZ.

Bratislava, 10.02.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.24 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.24

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Havrila, Popelár( obaja Quality Invest), Surmajová, Jakubec, Zástupcovia AR BFZ

Ospravedlnení: Suchý,Surmajová

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k vzniku AR BFZ – Zástupcovia AR BFZ

4, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu stanov BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

7, Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla – p. Farbula

8, Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ – p. Farbula

9, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi – p. Jánošík

10, Informácia k príprave ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Informácia z VV SFZ

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o zmenu programu zasadnutia : bod 5 zaradiť ako bod 3 a bod 3 zaradiť ako bod 5 a na základe doručenia žiadosti FK Dúbravka navrhol zaradiť ako bod 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o vrátenie udelenej pokuty.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenou  tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie návrhu stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi LPK BFZ p. Jakubec, ktorý informoval členov BFZ o novelizácii stanov BFZ v súlade so stanovami SFZ a  zákonom o športe.

Uznesenie 1/24

VV BFZ súhlasí s návrhom stanov BFZ tak, ako ich vypracovala pracovná skupina. Odporúča delegátom konferencie BFZ na najbližšej konferencii BFZ schváliť stanovy BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 1

K bodu 4:  Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod 4 prekladá na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2020.

K bodu 5: Informácia k vzniku AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na zasadnutí privítal zástupcov novovzniknutej AR BFZ ppp. Bláhu, Čižmára a Štofíka. Pán Bláha ako predseda prípravného výboru AR BFZ  informoval, že AR BFZ vznikla dňa 30.12.2019 riadnym zaregistrovaním stanov. Na seminári R bude valné zhromaždenie, kde budú zvolené jednotlivé orgány.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o založení AR BFZ.

K bodu 6:  Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020. Poznamenal, že rozpočet BFZ na rok 2020 je vyvážený a postavený reálne.

Uznesenie 2/24

VV BFZ súhlasí s  návrhom rozpočtu BFZ pre rok 2020 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2020.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členom VV BFZ predložil cenové ponuky na odpredaj služobného motorového vozidla a zakúpenie nového vozidla. Tieto ponuky boli vypracované na základe aktuálneho stavu služobného vozidla a zvýhodnenej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Uznesenie 3 /24

VV BFZ schvaľuje odpredaj služobného vozidla BFZ a zakúpenie nového vozidla na základe predloženej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Predaj a zakúpenie vozidla nebol schválený

K bodu 8 : Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o úpravách odmien pre R a D BFZ.

Uznesenie 4 /24

VV BFZ schvaľuje úpravy odmien R a D BFZ v súťažiach BFZ tak, ako boli predložené vedúcim sekretárom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9:  Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje schváliť ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovíta Horníka.

Uznesenie 5 /24

VV BFZ schvaľuje navrhnúť na schválenie udelenie strieborného odznaku SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že FK Dúbravka požiadal listom o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019

Uznesenie 6/24

VV Schvaľuje žiadosť FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Žiadosť nebola schválená

K bodu 11: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu podal členom VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval, že v kategórii seniorov bolo miesto družstva Tomášikova zaradené družstvo Lokomotíva D.N.Ves. V kategórii seniorov je zaradených 16 družstiev a v kategórii dorastu je zaradených 8 družstiev.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 12: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV BFZ.

K bodu 13: Rôzne

Predseda BFZ predložil žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ  výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA Hat Trick V za Bratislavský futbalový zväz.

Uznesenie 7/24

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA HatTrick V za Bratislavský futbalový zväz.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Predseda BFZ požiadal zástupcov ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v roku 2019 dožili životného jubilea, aby ich nahlásili na sekretariát BFZ do 29.2.2020.

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu k návrhom vybudovania sídla BFZ
 • Informáciu z galavečera BFZ
 • Prípravu MHT Attract Kerobaj 2020
 • Informáciu o príprave nových súťaží SFZ
 • Informáciu o priebehu ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.02.2020 o 14:00 v reštaurácii LOKO Pub v Bratislave.

Bratislava, 13.01.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.23 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.23

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,  Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Badinský, Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala

Ospravedlnení: Suchý, Paška

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 – p. Jánošík

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

5, Schválenie termínu konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019 – p.Jánošík

7, Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ – p. Richtárik

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia k ZHL st. a ml. žiakov – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 3 : Informácia o zakladaní AR BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 7/22( Galavečer BFZ) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o zakladaní AR BFZ

Informáciu o zakladaní AR BFZ predniesli členom VV BFZ zástupcovia R BFZ pp. Bláha a Hajnala,VV BFZ berie na vedomie informáciu pp. Bláhu a Hajnalu o zakladaní AR BFZ.

Poveruje predsedu BFZ rokovať so spoločnosťou Quality Invest o ukončení zmluvy o reklame a propagácii č.2/2019.

T: 15.12.2019                                                            Z: Predseda BFZ ,predseda KRaD BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020

Návrh na schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 predložil členom VV BFZ predseda BFZ p. Jánošík nasledovne:

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Uznesenie 1/23

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ a návrh rozpočtu BFZ na rok 2020 predložil členom VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020.

K bodu 6:  Schválenie termínu konferencie BFZ

Návrh na schválenie termínu konferencie BFZ predložil predseda BFZ. Termín konania konferencie BFZ 18.3.2020 o 18:00 v rokovacej sále BSK. Po diskusii, aby sa termín konferencie uskutočnil až po vypracovaní účtovnej závierky začiatkom mesiaca apríl 2020 bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/23

VV BFZ schvaľuje termín konferencie BFZ na deň  02.04.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK.

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: , Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019

Informáciu o hlasovaní k 11-ke roka 2019 BFZ v kategórii seniorov predložil členom VV BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že hlasovania sa okrem 1 klubu zúčastnili všetky FK , pôsobiace v TIPOS III. lige, daľej hlasovali všetci členovia VV BFZ, 3 zástupcovia TKM BFZ a 3 zástupcovia KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu k 11-ke roka BFZ 2019.

K bodu 8: Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ

Informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 bez pripomienok

K bodu 9:  Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval o počte prihlásených družstiev, 8 v kategórii dorastu a 16 v kategórii seniorov. Informoval, že  po termíne podania prihlášok sa prihlásili ešte družstvá FK Lamač a TJ Malinovo. Po diskusii ukladá predsedovi ŠTK BFZ zaradiť družstvá FK Lamač a TJ Malinovo do ZT seniorov s počtom druždtiev 18 a vytvoriť 3 skupiny po 6 družstiev.

T: 15.12.2019                                             Z: Predseda ŠTK BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Informácia k ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k ZHL st. a ml. žiakov predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o počte prihlásených družstiev – 14 v kategórii st. žiakov a 24 v kategórii ml. žiakov, ktoré sú rozdelené do skupín.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZHL st. a ml. žiakov

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ sa zaoberal listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš. BFZ nieje kompetentný rozhodovať o zaradení  družstvá do súťaží, riadených ObFZ Bratislava – vidiek.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš.

T: 15.12.2019                                  Z: Vedúci sekretár BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o výsledkoch medzinárodného turnaja Bratislava cup 2019
 • Informáciu o stretnutí so zástupcami FK, ktorým boli schválené finančné prostriedky v rámci projektu podpory futbalovej infraštruktúry.

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.01.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.12.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.22 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.22

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Špaček, Bóc

Ospravedlnení: Badinský, Suchý, Špaček

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce – p. Bóc

4, Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK – p. Jánošík

5, Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka – p. Špaček

6, Schválenie návrhu na ocenenie – p. Jánošík

7, Schválenie organizovania galavečera BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 – p. Jánošík

9, Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 9 : Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ a bod 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 2/21 ( prihlášky do ZT ) trvá, Uzn. 3/21 ( štartovný vklad ) trvá, Uzn. 4/21 ( Prihlášky do ZHL žiakov) trvá

K uzneseniu 4/21 VV BFZ mení termín podania prihlášok do ZHL st. a ml. žiakov z pôvodne schváleného 31.10.2019 do termínu 10.11.2019

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3: Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce

Informáciu o udelených trestoch zo strany DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná, klubu a predsedovi MFK Rusovce podal členom VV BFZ predseda DK BFZ p. Bóc.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu DK BFZ k udeleným trestom.

K bodu 4:  Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK

Návrh na schválenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK predložil predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Uznesenie 1 / 22

VV BFZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie štartovného vkladu klubu FK Dúbravka v plnej sume 450€.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2 / 22

VV BFZ schvaľuje vrátenie štartovného vkladu vo IV.lige BFZ voči  FK Dúbravka  v súťažnom ročníku 2019/202 v plnej sume 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie uloženej pokuty  klubu FK Dúbravka v plnej sume 800€ za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Po diskusii, v ktorej bolo viac návrhov, boli prijaté uznesenia

Uznesenie 3 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie uloženej pokuty vo výške  800€ voči  FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 1  Proti:  4    Zdržal sa: 2

Predseda BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 200€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 4 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 200€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Predseda KRaD BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 400€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 5 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 400€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Uznesenia 3,4 a 5 neboli schválené

K bodu 6: Schválenie návrhu na ocenenie

Schválenie návrhu na ocenenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje udeliť zlatý odznak SFZ p. Viliamovi Luknárovi, dlhoročnému pracovníkovi pri vzdelávaní trénerov.

Uznesenie 6 / 22

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Viliamovi Luknárovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie organizovania galavečera BFZ 

Návrh na schválenie organizovania galavečera BFZ  predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. V divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

Uznesenie 7 / 22

VV BFZ schvaľuje organizovanie galavečera BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8:  Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019

Návrh na schválenie k hlasovaniu 11-ky roka BFZ za rok 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol zmenu hlasovania oproti minulým rokom, keď sa do hlasovania veľmi málo zapojili zástupcovia FK IV.ligy BFZ, preto by hlasovanie malo nasledovnú podobu:

8 členov VV BFZ

3 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

16 zástupcov TIPOS III.ligy BFZ

Spolu 30 hlasujúcich, termín hlasovania do 21.11.2019

Uznesenie 8 / 22

VV BFZ schvaľuje termín hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 do 21.11.2019 a počet hlasujúcich tak ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa:0

K bodu 9: Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ

Návrh na schválenie predložil na základe žiadosti MŠK Senec predseda BFZ p. Jánošík. MŠK Senec požiadal o doporučenie zaradenia do programu Útvaru talentovej mládeže, nakoľko disponuje 13 mládežníckymi družstvami

Uznesenie 9 / 22

VV BFZ schvaľuje odporučenie na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa:

K bodu 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

Informáciu k hlasovaniu per rollam predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k návrhu prerozdelenia  finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam

K bodu 11: Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

K bodu 12: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch
 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2019
 • Informáciu k pracovnému stretnutiu predsedov RFZ v B. Bystrici
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.12.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

 

Bratislava, 04.11.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.21 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 7. októbra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.21

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 7. októbra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní:Richtárik, Trnovský, Marko

Ospravedlnený: Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Vyhodnotenie  výberu BFZ seniorov na Regions cupe 2019 – p. Marko, p. Richtárik

4, Schválenie návrhu úpravy zostupu v súťažiach IV.liga BFZ a III.liga SD U19 BFZ – p. Richtárik

5, Schválenie termínu podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

6, Schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov .- p. Príkopa

7, Informácia k výzve SFZ k projektu futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

8, Informácia z VV SFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ požiadal o zmenu bodov programu. Bod 3 zaradiť ako bod 2 a bod 2 ako bod 3 a bod 4 vynechať s programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s požiadavkou predsedu BFZ k zmene bodov programu 2 a 3

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Vyhodnotenie  výberu BFZ seniorov na Regions cupe 2019

Na zasadnutie bol prizvaný a dostavil sa tréner výberu BFZ seniorov – amatérov, ktorý vyhodnotil účinkovanie spomínaného výberu na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov Regions cup 2019, kde výber BFZ obsadil konečné 3.miesto a nepostúpil do kvalifikácie o postup na ME seniorov – amatérov.

VV BFZ berie na vedomie informáciu trénera výberu BFZ seniorov – amatérov k účasti na regionálnom turnaji Regions cup 2019.

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uznesenie 2/20 ( Ocenenia SFZ schválené), Predseda BFZ podal informáciu k príprave budovania sídla BFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a k novelizácii stanov príjme uznesenie

Uznesenie 1/21

VV BFZ schvaľuje  termín pripomienkovania novelizácie stanov BFZ zo strany členov VV BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek pracovnej skupine do 30.11.2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4:  Schválenie termínu podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK predložil návrh na schválenie podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu do termínu do 15.11.2019

Uznesenie 2/21

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do ZT seniorov a dorastu do 15.11.2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/21

VV BFZ schvaľuje výšku štartovného poplatku za účasť v ZT seniorov 550€ a ZT dorast 200€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5 :  Schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov predložil v zastúpení KM BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. KM navrhuje termín podania prihlášok do 30.10.2019

Uznesenie 4/21

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do ZHL starších a mladších žiakov do 30.10.2019 prostredníctvom elektronickej prihlášky do súťaží cez ISSF systém. Štartovný vklad do ZHL schvaľuje na 100€ za družstvo

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6 : Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry podal predseda BFZ. Informoval členov VV o podmienkach zaradenia do projektu a tiež o termíne podania zaradenia do projektu. Do 21.10.2019 je potrebné predložiť návrh prerozdelenia zo strany ObFZ na BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Ukladá podpredsedom BFZ predložiť návrhy prerozdelenia finančných prostriedkov zo strany ObFZ na sekretariát BFZ do 21.10.2019

T: 21.10.2019                                                                      Z: Podpredsedovia BFZ

K bodu 7: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

K bodu 8 : Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Email p. Mariána Vašša predsedovi ŠTK BFZ

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k semináru šport a právo

Informáciu k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ, vedenia BFZ so zástupcami FK ObFZ BA – mesto.

Informáciu k výjazdu na kvalifikačnom stretnutí Maďarsko – Slovensko

Informáciu k príprave galavečera BFZ dňa 14.12.2019

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 04.11.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 07.10.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.20 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2. septembra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.20

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2. septembra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní:Richtárik, Trnovský, Tarkovič, Hasprún, Vilčinský, Surmajová, Jakubec

Ospravedlnení: Paška, Ferik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia o licenčnom systéme SFZ a udeľovaní štatútu FA a ÚTM – p. Tarkovič, Hasprún

4, Informácia k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora za rok 2018 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhov na ocenenie -p. Jánošík

6,Informácia k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek – p. Jánošík

7,Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

8,Informácia k príprave Galavečera BFZ – p. Jánošík

10, Záver

9, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Predseda BFZ požiadal o zmenu bodov programu. Bod 3 zaradiť ako bod 2 a bod 2 ako bod 3

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s požiadavkou predsedu BFZ k zmene bodov programu.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia o licenčnom systéme SFZ a udeľovaní štatútu FA a ÚTM

Na zasadnutie bol prizvaný a dostavil sa technický riaditeľ SFZ p. Tarkovič spoločne s managerom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ p. Hasprúnom a regionálnym trénerom SFZ za BFZ p. Vilčinským. Informovali o licenčnom systéme SFZ a tiež o podmienkach udelenia štatútu FA a ÚTM.

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Novelizácia stanov BFZ (trvá), Sídlo BFZ

Informáciu pilotného návrhu stanov BFZ podala p. Surmajová. Požiadala členov VV BFZ aby sa s predloženým návrhom oboznámili a prípadné pripomienky zaslali pracovnej skupine.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k novelizácii stanov BFZ.

Členovia pracovnej skupiny požiadali o pripomienkovanie pilotného návrhu stanov BFZ zo strany členov BFZ do najbližšieho zasadnutia VV

Z:Členovia VV BFZ                                                             T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

Informáciu k výstavbe sídla BFZ a ihriska s umelou trávou podal predseda BFZ a predseda EK BFZ p. Trnovský. Predseda BFZ požiadal členov VV BFZ o schválenie zámeru k výstavbe sídla BFZ a ihriska s umelou trávou.

Uznesenie 1 /20

VV BFZ schvaľuje zámer riešenia budúceho  sídla BFZ a ihriska s umelou trávou v areáli gymnázia I.Horvátha.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora za rok 2018

Informáciu k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora podal predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vypracovanej účtovnej závierke BFZ a správe auditora za rok 2018. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť vypracovanú účtovnú závierku BFZ a správu auditora za rok 2018 na najbližšej konferencii BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schvaľovanie návrhov na ocenenie

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že na sekretariát BFZ boli doručené návrhy na ocenenie odznakmi SFZ pre činovníkov, ktorý sa v roku 2019 dožívajú významných životných jubileí

Ing. Ľubomír Suchý – 60 rokov– zlatý odznak SFZ

Ivan Kružliak st. – 60 rokov – strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa – 55 rokov – strieborný odznak SFZ

Ing. Kamil Kyselica – 60 rokov – bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič – 50 rokov – bronzový odznak SFZ

Uznesenie 2 / 20

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať schválený návrh na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Ing. Ľubomír Suchý – 60 rokov– zlatý odznak SFZ

Ivan Kružliak st. – 60 rokov – strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa – 55 rokov – strieborný odznak SFZ

Ing. Kamil Kyselica – 60 rokov – bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič – 50 rokov – bronzový odznak SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 5 Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 6:  Informácia k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že ho požiadal prezident SFZ o stretnutie so zástupcami FK na území BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, na ktorých chce osobne informovať o situácii v Slovenskom futbale, pripravovaných projektoch a pod.

Stretnutie na území ObFZ Bratislava – mesto 24.09.2019 o 18:30 hod. V KD Ružinov

Stretnutie na území ObFZ Bratislava – vidiek  8.10.2019 o 18:30 hod. V Pezinku

VV BFZ berie na vedomie informáciu k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.

K bodu 7: Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry podal predseda BFZ. Informoval členov VV o podmienkach zaradenia do projektu a tiež o termíne podania zaradenia do projektu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

K bodu 8: Informácia k príprave Galavečera BFZ

Informáciu k príprave Galavečera BFZ podal predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave galavečera BFZ

K bodu 9: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu k pripravovanému odbornému semináru „Šport a právo“ dňa 26.9.2019 o 13:00 hod.

Informáciu o výsledkoch výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k výjazdu na kvalifikačné stretnutie reprezentácie SR Maďarsko – Slovensko dňa 9.9.2019

Informáciu k organizácii poháru BFZ. Termín podania prihlášok je 22.09.2019

Informáciu k súťažiam, riadených ŠTK BFZ, ktorú podal predseda ŠTK BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.10.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.09.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.19 Zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ, konaného dňa 21.augusta v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.19

Zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ, konaného dňa 21.augusta v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kovačič, Kružliak, Paška, Ferik,Farbula, Králik ( v.z Richtárika)

Pozvaný: Richtárik

Ospravedlnení: Richtárik, Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie

2, Informácia k hlasovaniu per rollam

3, Rôzne

4, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ p. Kružliak požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body: Schválenie zmeny vekových limitov pre R a D BFZ ako bod 3 a schválenie doplnenia NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 ako bod 4.

VV BFZ schvaľuje návrh programu tak, ako bol doplnený členom VV BFZ p. Kružliakom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia k hlasovaniu per rollam

Informáciu k hlasovaniu per rollam predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Prvé hlasovanie k udeleniu výnimky pre FK Dúbravka nebolo schválené. Druhé hlasovanie k zmene NL delegátov pre súťažný ročník 2019/2020 bolo schválené.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu  per rollam k udeleniu výnimky FK Dúbravka

Po diskusii k zmene NL delegátov pre súťažný ročník 2019/2020 bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 1/19

VV BFZ pozmeňuje uznesenie 2/18 v súlade s hlasovaním per rollam

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7 Proti:  1   Zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie zmeny vekových limitov R a D BFZ

Návrh na zmeny vekových limitov predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak

Uznesenie 2/19

VV BFZ schvaľuje zmeny vekových limitov R a D BFZ s účinnosťou dňom schválenia

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie doplnenia NL D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Predseda KRaD BFZ predložil návrh na doplnenie NL delegátov BFZ o pp. Antona Hájeka a Martina Viciana.

Uznesenie 3/19

VV BFZ schvaľuje pp. Antona Hájeka a Martina Viciana na NL D pre súťažný ročník 2019/2020 s účinnosťou dňom schválenia.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Rôzne

VV berie na vedomie žiadosť  FK Dúbravka k anulovaniu zaradenia do súťaží IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 bez prijatých záverov a ponecháva v platnosti prijaté uznesenie.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.09.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 21.08.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.18 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.18

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8. júla v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa ( po bod 8), Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Salenka, Keller

Ospravedlnený: Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Keller

4,Schválenie realizačných tímov výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020 – p.Salenka

5, Schválenie zmluvy o reklame medzi BFZ a  Quality Invest – p. Farbula

6, Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 – p. Richtárik

7, Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie žiadosti FC Petržalka o zaradenie „B“ družstva dorastu U19 do súťaže SD3R  – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

10, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

11, Informácia z konferencie SFZ zo dňa 27.6.2019 – p. Jánošík

12, Informácia z VV SFZ zo dňa 18.06.2018 – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ navrhol pozmeniť poradie bodov programu zasadnutia v poradí : bod 9 ako bod 8, bod 7 ako bod 9 a bod 8 ako bod 7

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ a pozmenený členom VV BFZ p. Lônčíkom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ),

Člen VV BFZ p. Lônčík navrhol, aby informácia k dohode bola na zasadnutie predložená až po prerokovaní a nemusí byť evidovaná v uzneseniach. Predseda BFZ podal informáciu k novelizácii stanov BFZ, ktorí pripravuje pracovná skupina a pracovná verzia by mala byť predložená na zasadnutie VV BFZ v mesiaci september. Dalej informoval o rokovaniach ohľadne výstavby sídla BFZ s ihriskom s UT.

Uznesenie 1/18

VV BFZ schvaľuje kontrolu plnenia uznesení s vypustením  bodu k spolupráci medzi BFZ a OZ Futbalistky.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p.Kellerovi, ktorý na zasadnutí zastupoval predsedu KRaD BFGZ p. Kružliaka. P. Keller informoval o návrhu nominačných listín RaD BFZ na súťažný ročník 2019/2020.

Rozhodcovia S3BA:

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Martin Hajnala, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Matej Choreň, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Kristián Kakaščik, Milan Kardelis, Dušan Klúčik, Mária Krčová, Miloš Lalo, Lukáš Lauer, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Gabriela Matejová, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Ľuboslav Polakovič, Tomáš Ralbovský, Tomáš Srna, Lukáš Tománek, Marián Vašš, Martin Vician, Michal Volek.

Rozhodcovia S4BA:

Milan Brody, Marcel Dúbravec, Marek Farkaš, Marian Fischer, Rastislav Hádek, Kristián Chrupka, Andrej Gosiorovský, Daniel Kožuch, Marianna Orlíková, Pavol Piatka, Marko Polák, Lukáš Sabela, Karol Samko, Peter Szakáll, Rastislav Tanglmayer, Štefan Tramita, Marek Uram,Juraj Valko, Andrej Vanek, Štefan Vasilenko.

Rozhodcovia zaradení podmienečne:

Peter Budáč, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Lukáš Lomňančík, Dušan Olša, James Triskal.

Delegáti S3BA:

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Tomáš Mókoš, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Michal Perašín, Juraj Pinček, Pavel Príkopa, Miroslav Truchlý.

Delegáti S4BA:

Alojz Banič, Milan Brody, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Jozef Hlavenka, Martin Kroneraff, Alexander Marczell, Radovan Pavlík, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Patrik Vnuk.

Po diskusii členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/18

VV BFZ schvaľuje nominačné listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 so zmenou voči návrhu KRaD BFZ tak, že p. Alexander Schmidt bude zaradený medzi D III.ligy. BFZ.

Rozhodcovia S3BA:

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Martin Hajnala, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Matej Choreň, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Kristián Kakaščik, Milan Kardelis, Dušan Klúčik, Mária Krčová, Miloš Lalo, Lukáš Lauer, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Gabriela Matejová, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Ľuboslav Polakovič, Tomáš Ralbovský, Tomáš Srna, Lukáš Tománek, Marián Vašš, Martin Vician, Michal Volek.

Rozhodcovia S4BA:

Milan Brody, Marcel Dúbravec, Marek Farkaš, Marian Fischer, Rastislav Hádek, Kristián Chrupka, Andrej Gosiorovský, Daniel Kožuch, Marianna Orlíková, Pavol Piatka, Marko Polák, Lukáš Sabela, Karol Samko, Peter Szakáll, Rastislav Tanglmayer, Štefan Tramita, Marek Uram,Juraj Valko, Andrej Vanek, Štefan Vasilenko.

Rozhodcovia zaradení podmienečne:

Peter Budáč, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Lukáš Lomňančík, Dušan Olša, James Triskal.

Delegáti S3BA:

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Tomáš Mókoš, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Michal Perašín, Juraj Pinček, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt ,Miroslav Truchlý.

Delegáti S4BA:

Alojz Banič, Milan Brody, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Jozef Hlavenka, Martin Kroneraff, Alexander Marczell, Radovan Pavlík, Jozef Slezák, Patrik Vnuk.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie realizačných tímov výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi TMK BFZ p. Salenkovi, ktorý predložil návrh na schválenie realizačných tímov výberov BFZ v zložení:

 

REGIONÁLNE VÝBERY BFZ

Meno a priezvisko Klub Pozícia
VÝBER BFZ U13 (R 2007)

Michal POLČIC

Hlavný tréner – UEFA A licencia

ŠK Slovan Bratislava Hlavný tréner

Michal DEMETER

Asistent trénera – UEFA B licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Lukáš MARTINKA

Vedúci družstva  – UEFA A licencia

FKM Devínska Nová Ves Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U14 (R 2006)

Atilla ILLÉS

Hlavný tréner – UEFA A licencia

ŠK Slovan Bratislava Hlavný tréner

Maroš SKOVAJSA

Asistent trénera – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Marek TVRDÝ

Vedúci družstva – UEFA B licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U15 (R 2005)

Walter RISCHER

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Ján HULLMAN 

Asistent trénera – UEFA B licencia

SDM Domino Hlavný tréner

Ondrej PENZEŠ

Vedúci družstva – UEFA B licencia

Bez klubovej príslušnosti  

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U16 (R 2004)

Michal PANČÍK

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Adrián LYSÁK

Asistent trénera – UEFA B licencia

ŠK Slovan Bratislava Asistent trénera

Pavol MINÁRIK

Vedúci družstva – UEFA Grasroots C

FC Slovan Častá Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   
VÝBER BFZ  U17 (R 2003)

Michal PANČÍK

Hlavný tréner – UEFA A licencia

FK Inter Bratislava Hlavný tréner

Viktor PORTH

Asistent trénera – UEFA A licencia

FC Petržalka Hlavný tréner

Marek PORVAZNÍK

Vedúci družstva – UEFA B licencia

ŠK Krasňany muži Hlavný tréner

Marek BIELIK

Masér / Lekár

   

Uznesenie 3/18

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ na súťažný ročník 2019/2020 tak, ako bolo predložené predsedom TMK BFZ p. Salenkom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie zmluvy o reklame medzi BFZ a Quality Invest

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý predložil na schválenie zmluvu o reklame medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest. Menovaná spoločnosť má záujem o reklamu na dresoch R v súťažných stretnutiach BFZ za podmienok, uvedených v zmluve na určené obdobie

Uznesenie 4/18

VV BFZ schvaľuje zmluvu o reklame medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest v znení pripomienok. Ukladá vedúcemu sekretárovi rokovať so zástupcom spoločnosti Quality invest o zapracovaní pripomienok do zmluvy o reklame.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019. Informoval o postupujúcich a zostupujúcich družstvách v jednotlivých súťažiach.

Uznesenie 5/18

VV BFZ schvaľuje vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 tak, ako bolo predložené predsedom ŠTK BFZ bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  8  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie žiadosti FC Petržalka o zaradenie „B“družstva dorastu U19 do súťaže SD3R

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil žiadosť FC Petržalka o zaradenie „B“ družstva st. dorastu do súťaže SD3R. Informoval, že do spomínanej súťaže je prihlásených 13 družstiev . Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/18

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstva FC Petržalka B do súťaže SD3R pre súťažný ročník 2019/2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý predložil členom VV BFZ návrh na schválenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020. Po diskusii k zaradeniu do jednotlivých súťaží prebehlo hlasovanie postupne po jednotlivých súťažiach.

Uznesenie 7/18

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

TIPOS III. liga Bratislava

 • FK Rača Bratislava
 • FK Inter Bratislava
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • ŠK Bernolákovo
 • MFK Rusovce
 • OFK Dunajská Lužná
 • SFC Kalinkovo
 • FK Slovan Most pri Bratislave
 • TJ Rovinka
 • ŠK Tomášov
 • FC Malacky
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • ŠK Báhoň
 • FC Rohožník
 • PŠC Pezinok
 • MŠK Senec

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 8/18

IV.liga BFZ

 • TJ Záhoran Jakubov
 • TJ Záhoran Kostolište
 • ŠK Závod
 • FK Karpaty Limbach
 • SDM Domino
 • ŠK Vrakuňa Bratislava
 • FK Lamač Bratislava
 • CFK Pezinok – Cajla
 • TJ Čunovo
 • FKM Karlova Ves Bratislava
 • TJ Veľké Leváre
 • FK Vajnory
 • ŠK Svätý Jur
 • OŠK Slovenský Grob
 • OŠK Láb
 • FK Dúbravka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Predseda ŠTK BFZ  podal informáciu, že štadión FK Dúbravka nespĺňa kritéria z hľadiska schválenej infraštruktúry štadiónov v rozmere hracej plochy. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 9/18

VV BFZ schvaľuje Futbalovému klubu Dúbravka  odohrať svoje domáce majstrovské stretnutia v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťaži IV. liga BFZ na domácom štadióne v Dúbravke.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  2  Proti:    3  Zdržal sa: 2

VV BFZ neschválil FK Dúbravka odohrať  svoje domáce majstrovské stretnutia IV. ligy BFZ na domácom štadióne FK Dúbravka

Uznesenie 10/18

III. liga SD BFZ (U19)

 • FK Rača Bratislava
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • ŠK Bernolákovo
 • OFK Dunajská Lužná
 • MŠK Iskra Petržalka
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • FC Ružinov Bratislava
 • ŠK Žolík Malacky
 • PŠC Pezinok
 • FC Zohor
 • FK Slovan Most pri Bratislave
 • FC Rohožník
 • ŠK Lozorno, FO
 • FC Petržalka „B“
 • FK Inter Bratislava „B“

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 11/18

III. liga MD BFZ (U17)

 • FK Dúbravka
 • FK Rača Bratislava
 • MŠK Iskra Petržalka
 • SFC Kalinkovo
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • TJ Jarovce Bratislava
 • TJ Záhoran Jakubov
 • OFK Dunajská Lužná
 • SDM Domino B
 • Lokomotíva Devínska Nová Ves
 • FC IMAS
 • ŠK Žolík Malacky
 • ŠK Svätý Jur
 • MFK Rusovce
 • MŠK Senec „B“
 • FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • FC Ružinov Bratislava
 • PŠC Pezinok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 12/18

II.liga S/MŽ BFZ (U15/U13)

 • FK Rača Bratislava
 • FKP Dúbravka Bratislava
 • NMŠK 1922 Bratislava
 • ŠK Bernolákovo
 • ŠK Žolík Malacky
 • ŠK Šenkvice
 • PFA ŠTK Šamorín
 • ŠK Vrakuňa Bratislava
 • ŠK Svätý Jur
 • MŠK Senec
 • PŠC Pezinok
 • MFK Rusovce
 • FK Inter Bratislava „B“
 • FC IMMAS Stupava

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 13/18

súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( trojičky ) – kategória U11, U10, U9

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

 •         FK Dúbravka
 •         FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava
 •         FK Rača Bratislava B
 •         MŠK Iskra Petržalka
 •         NMŠK 1922 Bratislava
 •         MFK Záhorská Bystrica
 •         FKP Dúbravka Bratislava
 •         ŠK Vrakuňa Bratislava
 •         FK Vajnory
 •         ŠK Bernolákovo
 •        FKM Stupava
 •         SFC Kalinkovo
 •         FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 •         ŠK Žolík Malacky
 •         MŠK Senec
 •         PŠC Pezinok A
 •        FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 14/18

Súťaže PMA2, PMB2 ( dvojičky ) – kategória U11, U10

Počet prihlásených FK: 7 – počet družstiev /2×6/ spolu 12 družstiev

ObFZ BA mesto: 6 FK – 10 družstiev

ObFZ BA vidiek: 1 FK – 2 družstvá

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

1/ NMŠK 1922 Bratislava B

2  FKM Devínska Nová Ves

3  SDM Domino Bratislava B

4/ MFK Rusovce

5/ FK Inter Bratislava B – výnimka hracieho dňa : štvrtok 16.00 hod.

6/ PŠC Pezinok B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 15/18

Súťaž PMA3 – kategória U11

Počet prihlásených FK: 8 – počet družstiev 7

1/ FK Lamač Bratislava

2/ TJ Jarovce

3/ FKP Dúbravka Bratislava B

4  SDM Domino Bratislava C

5/ ŠK Vrakuňa Bratislava B

6/ TJ Čuňovo

7 MŠK Iskra Petržalka B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 16/18

Súťaž PRMA / Malacky / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 16 – počet družstiev 16

1/ ŠK Plavecký Štvrtok

2/ ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

3/ TJ Záhoran Kostolište

4/ FK Jabloňové

5/ FC Rohožník

6/ TJ Veľké Leváre

7/ ŠK Závod

8/ TJ Záhoran Jakubov

9/ FC IMAS

10/ FK v Sološnici

11/ FK Studienka

12/ OFK Vysoká pri Morave

13/ ŠK Lozorno

14/ FC Zohor

15/ OŠK Láb

16/ ŠK Gajary

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 17/18

Súťaž PRPK / Pezinok / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 13 – počet družstiev 14

1/  FK Karpaty Limbach

2/ TJ Slovan Vištuk

3/ FC Slovan Modra

4/ FC Družstevník Budmerice

5/ OFC 014 Vinosady

6/ CFK Pezinok Cajla

7/ ŠK Šenkvice

8/ ŠK Báhoň

9/ ŠK Svätý Jur A

10/ ŠK Svätý Jur B

11/ OŠK Slovenský Grob

12/ GFC 1923 Grinava

13/ TJ Slovan Viničné

14/ FK Dubová

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 18/18

Súťaž PRSC / Senec / – kategória U11

Počet prihlásených FK: 12 – počet družstiev 13

1/ TJ Malinovo

2/ ŠK Atletiko Zálesie

3/ ŠK Čataj – FO

4/ OFK Dunajská Lužná

5/ OŠK Chorvátsky Grob

6/ MŠK Kráľova pri Senci

7/ ŠK Tomášov A

8/ ŠK Tomášov B

9/ TJ Rovinka

10/ FK Slovan Most pri Bratislave

11/ ŠK Nová Dedinka

12/ ŠKO Miloslavov

13/ FK ŠK Danubia Hrubý Šúr

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 19/18

Súťaž PMC 2 – kategória U9

Počet prihlásených FK: 20 – počet družstiev 20

ObFZ BA mesto: 2 FK – 2 družstvá

ObFZ BA vidiek: 18 FK – 18 družstiev

1/ FKM Devínska Nová Ves

2/ ŠK Vrakuňa Bratislava B

3/ FK v Sološnici

4/ ŠK Lozorno

5/ ŠK Gajary

6/ FC Rohožník

7/ FK Cinemax Doľany

8/ ŠK Svätý Jur

9/ OŠK Slovenský Grob

10/ ŠK Báhoň

11/ PŠC Pezinok B

12/ ŠK Atletiko Zálesie

13/ TJ Malinovo

14/ OFK Dunajská Lužná

15/ MŠK Kráľova pri Senci

16/ TJ Rovinka

17/ FK Slovan Most pri Bratislave

18/ OŠK Chorvátsky Grob

19/ ŠK Nová Dedinka

20/ ŠKO Miloslavov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

Uznesenie 20/18

Súťaž PMD – kategória U8

Počet prihlásených FK: 36 – počet družstiev 41

ObFZ BA mesto: 12 FK – 14 družstiev

ObFZ BA vidiek: 23 FK – 26 družstiev

ZsFZ: 1 FK – 1 družstvo

Systém: turnajový

Počet skupín: 1 ( päťčlenná družstvá „B“ ), 9 ( štvorčlenné )

1/ FK Rača Bratislava

2/ FK Dúbravka Bratislava

3/ MŠK Iskra Petržalka

4/ NMŠK 1922 Bratislava

5/ FKM Karlová Ves

6/ FKP Dúbravka Bratislava

7/ Lokomotíva Devínska Nová Ves A

8/ Lokomotíva Devínska Nová Ves B

9/ FK Inter Bratislava

10/ FC Petržalka A

11/ FC Petržalka B

12/ SDM Domino Bratislava

13/ ŠK Slovan Bratislava futbal

14/ MFK Záhorská Bystrica

15/ TJ Záhoran Kostolište

16/ FC Rohožník

17/ FKM Stupava A

18/ FKM Stupava B

19/ ŠK Závod

20/ TJ Záhoran Jakubov

21/ ŠK Žolík Malacky

22/ FK Studienka

23/ FC IMAS

24/ FK Karpaty Limbach

25/ FK Cinemax Doľany

26/ PŠC Pezinok A

27/ PŠC Pezinok B

28/ TJ Slovan Viničné

29/ ŠK Atletiko Zálesie

30/ TJ Malinovo

31/ ŠK Bernolákovo

32/ SFC Kalinkovo A

33/ SFC Kalinkovo B

34/ OFK Dunajská Lužná

35/ FK Slovan Ivanka pri Dunaji

36/ OŠK Chorvátsky Grob

37/ TJ Rovinka

38/ MŠK Senec

39/ ŠK Nová Dedinka

40/ ŠKO Miloslavov

41/ FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý členom VV BFZ predložil na schválenie textovú časť rozpisu súťaží na súťažný ročník 2019/2020.

Uznesenie 21/18

VV BFZ schvaľuje textovú časť rozpisu súťaží na súťažný ročník 2019/2020 tak, ako bolo predložené predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za:  6  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Richtárikovi, ktorý predložil na schválenie oficiálnu loptu ADIDAS – UEFA Champions League pre súťaže TIPOS III. liga BFZ a IV. liga BFZ.

Uznesenie 22/18

VV BFZ schvaľuje  loptu ADIDAS Champions League ako oficiálnu loptu v súťažiach TIPOS III. liga a IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 od 1.9.2019.

Lopta Adidas champions league 20192020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za:  6  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 11:  Informácia z konferencie SFZ zo dňa 27.06.2019

Informáciu z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ.

VV berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 12: Informácia z VV SFZ zo dňa 18.06.2018

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

K bodu 13: Rôzne

VV berie na vedomie:

– informáciu k výberom BFZ

– informáciu k superpoháru víťazov pohárov BFZ a JmKFS dňa 03.08.2019

– informáciu k výzve na predkladanie žiadosti k dotácii na futbalovú infraštruktúru

– informáciu k Regions cup 2019 v dňoch 30.08 – 01.09.2019

– informáciu predsedu ŠTK BFZ k prihláseným družstvám do Slovnaft cup 2019/2020

– informáciu k prezidentskému poháru SFZ

– informáciu k výjazdu na kvalifikačné stretnutie Maďarsko  – Slovensko

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 17:00 v sídle BFZ alebo v prípade potreby 6.8.2019 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 08.07.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.17 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3. júna v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.17

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3. júna v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní:Špaček, Richtárik, Trnovský, Surmajová, Kuráň

Ospravedlnený: Kovačič

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ – p. Jánošík, p. Špaček, p. Richtárik

5, Informácia s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ -p. Jánošík

6, Informácia zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT – p. Jánošík

7, Informácia k príprave Rozpisu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019 – p. Jánošík

9, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o doplnenie bodu programu Informácia ku konferencii SFZ ako bod 9

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol doplnený členom VV BFZ p. Lônčíkom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ),Uzn 5/16 ( Finále pohára BFZ), Uzn. 6/16 ( TL na ročník 19/20), 7/16 ( Prihlášky do súťaží BFZ na ročník 2019/2020 ), 8/16 ( štartovný vklad do súťaží BFZ seniorov)

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok k umiestneniu loga BFZ na plagáte k turnaju APEX Cup 2019.

K bodu 3: Informácia k novelizácii stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Následne k novelizácii stanov predniesli informáciu členovia pracovnej skupiny pp. Surmajová a Kuráň.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave novelizácie stanov BFZ.

K bodu 4: Informácia k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík .Následne podali informáciu predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a predseda OK p. Špaček, ktorý vysvetlil rozhodnutie OK voči rozhodnutiu ŠTK BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k rozhodnutiu odvolacej komisie BFZ voči rozhodnutiu ŠTK BFZ.

K bodu 5: Informácia s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o pracovnom stretnutí s prezidentom SFZ, ktorého sa zúčastnili p. Jánošík , p. Suchý, p. Baxa a p. Farbula

VV BFZ berie na vedomie informáciu s pracovného stretnutia s prezidentom SFZ.

K bodu 6: Informácia zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informoval členov VV BFZ o pracovných stretnutia na úrovni BSK, MČ Bratislava – Ružinov k možnosti výstavby sídla BFZ a ihriska s UT. Možnou lokalitou je pozemok v areáli gymnázia I. Horvátha, ktorý by BSK poskytol pre BFZ do dlhodobého prenájmu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutí k miestu výstavby sídla BFZ a ihriska s UT.

K bodu 7: Informácia k príprave Rozpisu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k príprave rozpisu súťaží podal predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2019/2020

K bodu 8: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ. Predložil členom VV BFZ návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2019.

Júl – 8.7.2019

August – 5.8.2019

September – 2.9.2019

Október – 7.10.2019

November – 4.11.2019

December – 2.12.2019

Uznesenie 1/17

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2019 tak, ako ich navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia ku konferencii SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. VV BFZ prejednal program zasadnutia konferencie SFZ.

VV berie na vedomie informáciu ku konferencii SFZ

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu k výjazdu na kvalifikáciu ME Maďarsko – Slovensko

Informáciu k Superpoháru víťazov pohárov BFZ a JmKFS. Stretnutie superpohára sa uskutoční dňa 3.8.2019 o 17:30 hod. U víťaza pohára JmKFS.

Informáciu k zrušeniu plesu BFZ a usporiadania vyhlásenia 11-ky roka seniorov a ocenenie najlepších trénerov a strelcov v mládežníckych kategóriách za súťažný ročník 2018/2019.

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.07.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 03.06.2019 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.16 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 6.mája v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.16

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 6.mája v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní: Bóc, Richtárik, Trnovský

Ospravedlnený: Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie miesta výstavby  sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT – p. Jánošík

4, Schválenie člena DK BFZ – p. Bóc

5, Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

6, Schválenie TL pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

7, Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

8, Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ seniorov pre súťažný ročník 2019/2020 – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu KRaD BFZ k zmene vekového limitu R BFZ – p. Kružliak

10, Schválenie návrhu KRaD BFZ na absolvovanie licencie P pre R a PR BFZ – p. Kružliak

11, Informácia k vzdaniu sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka – p. Jánošík

12, Schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

13, Schválenie návrhu na výber auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018 – p. Trnovský

14, Schválenie termínu konferencie BFZ – p. Jánošík

15, Informácia o prerozdelení nevyčerpaných finančných príspevkoch v „Projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry“ – p. Jánošík

16, Informácia k zmluve medzi  SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022 – p. Jánošík

17, Rôzne

18, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na doplnenie programu o bod: Schválenie návrhu na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho ako bod 3 a následne pokračovať podľa programu zasadnutia. Člen VV BFZ p. Lônčík  požiadal o zmenu programu v bode 3 : Namiesto schválenie miesta výstavby sídla BFZ navrhuje iba informáciu k výstavbe sídla BFZ a bod 14 schválenie termínu konferencie BFZ stiahnuť s programu rokovania

VV schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ a člen VV BFZ p. Lônčík

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:      Zdržal sa:

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu ) , Dohoda o spolupráci BFZ – OZ Futbalistky ( Zatiaľ nedoručená zo strany KŽF BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Uznesenie 1/16

VV BFZ ruší uznesenie 4/49 k novelizácii stanov BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:   0   Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/16

VV BFZ schvaľuje smernicu o používaní vozidla BFZ dňom schválenia

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti: 0      Zdržal sa: 0

K bodu 3: Návrh na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho

Návrh na udelenie ocenenia pre p. Kamila Somolániho predložil predseda ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý. Poznamenal, že p. Somoláni bol dlhoročným činovníkov v štruktúrach ObFZ Bratislava – mesto, BFZ a tiež dlhoročným rozhodcom a delegátom v súťažiach SFZ a BFZ. V mesiaci apríl sa dožil významného životného jubilea 70 rokov a preto mu ObFZ Bratislava – mesto navrhuje udeliť zlatý odznak SFZ.

Uznesenie 3 /16

VV schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Kamila Somolániho. Ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ predložiť návrh na zasadnutie VV SFZ

T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ                          Z: Vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:  8    Zdržal sa:

K bodu 4: Informáciu k  miestu výstavby  sídla BFZ s futbalovým ihriskom s UT

Informáciu k miestu výstavby sídla BFZ a tiež výstavby ihriska s UT podal predseda BFZ p. Jánošík.. Informoval, že  po rokovaniach na BSK je možnosť vybudovať sídlo BFZ spoločne s ihriskom s UT na pozemku BSK v areáli Gymnázia na ulici Ivana Horvátha v mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý by BSK poskytol do dlhodobého prenájmu v prospech BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výstavbe sídla BFZ spoločne s ihriskom s UT. Ukladá predsedovi BFZ vyvolať stretnutie so zástupcami BSK k dohodnutiu podmienok prenájmu alebo predaju pozemku vo vlastníctve BSK.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie člena DK BFZ

Návrh na člena DK BFZ predložil predseda DK BFZ  p. Bóc. Po vzdaní sa funkcie člena DK BFZ p. Jána Barcziho navrhuje predseda DK BFZ schváliť nového člena DK BFZ p. Romana Farkaša.

Uznesenie 4/16

VV BFZ schvaľuje p. Romana Farkaša za nového člena DK BFZ dňom schválenia.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie dejiska finále pohára BFZ predložil v zastúpení predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že na výzvu ŠTK BFZ k usporiadaniu finále pohára BFZ reagovali dva FK, a to PŠC Pezinok a SFC Kalinkovo. ŠTK na základe podmienok na uvedených štadiónoch navrhuje ako dejisko finále pohára BFZ štadión PŠC Pezinok.

Uznesenie 5/16

VV BFZ schvaľuje štadión PŠC Pezinok ako dejisko finále pohára BFZ dňa 5.6.2019 o 18:00 hod.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:   0   Zdržal sa:

K bodu 7: Schválenie TL pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh TL predložil po pripomienkovaní členov VV BFZ v zastúpení predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 6/16

VV BFZ schvaľuje termínovú listinu súťaží BFZ na súťažný ročník 2019/2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 predložil pri neúčasti predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že ŠTK BFZ navrhuje podanie prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Uznesenie 7/16

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania do 30.06.2019 vo všetkých kategóriách.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ seniorov pre súťažný ročník 2019/2020

Návrh na schválenie štartovného vkladu predložil pri neúčasti predsedu ŠTK BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. ŠTK BFZ navrhuje nemeniť štartovné vklady do súťaží seniorov pre súťažný ročník 2019/2020 a ponechať výšku štartovného vkladu tak, ako bola v predchádzajúcom súťažnom ročníku.

Seniori TIPOS III.liga – 650€

Seniori IV.liga – 450€

Uznesenie 8/16

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 tak, ako navrhuje ŠTK BFZ. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Seniori TIPOS III.liga – 650€

Seniori IV.liga – 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie návrhu KRaD BFZ k zmene vekového limitu R BFZ

Návrh na schválenie zmeny vekových limitov R v súťažiach BFZ predložil predseda KRaD BFZ . Kružliak.

Uznesenie 9/16

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zmenám vekových limitov tak, ako ho navrhol predseda KRaD BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 11: Schválenie návrhu KRaD BFZ na absolvovanie licencie P pre R a PR BFZ

Návrh na schválenie absolvovania licencie P pre R a PR BFZ predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že všetci navrhnutí kandidáti splnili podmienky, stanovené  SFZ.

Rozhodcovia na licenciu P: Igor Harajbič, Radovan Hudy, Milan Kardelis, Miloš Lalo, Peter Pati Nagy, Tomáš Ralbovský, Michal Volek.

Pozorovateľia rozhodcov: Tomáš Mókoš, Michal Perašin

Uznesenie 10/16

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k absolvovaniu licencie P u R a PR BFZ tak, ako ho navrhol predseda KRaD BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 12: Informácia k vzdaniu sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka

Informáciu o vzdaní sa funkcie člena LPK BFZ p. Miroslava Hliváka predložil predseda BFZ. Pán Hlivák listom zo dňa 18.03.2019 písomne oznámil, že sa vzdáva funkcie člena LPK BFZ bez udania dôvodu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Miroslava Hliváka o vzdaní sa funkcie člena LPK BFZ

K bodu 13: Schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ

Návrh na schválenie pracovnej skupiny k novelizácii stanov BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Po obdržaní návrhov zo strany ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava -vidiek navrhuje nasledovné zloženie pracovnej skupiny:

JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Ladislav Jakubec, JUDr. Juraj Kuráň, JUDr. Štefan Jajcay, JUDr. Marián Dobrovský.

Uznesenie 11/16

VV BFZ schvaľuje pracovnú skupinu k novelizácii stanov BFZ tak, ako navrhol predseda BFZ

JUDr. Žaneta Surmajová, JUDr. Ladislav Jakubec, JUDr. Juraj Kuráň, JUDr. Štefan Jajcay, JUDr. Marián Dobrovský.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 14: Schválenie návrhu na výber auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018

Návrh na schválenie výberu auditora pre vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Na vykonanie auditu navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka.

Uznesenie 12/16

VV BFZ poveruje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie účtovnej závierky BFZ za rok 2018.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8  Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 15: Schválenie termínu konferencie BFZ

Bod 15 bol stiahnutý z programu rokovania

K bodu 16: Informácia o prerozdelení nevyčerpaných finančných príspevkoch v „Projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry“

Informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov podal predseda BFZ p. Jánošík. VV SFZ prerozdelil finančné prostriedky, ktoré v regióne BFZ neboli vyčerpané

Mesto Malacky – 13 000 €

Mesto Pezinok – 10 000 €

SDM Domino Bratislava – 14 500 €

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prerozdeleniu finančných príspevkoch v projekte podpory výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry.

K bodu 17: Informácia k zmluve medzi  SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022

Informáciu k zmluve medzi SFZ a RFZ na obdobie rokov 2019-2022 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV berie na vedomie informáciu k zmluve medzi SFZ – RFZ na obdobie 2019-2022 v znení pripomienok. Podpredseda BFZ p. Suchý zásadne nesúhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov v zmysle zmluvy medzi SFZ a RFZ voči ObFZ Bratislava – mesto.

K bodu 18: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu z VV SFZ

Informáciu k výberom BFZ

Informáciu k finále Mc Donalds cup 2019 – 14.05.2019

Informáciu k finále školského pohára SFZ – 21.5.2019 chlapci, 22.5.2019 dievčatá

Informáciu k plánovanému zájazdu na kvalifikačné stretnutie ME Maďarsko – Slovensko

Termín konania superpohára víťazov Slovnaft cupu a MOL cupu bude 6.7.2019 v Olomouci.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 03.06.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 06.05.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.15 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.marca v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.15

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.marca v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič,Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Príkopa,Trnovský, Richtárik, Salenka, Korenčiová

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu člena KŽF BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie žiadosti o spolupráci s OZ Futbalistky SK – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zloženia RT výberov BFZ na rok 2019 – p. Salenka

6, Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ – p. Salenka, p. Trnovský

7, Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

8, Informácia z konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

10, Informácia k začiatku jarnej časti súťaží BFZ – p. Richtárik

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed), Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed) trvá, Uznesenie 6/12 ( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 2/14 ( Odmeny členov RT je v bode zasadnutia).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení  pripomienok.

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena KŽF BFZ

Návrh na člena TMK BFZ predložila predsedkyňa  KŽF BFZ p. Balážiková. KŽF BFZ  navrhuje za nového člena KŽF BFZ p. Moniku Korenčiovú

Uznesenie 1/15

VV schvaľuje p. Moniku Korenčiovú ako novú členku KŽF BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4:Schválenie žiadosti o spolupráci s OZ Futbalistky SK

Materiál predložil predseda BFZ p. Jánošík. Bližšie Informácie o činnosti OZ Futbalistky SK predniesla p. Korenčiová, ktoré predostrela spoluprácu medzi ich OZ a BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu o OZ Futbalistky SK. Ukladá predložiť na nasledujúce zasadnutie návrh zmluvy – dohody o spolupráci medzi BFZ a OZ Futbalistky SK.

T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ                                                 Z: KŽF BFZ

K bodu 5: Schválenie návrhu zloženia RT výberov BFZ na rok 2019

Návrh zloženia RT výberov BFZ predložil  predseda TMK BFZ p. Salenka. Informoval o zmenách v zložení RT v minulom roku.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/15

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ na jarnú časť ročníka 2018/2019 tak, ako bol predložený predsedom TMK BFZ.

REGIONÁLNE VÝBERY BFZ

Meno a priezvisko  BFZ trénerské vzdelanie pôsobiaci v klube pozícia v klube
VÝBER BFZ  U12 (R 2007)
Michal POLČIC Hlavný tréner UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U12 Hlavný tréner
Michal DEMETER Asistent trénera UEFA B licencia FC Petržalka U12 Hlavný tréner
Lukáš MARTINKA Vedúci družstva UEFA A licencia FKM Devínska Nová Ves U11 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U13 (R 2006)
Atilla ILLÉS Hlavný tréner UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U13 Hlavný tréner
Maroš SKOVAJSA Asistent trénera UEFA A licencia FC Petržalka U11 Hlavný tréner
Marek TVRDÝ Vedúci družstva UEFA B licencia FK Inter Bratislava U13 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U14 (R 2005)
Walter RISCHER Hlavný tréner UEFA A licencia FC Petržalka U14 Hlavný tréner
Ján HULLMAN  Asistent trénera UEFA B licencia SDM Domino U14 Hlavný tréner
Ondrej PENZEŠ Vedúci družstva UEFA B licencia Bez klubovej príslušnosti  
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U16 (R 2003)
Michal PANČÍK Hlavný tréner UEFA A licencia FK Inter Bratislava U17 Hlavný tréner
Adrián LYSÁK Asistent trénera UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U15 Asistent trénera
Pavol MINÁRIK Vedúci družstva  UEFA GrasrootsC FC Slovan Častá U13 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U17 (R 2002)
Michal PANČÍK Hlavný tréner UEFA A licencia FK Inter Bratislava U17 Hlavný tréner
Viktor PORTH Asistent trénera UEFA A licencia FC Petržalka U16 Hlavný tréner
Marek PORVAZNÍK Vedúci družstva UEFA B licencia ŠK Krasňany muži Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ WU14 (R 2005)/ WU13(R 2006)
Pavol BRUNNER Hlavný tréner UEFA B licencia NMŠK WU Hlavný tréner
Peter JANČOVIČ Asistent trénera UEFA A licencia   Tréner brankárov
Gabriela MATEJOVÁ Vedúci družstva      
Jozef HLAVENKA Masér / Lekár      

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ

Návrh na schválenie zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ predložil po prepracovaní v zmysle uznesenia VV BFZ č.2/14 predseda TMK BFZ p. Salenka

Uznesenie 3/15

VV schvaľuje zvýšenie odmien pre členov RT výberov BFZ tak, ako bolo po prepracovaní navrhnuté predsedom TMK BFZ p. Salenkom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že na funkciu predsedu LPK boli na sekretariát BFZ predložené návrhy:

p.Juraj Jánošík – navrhuje p. Žanetu Surmajovú

ObFZ Bratislava – mesto – navrhuje p. JUDr. Juraja Kuráňa

ObFZ Bratislava – vidiek – navrhuje p. Žanetu Surmajovú

Po diskusii k navrhnutým kandidátom bolo hlasovanie v abecednom poradí a prijaté uznesenia.

Uznesenie 4 /15

VV BFZ schvaľuje p. JUDr. Juraja Kuráňa na funkciu predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  0  Zdržal sa: 4

Uznesenie 5 /15

VV BFZ schvaľuje p. Žanetu Surmajovú na funkciu predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  1 Proti:  2  Zdržal sa: 4

Ani jeden z návrhov nebol prijatý. Nový predseda LPK BFZ nebol schválený.

K bodu 8: Informácia z konferencie BFZ

Informáciu z konferencie BFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 9: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Vedúci sekretár BFZ uviedol, že kompletné vyúčtovanie bude predložené na najbližšom zasadnutí VV BFZ.

VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 10: Informácia k začiatku jarnej časti súťaží BFZ

Informáciu k začiatku jarnej časti súťaží BFZ predniesol predseda BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k začiatku jarnej časti súťaží BFZ.

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Žiadosť MŠK Senec na obsadenie R na medzinárodnom mládežníckom turnaji v júni 2019
 • Informáciu k stretnutiu ohľadne sídla BFZ
 • Informáciu o stretnutí k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Informáciu o stretnutí s primátormi miest Malacky, Pezinok a Senec
 • Informáciu o FK, ktoré nevyčerpali finančné prostriedky k projektu 2.etapy futbalovej infraštruktúry

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.04.2019 o 17:00 v sídle BFZ, Súmračná 27

Bratislava, 11.03.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.14 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.februára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.14

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.februára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Teleky, , Príkopa, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu člena KM BFZ – p,. Teleky

4, Informácia k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL BFZ – pp. Príkopa, Teleky

5, Schválenie návrhu zaradenia p. Mókoša na NL D BFZ – p. Kružliak

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2019 – p. Trnovský

7, Schválenie návrhu člena LPK BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu na ocenenia SFZ a BFZ – p. Jánošík

10, Schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  medzi BFZ a Futbalservis – p. Farbula

11, Informácia z Plesu BFZ a vyhlásenie 11-ky roka 2018 – p. Farbula

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Po pripomienke k chybnej formulácii predloženého programu v bode 7 dal predseda návrh na zmenu v programe: Bod 7 presunúť na nasledujúce zasadnutie a na základe požiadavky predsedu TMK doplniť program o Schválenie návrhu odmien členov RT výberov BFZ ako bod 5 a pokračovať v programe.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením a zmenami , tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed), Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed) trvá, Uznesenie 6/12 ( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 8/12 ( Konferencia BFZ) trvá, Rozpočet BFZ – dopracovanie EK BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena KM BFZ

Návrh na schválenie člena KM BFZ predložil predseda KM p. Teleky.  KM BFZ  navrhuje za nového člena KM BFZ p. Vilčinského miesto p. Michala Kováča.

Uznesenie 1/14

VV BFZ  schvaľuje p. Eduarda Vilčinského ako nového člena KM BFZ miesto p. Michala Kováča

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL BFZ

Informáciu k turnajom predniesol predseda KM BFZ p. Teleky spoločne s p. Príkopom

VV BFZ berie na vedomie informáciu k turnajom Attract Kerobaj 2019 a ZHL SŽ a MŽ.

Ukladá vedúcemu sekretárovi predložiť náklady, spojené s oboma turnajmi na nasledujúce zasadnutie.

K bodu 5: Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ

Návrh na zvýšenie odmien pre členov RT výberov BFZ predložil predseda TMK BFZ p. Salenka.

Uznesenie 2/14

VV BFZ berie na vedomie predložený materiál a ukladá predkladateľovi prepracovať materiál a predložiť na nasledujúce zasadnutie.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu zaradenia p. Mókoša na NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda člen VV BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje zaradiť na NL D TIPOS III.ligy BFZ p. Tomáša Mókoša, ktorý ukončil aktívnu kariéru R v súťažiach SFZ.

Uznesenie 3/14

VV schvaľuje p. Tomáša Mókoša na NL D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 : Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2019

Návrh rozpočtu predložil po pripomienkovaní od ostatného VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský.

Uznesenie 4/14

VV berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2019 a odporúča ho schváliť konferencii BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ

Tento bod prekladá VV BFZ na nasledujúce zasadnutie

K bodu 9: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Návrh programu konferencie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík

Uznesenie 5/14

VV BFZ odporúča konferencii BFZ schváliť program konferencie BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti: 0     Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie návrhu na ocenenia SFZ a BFZ

Návrh na ocenenia SFZ a BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje oceniť futbalových činovníkov, ktorý sa dožili životného jubilea:

Ocenenia SFZ

Ján Šuniar – 75 rokov – Zlatý odznak SFZ

František Zelený –  70 rokov – Bronzový odznak SFZ

Miroslav Bóc – 65 rokov – Bronzový odznak SFZ

Ladislav Jaborek – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

Renáta Tomášová – 50 rokov – Bronzový odznak SFZ

Ocenenia BFZ

Jozef Mesároš – 80 rokov – Funkcionár FK Rača – Plaketa BFZ

Alexander Teleky – 75 rokov –  – Plaketa BFZ

Jozef Chocholouš 70 rokov – Plaketa BFZ

Jozef Haraslín – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár FK Lamač – Plaketa BFZ

Peter Farkaš – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár TJ Slávia Ekonóm – Plaketa BFZ

Stanislav Gajdoš – 70 rokov – Dlhoročný funkcionár TJ Rovinka – Plaketa BFZ

Alojz Banič – 70 rokov – Dlhoročný rozhodca a delegát BFZ – Plaketa BFZ

Ivan Konečný 60 rokov – Dlhoročný rozhodca a funkcionár BFZ – Plaketa BFZ

Peter Augustovič – 60 rokov – Plaketa BFZ

Uznesenie 6/14

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení tak ,ako bol predložený

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za:  8 Proti:    0  Zdržal sa: 0

K bodu 11: Schválenie návrhu  zmluvy o spolupráci  medzi BFZ a Futbalservis

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh zmluvy o partnerstve medzi BFZ a spoločnosťou Futbalservis, ktorý je jedným s partnerov BFZ

Uznesenie 7/14

VV BFZ schvaľuje spoluprácu medzi BFZ a spoločnosťou Futbalservis v znení pripomienok a odporúča predsedovi BFZ podpísať zmluvu o spolupráci

Počet prítomných v čase hlasovania :  8

Za:  8 Proti:   0   Zdržal sa: 0

K bodu 12: Informácia z Plesu BFZ a vyhlásenie 11-ky roka 2018

Vyúčtovanie plesu a vyhlásenia 11-ky roka 2018 predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyúčtovaniu plesu BFZ a 11-ky roka 2019.

K bodu 13: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Pripomienku p.Kovačiča k ZT seniorov BFZ
 • Informáciu k doriešeniu budovania sídla BFZ
 • Informáciu k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Podpísanie zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ k finále ZT BFZ seniorov dňa 03.03.2019 o 13:00 hod.
 • Informáciu k semináru D BFZ
 • Informáciu k prenájmu auta od SFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 11.03.2019

Bratislava, 18.02.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.13 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.januára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.13

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.januára v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský

Pozvaní: Trnovský, Balážiková, Vilčinský

Ospravedlnený: Lônčík

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k novelizácii stanov BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu členov KŽF BFZ – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie člena TMK BFZ na základe návrhu TMK BFZ zaradiť ako bod 3, schválenie návrhu členov KŽF BFZ ako bod 4 a pokračovať v programe, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením a zmenami , tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed, Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed),Uznesenie 6/12( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 8/12 ( Konferencia BFZ) trvá, Rozpočet BFZ – dopracovanie EK BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení  pripomienok:

VV BFZ k uzneseniu č.3/12 ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ dopracovať smernicu v znení pripomienok.

VV BFZ berie na vedomie dopracovanie rozpočtu BFZ na rok 2019 s pripomienkou, že finálny návrh bude prerokovaný na zasadnutí VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena TMK BFZ

Návrh na člena TMK BFZ predložil predseda p. Jánošík. Na základe návrhu TMK BFZ p. Salenku navrhuje za nového člena TMK BFZ p. Vilčinského, ktorý je od 1.1.2019 regionálnym trénerom SFZ za BFZ

Uznesenie 1/13

VV schvaľuje p. Eduarda Vilčinského ako nového člena TMK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie návrhu členov KŽF BFZ

Návrh na schválenie členov KŽF BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Návrh bol vypracovaný predsedníčkou KŽF BFZ p. Balážikovou, ktorá za členov KŽF BFZ navrhuje p. Alexandru Štefaňákovú a p. Gabrielu Matejovú

Uznesenie  2/13

VV Schvaľuje pp. Alexandru Štefaňákovú a Gabrielu Matejovú ako členky KŽF BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Informácia k novelizácii stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že novelizácia stanov BFZ trvá pod uznesením 4/49 zo dňa 4.12.2017. Členom VV BFZ bol predložený návrh novelizácie stanov BFZ

VV BFZ berie na vedomie predložený návrh novelizácie stanov BFZ. Postup tvorby stanov BFZ bude definitívne určený na zasadnutí VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 6: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe schválenia termínu konania konferencie BFZ predkladá členom VV BFZ návrh programu konferencie BFZ.

VV BFZ berie na vedomie návrh programu konferencie BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi dopracovať program konferencie BFZ a predložiť ho na schválenie na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2019.

K bodu 7: Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu k príprave MHT Attract Kerobaj 2019

Informáciu ku konferencii SFZ, ktorá sa bude konať dňa 1.3.2019 v Poprade

Informáciu k zmluve medzi SFZ a RFZ

Informáciu k projektu vybudovania sídla BFZ

Informáciu k možnosti vybudovania štadióna na území mestskej časti Bratislava – Petržalka

Informáciu k novelizácii RaPP SFZ

Informáciu k príprave zimných seminárov R a D BFZ.

Podpredseda BFZ p. Suchý požiadal o informáciu k daľšej etape budovania futbalovej infraštruktúry. O presnú informáciu požiada predseda BFZ na zasadnutí VV SFZ a bude informovať na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 11.02.2019

Bratislava, 14.01.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.12 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.decembra v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.12

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.decembra v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik, Salenka, Teleky, Špaček, Šupková, Potuček,Medveď, Balog, Marko

Ospravedlnení: Špaček,  Šupková, Potuček, Balog, Marko

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu – p. Farbula

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2019 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu na funkciu predsedu LPK BFZ – p.Jánošík

6, Schválenie návrhu na funkciu predsedu KŽF BFZ – p. Jánošík

7, Schválenie termínu riadnej konferencie BFZ v roku 2019 – p. Jánošík

8, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2019 – p. Jánošík

9, Schválenie návrhu o  hlasovaní k 11-ke roka – p. Jánošík

10, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol navrhnutý a zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia, tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed, Návrh prerozdelenia finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek,

Uznesenie 1/12

VV BFZ schvaľuje návrh prerozdelenia finančných nákladov v sídle BFZ  pre ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek vo výške 700€ ročne pre oba ObFZ s účinnosťou od 1.1.2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3:  Schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu

Návrh na schválenie štartovného vkladu do ZT seniorov a dorastu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Po spočítaní nákladov na ZT seniorov a dorastu navrhuje nasledovné výšku štartovného vkladu:

Seniori – 570€ na družstvo

Dorast – 260€ na družstvo

Počas diskusie bol daný návrh, aby sa výška štartovného vkladu pre dorast znížila na 200€ a rozdiel bude doplatený z prostriedkov BFZ

Uznesenie 2/12

VV BFZ schvaľuje výšku štartovného vkladu na ZT seniorov vo výške 570€ na družstvo a ZT dorastu vo výške 200€ na družstvo.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu č 4: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2019

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ predniesol a návrh rozpočtu predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2019 v znení pripomienok. Ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet a predložiť na schválenie na zasadnutie VV BFZ v mesiaci január 2019

Z: predseda EK BFZ                       T: najbližšie zasadnutie  VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

V rámci prípravy rozpočtu bolo požiadané o vypracovanie smernice o využívaní služobného vozidla a prípadného referenčného vozidla zo SFZ.

Uznesenie 3/12

VV ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ vypracovať smernicu o používaní služobných motorových  vozidiel BFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                           T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu na funkciu predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že na sekretariát BFZ doručený návrh od ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý navrhuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. JUDr. Mariána Dobrovského. Priamo na zasadnutí predložil návrh na funkciu predsedu LPK BFZ predseda ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý, kde ObFZ Bratislava – mesto  navrhuje p. Štefana Jajcaja.

Uznesenie 4/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. JUDr. Mariána Dobrovského

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 4  Proti:  3    Zdržal sa: 0

Uznesenie 5/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu LPK BFZ p. Štefana Jajcaja

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Návrhy oboch kandidátov neboli prijaté.

Predseda BFZ podal návrh na predloženie kandidátov do termínu 31.01.2019 na sekretariát BFZ.

Uznesenie 6/12

VV BFZ schvaľuje termín podania návrhu na kandidáta predsedu LPK BFZ do termínu 31.01.2019 predložením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu na funkciu predsedu KŽF BFZ

Návrh na schválenie predsedu KŽF BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na funkciu predsedu KŽF BFZ navrhuje p. Ivanu Balážikovú, ktorá bola dočasne poverená vedením KŽF BFZ

Uznesenie 7/12

VV BFZ schvaľuje na funkciu predsedu KŽF BFZ p. Ivanu Balážikovú

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 7: Schválenie termínu riadnej konferencie BFZ v roku 2019

Návrh termínu riadnej konferencie predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje termín 07.03.2019 o 17:30 hod.

Uznesenie 8/12

VV BFZ schvaľuje termín riadnej konferencie BFZ na deň 07.03.2019 o 17:30 hod.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2019

Návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík

14.januára 2019, 11.februára 2019, 11.marca 2019, 8.apríla 2019, 6.mája 2019, 3.júna 2019. Podpredseda BFZ p. Suchý navrhol, aby sa zasadnutia konali v druhom týždni v danom mesiaci

Uznesenie 9/12

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2019 vždy v druhom týždni v danom mesiaci

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu o  hlasovaní k 11-ke roka

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje nový model hlasovania. Po diskusii členov VV bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 10/12

VV BFZ schvaľuje model hlasovania

16 zástupcov III.ligy BFZ

16 zástupcov  IV.ligy BFZ

8 členov VV BFZ

4 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

Tréner regionálneho výberu BFZ seniorov  – amatérov

Termín hlasovania je 27.12.2018 a hlasovanie bude zverejnené na webovej stránke BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 7.12.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 07.12.2018

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu z Regions cupu 2018, ukladá DK BFZ doriešiť hráčov, ktorý sa nedostavili bez ospravedlnenia na výber BFZ seniorov – amatérov.
 • Termín konania Regions cupu 2019 v dňoch 30.08 – 01.09.2019 v NTC Senec.
 • Informáciu zo stretnutia predsedov RFZ a prezidenta SFZ
 • Informáciu zo stretnutia predsedov družobných zväzov v Rajeckých Tepliciach
 • Informáciu k udeleniu vyznamenania BSK pre bratov Čapkovičovcov ( cena Samuela Zocha).
 • Informáciu z MHT Bratislava cup 2018

Bratislava, 10.12.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.11 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.novembra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.11

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.novembra v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

4, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK p. Potučeka k 31.12.2018 –

5, Schválenie návrhu doplnenia NL R BFZ a SFZ – p. Kružliak

6, Schválenie výšky ceny vstupného na ples BFZ – p. Jánošík

7, Schválenie zmeny predajnej ceny pamätnice BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Alexandra Berkoviča – p. Baxa

9, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal o doplnenie programu o body: Informácia k vzdaniu sa predsedu KŽF BFZ p. Šupkovej doplniť k bodu 4 a schválenie zrušenia KŽF BFZ

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn. 5/4 ( Regions´ cup 2018 a 2019) trvá, Uznesenie 1/10 ( Pohár BFZ) trvá, Uznesenie 5/10 ( štartovné ZHL) a 6/10 ( lopty pre mládež) trvá, Uznesenie 7/10 ( ocenenia odznakmi SFZ) trvá

Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o vypracovanie dokumentácie k prevádzke motorového vozidla a pravidlá používania KIA Ceed

Uznesenie 1/11

VV BFZ schvaľuje vypracovanie dokumentácie podľa návrhu člena VV BFZ p. Lônčíka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3:  Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

Návrh na rokovanie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol, aby sa ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek spolupodieľali prispievaním  na upratovacie služby a využívanie kopírovania v sídle BFZ finančnou čiastkou  700€ / za kalendárny rok.

VV BFZ odkladá bod na prejednanie po podpise zmluvy s nájomcom

K bodu č 4: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK p. Potučeka k 31.12.2018 a predsedníčky KŽF BFZ p. Šupkovej

Informáciu o vzdaní sa funkciu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že písomnou elektronickou formou bol dňa 5.11.2018 doručený list od predsedu LPK BFZ p. Mária Potučeka o jeho vzdaní sa funkcie predsedu LPK BFZ z rodinných a pracovných dôvodov. Dňa 6.11.2018 doručila list o ukončení predsedkyňa KŽF BFZ p. Šupková

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK BFZ p. Mária Potučeka. Ukladá podpredsedom  BFZ doručiť návrh na predsedu LPK BFZ do 30.11.2018

Z: Členovia BFZ                            T: 30.11.2018

VV BFZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedkyňe KŽF BFZ p. Šupkovej. Dočasne poveruje vedením KŽF BFZ p. Ivana Balážikovú. Ukladá členom VV BFZ navrhnúť personálne obsadenie KŽF BFZ do 30.11.2018

Z: Členovia VV BFZ                              T: 30.11.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu doplnenia NL R BFZ a SFZ

Návrh na schválenie doplnenia NL R BFZ a SFZ predložil člen VV BFZ a predseda KRaD p. Kružliak. Predseda KRaD BFZ navrhol zaradiť R na NL BFZ III.ligy týchto R

Martin Hajnala, Ivan Kachnič, Marián Vašš – Ako R na NL R III.ligy BFZ

Daľej navrhuje na základe požiadavky KR SFZ doplniť NL R SFZ KRaD BFZ navrhuje týchto R

Filip Malárik – Ako rozhodca na NL SFZ

Tomáš Straka, Dušan Štofík – Ako asistenti rozhodcu na NL SFZ

Lukáš Tománek – Ako Rozhodca do projektu šanca SFZ

David Bláha – Ako asistent rozhodcu do projektu SFZ

Uznesenie 2/11

VV BFZ schvaľuje návrh doplnenia NL SFZ a BFZ tak, ako bolo predložené členom VV BFZ p. Kružliakom

Martin Hajnala, Ivan Kachnič, Marián Vašš – Ako R na NL R III.ligy BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/11

Tomáš Straka, Dušan Štofík – Ako asistenti rozhodcu na NL SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 4/11

Filip Malárik – Ako rozhodca na NL SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 2

Uznesenie 5/11

Lukáš Tománek – Ako rozhodca do projektu šanca SFZ

David Bláha – Ako asistent rozhodcu do projektu šanca SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 6: Schválenie výšky ceny vstupného na ples BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Po vypracovaní predbežných nákladov spojených s plesom navrhuje výšku ceny vstupného na 60€.

Uznesenie 6/11

VV BFZ schvaľuje cenu výšky vstupného na ples BFZ tak, ako ho navrhuje predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 2

K bodu 7: Schválenie zmeny predajnej ceny pamätnice BFZ

Návrh predložil predseda BFZ. Predajná cena je v súčastnosti 25€. Z dôvodu nízkeho predaja navrhuje znížiť cenu na 14€. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 7/11

VV BFZ neschvaľuje zmenu predajnej ceny pamätnice BFZ tak, ako navrhol predseda BFZ na 14€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  1   Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Alexanderovi Berkovičovi

Návrh na ocenenie pre p.Alexandera Berkoviča predložil člen VV BFZ a podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa. Pán Berkovič sa dožil životného jubilea 80 rokov a bol dlhoročným rozhodcom, členom rôzných komisií v štruktúrach BFZ. Na základe jeho práce pre futbalové hnutie mu navrhuje strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 8/11

VV schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p.Alexandera Berkoviča. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na VV SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Najbližšie Zasadnutie VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z VV SFZ zo dňa 06.11.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 6.11.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 6.11.2018

K bodu 10: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2018
 • Príprava Regions cup 2018 seniorov
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu
 • Informáciu k ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 15:00 hod. V areáli  štadióna FK Rača

 

Bratislava, 12.11.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.10 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8.októbra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.10

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 8.októbra v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

4, Schválenie odmeny pre sprostredkovateľa partnerov BFZ – p. Trnovský

5, Schválenie výšky štartovného vkladu na ZHL starších a mladších žiakov – p.Farbula

6, Schválenie zakúpenia lôpt pre mládežnícke družstvá v súťažiach BFZ v kategóriách dorastu a seniorov – p. Farbula

7, Schválenie návrhu na ocenenie p. Petra Špiláka – p. Jánošík

8, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.10.2018 – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Kružliak podal návrh na doplnenie bodu programu : Schválenie návrhu na zaradenie AR Tomáša Straku  na NL AR SFZ zaradiť ako bod 3 a návrh na zaradenie R Filipa Malárika do projektu šanca ako bod 4  v programe zasadnutia

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhol člen VV BFZ p. Kružliak.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn. 5/4 ( Regions´ cup 2018 a 2019) trvá, Uznesenie 2/9 ( Pohár BFZ)

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Návrh hracieho modelu pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval členov VV BFZ, že prihlásené družstvá majú záujem odohrať pohár BFZ. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/10

VV BFZ ruší uznesenie 2/9 a schvaľuje návrh  ŠTK BFZ  k poháru BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Návrh na schválenie Tomáša Straku na NL AR SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019

Návrh predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že z pracovných dôvodov ukončila aktívnu činnosť  AR p. Katarína Smolíková a je potrebné doplniť NL SFZ o 1 AR. Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/10

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie Tomáša Straku na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať list o návrhu na KR SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                          T: Ihneď

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu č 4: Návrh na zaradenie R Filipa Malárika  do projektu Šanca pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na zaradenie predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Informoval, že na základe schválenia návrhu  p. Tomáša Straku na NL R SFZ je potrebné schváliť na jeho miesto do projektu šanca daľšieho R .Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/10

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie R Filipa Malárika do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019.

Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať list o návrhu na KR SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                          T: Ihneď

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

Návrh na rokovanie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol, aby sa ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek spolupodieľali prispievaním  na upratovacie služby a využívanie kopírovania v sídle BFZ finančnou čiastkou  700€ / za kalendárny rok.

VV Presúva tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 6: Schválenie odmeny pre sprostredkovateľa partnerov BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že vznikla potreba schváliť finančné prostriedky pre sprostredkovateľov. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/10

VV BFZ schvaľuje odmenu za získanie partnerov , financujúcich činnosť BFZ v roku 2018 vo výške  15% z celkovej sumy na činnosť BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie výšky štartovného vkladu na ZHL starších a mladších žiakov

Návrh na schválenie výšky štartovného vkladu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Navrhuje ponechať výšku štartovného vkladu do ZHL starších a mladších žiakov ponechať vo výške 100€ tak ako bolo po minulé roky. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5/10

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL starších a mladších žiakov vo výške 100€ na jedno družstvo

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie zakúpenia lôpt pre mládežnícke  v súťažiach BFZ v kategóriách dorastu a žiakov

Návrh na schválenie zakúpenia lôpt predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že bola uzatvorená dohoda o partnerstve so spoločnosťou TIPOS pre mládežnícke súťaže BFZ – III.liga SD a MD a II.liga SŽ a MŽ. Predložil ponuku na zakúpenie hracích lôpt pre zúčastnené družstvá v aktuálnom súťažnom ročníku 2018/2019. Po prerokovaní návrhu bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 6/10

VV BFZ schvaľuje zakúpenie lôpt pre mládežnícke družstvá v súťažiach BFZ v kategóriách SD,MD ,SŽ a MŽ tak ako bolo predložené a prerozdeliť po 5 ks na každé družstvo, hrajúce v spomínaných súťažiach.

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu na ocenenie jubilantov

Návrh na ocenenie  jubilantov predložil  predseda BFZ p. Jánošík.

Ľudovít Cvetler –  80 rokov – Zlatý odznak SFZ

Ivan Hrdlička – 75 rokov – Zlatý odznak SFZ

Peter Špilák – 70 rokov – Zlatý odznak SFZ

Uznesenie 7/10

VV schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov zlatým odznakom SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Najbližšie Zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.10.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k nahláseniu jubilantov zo strany FK na sekretariáty ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto do termínu 30.11.2018
 • Informáciu o vzdaní sa člena DK BFZ p. Jána Barcziho
 • Informáciu o zmene predsedu JmKFS
 • Informáciu k zaslaniu pripomienok k novelizácii RaPP SFZ
 • Informáciu o turnaji DANUBE Moravia Cup 2018
 • Informáciu k udeleniu ceny Samuela Zocha zo strany BSK pre bratov Jána a Jozefa Čapkovičovcov
 • Informáciu k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Informáciu predsedu EK BFZ o príprave rozpočtu BFZ na rok 2019

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 5.11.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 08.10.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.9 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3.septembra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.9

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 3.septembra v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Paška, Ferik, Kružliak, Trnovský, Richtárik, Farbula

Pozvaní: Trnovský , Richtárik

Ospravedlnení: Lônčík, Baxa

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ –  p. Farbula

4, Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ – p. Kružliak

5,Informácia k priebehu súťaží BFZ a informácia o aktuálnom stave prihlásených družstiev do Pohára BFZ 2018/2019

6, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ  Bratislava mesto – p. Jánošík

7, Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018 – p. Trnovský

8, Informácia k partnerom BFZ – p. Farbula

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ predložil na schválenie návrh programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá, Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o výsledku hlasovania  per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniu per rollam predniesol, vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k schváleniu zaradenia D pp. Ľubomíra Udvardyho a Pavla Šuniara na NL D BFZ  pre súťažný ročník 2018/2019 pomerom 8 za, proti 0, zdržal sa 0 a k návrhu ŠTK o zaradení MFK Rusovce do súťaží SZRL, MZRL po odhlásení družstiev Lokomotíva D.N.Ves pomerom 8 za, 0 proti, 0 zdržal sa

VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam v období medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Prerokovanie návrhu na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ

Návrh na úpravu odmien pre D osoby predložil predseda KRaD BFZ a člen VV BFZ p. Kružliak. Po prerokovaní návrhu prijal VV BFZ uznesenie:

Uznesenie 1/9

VV BFZ schvaľuje návrh na úpravu odmien pre D osoby v súťažiach BFZ od 1.1.2019 s platnosťou od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k priebehu súťaží BFZ a informácia o aktuálnom stave prihlásených družstiev do Pohára BFZ 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik informoval o priebehu súťaží riadených ŠTK BFZ. Súťaže prebiehajú podľa schválenej TL, z dôvodu nepriaznivého počasia boli preložené niektoré stretnutia v jednotlivých kategóriach. K poháru BFZ poznamenal, že bol posunutý termín podania prihlášok do 5.9.2018 a zatiaľ je prihlásených 10 družstiev. Navrhol, aby sa v prípade neprihlásenia najmenej 16 družstiev  táto súťaž v ročníku 2018/2019 zrušila. Po diskusii VV BFZ prijal uznesenie

Uznesenie 2/9

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o priebehu súťaží. Schvaľuje návrh predsedu ŠTK .V prípade, že sa do termínu 5.9.2018 neprihlási najmenej 16 družstiev, bude táto súťaž pre súťažný ročník 2018/2019 zrušená

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 6: , Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

VV BFZ prekladá tento bod na nasledujúce zasadnutie

K bodu 7: , Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k plneniu rozpočtu BFZ v znení pripomienok

K bodu 8 – Informácia k partnerom BFZ

Informáciu k partnerom BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o plnení zo strany partnerov voči BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu k partnerom BFZ bez pripomienok.

K bodu 9 – Rôzne

VV schvaľuje

Udelenie pamätnej plakety BFZ  pre p. Petra Polgára pri príležitosti ukončenia aktívnej kariéry

Predaj knižnej podoby RS pre súťažný ročník 2018/2019 v cene 5€/ks

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie

Informáciu k príprave medzinárodného turnaja U 15 DANUBE Moravia Cup 2018

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.10.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 04.09.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.7 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.7

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Páchnik ( podpredseda KRaD BFZ), Paška, Ferik, Richtárik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Badinský

Ospravedlnení: Baxa,Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

4, Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

5, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ – p. Richtárik

6, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

7, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2018 – p. Jánošík

8, Schválenie finančného príspevku pre Atletiko Zálesie – p. Jánošík

9, Informácia z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018 – p. Jánošík

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 21.06.2018 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol predložený bez doplnenia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ)  trvá,Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn 1/6 (TIPOS) splnené, Uzn. 4/6 ( Predloženie návrhu na prerozdelenie financií na VV SFZ) splnené, Uzn 5/6 ( Návrh na volenú funkciu M. Lônčík) splnené, Uzn 6/6 ( Návrh na volenú funkciu J. Ferik) nezaslané z dôvodu stiahnutia kandidatúry p. Feríka, Uzn 7/6 ( Družstvá TIPOS III. ligy povinne do Slovnaft cupu 2018/2019) splanené.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik informoval členov VV BFZ o skutočnosti, že RS pre súťažný ročník 2018/2019 je vo fáze dokončenia a s pracovných dôvodov ho nestihol dokončiť a predložiť na schválenie. Preto požiadal členov VV BFZ o predĺženie termínu predloženia na schválenie do 16.07.2018

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika k príprave rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá pripraviť konečnú podobu RS na schválenie do termínu 15.07.2018

Z: Predseda ŠTK BFZ                                            T: 15.07.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie návrh na zaradenie družstiev do súťaží. Informoval, že termín podania prihlášok, schválený VV BFZ nedodržali dva FK a to FK Šamorín – Hamuliakovo v súťaží SD3R a ŠK Vrakuňa do súťaží SZRL a MZRL. Vedúci sekretár predložil návrh na zaradenie do súťaží prípraviek tak, ako bol pripravený KM BFZ.

TIPOS III. liga Bratislava

1            FK Rača Bratislava

2            ŠK Slovan Bratislava futbal „B“

3            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4            ŠK Bernolákovo

5            MFK Rusovce

6            OFK Dunajská Lužná

7            FK Vajnory

8            FK Slovan Most pri Bratislave

9            TJ Rovinka

10          ŠK Tomášov

11          FC Malacky

12          Lokomotíva Devínska Nová Ves

13          ŠK Báhoň

14          ŠK Lozorno, FO

15          FC Rohožník

16          PŠC Pezinok

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne

IV.liga Bratislava (S4BA)

1            TJ Záhoran Jakubov

2            TJ Záhoran Kostolište

3            SFC Kalinkovo

4            FK Karpaty Limbach

5            SDM Domino

6            TJ Slovan Viničné

7            FK Lamač Bratislava

8            CFK Pezinok – Cajla

9            MŠK Senec

10          FKM Karlova Ves Bratislava

11          TJ Veľké Leváre

12          TJ Čunovo

13          ŠK Svätý Jur

14          OŠK Slovenský Grob

15          ŠK Vrakuňa Bratislava

16          ŠK Závod

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne

MŠK Senec žiada o hrací deň a hrací čas: PIATOK 18:30

III. liga SD BFZ (SD3R-U19)

1            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

2            NMŠK 1922 Bratislava

3            ŠK Bernolákovo

4            OFK Dunajská Lužná

5            MŠK Iskra Petržalka

6            Lokomotíva Devínska Nová Ves

7            FC Rohožník

8            FK Inter Bratislava B

9            MŠK Senec

10          FC Ružinov Bratislava

11          PŠC Pezinok

12          FC Zohor

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Družstvo Šamorín-Hamuliakovo (5.v tabuľke 2017/18) sa prihlásilo 27.06.2018.

O zaradenie do súťaže žiada aj SDM Domino „B“, novovzniknutý klub FC Stupava, TJ Rovinka( v súťažnom ročníku 2017/2018 sa umiestnila na 2.mieste IV. ligy ObFZ BA – vidiek) a prihlášku podal aj FK Vajnory, ktorý dorast minulý rok nemal.

III. liga MD BFZ (MD3R-U17)

1                     FC Petržalka B

2                     SFC Kalinkovo

3                     FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4                     NMŠK 1922 Bratislava

6                     FK Dúbravka

6                     MFK Rusovce

7                     SDM Domino B

8                     TJ Jarovce Bratislava

9                     Lokomotíva Devínska Nová Ves

10                   ŠK Šenkvice

11                   ŠK Svätý Jur

12                   FC SLOVAN Častá

13                   MŠK Senec

14                   FC Ružinov Bratislava

15                   PŠC Pezinok

16                 TJ Malinovo

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Do tejto súťaže budú zaradené aj dve družstva novovzniknutého klubu FC Stupava po vytvorení konta v ISSF.

Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín a po základnej časti bude upravená na dve nadstavbové časti.

II.liga SŽ BFZ (SZRL-U15+MZRL-U13)

1                     FK Rača Bratislava

2                     FKP Dúbravka Bratislava

3                     NMŠK 1922 Bratislava

4                     ŠK Bernolákovo

5                     ŠK Žolík Malacky

6                     ŠK Šenkvice

7                     OFK Dunajská Lužná

8                     PFA ŠTK Šamorín

9                     CFK Pezinok – Cajla

10                   Lokomotíva Devínska Nová Ves

11                   ŠK Svätý Jur

12                   MŠK Senec

13                   PŠC Pezinok

Všetky FK sa prihlásili elektronickou prihláškou v stanovenom termíne.

Družstvo ŠK Vrakuňa (8.v tabuľke 2017/18) sa prihlásilo po termíne 25.6. o 10,27 hod.

O zaradenie do súťaže žiada aj 3.v poradí zo súťaže SZM – FK Rusovce, ako aj novovzniknutý klub FC Stupava. Pri zaradení MFK Rusovce by v zmysle SP mal súťaž opustiť OFK D.Lužná, nakoľko by sa jednalo o postup a zostup.

Zaradenie družstiev do súťaží prípraviek pre súť. ročník 2018/2019

súťaže  PMA1, PMB1, PMC1 – kategórie U11, U10, U9 ( trojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 16

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava A

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava B

FC ŠTK 1914 Šamorín A

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Vrakuňa Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

FK Vajnory Bratislava

ŠKO Miloslavov

PŠC Pezinok

FC Malacky

Predbežný začiatok súťaží: 1.9.2018                        koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): utorok

súťaže PMA2, PMB2 – kategórie U11, U10 ( dvojičky ):   6

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 6

NMŠK 1922 Bratislava B

FK Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

SDM Domino Bratislava B

MŠK Senec B

FKM Stupava

Systém súťaže: 4 kolový ( D – V – D – V )

Predbežný začiatok súťaží: 1.9.2018                      koniec jesennej časti: 28.10.2018

súťaž  PMA3 – kategória U11 ( Bratislava mesto )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 9

FK Rača Bratislava B

MFK Rusovce

TJ Jarovce Bratislava

FK Lamač Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín B

TJ Čuňovo Bratislava

SDM Domino Bratislava C

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves

 Systém súťaže: 3 kolový ( D – V – D )  jeseň: 12 kôl – jar 15 kôl

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRMA – kategória U11 ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 14

ŠK Gajary

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK v Sološnici

OŠK Láb

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

ŠK Závod

FC Zohor

OFK Vysoká pri Morave

FK Jabloňové

FK Studienka

TJ Záhoran Kostolište

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                     koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRPK – kategória U11 ( okres Pezinok )

Počet prihlásených družstiev ku dňu 29.6.2018: 14

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Jablonec

OFC 014 Vinosady

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Báhoň

FC Družstevník Budmerice

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

FK Karpaty Limbach

TJ Dubova

TJ Slovan Vištuk

GFC Grinava

TJ Slovan Viničné

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                     koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PRSC – kategória U11 ( okres Senec )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018:

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

MŠK Kráľova pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomašov

Slovan Most pri Bratislave

OFK Dunajská Lužná

TJ Malinovo

FK-ŠK Danubia Hrubý Šúr

Systém súťaže: 3 kolový ( D – V – D )    jeseň: 12 kôl  – jar 15 kôl

Predbežný začiatok súťaže: 1.9.2018             koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): štvrtok

Súťaž PMC 2 – kategória U9 ( Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec )

Počet prihlásených družstiev ku dňu 29.6.2018: 14

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

TJ Záhoran Jakubov

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Svätý Jur

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Báhoň

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

ŠK Gajary

FKM Stupava

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka B

TJ Malinovo

FK Karpaty Limbach

KM BFZ navrhuje rozdeliť súťaž PMC2 na dve skupiny ( Okr. PK a MA spolu a BA a okres SC spolu) a hralo by sa trojkolovým systémom

Predbežný začiatok súťaže:  1.9.2018                   koniec jesennej časti: 4.11.2018

Hrací deň ( vložené kolá v pracovný deň ): utorok

Súťaž PMD – kategória U8 ( turnajový model )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 36

FKM Karlová Ves

FC Petržalka A

FC Petržalka B

ŠK Slovan Bratislava futbal

ŠK Atletiko Zálesie

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava

Lokomotíva Devínska Nová Ves

MFK Záhorská Bystrica

FK Rača Bratislava

FK v Sološnici

FC Rohožník

OŠK Chorvátsky Grob

FK Karpaty Limbach

FKM Stupava

ŠKO Miloslavov

SDM Domino Bratislava

FK Cinemax Doľany

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Tomašov

SFC Kalinkovo

OFK Dunajská Lužná

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Lozorno

TJ Slovan Viničné

MŠK Senec

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave

ŠK Žolík Malacky

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

PŠC Pezinok

ŠK Slovan Bratislava B

Družstvá budú rozdelené do 9 skupín po 4 účastníkoch a hrať sa bude turnajovým spôsobom tak, ako tomu bolo v minulom súťažnom ročníku

Počty družstiev podľa okresov

BA mesto: 12

Malacky: 9

Pezinok: 4

Senec: 10

ZsFZ: 1 ( FC ŠTK 1914 Šamorín )

Predbežné termíny turnajov – jesenná časť ( 4 členné skupiny )

1.turnaj: 8. – 9.9.2018

2.turnaj: 22. – 23.9.2018

3.turnaj: 6. – 7.10.2018

4.turnaj: 20. – 21.10.2018

 

Spracoval: Ivan Konečný – KM BFZ

Predkladá: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Pavel Príkopa – KM BFZ

Uznesenie 1/7

VV BFZ schvaľuje návrhy KM BFZ   na zaradenie do súťaží prípraviek a návrh, predložený predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom na zaradenie do súťaží BFZ.Schvaľuje hrací deň a hrací čas pre MŠK Senec : PIATOK 18:30 hod., zaradenie  družstiev FK Šamorín – Hamuliakovo a TJ Rovinka do súťaží SD3R a družstva ŠK Vrakuňa do súťaží SZRL,MZRL

TIPOS III. liga Bratislava

1            FK Rača Bratislava

2            ŠK Slovan Bratislava futbal „B“

3            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4            ŠK Bernolákovo

5            MFK Rusovce

6            OFK Dunajská Lužná

7            FK Vajnory

8            FK Slovan Most pri Bratislave

9            TJ Rovinka

10          ŠK Tomášov

11          FC Malacky

12          Lokomotíva Devínska Nová Ves

13          ŠK Báhoň

14          ŠK Lozorno, FO

15          FC Rohožník

16          PŠC Pezinok

IV.liga Bratislava (S4BA)

1            TJ Záhoran Jakubov

2            TJ Záhoran Kostolište

3            SFC Kalinkovo

4            FK Karpaty Limbach

5            SDM Domino

6            TJ Slovan Viničné

7            FK Lamač Bratislava

8            CFK Pezinok – Cajla

9            MŠK Senec

10          FKM Karlova Ves Bratislava

11          TJ Veľké Leváre

12          TJ Čunovo

13          ŠK Svätý Jur

14          OŠK Slovenský Grob

15          ŠK Vrakuňa Bratislava

16          ŠK Závod

III. liga SD BFZ (SD3R-U19)

1            FK Slovan Ivanka pri Dunaji

2            NMŠK 1922 Bratislava

3            ŠK Bernolákovo

4            OFK Dunajská Lužná

5            MŠK Iskra Petržalka

6            Lokomotíva Devínska Nová Ves

7            FC Rohožník

8            FK Inter Bratislava B

9            MŠK Senec

10          FC Ružinov Bratislava

11          PŠC Pezinok

12          FC Zohor

13         ŠK Šamorin – Hamuliakovo

14         TJ Rovinka

III. liga MD BFZ (MD3R-U17)

1                     FC Petržalka B

2                     SFC Kalinkovo

3                     FK Slovan Ivanka pri Dunaji

4                     NMŠK 1922 Bratislava

6                     FK Dúbravka

6                     MFK Rusovce

7                     SDM Domino B

8                     TJ Jarovce Bratislava

9                     Lokomotíva Devínska Nová Ves

10                   ŠK Šenkvice

11                   ŠK Svätý Jur

12                   FC SLOVAN Častá

13                   MŠK Senec

14                   FC Ružinov Bratislava

15                   PŠC Pezinok

16                 TJ Malinovo

17                 FC Stupava A

18                 FC Stupava B

II.liga SŽ BFZ (SZRL-U15+MZRL-U13)

1                     FK Rača Bratislava

2                     FKP Dúbravka Bratislava

3                     NMŠK 1922 Bratislava

4                     ŠK Bernolákovo

5                     ŠK Žolík Malacky

6                     ŠK Šenkvice

7                     OFK Dunajská Lužná

8                     PFA ŠTK Šamorín

9                     CFK Pezinok – Cajla

10                   Lokomotíva Devínska Nová Ves

11                   ŠK Svätý Jur

12                   MŠK Senec

13                   PŠC Pezinok

14                 ŠK Vrakuňa

Súťaže  PMA1, PMB1, PMC1 – kategórie U11, U10, U9 ( trojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ) ku dňu 29.6.2018: 16

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava A

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava B

FC ŠTK 1914 Šamorín A

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Vrakuňa Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

FK Vajnory Bratislava

ŠKO Miloslavov

PŠC Pezinok

FC Malacky

Súťaže PMA2, PMB2 – kategórie U11, U10 ( dvojičky )

počet prihlásených FK ( družstiev ): 6

NMŠK 1922 Bratislava B

FK Dúbravka Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

SDM Domino Bratislava B

MŠK Senec B

FKM Stupava

Súťaž  PMA3 – kategória U11 ( Bratislava mesto )

počet prihlásených FK ( družstiev ): 9

FK Rača Bratislava B

MFK Rusovce

TJ Jarovce Bratislava

FK Lamač Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín B

TJ Čuňovo Bratislava

SDM Domino Bratislava C

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves

Súťaž PRMA – kategória U11 ( okres Malacky )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 14

ŠK Gajary

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK v Sološnici

OŠK Láb

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká

ŠK Závod

FC Zohor

OFK Vysoká pri Morave

FK Jabloňové

FK Studienka

TJ Záhoran Kostolište

Súťaž PRPK – kategória U11 ( okres Pezinok )

Počet prihlásených družstiev: 14

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

TJ Družstevník Jablonec

OFC 014 Vinosady

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Báhoň

FC Družstevník Budmerice

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

FK Karpaty Limbach

TJ Dubova

TJ Slovan Vištuk

GFC Grinava

TJ Slovan Viničné

Súťaž PRSC – kategória U11 ( okres Senec )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 9

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

MŠK Kráľova pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomášov

Slovan Most pri Bratislave

OFK Dunajská Lužná

TJ Malinovo

FK-ŠK Danubia Hrubý Šúr

Súťaž PMC 2 – kategória U9 ( Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec )

Počet prihlásených družstiev: 15

ŠK Bernolákovo

ŠK Nová Dedinka

TJ Záhoran Jakubov

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Svätý Jur

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Báhoň

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

ŠK Gajary

FKM Stupava

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka B

TJ Malinovo

FK Karpaty Limbach

Súťaž PMD – kategória U8 ( turnajový model )

Počet prihlásených FK ( družstiev ) : 36

FKM Karlová Ves

FC Petržalka A

FC Petržalka B

ŠK Slovan Bratislava futbal

ŠK Atletiko Zálesie

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Bernolákovo

FC ŠTK 1914 Šamorín

TJ Rovinka

FK Inter Bratislava

Lokomotíva Devínska Nová Ves

MFK Záhorská Bystrica

FK Rača Bratislava

FK v Sološnici

FC Rohožník

OŠK Chorvátsky Grob

FK Karpaty Limbach

FKM Stupava

ŠKO Miloslavov

SDM Domino Bratislava

FK Cinemax Doľany

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Tomašov

SFC Kalinkovo

OFK Dunajská Lužná

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Lozorno

TJ Slovan Viničné

MŠK Senec

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave

ŠK Žolík Malacky

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

PŠC Pezinok

ŠK Slovan Bratislava B

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže TIPOS III.liga a IV.liga BFZ

Vedúci sekretár   BFZ p. Farbula  predložil po dohode s predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom návrh na schválenie oficiálnej lopty Adidas Telstar OMB ( AUT FBL).Lopty pre družstvá zakúpi BFZ v počte 6 ks na jedno družstvo, 3 ks lôpt dostane každé družstvo zdarma a 3 ks lôpt zaplatí každý FK na základe vystavenej faktúry zo strany BFZ voči FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ v sume 225€.

Uznesenie 2/7

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu ADIDAS Telstar OMB pre súťaže TIPOS III.liga BFZ a IV.liga BFZ. Lopty v počte 6 ks na 1 FK budú zabezpečené sekretariátom BFZ, 3 ks lôpt dostane každé družstvo  TIPOS III.ligy BFZ a IV.ligy BFZ zdarma a 3 ks lôpt lopty zaplatí každý FK na základe vystavenej faktúry zo strany BFZ voči FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ v sume 225€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie nominačných listín R a D BFZ predložil podpredseda KRaD BFZ p. Páchnik

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Budáč Peter, Cvengroš Peter, Dujava Daniel, Harajbič Igor, Hegedüs Peter, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lalo Miloš, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Volek Michal.

Rozhodcovia S4BA

Bogdáň Erik, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hajnala Martin, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kakaščik Kristián, Kašper František, Klúčik Dušan, Kožuch Daniel, Krčová Mária, Lomňančík Lukáš, Orlíková Marianna, Piatka Pavol, Polák Marko, Sabela Lukáš, Samko Karol, Szakáll Peter, Šimovič Dávid, Triskal James, Valko Juraj, Vanek Andrej, Vasilenko Štefan, Vašš Marián.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Perašín Michal, Slezák Jozef, Vnuk Patrik.

Uznesenie 3/7

VV BFZ schvaľuje nominačné listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 tak ,ako boli predložené podpredsedom KRaD BFZ p. Páchnikom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2018

Predseda BFZ p. Jánošík predložil návrh termínov zasadnutia VV BFZ na 2.polrok

August – 6.8.2018

September – 3.9.2018

Október – 8.10.2018

November – 12.11.2018

December – 10.12.2018

Uznesenie 4/7

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie finančného príspevku pre Atletiko Zálesie

Vedúci sekretár BFZ p. Farbula predložil na schválenie žiadosť o finančný príspevok pre FK Atletiko Zálesie na novovybudované futbalové  ihrisko.

Uznesenie 5/7

VV BFZ schvaľuje nenávratný finančný  príspevok 500 € pre FK Atletiko Zálesie na novovybudované futbalové ihrisko.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018

Informáciu z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ zo dňa 28.6.2018

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 21.06.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 21.6.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 21.6.2018

K bodu 11: Rôzne

Na rokovanie VV BFZ sa dostavil p. Dušan Badinský

Po rokovani s p. Badinským  sa VV BFZ dohodol na pokračovaní vo funkcii predsedu RK BFZ

VV BFZ berie na vedomie

 • Návrh KRáD BFZ k navýšeniu odmien delegovaných osôb
 • Informáciu z účasti výberu BFZ na turnaji v Györi
 • Informáciu k organizácii turnaja Danube Moravia cup 2018 v dňoch 10.12.9.2018 na území BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 06.08.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 02.07.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.6 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.6

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška,Ferik, Farbula

Pozvaní: Salenka, Teleky, Kováč, Richtárik

Ospravedlnení: Baxa, Badinský, Salenka

 PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ – p. Farbula

4, Informácia k hlasovaniu per rollam – p. Farbula

5, Schválenie návrhu hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019 – p. Salenka, Teleky, Kováč

6, Informácia k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018 – p. Richtárik

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ podal návrh na doplnenie bodu programu : Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu RK BFZ p. Badinského zaradiť ako bod 3 a člen VV BFZ  p. Lônčík podal návrh na doplnenie bodu programu: Návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe ako bod 9.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhli predseda BFZ a člen VV BFZ p. Lônčík.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá,uzn.2/4 ( štartovný vklad do súťaží seniorov) trvá, Uzn. 3/4 ( Prihlášky do súťaží BFZ) trvá,Uzn. 5/4( Regions cup 2018 a 2019) trvá, Uzn. 1-3/5 ( R a AR na NL SFZ a do projektu šanca) splnené.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Projekt TIPOS – Na VV BFZ  nebola k projektu TIPOS predložená  zmluva ani nariadenie o názve súťaže, ktorú riadi BFZ, čím sú porušené stanovy BFZ

Uznesenie 1/ 6

VV BFZ úctivo žiada SFZ o zaslanie zmluvy k projektu TIPOS medzi SFZ a spoločnosťou TIPOS a o spôsobe prerozdelenia finančných prostriedkov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Informácia o odstúpení predsedu RK BFZ z funkcie

Členom VV BFZ bolo doručené  písomne podanie p. Dušana Badinského o odstúpení z funkcie člena VV BFZ a predsedu RK BFZ.

VV berie na vedomie písomne podanie  p. Dušana Badinského. VV ukladá predsedovi BFZ pozvať ho na najbližšie zasadnutie VV BFZ.

Z: Predseda BFZ                                             T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ

Informáciu z pracovného stretnutia sekretárov RFZ podal vedúci sekretár BFZ    p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu vedúceho sekretára o porade vedúcich sekretárov RFZ. Úctivo Žiada exekutívu SFZ o rešpektovanie autonómie RFZ v rozhodovacej činnosti.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k hlasovaniu per rollam

Hlasovanie per rollam bolo k žiadosti KR SFZ k doplneniu PR na NL PR SFZ   pre súťažný ročník 2018/2019. Kladne hlasovalo 6 členov VV BFZ okrem nehlasujúcich p. Baxu a p. Feríka.  VV BFZ navrhol zaradiť na NL PR SFZ  pre súťažný ročník 2018/2019 p. Petra Bólla.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o hlasovaní per rollam.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019

Návrh hracieho modelu súťaží prípraviek v súťažiach BFZ predložil predseda KM BFZ p. Teleky a regionálny tréner BFZ za SFZ p. Kováč.

Uznesenie 2/6

VV BFZ schvaľuje návrh hracieho modelu súťaží prípraviek od súťažného ročníka 2018/2019. (Znamená to, že navrhovaný model schválený nebol).

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 0  Proti:  6    Zdržal sa: 1

K bodu 7: Informácia k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018

Materiál k ukončeniu súťažného ročníka, vrátane zoznamu postupujúcich a zostupujúcich družstiev v súťažnom ročníku 2017/2018 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

Uznesenie 3/6

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ukončeniu súťažného ročníka 2017/2018 a schvaľuje  postupujúce a zostupujúce družstvá zo súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.06.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.06.2018 podal predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe

Návrh predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

Uznesenie 4/6

VV BFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie príspevku podľa § 69 zákona o športe tak, ako bol predložený členom VV BFZ p. Lônčíkom, zároveň ukladá predsedovi BFZ predložiť tento materiál  na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ prerokoval vyhlásenie volebnej komisie SFZ k voľbám na volené funkcie, ktoré sa uskutočnia na konferencii SFZ dňa 28.6.2018 v Bratislave.

VV BFZ navrhuje na volenú funkciu  kontrolóra SFZ ( predsedu revíznej komisie SFZ) p. Milana Lônčíka.

Uznesenie 5/6

VV BFZ schvaľuje Milana Lônčíka ako kandidáta na volenú funkciu kontrolóra – predsedu revíznej komisie SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV BFZ navrhuje na volenú funkciu  zástupcu kontrolóra SFZ ( podpredsedu revíznej komisie SFZ) p. Jaroslava Feríka.

Uznesenie 6/6

VV BFZ schvaľuje Jaroslava Ferika ako kandidáta na volenú funkciu zástupcu kontrolóra SFZ ( podpredsedu revíznej komisie SFZ).

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie Informáciu k výberu oficiálnych lôpt súťaží III. A IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

VV BFZ sa zaoberal účasťou družstiev BFZ v Slovnaft Cupe 2018/2019.

Uznesenie 7/6

VV BFZ schvaľuje povinnosť pre FK III. ligy prihlásiť sa do Slovnaft Cupu 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 2.7.2018 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Bratislava, 14.06.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.5 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ dňa 28.mája v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.5

Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ dňa 28.mája v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula

Ospravedlnení: Ferik, Badinský

PROGRAM:

 1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. Schválenie návrhu zaradenia R na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu tak, ako bol zaslaný v pozvánke

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Schválenie návrhu zaradenia R na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie predložil predseda KRaD BFZ p. Ivan Kružliak tak, ako bol schválený komisiou.

Návrh R a AR na NL SFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Rozhodca

Marián Ruc;  19.8.1993;  Hattalova 7, 831 03 Bratislava;  reg. č. 1230123;  0949 728 040;  rucinger@yahoo.com

Asistent rozhodcu

Boris Parilák;  29.12.1989;  Matice Slovenskej 907/32, 091 01 Stropkov;  reg. č. 1181852;  0903 062 507;  parilak.boris@gmail.com

Návrh R a AR do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019ň

Rozhodcovia

Tomáš Straka;  12.12.1987;  Fričovce 231, 082 37 Fričovce;  reg. č. 1163211;  0948 929 087;  tomasstraka1987@gmail.com

Filip Malárik; 23.3.1995; Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava; reg. č. 1250758; 0915 151 487; fmalarik@gmail.com

Náhradník

Matej Choreň;  7.2.1996;  Račianska 85, 831 02 Bratislava;  reg. č. 1258486;  0902 625 725; mates.choren@gmail.com

Asistenti rozhodcov

Lukáš Lauer; 29.5.1988; Družby 555/65, 976 98 Podbrezová; reg. č. 1166023; 0911 290 190; lukas.lauer5@gmail.com

Dušan Štofik;  4.12.1987;  Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava;  reg. č. 1315822;  0918 560 753;  dusan.stofik@yahoo.com

Róbert Henček;  30.1.1985;  Drieňová 15, 821 01 Bratislava; reg. č. 1154479; 0908 719 329; robert.hencek@gmail.com

Daniel Dujava;  9.7.1987;  Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves;  reg. č. 1311950;  0911 098 707;  danielldujava@gmail.com

Náhradník

Dušan Olša;  28.6.1994;  Červenej armády 745, 900 86 Budmerice;  reg. č. 1244647;  0911 180 277;  dusanolsa9@gmail.com

Uznesenie 1/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na zaradenia R Mariána Ruca na nominačnú listinu SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na zaradenie AR Borisa Pariláka na nominačnú listinu AR SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ  na zaradenie R a AR do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019

Rozhodcovia

Tomáš Straka;  12.12.1987;  Fričovce 231, 082 37 Fričovce;  reg. č. 1163211;  0948 929 087;  tomasstraka1987@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Matej Choreň;  7.2.1996;  Račianska 85, 831 02 Bratislava;  reg. č. 1258486;  0902 625 725; mates.choren@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 6  Proti:  1    Zdržal sa: 0

Náhradník

Filip Malárik; 23.3.1995; Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava; reg. č. 1250758; 0915 151 487; fmalarik@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 2  Proti:  2    Zdržal sa: 3

Asistenti rozhodcov

Lukáš Lauer; 29.5.1988; Družby 555/65, 976 98 Podbrezová; reg. č. 1166023; 0911 290 190; lukas.lauer5@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Dušan Štofik;  4.12.1987;  Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava;  reg. č. 1315822;  0918 560 753;  dusan.stofik@yahoo.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Róbert Henček;  30.1.1985;  Drieňová 15, 821 01 Bratislava; reg. č. 1154479; 0908 719 329; robert.hencek@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Daniel Dujava;  9.7.1987;  Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves;  reg. č. 1311950;  0911 098 707;  danielldujava@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Náhradník

Dušan Olša;  28.6.1994;  Červenej armády 745, 900 86 Budmerice;  reg. č. 1244647;  0911 180 277;  dusanolsa9@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Bratislava, 28.5.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č.4 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.mája v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.4

zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.mája v Bratislave, Súmračná 27

 Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,  Badinský, Farbula

Pozvaní:   Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

 1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula
 3. Prezentácia spoločnosti Sport video – p. Caňo
 4. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik
 5. Schválenie štartovného vkladu v súťažiach BFZ seniorov pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik
 6. Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik
 7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula
 8. Informácia k žiadosti ZsFZ ohľadom Regions Cupu 2018 – p. Farbula
 9. Informácia s VV SFZ zo dňa 1.5.2018 – p. Jánošík
 10. Rôzne
 11. Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: schválenie RT výberu BFZ U12 podľa návrhu TMK BFZ ako bod 7 a ostatné body podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, ktoré navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/49 ( novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/3 splnené, poverenie sekretára BFZ ohľadne RT seniorov, Uznesenie 6/3 ( Prihlášky na finále pohára BFZ je v programe zasadnutia, Auto KIA Ceed, Uznesenie 8/3 finančná odmena víťaza pohára BFZ a finalistu trvá, uznesenie 9/3 – TL 2018/2019 trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 3: Prezentácia spoločnosti Sport video

Prezentáciu spoločnosti Sport video vykonal zástupca spoločnosti p. Caňo. Informoval o možnosti vyhotovovania videozáznamu nielen seniorských, ale aj mládežníckych futbalových stretnutí prostredníctvom mobilnej aplikácie.

VV BFZ berie na vedomie prezentáciu spoločnosti Sport video

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie dejiska finále pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ  p. Richtárik. Informoval, že do schváleného termínu podania žiadosti o usporiadanie finále pohára BFZ boli na ŠTK BFZ doručené žiadosti PŠC Pezinok a OFK Dunajská Lužná. ŠTK BFZ odporúča ako dejisko finále pohára BFZ štadión OFK Dunajská Lužná.

Uznesenie 1/4

VV BFZ schvaľuje návrh ŠTK BFZ a určuje za dejisko finále pohára BFZ štadión OFK D. Lužná. Ukladá vedúcemu sekretárovi zabezpečiť v spolupráci s predstaviteľmi OFK Dunajská Lužná všetko potrebné k zabezpečeniu organizácie stretnutia.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                                   T: Termín konania finále pohára BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:Schválenie štartovného vkladu v súťažiach BFZ seniorov pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie štartovného vkladu predložil VV BFZ predseda ŠTK BFZ  p. Richtárik. ŠTK odporúča ponechať výšku štartovného nenávratného vkladu v súťažiach seniorov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019  tak, ako boli schválené v minulom súťažnom ročníku.

TIPOS III. liga seniori : 650€

IV.liga seniori: 450€

Uznesenie 2/4

VV BFZ schvaľuje návrh ŠTK BFZ a určuje štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 tak, ako ho navrhla ŠTK BFZ:

TIPOS III. liga seniori : 650€

IV.liga seniori: 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Richtárik

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

Uznesenie 3/4

VV BFZ  schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 11.6.2018 do 24.6.2018 do 24:00 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom  a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť  do 30.6.2018 do 12:00 hod. osobne alebo poštou na sekretariát BFZ   v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2018/2019 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK64 0200 0000 0001 8293 7012 /0200) najneskôr do 30.6.2018. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne  s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0   Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie zloženia RT výberu BFZ U12

Návrh na schválenie RT výberu BFZ U12 predložil vedúci sekretár BFZ  p. Farbula tak, ako bol vypracovaný TMK BFZ.

Uznesenie 4/4

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U12 tak, ako bolo vypracované a predložené TMK BFZ:

Hlavný tréner: Eduard Vilčinský ( UEFA A licencia)

Asistent trénera: Michal Polčic ( študent UEFA A licencie)

Vedúci mužstva: Lukáš Martinka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ  p. Farbula tak, ako bola vypracovaná TMK BFZ s doplnením o turnaj „TROFEJ BEOGRADU“.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu 9: Informácia k žiadosti ZsFZ ohľadom Regions Cupu 2018

Informáciu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Na sekretariát BFZ bola elektronickou poštou doručená žiadosť zo strany ZsFZ o usporiadanie Regions cupu 2018 seniorov na území BFZ z dôvodu organizácie Kvalifikácie na ME amatérov 2019 na území ZsFZ v septembri 2018.

Uznesenie 5/4

VV BFZ berie na vedomie list ZsFZ. Vzhľadom ku korektným vzťahom schvaľuje usporiadanie Regions cupu 2018 na území BFZ ako aj usporiadanie Regions cupu 2019 na území BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu 10: Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2018

Informáciu z VV SFZ dňa 1.5.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :  7

Za: 0  Proti:  0    Zdržal sa:  0

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o konaní Superpohára víťazov pohárov 4.8.2018 17:30 hod. u víťaza pohára BFZ,
 • Zmenu termínu zasadnutia VV BFZ z 4.6. na 6.6.2018 o 14:00 v Dunajskej Lužnej.
 • Ukončenie súdneho sporu voči ŠK Šenkvice
 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o fyzických previerkach R a o seminári projektu šanca
 • Žiadosť ŠK Slovan Bratislava k zabezpečeniu R na turnaje

Nasledujúce, výjazdové  zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 6.6.2018 o 14:00 hod. v Dunajskej Lužnej.

Bratislava, 14.5.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.apríla 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 3
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.apríla 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Valko, Šurinová

Ospravedlnení : Šurinová, Badinský

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu ObFZ Bratislava – vidiek za člena do KM BFZ – p. Baxa

4, Schválenie návrhu managerov komunikácie BFZ ( p. Valko, p. Šurinová)  – p. Jánošík

5,Schválenie návrhu doplnenia nom. listiny delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

6, Schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

7, Schválenie udelenia mandátu predsedovi BFZ na rokovanie ohľadom hlavného trénera seniorov výberu BFZ – p. Jánošík

8, Informácia k akciám a výberom BFZ na 1.polrok 2018 – p. Kováč

9, Schválenie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Trnovský

10, Informácia k služobnému motorovému vozidlu KIA Ceed – p. Baxa

11, Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ – p. Farbula

12,Informácia z VV SFZ zo dňa 12.3.2018 a 4.4.2018 – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) splnené, Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ – trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K smernici o udeľovaní ocenení navrhol člen VV BFZ p. Lônčík, aby predseda BFZ navrhol na VV SFZ vypracovať smernicu o udeľovaní ocenení SFZ a podľa tej by sa pripravila smernica pre BFZ

Uznesenie 1/3

VV BFZ poveruje predsedu BFZ predložiť návrh na vypracovanie smernice o udeľovaní ocenení SFZ. Na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ Z: Predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0
K bodu 3 – Schválenie návrhu ObFZ Bratislava – vidiek za člena do KM BFZ

Návrh na schválenie člena KM BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek predložil p. Baxa. ObFZ Bratislava – vidiek navrhuje za člena KM BFZ p. Ivana Konečného

Uznesenie 2/3

VV BFZ schvaľuje p. Ivana Konečného za člena KM BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu managerov komunikácie BFZ

Návrh na schválenie managerov komunikácie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Ako managerov komunikácie navrhuje p. Milana Valka a p. Ninu Šurinovú. Podpredseda BFZ p. Suchý vzniesol pozmeňujúci návrh, aby managerom komunikácie bol iba p. Milan Valko.

Uznesenie 3/3

VV potvrdzuje p. Milana Valka ako managera komunikácie BFZ na funkčné obdobie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 4/3

VV BFZ schvaľuje p. Ninu Šurinovú ako asistentku managera komunikácie BFZ na funkčné obdobie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 5 , Zdržal sa : 1, Proti : 1

K bodu 5 – Schválenie návrhu doplnenia nom. listiny delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na schválenie doplnenia NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 predložil predseda KRaD a člen VV BFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje doplniť na NL delegátov pre súťažný ročník 2017/2018 III. ligy p. Petra Bólla

Uznesenie 5/3

VV BFZ schvaľuje p. Petra Bólla na NL delegátov BFZ III. ligy pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ

Návrh na schválenie termínu na predloženie žiadosti organizácie a dejiska finále pohára BFZ predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Termín predloženia žiadosti o usporiadanie finále pohára BFZ navrhuje 30.4.2018

Uznesenie 6/3

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu ŠTK BFZ a stanovuje termín podania žiadostí o usporiadanie finále pohára BFZ do 30.4.2018 doručením predsedovi ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie udelenia mandátu predsedovi BFZ na rokovanie ohľadom hlavného trénera seniorov výberu BFZ

Návrh na udelenie mandátu predsedovi BFZ ohľadom rokovania k hlavnému trénerovi výberu seniorov BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že je potrebné v dostatočnom časovom predstihu schváliť hlavného trénera výberu seniorov BFZ, aby si tento mohol vybrať realizačný tím pre Regions cup 2018.

Po diskusii VV BFZ poveruje sekretára BFZ písomne osloviť hlavného trénera výberu seniorov BFZ p. Marka o potvrdení zloženia členov RT výberu seniorov BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k akciám a výberom BFZ na 1.polrok 2018

Termínovú listinu akcií výberov BFZ na 1. polrok 2018 predložil regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč

VV berie na vedomie plán akcií výberov BFZ na 1.polrok 2018 bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Schválenie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto 

Návrh na schválenie finančných nákladov pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 7/3

VV BFZ berie na vedomie informáciu o nákladoch v sídle BFZ a stanovuje postupovať v zmysle schváleného rozpočtu BFZ na rok 2018.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Informácia k služobnému motorovému vozidlu KIA Ceed

Informáciu k stavu služobného motorového vozidla KIA Ceed EČV BL 543 KE podal podpredseda BFZ p. Baxa. Informoval o stave vozidla, stave kilometrov k 30.3.2018. Na základe bezplatného zapožičania vozidla od partnera SFZ AAA Auto navrhol služobné auto KIA Ceed predať.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o stave služobného motorového vozidla KIA Ceed. Poveruje predsedu a vedúceho sekretára BFZ vypracovať materiál – alternatívy ďalšieho nakladania so služobným motorovým vozidlom.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ

Návrh na schválenie finančnej odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu pohára BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol ponechať odmeny tak, ako boli v minulom roku a to:

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista pohára BFZ – finančná odmena 500€ a sada dresov zn. JAKO

Uznesenie 8/3

VV schvaľuje výšku finančnej odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu pohára BFZ tak, ako bolo navrhnuté predsedom BFZ

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ a sada dresov zn. ADIDAS

Finalista pohára BFZ – finančná odmena 500€ a sada dresov zn. JAKO

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Informácia z VV SFZ zo dňa 12.3.2018 a 4.4.2018

Informáciu zo zasadnutí VV SFZ dňa 12.3.2018 a 4.4.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ v dňoch 12.3.2018 a 4.4.2018 v znení pripomienky podpredsedu BFZ k riadeniu II. ligy SD a MD od ročníka 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 13 – Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k charitatívnej reklame – s podmienkou jej zverejnenia na webe BFZ

 • Informáciu o zmene termínu zasadnutia VV BFZ v mesiaci jún na 5.6.2018

 • Vstup spoločnosti TIPOS ako partnera III. ligy pre rok 2018

 • Informáciu o prihlásených družstvách do školského pohára SFZ a Mc Donalds cupu v regióne BFZ

 • Informáciu podpredsedu BFZ p. Baxu o pokračujúcom súdnom konaní voči ŠK Šenkvice

 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o aktuálnom stave R

 • Informáciu predsedu ŠTK o počte zahraničných hráčov v súťažných stretnutiach

 • Informáciu k prenosu vybraných stretnutí TIPOS III. ligy BFZ v mesiacoch máj a jún prostredníctvom streamu SFZ

Predseda ŠTK predložil upravenú termínovú listinu na súťažný ročník 2018/2019

Uznesenie 9/3

VV BFZ schvaľuje TL pre súťažný ročník 2018/2019

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 7.5.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 09.04.2018 Zapísal : Ján F a r b u l a

vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV BFZ dňa 5.marca 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 2
zo zasadnutia VV BFZ dňa 5.marca 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Špaček, Potúček, Teleky , Šupková,

PROGRAM:

1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie návrhu zloženia členov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

4. Schválenie návrhu prerozdelenia financií pre FK v zmysle II. etapy futbalovej infraštruktúry p. Jánošík

5. Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ – p. Jánošík

6. Informácia k seminárom R a D BFZ – p. Kružliak

7. Informácia k ZT seniorov, dorastu a príprava aktívu ŠTK – p. Richtárik

8. Informácia z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a s kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018– p. Jánošík

9. Rôzne

10.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trv., Uznesenie 2/1 ( Zrušenie matričnej komisie BFZ) trvá, Uzn. 3/1 je v bode programu zasadnutia, Uzn . 7/1 ( Návrh zástupcov BFZ do komisií SFZ) trvá, Dopracovanie pripomienok do TL na ročník 2018/2019.

Uznesenie 1 / 2 k uzneseniu 3/1

VV schvaľuje zachovanie matričnej komisie BFZ, ako jednej z odborných komisií BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu zloženia členov odborných komisií BFZ

Návrh na schválenie zloženia členov odborných komisií predložili predsedovia odborných komisií BFZ, schválení VV BFZ na zasadnutí 12.2.2018 nasledovne

Komisia mládeže BFZ predseda: Alexander Teleky

Zloženie komisie mládeže

Michal Kováč – podpredseda

Adam Somoláni – ObFZ Bratislava – mesto

Pavel Príkopa – BFZ

Ľubomír Čamek

Róbert Polakovič

Legislatívno – právna komisia predseda: Mário Potuček

Zloženie legislatívno – právnej komisie

Miroslav Hlivák

Žaneta Surmajová

JUDr. Ladislav Jakubec

Trénersko – metodická komisia predseda: Michal Salenka

Zloženie trénersko – metodickej komisie

Michal Kováč – podpredseda TMK

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Martin Hasprún – člen

Ivan Kolembus – člen

Lucia Šupková – člen

Walter Rischer – člen

Pavol Gregora – člen

Michal Švihorík – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Komisia ženského futbalu predseda: Lucia Šupková

Zloženie komisie ženského futbalu

Branislav Petrovič

Ivana Balážiková

Športovo – technická komisia predseda Miroslav Richtárik

Zloženie športovo – technickej komisie

Igor Kočický

Marián Králik

Dušan Štofík

Marianna Orlíková

Ekonomicko – marketingová komisia predseda Ondrej Trnovský

Zloženie ekonomicko – marketingovej komisie

Mikuláš Tarči

Ján Kováč

Doplnenie člena DK BFZ

Peter Rybár

Uznesenie 2/2

VV BFZ schvaľuje návrh na zloženie členov odborných komisií BFZ tak, ako boli predložené predsedami odborných komisií.

Komisia mládeže BFZ predseda: Alexander Teleky

Zloženie komisie mládeže

Michal Kováč – podpredseda

Adam Somoláni – ObFZ Bratislava – mesto

Pavel Príkopa – BFZ

Ľubomír Čamek

Róbert Polakovič

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Legislatívno – právna komisia predseda: Mário Potuček

Zloženie legislatívno – právnej komisie

Miroslav Hlivák

Žaneta Surmajová

JUDr. Ladislav Jakubec

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Trénersko – metodická komisia predseda: Michal Salenka

Zloženie trénersko – metodickej komisie

Michal Kováč – podpredseda TMK

Alexandra Števaňáková – člen

Dušan Jacko – člen

Martin Hasprún – člen

Ivan Kolembus – člen

Lucia Šupková – člen

Walter Rischer – člen

Pavol Gregora – člen

Michal Švihorík – člen

Justín Javorek – čestný člen TMK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 1

Komisia ženského futbalu predseda: Lucia Šupková

Zloženie komisie ženského futbalu

Branislav Petrovič

Ivana Balážiková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Športovo – technická komisia predseda Miroslav Richtárik

Zloženie športovo – technickej komisie

Igor Kočický

Marián Králik

Dušan Štofík

Marianna Orlíková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Ekonomicko – marketingová komisia predseda Ondrej Trnovský

Zloženie ekonomicko – marketingovej komisie

Mikuláš Tarči

Ján Kováč

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

Doplnenie člena DK BFZ

Peter Rybár

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu prerozdelenia financií pre FK v zmysle II. etapy futbalovej infraštruktúry

Návrh na schválenie prerozdelenia finančných príspevkov pre FK v rámci II. etapy rozvoja futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ bol predložený nasledovne:

FKM Karlova Ves – 50 000€

NMŠK 1922 Bratislava – 25 469€

ŠK Vrakuňa – 10 000€

FC Slovan Častá 10 000€

FK Slovan Ivanka pri Dunaji 17 000€

ŠK Báhoň 10 000€

FC Zohor 10 000€

ŠK Lozorno 10 000€

MŠK Senec 30 000€

FK Slovan Most pri Bratislave 10 000€

ŠK Nová Dedinka 14 000€

ŠK Tomášov 10 000€

CFK Pezinok – Cajla 14 000€

OŠK Láb 10 000€

OŠK Chorvátsky Grob 12 000€

GFC 1923 Grinava 10 000€

TJ Veľké Leváre 10 000€

OŠK Slovenský Grob 10 000€

FK Karpaty Limbach 10 000€

OFK Vysoká pri Morave 10 000€

TJ Záhoran Jakubov 10 000€

FK v Sološnici 10 000€

SFC Kalinkovo 11 500€

Uznesenie 3/2

VV BFZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre FK v rámci II. etapy podpory rozvoja futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie pracovnej skupiny k smernici o udeľovaní ocenení BFZ

Návrh na schválenie pracovnej skupiny k príprave internej smernice o udeľovaní ocenení BFZ predložil predseda BFZ. Podotkol, že BFZ nemá žiadne určené pravidlá pre udeľovanie ocenení pre jubilantov, ktorý sú nahlásení FK

VV BFZ presúva bod 5 na nasledujúce zasadnutie VV BFZ dňa 9.4.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k seminárom R a D BFZ

Informáciu o seminároch R a D podal člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Ivan Kružliak

VV berie na vedomie informáciu k seminárom R a D BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k ZT seniorov, dorastu a príprava aktívu ŠTK

Informáciu k ZT seniorov, dorastu a k aktívu ŠTK pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 podal predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ k ZT bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a s kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 20.2.2018 a kongresu UEFA zo dňa 26.2.2018, ktorý sa konal v Bratislave podal predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ a kongresu UEFA bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k prenájmu spoločných priestorov v sídle BFZ

Informácia k ponuke spoločnosti Sport Video

Informáciu o ustanoveniach Stanov BFZ – Zosúladenie niektorých bodov s ostatnými RFZ

Informáciu o predaji pamätnice BFZ prostredníctvom eshopfutbalsfz.sk

Informáciu k turnaju REGIONS Cup 2018

List p. Mikuláša Tarčiho

Informáciu o možnosti využitia poznatkov z GRASROOTS BFZ 2018 – Galavečer

Informáciu o konaní pracovnej porady vo štvrtok 8.3.2018 o 10:30 hod.

Informáciu predsedu BFZ o návrhu p. Jána Barcziho na člena DK SFZ

Informáciu o zmene PR Manager BFZ – Nina Šurinová miesto p. Milana Valka – VV BFZ navrhuje prizvať p. Milana Valka na nasledujúce zasadnutie dňa 9.4.2018

Informáciu k autám SFZ a BFZ ( evidencia Km, evidencia PHM).

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.4.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 05.03.2018                           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                                          vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.februára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.februára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc

Ospravedlnení: Badinský , Trnovský

PROGRAM:

1,otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zástupcu BFZ v komisii R SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie predsedov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia členov DK BFZ – p. Bóc

7, Schválenie zloženia členov KRaD BFZ – p. Kružliak

8, Schválenie návrhu zasadnutí VV BFZ na rok 2018 – p. Jánošík

9, Návrh termínovej listiny BFZ na ročník 2018/2019 – p. Richtárik

10, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie zástupcu BFZ v komisii R SFZ

Návrh na schválenie zástupcu BFZ v KR SFZ predložil predseda BFZ. Ako zástupcu BFZ v KR SFZ navrhol p. Ľubomíra Udvardyho, ktorý v KR SFZ ako zástupca BFZ pôsobil aj v predchádzajúcom období a prejavil záujem pokračovať v KR SFZ.

Uznesenie 1/1

VV BFZ schvaľuje p. Ľubomíra Udvardyho ako zástupcu BFZ v KR SFZ na schválenie VV SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať uznesenie VV BFZ na sekretariát SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ

Návrh na schválenie zrušenia matričnej komisie BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Konštatoval, že matričná komisia zanikla aj na SFZ a nemá opodstatnenie , aby pôsobila aj na BFZ nakoľko nemá žiadne kompetencie a nie je ani poradným orgánom VV BFZ.

Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie :

Uznesenie 2/1

VV BFZ berie na vedomie návrh predsedu BFZ a presúva problematiku zrušenia matričnej komisie na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie predsedov odborných komisií BFZ

Návrh na schválenie predsedov odborných komisií predložil predseda BFZ. Predseda BFZ navrhuje za predsedov odborných komisií nasledovných činovníkov :

Športovo – technická komisia – Miroslav Richtárik

Trenérsko – metodická komisia – Michal Salenka

Komisia mládeže – Alexander Teleky

Ekonomicko – marketingová komisia – Ondrej Trnovský

Legislatívno – právna komisia – Mário Potuček

Komisia ženského futbalu – Lucia Šupková

Uznesenie 3/1

VV BFZ schvaľuje predsedov odborných komisií tak, ako bol predložený predsedom BFZ. A ukladá vedúcemu sekretárovi v spolupráci s novozvolenými predsedami predložiť na schválenie zloženie jednotlivých komisií

Z: Vedúci sekretár a Predsedovia odborných komisií T: Nesledujúce zasadnutie VV BFZ

Športovo – technická komisia – Miroslav Richtárik

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Trénersko – metodická komisia – Michal Salenka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Komisia mládeže – Alexander Teleky

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Ekonomicko – marketingová komisia – Ondrej Trnovský

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Legislatívno – právna komisia – Mário Potuček

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Komisia ženského futbalu – Lucia Šupková

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia členov DK BFZ

Návrh na schválenie predložil p. Miroslav Bóc, ktorý bol volebnou konferenciou BFZ zvolený za predsedu DK BFZ. Za členov DK BFZ navrhuje

p. Adrián Darlea , p. Ján Barczi , p. Lukáš Tománek, p. Anton Herhonek

Vedúci sekretár BFZ upozornil členov VV BFZ na skutočnosť, že v prípade zvolenia p. Antona Herhoneka za člena DK BFZ budú porušené stanovy BFZ tretia časť, článok 35, bod 2 – Konflikt záujmov a nezlúčiteľnosť funkcií.

Po diskusii VV prijal nasledovné uznesenie :

Uznesenie 4/1

VV BFZ schvaľuje členov DK BFZ : Adrián Darlea, Ján Barczi, Lukáš Tománek

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia členov KRaD BFZ

Návrh na schválenie zloženia KRaD BFZ predložil predseda KRaD BFZ a zároveň člen VV BFZ p. Ivan Kružliak. Do KRaD BFZ navrhuje nasledovných členov:

Pavol Páchnik – Podpredseda KRaD BFZ, školiaci úsek

Jozef Keller – Posdpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Jozef Pavlík – člen KRaD BFZ ,Obsadzovací úsek

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ivan Kružliak – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Uznesenie 5/1

VV BFZ schvaľuje členov KRaD BFZ tak, ako bol predložený predsedom KRaD BFZ

Pavol Páchnik – Podpredseda KRaD BFZ, školiaci úsek

Jozef Keller – Podpredseda KRaD BFZ – technický úsek

Peter Likavský – sekretár KRaD BFZ

Vladimír Smolák – člen KRaD BFZ, Úsek delegátov

Jozef Pavlík – člen KRaD BFZ ,Obsadzovací úsek

Michal Smolák – člen KRaD BFZ ,Súťažný úsek

Peter Bóllo – člen KRaD BFZ ,Organizačný úsek

Ivan Kružliak – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek

Ján Pozor – člen KRaD BFZ ,Talent – mentor úsek, kondičný tréner

Juraj Pinček – člen KRaD BFZ ,Technický úsek

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 8 – Schválenie návrhu zasadnutí VV BFZ na rok 2018

Návrh na schválenie zasadnutí VV BFZ na rok 2018 predložil predseda BFZ p. Jánošík

Návrh termínov

Marec 2018 – 5.3

Apríl 2018 – 9.4

Máj 2018 – 7.5

Jún 2018 – 4.6

Júl 2018 – 2.7

August 2018 – 6.8

September 2018 – 3.9

Október 2018 – 1.10

November 2018 – 5.11

December 2018 – 3.12

Uznesenie 6/1

VV BFZ schvaľuje návrh termínov zasadnutí VV BFZ na rok 2018 tak, ako bol navrhnutý predsedom BFZ :

Marec 2018 – 5.3

Apríl 2018 – 9.4

Máj 2018 – 7.5

Jún 2018 – 4.6

Júl 2018 – 2.7

August 2018 – 6.8

September 2018 – 3.9

Október 2018 – 1.10

November 2018 – 5.11

December 2018 – 3.12

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Návrh termínovej listiny BFZ na ročník 2018/2019

Návrh termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2018/2019 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie návrh termínovej listiny BFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ zapracovať pripomienky, vznesené na zasadnutí VV BFZ k termínovej listine.

Z: Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Poznamenal, že v kategórii seniorov prišlo od 2.kola k zmene HP s UT ŠK Slovan Bratislava akadémia na Telocvičnej ulici na UT Pasienky. Všetky stretnutia ZT sa odohrali podľa harmonogramu vyžrebovania. V ZT dorastu je odložené stretnutie 2.kola na UT Budatínska ul. NMŠK 1922 – Ivanka pri Dunaji s dôvodu choroby hráčov NMŠK.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu bez pripomienok.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Rôzne

VV BFZ sa zaoberal zastúpením svojich zástupcov za BFZ do komisií SFZ.

Uznesenie 7/1

VV BFZ schvaľuje návrh zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ.

Disciplinárna komisia SFZ – Róbert Dadykin

Športovo – technická SFZ – Ján Šuniar

Komisia delegátov SFZ – Ľubomír Suchý

Komisia štadiónov a ihrísk SFZ – Miloš Kopča, Milan Vorčák

Revízna komisia SFZ – Eugen Cirák

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu k projektom TIPOS, Slovnaft a BSK

 • Informáciu o rokovaní na predĺženie nájomnej zmluvy na sídlo BFZ so spoločnosťou Z – FINANCE.

 • Informáciu s plesu BFZ a slávnostného vyhlásenia 11-ky roka BFZ

 • Informáciu o turnaji ATTRACT Kerobaj 2018 – Dohodnutá spolupráca s p. Jaborekom na ďalšie obdobie

 • Informácia k ZHL st. a mladších žiakov

 • Zoznam žiadateľov o podporu futbalovej infraštruktúry za BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 5.3.2018 o 17:00 hod. V sídle BFZ

V Bratislave, dňa 12.02.2018 Zapísal : Ján F a r b u l a

vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 50 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. januára 2018 v Bratislave

Zápisnica č. 50
zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. januára 2018 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa , Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaný : Trnovský,

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k dopracovaniu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie doplnenia návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Rôzne

6, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia. Predseda EK BFZ požiadal o doplnenie do bodu rôzne: Informácia o plnení rozpočtu za rok 2017.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, 1/ 49 ( rozpočet BFZ) trvá, 2/49 ( volebný a rokovací poriadok) trvá, 3/49 ( program konferencie BFZ) trvá, 4/49 ( Novelizácia stanov BFZ) trvá, 6/ 49 ( jubilanti na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k dopracovaniu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh dopracovaného rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie dopracovaný rozpočet BFZ na rok 2018 a odporúča ho schváliť konferencii BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie doplnenia návrhu programu konferencie BFZ

Návrh na doplnenie programu konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ o nasledovné body: Potvrdenie členov OK BFZ, RK BFZ za ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi upraviť elektronickú formu programu konferencie v bode 16 a 19 o potvrdenie členov predmetných komisií.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Rôzne

Predseda EK BFZ informoval členov VV BFZ, že na konferencii BFZ bude predložené plnenie rozpočtu BFZ za rok 2017 predbežne spracované. Ukladá vedúcemu sekretárovi pred termínom konferencie zaslať, podľa možností, konečné znenie rozpočtu členom VV BFZ.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2017.

Termín nasledujúceho  zasadnutia VV BFZ bude určený po volebnej konferencii BFZ

V Bratislave, dňa 08.01.2018                       Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 49 zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Zápisnica č. 49
zo zasadnutia VV BFZ dňa 4. decembra 2017 v Senci

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( od bodu 6) Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Príkopa

Pozvaní : Trnovský, Richtárik, Bóc, Salenka, Teleky, Somoláni, Orlický, Potuček

Ospravedlnení: Teleky, Orlický, Somoláni,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4, Schválenie volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ – p. Badinský

5, Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ – p. Farbula

6, Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017 – p. Farbula

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia s doplnením do bodu 4 – schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ, Uznesenie 1/48 ( Príspevok pre bratov Čapkovičovcov) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2018

Návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

Uznesenie 1/49

VV súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2018 v znení pripomienok p. Suchého, ukladá predsedovi EK BFZ dopracovať rozpočet o náklady pre ZT seniorov a dorastu a následne ukladá predsedovi BFZ predložiť rozpočet na schválenie riadnej konferencii BFZ dňa 11.01.2018

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie rokovacieho a volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na odsúhlasenie volebný poriadok riadnej konferencie BFZ , ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

Vedúci sekretár predložil na odsúhlasenie Rokovací poriadok riadnej konferencie BFZ.

Uznesenie 2/49

VV BFZ súhlasí s textom rokovacieho a volebného poriadku riadnej konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční 11.01.2018 v znení pripomienok a ukladá ho predložiť na rokovanie Konferencie BFZ.

Z: Predseda BFZ T: Konferencia BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu programu riadnej konferencie BFZ

Návrh programu riadnej konferencie BFZ predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 3/49

VV BFZ súhlasí s návrhom programu konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Správa o činnosti komisií BFZ za rok 2017

Predsedovia jednotlivých odborných komisií predložili VV BFZ hodnotiace správy o činnosti komisií za rok 2017.

VV BFZ berie na vedomie hodnotiace správy predsedov komisií BFZ v znení pripomienok .

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý predložil Návrh na novelizáciu stanov BFZ a to tak po odbornej, ako aj organizačnej stránke.

Uznesenie 4/49

VV BFZ schvaľuje návrh podpredsedu BFZ na novelizáciu stanov BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval o uskutočnení aktu krstu pamätnice BFZ

Uznesenie 5/49

VV BFZ schvaľuje každému FK v pôsobnosti BFZ zdarma darovať 1 ks pamätnice BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Predseda BFZ informoval, že do 11.12.2017 môžu zástupcovia FK nahlásiť na sekretariát BFZ činovníkov, ktorý sa v roku 2017 dožili významného životného jubilea a ktorých nahlásili do dňa zasadnutia na sekretariát BFZ

Uznesenie 6/49

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie jubilantov, ktorý boli nahlásení na sekretariát BFZ do termínu zasadnutia VV BFZ

Jubilanti 2017

Chrenko Ivan 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Ing. Dušan Spišiak 75 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Lazar Rudolf 65 rokov – Delegát BFZ

Omaník Jaroslav 60 rokov – TJ Rovinka

Straka Branislav 60 rokov – MFK Rusovce

Imrich Koláth 60 rokov – Senec p. Matlák

Vojtech Šimon 60 rokov – Senec p. Matlák

Kinčeš Pavol 50 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji

Miroslav Chvíla 50 rokov – FK Karpaty Limbach

Martin Cichra 50 rokov – Lokomotíva D. N. Ves

Čestný člen SFZ

Čapkovič Jozef 70 rokov – Čestný člen SFZ

Čapkovič Ján 70 rokov – Čestný člen SFZ

Strieborný odznak SFZ

Tauber Rudolf 75 rokov – Slovan Ivanka pri Dunaji strieborný odznak SFZ

Miroslav Holienka 60 rokov – Senec p. Matlák strieborný odznak SFZ

Bronzový odznak SFZ

Štefan Pilván 80 rokov – MFK Záhorská Bystrica bronzový odznak SFZ

Ľudovít Šindelár 80 rokov – Funkcionár ObFZ Bratislava – vidiek bronzový odznak SFZ

Ladislav Gróf 80 rokov – OFK Dunajská Lužná bronzový odznak SFZ

Milan Košík 70 rokov – GFC 1923 Grinava bronzový odznak SFZ

Predseda BFZ dal návrh na schválenie finančného príspevku na koncoročné posedenie členov TMK a členov RT výberov BFZ.

Uznesenie 7/49

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok 550,- € pre TMK BFZ, za účelom príspevku na koncoročné posedenie komisie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Príprava ZT seniorov a dorastu,

 • Príprava MHT Bratislava cup 2017

 • Informácia o priebehu ZHL starších a mladších žiakov,

 • Informácia o príprave plesu BFZ a vyhlásenia 11-ky roka za rok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 08.01.2018 o 17:00 hod. v sídle zväzu, Súmračná 27, Bratislava.

V Bratislave, dňa 13.11.2017           Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                          vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 48 zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 48
zo zasadnutia VV BFZ dňa 13.novembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní : Trnovský, Richtárik

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018 – p. Trnovský

4. Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ – p. Badinský

5. Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

6. Rôzne

7. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uznesenie 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) trvá , Uznesenie – 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ) trvá, List FK Borinka – neprišla odpoveď zo SFZ.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2018

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie prípravu rozpočtu BFZ na rok 2018 a ukladá predsedovi EK BFZ v spolupráci s vedúcim sekretárom BFZ dopracovať rozpočet BFZ na rok 2018.

Z: Vedúci sekretár BFZ a EK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie volebného poriadku na volebnú konferenciu BFZ

Predseda RK BFZ p. Badinský predložil VV BFZ na schválenie volebný poriadok riadnej konferencie, ktorá sa uskutoční 11.1.2018 a podľa ktorého by mali prebehnúť akty volených funkcií a akty potvrdzovania zvolených funkcionárov.

VV BFZ berie na vedomie návrh volebného poriadku na riadnu konferenciu BFZ a ukladá predsedovi RK BFZ dopracovať volebný poriadok, v znení pripomienok členov VV BFZ

Z: predseda RK BFZ T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

 

K bodu 5 – Informácia z VV SFZ zo dňa 7.11.2017 – p. Jánošík

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Rôzne

Podpredseda BFZ p. Suchý dal návrh o schválenie finančného príspevku na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov.

Uznesenie 1/48

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok v čiastke 1.000,- € na vydanie knižnej publikácie bratov Čapkovičovcov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

 • Prípravu ZT seniorov a dorastu

 • Prípravu ZHL starších a mladších žiakov

 • MHT Bratislava cup 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 04.12.2017 o 17:00 hod. v Senci.

V Bratislave, dňa 13.11.2017                   

                                                             Zapísal : Ján F a r b u l a

                                                              vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 47 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 47
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula, Trnovský

Pozvaný : Bališ

Ospravedlnení : Medveď, Kružliak, Badinský, Richtárik

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM – p. Bališ

4, Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka – p. Farbula

5, Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ – p. Trnovský

6, Informácia k príprave ZHL žiakov – p. Príkopa

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uzn. 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) , Uzn. 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ), Uzn. 4/46 – hodnotiaca správa výberu BFZ seniorov

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou k uzn. 4/46 – zaslať poďakovanie na všetky FK, ktorých hráči sa zúčastnili na príprave výberu BFZ seniorov na Regions cup 2017.

List FK Borinka – Vyjadrenie k stanovisku: Požiadať o odborné stanovisko SFZ a informovať FK Borinka o odstúpení listu na SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM

Informáciu k projektu Ži Svoj sen s rešpektom predniesol VV BFZ zástupca Európskej agentúry vzdelávania p. Bališ. Informoval o celkovom zámere a cieľoch projektu a možnej ponuky spolupráce medzi BFZ a Európskou agentúrou vzdelávania.

Uznesenie 1/47

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM. Poveruje predsedu BFZ vstúpiť do zmluvného vzťahu s neziskovou organizáciou Európska agentúra vzdelávania.

Z: Predseda BFZ                                                       T: Ihneď

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka

Návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov predložil vedúci sekretár p. Farbula. Meno Dušana Krchňáka je viac ako 50 rokov spojené s futbalom nielen v Bratislave a na Slovensku ale v celom svete.

Uznesenie 2/47

VV BFZ odporúča SFZ podať návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka.

Z: Vedúci sekretár                                 T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu EK BFZ o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 bez pripomienok. Ukladá pripraviť návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 a predložiť ho na zasadnutie VV BFZ .

Z: Predseda EK BFZ a Vedúci sekretár BFZ               T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k príprave ZHL žiakov

Informáciu k príprave ZHL žiakov a predbežný rozpočet celej akcie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. ZHL sa bude organizovať rovnakým spôsobom , ako po minulé roky.

VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL žiakov.

Uznesenie 3/47

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL žiakov vo výške 100 € na družstvo.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Rôzne

VV berie na vedomie :

 • Informáciu o príprave ZT seniorov a pohára BFZ

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 13.11.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 10.10.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 46 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 46
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.septembra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula, Richtárik, Potuček

Pozvaní : Richtárik, Potuček

Ospravedlnení : Suchý, Kružliak

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Predstavenie nového predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka – p. Jánošík

7, Informácia k prerozdeleniu projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

8, Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá.

O problematike infraštruktúry informoval predseda ŠTK. Konštatoval, že FK postupne odstránili najzávažnejšie nedostatky. Najväčším nedostatkom zostáva štadión MŠK Iskra Petržalka, kde sú v rekonštrukcii šatne. Zástupcovia MŠK Iskra Petržalka informovali riadiaci orgán, že termín ukončenia bol naplánovaný na 31.8.2017, ale práce sa nestihli dokončiť a tak treba priebežne riešiť prekladanie ich domácich stretnutí.

Uznesenie 1/46

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o aktuálnom stave ihrísk a ukladá nariadenie, spočívajúce v neumožnení preloženia domácich stretnutí pre družstvá MŠK Iskra Petržalka v súťažiach riadených ŠTK BFZ odo dňa 15.9.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Predstavenie nového predsedu LPK BFZ

Predseda BFZ privítal a predstavil členom VV BFZ nového predsedu LPK BFZ p. Potučeka, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a v krátkosti prezentoval svoje predstavy o práci vo funkcii predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie termínu krstu pamätnice BFZ

Predseda BFZ navrhol termín krstu pamätnice BFZ na 24.11.2017.

Uznesenie 2/46

VV schvaľuje návrh na konanie krstu pamätnice BFZ dňa 24.11.2017 od 18:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ

Predseda BFZ navrhol termín volebnej konferencie BFZ na 11.januára 2018.

Uznesenie 3/46

VV BFZ schvaľuje termín konania volebnej konferencie BFZ dňa 11.januára 2018 o 17:30 hod. v priestoroch Hotela Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu udelenia ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka

VV BFZ navrhuje VV SFZ schváliť návrh na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka in memoriam pre pp. Augustína Šurana a Vladimíra Hriňáka. Ukladá doručiť žiadosti na udelenie ocenení na zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                        T: 26.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu prostriedkov z projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ. Informoval, že návrh zo strany VV BFZ bol VV SFZ schválený.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o prerozdelení projektu financovania futbalovej infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov na turnajoch predložil vedúci sekretár BFZ. Výber BFZ U14 sa zúčastnil turnaja regionálnych výberov v Púchove, kde obsadil 3. miesto. Výber BFZ seniorov amatérov reprezentoval na kvalifikačnom turnaji regionálnych výberov seniorov Regions cup 2017 , na ktorom obsadil tiež 3.miesto.

Uznesenie 4/46

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch. Ukladá trénerovi výberu BFZ seniorov – amatérov vypracovať hodnotiacu správu k účasti na Regions cupe.

Z: Tréner výberu BFZ seniorov amatérov            T: 20.9.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 31.08.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

List MŠK Králová pri Senci ohľadom návrhu na doplnenie medzi možnosti čerpania prostriedkov prostredníctvom e- shopu na futbalnete – prefinancovanie nákladov klubov na školenia trénerov.

List FK Borinka ohľadom pravidiel RaPP SFZ a zároveň ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ odpovedať FK Borinka listom. T: 19.9.2017

Informáciu predsedu ŠTK BFZ k priebehu súťaží, riadených ŠTK BFZ.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 9.10.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 11.09.2017                             Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                      vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 45 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 45
zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.augusta 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa ( po bod 6), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Bóc

Pozvaní : Bóc, Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Medveď, Kováč, Richtárik
PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ – p. Černák

4, Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“ – p. Suchý, Baxa

5,Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry – p. Farbula

6, Schválenie zloženie RT výberov BFZ – p. Kováč

7, Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Kováč

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol zmenu programu: body 6 a 7 presunúť ako body 4 a 5 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenami, ako ich navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

VV BFZ prerokoval žiadosť FK Rača o udelení výnimky pre ich klub pre III. ligu BFZ seniorov z dôvodu, že štadión FK Rača nevyhovuje podmienkam infraštruktúry ( Chýba prekrytie tribúny)

Uznesenie 1/45

VV BFZ schvaľuje žiadosť FK Rača a stanovuje termín realizácie do konca jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k príprave publikácie pamätnice BFZ

Informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ predložil p. Tomáš Černák. Informoval VV BFZ o textovej a fotografickej časti o histórii a súčasnosti futbalu v Bratislavskom regióne. Požiadal o oslovenie FK na doplnenie informácii do pamätnice.

VV berie na vedomie informáciu o príprave publikácie pamätnica BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi elektronickou poštou osloviť zástupcov FK na doplnenie informácií

Z: Vedúci sekretár                                                                                                   BFZ T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie navrhnutých FK do projektu „ čakateľ ÚTM“

Návrh FK do projektu „ Čakateľ ÚTM “ predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

Za ObFZ Bratislava – mesto – FK Rača Bratislava

Za ObFZ Bratislava – vidiek – ŠK Žolík Malacky

Uznesenie 2/45

VV BFZ schvaľuje FK: FK Rača Bratislava a ŠK Žolík Malacky, do projektu SFZ „Čakateľ ÚTM“.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na zaradenie vybratých FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry

Návrh FK na zaradenie do projektu financovania futbalovej infraštruktúry predložili podpredsedovia BFZ, za ObFZ Bratislava – mesto p. Suchý a za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa.

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Uznesenie 3/45

VV BFZ odporúča komisii SFZ zaradenie nasledovných FK do projektu financovania futbalovej infraštruktúry:

FK ObFZ Bratislava – vidiek

MŠK Senec – 30 000€

FC Malacky – 30 000€

TJ Rovinka – 15 500€

FC Rohožník – 15 500€

TJ Malinovo – 13 000€

ŠKO Miloslavov – 12 000€

ŠK Závod – 12 000€

OFC 014 Vinosady – 12 000€

FC Družstevník Budmerice – 10 000€

FK ObFZ Bratislava – mesto

FK Lamač Bratislava – 14 000€

FK Rača – 18 000€

MFK Rusovce – 14 000€

MŠK Iskra Petržalka – 24 000€

SDM Domino Bratislava – 25 000€

FK Vajnory – 17 000€

FKM K. Ves – 24 000€

FK Dúbravka – 14 000€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zloženie RT výberov BFZ

Návrh nového zloženia RT predložil vedúci sekretár v zastúpení regionálneho trénera.

REALIZAČNÉ TÍMY VÝBEROV BFZ : Regionálne výbery :

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Uznesenie 3/45

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ tak, ako bolo predložené TMK BFZ

HLAVNÝ TRÉNER VÝBEROV : Michal KOVÁČ

Výber U13 (R 2005) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Ján HULLMAN (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov: Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U14 (R 2004) :

Tréner : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A licencia)

Asistent : Attila ILLES (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2003) : na RT M.G. Princa v Košiciach

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A licencia)

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B licencia)

Vedúci / tréner brankárov : Ondrej PENZEŠ (UEFA B licencia)

Masér : Marián MAREŠ

Výber U15 (R 2002) : od septembra – Danubia CUP

Tréner : Ľubomír KORDANIČ (UEFA A licencia)

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A licencia)

Vedúci : Pavol MINÁRIK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Vedúci sekretár predložil vyhodnotenie výberu BFZ U17, vypracované trénerom p. Michalom Pančíkom na turnaji „ Memoriál Františka Harašty“

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberu BFZ U17 na „Memoriály Františka Harašty“

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Rôzne

Návrh na schválenie nového člena DK BFZ predložil predseda DK BFZ. Informoval, že člen komisie p. Peter Chudina skončil a na jeho miesto navrhuje nového člena p. Jána Barcziho.

Návrh na doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 o doplnenie matričnej komisie do sekcie odborných komisií predložil podpredseda BFZ p. Suchý

Uznesenie 4/45

VV schvaľuje p. Jána Barcziho za nového člena DK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Uznesenie 5/45

VV schvaľuje doplnenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 do sekcie odborné komisie BFZ doplniť matričnú komisiu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie

Informáciu o príprave II. ročníka medzinárodného turnaja U15 Danube Moravia Cup 2017, ktorý usporiada JmKFS v dňoch 25. – 27.9.2017 v Brne

Informáciu o konaní kvalifikačného turnaja seniorov „ Regions cup“ v termíne 8 -10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

VV BFZ súhlasí s rozšírením RT výberu seniorov na Regions cup o p. R. Paldana

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.09.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 07.08.2017                                                                                                                  Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                                                                                             vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 44
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.júla 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Farbula, Richtárik, Kováč, Bóc, Teleky, Salenka, Slovák

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Bóc, Trnovský, Teleky, Salenka, Kováč, Potuček, Slovák

Ospravedlnení : Suchý, Trnovský, Badinský, Potuček,

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018 – p. Salenka

4, Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017 – p. Farbula

5, Schválenie predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zrušenia KMaP BFZ – p. Jánošík

7,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 – p. Richtárik

8,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

9, Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží – p. Farbula

10, Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Richtárik

11, Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 – p. Kružliak

12, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016 – p. Farbula

13, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017 – p. Jánošík

14, Informácia z konferencie SFZ, konanej dňa 29.6.2017 – p. Jánošík

15, Rôzne

16, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie realizačného tímu výberu BFZ U17 ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 1/43 ( Poníženie odmeny pre ŠK Báhoň),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a pozastavuje plnenie uznesenia 1/38

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U17

Návrh na zloženie RT predložil za TMK regionálny tréner SFZ za BFZ p. Kováč. Informoval, že doterajší tréner výberu p. Gála ukončil činnosť pri tomto výbere z pracovných dôvodov a preto TMK navrhuje nové zloženie RT ako:

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Uznesenie 1/44

VV schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U17 tak, ako bolo predložené TMK BFZ :

Tréner – Michal Pančík -UEFA A ( FK Inter Bratislava U17)

Asistent trénera – Peter Gál – UEFA A ( ŠK Slovan Bratislava U17)

Vedúci mužstva – Pavol Minárik

Masér – Marián Mareš

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za :7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu zmien v súťažiach prípraviek od súťažného ročníka 2017/2018

Návrh zmien v súťažiach prípraviek predložila TMK v spolupráci s KM BFZ. Konštatovala, že družstvá zaradené do projektu futbalových akadémií a ÚTM budú zaradené do súťaží prípraviek SFZ a preto bola táto zmena nevyhnutná a prekonzultovaná s predstaviteľmi FK na stretnutí, ktoré sa konalo 21.6.2017 v sídle BFZ.

Uznesenie 2/44

VV BFZ neschvaľuje zmeny v súťažiach prípraviek tak, ako boli predložené TMK BFZ a KM BFZ, ale ponecháva doterajší model súťaží.

VV BFZ schvaľuje návrh TMK BFZ a KM BFZ pre súťaž predprípravky U8

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia predsedov odborných komisií BFZ o činnosti komisií za súťažný ročník 2016/2017

Vedúci sekretár predložil VV BFZ vyhodnotenie práce jednotlivých komisií okrem vyhodnotenia KMaP BFZ, ktoré predseda p. Chvíľa nedoručil na sekretariát. Vedúci sekretár zhodnotil, že práca KMaP nebola na požadovanej úrovni. Ostatné komisie pracovali podľa plánu zasadnutí

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií za súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie predsedu LPK BFZ

Návrh na schválenie predsedu LPK BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval VV BFZ, že predseda LPK BFZ p. Cirák mu oznámil, že s rodinných a pracovných dôvodov nemôže ďalej plnohodnotne vykonávať túto funkciu. Na miesto predsedu navrhuje p. Mária Potučeka, ktorý s kandidatúrou súhlasí. Členom VV BFZ bol zaslaný štrukturálny životopis p. Potučeka

Uznesenie 3/44

VV berie na vedomie odstúpenie s funkcie predsedu LPK BFZ p. Ciráka a schvaľuje za nového predsedu p. Mária Potučeka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie zrušenia KMaP BFZ

Návrh na zrušenie KMaP BFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík spoločne s vedúcim sekretárom BFZ na základe písomného stanoviska predsedu KMaP BFZ p. Dušana Chvíľu. Vedúci sekretár už v hodnotiacej správe predsedov komisií informoval, že KMaP BFZ nepracovala na požadovanej úrovni.

Uznesenie 4/44

VV schvaľuje zrušenie KMaP BFZ ku dňu 10.7.2017 a náplň činnosti preberie EK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017

Vyhodnotenie jednotlivých súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik

VV BFZ berie na vedomie vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017 bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – ,Schválenie návrhu zaradenia družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh zaradenie družstiev do súťaží predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a KM BFZ súťaže prípraviek nasledovne

III. liga seniori – 16 účastníkov

ŠK Tomášov, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ŠK Slovan Bratislava B, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, FK Vajnory, FC Petržalka akadémia, FK Slovan Most pri Bratislave, Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, ŠK Báhoň, OFK D. Lužná, ŠK Lozorno, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok

IV. liga seniori – 16 účastníkov

SDM Domino Bratislava, CFK Pezinok – Cajla, FK Lamač Bratislava, Slovan Viničné, TJ Čunovo, SFC Kalinkovo, MŠK Králová pri Senci, TJ Veľké Leváre, FKM K.Ves, FC malacky, FK Karpaty Limbach, Záhoran Jakubov, MFK Rusovce, OŠK Slovenský Grob, ŠK Závod, ŠK Vrakuňa Bratislava miesto FK Borinka, ktorá sa do súťaže IV. liga neprihlásila

III. liga starší dorast – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC Zohor, MŠK Iskra Petržalka, FC Ružinov Bratislava, NMŠK 1922 Bratislava, FK Rača Bratislava, SDM Domino Bratislava, FK Inter Bratislava B, FC Rohožník, MŠK Senec, OFK D. Lužná, ŠK Šenkvice, FK Šamorín – Hamuliakovo, PŠC Pezinok

III. liga mladší dorast – 18 účastníkov

A skupina

FC Petržalka B, SDM Domino B, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka, NMŠK 1922 Bratislava, FC Záhorská Ves, ŠK Lozorno, ŠK Žolík Malacky B,

B skupina

MŠK Senec, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Rača Bratislava , FC Ružinov, PŠC Pezinok, FK Vajnory, ŠK Svätý Jur,OFK Pusté Úľany, SDM Domino

II. liga starší, mladší žiaci – 14 účastníkov

ŠK Bernolákovo, FKP Dúbravka, MŠK Senec, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, FK Rača Bratislava, PŠC Pezinok, ŠK Žolík Malacky, OFK D. Lužná, MŠK Iskra Petržalka, PFA ŠTK Šamorín, NMŠK 1922 Bratislava, Lokomotíva D. N.Ves, ŠK Vrakuňa Bratislava

Súťaže prípraviek

Prípravka PMA1,PMB1,PMC1 – 14 účastníkov

NMŠK 1922 Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, FC Malacky, FK Rača Bratislava, FC ŠTK 1914 Šamorín, PŠC Pezinok FKP Dúbravka Bratislava, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná, MŠK Senec, ŠK Vrakuňa, Lokomotíva Devínska Nová Ves, CFK Pezinok – Cajla

Prípravka PMA2,PMB2 – 7 účastníkov

MŠK Iskra Petržalka, NMŠK 1922 Bratislava „ B „, ŠKO Miloslavov, FK Vajnory, FK Dúbravka Bratislava, SDM Domino B, MFK Záhorská Bystrica

Prípravka PMA3 – 10 účastníkov

FK Mariathal Bratislava, MFK Rusovce, TJ Jarovce, FC ŠTK Šamorín „ B „, FK Scorpions Bratislava, TJ Čunovo, FC Petržalka akadémia B, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač, SDM Domino C

Prípravka MA – okres Malacky – 14 účastníkov

FC Rohožník, ŠK Lozorno, ŠK Závod, OFK Vysoká pri Morave, TJ Veľké Leváre, ŠK Gajary, FC Zohor, TJ Záhoran Kostolište, FK v Sološnici, FK Borinka, FKM Stupava, OŠK Láb, TJ Záhoran Jakubov, FK Studienka

Prípravka PK – okres Pezinok – 14 účastníkov

FC Družstevník Budmerice, FC Slovan Častá, FK Karpaty Limbach, OFC 014 Vinosady, ŠFK Prenaks Jablonec, ŠK Šenkvice, OŠK Slovenský Grob, GFC Grinava, FC Slovan Modra, ŠK Svätý Jur, ŠK Báhoň, PŠC Pezinok „B“, Slovan Vištuk, Slovan Viničné

Prípravka SC – okres Senec – 14 účastníkov

FK Slovan Ivanka pri Dunaji „B“, ŠK Čataj – FO, ŠK Tomášov „A“, ŠK Tomášov „B“ , ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľova pri Senci, SFC Kalinkovo, FK Slovan Most pri Bratislave, OŠK Chorvátsky Grob, FK Danubia Hrubý Šúr, ŠK Bernolákovo, MŠK Senec B, TJ Malinovo

Prípravka PMC2 – 10 účastníkov

ŠK Šenkvice, ŠK Závod, ŠK Nová Dedinka, FK Scorpions Bratislava, FKM Stupava, ŠK Báhoň, TJ Malinovo, ŠK Bernolákovo, FC Rohožník, SFC Kalinkovo

Predprípravka PMD – 18 účastníkov turnajovým spôsobom

FKM Karlová Ves, FK Rača Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FC ŠTK 1914 Šamorín, FKP Dúbravka Bratislava, OŠK Chorvátsky Grob, OFK Dunajská Lužná, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, MŠK Senec, ŠK Bernolákovo, FK Karpaty Limbach, FC Rohožník, TJ Rovinka, TJ Záhoran Jakubov, FKM Stupava, FC Petržalka akadémia

Uznesenie 5/44

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží BFZ tak, ako boli predložené predsedom ŠTK BFZ a KM BFZ

Predseda ŠTK BFZ informoval VV BFZ o aktuálnom stave štadiónov III. a IV. ligy z hľadiska infraštruktúry štadiónov.

VV berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK BFZ o aktuálnych stavoch štadiónov III. a IV. ligy BFZ z hľadiska infraštruktúry.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 10 – Schválenie návrhu zaradenia družstiev žiačok do súťaží

Návrh na schválenie zaradenia družstiev predložil vedúci sekretár BFZ v zastúpení predsedu KŽF s odôvodnením, že do súťaže 1.liga žiačok BFZ sa prihlásili iba družstvá FC Petržalka a ŠK Svätý Jur. Preto KŽF navrhuje súťaž 1.liga žiačok BFZ neorganizovať v tomto súťažnom ročníku a spomínané družstvá zaradiť do súťaže mladší žiaci ObFZ Bratislava – mesto.

Uznesenie 6/44

VV schvaľuje návrh KŽF BFZ neorganizovať v súťažnom ročníku 2017/2018 súťaž 1.liga žiačok BFZ a požiadať ObFZ Bratislava – mesto o zaradenie družstiev FC Petržalka a ŠK Svätý Jur do súťaže MZM.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                     T: Ihneď

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 11 – Schválenie RS pre súťažný ročník 2017/2017

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil na schválenie rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 7/44

VV schvaľuje rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018, predložený predsedom ŠTK BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 12 – Schválenie nominačných listín R a D BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda KRaD BFZ predložil na schválenie nominačné listiny RaD pre súťažný ročník 2017/2018 nasledovne

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Dujava Daniel, Gaži Peter, Hajnala Martin, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Piatka Pavol, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Vašš Marián.

Rozhodcovia S4BA

Brody Milan ml., Budáč Peter, Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hegedüs Peter, Harajbič Igor, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kalmár Marek, Kašper František, Kica Rastislav, Klúčik Dušan, Kočický Igor, Kožuch Daniel, Kramár Maroš, Krčová Mária, Lalo Miloš, Lomňančík Lukáš, Sabela Lukáš, Samko Karol, Srna Tomáš, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Triskal James, Valko Juraj, Vasilenko Štefan, Volek Michal.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Chladek Gabriel, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Slezák Jozef.

Uznesenie 8/44

VV schvaľuje nominačné listiny RaD BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 tak, ako boli predložené predsedom KRaD BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

K bodu 13 – Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na II. Polrok 2016

Vedúci sekretár predložil termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

August 2017 – 7.8.2017

September 2017 – 12.9.2017

Október 2017 – 9.10.2017

November 2017 – 13.11.2017

December – 4.12.2017

Uznesenie 9/44

VV schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 14 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 28.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 15 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 29.6.2017

Informáciu z konferencie predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 16 – Rôzne

VV BFZ ukladá

Požiadať SFZ o pozastavenie povinného poľa tréner v súťažiach prípraviek.

Predseda ŠTK požiadal o zakúpenie hracích lôpt v počte 5 kusov na FK zn. ADIDAS pre súťaže III. a IV. liga BFZ seniorov na majstrovské stretnutia.

Uznesenie 10/44

VV schvaľuje oficiálne hracie lopty majstrovských futbalových stretnutí pre FK III. a IV. ligy BFZ nasledovne

2 ks lôpt zdarma pre každý FK III. a IV. ligy BFZ

3ks lôpt v cene 75€/ 1ks zaplatí každý FK III. a IV. ligy BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť PFA ŠTK Šamorín k odohratiu majstrovských stretnutí na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín.

Uznesenie 11/44

VV BFZ schvaľuje žiadosť PFA ŠTK Šamorín odohrať domáce stretnutia na ihrisku FC ŠTK 1914 Šamorín

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 6 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

VV berie na vedomie :

Ponuku FA Bratislava na odkúpenie akadémie na Bieloruskej ulici. VV BFZ nereflektuje na ponuku FA Bratislava.

Seminár RaD BFZ sa uskutoční 1.8.2017

Aktív BFZ sa uskutoční 2.8.2017 o 17:30 hod. v aule Domu športu.

List ŠK Báhoň – VV BFZ potvrdzuje rozhodnutie DK BFZ, ktorá postupovala v zmysle platného RS pre súťažný ročník 2016/2017.

List FK Borinka o neprihlásení sa družstva seniorov do súťaže IV. liga seniorov

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.08.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 10.07.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                     Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 43
zo zasadnutia VV BFZ dňa 12.júna 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 3 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach – p. Richtárik

4, Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

5, Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017 – p. Jánošík

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ ako bod 5 a pokračovať v poradí

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá, 2/42 ( Odmena pre finalistov pohára BFZ), 4/42 ( podanie prihlášok do súťaží), trvá

Uznesenie 1/43

VV schvaľuje ponížiť odmenu pre finalistu pohára BFZ ŠK Báhoň o náklady, spojené s nadobudnutím pôvodného putovného pohára BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za : 7 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie počtu družstiev v mládežníckych súťažiach pre súťažný ročník 2017/2018

Návrh na úpravu počtu družstiev v mládežníckych súťažiach predložil predseda ŠTK p. Richtárik. V súťaži SD3R sa s pôvodných 16 účastníkov, ktorý sa prihlásili pre začiatkom ročníka 2016/2017 počas ročníka odhlásili 4 družstvá. Z tohto dôvodu navrhuje upraviť počet v súťaži SD3R pre súťažný ročník 20417/2018 na 14 účastníkov. V súťaži SZRL,MZRL upraviť tiež počet na 14 účastníkov.

Uznesenie 2/43

VV schvaľuje počty družstiev od súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach SD3R na 14 účastníkov a v súťažiach SZRL, MZRL na 14 účastníkov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Stanovisko k uzneseniu VV ZsFZ

Vedúci Sekretár BFZ predložil na zasadnutie uznesenie VV ZsFZ U36/05/2017 o počte účastníkov v súťaži II. ligy Západ U19,U17 o počte účastníkov 16 výlučne s družstvami ZsFZ.

Uznesenie 3/43

VV berie na vedomie uznesenie U36/05/2017, ukladá predsedovi BFZ a vedúcemu sekretárovi BFZ obrátiť sa na prezidenta SFZ s požiadavkou na riadenie II. ligy SD a MD priamo SFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Z: Predseda BFZ a Vedúci sekretár                             T: 16.6.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Predseda BFZ navrhol VV BFZ schváliť p. Ondreja Trnovského ako člena volebnej komisie SFZ za BFZ.

Uznesenie 4/ 43

VV BFZ schvaľuje p. Ondreja Trnovského ako kandidáta na funkciu člena volebnej komisie SFZ za BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia z VV SFZ zo dňa 8.6.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 8.6.2017, prednesenú predsedom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Rôzne

VV berie na vedomie

Informácia k súťažiam predprípraviek,

Informácia k finále pohára BFZ,

Informácia školenia sekretárov ObFZ a BFZ,

Informácia o odovzdaní pohárov pre víťazov súťaží,

Informácia k letnému športovému táboru v Stupave

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať súťažné stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku Šamorín – časť Mliečno.

Uznesenie 5/43

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Šamorín – Hamuliakovo hrať domáce stretnutia od súťažného ročníka 2017/2018 na ihrisku v mestskej časti Šamorín – Mliečno.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 7 , Zdržal sa : 1 , Proti : 0

Žiadosť p. Alexandera Schmidta o zaradenie na NL delegátov BFZ od súťažného ročníka 2017/2018.

Uznesenie 6/43

VV na odporučenie KRaD BFZ schvaľuje žiadosť p. Alexandra Schmidta o zaradení na NL delegátov BFZ pre súťažný ročník 2017/2018

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

VV berie na vedomie informáciu predsedu KRaD BFZ, že KRaD SFZ nemení počty R v súťažiach SFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.7.2017 v sídle BFZ

V Bratislave 13.06.2017                                           Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 42
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 6 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Suchý, Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

4. Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ – p. Farbula

5. Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník

2017/2018 – p. Farbula

6. Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ pre p. Petra Židovského – p. Jánošík

7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

8. Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B.Bystrici – p. Jánošík

9. Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017 – p. Jánošík

10. Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 a zaradiť ho ako bod 6 a ostatné body posunúť podľa poradia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá. Ostatné uznesenia boli splnené.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na dejisko finále pohára BFZ. V určenom termíne poslal žiadosť o usporiadanie finále pohára BFZ PŠC Pezinok,

Uznesenie 1/42

VV BFZ schvaľuje usporiadanie finále pohára BFZ na štadióne PŠC Pezinok dňa 7.6.2017 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh ponechať rovnaké odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ , ako v minulom roku a to nasledovne :

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500, – € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna

Uznesenie 2/42

VV schvaľuje odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ nasledovne:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále – PŠC Pezinok : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. ligy v súťažnom ročníku 2017/2018 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2016/2017 – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €

Uznesenie 3/42

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. Ligy pre súťažný ročník 201672018 bez pripomienok – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 4/42

VV schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 13.6.2017 do 30.6.2017 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť do 30.6.2017 do 12:00 hod. osobne na sekretariát BFZ v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2017/2018 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 30.6.2017. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Petra Židovského a ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Pavla Príkopu predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Peter Židovský bol dlhoročným generálnym sekretárom SFZ a futbalovým funkcionárom v Bratislavskom regióne a p. Pavel Príkopa je do súčasnosti matrikárom a sekretárom BFZ.

Uznesenie 5/42

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Petrovi Židovskému, pri príležitostí životného jubilea 70. rokov a udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Pavla Príkopu, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Výbery BFZ sa v mesiaci máj zúčastnili a zúčastnia nasledovných podujatí

Výber BFZ U14 – ReTu Senec a okolie – 1.5-3.5 – 3.miesto

Výber BFZ U14 – Trofej Beograda ( Beograd) , 12 – 14.5

Výber BFZ U16 – Memoriál Petra Dubovského ( Bratislava) , 13 – 14.5

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na podujatiach.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B. Bystrici Predseda BFZ informoval o pracovnom stretnutí predsedov RFZ v B. Bystrici.

VV Berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 1.5.2017 v Tatranskej Lomnici predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z rokovania VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu o konaní seminárov k zákonu o športe, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 11.5. a 25.5.2017,

Informáciu o návšteve zrekonštruovaného štadióna FK Dúbravka,

Informácia o príprave Konferencie SFZ,

Informáciu o Termín konania Super pohára na Morave,

Informáciu zo seminára trénerov – predĺženie licencií.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.6.2017 o 17:00 hod v sídle BFZ.

V Bratislave 09.05.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                 vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 41
zo zasadnutia mimoriadneho VV BFZ dňa 24 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Lônčík , Paška, Ferik , Kružliak , Farbula

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, 2, Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

štadiónov – p. Jánošík

3, Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ. Člen VV BFZ a predseda KRaD BFZ p. Kružliak požiadal o doplnenie programu o bod 4: vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu a posunutie bodu rôzne na bod 5

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením o bod 4: Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Informácia k projektu – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu o príprave podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Vyhodnotenie diskusných príspevkov z konferencie BFZ

Diskusné príspevky z konferencie BFZ spracoval a predložil člen VV BFZ p. Lônčík.

VV berie na vedomie informáciu o diskusných príspevkoch z konferencie BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Vyradenie z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017

Žiadosť na vyradenie z nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2016/2017 R p. Tomáša Marettu predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak.

Uznesenie 1/41

VV schvaľuje predložený návrh predsedu KRaD BFZ p. Kružliaka a vyraďuje p. Tomáša Marettu z nominačnej listiny R a D BFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 9.5.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ dňa 12. apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 40
zo zasadnutia VV BFZ dňa 11 apríla 2017 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Paška, Kružliak,Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnení: Medveď, Ferik, Kováč, Salenka, Teleky,

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie RT výberu BFZ U16 – p. Kováč

4, Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ – p. Jánošík

5, Informácia s účasti na VV ZsFZ – p. Farbula

6, Informácia predsedov odborných komisií – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ a navrhol doplnenie programu o body: Informácia z konferencie SFZ, informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017, Plnenie rozpočtu BFZ zo rok 2016, predložený predsedom EK BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ s jeho doplnením

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá, 1/39 ( Pracovné predsedníctvo na konferenciu),2/39 ( Ocenení na konferencii BFZ), 3/39 ( prijatie čestného člena BFZ),6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK),7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj)

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie RT výberu BFZ U16 

Vedúci sekretár BFZ predložil v mene ospravedlneného regionálneho trénera SFZ za BFZ p. Kováča návrh na zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017.

Vedúci tréner výberu : Michal Kováč

Hlavný tréner: Peter Kopúň

Asistent trénera : Michal Švihorík

Vedúci mužstva: Martin Hajtmánek

Masér: Jindřich Ditrich

Uznesenie 1/40

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu BFZ U16 na memoriál Petra Dubovského v dňoch 13 – 14.5.2017, tak ako bolo predložené vedúcim sekretárom BFZ v zastúpení regionálneho trénera SFZ za BFZ p.Kováča bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Príprava pracovného stretnutia s členmi komisií SFZ za BFZ

Predseda BFZ informoval VV BFZ o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s členmi komisií SFZ za BFZ. Členovia VV BFZ sa vyjadrili zrealizovať stretnutie na jeseň roku 2017

VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom stretnutí s členmi komisií SFZ za BFZ a odporúča stretnutie zrealizovať na jeseň 2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia z účasti na VV ZsFZ

Informáciu z účasti na VV ZsFZ dňa 21.3.2017 predniesol predseda BFZ p.Jánošík. Informoval, že na VV ZsFZ za BFZ boli Juraj Jánošík, Ján Farbula a Milan Lônčík

VV berie na vedomie informáciu z účasti zástupcov BFZ na VV ZsFZ. VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi pripraviť stanovisko k spoločným mládežníckym súťažiam I.liga SŽ,MŽ a II. liga SD,MD.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                        T: 21.4.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016

Informáciu k plneniu rozpočtu BFZ predložil predseda EK p.Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 a ukladá predsedovi EK BFZ predložiť plnenie rozpočtu BFZ za rok 2016 konferencii BFZ na schválenie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z konferencie SFZ zo dňa 31.03.2017

Informáciu s konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p.Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia z VV SFZ zo dňa 11.04.2017

Informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 11.04.2017 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia predsedov odborných komisií

Predsedovia odborných komisií ( DK,ŠTK,KRaD) informovali VV BFZ o práci komisií v priebehu prebiehajúcej jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedov odborných komisií.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Listy p.Fischera, Strassera a p. Cvajnigu

Účasť výberu BFZ v kategórii seniorov – amatérov na kvalifikačnom turnaji Regions´cup 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 8– 10.9.2017 v Tatranskej Lomnici.

Vyžrebovanie Regions´cupu 2017. Prvé stretnutie odohrá výber BFZ proti výberu VsFZ.

Turnaj výberov RFZ II. žiackej ligy sa uskutoční 5-6.9.2017 v Púchove

Informáciu k žiadostiam na poskytnutie financií k projektu SFZ „ Infraštruktúra štadiónov“

Žiadosť ŠK Svätý Jur na poskytnutie dotácie na mládežnícke turnaje a zároveň ju odstupuje na VV ObFZ Bratislava – vidiek.

Informáciu vedúceho sekretára BFZ o pohľadávke družstva FA Bratislava voči BFZ vo výške 755,25€ za neuhradenie mesačných zberných faktúr od septembra 2016 do 31.3.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.05.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 11.04.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                    Vedúci sekretár BFZ

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Zápisnica č. 39
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Medveď, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnený: Paška, Salenka, Trnovský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ – p. Farbula

5, Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ – p. Farbula

7, Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ – p. Farbula

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede – p. Kováč

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ

Predseda BFZ predložil program konferencie a navrhol pracovné predsedníctvo v zložení: Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík a hosť zo SFZ . Predsedajúceho konferencie navrhol Milana Lônčíka , hostí konferencie navrhol prezidenta SFZ p. Jána Kováčika, predsedu JmKFS p. Pavla Bláhu a generálneho sekretára SFZ p. Jzefa Klimenta, zapisovateľa konferencie p. Jána Farbulu a overovateľov zápisnice pp. Dušana Pašku a Ivana Kružliaka st.

Uznesenie 1/39

VV odporúča konferencii schváliť pracovné predsedníctvo na konferenciu BFZ v zložení : Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Lônčík, zástupca SFZ, predsedajúci konferencie Milan Lônčík

Hostia konferencie: Ján Kováčik, Jozef Kliment, Pavel Bláha

Zapisovateľ konferencie : Ján Farbula

Overovatelia zápisnice: Ivan Kružliak st. a Dušan Paška

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ

Predseda BFZ navrhuje oceniť na konferencii BFZ nasledovných činovníkov FK, ktorí sa dožili životného jubilea od času poslednej konferencie do termínu konania konferencie v roku 2017:

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf – ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – 60 rokov TJ Malinovo

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje predložený návrh na udelenie ocenení pri príležitosti životného jubilea tak, ako bol navrhnutý. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať všetkých ocenených na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                           T: 31.3.2017

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – TJ Malinovo 60 rokov

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ

Predseda BFZ navrhol v zmysle stanov BFZ čl. 28 bod 2 na konferencii BFZ prijať, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča

Uznesenie 3/39

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ odporučiť konferencii prijať za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať p. Milana Služaniča na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár                                                        BFZ T: 31.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ

Predseda KŽF BFZ p. Orlický písomne navrhol nové zloženie komisie:

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Uznesenie 4/39

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie komisie ženského futbalu BFZ tak, ako bolo navrhnuté

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ

Predseda KŽF BFZ navrhol zloženie RT výberu žiačok

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu žiačok BFZ tak, ako bolo predložené

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia k ZT seniorov a dorastu 

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol z dôvodu neprítomnosti predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že turnaj má svoje opodstatnenie ako spestrenie prípravy pre jednotlivé družstvá. VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu. Ukladá predsedovi ŠTK predložiť na najbližšie zasadnutie VV BFZ analýzu ZT seniorov a dorastu

Z: predseda ŠTK BFZ                     T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede

Informáciu s turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede predniesol regionálny tréner mládeže BFZ p. Michal Kováč

VV berie na vedomie informáciu z turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217

Informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu z otvorenia tréningového centra FK Inter Bratislava v Stupave

Informáciu k účasti zástupcov BFZ na zasadnutí VV ZsFZ dňa 21.3.2017v Nitre

Informáciu z konferencie JmKFS

Informáciu z pracovnej cesty vedenia BFZ v Prahe

Informáciu predsedu KRaD o seminároch R a D BFZ ,
Predseda KRaD BFZ požiadal VV BFZ o zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie v cene 350€

Uznesenie 6/39

VV schvaľuje zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie KRaD BFZ v cene 350€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vedúci sekretár predložil žiadosť MŠK Senec na finančnú pomoc na zakúpenie cien a pohárov pri organizácii 18. ročníka Medzinárodného mládežníckeho turnaja MŠK Senec a jeho priatelia a tiež požiadavku na prispôsobenie termínov majstrovských stretnutí počas turnaja.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1000 € pre MŠK Senec na zakúpenie cien a pohárov na 18. ročník Medzinárodný mládežnícky turnaj MŠK Senec a jeho priatelia. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ vyhovieť MŠK Senec pri požiadavkách na zmenu stretnutí tak, aby mohol turnaj bezproblémovo prebehnúť.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.04.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 14.03.2017                     Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                             Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV