ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 ZO DŇA 10.02.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým R a D BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že dohody o pracovnej činnosti je možné uzatvárať denne od 9:00 do 17:00 v termíne do 16.2.2017 po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že potvrdenie o príjme za rok 2016 si môžu všetci, ktorý mali s BFZ podpísanú dohodu o pracovnej činnosti vyzdvihnúť v úradných hodinách sekretariátu u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu.

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK, aby si v ISSF systéme skontrolovali všetky potrebné údaje t.j: fakturačná adresa, číslo účtu v tvare IBAN. V prípade zmien je potrebné tieto vykonať. Zmeny, ktoré nemôže vykonať ISSF manager, je potrebné zadať cez ISSF pomoc a následne budú vykonané.

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov FK a zmeny v adresári FK:

OFK Dunajská Lužná

Ing. Milan Bališ – Viceprezident OFK Dunajská Lužná

PaedDr. Juraj Jánošík – Generálny manažér OFK Dunajská Lužná

Prof. JUDr.Ján Cirák CSc. – člen futbalového výboru OFK Dunajská Lužná

Karol Brezík – Športový riaditeľ OFK D.Lužná

tel: +421 905 399 991 email: karolbrezik@post.sk

Anton Košč – Technický riaditeľ OFK D.Lužná

tel:+421 907 177 123 email: antonkosc@gmail.com

FK Karpaty Limbach

Erik Rakický – Predseda FK Karpaty Limbach, tel: +421 918 950 066

Peter Demovič – člen výboru, tel: +421 902 922 760

Marián Beňo – člen výboru, tel: +421 948 500 400

Ján Synak – člen výboru, tel: +421 911 668 010

Jaroslav Štroffek – člen výboru, +421 903 744 161

Korešpondenčná adresa

FK Karpaty Limbach, Športová 23, 900 91 Limbach

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ oznamuje, že AKTÍV klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 sa uskutoční dňa 8.3.2017 ( STREDA) o 17:00 hod. v aule Domu športu v Bratislave.

OV ZT seniorov a dorastu oznamuje termíny dohrávok stretnutí

Seniori skupina A – UT FC Petržalka akadémia

1.kolo FK Lamač – FK Slovan Most p. Bratislave 16.2.2017 o 20:00 hod.

1.kolo Záhoran Jakubov – MFK Rusovce 22.2.2017 o 18:30 hod.

1.kolo Lokomotíva D.N.Ves „B“ – ŠK Láb 22.2.2017 o 20:15 hod.

Dorast skupina A – UT Montostroj Senec

1.kolo ŠK Šenkvice – FC Nový Život 15.2.2017 o 17:00 hod.

2.kolo CFK Pezinok-Cajla – MŠK Senec 15.2.2017 o 19:00 hod

2.kolo MŠK Králová p. Senci – ŠK Šenkvice 22.2.2017 o 17:00 hod.

2.kolo FC Nový Život – PŠC Pezinok 22.2.2017 o 19:00 hod.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U. č. 224 Roman Kostka /112943838/ (FK Lamač Bratislava, S4BA),  vylúčený v ZT BFZ za  HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PU. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie v ZT nepodmienečne, podľa DP čl.45/1,2a, od 6.02.2017 / 10.-€/.

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/

RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/

Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2:  Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa zimné registračné obdobie začalo dňom 1.1.2017. /Prestup hráča bez obmedzenia do 15.3.2017, prestup hráča s obmedzením do 30.3.2017/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmena ihriska, hracieho dňa a času

PRMA: FKM Stupava – ihr. UT Stupava, nedeľa 9.00 hod.

PRMA: FK Borinka – ihr. UT Stupava, nedeľa 10.30 hod.

b/ zmena termínov stretnutí

PRMA – 14.kolo: Jakubov – Rohožník , nedeľa 26.3.2017 o 13.00 hod.

PRMA – 17.kolo: Jakubov – Lozorno, nedeľa 23.4.2017 o 14.30 hod.

c/ zmena hracieho času / kolízia stretnutí /

PRMA – 26.kolo: Stupava – Jakubov, štvrtok 1.6.2017 o 16.30 hod.

d/ kontumácia a poriadková pokuta

ZHL starší žiaci – 7.kolo:

NMŠK 1922 BA dievčatá – FK Slovan Ivanka 0 : 3 k v prospech FK Slovan Ivanka

NMŠK 1922 Bratislava dievčatá zaplatí poriadkovú pokutu vo výške 20 € v súlade

s propozíciami ZHL BFZ. Pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

e/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK” pre sezónu 2016/2017. Vekové kategórie – starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava a mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,

f/ Program ZHL BFZ mladších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK”

Program posledného 7. kolo – 11. 2. 17 sobota /telocvičňa SOŠ Na Pántoch 9, BA – Rača/ :

09.00 o 19. miesto: FK Limbach – TJ Čunovo

09.50 o 17. miesto: NMŠK 1922 Bratislava BŠK Vrakuňa

10.40 o 15. miesto: Iskra Petržalka B – Slovan Modra

11.30 o 13. miesto: FK Blatné – FK Ivanka p/D.

12.20 o 11. miesto: MŠK Kráľová p/S. – FK Lamač

13.10 o  9. miesto: ŠK BernolákovoŠK Šenkvice

14.00 o  5. miesto: NMŠK 1922 A – ŠK Žolík Malacky

14.50 o  5. miesto: Iskra Petržalka A – ŠK Nová Dedinka

15.40 Zápas č. 1 : FK Rača – PFA ŠTK Šamorín

16.30 Zápas č. 2 : SDM Domino – SFC Kalinkovo

Poznámka: Víťaz zápasu č. 1 bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2 bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2porazený zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4.

Program finálovej časti ZHL BFZ mladších a starších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK” 18. 2. 2017 /sobota/ v hale Domu Športu, Junácka 6, Bratislava:

09.00 1. semifinále: 1 – 4 /víťaz zápasu č. 1 porazený zo zápasu č. 2/

09.50 2. semifinále: 2 – 3 /víťaz zápasu č. 2 – porazený zo zápasu č. 1/

10.40 o 3. miesto: /porazení/

11.30 o 1. miesto: finále

12.20 Vyhodnotenie turnaja mladších žiakov a odovzdanie cien.

12.30 1. semifinále: 1 – 3 SDM Domino „A“ – ŠK Vrakuňa

13.20 2. semifinále: 2 – 4 ŠK Žolík Malacky – ŠK Šenkvice

14.10 o 3. miesto: /porazení/

15.00 o 1. miesto: finále

15.50 Vyhodnotenie turnaja starších žiakov a odovzdanie cien.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a doškoľovacieho seminára delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017. Pozvánky na semináre s programom a ďalšími informáciami boli poslané mailom.

Berie na vedomie oznámenie M. Orlického o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ. Ďakuje menovanému za jeho pôsobenie na úrovni BFZ aj SFZ a želá mu veľa úspechov v ďalšej, hlavne trénerskej a funkcionárskej činnosti.

Berie na vedomie oznámenie K. Somolániho o ukončení aktívnej činnosti delegáta stretnutia / pozorovateľa rozhodcov. Vyjadruje mu poďakovanie za jeho dlhoročné pôsobenie ako rozhodcu najvyššej súťaže v bývalom Československu, delegáta SFZ a BFZ, ako aj v ďalších funkciách.

Ospravedlnenia: Choreň 18.-19.2.; Ježík 17.-24.3.; Tanglmayer 15.-22.2.; Samko do konca súťažného ročníka.

Trénersko – metodická komisia:

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 25 účastníkov základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (SPRÁVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE / TLAČIVÁ A FORMULÁRE).

Školenie trénerov UEFA B licencie

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský (4).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny, E. Valášková, M. Furdan, M. Ondrejkovic, P. Johancsik, J. Matušovský, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica (13).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na
kontrolný zraz vo štvrtok16.02.2017 o 17:00 hod. na štadióne FC Petržalka Akadémia, M. C. Sklodovskej 1, 85104 Bratislava.

Hráči:

Janko HLPKA MŠK Iskra Petržalka Marián FENDEK MŠK Iskra Petržalka

Adam TITKA MŠK Iskra Petržalka Branislav ČOMOR FKM Karlova Ves

Samuel ZAHUMENSKÝ FKM Karlova Ves Krištof HORVÁTH FKM Karlova Ves

Samuel SRPOŇ FKM Karlova Ves Adam FRAŇO FKM Karlova Ves

Oliver LEDNÁR FKM Karlova Ves Patrick VEIDINGER FKM Karlova Ves

Adam KLIMEK FK Inter Bratislava Sebastián POLÁK FK Inter Bratislava

Filip TARANA FK Inter Bratislava Matthew Godfred AIDI FK Inter Bratislava

Tibor MÉSZÁROS MŠK Senec Oliver BARKOL MŠK Senec

Michal POLČÁK MŠK Senec Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec

Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec Alex RUSŇÁK NMŠK 1922

Benjamín CHOBOT MŠK Senec Peter GABURA FK Rača

Goran PILINSKÝ FK Rača Alan KUBASKÝ MFK Záhorská Bystrica

Náhradníci:

Dávid ŠMILŇÁK SDM Domino Jozef LORENZ SDM Domino

Patrik DURICA ŠK Žolík Malacky Oliver VAJDA FKM Karlova Ves

Andrej TULLALA FK Inter Bratislava Dionýz ALEX ŠK Vrakuňa

RT :

Vedúci tréner: Michl KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: termoprádlo, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 16.02.2017 o 16:30 hod. na štadióne FCP Akadémia. Predpokladané ukončenie je plánované cca. o 18:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihoríkovi – 0908 425 109.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                           Akcia                                   Kategória

Február:

11.02.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (7.kolo) U13 kluby

16.02.2017 TZ/TC – UT Petržalka                             U13  BFZ

18.02.2017 Finále ZHL BFZ – hala Dom športu       U13 + U15 kluby

27.-28.2.2017 MT ZsFZ – Dunajská Streda               U13 BFZ mimo UTM

Marec:

27.03.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava                         U12-13 BA mes.

27.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                      U12-13 BA vidiek

29.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                      U14 BFZ

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava                         U12-13 BA mes.

03.04.2017 TZ/TC – Stúpava                                     U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                      U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                      U13 BFZ

18.04.2017 PZ – JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice)   U13 a U14 BFZ

19.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka  U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                                  U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                           U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                  U16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                  U15 BFZ

12-14.05.2017 MT – Belehrad                                 U14 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                   U12-13 BA mes.

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                    U12-13 BA vid.

24.5.2017 PZ –  BFZ – JmKFS (D. Lužná)              U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                   U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                    U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                 U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava                      U12-13 BA mes.

05.06.2017 TZ/TC – Stúpava                                  U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji U12, U13 BFZ

17.-18.6.2017 MT – Gyor                                       U14 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tabor                       U12, U13  BFZ

Júl:

25-27.7.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI