ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 35 ZO DŇA 24.03.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že potvrdenie o príjme za rok 2016 si môžu všetci, ktorý mali s BFZ podpísanú dohodu o pracovnej činnosti vyzdvihnúť v úradných hodinách sekretariátu u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu.

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK, aby si v ISSF systéme skontrolovali všetky potrebné údaje t.j: fakturačná adresa, číslo účtu v tvare IBAN. V prípade zmien je potrebné tieto vykonať. Zmeny, ktoré nemôže vykonať ISSF manager, je potrebné zadať cez ISSF pomoc a následne budú vykonané.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 20.2.2017 schválil termín konferencie BFZ na 12.4.2017 o 18:00 hod. V Hoteli Bratislava.

Program konferencie

1,Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ

2,Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Schválenie programu konferencie

4,Odovzdanie ocenení

5, Schválenie čestného člena BFZ

6,Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ

7,Správa predsedu Revíznej komisie BFZ

8,Správa o hospodárení BFZ za rok 2016

9,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2017

10,Diskusia

11,Správa mandátovej komisie

12,Schválenie návrhu uznesenia

13,Záver

 

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 19.kolo ŠK Báhoň – ŠK Tomášov 2.4.2017 o 16,30 hod. ŠK Báhoň bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4.

 • S3BA 21.kolo OFK D.Lužná – MŠK Kráľová pri Senci 15.4.2017 o 17,00 hod.

 • S4BA 17.kolo FK Lamač Ba – TJ Čunovo 5.4.2017 o 17,00 hod. (nie 17,30), neodohrané v pôvodnom termíne z dôvodu nespôsobilého terénu.

 • S4BA 21.kolo FK Lamač Ba – FK Borinka 14.4.2017 o 14,00 hod.

 • S4BA 21.kolo SFC Kalinkovo – TJ Záhoran Jakubov 14.4.2017 o 11,00 hod.

 • MD3R 15.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – ŠK Tomášov 2.4.2017 o 13,30 hod. FK Šamorín-Hamuliakovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

 • MD3R 17.kolo Lok. DNV – MŠK Iskra Petržalka 13.4.2017 o 16,00 hod.

 • SZRL+MZRL 30.kolo SDM Domino – Lok. DNV 11.6.2017 o 11,00 hod. starší+ 13,00 hod. mladší žiaci

Nariaďuje odohrať:

 • S4BA 17.kolo SDM Domino – V. Leváre 29.3.2017 o 16,30 hod., neodohrané v pôvodnom termíne z dôvodu nespôsobilého terénu.

 • SD3R 17.kolo Lok. DNV – PŠC Pezinok 29.3.2017 o 16,30 hod., neodohrané v pôvodnom termíne z dôvodu nespôsobilého terénu.

Neschválené zmeny:

 • MD3R 15.kolo FK Rača Ba – FK Šamorín-Hamuliakovo z dôvodu chýbajúceho súhlasu súpera, u ktorého sa stretnutie má hrať.

Hráči nehrajúci na RP:

 • S3BA 17.kolo

  • Lok. DNV – Andrei Sorin Manolescu – RP predložený

 • S4BA 17.kolo

  • OŠK Slovenský Grob – Vladyslav Lebid – RP vo vyžiadaní od 16.3.2017

  • FK Karpaty Limbach – Matúš Genčúr – RP predložený

Žiada:

 • S4BA FK Karpaty Limbach o fyzické predloženie RP hráča Matúša Genčúra na ŠTK dňa 30.3.2017 od 17,00 do 18,00 hod.

Upozorňuje:

 • S3BA FK Rača Ba, ako aj všetky FK (FO) III. a IV.ligy, na riadne označenie US v zmysle RS. Pri nedodržaní tohoto ustanovenia RS budú FK (FO) odstúpené na DK bez ďalších upozornení!

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.234: Dušan Kovačevič 1385118 (ŠK Tomášov, S3BA), od 20.3.2017

U.č.235: Jakub Šulc 1230172 (FK Inter BA, S3BA), od 20.3.2017

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.236: Filip Janovský 1245414 (Lok. Devínska Nová Ves, S3BA), od 19.3.2017

U.č.237: Juraj Šišolák 1235368 (ŠK Závod, S4BA), od 20.3.2017

U.č.238: Patrik Mašek 1264005 (FK Jablonové, S4BA), od 20.3.2017

U.č.239: Samuel Kolláth 1294072 (MŠK Senec, SD3R), od 20.3.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.240: Daniel Vanta 1232258 (PŠC Pezinok, S3BA). DK začína disciplinárne konanie za HNS voči hráčovi súpera, na základe správy delegáta stretnutia v stretnutí PŠC Pezinok – ŠK Lozorno. Menovanému pozastavuje športovú činnosť od 20.3.2017 do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu a zároveň ho predvoláva na svoje zasadnutie dňa 30.3.2017 o 16,15 hodine, podľa čl.76/1 DP.

U.č.241: Vladimír Ronec 1312663 (ŠK Lozorno, S3BA). DK začína disciplinárne konanie za HNS voči hráčovi súpera, na základe správy delegáta stretnutia v stretnutí PŠC Pezinok – ŠK Lozorno. Menovanému pozastavuje športovú činnosť od 20.3.2017 do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu a zároveň ho predvoláva na svoje zasadnutie dňa 30.3.2017 o 16,15 hodine, podľa čl. 76/1 DP.

U.č.242: Gabriel Chládek – delegát stretnutia. DK predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 30.3.2017 o 16,15 hodine, podľa čl. 74/7 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Odvolacia komisia:

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 21. 03. 2017 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu toto rozhodnutie:

Odvolanie FK Interu Bratislava, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ zamieta.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

 

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dňa 2.12. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením končí dňom 31.3.2017 /piatok/.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

KM žiada FK, aby si v ISSF skontrolovali správnosť hracích dní a časov svojich stretnutí. Prípadné zistené nedostatky nahláste na mailové adresy:

pavel.prikopa@futbalsfz.sk, ivan.konecny@centrum.sk

a/ KM žiada FA Bratislava a MŠK Iskra Petržalka, aby urýchlene nahlásili

termín dohrávky stretnutí 6.kola súťaží PMA2, PMB2

b/ zmeny hracieho dňa a času / dohoda FK /

PRMA – 15.kolo: V.Leváre – Sološnica, NE 2.4. o 10.00 hod.

PRMA – 16.kolo: Lozorno – V.Leváre, NE 9.4. o 10.00 hod.

PRPK – 26.kolo: Grinava – Vištuk, SO 10.6. o 15.00 hod.

PRPK – 29.kolo: Vištuk – Modra, ST 14.6. o 18.00 hod.

c/ odložené stretnutia / chorobnosť hráčov FC Rohožník /

PRMA – 10.kolo / dohrávka /: Stupava – Rohožník

PRMA – 14.kolo: Jakubov – Rohožník

FC Rohožník predložil potvrdenie lekára o  chorobnosti hráčov.

KM žiada FC Rohožník o urýchlené nahlásenie termínov odohratia stretnutí.

d/ prípravka FK Scorpions Bratislava – zmena ihriska, hracieho dňa a času

PMA3: hrací deň sobota 12.00 hod – ihrisko TJ Jarovce

e/ prípravky FK Dúbravka /PMA2, PMB2/ odohrajú domáce stretnutia na svojom ihrisku / povrch – umelá tráva/.

PMA2: FK Dúbravka – nedeľa 11.00 hod.

PMB2: FK Dúbravka – nedeľa 9.30 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín náhradného doškoľovacieho seminára delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov BFZ 24.3.2017 o 16.30 v sídle BFZ. Pozvaný: V. Ondrušek.

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom. Súčasne pripomína termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Oznamuje termín oficiálneho tréningu rozhodcov – frekventantov programu Talent a ďalších pozvaných rozhodcov: 20.4.2017 o 18.00 na štadióne Mladá garda – UT. Pozvánky budú poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: M. Ruc – nedostatočne špecifikovaný popis priestupku hráča napomenutého ŽK (aj keď ide o priestupok v prerušenej hre, sotenie ako jeho charakteristika je nepostačujúce).

Odstupuje na DK FK Karpaty Limbach za nedodané DVD zo stretnutia 16. kola S4BA Limbach – Viničné.

Pozýva na zasadnutie dňa 24.3. M. Choreňa, Ľ. Čižmára (17.30, v ÚS zo 17.3. bol uvedený nesprávny dátum), F. Malárika, D. Bláhu, J. Laciňáka a G. Chladeka (o 17.45).

Ospravedlnenia: Martinkovič 9.4.; Lalo 8.-9.4.; Olša 4.-8.4., 20.-23.4.; Hajnala 1.-2.4., 23.4.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje všetkým záujemcom o získanie základnej trénerskej UEFA Grassroots C licencie, že prihlášky je možné zaslať do 31.3.2017.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie sa uskutoční v štyroch blokoch.

Termíny školenia :

1. Blok : 20.-21.04.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

2. Blok : 07.-08.05.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

3. Blok : 25.-26.05.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

4. Blok : 15.06.2017 (štvrtok) – Záverečné skúšky

Upozorňujeme účastníkov školenia, že musia absolvovať min. 90% zo všetkých prednášok.

Všeobecné informácie:

 • Školenie sa uskutoční v priestoroch Domu športu (oproti OC „Polus“), Junácka ul. 6, Bratislava.
 • Minimálny vek 18 rokov.
 • Poplatok za školenie trénerov je 160,- eur (mimo cestovného, ubytovania a stravovania).
 • Maximálny počet osôb je 25.

Podmienky zaradenia na školenie a spôsob platby zasielame záujemcom až po prihlásení. Prihlášku na školenia nájdete na webovej stránke Bratislavského futbalového zväzu v trénerskej sekcii a po vyplnení je potrebné zaslať ju elektronickou poštou na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk, alebo poštou na adresu Bratislavský futbalový zväz, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny, E. Valášková, M. Furdan, M. Ondrejkovic, J. Matušovský, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica, A. Vasko, L. Šmárik, V. Milková, M. Hrajnoha, L. Gubrica, D. Sivák, M. Babinec, D. Rinčo, P. Bacho, D. Garaj, R. Benčurik, M. Hrivnák (24).

Školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna (7).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 27.03.2017 v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

TÓTH Henrich Gabriel ŠK Bernolákovo        BUZEK Jerguš ŠK Bernolákovo

FUKAS Matej FK Blatné                                VARGA Karol FK Blatné

BENKO Lukáš ŠK Čataj                                BENIÁN Zoltán TJ Malinovo

MALA Samuel TJ Rovinka                           ŠIMUN Matej MŠK Senec

LIPKA Marián MŠK Senec                          REISENBUCHLER Samuel MŠK Senec

MARŠOVSKÝ Ladislav ŠK Nová Dedinka   MARKOVIČ Denis OŠK Slovenský Grob

Náhradníci:

SVOBODA Michal FK Slovan Ivanka pri Dunaji

KADNÁR Richard FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Šimon BUJNA

Asistent: Jaroslav KADNÁR

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 27.3.2017 o 16:00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: Š.Bujna – 0915 435282 alebo na tel. č.: J.Kadnár – 0904 301984.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 27.03.2017 v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

KAKAŠ Samuel ŠK Nová Dedinka                   ŠTOFA Michal ŠK Nová Dedinka

KAJOŠ Gabriel ŠK Nová Dedinka                   HORVÁTH Hugo ŠK Tomášov

FURDÍK Filip ŠK Tomášov                              KOLLER Patrik ŠK Tomášov

POPELÁK Samuel ŠK Svätý Jur                     VOLF Patrik ŠK Svätý Jur

JANÁČEK Marko TJ Rovinka                        FONTÁNI Kristián TJ Rovinka

SZIKHART Denis MŠK Kráľová pri Senci     ZELENKA Charlie MŠK Senec

Náhradníci:

KUCHARÍK Adam FK Šamorín-Hamuliakovo

LENGYEL Dominik FK Šamorín-Hamuliakovo

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Lucia ŠUPKOVÁ

Asistent: Zuzana BENCOVÁ

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 27.3.2017 o 16:00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: L. Šupková – 0043/699 11215229 alebo na tel. č.: Z.Bencová – 0905 981939.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 27.03.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

Karovič Matúš Domino BA                   Detvan Damián Domino BA

Remža Samuel MŠK Iskra Petržalka     Eliáš Lukáš Domino BA

Pečadný Dávid FCL DNV Lorenc         Anton Domino BA

Hanzel Arťom FCL DNV                      Kusyn Branislav Domino BA

Veleg Richard FK Rača                         Adame Patrick Záhorská Bystrica

Šabo Michal Domino BA                     Druzhkov Ivan Záhorská Bystrica

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 27.3.2017 o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK 1922. TJ bude prebiehať v čase 16:30 – 18:00. Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. Hullmanovi na tel. č.: 0907 594 669.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 27.03.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

Michal Sojka FK Rača                         Matúš Zajíc SDM Domino

Filip Šumichrast FK Vajnory              Dávid Šmilňák SDM Domino

Dominik Gaál FK Rača                       Jozef Lorenc SDM Domino

Juraj Štibrány FK Rača                       Filip Didek MFK Z. Bystrica

Dennis Požgay MFK Z. Bystrica        Janko Hlpka MŠK Iskra Petržalka

Alan Kubaský MFK Z. Bystrica         Adam Titka MŠK Iskra Petržalka

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 27.3.2017 o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK 1922. TJ bude prebiehať v čase 16:30 – 18:00. Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. Marcimu na tel. č.: 0918 37 37 37.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz v stredu 29.03.2017 o 15:45 hod. V Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Oliver VAŠŠ ŠK Slovan Bratislava          Arthur J.PODZÁMSKY   ŠK Slovan Bratislava

Stanislav MATELEHA FK Inter Bratislava    Matej NEMEC FK Inter Bratislava

Tobias ČONGRÁDY FK Inter Bratislava       Peter DORNAI FK Inter Bratislava

Adam CHRUPKA FK Inter Bratislava          Matúš TUPÝ FC Petržalka akad

Róbert SZITÁS FC Petržalka akad.               Filip BIELEK FC Petržalka akad.

Marco GIESSER FC Petržalka akad.            Sebastián ČERVIENKA FC Petržalka akad.

Ondrej CÍFERSKÝ FC Petržalka akad.        Damián KRUŽLIAK SDM Domino

Anton TUHÝ SDM Domino                        Matúš PRUŽINEC SDM Domino

Daniel Zsolt SZALMA MŠK Senec             Richard TÓTH MŠK Senec

Peter ŠUPLATA MŠK Senec                       Dominik WIESNER MŠK Senec

Rastislav HARAMIA Žolík Malacky          Matúš KOSEČEK FKM K. Ves

Richard LICHNER FKM K. Ves                Peter KRUTIL FKM K. Ves

Daren BUČÁK FKM K. Ves                      Maximilián MAJERNÍK FKM K. Ves

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 29.03.2017 o 15:45 hod. na štadióne v Ivanke pri Dunaji. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.04.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

Chudík Michal Domino BA                      Jonák Marek Domino BA

Remža Samuel MŠK Iskra Petržalka        Fontány Matúš Domino BA

Both Matúš FCL DNV                              Benčič Matúš Domino BA

Polniš Martin FCL DNV                           Balážik Jerguš NMŠK BA

Knap Matúš FK Rača                                Morávek Tomáš Záhorská Bystrica

Zeman Lukáš MŠK Iskra Petržalka          Prokop Samuel Záhorská Bystrica

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 03.04.2017 o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK 1922. TJ bude prebiehať v čase 16:30 – 18:00. Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. Hullmanovi na tel. č.: 0907 594 669. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.04.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

Matej Babík  FK Rača                      Filip Murgáč MFK Rusovce

Matej Smatana FK Rača                  Jakub Fegyveres MFK Rusovce

Viktor Drozd FK Rača                     Max Marc MFK Rusovce

Juraj Štibrány FK Rača                   Branislav Hlásnik MŠK Iskra Petržalka

Anton Malík ŠK Vrakúňa               Samuel Tóth MŠK Iskra Petržalka

Juraj Mesároš ŠK Vrakuňa               Radovan Gajdoš MŠK Iskra Petržalka

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 03.04.2017 o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK 1922. TJ bude prebiehať v čase 16:30 – 18:00. Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. Marcimu na tel. č.: 0918 37 37 37.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.04.2017 o 17:00 v tréningovom centre Stupava vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

SIVÁK Jakub ŠK Láb NOVÁK                 Nicolas TJ Záhoran Jakubov

LIĎÁK Daniel CFK Pezinok – Cajla          SLANINKA Timotej TJ Záhoran Jakubov

MICHALKO Matúš CFK Pezinok – Cajla  KRAVARČÍK Tobias PSČ Pezinok

PAVLÍK Kristián FC Rohožník BILČÍK      Marcel ŠK Šenkvice

HOFFER Tobias FC Rohožník BARINY Matúš ŠK Šenkvice

ĎURČÁK Niko FK Studienka

Náhradníci:

HOLLÝ Tomáš ŠK Závod

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Šimon BUJNA

Asistent: Jaroslav KADNÁR

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných je 03.04.2017 o 16:30 hod. v tréningovom centre Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: Š.Bujna – 0915 435282 alebo na tel. č.: J.Kadnár – 0904 301984. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.04.2017 o 17:00 v tréningovom centre Stupava v rámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

SRNÁNEK Tomáš PŠC Pezinok              DVORAN Richard ŠK Lá

TERLANDA Matej PŠC Pezinok            KUBIŠTA Adam ŠK Láb

NOVÁK Daniel PŠC Pezinok                  ONDREJKOVIČ Filip ŠK Láb

KORMANOVIČ Jakub PŠC Pezinok      FOLTÝN Adrián ŠK Lozorno

REPASKÝ Richard ŠK Žolík Malacky   MARUŠÁK Šimon ŠK Lozorno

ĎURICA Patrik ŠK Žolík Malacky        MEGYESSI Samuel FC Rohožník

Náhradníci:

ZEMAN Stanislav FK Záhorská Ves   ŠUŠUK Marek FK Záhorská Ves

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Lucia ŠUPKOVÁ

Asistent: Zuzana BENCOVÁ

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 3.4.2017 o 16:30 hod. v tréningovom centre Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: L. Šupková – 0043/699 11215229 alebo na tel. č.: Z.Bencová – 0905 981939. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                 Akcia                              Kategória

Marec:

27.03.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12-13 BA mesto

27.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12-13 BA vidiek

29.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U14 BFZ

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12-13 BA mesto

03.04.2017 TZ/TC – Stupava U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U13 BFZ

12.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

18.04.2017 PZ – JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice) U13 a U14 BFZ

18.-19.4.2017 RT dievčat – Dunajská Lužná WU14

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky U16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad U14 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12-13 BA mesto

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – Družobné stretnutie BFZ – JmKFS (D. Lužná) U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Júl:

3.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI