ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 36 ZO DŇA 31.03.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 20.2.2017 schválil termín konferencie BFZ na 12.4.2017 o 18:00 hod. V Hoteli Bratislava. Pozvánky budú zaslané elektronickou poštou. Spolu s pozvánkou bude zaslaná aj návratka pre nahlásenie delegáta konferencie za FK, ktorú bude potrebné vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom FK spätne doručiť na sekretariát BFZ do 8.4.2017.

Program konferencie

1,Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ

2,Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie,skrutátorov a overovateľov 

zápisnice

3,Schválenie programu konferencie

4,Odovzdanie ocenení

5, Schválenie čestného člena BFZ

6,Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ

7,Správa predsedu Revíznej komisie BFZ

8,Správa o hospodárení BFZ za rok 2016

9,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2017

10,Diskusia

11,Správa mandátovej komisie

12,Schválenie návrhu uznesenia

13,Záver

 Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 21.kolo FK Vajnory – FC Rohožník 14.4.2017 o 10,30 hod.

 • SD3R 23.kolo ŠK Šenkvice – TJ Dubová 29.4.2017 o 14,30 hod.

 • MD3R 17.kolo FK Rača Ba – FK Šamorín-Hamuliakovo 13.4.2017 o 13,00 hod.

 • MD3R 21.kolo PŠC Pezinok – NMŠK 1922 Ba 7.5.2017 o 10,30 hod.

 • SZRL+MZRL 25.kolo PŠC Pezinok – Lok. DNV 6.5.2017 o 9,30 hod. starší + 11,30 hod. mladší žiaci

Hráči nehrajúci na RP:

 • S3BA 18.kolo

  • Lok. DNV – Marek Matiaš – RP predložený

 • S4BA 18.kolo

  • ŠK Vrakuňa – Libor Petrovič – RP predložený

 • MZRL 18.kolo

  • ŠK Sv. Jur – Lukáš Blaščák – RP predložený

Oznamy:

 • S4BA FK Karpaty Limbach – fyzické predloženie RP hráča Matúša Genčúra vykonané (žiadosť z ÚS zo dňa 24.3.2017)

Žiada:

 • S4BA OŠK Sl. Grob predložiť, do 6.4.2017 na ŠTK, náležitosti hráča Mateja Pupáka k štartu vo vyššej vekovej kategórii, v zmysle SP čl.46/2.

Odstupuje KRaD

 • Rozhodcu Štefana Vasilenka za nedostatočný popis kontroly hráčov v stretnutí 18. kola FK Borinka – OŠK Sl.Grob

Upozorňuje:

 • Všetkých hráčov a funkcionárov FK (FO) na štart hráča bez RP na iný osobný doklad totožnosti, aby postupovali v zmysle SP čl.43, inak budú hráči odstúpení na riešenie DK. (dôvod: materský klub nedodal RP nie je v súlade so SP čl. 43., RP je majetkom hráča)

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.243: Rudolf Pálfy 1143605 (FK Borinka, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 27.3.2017.

U.č.244: Roman Jakubec 1224775 (SDM Domino, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 27.3.2017.

U.č.245: Miroslav Vallo 1302201 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 26.3.2017.

U.č.246: Dávid Klúčik 1298672 (MŠK Iskra Petržalka, MD3R), vylúčený za HNS, vrazenie a udretie hráča súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 súťažných stretnutí, podľa čl. 45/1,2a DP, od 27.3.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.247: Marko Huttera 1328301 (TJ Dubová, SD3R), od 27.3.2017

U.č.248: Adam Houdek 1303560 (FC Zohor, MD3R), od 26.3.2017

U.č.249: Michal Gregor 1299270 (MŠK Iskra Petržalka, MD3R), od 27.3.2017

U.č.250: Mário Birvoň 1303818 (Lok. Devínska Nová Ves, SZRL), od 27.3.2017

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.251: Adam Ščibrány 1199173 (FK Rača BA, S3BA), od 26.3.2017

U.č.252: Pavol Kinčeš 1241079 (FK Sl. Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 27.3.2017

U.č.253: Roman Sirota 1253084 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 27.3.2017

U.č.254: Miroslav Ščepka 1192686 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 27.3.2017

U.č.255: Erik Sobolčík 1201737 (TJ Slovan Viničné, S4BA), od 27.3.2017

U.č.256: Adrián Gálffy 1298284 (FK Šamorín-Hamuliakovo, SD3R), od 27.3.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.257: Daniel Vanta 1232258 (PŠC Pezinok, S3BA). Za HNS voči súperovi v stretnutí PŠC Pezinok – ŠK Lozorno, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 47/1a,2a DP, od 20.3.2017. /10.-€/

U.č.258: Vladimír Ronec 1312663 (ŠK Lozorno, S3BA). Za zakázanú hru voči súperovi v stretnutí PŠC Pezinok – ŠK Lozorno, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 20.3.2017. /10.-€/

U.č.259: Denis Michálek 1310484 (FC Malacky, S3BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2017. /10.-€/

U.č.260: Mário Pilacik 1305473 (PŠC Pezinok, SZRL). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 týždne), určuje skúšobnú dobu do 30.6.2017 a žiada klub, aby v záujme prevencie a prevýchovy prerokoval podstatu disciplinárneho previnenia s menovaným pred družstvom, podľa čl.43/ods. 2 písmeno q. / 5.-€/

U.č. 261: Radomír Kurina ( MŠK Iskra Petržalka, MD3R ). DK začína disciplinárne konanie voči trénerovi Radomírovi Kurinovi za HNS – vyhrážanie po stretnutí MŠK Iskra Petržalka – FK Rača Bratislava dňa 26.03.2017. DK BFZ dňom 31.03.2017 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu. Žiada Radomíra Kurinu a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému nešportovému správaniu v termíne do 5.04.2017.

U.č. 262: Tomáš Maretta – rozhodca. DK predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 6.4.2017 o 16,15 hodine, za účelom doplnenia správy v zápise o stretnutí podľa čl. 74/7 DP. 

U.č. 263: Berie na vedomie odstúpenie KRaD na klub FK Karpaty Limbach za nedodanie DVD zo 16. kola. Na základe oznámenia sekretariátu, že DVD bolo doručené v termíne, DK nepríma žiadne opatrenie.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dňa 2.12. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením končí dňom 31.3.2017 /piatok/.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

KM žiada FK, aby si v ISSF skontrolovali správnosť hracích dní a časov svojich stretnutí. Prípadné zistené nedostatky nahláste na mailové adresy:

pavel.prikopa@futbalsfz.sk, ivan.konecny@centrum.sk

a/ kontumácie stretnutí

PMA2 – 14.kolo: SDM Domino – FA Bratislava 3 : 0 k / SP čl.82/b /

FA Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- € / RS čl. 3.5 /

PMB2 – 14.kolo: SDM Domino – FA Bratislava 3 : 0 k / SP čl.82/b /

FA Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- € / RS čl. 3.5 /

b/ termíny dohrávok stretnutí

PMA2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra, ST 29.3. o 18.00 hod.

PRMA – 10.kolo: Stupava – Rohožník, ŠT 6.4. o 16.30 hod. / UT Stupava /

PRMA – 14.kolo: Jakubov – Rohožník, ŠT 20.4. o 17.30 hod.

c/ zmena hracieho dňa

PMA2 – 15.kolo: ŠK Hargašova Z.Bystrica – FA Bratislava, SO 22.4. o 9.00 hod.

PMB2 – 15.kolo: ŠK Hargašova Z.Bystrica – FA Bratislava, SO 22.4. o 10.30 hod.

d/ kolízia stretnutí / MŽ 1.liga SFZ a prípravka PMB2 /

PMB2 – 12.kolo: FKM K.Ves – ŠK Hargašova Z.Bystrica , SO 1.4. o 9.00 hod.

e/ zmena termínu stretnutia s poplatkom

PMB1 – 14.kolo: SDM Domino – FK Inter, 6.4. o 16.30 hod. / ihr. Drieňova ul. /

SDM Domino bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

f/ prípravka FK Scorpions Bratislava – zmena ihriska, hracieho dňa a času

PMA3: hrací deň sobota 12.00 hod – ihrisko TJ Jarovce

g/ prípravky FK Dúbravka /PMA2, PMB2/ odohrajú domáce stretnutia na svojom ihrisku / povrch – umelá tráva/.

PMA2: FK Dúbravka – nedeľa 11.00 hod.

PMB2: FK Dúbravka – nedeľa 9.30 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom. Súčasne oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Oznamuje termín oficiálneho tréningu rozhodcov – frekventantov programu Talent a ďalších pozvaných rozhodcov: 20.4.2017 o 18.00 na štadióne Mladá garda – UT. Pozvánky budú poslané mailom.

Upozorňuje rozhodcov na termín nahlásenia veľkostí častí výstroja 31.3. Do 30.3. si túto povinnosť splnili 35 rozhodcovia.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M. Kalmár nedostatočný popis procesu kontroly identity hráčov štartujúcich bez RP;

Š. Vasilenko nedostatočný popis procesu kontroly identity hráčov štartujúcich bez RP;

T. Maretta nedostatočný popis kontroly predčasného štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii.

Opätovne upozorňuje rozhodcov (v predchádzajúcom kole aj J. Strapeka), že s výsledkom kontrola identity hráča štartujúceho bez RP musia oboznámiť aj kapitána (vedúceho) družstva súpera a musia to poznamenať v ZoS. Upozorňuje aj M. Martišku na neuvedenie dátumu narodenia lekára (zdravotníka).

Pozýva na zasadnutie dňa 31.3. T. Marettu a Š. Vasilenka.

Ospravedlnenia: Ježík 6.-13.4.; Kalmár 2.4.; Maretta 8.-13.4.; Martiška 14.-17.4.; Laciňák 12.-18.4.; Krčová 18.-21.4.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ organizuje školenie trénerov základnej trénerskej UEFA Grassroots C licencie.

Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch.

Termíny školenia :

1. Blok : 20.-21.04.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

2. Blok : 07.-08.05.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

3. Blok : 25.-26.05.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

4. Blok : 15.06.2017 (štvrtok) – Záverečné skúšky

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, M. Furdan, M. Ondrejkovic, J. Matušovský, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica, A. Vasko, L. Šmárik, V. Milková, L. Gubrica, D. Sivák, M. Babinec, D. Rinčo, D. Garaj, R. Benčurik, M. Hrivnák, Ľ. Calpaš, M. Cintavý, M. Benčurík, V. Kočí, P. Mozola, A. Hýll, P. Oleár (26).

Školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna (7).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.04.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

Chudík Michal Domino BA Jonák Marek Domino BA

Remža Samuel MŠK Iskra Petržalka Fontány Matúš Domino BA

Both Matúš FC Ružinov BA Fratrič Peter NMŠK BA

Polniš Martin FC Ružinov BA Balážik Jerguš NMŠK BA

Knap Matúš FK Rača Morávek Tomáš Záhorská Bystrica

Zeman Lukáš MŠK Iskra Petržalka Prokop Samuel Záhorská Bystrica

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 03.04.2017 o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK 1922. TJ bude prebiehať v čase 16:30 – 18:00. Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. Hullmanovi na tel. č.: 0907 594 669.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.04.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

Matej Babík  FK Rača                 Filip Murgáč MFK Rusovce

Matej Smatana FK Rača            Jakub Fegyveres MFK Rusovce

Viktor Drozd FK Rača                Max Marc MFK Rusovce

Juraj Štibrány   FK Rača           Branislav Hlásnik MŠK Iskra Petržalka

Anton Malík ŠK Vrakúňa           Samuel Tóth MŠK Iskra Petržalka

Juraj Mesároš ŠK Vrakúňa         Radovan Gajdoš MŠK Iskra Petržalka

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je 03.04.2017 o 16:00 hod. na ihrisku NMŠK 1922. TJ bude prebiehať v čase 16:30 – 18:00. Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.
Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. Marcimu na tel. č.: 0918 37 37 37.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.04.2017 o 17:00 v tréningovom centre Stupava vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

SIVÁK Jakub ŠK Láb                                     NOVÁK Nicolas TJ Záhoran Jakubov

LIĎÁK Daniel CFK Pezinok – Cajla              SLANINKA Timotej TJ Záhoran Jakubov

MICHALKO Matúš CFK Pezinok – Cajla    KRAVARČÍK Tobias PSČ Pezinok

PAVLÍK Kristián FC Rohožník BILČÍK Marcel ŠK Šenkvice

HOFFER Tobias FC Rohožník BARINY Matúš ŠK Šenkvice

ĎURČÁK Niko FK Studienka

Náhradníci:

HOLLÝ Tomáš ŠK Závod

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Šimon BUJNA

Asistent: Jaroslav KADNÁR

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných je 03.04.2017 o 16:30 hod. v tréningovom centre Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: Š.Bujna – 0915 435282 alebo na tel. č.: J.Kadnár – 0904 301984.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.04.2017 o 17:00 v tréningovom centre Stupava vrámci programu podpory talentov SFZ.

Hráči:

SRNÁNEK Tomáš PŠC Pezinok                          DVORAN Richard ŠK Láb

TERLANDA Matej PŠC Pezinok                        KUBIŠTA Adam ŠK Láb

NOVÁK Daniel PŠC Pezinok                               ONDREJKOVIČ Filip ŠK Láb

KORMANOVIČ Jakub PŠC Pezinok                FOLTÝN Adrián ŠK Lozorno

REPASKÝ Richard ŠK Žolík Malacky              MARUŠÁK Šimon ŠK Lozorno

ĎURICA Patrik ŠK Žolík Malacky                   MEGYESSI Samuel FC Rohožník

Náhradníci:

ZEMAN Stanislav FK Záhorská Ves                 ŠUŠUK Marek FK Záhorská Ves

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Lucia ŠUPKOVÁ

Asistent: Zuzana BENCOVÁ

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 3.4.2017 o 16:30 hod. v tréningovom centre Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: L. Šupková – 0043/699 11215229 alebo na tel. č.: Z.Bencová – 0905 981939.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                     Akcia                                        Kategória

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                U12-13 BA mesto

03.04.2017 TZ/TC – Stupava                                U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                 U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                  U13 BFZ

12.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka                  U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

13.04.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                 WU14 BFZ

18.04.2017 PZ – JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice) U13 a U14 BFZ

18.-19.4.2017 RT dievčat – Dunajská Lužná           WU14

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                                U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                        U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                               U16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                               U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                              U14 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                 U12-13 BA mesto

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                   U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – BFZ – JmKFS (D. Lužná)            U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                   U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                  U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                 U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                 U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Júl:

3.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI