ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 48 ZO DŇA 23.06.2017

 Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že víťazom pohára BFZ sa stalo družstvo TJ Rovinka a bude reprezentovať BFZ v IV. ročníku Superpohára proti AFK Tišnov. Stretnutie sa odohrá 29.7.2017 o 17:30 hod. na Južnej Morave.

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila ôsmy ročník grantového programu Futbal to je hra! Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 9.5.2017 o.i. schválil:

Štartovný vklad do súťaží III.liga a IV. liga Bratislava pre súťažný ročník 2017/2018

               III. liga Bratislava – 650€

               IV.liga Bratislava – 450€

 • Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme od 13.6 – 30.6.2017.
 • Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do 30.6.2017.

 

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Pohár SFZ 2017/2018: FK (FO) sa môžu prihlásiť do Slovnaft cupu výlučne prostredníctvom ISSF systému do 30.6.2017 do 24,00 hod. Prvé kolo sa uskutoční 22.7.2017.
 • Termín podania prihlášok do súťaží reg.BFZ je do 30.6.2017, výlučne prostredníctvom ISSF systému.
  • Začiatok súťaží S3BA a S4BA je stanovený na 5.-6.8.2017
  • Začiatok súťaže SD3R je stanovený na 19.-20.8.2017
  • Začiatok súťaže SZRL, MZRL je stanovený na – 27.8.2017 (zmena)

Odstupuje na DK:

 • ŠK Báhoň (S3BA) nesplnenie RS čl.9.1 odsek 2 (počet mládežníckych družstiev)
 • FK Jablonové (S4BA) nesplnenie RS čl.9.1 odsek 2 (počet mládežníckych družstiev)

Disciplinárna komisia:

U.č.425: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS, sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18.

U.č.426: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU“ a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné:    III. liga = 40.- €, IV. liga = 30.- €, dorast = 10.-€ a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk awww.futbalbfz.sk/oznamy/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva od 1. 7. do 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 1.8. do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/ – tzv. dočasný transfér.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

   a/ súťaže BFZ – prípravky

    KM BFZ oznamuje FK, že prihlášky do súťaží prípraviek je možné podávať v termíne           

    od 23.6.2017 do 7.7.2017 do 24,00 hod. V prihláške je potrebné uviesť tieto údaje:                                                                                                                                                                     

 • presný názov FK / tak ako ste vedený v ISSF /
 • presný názov súťaže do ktorej prihlasujete družstvo / družstvá
 • hrací deň a čas
 • požiadavky ( hody, obecné slávnosti a pod. )

b/ názvy a kategórie súťaží prípraviek pre súťažný ročník 2017/2018

súťaže trojičiek:

kategória U11 – Prípravka PMA1

kategória U10 – Prípravka PMB1

kategória U9 – Prípravka PMC1

súťaže dvojičiek:

kategória U11 – Prípravka PMA2

kategória U10 – Prípravka PMB2

samostatné súťaže pre kategóriu U11:

kategória U11 – Prípravka PMA3 / družstvá Bratislava-mesto /

kategória U11 – Prípravka PRMA / družstvá okresu Malacky /

kategória U11 – Prípravka PRPK / družstvá okresu Pezinok /

kategória U11 – Prípravka PRSC / družstvá okresu Senec /

Nové vytvorené súťaže od súťažného ročníka 2017/2018:

kategória U9 – Prípravka PMC2 / súťaž je pre FK, ktoré mali doteraz v súťažiach jedno

družstvo prípravky, resp. nemali žiadne družstvo prípravky

kategória U8 – Prípravka PMD / pre všetky FK – bude sa hrať turnajovým spôsobom /

Upozornenie pre FK: všetci hráči, ktorí budú štartovať v súťažiach prípraviek musia byť

zaregistrovaní ( platný RP, resp. vo vyžiadaní, ich totožnosť musí byť overiteľná v ISSF )

Štart ( ročníky narodenia ) hráčov/hráčok v súťažiach prípraviek pre súť.ročník 2017/2018:

kategória staršia prípravka U11 – chlapci roč. 2007 a mladší, dievčatá roč. 2006 a mladšie

kategória staršia prípravka U10 – chlapci roč.2008 a mladší, dievčatá roč.2007 a mladšie

kategória mladšia prípravka U9 – chlapci roč.2009 a mladší, dievčatá roč.2008 a mladšie

kategória mladšia prípravka U8 – chlapci roč.2010 a mladší, dievčatá roč.2009 a mladšie

KM BFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK BFZ ako aj zástupcami FK ( tréneri ) bol

vypracovaný metodický materiál zmeny hracieho systému pod názvom „ Model súťaží

starších a mladších prípraviek“ pre región BFZ. Uvedený metodický materiál podlieha

schváleniu VV BFZ, ktorý sa uskutoční 10.7.2017. Po schválení bude metodický materiál

zverejnený na stránke BFZ ako aj ObFZ BA-mesto a BA-vidiek.

V prípade nejasností ohľadne podávania prihlášok, resp. akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať p. Pavla Príkopu – 0903 718455 , príp. p.Ivana Konečného – 0914 173242

c/ prehľad víťazov súťaží prípraviek v súťažnom ročníku 2017/2018:

kategória U11 – súťaž PMA1: FK Inter Bratislava

kategória U10 – súťaž PMB1: FK Inter Bratislava

kategória U9   – súťaž PMC: ŠK Vrakuňa Bratislava

kategória U11 – súťaž PMA2: MŠK Iskra Petržalka

kategória U10 – súťaž PMB2: FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

kategória U11 – súťaž PMA3: TJ Jarovce Bratislava

kategória U11 – súťaž PRMA: ŠK Láb

kategória U11 – súťaž PRPK: CFK Pezinok – Cajla

kategória U11 – súťaž PRSC: ŠK Tomášov

Víťazom jednotlivých súťaží prípraviek srdečne blahoželáme.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017. Žiada rozhodcov, aby pri prezentácii predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu platné na celý nasledujúci súťažný ročník. Ak túto podmienku budú spĺňať potvrdenia rozhodcov nahlásených na postup z oboch ObFZ, akceptuje ich.

Žiada rozhodcov o úhradu doplatku sumy za výstroj vo výške 96,92 € do 27.6.2017. Číslo účtu je uvedené na stránke BFZ. Variabilný symbol pre podúčet KRaD je 244. Ďalšie pokyny k platbe boli poslané mailom.

Berie na vedomie oznámenie M. Franeka o ukončení činnosti rozhodcu v rámci regionálnych súťaží BFZ v súvislosti s ukončením štúdia a ďakuje mu za pôsobenie v tejto funkcii.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch; poplatok cca 160,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 290,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie  (predbežná cena cca 290,- eur)  

Predbežný termín školenia : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar (14).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie  (predbežná cena cca 160,- eur)  

Predbežný termín školenia : december  2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec (7). 

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Nitre, v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.06.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s TMK SsFZ  organizuj Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. júna 2017. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke: www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že dňa 3.7.2017 v Bratislave organizuje Technický úsek SFZ Seminár trénerov profesionálneho futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov klubov 1. a 2. ligy, resp. ÚTM a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA A a UEFA Pro v rozsahu 4 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 30. 6. 2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

Jún:

13.06.2017 TZ/TC – NMŠK WU13 BFZ

19.-24.06.2017 Letný športový tábor  (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

Júl:

03.-08.07.2017 Letný športový tábor  (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice) U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

09.-10.09.2017 Reg. Cup – Tatranská Lomnica senior – amatér  BFZ

16.-20.09.2017 RT – Senec a okolie U14 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI