Zápisnica č. 30 zo dňa 4.6.2013

Zápisnica č. 30
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 04. júna 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Ferik, Paška, Medveď, Kukla, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Križan, Farbula, Trnovský

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. návrh na nového predsedu KM – p. Paška
4. príprava Rozpisu súťaží 2013/2014 (tlač) – p. Farbula, p.Baxa
5. schválenie novej Prihlášky do súťaže – p. Farbula, Medveď, Križan
6. súťaže prípraviek – rozmery ihrísk, ocenenia, tabuľky
7. správa zo stretnutia ohľadom prestupového a matričného poriadku – p.Ferik
8. odovzdávanie pohárov víťazom jednotlivých súťaží v regióne – členovia VV BFZ
9. schválenie miesta na finále Pohára BFZ
10. informácie o nových priestoroch pre BFZ – p. Jánošík
11. informácie o neuhradených zál. faktúrach + zberné faktúry – pp.Farbula, Medveď
12. schválenie ocenení pre jubilujúce kluby (V.Leváre, Jakubov)
13. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV BFZ privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 6:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a riadne splnené.

Bod 3 – Uzn. 30/1
VV BFZ poveril p. Pašku pripraviť návrh kandidátov na predsedu Komisie mládeže na júlové zasadnutie VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – Uzn. 30/2
VV BFZ poveril predsedu ŠTK BFZ v súčinnosti s predsedami ŠTK oblastí prípravou organizácie dorasteneckých súťaží (starší, mladší) pre súťažný ročník 2013/2014 a nasledujúce obdobie.
Zodpovedný: p. Farbula termín: júlové zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – Uzn. 30/3
VV BFZ na svojom zasadnutí rozhodol o termíne odovzdania Prihlášky do súťaže pre súť.ročník 2013/2014 a to 28.06.2013 do 14,00 hod.
Prihláška musí byť opečiatkovaná FK, podpísaná dvomi štatutármi a musí byť priložený doklad o úhrade štartovného. Štartovné zostáva nezmenené – MRB 600,-€ a 4.ligy 400,-€
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – presunuté na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 7 – pripomienky k Prestupovému a matričnému poriadku je potrebné zaslať najneskôr do 23.06.2013 p. Ferikovi

Bod 8 – víťazom jednotlivých kategórii v súťažnom ročníku 2012/2013 odovzdajú poháre:
MRB – FK Rača – 09.06.2013 10,30 hod. – pp. Jánošík, Suchý
S4A – FK Slovan Most pri Bratislave – odovzdaný – p. Paška, p. Ščibranyová
S4B – ŠK Báhoň – 09.06.2013 14,30 hod. – pp. Baxa, Farbula
SD3R – FKM Karlova Ves – 12.06.2013 17,00 hod. – p. J. Pavlík
MD3R – FKM Karlova Ves – 12.06.2013 17,00 hod. – p. J. Pavlík
SZRL – ŠK Žolík Malacky – 11.06.2013 18,00 hod. – p. Ferik
MZRL – Lokomotíva D.N. Ves – 08.06.2013 10,30 hod. – p. Ščibranyová
LmzSFZ U13 – FC Petržalka 1898 – 06.06.2013 16,00 hod. – pp. P.Šuniar, A.Somoláni
LmzSFZ U12 – ŠK Slovan Bratislava – 06.06.2013 17,30 hod. – pp. P. Šuniar, A.Somoláni

Bod 9 – Uzn. 30/4
VV BFZ schválil ihrisko na odohratie finále Pohára BFZ – v TJ Rovinka dňa 19.06.2013.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave nových kancelárskych priestorov pre BFZ od 01.07.2013

Bod 11 – Uzn. 30/5
VV BFZ berie na vedomie informácie o neuhradených zálohových faktúrach za rozhodcov a delegátov a prijal sankcie, ktoré boli schválené podľa Rozpisu súťaží čl. 5.2.5
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 30/6
VV BFZ sa zaoberal nenastúpením FA Bratislava na zápas v súťažiach SZRL a MZRL a odstupuje danú vec na DK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – Uzn. 30/7
VV BFZ schválil ocenenie TJ Veľké Leváre pri príležitosti 100. výročia založenia klubu a ocenenie pre FK Jakubov pri príležitosti 70. výročia.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – rôzne

 • VV BFZ berie na vedomie žiadosť ŠK Pl. Štvrtok a postupuje ju KRaD
 • VV BFZ berie na vedomie dohodu ŠK Pl. Štvrtok a súhlasí
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ súhlasí s pozvaním hostí na Konferenciu BFZ a to: pp. Služanič, Horský, zástupcovia SFZ, VVBFZ a predsedovia odborných komisií
 • Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 02.07.2013

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI