AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 15. MÁJA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 15. mája 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 208/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 14.5.2021

vydané dňa 15.5.2021

Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 10.5.2021 – 14.5.2021

Opatrenia sú rozdelené do štyroch úrovní podľa stupňa varovania okresu, v ktorom sa uskutočňuje športová aktivita takto (zhrnutie):

II.stupeň ostražitosti – oranžová (4 okresy – Nitra, Hlohovec, Senec a Topoľčany)

 • Tréningový proces : interiér 150, exteriér 300 športovcov,
 • Amatérske súťaže povolené: 150 účastníkov interiér, 300 účastníkov exteriér,
 • Diváci povolení: sedenie interiér/do 25 % kapacity, max. 250 osôb; sedenie exteriér/do 50 % kapacity, max. 500 osôb; státie interiér/do 50 osôb, státie exteriér/do 100 osôb,
 • všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči) 24 hod. neg. atg. test.

I.stupeň varovania – ružová (50 okresov)

 • Tréningový proces: interiér 25, exteriér 50,
 • Amatérske súťaže povolené: 40 športovcov interiér, 50 športovcov exteriér,
 • Diváci povolení: iba sediaci diváci 250 interiér, 500 exteriér,
 • všetci účastnníci súťaže (diváci aj hráči) 24 hod. neg. atg. test.

II. stupeň varovania – červená (23 okresov)

 • Tréningový proces 10 +1 v interiéri aj exteriéri na sektor o veľkosti 300m2,
 • Amatérske súťaže povolené: 40 športovcov interiér, 50 športovcov exteriér,
 • Súťaže bez divákov.

III. stupeň varovania – bordová (2 okresy – Myjava a Sobrance)

 • Tréningový proces 6 +1 v interiéri aj exteriéri na sektor o veľkosti 800m2,
 • Amatérske súťaže nie sú povolené.

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 208/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 14.5.2021 (ďalej len „vyhláška“) nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

1, Východiská a právna úprava vyhlášky ÚVZ SR

V súlade s § 1 ods. 1 vyhlášky sa vo všeobecnosti všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, a to:

a)  nad 6 osôb v bordových okresoch,

b)  nad 10 osôb v červených okresoch,

c)  nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v ružových okresoch,

d)  nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb v oranžových okresoch,

e)  v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri v oranžových okresoch.

Z uvedených obmedzení sú vynimkované:

–  podľa § 1 ods. 3 písm. a) vyhlášky hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

–  podľa § 1 ods. 3 písm. g) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje,

–  podľa § 1 ods. 3 písm. i) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RTPCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

–  podľa § 1 ods. 3 písm. k) vyhlášky v územných obvodoch okresov okrem bordových a čiernych okresov  pre podujatia športového charakteru za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi.

Zároveň podľa § 2 vyhlášky sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť,  je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Zásadnou zmenou úpravy opatrení je § 5 vyhlášky, ktorý upravuje osobitné  opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru.

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky sa športoviskom rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

Podľa § 5 ods. 2 vyhlášky sa sektorom rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby.

Pre sektory musia nasledovné opatrenia:

1.  osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

2.  musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

3.  každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4.  medzi sektormi musí  byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,

5.  ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

PRAVIDLÁ PODĽA ZARADENIA OKRESOV:

Bordové okresy – Pravidlá tréningovej a súťažnej činnosti podľa § 5 ods. 3 vyhlášky

a)  veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

b)  v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť 1 športovec na 15 m2 plochy sektora, najviac však 6 športovcov na jeden sektor, a jeden tréner,

c)  v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,

d)  športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,

e)  prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,

f)  zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží.

Červené okresy – Pravidlá tréningovej a súťažnej činnosti podľa § 5 ods. 4 vyhlášky

a)  veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko, v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,

b)  športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,

c)  súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,

d)  interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,

e)  exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

f)  organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Ružové okresy – Pravidlá tréningovej a súťažnej činnosti podľa § 5 ods. 5 vyhlášky

a)  veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

b)  v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 25 športovcov a jeden tréner,

c)  v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner,

d)  športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,

e)  súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,

f)  interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,

g)  exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

h)  organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Oranžové okresy – Pravidlá tréningovej a súťažnej činnosti podľa § 5 ods. 6 vyhlášky

a)  na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 150 športovcov,

b)  na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 športovcov,

c)  najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru je nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb a v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,

d)  interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 150 športovcov,

e)  exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov,

f)  organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Podľa § 5 ods. 11 vyhlášky sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, nariaďujú nasledovné opatrenia:

a)  organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,

b)  organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,

c)  organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,

d)  platia ostatné všeobecné opatrenia podľa § 2 ods. 1 vyhlášky.

Podľa § 7 vyhlášky je podmienka negatívneho výsledku testu splnená ak:

a)  osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

b)  osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c)  osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d)  osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

e)  ide o osobu do 10 rokov veku.

2,  COVID semafor pre šport

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

3,  USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

COVID semafor pre šport dôrazne odporúčame priebežne sledovať, nakoľko pandemická situácia sa v závislosti od okresov v rámci SR líši a usmernenie SFZ nemôže zohľadňovať všetky tieto odlišnosti a ani nemá ambíciu COVID semafor pre šport nahrádzať alebo kopírovať. V prípade odlišnej úpravy sa riaďte oficiálnym COVID semaforom pre šport.

Podľa vyhlášky sú v závislosti od miesta konania podujatia povolené v niektorých okresoch aj amatérske súťaže v závislosti od ich zaradenia podľa COVID automatu. V prípade súťaže organizovanej športovým zväzom (majstrovské súťaže riadené SFZ, RFZ a ObFZ) musí byť testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu  SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a vzhľadom k tomu, že nie je možné vo všetkých okresoch zachovať rovnaké podmienky pre tréningový proces a súťaž SFZ zatiaľ stále zotrváva na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA.

SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

TRÉNINGOVÝ PROCES

Vo všeobecnosti platia pre tréning tieto pravidlá:

–  organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na aktivite,

–  športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri v zásade bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,

–  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

–  kontakt hráčov pri hre je povolený, iba ak ide o rovnakú tréningovú skupinu, inak sa odporúča dodržiavať odstup min. 2 m medzi hráčmi a upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti tak, aby sa eliminoval blízky kontakt hráčov pri hre,

–  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

–  je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

–  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

–  všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené dezinfekciou, tekutým mydlom, jednorazovanými papierovými utierkami aj alkoholovou dezinfekciou s tým, že je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch,

–  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

–  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

–  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia,

–  rozdelenie na jednotlivé sektory a počet účastníkov sa rieši podľa miesta tréningového procesu a aktuálneho zaradenia okresu podľa COVID automatu.

Príklad 1:

Tréningový proces prebieha dňa 17.5.2021 v Myjave – bordový okres v treťom stupni varovania.

Podmienky:

–  u osôb, u ktorých sa to podľa uznesenia vlády SR č. 229/2021 vyžaduje ako výnimka zo zákazu vychádzania, je potrebný 7 dňový test, alebo jeho alternatíva – test nikdy nie je potrebný pri deťom do 10 rokov veku,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800 m2 a sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením, t.j. na každom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  viac skupiniek ľudí v max. počte 6 + 1 za dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a zároveň plochy 800 m2,  na sektor. Fyzický kontakt pri tréningovej činnosti je zakázaný.

Príklad 2:

Tréningový proces prebieha dňa 17.5.2021 v Trnave – červený okres v druhom stupni varovania.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 300 m2, ktoré musia byť navzájom vo vzdialenosti 4 metrov a môže na nich trénovať skupina v počte 10 + 1 tréner. Fyzický kontakt pri tréningovej činnosti je obmedzený.

Príklad 3:

Tréningový proces prebieha dňa 17.5.2021 v Pezinku – ružový okres v prvom stupni varovania.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 300 m2, ktoré musia byť navzájom vo vzdialenosti 4 metrov,

–  v exteriéri môže v sektore trénovať skupina 50 ľudí a v interiéri môže v sektore trénovať skupina 25 ľudí,

–  fyzický kontakt pri tréningovej činnosti je obmedzený.

Príklad 4:

Tréningový proces prebieha dňa 17.5.2021 v Nitre – oranžový okres v druhom stupni ostražitosti.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v exteriéri môže trénovať skupina 300 ľudí a v interiéri môže trénovať skupina 150 ľudí bez potreby vytvárania sektorov,

–  bez obmedzovaní fyzického kontaktu.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI