Uznesenia, prijaté na Volebnej konferencii Bratislavského futbalového zväzu, konanej dňa 29.01.2022

Uznesenia, prijaté  na Volebnej  konferencii Bratislavského futbalového zväzu, konanej dňa 29.01.2022 o 10:00 hod. v Bratislave, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

A) Konferencia schválila:

1,Pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: pp. Juraj Jánošík, Ján Kováčik, Dušan Badinský, Ján Farbula

2,Skrutátorov konferencie: Eduard Vilčinský, Ivana Balážiková, Alexandra Števaňáková

3,Overovateľov zápisnice: pp. Dominika Tótha a Ľudovíta Szaba

4, Zapisovateľku konferencie: p. Janu Škrekovú

5,Program konferencie, tak ako bol navrhnutý výkonným výborom BFZ

6, Rokovací a volebný poriadok volebnej konferencie BFZ

7, Správu o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie  od ostatnej konferencie.

8, Správu revíznej komisie BFZ za obdobie od ostatnej konferencie

9,Správu o hospodárení BFZ za rok 2021

10,Rozpočet BFZ na rok 2022

11,Návrh predsedu volebnej komisie p. Dušana Badinského o spôsobe vykonania  aktu volieb na volené funkcie verejným hlasovaním

12, Delegátov konferencie SFZ za BFZ: Pavla Derkaya, Miroslava Baxu, Jána Palenčára, Kamila Kyselicu

13, p. Juraja Jánošíka za kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

14, Uznesenia, prijaté na volebnej konferencii BFZ

B) Konferencia zvolila:

1,Mandátovú komisiu v zložení: Miroslav Bóc – predseda,  Adrián Darlea, Peter Rybár – členovia

2,Návrhovú komisiu v zložení: Pavol Adamčiak – predseda, Ján Palenčár, Štefan Lukačovič – členovia

3,za predsedu Bratislavského futbalového zväzu p. Juraja Jánošíka

4,za predsedu Revíznej komisie – kontrolóra Bratislavského futbalového zväzu p. JUDr. Mariána Dobrovského

5,za predsedu komisie rozhodcov a delegátov a zároveň člena výkonného výboru BFZ p. Michala Smoláka

6,za predsedu disciplinárnej komisie BEZ p. Miroslava Bóca

7, za predsedu odvolacej komisie BEZ p. Žanetu Surmajovú

C) Konferencia BFZ potvrdila:

Podpredsedu BFZ člena VV BFZ za ObFZ – mesto : p. Pavla Derkaya

Členov VV BFZ za ObFZ mesto: Dominika Tótha, Jána Palenčára

Podpredsedu BFZ člena VV BFZ za ObFZ – vidiek: Miroslava Baxu

Členov VV BEZ za ObFZ vidiek: Daniela Báchora, Ľudovíta Szaba

D) Konferencia zobrala na vedomie:

1, Prehlásenie predsedu BFZ, že volebná konferencia bola zvolaná v zmysle platných stanov Bratislavského futbalového zväzu

2,Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie

3, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

4,Informáciu predsedu volebnej komisie o výsledku volieb a aktov potvrdenia do orgánov BFZ a SFZ

5, Diskusné príspevky

E) Konferencia ukladá

1, Vedúcemu sekretárovi BFZ zverejniť výsledky volieb a zápisnicu z volebnej konferencie BFZ  najneskôr do 7 dní odo dňa konania volebnej konferencie BFZ na webovom sídle BFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                      T: 5.2.2022

2,Novozvolenému VV BFZ venovať sa pripomienkam a požiadavkám, ktoré odzneli v diskusných príspevkoch.

Z: Novozvolený VV BFZ                            T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

3, Vedúcemu sekretárovi BFZ zaslať návrhy kandidátov p. Jána Kováčika na funkciu prezidenta SFZ a p. Juraja Jánošíka na funkciu člena VV SFZ za BFZ .

Z: Vedúci sekretár BFZ                              T: 19.02.2022 do 23:59 hod.

F) Konferencia odporúča

1, Delegátom konferencie SFZ za BFZ voliť p. Jána Kováčika za prezidenta SFZ a voliť p. Juraja Jánošíka za člena VV SFZ za BFZ na volebnej konferencii SFZ

2, Novozvolenému VV BFZ schváliť a zaslať návrh p. Petra Sepešiho za člena VV SFZ pre legislatívno – právne otázky


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI