Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.02.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.02.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Juraj Jánošík, Pavol Derkay, Miroslav Baxa, Ján Palenčár, Dominik Tóth, Ľudovít Szabo, Daniel Báchor, Michal Smolák, Marián Dobrovský.

Pozvaný: Dušan Štofík

Zápisnica: Jana Škreková

Program zasadnutia:

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Jánošík

3, Schválenie zrušenia odborných komisií BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie predsedov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie členov odborných komisií BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ – p. Jánošík

7,Schválenie návrhov na volené funkcie konferenciou SFZ – p. Jánošík

8,Schválenie návrhu termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2022 – p. Jánošík

9, Prerokovanie diskusných príspevkov z volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

10, Informácia k projektu SFZ „ EURA z EURA“ – p. Jánošík

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 01.02.2022 – p. Jánošík

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda predložil na schválenie program zasadnutia, ku ktorému člen VV  BFZ p. Smolák požiadal o doplnenie programu o bod: Schválenie návrhu zaradenia p. Mariána Dobrovského na NL DZ SFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/2022.Tento návrh zaradiť ako bod 9 a daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje návrh programu s doplnením o bod, ktorý navrhol p. Smolák.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.

K bodu 3: Schválenie zrušenia odborných komisií BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhol zrušiť Matričnú komisiu BFZ a Legislatívno – právnu komisiu BFZ. Matriku BFZ spravuje vedúci sekretár BFZ a v prípade potreby konzultuje prípadné požiadavky a pripomienky s matrikou SFZ a legislatívne otázky je možné riešiť prostredníctvom legislatívno – právneho oddelenia SFZ.

Uznesenie 1/1

VV BFZ schvaľuje zrušenie matričnej a legislatívno – právnej komisie BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie predsedov odborných komisií BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh nových predsedov odborných komisií BFZ na roky 2022-2025

Predseda športovo – technickej komisie BFZ – Dušan Štofík

Predseda trénersko – metodickej komisie BFZ – Michal Salenka

Predseda komisie mládeže BFZ – Marek Porvazník

Predseda ekonomickej komisie BFZ – Ondrej Trnovský

Predseda komisie ženského futbalu BFZ – Ivana Balážiková

Uznesenie 2/1

VV BFZ schvaľuje predsedov odborných komisií BFZ na roky 2022-2025 tak, ako navrhol predseda BFZ.

Predseda športovo – technickej komisie BFZ – Dušan Štofík

Predseda trénersko – metodickej komisie BFZ – Michal Salenka

Predseda komisie mládeže BFZ – Marek Porvazník

Predseda ekonomickej komisie BFZ – Ondrej Trnovský

Predseda komisie ženského futbalu BFZ – Ivana Balážiková

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8, Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie členov odborných komisií BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh predsedov odborných komisií BFZ na nových členov odborných komisií BFZ na roky 2022-2025

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ

Pavol Páchnik ,Vladimír Smolák, Ján Pozor, Peter Likavský, Juraj Pinček

Revízna komisia BFZ

Kamil Kyselica , JUDr. Ladislav Jakubec

Odvolacia komisia BFZ

Dušan Rafaj, Ivan Huska

Disciplinárna komisia BFZ

Adrián Darlea, Lukáš Tománek, Peter Rybár, Roman Farkaš

Trénersko – metodická komisia BFZ  

Eduard Vilčinský , Michal Kováč, Alexandra Števaňáková, Dušan Jacko, Walter Rischer, Patrik Szabo.

Komisia ženského futbalu BFZ

Alexandra Števaňáková, Gabriela Matejová, Monika Korenčiová

Športovo – Technická komisia BFZ

Igor Kočický, Marián Králik, Mária Krčová, Miloš Lalo

Ekonomická komisia BFZ

Mikuláš Tarči, Ján Kováč

Komisia mládeže BFZ

Eduard Vilčinský, Maroš Skovajsa, Adam Somoláni, Ladislav Horváth, Patrik Szabo,

Uznesenie 3/1

VV BFZ schvaľuje členov odborných komisií BFZ na roky 2022-2025 tak, ako navrhli predsedovia odborných komisií.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ

Pavol Páchnik ,Vladimír Smolák, Ján Pozor, Peter Likavský, Juraj Pinček

Revízna komisia BFZ

Kamil Kyselica , JUDr. Ladislav Jakubec

Odvolacia komisia BFZ

Dušan Rafaj, Ivan Huska

Disciplinárna komisia BFZ

Adrián Darlea, Lukáš Tománek, Peter Rybár, Roman Farkaš

Trénersko – metodická komisia BFZ 

Eduard Vilčinský , Michal Kováč, Alexandra Števaňáková, Dušan Jacko, Walter Rischer, Patrik Szabo.

Komisia ženského futbalu BFZ

Alexandra Števaňáková, Gabriela Matejová, Monika Korenčiová

Športovo – Technická komisia BFZ

Igor Kočický, Marián Králik, Mária Krčová, Miloš Lalo

Ekonomická komisia BFZ

Mikuláš Tarči, Ján Kováč

Komisia mládeže BFZ

Eduard Vilčinský, Maroš Skovajsa, Adam Somoláni, Ladislav Horváth, Patrik Szabo,

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh zástupcov BFZ do  odborných komisií SFZ na roky 2022-2025.

Revízna komisia SFZ

člen p. Kamil Kyselica

Disciplinárna komisia SFZ

člen p. Róbert Dadykin

Odvolací orgán licenčného konania SFZ

člen Mgr. Vladimír Kordoš

Komisia delegátov SFZ

člen Ján Farbula

Komisia pre štadióny a ihriská

Ladislav Lipták – predseda, Miloš Kopča, Milan Vorčák, Roman Uváček – členovia

Komisia rozhodcov SFZ

člen Miroslav Richtárik

Licenčná komisia SFZ

predseda – Juraj Obložinský

Legislatívno právna a etická komisia SFZ

členovia Pavol Adamčiak , Viktor Karel

ŠTK SFZ

člen Marián Králik

Uznesenie 4/1

VV BFZ schvaľuje zástupcov BFZ do odborných komisií SFZ na roky 2022-2025 tak, ako navrhol predseda BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrhy na SFZ do termínu 23.2.2022.

Revízna komisia SFZ

člen p. Kamil Kyselica

DK SFZ

člen p. Róbert Dadykin

Odvolací orgán licenčného konania SFZ

člen Mgr. Vladimír Kordoš

Komisia delegátov SFZ

člen Ján Farbula

Komisia pre štadióny a ihriská

Ladislav Lipták – predseda, Miloš Kopča, Milan Vorčák, Roman Uváček – členovia

Komisia rozhodcov SFZ

člen Miroslav Richtárik

Licenčná komisia SFZ

predseda – Juraj Obložinský

Legislatívno právna a etická komisia SFZ

členovia Pavol Adamčiak , Viktor Karel

ŠTK SFZ

člen Marián Králik

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7 : Schválenie návrhov na volené funkcie konferenciou SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. V zmysle diskusného príspevku p. Kyselicu na volebnej konferencii BFZ navrhuje  ako kandidáta p. Petra Sepešiho za člena VV SFZ pre legislatívno -právne otázky a taktiež dáva návrh na schválenie kandidáta za člena VV SFZ – zástupcu trénerov p. Ladislava Jurkemika.

Uznesenie 5/1

VV BFZ schvaľuje návrhy na volené funkcie konferenciou SFZ tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Hlasovanie: 8

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu termínov zasadnutí VV BFZ na 1.polrok 2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2022

Marec – 15.3. 15.00 v Dunajskej Lužnej

Apríl – 12.4.2022 15.30 BFZ

Máj – 10.05.2022  15.30  BFZ

Jún –  7.6. 15.00 BFZ

Uznesenie 6/1

VV BFZ schvaľuje návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2022 tak, ako boli predložené predsedom BFZ.

Marec – 15.3. 15.00 v Dunajskej Lužnej

Apríl – 12.4.2022 15.30 BFZ

Máj – 10.05.2022  15.30  BFZ

Jún –  7.6. 15.00 BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8, Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie návrhu zaradenia p. Mariána Dobrovského na NL DZ SFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo členovi VV BFZ a predsedovi KRaD BFZ p. Smolákovi, ktorý predložil návrh na zaradenie p. Mariána Dobrovského na NL DZ SFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/2022.

Uznesenie 7 /1

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie p. Mariána Dobrovského na NL DZ SFZ  pre jarnú časť súťažného ročníka 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :  0  , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Prerokovanie diskusných príspevkov z volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ, ktorý informoval o diskusných príspevkoch pp. Kyselicu a Dvorana. Odporučenie o návrhu p. Petra Sepešiho za člena VV SFZ pre legislatívno – právne otázky  bolo schválené VV BFZ v bode 7 a k diskusnému príspevku p. Dvorana prebehne rokovanie o možnosti organizácie mládežníckeho turnaja pri príležitosti  100 rokov futbalu v BSK, ktorý by bol organizovaný vo Vysokej pri Morave dňa 1.6.2022 za účasti výberov ObFZ Bratislava – mesto, ObFZ Bratislava – vidiek, OFS Brno – město a OFS Brno – venkov. Po prerokovaní podá predseda BFZ členom VV bFZ podrobnejšiu informáciu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k  diskusným príspevkom z volebnej konferencie BFZ.

K bodu 11, Informácia k projektu SFZ „ EURA z EURA“

Bod programu uviedol predseda BFZ, ktorý informoval , že dňa 24. 2. sa uskutoční pracovné stretnutie k návrhu prerozdelenia. Do uvedeného termínu je potrebné predložiť ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  návrhy a predložiť ich vedúcemu sekretárovi BFZ do termínu 23.02.2022

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu „EURA z EURA“ . Ukladá vedúcemu sekretárovi prevziať návrhy prerozdelenia finančných prostriedkov.

T: 23.2.2022                                              Z: Vedúci sekretár BFZ

K bodu 12: Informácia z VV SFZ zo dňa 01.02.2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý členom VV BFZ podal informáciu z VV SFZ zo dňa 01.02.2022.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.02.2022

K bodu 13: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Informáciu člena VV BFZ p. Szaba k mega turnaju v Senci dňa 18.06.2022 so žiadosťou o zabezpečenie rozhodcov a možnosť dotácie zo strany BFZ
 • list ŠKO Miloslavov k návrhu úpravy súťažného poriadku – VV ukladá predsedovi ŠTK zaoberať sa predmetným listom a pripraviť odpoveď pre ŠKO Miloslavov.
 • Informáciu o možnosti organizácie mládežníckeho turnaja za účasti družobných zväzov, ktorý by bol pomenovaný po p. Justínovi Javorekovi   – pripraviť na najbližší VV BFZ
 • Štofík informoval o postupoch a zostupoch zo súťaží BFZ v kategórii seniorov a U19
 • Pálenčár požiadal o porovnanie aktívnych hráčov od U8 do U19 v jednotlivých RFZ
 • Jánošík informoval o udelení plakety BFZ pre ŠK Tomášov a 3 individuálne plakety BFZ pre Alexandra Nagya, Júliusa Kozicsa a Ludovíta Bogára pri príležitosti 90. výročia založenia klubu ŠK Tomášov dňa 19.3.2022.

K bodu 14: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa  15.03.2022 o 15.00 v Dunajskej Lužnej.

Bratislava, 14.02.2022             Zapísal: Jana Škreková – Sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI