Zápisnica č. 36 zo dňa 8.10.2013

Zápisnica č. 36
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 08. októbra 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Suchý, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Ščibranyová
Hostia: pp. Trnovský, Križan, Kyselica

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. registrácia Stanov BFZ – p. Križan
4. správa zo stretnutia predsedov DK v Banskej Bystrici – p. Bóc
5. príprava halových turnajov organizovaných BFZ – pp. Konečný, Príkopa
6. príprava dlhodobých zimných turnajov – seniori, dorast – p. Farbula
7. reorganizácia súťaží SFZ, BFZ – p. Farbula
8. príprava stretnutia so zástupcami klubov – pp. Jánošík, Baxa, Suchý
9. zmluva BSK – lekárničky – p. Kukľa
10. príprava stretnutí so starostami okresu Malacky, Senec, Pezinok a Bratislava
11. družobné stretnutia medzi Juhomoravským FZ a BFZ
12. 11-tka roka 2012 – termín – pp. Paška, Kukľa
13. návrh na doplnenie členov do Komisie ženského futbalu a do KM
14. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 5 schválený:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované

Bod 3 – úloha trvá
Uzn. 36/1
VV BFZ berie na vedomie a víta iniciatívu a návrh predsedu LPK BFZ Ladislava Križana, ktorej hlavným cieľom je podpis zmlúv o spolupráci v roku 2014 medzi BFZ resp. OBFZ-mesto a OBFZ- vidiek a mestami a obcami nachádzajúcimi sa v rámci BSK, a v ktorých sídlia členovia BFZ. 
Podstatou zmúv by bolo systémové poskytnutie dotácií resp. systémová úhrada nákladov mestami resp. obcami podľa sídla klubu s cieľom, aby v dlhodobých súťažiach organizovaných BFZ resp. OBFZ- mesto a OBFZ- vidiek náklady na rozhodcov súťažných stretnutí detí a mládeže futbalovým klubom- členom BFZ pre aktuálne zvýšené náklady, ktoré môžu paralyzovať súťaže z dôvodu aktuálnych zmien v oblastí daní a odvodov, pomohla uhradiť príslušná obec alebo mesto cez tzv. transparentný účet. 
VV BFZ dáva mandát predsedovi LPK BFZ Ladislavovi Križanovi, aby v spolupráci s predsedom EK BFZ Ondrejom Trnoským pripravil návrh projektu a rokovali spolu so predsedami BFZ, OBFZ- mesto a OBFZ- vidiek s orgánmi dotknutých miest a obcí. 
Termín: príprava projektu do konca októbra, rokovania následne priebežne

Bod 4 – správu zo stretnutia predsedov alebo zástupcov DK ohľadne nového Disciplinárneho poriadku predniesol p. Bóc

Bod 5 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 6 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Uzn. 36/2
VV BFZ poveril členov VV BFZ pp. Pašku a Kukľu pripraviť návrh, ako by mala vyzerať II.liga dorasteneckej súťaže
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7
Uzn. 36/3
VV BFZ poveril predsedu ŠTK BFZ pripraviť materiál k reorganizácii súťaží.
Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Zodpovedný: p. Farbula
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – stretnutie so zástupcami klubov je stanovené na 25.11.2013. Miesto bude dodatočne určené.

Bod 9
Uzn. 36/4
VV BFZ súhlasí s predloženým návrhom na nákup lekárničiek pre FK, vypracovaný p. Kukľom.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 4      proti: 0      zdržal sa: 3

Návrh nebol prijatý.
Je potrebné vypracovať nový návrh.
Zodpovedný: sekretariát BFZ, termín: hlasovanie elektronickou formou 21.10.2013.

Bod 10 – stretnutia sú plánované v mesiaci november 2013.

Bod 11 – družobné stretnutie JmFZ – BFZ bude 16.10.2013 vo Veľkých Pavloviciach

Bod 12 – na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Bod 13
Uzn. 36/5
VV BFZ schválil návrh za nového člena do Komisie ženského futbalu BFZ p. Petra Horvátha.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 36/6
VV BFZ schválil návrh za nových členov do Komisie mládeže BFZ p. Martina Hrma a sl. Mariannu Orlíkovú.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – rôzne

 • termín volebnej Konferencie BFZ schválený 31.01.2014
 • Konferencia SFZ je stanovená na 21.02.2014.
  VV BFZ potvrdil navrhnutých delegátov na Konferenciu SFZ dňa 21.02.2014 – pp. Baxu, Suchého, Lônčíka (za ObFZ Ba – mesto), Farbulu (za ObFZ Ba – vidiek)
 • Uzn. 36/7
  VV BFZ schválil návrh KRaD BFZ na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov BFZ pre súť. ročník 2013/2014: Stanislav Polomský
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 36/8
  VV BFZ schválil návrh KRaD BFZ na doplnenie nominačnej listiny rozhodcov BFZ pre súť. ročník 2013/2014: Giuseppe Lipari
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • Uzn. 36/9
  VV BFZ súhlasí s návrhom KRaD na udelenie výnimky pre Róberta Tanušku.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1
 • Uzn. 36/10
  VV BFZ súhlasí s návrhom KRaD na vyradenie rozhodcov z nominačnej listiny rozhodcov BFZ:
  Vladimír Bilčík
  Ľubomír Čižmár
  Marek Dávid
  Adrián Krč
  KRaD BFZ na základe nesplnenia stanovenej podmienky navrhla vyradiť menovaných rozhodcov z nominačnej listiny rozhodcov BFZ a preradiť ich do príslušných ObFZ.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
  hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0
 • náklady na nové kancelárske priestory BFZ – nasledujúce zasadnutie VV BFZ
 • informácia o podpísanej zmluve o prenájme kancelárskych priestorov
 • zálohové FA, zberné FA, trénerské licencie – nasledujúce zasadnutie VV BFZ
 • informácia o zakúpení darčekových predmetov
 • zakúpenie notebookov pre komisie – DK, ŠTK, KRaD a TMK

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude 12.11.2013.

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI