Zápisnica č. 38 zo dňa 4.12.2013

Zápisnica č. 38
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa  04. decembra 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Paška, Medveď, Kukľa, Ferik, Kružliak, Matlák, Ščibranyová
Hostia: pp. Trnovský, Križan, Farbula

Program :

 1. otvorenie
 2. kontrola uznesení
 3. príprava Konferencie BFZ – p. Križan
 4. príprava halového turnaja organizovaného BFZ a zimného turnaja seniorov
 5. príprava 11-tky roka 2013
 6. informácia o úhradách zálohových FA za rozhodcov + príprava rozpočtu na rok 2014 – p. Trnovský
 7. informácia zo zasadnutia VV SFZ
 8. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 7 schválený:
za: 7                proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované
Uzn. 37/2 trvá. Zodpovedný p. Trnovský

Bod 3
Uzn. 38/1
VV BFZ stanovil na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2013 dátum volebnej konferencie BFZ na deň 31.januára 2014 o 17.00 hod v Dome športu, Junácka 6 Bratislava.
Návrhy kandidátov na volené funkcie ( v zmysle stanov BFZ ) je možné predkladať v termíne do 20. januára 2014 do 12.00 hod na sekretariát BFZ. Návrhy doručené po stanovenom termíne a čase nebudú akceptované.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Uzn. 38/2
VV BFZ ukladá RK doručiť na sekretariát BFZ a členom VV BFZ návrh Volebného poriadku.
Termín: do 31.12.2013
Zodpovedný: p. Matlák
Z počtu prítomných v čase hlasovania 8
hlasovalo:       za: 8                proti: 0                       zdržal sa: 0

Uzn. 38/3
VV BFZ schválil návrh predsedu BFZ – predsedajúcim Konferencie BFZ bude p. Vladimír Medveď.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:       za: 6                proti: 0                       zdržal sa: 1

Bod 4 – VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Farbulu o príprave ZT seniorov na rok 2014

Bod 5 – VV BFZ berie na vedomie prípravu slávnostného vyhodnotenia 11-tky roka 2013

Bod 6pripraviť rozpočet na turnaj Attract Kerobaj – zodpovedný pp. Príkopa, Konečný

Bod 7 – informácia zo zasadnutia VV SFZ – p. Jánošík

Bod 8 – rôzne

 • informácia zo stretnutia s primátorom
 • informácia zo stretnutia BFZ + zástupcovia FK v Lozorne
 • informácia o nákupe lekárničiek pre FK
 • príprava stretnutia so starostami okresov Malacky a Pezinok

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 07.01.2014

 

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI