Zápisnica č. 4 zo dňa 7.4.2014

Zápisnica č. 4
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 7. apríla 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Kružliak, Ferik, Lônčík, Trnovský, Farbula, Badinský, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Paška
Hostia: p. Andrej Sabovčík – konateľ spoločnosti Svet českého piva

Program :
1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. informácia o pripravovanom projekte sponzorstva „Svet českého piva“
4. informácie o úhradách zberných a zálohových faktúr
5. finančné zabezpečenie družobného stretnutia v Lozorne 29.4.2014 BFZ – JmFZ U15
6. podklady na akcie TMK BFZ a KM BFZ v I. polroku 2014
7. informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ
8. informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ)
9. príprava RS 2014/2015 (v zmysle návrhu na uznesenie LPK pripraviť tlačivo pre FK na vyplnenie legislatívnych údajov o právnej forme klubu – Stanovy, štatutár klubu, rok založenia, IČO, DIČ, právna subjektivita, kontakt, počet mládežníckych družstiev v regióne v súť. r. 2014/2015 (MRB, 4.ligy)
10. schvaľovanie členov LPK
11. schvaľovanie predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ
12. informácia o závažných nedostatkoch v stretnutí II. LSDZ FC Petržalka – Zlaté Moravce
13. príprava publikácie a historiografie BFZ
14. predloženie súpisu majetku športového skladu
15. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – informácia o pripravovanom projekte sponzorstva „Svet českého piva“ – p. Sabovčík
Uzn. 4/1
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom projekte „Svet českého piva“
Uzn. 4/2
VV BFZ ukladá sekretariátu BFZ zorganizovať stretnutia na úrovni MRB, S4A a S4B
Termín: do konca apríla 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – informácie o úhradách zberných a zálohových faktúr – p. Trnovský
Uzn. 4/3
VV BFZ berie na vedomie informáciu o úhradách zberných faktúr a ukladá predsedovi EK predložiť informáciu DK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/4
VV BFZ berie na vedomie žiadosť ŠK SFM Senec a nesúhlasí. Trvá na článku 5.2.5 Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2013/2014.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – finančné zabezpečenie družobného stretnutia v Lozorne 29.4.2014 BFZ – JmFZ U15-p. Trnovský
Uzn. 4/5
VV BFZ berie schvaľuje podklady k družobnému stretnutiu v Lozorne dňa 29.04.2014 medzi BFZ a JmFZ, pripravené p. Novákom – predsedom TMK s pripomienkou – výška odmeny pre lekára je 30,- eur
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – podklady na akcie TMK BFZ a KM BFZ v I. polroku 2014 – p. Trnovský
Uzn. 4/6
VV BFZ schvaľuje návrh podkladov na akcie, pripravované TMK a KM v I. polroku 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ – p. Farbula
Uzn. 4/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanej reorganizácii súťaží v rámci regiónu, ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek od súťažného ročníka 2015/2016
Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ Zodpovedný: p. Farbula
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ) – p. Farbula
Uzn. 4/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 medzi BFZ a JmFZ dňa 20.-21.06.2014 (termín bude upresnený) v mieste víťaza Pohára BFZ v roku 2014
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – príprava RS 2014/2015 – p. Farbula
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Rozpisu súťaží na súť.ročník 2014/2015

Bod 10 – schvaľovanie členov LPK
Uzn. 4/9
VV BFZ schvaľuje členov do Legislatívno – právnej komisie – pp. Ladislava Križana a Miroslava Hliváka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 6      proti: 1      zdržal sa: 0

Bod 11 – schvaľovanie predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Uzn. 4/10
VV BFZ schvaľuje vytvorenie Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/11
VV BFZ schvaľuje za predsedu Komisie pre marketing a partnerov BFZ p. Dušana Chvíľu
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/12
VV BFZ ukladá predsedovi komisie pre p. Chvíľovi predložiť na nasledujúce zasadnutie VV BFZ návrhy členov do Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – informácia o závažných nedostatkoch v stretnutí II. LSDZ FC Petržalka – Zlaté Moravce – p. Kružliak
Uzn. 4/13
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu KRaD p. Kružliaka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 13 – príprava publikácie a historiografie BFZ – p. Jánošík
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu BFZ

Bod 14 – predloženie súpisu majetku športového skladu – p. Baxa
Uzn. 4/14
VV BFZ berie na vedomie informáciu o súpise majetku športového skladu
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/15
VV BFZ ukladá vypracovať návrh na vyradenie nepotrebného športového materiálu
Zodpovedný: p. Baxa termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – rôzne
Uzn. 4/16
VV BFZ poveruje predsedu BFZ a predsedu ObFZ Ba – mesto rokovať s primátorom Magistrátu Bratislavy a so starostom MČ Ružinov o možnej dotácii pre FK.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 4/17
VV BFZ schvaľuje dotácie na oblastné futbalové zväzy vo výške 2000,-€.Tieto peniaze budú použité na podporu mládežníckych turnajov. Oblastné futbalové zväzy sú povinné predložiť VV BFZ zúčtovanie dotácie za kalendárny rok.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 7
hlasovalo:      za: 7      proti: 0      zdržal sa: 0

Termín nasledujúceho zasadnutia je 12.05.2014
Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI