Úradná správa č. 39 zo dňa 11.4.2014

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.
Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 30.4.2014 !

Sekretariát BFZ žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.
Zoznam FK, ktoré si ešte neprevzali lekárničku:
ŠK Slovan Bratislava
ŠK Plavecký Štvrtok
OFK Vysoká pri Morave
TJ Jarovce
ŠFK Prenax Jablonec
ŠK FO Malacky
FC Zohor
Slávia Ekonóm Bratislava
MFC Záhorská Bystrica
FK The Dragons
ŠK Hamuliakovo
FK Scorpions
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
ŠK Láb
Slovan Pernek
ŠKO Miloslavov
FK Kuchyňa
TJ Hrubý Šúr

Športovo – technická komisia:

ŠTK v zmysle FAIR – PLAY oznamuje
: FK v súťažiach MRB,S4A a S4B, že pred každým majstrovským stretnutím a stretnutím pohára BFZ budú hráči vyzvaný R stretnutia pri nástupe v stredovom kruhu hracej plochy k prejavu FAIR – PLAY podaním si rúk hráčom súpera a aj R.
ŠTK pozýva: Zástupcov FK, ktoré postúpili do štvrťfinále pohára BFZ v kategórii seniorov aj dorastu na žrebovanie, ktoré sa uskutoční dňa 17.4.2014 o 18:00hod. v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava.
ŠTK oznamuje: Že pripravuje nový RS pre súťažný ročník 2014/2015. Pripomienky a návrhy môžete zasielať do 8.5.2014 elektronickou poštou na adresu: jan.farbula@gmail.com
ŠTK berie na vedomie: Ospravedlnenie štatutárneho zástupcu ŠK Vrakuňa Bratislava a opätovne ho pozýva na svoje zasadnutie dňa 17. 4. o 17:30 hod.
ŠTK žiada: O písomné stanoviska ŠK Svätý Jur k nedostatočnej US v stretnutí 21. kola MRB Sv. Jur – Limbach.
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 23.kolo ŠK Lozorno – MŠK Králová p.Senci dňa 18.4.2014 o 16:30hod.
SD3R 21. kolo TJ Záhoran Kostolište – OFK Dunajská Lužná 19. 4. 2014 o 10:00 hod. (zmena hracieho času)
SD3R 21.kolo SDM Domino – FK BCT Bratislava dňa 17.4.2014 o 14:00hod.
MD3R 18. kolo ŠK Vrakuňa BA – ŠK SFM Senec dňa 17. 4. 2014 o 17:00 hod.
ŠTK sa zaoberala námietkou vedúceho družstva ŠK Báhoň vznesenú po stretnutí 19. kola SD3R ŠK Báhoň – MŠK Iskra Petržalka. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK upozorňuje kluby TJ Záhoran Kostolište a ŠK Šenkvice na dodržiavanie RS čl. 2.1.
Chýbajúce zápisy:
SD3R 19. kolo TJ Záhoran Kostolište – PŠC Pezinok (R Gaži).

Disciplinárna komisia:

U. č. 269:

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 7.4.2014 – Tomáš Horváth (1145812) TJ Slovan Viničné ,S4B
od 7.4.2014 – Adam Janovíček (1241630) ŠK Tomášov ,S4A
od 7.4.2014 – Jiři Cibulja (1228796) Slovan Most pri Bratislave ,MRB
od 6.4.2014 – Jakub Krištofík (1263220) ŠK Bernolákovo ,SD3R
U. č. 270:
Andrej Novák ( 1196682) FC Ružinov , MRB vylúčený po 2. ŽK,. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 6.4.2014.
U. č. 271:
Boris Hujbert ( 1159482 ) FK Karpaty Limbach, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 6.4.2014
U. č. 272:
Gabriel Petrovič (1064754)MŠK Kráľova pri Senci, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 6.4.2014
U. č. 273:
Jakub Lukáč (1239475) ŠK Lozorno, FO, MRB vylúčený za podrazenie v pokutovom území podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/2a, od 7.4.2014.
U. č. 274:
Šimon Zelenay (1251827) ŠK Báhoň,SD3R , vylúčený za sotenie do súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1a,2a od 6.4.2014.
U. č. 275:
Zoltán Meri (1297537) FK Šamorín – Hamuliakovo,MD3R , vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácií v neprerušenej hre podľa DP čl. 9/2b ii .DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a od 7.4.2014.
U.č. 276:
Juraj Gubáni ŠK Bahoň – asistent trénera – vykázaný z ľavičky za HNS na adresu R, po stretnutí oľutoval svoje správanie a ospravedlnil sa R. DK podľa DP č. 71/1,2a, a 48,1b,2a udeľuje pokutu menovanému vo výške 30.-€.
U.č. 277:
Tomáš Kovarik /Záhoran Kostolište – S4B/ -žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 30.06.201
U.č. 278:
DK BFZ začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia KR a D voči klubom: OŠK Slovenský Grob, ŠK Plavecký Štvrtok,  FK Stupava – 18.kolo, odohraného dňa 15.-16.3.2014 a FK Slovan Most pri Bratislave – 19. Kolo odohrané dňa 23.3.2014 za porušenie nariadenia RS čl.2.1- nedoručenie videozáznamu na sekretariát zväzu v stanovenom termíne. DK žiada uvedené kluby o zaslanie videozáznamu a zaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu do 15.4.2014.
U.č. 279 :
DK BFZ na základe článku 5.2.5, za neuhradenie faktúr v termíne splatnosti dňa 14.03.2014, uvoľňuje pretekársku činnosť klubom dňom:
Domino Bratislava – 21.3.2014
FK Lamač Bratislava – 19. 3.2014
FKM Karlova Ves – 17. 3.2014
CFK Pezinok-Cajla – 17.3.2014
FK Jablonové – 19.3.2014
FC Zohor – 21.3.2014
MŠK Iskra Petržalka -15.3.2014
FK Šamorín – Hamuliakovo – 19.3.2014
FC ŠTK 1914 Šamorín – 4.4.2014.
Kluby : Domino Bratislava, FK Lamač Bratislava, FKM Karlova Ves, CFK Pezinok-Cajla, FK Jablonové, FC Zohor, MŠK Iskra Petržalka a FK Šamorín-Hamuliakovo odstupuje ŠTK na uzavretie podľa RS čl. 5.2.5.
Neuhradené faktúry k 14.3.2014 a zastavenú pretekársku činnosť má družstvo od 14.3.2014: SFM Senec.
DK žiada uvedený klub o predloženie dokladu o úhrade faktúry na sekretariát BFZ. Na základe dokladu DK uvoľní klubu pretekársku činnosť k dátumu pripísania finančných prostriedkov na účet BFZ. Družstvo je povinné odohrať majstrovské stretnutia podľa vyžrebovania.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude v stredu 16.4.2014 o 16,OO hodine.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín
fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka: 29.4.2014. Pozvánka a program boli rozhodcom poslané mailom. Predbežný termín náhradných FP bol učený na 27.5.
Zaoberala sa námietkou PŠC Pezinok voči neudeleniu ČK hráčovi družstva FK Rača v stretnutí 18. kola SD3R Pezinok – Rača. Na základe vyjadrenia rozhodcu v zápise o stretnutí doplneného náčrtom celej situácie konštatovala, že rozhodnutie nariadiť PK v prospech družstva D a udeliť hráčovi (brankárovi) družstva H OT-ŽK bolo správne.
Upozorňuje kluby na nedoručené DVD zo stretnutí. MRB: Slovenský Grob, Rohožník (20. kolo). S4A: Malinovo, Kalinkovo (15. kolo). S4B: Zohor, CFK Pezinok, Závod, Budmerice, Jablonové (15. kolo). Žiada kluby o zaslanie DVD zo stretnutí do 15.4.2014 a súčasne upozorňuje, že po schválení VV BFZ sa videozáznamy v jarnej časti súťažného ročníka vyhotovujú aj vo všetkých stretnutiach súťaží S4A/S4B a následne doručujú na sekretariát BFZ. Opravuje skutočnosť uvedenú v ÚS zo 4.4. K danému dátumu neevidovala nedoručenie videozáznamu zo strany družstva TJ Záhoran Kostolište.
Ospravedlnenia: Ralbovský 17.-21.4.; Henček 25.-27.4.; Polomský 19.-20.4.; Pacalaj 18.4.-18.5.; Havrila 17.-21.4.; Beňo 18.-27.4.; Sochor 13.4.;Truchlý 12.-13.4.; Chladek 13.4.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.
TMK BFZ eviduje k 11.4.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín – druhá polovica mája a prvá polovica júna 2014 (1.časť piatok–nedeľa; 2.časť pondelok –streda) – je ešte niekoľko voľných miest !!!
P. Tóth, J. Reffek , L. Mach, F. Trungel, P. Polák, P. Jurkovič, F. Biksadský, M. Ješko, N. Pavlović, V. Hrček, T.Cho, P. Kabatiar, M. Hrivňak, G. Chudoba, P. Bartaloš, M. Bognár, A. Dávid, P. Ivanecký, Wolák P., S. Skačan, M. Blaži, B. Juhasz, I. Balážiková, P. Podolský, I. Čulák, M. Terlanda, B. Dian (27)
Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman (1)
Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)
Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)
TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.
Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014
U 15 – R 1999 – M. Rovenský, W. Rischer, R. Kačenák
Náklady sú hradené z rozpočtu BFZ (viď rozpočet BFZ na R 2014)
15.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ Slovan – Rapid, Prievoz – Kontrolný zraz
29.4.2014 – 13,00 hod. – FŠ Lozorno – „Družobné stretnutie“ : výber BFZ – JmFS U 15

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
14.4.2014 – 12,30 hod. – FŠ ŠK Slovan – Pasienky – Prípravný zraz
05.-07.5.2014 – 15,00 hod. (Dom športu SZTK) – Senec / Viničné – sústredenie
16.- 21.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
14.4.2014 – 17,00 hod. – FŠ PŠC Pezinok – Prípravný zraz
06.5.2014 – 15,00 hod. – FŠ Inter Bratislava – Prípravný zápas
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13
———————————————————————————————————————————-

N O M I N Á C I A hráčov U14 (narodených po 1.1.2000) výberu BFZ
na KZ BFZ na futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky, dňa 14.4.2014.

Hráči:
ČECH Adam – Petržalka                          GVORA Anton – Slovan
BELÁK Tomáš – Petržalka                     HRONČEK Martin – Slovan
HEGYI Samuel – Petržalka                    HIRKO Jakub Slovan
HABODÁSZ Samuel – Petržalka           NAGY Richard Slovan
MIHÓK Marko – Petržalka                     CHABREČEK Filip Slovan
NAGY Tomáš – Petržalka                       ČERŇANSKÝ Bruno Slovan
RUŽIČKA Matej – SFM Senec                LEGINUS Lukas Slovan
VÁRADY Patrik  -SFM Senec                HORVÁTH Adam Slovan
TAKÁCS Dávid – SFM Senec                   KORENAČKA Samuel Slovan
BRUNNER Martin – FA Bratislava       TRNOVSKÝ Martin Slovan
POCHILÝ Nicolas – FK Inter                 ZELENÍK Ondrej Slovan
JELÍNEK Tomáš – FKM K.Ves
REGIONÁLNY TRÉNER: NOVÁK Rudolf
TRÉNERI: GÁLA Vladimír, BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej
MASÉR: MICHALOVICH František

Plán KZ:
Dátum                  Zraz                 Tréning                   Ukončenie
14.4.2014         12.30           13.00 – 14.30             15.00
Účelom kontrolného zrazu je preverenie výkonnosti nominovaných hráčov.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, ostatné oblečenie podľa počasia), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neprítomnosť na vyučovaní v škole.

N O M I N Á C I A širšieho výberu BFZ hráčov U13 ( nar. od 1.1.2001 ) na kontrolný zraz
dňa 14.04.2014 na futbalovom štadióne PŠC Pezinok o 17,00 hod..

Hráči:
Patrik KUKLA – ŠKP Bratislava
Adam KUNŠTEK – ŠKP Bratislava                     Lukáš LETENAY – FKM K.Ves
Jozef VLAŠIČ – ŠKP Bratislava                          Timotej UHRÍN – FKM K.Ves
Adam KORMANÍK – ŠKP Bratislava                Kristián MESAROŠ – FK Rača
Matúš MOLNÁR – DNV                                          Tomáš ŠVAGERKO – FC Ružinov
Filip ADÁMEK – SDM Domino                            Marek GAJDOŠ – TJ Rovinka
Sebastián KESZEI – FA Bratislava                    Dávid KADLEC – FA Bratislava
Marko ŽVÁČ – Žolík Malacky                             Richard BIKSADSKÝ – Žolík Malacky
Rastislav JENDRUŠ – OFK D.Lužná                  Matej DOLNÍK – OFK D.Lužná
Viktor VONDRYSKA – Slovan Ivanka             Dominik MEZOVSKÝ – ŠK Bernolákovo
Patrik PROCHÁZKA – ŠK Bernolákovo           Richard RUBÍN – PŠC Pezinok
Martin BILSKÝ – PŠC Pezinok                             Matej KUDRNÁČ – PŠC Pezinok
Jozef AKSAMIT – ŠK Bernolákovo                    Tomáš FRATRIČ – SDM Domino
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK; TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK , Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ
Zraz nominovaných je v pondelok 14.04.2014 o 16,30 hod. / 17,00 hod. začína tréningová
jednotka /
Výstroj hráčov: tréningová výstroj / podľa počasia /, kopačky, chrániče, lopta, hygienické potreby, karta poistenca
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p. PORVAZNÍK 0903 641544.
———————————————————————————————————————————————-

N O M I N Á C I A  výberu BFZ hráčov U15 (narodených po 1.1.1999) na KZ 22.4.2014 na ihrisku ŠK Slovan ( v Prievoze, Rapid ) a zároveň na družobné stretnutie s výberom JmFZ dňa 29.4.2014 v Lozorne

Hráči:

MACO Michal FC Petržalka                     ŽÁKOVIČ Michal Inter BA
ŠPIRIAK Dominik SFM Senec                FOLTÝN Samuel Inter BA
TORNAYI Jozef SFM Senec                    LORINCZI Mário Inter BA
HLAVATÝ Kevin SFM Senec                 ČIŽNÁR Jakub FKM Karlova Ves
VEBER Tomas ŠK Slovan                         LACKO Jakub ŠK Slovan
ŠIMORA Filip ŠK Slovan                          BARTOŠ Kristián ŠK Slovan
FRONC Adam ŠK Slovan                          KOZLOVSKÝ Samuel ŠK Slovan
LIVORA Samuel ŠK Slovan                     KRATOCHVÍL Dominik ŠK Slovan
HAJTMÁNEK Martin ŠK Slovan            BAKOŠ Erik D.N. Ves
Náhradníci:
KISS Juraj ŠK Slovan                                 SLAMKA Dávid FC Petržálka
NEMETH Tamáš ŠK Slovan                      LEXA Branislav ŠK Slovan
GOGA Daniel SFM Senec                          BORIS Patrik D. N. Ves
MICHAL Martin FKM Karlova Ves      SITH Adam D. N. Ves
SÝKORA Marián FKM Karlova Ves      ŽIVICKÝ Marek Inter BA
ŠIMKO Matej FK Rača                               GREGOR Martin Inter BA
ŠÉFTRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI: ROVENSKÝ Mário , RISCHER Walter
VEDÚCI : KAČEŇÁK Róbert; MASÉR : MAREŠ Marián
TÁTO NOMINÁCIA SLÚŽI AJ AKO OSPRAVEDLNENIE ZO ŠKOLY !
1. ZRAZ NOMINOVANÝCH HRÁČOV bude 22.4.2014 ( utorok ) o 13.00 na ihrisku ŠK Slovan
(Prievoz, Rapid ), kde bude tréningová jednotka.
2. ZRAZ NOMINOVANÝCH HRÁČOV bude 29.4.2014 ( utorok ) o 10,45 na parkovisku pred FŠ ŠK
Slovan Bratislava na Pasienkoch (OC Pólus), Vajnorská ul., odtiaľ sa pôjde autobusom do Lozorna.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štulpne, chrániče, šľapky, uterák, obuv na umelú ale aj prírodnú trávu), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Rovenský Mário 0908726884.
—————————————————————————————————————————

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Rok 2014 :
14.4.2014 Prípravný zraz – o 12,30 h. – výber U 14 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky
14.4.2014 Prípravný zraz – o 17,00 h. – výber U 13 – FŠ PŠC Pezinok
15.4.2014 Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 15 – FŠ ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz
29.4.2014 Družobné stretnutie : výber BFZ U 15 – JmFS Brno – 13,00 h. – FŠ ŠK Lozorno
05.-07.5.14 Sústredenie – výber U 14 – Senec / Viničné
06.5.2014 Prípravný zápas – o 13,00 h. – výber U 13 – FŠ a čas bude spresnený
16.-21.5.14 Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
27.5.2014 Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – HČ a miesto určuje JmFS Brno
16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :
Prestupový termín /prestupy, hosťovanie a zrušenie hosťovania hráčov/ skončil dňom 31.marca 2014. Najbližší prestupový termín je od 1. júla 2014.
Oznamujeme FK, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás odteraz používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Na spoločnom pracovnom záverečnom rokovaní dňa 6.12. 2013 v Bratislave boli dohodnuté nasledovné
spoločné závery:
· akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
· schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania” budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny
· papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické
· synchronizácie poplatkov na spoločný cenník, všetci od 1.7.2014 zosynchronizovaný
Tieto spoločné závery by mali vstúpiť do platnosti najneskôr k 1.7.2014, kedy budú zapracované do pripravovaných novelizovaných noriem (registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok)

Komisia mládeže:

1. Aktualizácia súpisiek
Súťažný úsek KM a ŠF BFZ oznamuje FK, že doplnenie hráčov do sezónnej súpisky môžu vykonávať len správcovia súťaží. Na základe toho žiadame FK, ktoré potrebujú doplniť svoju sezónnu súpisku o nových hráčov, aby urýchlene zaslali menné zoznamy na uvedené mailové adresy: Ivan Konečný – ivan.konecny@centrum.sk, Pavel Príkopa – pavel.prikopa@futbalsfz.sk.
2. Nahlasovanie výsledkov
Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutí výsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží.
Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371
Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455
Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať
3. Odložené stretnutia
Na základe nahlásenia vysokej chorobnosti hráčov ŠK Žolík Malacky / ovčie kniahne / sa stretnutia 11.kola PMA2, PMB2 medzi družstvami FC ŠTK 1914 Šamorín – ŠK Žolík Malacky v nedeľu 13.4.2014 neodohrajú.
Náhradný termín odohratia stretnutí bol stanovený na štvrtok 15.5.2014 o 17,30 hod. / súbežne obe stretnutia /
Zmena je upravená aj v ISSF, KR BFZ bola informovaná.
4. Úsek školského futbalu:
Oznamujeme, že v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu Bratislava sa uskutočnia okresné kolá mladších žiakov ZŠ v malom futbale v školskej súťaži „Dôvera Školský pohár SFZ 2013/2014“, do ktorých postúpili prvé dve družstvá ZŠ z predkola. V súťaži štartujú žiaci ZŠ narodení od 1.9.2001 a mladší. Z každého okresného kola / celkove ich je osem/ postúpi víťaz do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 14.mája 2014 /streda/ na ihrisku FK BCT Bratislava.
Prehľad termínov pre okresné kolá:
Okres :                       Termíny:     Miesto:

1 Bratislava I    15.04.2014 Ihr. ZŠ Kalinčiakova
2 Bratislava II    14.04.2014 ihr. Drieňová ul.
3 Bratislava III    14.04.2014 Ihr. ZŠ Kalinčiakova
4 Bratislava IV    25.04.2014 Ihr. ŠKP Dúbravka
5 Bratislava V    15.04.2014 UT Budatínska
6 Malacky    25.04.2014 Ihr. ŠK Žolík, Zám.park
7 Pezinok    24.04.2014 Ihr. GFC Grinava
8 Senec    24.04.2014 UT NTC Senec

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodou klubov vzhľadom ku kolízií stretnutí  na štadióne OFK Dunajská Lužná odohrať stretnutie SD4VB – 12.kolo: OFK Dunajská Lužná B – MŠK Kráľová p. Senci vo štvrtok 17.4. o 17,00 hod. (pôvodne sobota 19.4.2014). Družstvu Dunajskej Lužnej bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 5,- € podľa RS čl. 3.4

Disciplinárna komisia:

U. č. 102 :

Dávid Gross 1225025 ( S5VB – TJ Hrubý Šúr ) vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre , DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 4 týždne, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 49/1b, 2b od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 103 :
Jaroslav Reffek 1105088 ( S5VB – ŠKO Miloslavov ) vylúčený za kopnutie súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre, DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 45/1,2a  od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 104 :
Sebastián Tábora 1116149 ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923 ) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 6 týždňov, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 36/2a a čl. 48/1c,2b  od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 105 :
Jozef Slaninka 1196799 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený po 2 ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP , na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3 od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 106 :
Dominik Polák 1233456 ( S5VA – FK Kuchyňa ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 71/1, 72/a a čl. 37/3 od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 107 :
Peter Petrík 1238864 ( S5VA – FK Kuchyňa ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP  na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 71/1, 7/2a a čl. 37/3 od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 108 :
Patrik Bučič 1307414 (SD4VA – FK Lamač Bratislava) vylúčený za vrazenie do súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre – DO – pozastavenie športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1,2a  od 7.4.2014.(5 € )
U. č. 109 :
Štefan Bodiš 1173322 ( S5VB – ŠK Nová Dedinka ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 110 :
Daniel Pecko 1177339 ( S5VB – FK Družstevník Blatné ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 111 :
Jakub Vandák 1188802 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a od 7.4.2014. ( 10 € )
U. č. 112 :
Lukáš Jurčovič 1254065 ( FC Družstevník Budmerice ) žiadosť o zmenu DO, DK výkon zvyšku DO t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl. 40/1,2,3 do 7.7.2014. ( 5 € )

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16.04.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D pozýva na zasadnutie dňa 17.04.2014 o 18:45 hod., ktoré sa uskutoční v budove BFZ, ul. Súmračná č.27, Bratislava R Patleviča.
Na základe rozhodnutia KR a D oznamuje ukončenie činnosti R Lieskovského.
KR a D berie na vedomie ukončenie činnosti R M. Dávida.
K R a D oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
K R a D upozorňuje rozhodcov na príchody na stretnutie 1 hodinu pred začiatkom stretnutia v spoločenskom oblečení a na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1. Nahlasovanie výsledkov stretnutí
KM upozorňuje štatutárnych zástupcov resp. ISSF manažerov FK, že v prípade nedostavenia sa R na stretnutie sú povinný nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový výsledok / na tel.číslo: 0914/173242, resp. 0902/544371.
Posielajte to vo forme SMS správy – nemusíte telefonovať.
2. Nenahlásené výsledky / stretnutia hrané bez delegovaného R /
SZV PK: Slovan Častá – FC Budmerice
SZV SC: MŠK Kráľova – TJ Malinovo
MZV: Karpaty Limbach – FK Pusté Uľany
3. Dohrávky stretnutí
SZV MA – 16.kolo: ŠK Závod – FC Rohožník – štvrtok 17.4.2014 o 17,30 hod.
MZV – 13.kolo: CFK Cajla – ŠK Bernolákovo – sobota 12.4.2014 o 14,30 hod.
MZV – 13.kolo: SFC Kalinkovo – ŠK Šenkvice – nedeľa 13.4.2014 o 14,00 hod.
MZV – 14.kolo: ŠK Šenkvice – Slovan Viničné – utorok 15.4.2014 o 16,30 hod.
4. Schválená zmena
SZV PK – 11.kolo: CFK Cajla – Slovan Vištuk – nedeľa 13.4.2014 o 14,00 hod.
5. Regionálny turnaj BFZ
V stredu 9.4.2014 sa na štadione ŠK Slovan Bratislava uskutočnil regionálny turnaj BFZ hráčov U 12 / roč.2002 /
Výsledky výberu ObFZ Bratislava vidiek
FC Petržalka – výber ObFZ 5 : 1 g: Timotej Foltýn / Žolík Malacky /
FK Inter Bratislava – výber ObFZ 2 : 6 g: Filip Hubert 2 / D.Lužná /, Adam Kerekeš / D.Lužná /, Timotej Foltýn / Ž.Malacky /, Marek Stanek / PŠC Pezinok /
stretnutie o 3.miesto: ŠK Slovan Bratislava – výber ObFZ 5 : 4 g: Marek Stanek 2 / PŠC Pezinok /, Timotej Foltýn / Ž.Malacky /, Patrik Kaňka / FC Rohožník /
Touto cestou ďakujeme hráčom, realizačnému tímu za dobrú reprezentáciu ObFZ Bratislava vidiek, FK za uvoľnenie hráčov a rodičom za dopravu hráčov.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI