Zápisnica č. 5 zo dňa 12.5.2014

Zápisnica č. 5
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 12. mája 2014 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Paška, Kružliak, Ferik, Lônčík, Badinský, Ščibranyová
Ospravedlnení: p. Medveď, Suchý
Pozvaní: pp. Trnovský, Farbula, Bóc, Bojko, Wänke, Straka

Program :
1. otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. kontrola plnenia uznesení
3. príprava publikácie a historiografie BFZ – pp. Bojko, Wänke
4. prestupový poriadok SFZ – p. Straka
5. riešenie disciplinárnych priestupkov – p. Bóc
6. príprava Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017- p. Novák
7. informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ – p. Farbula
8. informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ) – p. Farbula
9. príprava RS 2014/2015 p. Farbula
10. pasportizácia ihrísk – p. Farbula
11. schvaľovanie členov Komisie pre marketing a partnerov BFZ – p. Chvíľa
12. poplatky za reklamy do RS a na web stránku – p. Trnovský
13. projekt turnaja mladšieho dorastu – p. Konečný
14. schvaľovanie termínu Konferencie BFZ
15. Konferencia SFZ – 6.6.2014
16. predloženie súpisu majetku športového skladu – p. Baxa
17. informácia z VV SFZ
18. rôzne

Bod 1 – VV BFZ otvoril predseda Juraj Jánošík.
Program bol z počtu prítomných 6 schválený:
za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 2 – VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Bod 3 – príprava publikácie a historiografie BFZ – pp. Bojko, Wänke
Uzn. 5/1
VV BFZ berie na vedomie prípravu publikáciu a historiografie BFZ
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – prestupový poriadok SFZ – p. Straka
Uzn. 5/2
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu Matričnej komisie p. Straku o neschválení termínu platnosti nového Matričného a prestupového poriadku SFZ. Predpokladaný termín schválenia je 01.01.2015.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 5/3
VV BFZ ukladá predsedovi MK p. Strakovi informovať členov VV BFZ a predkladať im informácie a materiály ohľadnom spracovania návrhu nového Prestupového poriadku.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 5 – riešenie disciplinárnych priestupkov – p. Bóc
Uzn. 5/4
VV BFZ berie na vedomie informácie predsedu DK p. Bóca ohľadom riešenia disciplinárnych priestupkov.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – príprava Strategického plánu rozvoja futbalu BFZ na roky 2014-2017
Uzn. 5/5
VV berie na vedomie: Podnety a opatrenia rozvoja futbalu, vypracované p. Novákom.

VV ukladá: Oboznámiť sa s predloženým materiálom a navrhnúť doplnenia alebo zmeny.
Termín: 28.5.2014                      Zodpovední: predsedovia komisií BFZ

VV žiada: Predložiť návrhy na doplnenie strategického plánu BFZ za Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto a Oblastný futbalový zväz Bratislava – vidiek.
Termín: 28.5.2014                     Zodpovední: pp. Suchý, Baxa
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 7 – informácia o príprave reorganizácii súťaží v rámci regiónu a ObFZ – p. Farbula
Uzn. 5/6
VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK p. Farbulu o pripravovanej reorganizácii súťaží v rámci regiónu, ObFZ Ba – mesto a ObFZ Ba – vidiek od súťažného ročníka 2015/2016
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – informácia o pripravovanom stretnutí Superpohár 2014 (BFZ – JmFZ) – p. Farbula
Uzn. 5/7
VV BFZ schvaľuje termín finálového stretnutia víťaza Pohára medzi BFZ a JmFZ dňa 21.06.2014o 16,00 hod.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – príprava RS 2014/2015 – p. Farbula
Uzn. 5/8
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave Rozpisu súťaží na súť.ročník 2014/2015
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – pasportizácia ihrísk – p. Farbula
Uzn. 5/9
VV BFZ schvaľuje p. Milana Vorčáka za člena ŠTK BFZ a berie na vedomie informáciu o pasportizácii ihrísk.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 11 – schvaľovanie členov Komisie pre marketing a partnerov BFZ
Uzn. 5/10
VV BFZ schvaľuje členov do Komisie pre marketing a partnerov BFZ, navrhnutých predsedom, p. Chvílom: 
Ing. Alojz Bernát
Ing. Martin Murgač
Ing. Michal Cabala
Mgr. Matúš Martinka
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 12 – poplatky za reklamy do RS a na web stránku – p. Trnovský
Uzn. 5/11
VV BFZ berie na vedomie návrh cien za uverejnenie reklamy
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
Uzn. 5/12
VV BFZ ukladá:
1. Ekonomickej komisii doriešiť zmluvne záujemcov spoločnosti o uverejnenie ich reklám v rozpise a na webovej stránke BFZ.
Zodpovedný: p. Trnovský
2. Marketingovej komisii hľadať ďalších záujemcov o uverejnenie ich reklamy v rozpise a na webovej stránke BFZ.                                          Zodpovedný: p. Chvíla
3. V zmysle uzatvorených zmlúv alebo vystavených objednávok vyfakturovať dohodnuté sumy. Zodpovedná: p. Ščibranyová
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – projekt turnaja mladšieho dorastu – p. Konečný
Uzn. 5/13
VV BFZ schvaľuje projekt turnaja mladšieho dorastu v termíne 21.06.2014, predložený p. Konečným
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – schvaľovanie termínu Konferencie BFZ
Uzn. 5/14
VV BFZ schvaľuje termín a miesto konania riadnej Konferencie BFZ na deň 20.júna 2014 o 17,30 hod. v aule Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 15 – Konferencia SFZ
Uzn. 5/15
VV BFZ berie na vedomie informáciu o konaní Konferencie SFZ dňa 06.06.2014 v Senci.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 16 – predloženie súpisu majetku športového skladu
Uzn. 5/16
VV BFZ berie na vedomie informáciu o súpise majetku športového skladu, predloženom p. Baxom a zároveň ruší Uzn.4/15
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 17 – informácia z VV SFZ
VV BFZ berie na vedomie informácie zo zasadnutia VV SFZ, konaného dňa 07.05.2014

Bod 18 – rôzne

 • Uzn. 5/17
  VV BFZ berie na vedomie list SDM Domino.
  Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
  hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0
 • VV BFZ berie na vedomie termín pracovného stretnutia VV BFZ, VV ObFZ Bratislava – mesto a VV ObFZ Bratislava – vidiek a predsedovia ŠTK, na deň 19.05.2014 o 17,00 hod. na Junáckej v Dome športu.
 • VV BFZ berie na vedomie turnaj 4-miest v Budapešti
 • Informácia o príprave plesu BFZ – 16.01.2015 v Holiday Inn a 11-tka roka 2014 – 05.02.2015
 • VV BFZ schválil jednorázovú odmenu fotografovi na akcie organizované BFZ
 • nasledujúce zasadnutie VV BFZ – 09.06.2014

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI