Úradná správa č. 1 zo dňa 4.7.2014

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že v tomto týždni boli posielané vyúčtovacie faktúry za rozhodcov a delegátov za jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 so splatnosťou 15.07.2014. Ak ste faktúru neobdržali, kontaktujte prosím sekretariát BFZ – p. Ščibranyovú, mobil: 0903/718 450

Oznamuje, že zasadnutie VV BFZ bolo pre pracovnú zaneprázdnenosť predsedu ŠTK preložené na 08.07.2014.

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 15.7.2014 !

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014. Pozvánka s programom seminára bola odoslaná mailom. Rozhodcovia sú povinní odovzdať na seminári potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky platné na celý súťažný ročník.
Oznamuje predbežné termíny fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015: 2.9. (riadny termín), 2.10. (Náhradný termín).
Upozorňuje na informáciu uverejnenú v ÚS SFZ: KD SFZ oznamuje, že Licenčný seminár športových delegátov pre amatérsky (licencia A) a prípadne profesionálny futbal (licencia P) sa bude konať dňa 25. a 26.7.2014 v zariadení na západnom Slovensku (Trenčín) resp. v NTC Poprad 1.-2.8.2014. Program seminára bude zverejnený na stránke SFZ. K príprave na seminár si môžu záujemcovia preštudovať súčasné znenia športových noriem (Stanovy, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Pravidlá futbalu), zákonné normy (Zákon 1/2014 z. z.) a podklady zo sekcie delegáti na internetovej stránke SFZ. Licenčný seminár je spoplatnený vo výške 75,- € – licencia A, 200,- € – licencia P. V cene seminára je vložné, ubytovanie, strava, občerstvenie, poplatky za prednášky a prenájom priestorov. Cestovné si záujemcovia hradia sami. Podmienkou konania licencie je účasť najmenej 30 jej účastníkov. Záväzné prihlášky môžete zasielať na emailovú adresu tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk. Do prihlášky uveďte vaše meno, adresu, telefón a mailovú adresu. Uveďte aj príslušnosť k ObFZ, RFZ a miesto konania Licenčného seminára (západné Slovensko, Poprad), ktorého sa chcete zúčastniť. Vzhľadom na organizačné potreby žiadame o zasielanie prihlášok pre západné Slovensko do 11.7.2014.
Ospravedlnenia: Dávid do prihlásenia; Henček 19.-27.7.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ oznamuje, že k 04.07.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir (6)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš (6)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B), D. Kir (C) (2)
Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretár ObFZ Bratislava-vidiek Rudolf Hupka je v dňoch 30. 6. – 11. 7. 2014 na riadnej dovolenke. Nástup po dovolenke 14. 7. 2014. V čase pobytu na dovolenke je na mailoch a mobile 0948 699588.

Oznamuje, že v tomto týždni boli posielané vyúčtovacie faktúry za rozhodcov a delegátov za jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014 so splatnosťou 15.07.2014. Ak ste faktúru neobdržali, kontaktujte prosím sekretariát BFZ – p. Ščibranyovú, mobil: 0903/718 450

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI