Úradná správa č. 15 zo dňa 10.10.2014

BFZ

Sekretariát:

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravil na deň 20.10.2014 o 19,00 hod. divadelné predstavenie „Rozhodcovia“, spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a ďalší hostia.
O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice.
Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 8,- eur). Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie záujmu o účasť na tejto akcií do termínu 12.10.2014.
Zároveň vyzývame všetkých, ktorí si vstupenky už objednali, aby si ich prišli vyzdvihnúť a zaplatiť na sekretariát BFZ, Súmračná 27 (u p. Ščibranyovej, mobil 0903/ 718 450) od pondelka, 06.10.2014.

Oznamuje zmenu klubového manažéra ISSF v FKM Karlova Ves Bratislava“. Klubového manažéra ISSF p. Ľubomíra Martinku nahradil pán Peter Marienka, kontaktné údaje: mobil – 0904 468 787, email – marienka.peter@gmail.com.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!

Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U.č. 118:    Patrik Opavský /1233860/ ( TJ Slovan Viničné, 3. liga ) – vylúčený za  zmarenie vyloženej gólovej situácie v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na  1 súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 45/1,2a, od 06.10.2014. /10.-€/
U.č. 119:    Zoltán Gyurász /1240099/ ( FC Ružinov, S4A ) – vylúčený za  zmarenie vyloženej gólovej situácie v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti  na 1  súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 45/1,2a, od 05.10.2014. /10.-€/
U.č. 120:    Michal Caňo /1159550/ (ŠK Štart Nepočujúci, S4A  ) – vylúčený za  HNS k súperovi. Dostavil sa na DK, vysvetlil svoje správanie a ospravedlnil sa. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  3 týždne, podľa  DP čl. 47/1b,2b, od 06.10.2014. /10.-€/
U.č. 121:    Drahomír Ochaba /1177258/ (FC Družstevník Budmerice, S4B  ) – vylúčený za  HNS – sotenie do rozhodcu slabou intenzitou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  2 mesiace, podľa  DP čl. 49/1d,2d,  od 06.10.2014. /10.-€/
U.č. 122:    Andrej Šutta  /1098567/ ( ŠK Šenkvice, S4B ) – vylúčený za  zmarenie vyloženej gólovej situácie v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti  na  1 súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 45/1,2a, od 06.10.2014. /10.-€/
U.č. 123:    Tomáš Novota /1259675/ (TJ Záhoran Kostolište, SD3R  ) – vylúčený za  HNS  k rozhodcovi, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti  na 4 týždne, podľa  DP čl. 48/1c,2b,         od 06.10.2014. /5.-€/
U.č. 124:    Kevin Brejcha /1349775/ (TJ Záhoran Kostolište, SD3R  ) – vylúčený za  zmarenie vyloženej gólovej situácie v neprerušenej hre a následne sotil a 2x udrel  rozhodcu. Rozhodca stretnutie predčasne ukončil pre inzultáciu. Menovaný sa dostavil na zasadnutie DK a svoje správanie oľutoval.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii na 24 mesiacov nepodmienečne od 06.10.2014, podľa čl. 71/1,2ab a čl.49/1f,2f. /5.-€/
U.č. 125:   DK BFZ za inzultáciu rozhodcu hráčom Kevinom Brejchom udeľuje klubu TJ  Záhoran Kostolište peňažitú pokutu vo výške 300.-€ a zastavuje činnosť družstvu Záhoran Kostolište – SD3R na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne. Súťažné stretnutia družstvo odohrá a po skončení súťaže príslušná riadiaca komisia odráta družstvu Záhoran Kostolište 9 bodov, podľa  DP čl.49/4,5 a čl.32/1,2.
U.č. 126:    Matúš Lacko /1310388/ (ŠK Báhoň, SD3R  ) – vylúčený za  HNS  k rozhodcovi, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti  na 4 týždne, podľa  DP čl. 48/1c,2b, od 09.10.2014. /5.-€/
U.č. 127:   Kevin Jozef Póša / 1258731 / ( FC Petržalka akadémia, SD3R) žiadosť o podmienečné upustenie  od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 31.01.2014 – uvoľnená športová činnosť od 08.10.2014. /5.-€/
U.č. 128:   Dominik Teraz / 1196666 / ( OFK Dunajská Lužná, 3. liga) žiadosť o podmienečné upustenie  od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 31.01.2014 – uvoľnená športová činnosť od 10.10.2014.    /10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
U.  č. 129:    Daniel Marienka  /1252820/ ( TJ Rovinka, 3. liga  ) od 06.10.2014. /10.-€/
U.  č.  130:    Michal Polovka  /1098505/ ( ŠK Štart Nepočujúci, S4A  ) od 06.10.2014 /10.-€/
U.  č.  131:    Jakub  Hirtl  /1218867/ ( ŠKP Inter Dúbravka BA, S4A  ) od 05.10.2014. / 10.-€/
U.  č.  132:    Roman Palka  /1253601/ ( TJ Záh. Jakubov, S4B  ) od 06.10.2014. / 10.-€/
U.  č.  133:    Samuel Krížik  /1310863/ ( ŠK Vrakuňa BA, SD3R  ) od 05.10.2014. / 5.-€/
U.  č.  134:    Erik Brezovský  /1328929/ ( OFK Dunajská Lužná, SD3R  ) od 05.10.2014. / 5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl.37/5a:
U.  č.  135:    Lukáš Hurban  /1310702/ ( ŠK Báhoň, SD3R  ) od 09.10.2014. / 5.-€/
U. č. 136: Karol Puchner – vedúci družstva OŠK Dunajská Lužná – dostavil sa na zasadnutie a podal vyjadrenie. DO: Zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia na 1 súťažné stretnutie od 2.10.2014, podľa DP, čl. 48/1b,2a. Poplatok za prerokovanie  – 10.-€.
U. č. 137: Slavomír Pocisk – asistent trénera ŠFC Prenaks Jablonec  – doručené písomné vyjadrenie. DO: Zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia  na 1 súťažné stretnutie od 2.10.2014, podľa DP, čl. 48/1b,2a. Poplatok za prerokovanie  – 10.-€.
U. č.  138:   DK na  základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie voči klubu FK Jablonové za opakované porušovanie RS čl.2 ( nefunkčný ukazovateľ času a skóre). Žiada klub o písomné vyjadrenie v termíne do 15.10.2014.
U. č. 139: DK  začína disciplinárne konanie voči klubu TJ Rovinka  a p. Mariánovi Kanisovi – zdravotník klubu, ktorý bol vykázaný z ľavičky náhradníkov na tribúnu v stretnutí 10. kola ŠK Báhoň – TJ Rovinka. DO: Pozastavenie športovej funkcie podľa čl. 9/2bi do vyriešenia prípadu od 10.10.2014. DK žiada klub a menovaného o zaslanie písomného  vyjadrenia a stanoviska k HNS počas stretnutia v termíne do 15.10.2014.
U. č. 140:  Na základe správy delegáta stretnutia odstupuje ŠTK na riešenie poškodenie dverí na štadióne ŠK Báhoň, hráčom hosťujúceho klubu TJ Rovinka po majstrovskom stretnutí 3. Ligy medzi    ŠK Báhoň – TJ Rovinka, odohraného dňa 6.10.2014.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 16.10.2014 o 16,00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v  tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje:

Zmenu štadióna pre domáce stretnutia FK ŠK Danubia Bratislava (S4A) – Hrací deň – SOBOTA, hrací čas – UHČ, ihrisko – HRUBÝ ŠÚR.
Jedná sa o stretnutia:
10.kolo S4A ŠK Danubia Bratislava – ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava
12.kolo S4A ŠK Danubia Bratislava – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
ŠTK nariaďuje odohrať:
S4A 9.kolo ŠK Danubia – TJ Čunovo dňa 12.10.2014 UHČ (ihrisko Čunovo)
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SZRL 14.kolo FC Ružinov – FK Rača Bratislava dňa 14.10.2014 o 16:00hod.
MZRL 14.kolo FC Ružinov – FK Rača Bratislava dňa 15.10.2014 o 16:00hod.
MD3R 10.kolo SDM Domino – FC Zohor dňa 13.10.2014 o 15:30hod.
SD3R 12.kolo Kráľová pri Senci – SDM Domino dňa 30.10.2014 o 14:30hod.
ŠTK za opakované porušovanie RS čl.2 (nefunkčný ukazovateľ skóre a času) odstupuje FK Jablonové (S4B) na DK.
ŠTK kontumuje:
SD3R 8.kolo  FK BCT Bratislava –  TJ Záhoran Kostolište 3:0 kont. Podľa SP čl.100/d. Prípad odstupujeme na doriešenie DK.
5.kolo S4B FC Družstevník Budmerice – ŠK Šenkvice 3:0 kont. Podľa SP čl. 100/i a za porušenie SP čl. 35/2b.
ŠTK upozorňuje: FK vo všetkých súťažiach na dodržiavanie RS čl.7 a dodržiavanie SP čl. 35/2b.
Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov, keď:
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný.
alebo
b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a platný registračný preukaz predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia; do tejto doby sa nezapočítavajú sviatky.
Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku 2 b, jeho štart v stretnutí sa považuje za neoprávnený štart hráča.
ŠTK: Za nedostavenie sa na stretnutie 8.kolo SZRL FC Petržalka akadémia  – FC Ružinov odstupuje na KRaD R Martina Moravca.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Určila náhradný termín fyzických previerok rozhodcov na 27.10.2014 o 16.00. Pozýva naň T. Bernera, R. Smirnova, R. Ščepána, P. Gráca, V. Jendruša, M. Kroneraffa, M. Moravca, A. Pirníka a J. Valka. Miesto konania oznámi pozvaným dodatočne mailom.

Berie na vedomie ospravedlnenie dodatočné M. Moravca za neúčasť na stretnutí 8. kola SZRL FC Petržalka akadémia – FC Ružinov, ale konštatuje, že je to už druhýkrát v tejto sezóne a vyvodí voči menovanému dôsledky.

Ospravedlnenia: Lackovič 11.10, 14.-17.10.; Kroneraff 19.10.; Hudy 18.10. do 12.00; Elefant 15.10.-31.12.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 10.10.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jar 2015  (podľa záujmu trénerov)
Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics (12)

Rekvalifikácia trénerov z III. C licencie (SFZ) na UEFA B licenciu : – posledné organizované školenie
Termín :  16.- 17.11.2014  – prihlášky posielať na :  rudolf.novak@futbalsfz.sk   –  do 27.10.2014  !!!!!
Prihlásený : Krička Martin, Kapusta Martin 

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) :
Termín – 7.2.2015 : P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko  (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), Belko M. (B), Tóth M. (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B)  (14)

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

Október, november  2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) –  chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014     Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014         Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
22.11.2014        Halová sezóna SFZ – turnaj mladších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Slovan
29.11.2014        Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014        MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14    MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014        MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) –  ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13(R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014  HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014  HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA  – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015  –  Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015          MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015          finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001,  R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15    ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

 

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linku http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.

Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú menovaného hráča.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Hosťovanie a zrušenie hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Po tomto termíne je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:
1.Termíny dohrávok neodohratých stretnutí :
    PMA2 –  5.kolo: Ivanka – BCT 14.10. o 17,00 h.
PMA1 – 5.kolo: DNV – Domino 16.10. o 16,00 h.
PMC  – 6.kolo: Domino – Senec 14.10. o 16,00 h.
PMA2 – 2.kolo: BCT – Š.Hamuliakovo 8.10. o 16,00 h.
PMB2 – 2.kolo: Štart – Š.Hamuliakovo 8.10. o 16,00 h.
PrSC – 3.kolo: Bernolákovo – Tomášov 9.10. o 16,30 h.
2.Chýbajúce termíny dohrávok :
    PMA2 – 2.kolo: Iskra Petržalka – D.Lužná
PMB2 – 2.kolo: Iskra Petržalka – D.Lužná
Žiadame uvedený FK, aby do 15.10.2014 nahlásil termíny uvedených dohrávok. V prípade nenahlásenia termínu, bude termín určený KM.
3.Schválené zmeny termínu stretnutia:
    PMA2 – 6.kolo: Vrakuňa – Iskra Petržalka 13.10.  /PO/ o 17,00 h.
PMB2 – 6.kolo: Vrakuňa – Iskra Petržalka 13.10.  /PO/ o 17,00 hod.
4.Kontumácie stretnutí
     PMA3 – 1.kolo: ŠKP Inter Dúbravka Bratislava – FK Lamač Bratislava 0 : 3 k / SP čl.100/b /
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava bude zahrnutá do zbernej faktúry poriadkova pokuta 30€ / RS čl.3.5 /
PrMA – 2.kolo: FK v Sološnici – FK Stupava 3 : 0 k / SP čl.100/b /
FK Stupava bude zahrnutá do zbernej faktúry poriadkova pokuta 30€ / RS čl.3.5 /
PrPk – 2.kolo: PŠC Pezinok – ŠFK Prenaks Jablonec 3 : 0 k / SP čl.100/b /
ŠFK Prenaks Jablonec bude zahrnutá do zbernej faktúry poriadková pokuta 30€ / RS čl.3.5 /
5.Zmena hracieho času / kolízia stretnutí, posun letného času na zimný čas /
    PrMA – 8.kolo: Láb – Sološnica 26.10. o 13,30 hod.
6.Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK“. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínech: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstev budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2014a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80 € za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK“. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínech: st. žiaci:  1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstev budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2014 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80 € za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn. č. 28 : Sebastián Tábora 1116149 ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923 ) vylúčený za HNS – podrazenie súpera a zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl.  45/1, 45/2a , od 6.10.2014.  ( 10 € )
Uzn. č. 29 : Ivan Lupták 1176486 ( S5VB – Grinavský futbalový klub 1923 ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 6.10.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 30 : Martin Rovenský 1147920 ( S5VC – ŠK Kaplná ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 6.10.2014  ( 10 € )
Uzn. č. 31 : Lukáš Sabo 1119545 ( S5VC – FK Družstevník Blatné ) vylúčený za surovú hru  – podrazenie súpera neprimeranou silou, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl.  45/1, 45/2a , od 5.10.2014.  ( 10 € )
Uzn. č. 32 : Gabriel Brajer 1196511 ( S5VA – FC Rohožník „ B „ ) vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v PU a zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl.  45/1, 45/2a , od 6.10.2014.  ( 10 € )

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn. č. 33 : Jaroslav Hurban 1210302 ( S5VA – ŠK Gajary ) od 6.10.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 34 : Boris Urbanič 1971744 ( S5VA – OFK Vysoká pri Morave ) od 6.10.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 35 : Lukáš Dubovský 1244638 ( S5VA – OŠK Marianka )  od 6.10.2014. ( 10 € )
Oznamy :
Uzn. č. 36 : Konečný Ivan 1318456 – rozhodca ObFZ BA vidiek. Na základe odstúpenia KRaD ObFZ BA vidiek a na základe vlastných zistení DK udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 6 mesiacov podľa čl. 63/1b, 63/2b DP od 22.9.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 37 : Žilavý Viktor 1000473 – rozhodca ObFZ BA vidiek. Na základe odstúpenia KRaD ObFZ BA vidiek a na základe vlastných zistení DK udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 1 mesiac podľa čl. 61/1a, 61/2 DP a finančnú pokutu vo výške 30 € podľa čl. 12/1,2 od 22.9.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 38 : Gilan Miroslav 1005405 – rozhodca ObFZ BA vidiek. Na základe odstúpenia KRaD ObFZ BA vidiek a na základe vlastných zistení DK udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 12 mesiacov podľa čl. 62 DP a finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 12/1,2 od 22.9.2014. ( 10 € )
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15.10.2014 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne  podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:
1.ŠTK opätovne vyzýva FK na dodržiavanie RS čl. 8.3 – doručovanie vyplnených Zápisov o stretnutí v prípade neprítomnosti R najneskôr do najbližšieho zasadnutia ŠTK, v opačnom prípade budú odstúpení na DK.
2.ŠTK  nariaďuje odohrať stretnutia na základe RS čl.3.3:
S5VA    9.kolo  Pl.Mikuláš – Vysoká p.M.          dňa  18.10.2014 UHĆ (sobota)
S5VB  10.kolo  Vinosady – Častá                         dňa 18.10.2014 UHČ  (sobota)
S5VC   10.kolo  Igram – Čataj                              dňa 18.10.2014  UHČ (sobota)
3.ŠTK súhlasí so žiadosťou ŠK Pl. Štvrtok a schvaľuje odohrať majstrovské stretnutia dorastu SD4VA pre zostatok jesennej časti na ihrisku s UT s účinnosťou od 13.10.2014. Upozorňujeme kluby, ktoré svoje stretnutia v jesennej časti budú hrať v Pl. Štvrtku (Lamač, Jakubov), aby si zabezpečili vhodnú obuv.
4.ŠTK po objasnení skutočností v stretnutí SD4VA 5.kolo Jakubov – Láb zástupcami obidvoch klubov odstupuje na doriešenie na DK asistenta trénera Jakubova v stretnutí Minára

Komisia rozhodcov a delegátov:
KR a D berie na vedomie podanie v elektronickej podateľni FK Inter Bratislava.
KR a D žiada R Olšu M. o stanovisko k uvedeným skutočnostiam v stretnutí U12 ŠK Senec – FK Inter Bratislava zo dňa 05.10.2014.
Najbližšie zasadnutie KR a D bude 16. 10. 2014 o 18:00 hod.

Komisia mládeže:
1.Nariadené zmeny z dôvodov kolízie stretnutí v súvislosti zo zmenou letného času na zimný čas
SZV A – 8.kolo: Láb – V.Leváre 26.10. už o 9,15 hod.
SZV B – 9.kolo: Budmerice – Vištuk 26.10. už o 9,30 hod.
MZV A – 8.kolo: Sl.Grob – Studienka 26.10. už o 9,30 hod.
2.Nenahlásené výsledky stretnutí / stretnutia bez R /
SZV B – 6.kolo: Most – Šenkvice
MZV A – 5.kolo: Jabloňové – Sl.Grob
3.Upozorňujeme FK na dodržiavanie pokynov KM zverejnených naposledy v US č.10 zo dňa 5.9.2014 – hlásenie výsledkov v prípade chýbajúceho R.
4.Nariadenie termínu dohrávky / kluby nezaslali termín dohrávky /
KM nariaďuje odohrať stretnutie 3.kola SZV B medzi družstvami Vištuk – Doľany v stredu 15.10. o 16,00 hod.
5.Zasadnutie KM ObFZ Bratislava vidiek bude v stredu 15.10.2014 o 14,00 hod. v Budmericiach

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI