Úradná správa č. 17 zo dňa 24.10.2014

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:
Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 156: Ján Straka /1210187/ (FK Slovan Most pri Bratislave III. liga) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez možnosti hrať s loptou v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 19.10.2014 /10.-€/
U. č. 157: Tomáš Obert /1149479/ (ŠK Svätý Jur III. liga) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera do hlavy v súboji o loptu v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa DP čl. 9/2a, 2b,ii a 45/1,2a od 19.10.2014 do vyriešenia prípadu. DK požiada o doplnenie správy R a DS, podľa DP čl. 71/5.
U. č. 158: Matúš Manduľák /1146000/ (TJ Dubová S4B ) – vylúčený za HNS – stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 20.10.2014 /10.-€/
U. č. 159: Viktor Hudek /1260530/ (ŠK Vrakuňa SD3R ) – vylúčený za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 20.10.2014 / 5.-€/
U. č. 160: Martin Juraško /1188112/ (FK Slovan Most pri Bratislave III. liga)vylúčený po 2 ŽK a následne po udelení ČK sa hráč správal hrubo nešportovo k rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa DP čl. 37/3 a 48/1c,2b na 1 mesiac od 19.10.2014 do 18.11.2014 /10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
U. č. 161:Patrik Špak /1218817/ (FK Inter Bratislava III.liga) od 20.10.2014 /10.-€/
U. č. 162:Stanislav Škuta /1220221/ (FC Rohožník III.liga) od 20.10.2014 /10.-€/
U. č. 163:Jakub Hirtl /1218867/ (ŠKP Inter Dúbravka Bratislava III.liga) od 20.10.2014 /10.-€/
U. č. 164: Erik Bogdáň /1212151/ (FC Ružinov Bratislava S4A) – žiadosť o podmienečné odpustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia, t.j. jeden týždeň podmienečne odkladá, podľa DP čl. 41 do 30.06.2015 – uvoľnená športová činnosť od 26.10.2014 /10.-€/
U. č. 165 : DK začala disciplinárne konanie voči klubu MFK Rusovce za HNS vedúceho družstva v súťaži MZRL p.Pavla Bartalosa, ktorý bol vykázaný z lavičky na tribúnu v stretnutí ŠK Vrakuňa – MFK Rusovce. Rozhodca nesprávne identifikoval vedúceho družstva, previnilec bol p. Alojz David – tréner, ktorý sa rozhodcovi ospravedlnil za svoje správanie. DK sa ospravedlňuje p. Pavlovi Bartalosovi za uvedenie nesprávnych údajov, ktoré nám poskytol rozhodca stretnutia p. Maretta. Zároveň DK ruší pozastavenie športovej funkcie p. Pavla Bartalosa a uvoľňuje mu činnosť. Klub MFK Rusovce nezaslal vyjadrenie k HNS trénera DO: pokuta klubu MFK Rusovce 20.-€ za HNS trénera počas stretnutia, podľa DP čl.12/1.Za prejednanie zaplatí klub 5.-€.
U. č. 166 : Miloš Ubovič a klub FC Ružinov zaslali vyjadrenie k opusteniu HP bez súhlasu R, a vstupu na tribúnu, kde prišlo k verbálnemu kontaktu hráča s divákmi. DO: Miloš Ubovič, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 47/1a,2a od 12.10.2014.
U. č. 167 : DK v spolupráci s KRaD sa zaoberala podnetom FC Ružinov. Obdržala vyjadrenie od rozhodcov a pozrela si video záznam zo stretnutia 9.kola FK Lamač – FC Ružinov. DK podnet vzala na vedomie bez prijatia disciplinárnych opatrení, nakoľko okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.
U. č. 168 : DK ukončila disciplinárne konanie za neskoré doručenie videozáznamu voči klubu ŠKP Inter Dúbravka. Za neskoré doručenie zaplatí klub ŠKP Inter Dúbravka – 10.-€ + 10.-€ spolu 20.-€/dva video záznamy/, podľa RS čl.2.1. a za disciplinárne prerokovanie 10.-€
U. č. 169 : Za nedoručenie videozáznamu a za nedostavenie sa na DK, kde bol pozvaný štatutárny zástupca klubu, DK udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká peňažitú pokutu 160.-€ + 10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl. 2.1.
U. č. 170 : DK začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK voči klubu FK SDM Domino Bratislava za opakované nedodržanie RS čl.2 – zastrešené miesto pre DS. Žiadame klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k nedodržaniu RS v termíne do 29.10.2014.
U. č. 171: Dostavil sa zástupca klubu ŠK Šenkvice p. Černai, predloží licenciu do 30.10.2014 TMK

Platné licencie nepredložili do 10.10.2014 tieto kluby: ŠK Plavecký Štvrtok-S4B, FC Rohožník-SD3R, FO TJ Slávia Ekonóm-MD3R, FA Bratislava- SZRL a MZRL a PSČ Pezinok SZRL. DK  predvoláva štatutárnych zástupcov uvedených klubov na svoje zasadnutie dňa 30.10.2014 o 16,30 hod. za účelom doriešenia nepredložených licencií.
U. č. 172: DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 30.10.2014 o 17,00 hod R. Petra Cvengroša a DS Miroslava Trúchleho pre nezrovnalosti v zápise o stretnutí a v správe delegáta zo stretnutia ŠK Svätý Jur – FK Slovan Most pri Bratislave.
U. č. 173 : DK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Slovan Most pri Bratislave za HNS divákov v stretnutí III. ligy ŠK Svätý Jur – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 18.10.2014. Žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska k HNS divákov počas a po stretnutí a poškodeným dverám na kabíne v termíne do 29.10.2014.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
14.kolo S3BA FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Bernolákovo dňa 1.11.2014 o 13:00hod
12.kolo SZRL, MZRL FC Petržalka akadémia – ŠK Slovan Bratislava C dňa 29.10.2014 o 14:00hod SZRL a 15:30 MZRL
12.kolo SZRL, MZRL PŠC Pezinok – FK BCT Bratislava dňa 30.10.2014 o 13:00hod MZRL a 15:00hod SZRL
12.kolo SZRL FK Slovan Ivanka pri Dunaji – OFK Dunajská Lužná dňa 29.10.2014 o 15:30hod
12.kolo MZRL FK Slovan Ivanka pri Dunaji – OFK Dunajská Lužná dňa 30.10.2014 o 11:00hod
ŠTK nariaďuje odohrať:
13.kolo S4B Záhoran Kostolište – TJ Veľké Leváre dňa 8.11.2014 o 13:00hod.(Požiadavka Záhoran Kostolište v prihláške do súťaže).
12.kolo SD3R FK Slovan Ivanka pri Dunaji – PŠC Pezinok dňa 01.11.2014 o 10:00hod (kolízia S3BA).
Z dôvodu nespôsobilého terénu ŠTK ruší stretnutie SD3R 11.kolo Záhoran Kostolište – Lokomotíva D. N. Ves. Náhradný termín pre odohratie stretnutia stanovujeme na 15.11.2014 o 10:00hod.
ŠTK oznamuje zmenu hracieho dňa 1.kola pohára BFZ hrací deň 1.kola je 16.11.2014 o 13:00hod
Žiadame FK, ktoré chcú svoje stretnutia odohrať v termíne 15.11.2014, aby do 29.10.2014 nahlásili zmenu hracieho dňa na email: jan.farbula@gmail.com
ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Vajnory:
stretnutie 1.kola Pohára BFZ FK Vajnory – FK Slovan Most pri Bratislave nariaďuje odohrať dňa 08.03.2015 o 14:30hod
ŠTK za porušenie SP čl. 99/c odstupuje na DK tieto FK:
ŠK Bernolákovo
TJ Malinovo
ŠTK za opakované porušovanie RS čl. 2 odstupuje na DK ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká (S4B).
ŠTK upozorňuje ŠK Svätý Jur(S3BA) na dodržiavanie RS čl. 2.
ŠTK upozorňuje TJ Dubova(S4B) na dodržiavanie RS čl. 2.1(vyhotovovanie videozáznamu z vhodného miesta) a RS čl.15 ( zabezpečenie zberačov lôpt).
ŠTK upozorňuje FC Ružinov (S4A) na zabezpečenie zberačov lôpt počas celého stretnutia.
ŠTK kontumuje:
12.kolo S3BA OFK Dunajská Lužná – FK Stupava 3:0 kont. Podľa SP čl.100/e.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána družstva FK Slovan Most pri Bratislave, vznesenú po stretnutí S3BA 12 kolo ŠK Svätý Jur – FK Slovan Most pri Bratislave.. Námietka je neopodstatnená (RS čl. 11.1).
ŠTK oznamuje, že v mesiacoch január, február a marec usporiada tradičný Zimný turnaj seniorov o pohár predsedu BFZ. Turnaj sa odohrá na ihriskách s umelou trávou: UT Plavecký Štvrtok , UT Rapid , UT Budatínská ul., UT NTC Senec. Prihláška do turnaja bude na stránke zväzu v sekcii ŠTK od pondelka, 27.10.2014. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou poštou na adresu:darina.scibranyova@futbalsfz.sk a jan.farbula@gmail.com do 26.11.2014. Propozície do turnaja nájdete zverejnené na www.futbalbfz.sk. Výšku štartovného vkladu určí VV BFZ na svojom zasadnutí 10.112014 (návrh ŠTK – 515€.Výška štartovného závisí od počtu prihlásených družstiev.
ŠTK oznamuje, že plánuje usporiadať zimný turnaj dorastu o pohár predsedu BFZ. Turnaj by sa odohral v mesiacoch február a marec podľa počtu prihlásených družstiev na ihriskách s umelou trávou: UT Dunajská Lužná a UT Budatínska ul. Prihláška do turnaja bude na stránke zväzu v sekcii ŠTK od pondelka, 27.10.2014. Do turnaja sa môžu prihlásiť družstvá zo súťaží SD3R,SD4A a SD4B. Prihlášku je potrebné zaslať elektronickou poštou na adresu: darina.scibranyova@futbalsfz.sk a jan.farbula@gmail.com. Výšku štartovného vkladu určí VV BFZ na svojom zasadnutí 10.11.2014 (návrh ŠTK – 150€).Výška štartovného závisí od počtu prihlásených družstiev.Bližšie informácie k turnaju vám poskytne predseda ŠTK BFZ p. Farbula(0905/ 526 761).

Komisia rozhodcov a delegátov:

Určila náhradný termín fyzických previerok rozhodcov na 27.10.2014 o 16.00 na Pasienkoch (zraz o 15.30). Pozýva naň T. Bernera, R. Smirnova, R. Ščepána, P. Gráca, V. Jendruša, M. Kroneraffa, M. Moravca, J. Pacalaja, A. Pirníka a J. Valka.
Zaoberala sa námietkou kapitána FC Ružinov Bratislava napriek tomu, že je z formálneho hľadiska neopodstatnená (nespĺňa podmienky príslušných článkov SP a RS). Keďže podľa videozáznamu nie je možné posúdiť, či došlo k priestupku voči hráčovi H5, považuje za smerodajné vyjadrenia rozhodcu a pozorovateľa rozhodcov.
Ospravedlnenia: Parilák 25.10.; Augustovič 1.-12.11.; Ralbovský nedelegovať v pracovných dňoch; Pirník od 21.10.; Tanglmayer 13.11.-1.12.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za „A“ reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie
zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave.
V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze.

TMK BFZ organizuje dňa 24.1.2015 od 12:00 hod. v Dome športu SZTK na Junáckej ul., Bratislava, seminár pre mládežníckych trénerov na tému: „Športová príprava mládeže podľa vekových kategórií“ (prax, teória). Za účasť na seminári získajú 50 % kreditných bodov slúžiacich k predĺženiu UEFA licencií. Poplatok je stanovený na 10,- eur. Prihlásiť sa možno elektronickou poštou, formou písomných prihlášok, ktoré nájdete na stránke BFZ v trénerskej sekcii. Prihlášky je potrebné poslať na
adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 15.12.2014.

TMK BFZ oznamuje, že k 23.10.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania:

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jar 2015 (podľa záujmu trénerov)
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč (13)

Rekvalifikácia trénerov z III. C licencie (SFZ) na UEFA B licenciu : – posledné organizované školenie
Termín : 16.- 17.11.2014 – prihlášky posielať na : rudolf.novak@futbalsfz.sk – do 27.10.2014 !!!!!
Prihlásený : Krička Martin, Kapusta Martin

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B) (17)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) –  chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
október.2014 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 2000) – miesto bude určené
18.11.2014 Prípravný zraz – výber U 15 (R 2000) – hala DŠ SZTK
22.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj mladších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Slovan
29.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2014 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2001) – hala DŠ SZTK
12.– 13.12.14 MHT – o pohár J. Vengloša – U 14 (R 2001) – B. Bystrica
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenia trénerov, školenia boli presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie a zrušenie hosťovania hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Po tomto termíne je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:

1. Schválené zmeny:
PMC – 8.kolo: FC Petržalka – DNV 28.10. o 16,00 hod. / nehralo sa pre nespôsobilý terén /
PrPK – 8.kolo: Viničné – Šenkvice 24.10. o 16,45 hod. / ŠK Šenkvice zahrnutý poplatok 5€ – RS čl.3.4 /
PrPK – 9.kolo: Šenkvice – Grinava 8.11. o 11,00 hod
2. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstiev budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2014 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Prihláška je na webe BFZ pod ŠTK-KM. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto ročníku 2014/2015 organizuje Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK“. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Na základe prihlášok družstiev budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 31. 10. 2014 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Finálová časť turnaja bude dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :
Uzn. č. 43 : Radoslav Fiala 1233807 ( S5VA – FC Rohožník B ) vylúčený za HNS voči R, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 20.10.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 44 : Róbert Tomaškovič 1116431 (S5VB – ŠK Svätý Jur B) vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP 45/1, 45/2a od 20.10.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 45 : Rastislav Terneny 1134617 (S5VC – MŠK Kráľová pri Senci B) vylúčený za sotenie do súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP 45/1, 45/2a od 20.10.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 46 : Tomáš Somorovský 1132260 ( S5VC – ŠK Kaplna ) vylúčený za sotenie do súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP 45/1, 45/2a od 20.10.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 47 : Alexej Zaklai 1298081 ( SD4VA – TJ Družstevník Závod ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP 45/1, 45/2a od 20.10.2014 ( 5 € )
Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn. č. 48 : Dávid Malík 1234400 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) od 20.10.2014 ( 10 € )
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a
Uzn. č. 49 : Ján Ščepánek 1111446 ( S5VB – ŠK Svätý Jur B ) od 20.10.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 50 : Tomáš Jurkáček 1237950 ( S5VA – ŠK Gajary ) od 20.10.2014 ( 10 € )
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO podľa čl. 41/1,2,3,4:
Uzn. č. 51 : Martin Rovenský 1147920 ( SZVC – FC Kaplná ) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od zvyšku DO ( 1 týždeň ) podľa čl. 41/ 1,2,3,4 DP do 31.12.2014. ( 10 € )
Uzn. č. 52 : Gabriel Zeman 1304166 ( SZVA – FK Záhorská Ves ) DK žiada klub a menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS voči R v stretnutí 7.kola SZVA medzi družstvami FK Záhorská Ves – ŠK Láb do 28.10.2014 a súčasne udeľuje ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti menovaného až do vyriešenia, v zmysle DP čl. 43/ 1 , 2a, 43/4 a čl 71/1 a 71/2b. ( 10 € )
Uzn. č. 53 : Marek Dufek – asistent trénera ( SZVA – ŠK Láb ) DK žiada klub a menovaného o poslanie podrobného písomného stanoviska k HNS a udretiu R v stretnutí 7.kola SZVA medzi družstvami FK Záhorská Ves – ŠK Láb do 28.10.2014 a súčasne udeľuje ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu funkcie menovaného až do vyriešenia, v zmysle DP čl. 43/ 1 , 2a, 43/4 a čl 71/1 a 71/2b. ( 10 € )
Uzn. č. 54 : DK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Záhorská Ves za nezabezpečenie usporiadateľskej služby v stretnutí 7.kola SZVA medzi družstvami FK Záhorská Ves – ŠK Láb. DK žiada klub o zaslanie písomného stanoviska do 28.10.2014.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 29.10.2014 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK na základe lekárskeho potvrdenia o vírusovom ochorení hráčov seniorov Kuchyne prekladá stretnutie S5VA 10.kolo OFK Vysoká p.M. – Kuchyňa na 15.11.2014 UHČ

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov na zmenu letného času na zimný čas zo soboty 25.10.2014 na nedeľu 26.10.2014.
Najbližšie zasadnutie KR a D bude dňa 30.10.2014, t.j. vo štvrtok o 18:00 hod.

Komisia mládeže:

1. Schválené zmeny
MZV B – 8.kolo: Kraľova – Čataj 28.10. o 16,30 / nehralo sa pre chorobu hráčov ŠK Čataj /
MZV B – 9.kolo: Bernolákovo – Kalinkovo 15.11. o 11,30 hod.
SZV A – 8.kolo: Láb – V.Leváre 15.11. o 10,00 hod. / choroba hráčov V.Leváre /
MZV A – 8.kolo: PŠC Pezinok B – V.Leváre 16.11. o 10,00 hod. / choroba hráčov oboch družstiev /
2. KM začína šetrenie vo veci nedohratého stretnutia 7.kola súťaže SZV MA medzi družstvami FC Záhorská Ves – ŠK Láb. Na základe šetrenia predvoláva na zasadnutie KM v stredu 29.10. 2014 o 15,00 hod. v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave / časť Ružinov / uvedených účastníkov:
štatutárneho zástupcu FC Záhorská Ves p.Petra Juhásza,
vedúcu družstva starších žiakov FC Záhorská Ves p.BC.Gabrielu Malíkovú,
vedúcu družstva starších žiakov ŠK Láb p.Bibianu Hrebeňovú,
asistenta trenera starších žiakov ŠK Láb p.Mareka Dufeka,
rozhodcu stretnutia p.Radoslava Ďuriša.
V záujme objektívneho prešetrenia prípadu je účasť predvolaných nutná.
V záujme urýchleného došetrenia prípadu bude zasadnutie KM spoločné aj s DK a zástupcu KR .
3. Na základe zápisu R zo stretnutia 7.kola SZV A medzi družstvami FC Záhorská Ves – ŠK Láb ohľadne nedostatočnej US stanovuje na stretnutie 8.kola SZV A medzi družstvami FC Záhorská Ves – ŠK Lozorno úradný dozor zástupcu KM / predseda KM  – p.Ivan Konečný /, ktorý v stredu 29.10. predloží písomnú správu zo stretnutia / správa bude obsahovať priebeh stretnutia, činnosť US, správanie sa všetkých účastníkov stretnutia. mimo hodnotenia R – úradný dozor nie je kompetentný hodnotiť výkon R /
4. V súlade s platným  SP / čl.44 – 52 / nariaďuje predbežným opatrením FC Záhorská Ves na stretnutie 8.kola SZV A medzi družstvami FC Záhorská Ves – ŠK Lozorno, ktoré sa bude hrať v nedeľu 26.10.2014 o 10,30 hod. zvýšenie počtu US na 1 + 7 / označení vestami/HU predloží R a kontrolnému dozoru  na stretnutí písomný zoznam US aj s ich umiestnením počas stretnutia.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI