Úradná správa č. 21 zo dňa 21.11.2014

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2014

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa DP čl. 9/2bii a DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U. č. 235: Vladimír Ferenčič /1141874/ (TJ Veľké Leváre S4B) – vylúčený v pohári BFZ za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 17.11.2014. /10.-€/
U. č. 236: Nicolas Podmajerský /1310933/ (ŠDM Domino BA MD3R) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a od 16.11.2014. / 5.-€/
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
U.č.237: Roman Frečka/1202742/(FK Inter Bratislava III. liga) od 16.11.2014. /10.-€/
U.č.238: Marek Ondrík/1196737/(FK Inter Bratislava III. liga) od 16.11.2014/10.-€/
U.č.239: Dominik Švajdlenka/1140481/(ŠK Lozorno FO III. liga) od 16.11.2014. /10.-€/
Ďalšie DO za previnenia podľa DP:
U. č. 240: DK ukončila disciplinárne konanie za neskoré doručenie videozáznamu voči klubu ŠK Bernolákovo. Za neskoré doručenie zaplatí klub ŠK Bernolákovo 10.-€, podľa RS čl.2.1. a za disciplinárne prerokovanie 10.-€
U.č. 241 : Za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy S4B TJ Dubová – FC Malacky,  odohraného dňa 19.10.2014, DK udeľuje klubu TJ Dubová peňažitú pokutu 80.-€ + 10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl. 2.1.
U.č. 242 : Za neodovzdanie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy S4A ŠKP Inter Dúbravka – Rusovce a ŠKP Inter Dúbravka – Vrakuňa,  odohraných dňa 11.10.2014 a 26.10.2014, DK udeľuje klubu ŠKP Inter Dúbravka peňažitú pokutu 80.-€ +10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl. 2.1.
U. č. 243: Peter Martinkovič – vedúci družstva a asistent trénera FK Stupava – prípravka. DO: za umožnenie neoprávneného štartu hráča Erika Maleca na cudzí RP a iný klub udeľuje Petrovi Martinkovičovi  finančnú pokutu 30.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
U.č. 244: Dostavil sa DS p. Pavol Minárik – podal vysvetlenie k video záznamu. FK Danubia odovzdal DVD s nespracovaným celým záznamom – porucha kamery. V prípade opakovania sa technických nedostatkov na kamere, DK bude postupovať v zmysle RS. FK Danubia – poplatok za prerokovanie 10.-€.
U. č. 245: DK začína disciplinárne konanie za nedoručenie videozáznamu voči klubom:
OŠK Slovenský Grob – nedodanie DVD zo 14. kola s ŠK Lozorno
FK Slovan Most pri Bratislave – nedodanie DVD z 15. kola s FC Rohožník
ŠKP Inter Dúbravka – nedodanie DVD z 13.kola so  Štart Nepočujúci 1947
TJ Malinovo – nedodanie DVD s 13. kola s Lok. D. N. Ves
PŠC Pezinok – nedodanie DVD s 12. kola s TJ Dubová ŠK Šenkvice – nedodanie DVD s 13. kola s TJ Dr.  Závod
TJ Dubová – nedodanie DVD s 13. kola s FK Jabloňové.
DK žiada uvedené kluby o dodanie DVD a zaslanie písomného stanoviska k nedoručeniu video záznamu z hore uvedených stretnutí v termíne do 26.11.2014.
U. č. 246: Nepredložené licencie trénerov. Na pozvanie sa dostavili zástupcovia ŠK Šenkvice a TJ Slávia Ekonóm. Tréner TJ Sl. Ekonóm Miroslav Szabo je riadne prihlásený na trénerský kurz. Nakoľko už bol prihlásený v čase udelenia 2. pokuty 40.-€/u.č. 154/, DK ruší uvedenú pokutu a klubu TJ Sl. Ekonóm bude vrátené 40.-€.
U. č. 247: Na DK sa nedostavili dňa 30.10.2014zástupcovia klubov ohľadom licencie :
ŠK Plavecký Štvrtok-S4B, FC Rohožník-SD3R a FA Bratislava- SZRL a MZRL Za nedostavenie sa bez ospravedlnenia, DK udeľuje klubom pokutu:
ŠK Plavecký Štvrtok- S4B – 30.-€
FC Rohožník-SD3R – 30.-€
FA Bratislava- SZRL a MZRL – 30.-€
Platné licencie kluby predložia spolu s nahratou súpiskou do ISSF pred jarnou časťou súťaže. V opačnom prípade – bez licencie trénera, uvedeným klubom nepotvrdí ŠTK súpisku v ISSF a klub nebude môcť nastúpiť na súťažné stretnutie do splnenia si tejto povinností.
U. č. 248: FK Slovan Most pri Bratislave – podanie na DK, ohľadom zrušenia pokuty pre HNS fanúšikov klubu – DK BFZ podanie zamieta.
U. č. 249: DK za porušenie SP čl. 99/c a RS čl. 15.1.c., začína disciplinárne konanie voči klubom: FC Zohor, ŠK Šenkvice, FA Bratislava, ŠK Plavecký Štvrtok–OFK Vysoká, ŠK Báhoň, TJ Malinovo a TJ Dubová za včas a riadne neuhradenú mesačnú zbernú faktúru za mesiac október. Kluby majú automaticky zastavenú činnosť dňom splatnosti lehoty faktúry. DK žiada kluby o zaslanie dokladu o úhrade na DK do 30.11.2014.
U. č. 250: Peter Janco, Marcel Olša, Boris Parilák a Lenka Sabolová – nezaplatená finančná pokuta 10.-€ v určenom termíne. V prípade nezaplatenia do 26.11.2014 budú voči menovaným vyvodené disciplinárne opatrenia v zmysle DP.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
MD3R 13. kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – SDM Domino dňa 23. 11. 2014 o 10:00 hod.(ihrisko UT Karlová Ves). Upozorňuje družstvá na zabezpečenie vhodnej obuvi pre odohratie stretnutia na UT( lisované kopačky, turfy).

ŠTK sa zaoberala námietkou hostí vznesenou po stretnutí 5. kola SD3R FC Rohožník – MŠK Kráľová pri Senci. Námietka bola vznesená v rozpore so SP čl. 66. ŠTK odstupuje R Lackoviča za nesprávny postup pri konfrontácii a námietke voči štartu hráča na KRaD.

ŠTK berie na vedomie prihlášky do ZT BFZ v kategórii seniorov
FK Vajnory
ŠK Čataj – FK
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
MFK Rusovce
SFC Kalinkovo
TJ ŠM Janíky
FK BCT Bratislava
ŠK Lozorno
FA Bratislava
Záhoran Jakubov
FK Lamač
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FC Malacky 2013
Družstevník Blatné
ŠK Báhoň
MŠK Kráľová pri Senci
FK Jablonové
TJ Čunovo
Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠK Pusté Úľany

ŠTK berie na vedomie prihlášky do ZT BFZ v kategórii dorastu
FK Lamač Bratislava
ŠK Vrakuňa
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FC Ružinov 1
FC Ružinov 2
MŠK Kráľová pri Senci
FK Jablonové
Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠK Nová Dedinka
ŠTK 1914 Šamorín
OFK Dunajská Lužná
FK Rača
FK BCT
MŠK Iskra Petržalka
TJ Jarovce

Termín prihlásenia do ZT BFZ je 26. 11. 2014. Prihláška je na stránke zväzu v sekcii ŠTK a vyplnenú ju je potrebné zaslať elektronickou poštou na emailové adresy: darina.scibranyova@futbalsfz.sk a jan.farbula@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 7.-8.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov sa uskutoční 1.3.2015 v Bratislave (aula Domu športu). Program oboch seminárov bude poslaný elektronickou poštou.
Ospravedlnenia: Orlický ukončenie ospravedlnenia od 19.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 21.11.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Seminár trénerov mládeže na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií (prax, teória, video), Dom športu – učebňa, telocvičňa – dňa 24.1.2015 od 12:00 hod.. Zúčastnení tréneri majú možnosť svojou účasťou získať 50 % kreditných bodov potrebných k predĺženiu svojej licencie (UEFA Grassroots „C“ a UEFA „B“). Záujemcovia o seminár sa musia prihlásiť písomne (prihláška je na stránke BFZ, trénerská sekcia) na adrese : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 20.12.2014.
Prihlásený : Št. Gubrica (1)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B),
M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko
(B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica, R. Varadin (UE B), R. Szecsényi (UE B), J. Blecha (B) (25)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes (15)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, (3)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
22.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj mladších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Slovan
29.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15,
U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky
POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenie trénerov UEFA B licencie, školenie bolo presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ
Január, február 2015 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
13.4.–16.4.15 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
16.–21.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Hosťovanie a zrušenie hosťovania hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Po tomto termíne je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:

1. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa na základe prihlásených družstiev organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci /ročník 2000 a mladší/ : športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci /ročník 2002 a mladší/ : telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.
Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Propozície ZHL boli zaslané zaradeným družstvám e-mailom. Žiadame FK, ktoré ešte nezaplatili štartovné, aby zaplatili účastnícky poplatok vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 24.11. 2014 na účet BFZ: 182937-012/0200, kópiu o zaplatení zaslať na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk., Finálová časť turnaja: dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
Zaradené FK:  st. žiaci: skupina „A“: 1. Lok. Dev..N. Ves, 2. OFK D. Lužná, 3. FK BCT, 4. SDM Domino, 5. FK Dúbravka, 6. FC Lamač, 7. OFK Vysoká p/M, 8. ŠK Šenkvice. Skupina „B“: 1. FK Vrakuňa, 2. FK Ivanka p/D., 3. ŠK Žolík Malacky, 4. ŠK Šamorín-Hamuliakovo, 5. ŠK Slovan dievčatá, 6. FK Vajnory, 7. FK Scorpions, 8. ŠK Bernolákovo.
Ml. žiaci: skupina „A“ : 1. FK Ivanka p/D., 2. SDM Domino „A“, 3. FK Lamač,4. ŠK Slovan – dievčatá, 5. ŠK Nová Dedinka. Skupina „B“ : 1. ŠK Vrakuňa, 2. OFK D. Lužná, 3. TJ Jarovce, 4. ŠKP Inter Dúbravka „B“ , 5. ŠK Šenkvice. Skupina „C“: 1. FK Rača, 2. D.N. Ves, 3. ŠK Hargašová Z. Bystrica, 4. ŠKP Inter Dúbravka „A“, 5. TJ Rovinka. Skupina „D“: 1. FA BA, 2. Žolík Malacky, 3.SDM Domino „B“, 4. FK Vajnory, 5. FK Scorpions BA.
Program 1. kola starší žiaci /hrá sa 30.11.2015 – nedela/ : 9,00 h. D.N.Ves – FK Dúbravka, 10,00 h. Vysoká p./M. – SDM Domino, 11,00 h. Dun. Lužná – Lamač, 12,00 h. Šam. Hamuliakovo – Ž. Malacky, 13,00 h. Slovan dievč. – Vajnory, 14,00 h. Vrakuňa – Bernolákovo, 15,00 h. Scorpions – Ivanka p./Dun., 16,00 h. BCT – Šenkvice. Mladší žiaci / hrá sa 6.12.2014 – sobota/ : 9,00 h. Ivanka p./Dun. – Slovan dievč., 9,50 h. N. Dedinka – Domino „A“, 10,40 h. Lamač – Jarovce PZ, 11,30 h Dun. Lužná – ŠKP „B“, 12,20 h. Vrakuňa – Šenklvice , 13,10 h. Dev. N. Ves – ŠKP „A“, 14,00 h. Rača – Rovinka, 14,50 h. Hargašova Z.B. – Domino „B“ PZ, 15,40 h. Vajnory – Ž. Malacky, 16,30 h. FA – Scorpions.

2. ZHL prípraviek sa uskutoční v ŠH Šenkvice so začiatkom v sobotu 6.12.2014.
Hracie dni: sobota: od 9,00 hod. – do 12,00 hod., nedeľa: od 11,00 hod. – do 14,00 hod.
Prihlásené FK: TJ Dr.Závod, ŠK Nová Dedinka, Slovan Vištuk, Slovan Viničné  ŠK Senec B, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, ŠK Lozorno, SFC Kalinkovo, MŠK Kraľova pri Senci, ŠK Čataj

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa na základe prihlásených družstiev organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci /ročník 2000 a mladší/ : športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci /ročník 2002 a mladší/ : telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.
Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Propozície ZHL boli zaslané zaradeným družstvám e-mailom. Žiadame FK, ktoré ešte nezaplatili štartovné, aby zaplatili účastnícky poplatok vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 24.11. 2014 na účet BFZ: 182937-012/0200, kópiu o zaplatení zaslať na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk., Finálová časť turnaja: dňa 21.2.2015 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
Zaradené FK:  st. žiaci: skupina „A“: 1. Lok. Dev..N. Ves, 2. OFK D. Lužná, 3. FK BCT, 4. SDM Domino, 5. FK Dúbravka, 6. FC Lamač, 7. OFK Vysoká p/M, 8. ŠK Šenkvice. Skupina „B“: 1. FK Vrakuňa, 2. FK Ivanka p/D., 3. ŠK Žolík Malacky, 4. ŠK Šamorín-Hamuliakovo, 5. ŠK Slovan dievčatá, 6. FK Vajnory, 7. FK Scorpions, 8. ŠK Bernolákovo.
Ml. žiaci: skupina „A“ : 1. FK Ivanka p/D., 2. SDM Domino „A“, 3. FK Lamač,4. ŠK Slovan – dievčatá, 5. ŠK Nová Dedinka. Skupina „B“ : 1. ŠK Vrakuňa, 2. OFK D. Lužná, 3. TJ Jarovce, 4. ŠKP Inter Dúbravka „B“ , 5. ŠK Šenkvice. Skupina „C“: 1. FK Rača, 2. D.N. Ves, 3. ŠK Hargašová Z. Bystrica, 4. ŠKP Inter Dúbravka „A“, 5. TJ Rovinka. Skupina „D“: 1. FA BA, 2. Žolík Malacky, 3.SDM Domino „B“, 4. FK Vajnory, 5. FK Scorpions BA.
Program 1. kolastarší žiaci /hrá sa 30.11.2015 – nedela/ : 9,00 h. D.N.Ves – FK Dúbravka, 10,00 h. Vysoká p./M. – SDM Domino, 11,00 h. Dun. Lužná – Lamač, 12,00 h. Šam. Hamuliakovo – Ž. Malacky, 13,00 h. Slovan dievč. – Vajnory, 14,00 h. Vrakuňa – Bernolákovo, 15,00 h. Scorpions – Ivanka p./Dun., 16,00 h. BCT – Šenkvice. Mladší žiaci / hrá sa 6.12.2014 – sobota/ : 9,00 h. Ivanka p./Dun. – Slovan dievč., 9,50 h. N. Dedinka – Domino „A“, 10,40 h. Lamač – Jarovce PZ, 11,30 h Dun. Lužná – ŠKP „B“, 12,20 h. Vrakuňa – Šenklvice , 13,10 h. Dev. N. Ves – ŠKP „A“, 14,00 h. Rača – Rovinka, 14,50 h. Hargašova Z.B. – Domino „B“ PZ, 15,40 h. Vajnory – Ž. Malacky, 16,30 h. FA – Scorpions.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje a zároveň sa ospravedlňuje za chybu uvedenú v RS v adresári klubov – FK Studienka, p. Demetrovič má nesprávne uvedené mobilné číslo. Správne má byť: 0907 782 168.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:
Uzn. č. 86 : Juraj Novák 1031483 ( S5VA – OŠK Marianka ) od 16.11.2014 ( 10 € )
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :
Uzn. č. 87 : Tomáš Demovič 1131078 (S5VB – CFK Pezinok–Cajla) od 17.11.2014 (10 €)
Uzn. č. 88 : Peter Kraus 1124625 ( S5VB – CFK Pezinok–Cajla ) od 17.11.2014 ( 10 € )
Uzn. č. 89 : Rudolf Vrbinkovič 1099214 ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) od 17.11.2014 ( 10 € )
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 01.04.2015 o 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutie SD4VB 8.kolo Cajla/Pezinok – Igram dňa 28.3.2015 (sobota) UHČ

Komisia mládeže:

KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 9.kola MZV B medzi družstvami
ŠK Nová Dedinka – ŠK Čataj 3 : 0 k v prospech ŠK Nová Dedinka aj s priznaním 3 bodov / ŠK Čataj porušil SP čl.100/b /.
ŠK Čataj bude v zbernej faktúre zahrnutá pokuta 30€ / RS čl.3/5 /

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI