Úradná správa č. 22 zo dňa 28.11.2014

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2014

Na základe rozhodnutia VV BFZ o prerozdelení lôpt pre prípravkárske kategórie, vyzývame zástupcov nižšie uvedených FK, aby si do piatku nasledujúceho týždňa (05.12.2014) prišli vyzdvihnúť lopty na sekretariát BFZ (ObFZ) v počte 9 kusov:
1. FK ŠKO Miloslavov
2. FA Bratislava
3. FK Rača
4. FK Inter Bratislava
5. OFK Vysoká pri Morave
6. CFK Pezinok Cajla
7. ŠK Lozorno
8. Slovan Modra
9. FK Dúbravka
10. Lokomotíva DNV
11. ŠK Svätý Jur
12. Slovan Ivanka
13. ŠK Slovan Bratislava
14. SDM Domino Bratislava
15. TJ Závod
16. FC Petržalka akadémia
17. FK BCT Bratislava
18. TJ Čuňovo
19. FK ŠK Hargašova Z.Bystrica
20. Záhoran Jakubov
21. ŠK Žolík Malacky
22. FK Stupava
23. ŠKP Inter Dúbravka
24. ŠK Láb
25. FKM Karlova Ves
26. ŠK Šenkvice
27. OŠK Chorvátsky Grob
28. FK Šamorín Hamuliakovo
29. OFK Dunajská Lužná
30. FK Malacky 2013
31. MŠK Iskra Petržalka
32. Slovan Viničné
33. ŠK Čataj
34. Slovan Most pri Bratislave

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Disciplinárna komisia:

U. č. 251: DK ukončila disciplinárne konanie za neskoré doručenie videozáznamu voči klubom: OŠK Slovenský Grob, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠKP Inter Dúbravka, TJ Malinovo a ŠK Šenkvice, Za neskoré doručenie zaplatia kluby pokutu 10.-€, podľa RS čl.2.1. a za disciplinárne prerokovanie 10.-€:
OŠK Slovenský Grob 10.-€ + 10.-€ , spolu 20.-€ FK
Slovan Most pri Bratislave 10.-€ + 10.-€ , spolu 20.-€
ŠKP Inter Dúbravka 10.-€ + 10.-€ , spolu 20.-€
TJ Malinovo 10.-€ + 10.-€ , spolu 20.-€
ŠK Šenkvice 10.-€ + 10.-€ , spolu 20.-€
U.č. 252: Za neodovzdanie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy S4B PŠC Pezinok – TJ Dubová,  odohraného dňa 2.11.2014 a nezaslanie písomného stanoviska, DK udeľuje klubu PŠC Pezinok peňažitú pokutu 80.-€ +10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl. 2.1.
U.č. 253: Za neodovzdanie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy S4B TJ Dubová – FK Jabloňové,  odohraného dňa 9.11.2014 a nezaslanie písomného stanoviska, DK udeľuje klubu TJ Dubová peňažitú pokutu 160.-€ +10.-€ za disciplinárne prerokovanie, podľa RS čl. 2.1. / opakované neodovzdanie DVD /
U. č. 254: /US 250/ Zaplatená finančná pokuta: Marcel Olša, Boris Parilák a Lenka Sabolová.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK uzatvorila jesennú časť súťažného ročníka 2014/2015 a oznamuje družstvá, umiestnené na 1. mieste
S3BA – OFK Dunajská Lužná
S4A – FC Lokomotíva Devínska Nová Ves
S4B – PŠC Pezinok
SD3R – SDM Domino Bratislava
MD3R – ŠK Žolík Malacky
SZRL – FC Petržalka Akadémia
MZRL – ŠK Slovan Bratislava „C“

ŠTK berie na vedomie prihlášky do ZT BFZ v kategórii seniorov
FK Vajnory
ŠK Čataj – FK
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
MFK Rusovce
SFC Kalinkovo
TJ ŠM Janíky
FK BCT Bratislava
ŠK Lozorno
FA Bratislava
Záhoran Jakubov
FK Lamač
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FC Malacky 2013
Družstevník Blatné
ŠK Báhoň
MŠK Kráľová pri Senci
FK Jablonové
TJ Čunovo
Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠK Pusté Úľany
FK Stupava
ŠK Studienka
FC Suchohrad
FK Dúbravka
TJ Slovan Viničné
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Malinovo
TJ Záhoran Kostolište

ŠTK berie na vedomie prihlášky do ZT BFZ v kategórii dorastu
FK Lamač Bratislava
ŠK Vrakuňa
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FC Ružinov 1
FC Ružinov 2
MŠK Kráľová pri Senci
FK Jablonové
Slovan Ivanka pri Dunaji
ŠK Nová Dedinka
ŠTK 1914 Šamorín
OFK Dunajská Lužná
FK Rača
FK BCT Bratislava
MŠK Iskra Petržalka
TJ Jarovce
SDM Domino

Propozície a rozpis stretnutí bude zverejnený v nasledujúcej US.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje zmenu termínu zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ na 28.2.-1.3.2015 v Senci. V tejto súvislosti sa zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov uskutoční rovnako v zmenenom termíne 8.3.2015 v Bratislave (aula Domu športu). Program oboch seminárov bude poslaný elektronickou poštou.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom stretnutí a pozorovateľom rozhodcov za ich činnosť v roku 2014.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:
01.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).
Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.
Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

TMK BFZ oznamuje, že k 28.11.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Seminár trénerov mládeže na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií (prax, teória, video), Dom športu – učebňa, telocvičňa – dňa 24.1.2015 od 12:00 hod.. Zúčastnení tréneri majú možnosť svojou účasťou získať 50 % kreditných bodov potrebných k predĺženiu svojej licencie (UEFA Grassroots „C“ a UEFA „B“). Záujemcovia o seminár sa musia prihlásiť písomne (prihláška je na stránke BFZ, trénerská sekcia) na adrese : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do 20.12.2014.
Prihlásený : Št. Gubrica (1)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015 :
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B), M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica, R. Varadin (UE B), R. Szecsényi (UE B), J. Blecha (B), J. Majoroš (UE B), E. Chytil (UE B), P. Bogár (UE B), J. Ferenčák (UE B) (29)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015 (podľa záujmu trénerov).
Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes (15)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, (3)

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U15 (nar. po 1.1.2000) na KZ 3.12.2014 a MHT Bratislava Cup 2014 dňa 6.12.2014 v Dome športu SZTK

Hráči:
HEGYI Samuel ŠK Senec                              HARAMIJA Patrik FC Ž. Malacky
HORVÁTH Alan ŠK Senec                            RUŽIČKA Matej ŠK Senec
BELÁK Tomáš FC Petržalka akadémia      NAGY Tomáš ŠK Slovan
MIHOK Marko FC Petržalka akadémia       HABODÁSZ Samuel ŠK Slovan
POTOMA Denis ŠK Slovan                            POCHYLÝ Nicolas ŠK Slovan
JELÍNEK Tomáš ŠK Slovan                           BALÁŽ Samuel ŠK Slovan
HIRKO Jakub ŠK Slovan                                HRONČEK Martin ŠK Slovan
GVORA Anton ŠK Slovan                               ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
KOZÁK Maximilián FKM Karlova Ves          MÁNIK Richard FK Inter
Náhradníci:
KOPILEC Adam ŠK Senec                              LOŠONSKÝ Lukáš FKM Karlova Ves
KRISTÍN Lukáš FC Petržalka akadémia       MILKO Karol FC Petržalka akadémia
KOBAL Michal ŠK Senec                                 VÁRADY Patrik ŠK Senec
REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK Rudolf; TRÉNERI: GÁLA Vladimír, BOBÍK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR: MICHALOVICH František

Plán KZ:
Dátum                 Zraz          Tréning                Ukončenie
3. 12. 2014        13:00      13:30 – 15:00            15:30
6. 12. 2014          8:30      10:00 –16:00       turnaj 17:00

Účelom kontrolného zrazu je preverenie výkonnosti nominovaných hráčov, pred turnajom Bratislava cup, ktorý sa uskutoční dňa 6. 12. 2014 v Bratislave. Nominácia na turnaj bude samostatne spresnená ihneď po skončení kontrolného zrazu.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, tričko pod dres, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, športovú obuv do haly, ostatné oblečenie),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Október, november 2014 – „Školský pohár“ – Turnaj škôl na malých ihriskách – (R 2001 a ml.) – chlapci + dievčatá) – ZŠ Bratislava
29.11.2014 Halová sezóna SFZ – turnaj starších žiakov – DŠ SZTK – usporiadateľ – ŠK Senec
06.12.2014 MHT – Blava CUP – U 15 (R 2000) – ŠH – Dom športu SZTK
13.12.2014 MHT – Victory Cup – U 11 (R 2003) – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2014 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – U 13, U 12 (R 2001, R 2002)
december 2014 HT mladších žiakov – U 12, U 11 (R 2002, R 2003) – ŠH Malina, Malacky

POZNÁMKA – Nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov na školenie trénerov UEFA B licencie, školenie bolo presunuté na jar 2015 a tieto termíny budú včas zverejnené v ÚS BFZ

Január, február 2015 –  Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13
(R 2000, R 2002) – Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
24.1.2015 Seminár trénerov BFZ – Príprava mládeže podľa vekových kategórii – od 12,00 hod.
31.1.2015 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015 finále ŽHL o pohár Predsedu BSK – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
09.4.2015 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015 Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015 ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke:
http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy.
Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.
Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka. Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.
Hosťovanie hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Najbližší termín hosťovania je od 1.1.2015. V momentálnej dobe je možné podať len žiadosť o prestup /transfér/ hráča.

Komisia mládeže:

1. Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa na základe prihlásených družstiev bude organizovaná Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci /ročník 2000 a mladší/ : športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci /ročník 2002 a mladší/ : telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Propozície ZHL boli zaslané prihláseným družstvám e-mailom. Finálová časť turnaja: dňa 21.2.2015 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
Zaradené FK:  st. žiaci: skupina „A“: 1. Lok. Dev..N. Ves, 2. OFK D. Lužná, 3. FK BCT, 4. SDM Domino, 5. FK Dúbravka, 6. FC Lamač, 7. OFK Vysoká p/M, 8. ŠK Šenkvice. Skupina „B“: 1. FK Vrakuňa, 2. FK Ivanka p/D., 3. ŠK Žolík Malacky, 4. ŠK Šamorín-Hamuliakovo, 5. ŠK Slovan dievčatá, 6. FK Vajnory, 7. FK Scorpions, 8. ŠK Bernolákovo.
Ml. žiaci: skupina „A“ : 1. FK Ivanka p/D., 2. SDM Domino „A“, 3. FK Lamač,4. ŠK Slovan – dievčatá, 5. ŠK Nová Dedinka. Skupina „B“ : 1. ŠK Vrakuňa, 2. OFK D. Lužná, 3. TJ Jarovce, 4. ŠKP Inter Dúbravka „B“ , 5. ŠK Šenkvice. Skupina „C“: 1. FK Rača, 2. D.N. Ves, 3. ŠK Hargašová Z. Bystrica, 4. ŠKP Inter Dúbravka „A“, 5. TJ Rovinka. Skupina „D“: 1. FA BA, 2. Žolík Malacky, 3.SDM Domino „B“, 4. FK Vajnory, 5. FK Scorpions BA.
Program 1. kola – starší žiaci /hrá sa 30.11.2015 – nedela/ : 9,00 h. D.N.Ves – FK Dúbravka, 10,00 h. Vysoká p./M. – SDM Domino, 11,00 h. Dun. Lužná – Lamač, 12,00 h. Šam. Hamuliakovo – Ž. Malacky, 13,00 h. Slovan dievč. – Vajnory, 14,00 h. Vrakuňa – Bernolákovo, 15,00 h. Scorpions – Ivanka p./Dun., 16,00 h. BCT – Šenkvice. Hala sa nachádza v Mlynskej doline – zastávka MHD č. spoja 139 Na Sitine. Mladší žiaci / hrá sa 6.12.2014 – sobota/ : 9,00 h. Ivanka p./Dun. – Slovan dievč., 9,50 h. N. Dedinka – Domino „A“, 10,40 h. Lamač – Jarovce PZ, 11,30 h Dun. Lužná – ŠKP „B“, 12,20 h. Vrakuňa – Šenklvice , 13,10 h. Dev. N. Ves – ŠKP „A“, 14,00 h. Rača – Rovinka, 14,50 h. Hargašova Z.B. – Domino „B“ PZ, 15,40 h. Vajnory – Ž. Malacky, 16,30 h. FA – Scorpions.

2. ZHL prípraviek sa uskutoční v ŠH Šenkvice so začiatkom v sobotu 6.12.2014.
Hracie dni: sobota: od 9,00 hod. – do 12,00 hod., nedeľa: od 11,00 hod. – do 14,00 hod.
Prihlásené FK: TJ Dr.Závod, ŠK Nová Dedinka, Slovan Vištuk, Slovan Viničné  ŠK Senec B, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, ŠK Lozorno, SFC Kalinkovo, MŠK Kraľova pri Senci, ŠK Čataj

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa na základe prihlásených družstiev bude organizovaná Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár ZSE, a.s. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 2000 a mladší, mladší žiaci: ročník 2002 a mladší. Miesto konania – st. žiaci /ročník 2000 a mladší/ : športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci /ročník 2002 a mladší/ : telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.. Turnaj sa odohrá v týchto termínoch: st. žiaci: 1.kolo: 30.11., 2.kolo: 7.12., 3.kolo: 14.12. 2014, 4. kolo: 18.1., 5.kolo: 24.1., 6.kolo: 7.2., 7. kolo: 15.2.2015. Ml. žiaci: 1.kolo: 6.12., 2.kolo: 13.12.2014, 3.kolo: 17.1., 4.kolo: 24.1., 5.kolo: 31.1., 6.kolo: 7.2., 7.kolo: 14.2.2015. Propozície ZHL boli zaslané prihláseným družstvám e-mailom. Finálová časť turnaja: dňa 21.2.2015 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.
Zaradené FK:  st. žiaci: skupina „A“: 1. Lok. Dev..N. Ves, 2. OFK D. Lužná, 3. FK BCT, 4. SDM Domino, 5. FK Dúbravka, 6. FC Lamač, 7. OFK Vysoká p/M, 8. ŠK Šenkvice. Skupina „B“: 1. FK Vrakuňa, 2. FK Ivanka p/D., 3. ŠK Žolík Malacky, 4. ŠK Šamorín-Hamuliakovo, 5. ŠK Slovan dievčatá, 6. FK Vajnory, 7. FK Scorpions, 8. ŠK Bernolákovo.
Ml. žiaci: skupina „A“ : 1. FK Ivanka p/D., 2. SDM Domino „A“, 3. FK Lamač,4. ŠK Slovan – dievčatá, 5. ŠK Nová Dedinka. Skupina „B“ : 1. ŠK Vrakuňa, 2. OFK D. Lužná, 3. TJ Jarovce, 4. ŠKP Inter Dúbravka „B“ , 5. ŠK Šenkvice. Skupina „C“: 1. FK Rača, 2. D.N. Ves, 3. ŠK Hargašová Z. Bystrica, 4. ŠKP Inter Dúbravka „A“, 5. TJ Rovinka. Skupina „D“: 1. FA BA, 2. Žolík Malacky, 3.SDM Domino „B“, 4. FK Vajnory, 5. FK Scorpions BA.
Program 1. kola – starší žiaci /hrá sa 30.11.2015 – nedela/ : 9,00 h. D.N.Ves – FK Dúbravka, 10,00 h. Vysoká p./M. – SDM Domino, 11,00 h. Dun. Lužná – Lamač, 12,00 h. Šam. Hamuliakovo – Ž. Malacky, 13,00 h. Slovan dievč. – Vajnory, 14,00 h. Vrakuňa – Bernolákovo, 15,00 h. Scorpions – Ivanka p./Dun., 16,00 h. BCT – Šenkvice. Hala sa nachádza v Mlynskej doline – zastávka MHD č. spoja 139 Na Sitine. Mladší žiaci / hrá sa 6.12.2014 – sobota/ : 9,00 h. Ivanka p./Dun. – Slovan dievč., 9,50 h. N. Dedinka – Domino „A“, 10,40 h. Lamač – Jarovce PZ, 11,30 h Dun. Lužná – ŠKP „B“, 12,20 h. Vrakuňa – Šenklvice , 13,10 h. Dev. N. Ves – ŠKP „A“, 14,00 h. Rača – Rovinka, 14,50 h. Hargašova Z.B. – Domino „B“ PZ, 15,40 h. Vajnory – Ž. Malacky, 16,30 h. FA – Scorpions.

Na základe rozhodnutia VV BFZ o prerozdelení lôpt pre prípravkárske kategórie, vyzývame zástupcov nižšie uvedených FK, aby si do piatku nasledujúceho týždňa (05.12.2014) prišli vyzdvihnúť lopty na sekretariát BFZ (ObFZ) v počte 9 kusov:
1. FK ŠKO Miloslavov
2. FA Bratislava
3. FK Rača
4. FK Inter Bratislava
5. OFK Vysoká pri Morave
6. CFK Pezinok Cajla
7. ŠK Lozorno
8. Slovan Modra
9. FK Dúbravka
10. Lokomotíva DNV
11. ŠK Svätý Jur
12. Slovan Ivanka
13. ŠK Slovan Bratislava
14. SDM Domino Bratislava
15. TJ Závod
16. FC Petržalka akadémia
17. FK BCT Bratislava
18. TJ Čuňovo
19. FK ŠK Hargašova Z.Bystrica
20. Záhoran Jakubov
21. ŠK Žolík Malacky
22. FK Stupava
23. ŠKP Inter Dúbravka
24. ŠK Láb
25. FKM Karlova Ves
26. ŠK Šenkvice
27. OŠK Chorvátsky Grob
28. FK Šamorín Hamuliakovo
29. OFK Dunajská Lužná
30. FK Malacky 2013
31. MŠK Iskra Petržalka
32. Slovan Viničné
33. ŠK Čataj
34. Slovan Most pri Bratislave

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platia výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.
(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI