Úradná správa č. 33 zo dňa 27.2.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová je od 13.02.2015 práceneschopná. Predpokladaný nástup do práce nie je zatiaľ určený.
Počas práceneschopnosti ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, môžu tak spraviť v utorok (3.3.) a v stredu (4.3.) u p. Ščibranyovej v čase od 16.30 do 17.30 hod. Nezabudnite si so sebou priniesť kopiu OP z oboch strán a kopiu preukazu poistenca.

VV BFZ sa na svojom zasadnutí zaoberal prípravou Konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 18.03.2015 o 18,00 hod. v aule Domu športu.

TJ Rovinka oznamuje, že dňa 6.12.2014 došlo k zmene stanov a k zmene výkonných orgánov združenia. Novými výkonnými orgánmi boli zvolení:
Prezident klubu p. Ladislav Mittuch tel. 0911220902
Viceprezident klubu p. Jaroslav Omaník tel. 0918324333, mail:jaro.omanik@gmail.com
Generálny manažér p. Marián Kanis tel. 0905236247

FK Záhorská Ves oznamuje, že počas posledných dní prišlo vo vedení futbalového klubu k zmenám na čelných postoch:
novým predsedom klubu sa stal p. Peter Schwartz tel.č.: 0905 571 727
novým tajomníkom klubu sa stal p. Peter Štiffel tel.č.: 0903 557 858

TJ Záhoran Jakubov oznamuje zmenu predsedu klubu. Od 07.01.2015 novým predsedom je p. Novák Vladimír, mob.:0907/221 984, e-mail: vladki.novak@gmail.com.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní “Kroniku (y)” túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Športovo – technická komisia:

OV ZT BFZ Seniorov trestá:

Szabolc Bergendi ( FA Bratislava) vylúčený za HNS – udretie protihráča v prerušenej hre. OV odstupuje menovaného na doriešenie DK a zastavuje mu činnosť v ďalších stretnutiach ZT.

Marek Krajčír (SFC Kalinkovo) vylúčený za HNS – OV odstupuje menovaného na doriešenie DK a zastavuje mu činnosť v dalších stretnutiach ZT.

Pavol Miženko (FK Vajnory) vylúčený po 2ŽK – DO – Zastavenie činnosti na 1 stretnutie v ZT BFZ od 27.2.2015.

OV ZT BFZ seniorov oznamuje, že dňa 4.3.2015 ( streda) sa odohrajú na UT NTC Senec stretnutia semifinále ZT BFZ seniorov.

 1. Semifinále 1B – 1D o 17:30hod.
 2. Semifinále 1A – 1C o 19:30hod.

Víťazi semifinále postúpia do finále ZT BFZ seniorov, ktoré sa odohrá dňa 8.3.2015 o 14:00 hod na UT NTC Senec.

OV ZT BFZ Dorastu oznamuje:

Semifinále ZT BFZ v kategórii dorastu sa odohrá dňa 28.2.2015 na ihrisku UT Budatínska .

 1. Semifinále ŠK Vrakuňa – Lokomotíva D. N. Ves o 12:00hod.
 2. Semifinále FK Rača – FC Ružinov o 14:00hod.

Viťazi semifinále postúpia do finále ZT BFZ v kategórii dorastu, ktoré sa odohrá dňa 8.3.2015 o 11:30 na UT NTC Senec.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (Dom športu). Program oboch seminárov bol poslaný elektronickou poštou.

Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ bol určený na 27.3.

Berie na vedomie oznámenie T. Mosora o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu a ďakuje menovanému za jeho pôsobenie v súťažiach riadených BFZ.

Ospravedlnenia: Fischer 14.3.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ pozýva : na deň 9.3.2015 od 14:00 hod. (pondelok – na sekretariáte BFZ), kedy plánuje stretnutie RT výberov BFZ a OblFZ za účelom koordinácie akcií a systému výberov OblFZ a BFZ v rámci koncepcie starostlivosti o ŠTM v rámci „Projektu rozvoja mládežníckych výberov a reprezentácií … “ SFZ.
Za Obl FZ by sa mali zúčastniť predsedovia TMK a zodpovední vedúci tréneri výberov U 11 a U 12 a U 13.

TMK BFZ oznamuje, že k 27.02.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie :

Termíny uskutočnenia –

1. časť : 29.4. – 2.5.;
2.časť : 13.5. – 16.5.;
3.časť : 1.6. – 3.6. a skúšky : 25.6.2015

Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics,

 1. Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci, M. Kuma, B. Juhas, D. Huszár, J. Hodulík, P. Brunner, J. Hodulík (26)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt,

 1. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys   (12)

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R od 1.9.2004 a ml.)

Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)

09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava

29.4.–2.5.15 1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

27.-29.4.2015   Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné

10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie

13.5.–16.5.15 2.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015           Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)

1.6.–3.6.2015 3.časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

25.6.2015   Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Účinnosť novej normy bola stanovená od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý je v platnosti už teraz. Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Upozorňuje manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov možno podávať do 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

1.KM upozorňuje FK na termíny dohrávok neodohratých stretnutí z jesennej časti:    PMA 1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – utorok 31.3.2015 o 15,00 hod.    PMB 1 – 8.kolo: Ružinov – Rača – utorok 31.3.2015 o 16,15 hod.    PMC   – 8.kolo: Ružinov – Rača – utorok 31.3.2015 o 15,00 hod.    PMA 3 – 9.kolo: Danubia – ŠKP Inter B – utorok 31.3.2015 o 16,00 hod.2. Schválené zmeny:    PrPK – 13.kolo: Sv.Jur – Limbach – štvrtok 16.4.2015 o 17,00 hod.    PrPK – 14.kolo: PŠC Pezinok – Sv.Jur – štvrtok 23.4.2015 o 17,00 hod.    PrPK – 20.kolo: Vištuk – Sv.Jur – štvrtok 4.6.2015 o 18,00 hod.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Sekretariát

Sekretár ObFZ Rudolf Hupka je od 2. do 6. marca na riadnej dovolenke. V prípade vážnych problémov treba mejlovať na rudolf.hupka@futbalsfz.sk a mobil 0948 699588.

 Zoznam FK delegovaných na Konferenciu BFZ 18. 3. 2015 za OBFZ Bratislava-vidiek

2. liga
ŠK SFM Senec (1)

3. liga         
OFK Dunajská Lužná
ŠK Bernolákovo
Slovan Ivanka pri Dunaji
MŠK Kráľová pri Senci
Rovinka
OŠK Slovenský Grob
ŠK Svätý Jur
Tatran Stupava
ŠK Lozorno
Slovan Most pri Bratislave
FC Rohožník
ŠK Báhoň
Šport klub Tomášov
Slovan Viničné (14)                                                                             

4. liga
ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká
Karpaty Limbach
SFC Kalinkovo
Družstevník Malinovo
ŠK Šenkvice
FC Malacky 2013
Záhoran Jakubov
FK Jablonové
Veľké Leváre
FC Zohor
Družstevník Závod
FC Družstevník Budmerice
ŠFK Prenax Jablonec
PŠC Pezinok
Záhoran Kostolište
TJ Dubová (16)                                                

5. liga
ŠK Nová Dedinka (C)
ŠKO Miloslavov (C)
Grinavský futbalový klub (B)
Družstevník Doľany (B)
TJ NV Pernek (A)
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš (A)
Baník Pezinok Cajla (B)
ŠK Igram (C)
ŠK Gajary (A)

 

Účasť štatutárnych zástupcov klubov je nutná. Začiatok konferencie je o 18.00 h v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Upozorňuje FK, že v sezóne 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D oznamuje, že zimný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční dňa 14.3.2015. Program bol všetkým zaslaný elektronickou poštou. Miesto konania je Spojená škola (bývalá PTŠ-ka), ul. SNP č.30, Ivanka pri Dunaji.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí počas zimnej prestávky zmenili svoje e-mailové adresy alebo telef. čísla, oznámte nové na e-mail: pincek.j@centrum.sk.

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzatvorenia dohody o vykonanej práce na rok 2015 !!!!!

Podpis dohody sa robí u  p. Ščibranyovej, sekretárky BFZ, s ktorou si treba dohodnúť vopred termín. Zároveň je potrebné priniesť so sebou kópiu OP z oboch strán a kópiu preukazu poistenca. V prípade nepodpísania dohody nebudú takýto rozhodcovia a delegáti nominovaní na žiadne stretnutia !!!

Komisia mládeže:

 1. KM žiada FK, aby do 10.3.2015 zaslali prípadné požiadavky ohľadne zmeny hracieho dňa, resp. hracieho času pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 / týka sa súťaží SZV A, SZV B, MZV A, MZV B /
 2. Schválené zmeny hracích dní a časov :

MZV A – 11.kolo: ŠK Sv.Jur – PŠC Pezinok B – streda 15.4.2015 o 17,00 hod. / ihr.Sv.Jur /

MZV A – 12.kolo: ŠK Šenkvice – ŠK Sv.Jur – streda 22.4.2015 o 17,00 hod. /ihr. Šenkvice /

MZV A -14.kolo: TJ Veľké Leváre – ŠK Sv.Jur – sobota 9.5.2015 o 16,00 hod./ihr. V.Leváre /

MZV A – 18.kolo: ŠK Báhoň – ŠK Sv.Jur – streda 3.6.2015 o 18,00 hod. / ihr. Báhoň /

 1. Schválená zmena hracieho času družstva st.žiakov FC Budmerice

13.kolo: FC Budmerice – Slovan Most – nedeľa 19.4.2015 o 14,30 hod.

15.kolo: FC Budmerice – ŠK Šenkvice – nedeľa 3.5.2015 o 15,00 hod.

17.kolo: FC Budmerice – TJ Dubova – nedeľa 17.5.2015 o 15,00 hod.

19.kolo: FC Budmerice – TJ Malinovo – nedeľa 31.5.2015 o 15,00 hod.

21.kolo: FC Budmerice – ŠK Bernolákovo – nedeľa 14.6.2015 o 15,00 hod.

Stretnutia sa budú hrať ako predzápasy seniorov FC Budmerice – súťaž S4B


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI