Úradná správa č. 41 zo dňa 24.4.2015

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová si čerpá riadnu dovolenku.
Počas dovolenky ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa, mobil 0903/ 718 455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk.

Rozhodcovia a delegáti, ktorí ešte nemajú podpísané dohody na rok 2015, nech sa obrátia na p. Pavla Príkopu a Jozefa Pavlíka do 29.4. 2015 /streda/ 13,00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:
Predseda ŠK :
Peter Hrdina mob: 0905 498717
Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:
U.č. 344: Patrik Orlík /1071855/ (FK ŠK Danubia, S4A) vylúčený za HNS k R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP, čl. 48/1b,2a od 23.04.2015./10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:
 U.č. 345: Jiří Cibulya/1228796/ (FK Slovan Most pri BA,S3BA), od 20.04.2015./10.-€/
U.č. 346: Milan Kollár /1218865/ (FK Dúbravka,S4A) od 19.04.2015./10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
U.č.  347: Milan Vitaloš /1234584/ (OŠK Sl.Grob, S3BA) od 20.04.2015/10.-€/
U. č. 348: Jakub Blahutiak /1196542/ (MŠK Kráľová pri Senci, S3BA) od 20.04.2015/10.-€/
U. č. 349: Vasyl Pitra /1312156/ (FK Inter BA, S3BA) od 20.04.2015./10.-€/
U. č. 350: Vincent Kopín /1297145/ FC Ružinov, S4A) od 20.04.2015./10.-€/
U. č. 351: Marek Weber /1142525/ŠK Danubia, S4A) od 20.04.2015/10.€/
U.č. 352:Ján Kabatiar/1225992/ŠFK Prenaks Jablonec, S4B)od 20.04.2015/10.€/
U. č. 353: Martin Meszároš /1177103/ŠK Šenkvice, S4B)od 20.04.2015/10.€/
U. č. 354: Michal Mrva /1140683/ ŠK Šenkvice, S4B) od 20.04.2015/10.-€/
U. č. 355: Pavol Malinovský/1103919/TJ Z.Jakubov,S4B)od 20.04.2015/10.€/
U. č. 356: Ján Kováč /1153931/ TJ Čunovo, S4A) od 23.04.2015/10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :
U.č. 357: Tomáš Pikali /1166734/ FK Dúbravka, S4A) od 20.04.2015./10.-/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:
U.č. 358: Erik Chytil – tréner ŠK Bernolákovo. Písomné vyjadrenie doručené. DO: DK za HNS počas stretnutia a následné vykázanie z lavičky udeľuje Erikovi Chytilovi zákaz vstupu do priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia počas súťažných stretnutí na 2 súťažné stretnutia od 13.4.2015, podľa DP, čl. 48/1a,2a. Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.

U.č. 359: ŠK Šenkvice zaslal písomné stanovisko. DK za nedodržanie doplnku čl.2.1 RS – viacnásobné nerešpektovanie povinnosti umožniť DS vzhliadnutie videozáznamu po skončení stretnutia, udeľuje klubu ŠK Šenkvice finančnú pokutu 20.-€. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č. 360: Dušan Ťapuška /1057108/ (FK Sl. Most pri BA – Pohár BFZ) – vykázaný z lavičky po vystriedaní za HNS voči rozhodcovi. Vyjadrenie zaslané. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne, podľa DP, čl. 48/1c,2b od 16.04.2015 do 15.05.2015./10.-€/

U.č. 361: DK na základe správy delegáta zo stretnutia ŠK Šenkvice – PŠC Pezinok, S4B za nešportové správanie divákov počas stretnutia na adresu delegovaných osôb, udeľuje klubu ŠK Šenkvice, podľa DP čl. 10 – Upozornenie. V prípade opakovania NS počas súťažného stretnutia bude klubu udelené prísnejšie disciplinárne opatrenie. Poplatok za prerokovanie DO – 10.-€.

U.č. 362:   Michal Sokol / 1209333 / ( FK Inter BA, S3BA) žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP čl.41 do 31.07.2015 – uvoľnená športová činnosť od 24.04.2015. / 10.-€/

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SD3R 22.kolo FK Rača Bratislava – TJ Záhoran Kostolište dňa 29.4.2015 o 17:30hod
MZRL 22.kolo FA Bratislava – FK Šamorín Hamuliakovo 24.4.2015 o 16:30hod (ihrisko CFK Pezinok- Cajla)

ŠTK nariaďuje odohrať:
Pohár BFZ štvrťfinále ŠK Lozorno – FC Rohožník dňa 13.5.2015 o 18:00hod

ŠTK upozorňuje:
MŠK Kráľova pri Senci (S3BA) na dodržiavanie RS čl.15 zberači lôpt.

ŠTK odstupuje FK Danubia za porušenie RS čl.15 na DK.

ŠTK oznamuje, že stretnutie 20.kola S4A FC Ružinov – FK Dúbravka sa odohrá dňa 26.04.2015 o 15:00 hod na štadióne FC Ružinov (Sklenárova ulica)

ŠTK oznamuje klubom, že pripravuje RS na ročník 15/16. Podnety a návrhy do nového RS je možné zaslať do 30.04.2015 na emailovú adresu jan.farbula@gmail.com.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Fyzické previerky sa uskutočnia 5.5.2015 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá Garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov boli rozhodcom poslané mailom. Rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili fyzických previerok v rámci získania licencie „P“, alebo sa ich zúčastňujú, pretože sú delegovaní na stretnutia riadené SFZ, nebudú musieť vykonať tieto fyzické previerky.
Ospravedlnenia: Ďurčo 8.-10.5.; Polomský 1.-3.5.; Hudy 1.5.; Martinkovič ml. 7.-10.5.; Lauer 7.-11.5.; Brody 3.5.2015

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že k 25.04.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : Prihlášky sú už uzatvorené – ďalšie sa už neberú !!!

Termín uskutočnenia –
1.
časť : od 22. – 24.5.2015 a 2. časť : od 21.6. – 23.6.2015

Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka, M. Tholt, A. Holásek, P. Bogár, I. Pravda, P. Rys, A. Khallifa, T. Nouira, J. Šarlák, M. Gejdoš, M. Kurajová, I. Klas, D. Katona, M. Pokorný, M. Ritomský, M. Vasaráb, Sz. Bergendi, J. Szücs, P. Sticza, L. Hargaš, M. Riško, M. Bertók, N. Nagy, B. Szalay, T. Mózeš, A. Peller, M. Frano, J. Horváth, J. Šalgovič, J. Dúcz, P. Pečeň, P. Mikulec, T. Mikulec, B. Honz, N. Šteffek, T. Huszár, A. Škarka (43)

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-14 ( nar. od 1.1.2001 ), na celodenný tréningový zraz  v pondelok 27.4. .2015 na štadióne v Ivanke p. Dunaji

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK       FC PETRŽALKA           Lukáš CSANO             FK INTER
Roman BEKO                 FC PETRŽALKA           Lukáš LETENAY         FKM K.VES
Erik MRÁZ                      FC PETRŽALKA           Timotej UHRÍN           FKM K.VES
Denis LOVASZ              ŠK SENEC                       Samuel BENOVIČ       ŠK SENEC
Filip NAGY                     ŠK SENEC                     Samuel ORSÁG             ŠK SENEC
Adam PLEVÁK              ŠK SLOVAN                    Ladislav NAGY           ŠK SLOVAN
Michal HORŇÁK            ŠK SLOVAN                 Alexander TOTH           ŠK SLOVAN
Jakub LIESKOVSKÝ     ŠK SLOVAN                    Radovan VALENTIN ŠK SLOVAN
Martin UŽÍK                   ŠK SLOVAN                   Denis GIESSER           ŠK SLOVAN
Adam KURUC                ŠK SLOVAN                     Dávid STRELEC         ŠK SLOVAN
Pavol MERIAD               ŠK SLOVAN                  Marko MIFKOVIČ        ŠK SLOVAN
Patrik SLÁDEČEK             FK INTER

NÁHRADNÍCI:

Štefan RAJOŠ                       FK INTER                       Jakub JURČÍK             ŠK SLOVAN
Marko ŽVÁČ                         FK INTER                       Samuel HABODASZ    ŠK SLOVAN
Samuel BARTOŠ                   Š.HAMULIAKOVO       Peter FEDORONKO   ŠK SLOVAN
Samuel CERULA                   FC PETRŽALKA          Juraj GBELEC             FKM K.VES
Matúš MOLNÁR                     FKM K.VES

REALIZAČNÝ TÝM:   REGIONÁLNY TRÉNER SFZ : Rudolf NOVÁK                                           TRÉNERI:  Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER                                                                             VEDÚCI:   Ivan KONEČNÝ , MASÉR:  Marián MAREŠ                                                                              Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 27.4.2015 o 8,45 hod. Ukončenie tréningového zrazu bude o 16,00 hod. Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Rovenskému Máriovi 0908 726884. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu. Nominácia je zároveň ospravedlnenie hráča – žiaka pre potreby školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2002) na prípravné stretnutie proti ŠK Slovan Bratislava U13 v stredu 29.04.2015 o 16,30 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava – Rapid, Prievoz.

Hráči:

Oliver FANDEL    FK Inter Bratislava              Marek STANĔK                   FK Inter Bratislava
Patrik GAJDOŠ    FK Inter Bratislava              Oliver ŠOUC                        FK Inter Bratislava
Maroš KARDOŠ  FK Inter Bratislava              Branislav ŠTEVAŇÁK        FK Inter Bratislava
Matúš MATICH    FK Inter Bratislava              Marek TALAMON               ŠK Senec
Tomáš BENKE    FKM Karlova Ves               Jakub KLIMENT                   FKM Karlova Ves
Patrik BRUKKER FKM Karlova Ves               Filip RÁCZ                         FKM Karlova Ves
Jozef JUCK          FKM Karlova Ves               Radovan STANČÍK              FK Rača
Ján BOLF             FC Petržalka                        Dominik MARKOVIČ          FC Petržalka
Timotej FOLTÝN ŠK Žolík Malacky              Tomáš LOPOŠ                     ŠK Žolík Malacky
Peter BELKO       PŠC Pezinok                       Pavol ŠIMONČIČ                 PŠC Pezinok
Tomáš JARAB     Devínska Nová Ves         Erik Damián KORČUŠKA FK Slovan Ivánka p. D.

REALIZAČNÝ TÝM: :                                                                                                                                        Vedúci tréner: Rudolf NOVÁK. Tréneri: Rudolf BOŽIK, Maroš SKOVAJSA.                                   Vedúci: Pavol MINÁRIK                                                                                                                                     Výstroj hráčov: tepláková súprava resp. šuštiaková súprava, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.                                                                                                                                               Zraz nominovaných je v stredu 29.04.2015 o 15,15 hod. na štadióne ŠK Slovan – Rapid, Prievoz. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Božik – 0905 269329, M. Skovajsa – 0902 658530. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

P l á n   akcií   a podujatí   organizovaných BFZ v ročníku 2014/15

Apríl – máj 2015 – Turnaj ZŠ na malých ihriskách – „Dôvera Školský pohár“ R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ z BA regiónu (pokračovanie z r. 2014) – obvodné kolá

13.4.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

13.4.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

13.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U14 BFZ / 38 hráčov /   – FŠ Ivanka pri Dunaji

20.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

20.4.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

27.-29.4.2015     Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné

29.4.2015 : 15,15 –18,30 – Prípravný zápas – ŠK Slovan – výber BFZ U 13 – FŠ ŠK Slovan, Rapid Prievoz.

29.4.–2.5.15       1. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

4.5 2015 – krajské kolo MC Donalds CUP – (R   od 1.9.2004 a ml.) – štadión ŠKP Dúbravka

4.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

4.5.2015 : 17,00 – 18,30 – U 13 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

11.5.2015 : 15,00 – 16,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

11.5.2015: 17,00 – 18,30 – U13 BFZ / 30 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

10.–13.5.2015   ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie

13.5.–16.5.15     2. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

19.5.2015           Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 14, U 13 (R 2001, R 2002) –

Veľké Pavlovice

20.5.2015 – krajské kolo chlapci „Dôvera Školský pohár SFZ“ / R 2002 a ml. / ihrisko FK BCT Bratislava

21.5.2015 – krajské kolo dievčatá Dôvera Školský pohár“   /R 2002 a ml. / ihrisko FK BCT Bratislava

22.–24.5.2015   1. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

1.6.–3.6.2015     3. časť – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

01.6.2015 : 17,00 – 18,30 – U 12 ObFZ BA mesto / 12 hráčov / – FŠ BCT Bratislava

02.6.2015   15:00 Priateľské stretnutie : výber BFZ U 15 (R 2000) – výber ZsFZ U 15 – FŠ Viničné

08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U12 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015: 17,00 – 18,30 – U13 ObFZ BA vidiek / 12 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

08.6.2015: 15,00 – 16,30 – U14 BFZ / 25 hráčov / – FŠ Ivanka pri Dunaji

15.–20.6.2015   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003

16.6.2015           Družobné stretnutie U 15 : výber JmFS (Brno) – výber BFZ – FK Líšeň (ČR)

21.-23.6.2015     2. časť – školenie trénerov UEFA „C“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

25.6.2015           Skúšky – školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Dom športu SZTK, Junácka ul.

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že od 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 bude platiť nový Registračný a prestupový poriadku SFZ (RaPP). RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.             Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosti o transfér / prestup a hosťovanie/ hráčov skončilo dňom 31. marca 2015.

Komisia mládeže:

 1. Schválené zmeny

PMA3 – 18.kolo: FA Lafranconi – FK Vajnory – SO 23.5. o 10,00 hod.

PrMA – 12.kolo: Zohor – Lozorno – SO 25.4. o 14,30 hod.

PrMA – 13.kolo: Láb – Závod – SO 2.5. o 9,30 hod.

 1. Zmeny hracích časov z dôvodov kolízii stretnutí

PMA2 – 13.kolo: Š.Hamuliakovo – K.Ves – SO 2.5. o 13,00 hod.

PMB2 – 13.kolo: Š.Hamuliakovo – K.Ves – SO 2.5. o 14,00 hod.

PMA2 – 17.kolo: Š.Hamuliakovo – Ivanka – SO 30.5. o 13,00 hod.

PMB2 – 17.kolo: Š.Hamuliakovo – Ivanka – SO 30.5. o 14,00 hod.

 1. Schválená vzájomná dohoda klubov

PMA2 – 15.kolo: Š.Hamuliakovo – FA Bratislava B – NE 17.5. o 10,00 hod.

PMB2 – 15.kolo: Š.Hamuliakovo – FA Bratislava B – NE 17.5. o 11,00 hod.

 1. Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že v dňoch 21.4. – 30.4.2015 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sa uskutočnia obvodné kolá ZŠ Dôvera Školský pohár SFZ 2014/2015. V obvodnom kole, v ktorom štartujú žiaci, narodení od 1.1.2002 a mladší, sa stretnú družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťaz obvodného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 20.5. 2015 na štadióne FK BCT Bratislava.

Program obvodných kôl:

Bratislava 1: Deutsche Schule Palisády 51, ZŠ Dubová, ZŠ Mudroňova, ZŠ Škarniclova, ZŠ Palackého 1, ZŠ Vazovova 4 – hrá sa 28.4.2015 na UT FKM Karlova Ves.

Bratislava 2: Gymnázium Metodova, ZŠ Drieňová, Gymnázium Hronská, ZŠ Podzáhradná – hralo sa 21.4.2015 na FK Inter Drieňová ul.

Bratislava 3: ZŠ Kalinčiaková, Šp MND Skalická, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Česká 10, ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubenného 25 – hralo sa 23.4.2015 na FK BCT.

Bratislava 4: SŠ Karloveská 32, Gymn. L. Sáru, ZŠ Pri kríži, Gymn. Bilíkova, SŠ Tilgnerova, ZŠ P. Horova – hrá sa 30.4.2015 na UT FKM Karlova Ves.

Bratislava 5: ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Gessayova, ZŠ Černyševského, ZŠ Turnianska – hrá sa 29.4.2015 na UT Iskra Petržalka, Budatínska ul.

Malacky: ZŠ Záhorácka MA, ZŠ Kláštorné nám. MA, ZŠ Stupava, ZŠ Zohor, ZŠ Studienka, ZŠ Lozorno – hralo sa 24.4.2015 na ŠK Žolík Malacky.

Pezinok : ZŠ Kupeckého PK, ZŠ Fándlyho PK, ZŠ Svätý Jur, ZŠ Slovenský Grob, ZŠ Častá – hrá sa 28.4. 2015 na GFK Grinava.

Senec: ZŠ Mlynská SC; ZŠ Tajovského SC, ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ Ivanka pri Dunaji – hralo sa 21.4. 2015 umelá tráva NTC Senec.

Komisia ženského futbalu:

Schvaľuje zmeny termínov a hracích časov domácich stretnutí pre ŠK Slovan Bratislava 15. kolo o 15:30 a 17. kolo o 15:30 na štadióne Rapidu Bratislava

Zasadnutie komisie ŽF BFZ sa uskutoční dňa 25.4.2015 o 11:30 na štadióne ŠK Svätý Jur.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Zmena štatutárnych zástupcov v ŠK Gajary:
Predseda ŠK :
Peter Hrdina mob: 0905 498717
Tajomník ŠK : Mário Wirth mob: 0904 014485

Zmeny údajov vo FC Slovan Častá:
FC Slovan Častá, Sopkolská 1, 900 89 Častá

VÚB, IBAN: SK 0200 0000 0022 6435 3853
IČO: 31819834

Predseda FK: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá, mob.: 0901 707363,
e-mail: ruzekivan@gmail.com;

Poštu zasielať na adresu: Ivan Ružek, Fándlyho 56/19, 900 89 Častá.

Tajomník FK: Ľuboš Peško, Sokolská 642/49, 900 89 Častá, mob.: 0904 090353.

ISSF manager klubu: Pavol Minárik, Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok, mob.: 0911 397156,

e-mail: minarikp4458@azet.sk.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK prekladá stretnutie:
 • S5VA 17.kolo Pl. Mikuláš – Studienka na 3.5.2015 UHČ
 • S5VA 18.kolo Rohožník B – Záhorská Ves na 10.5.2015 UHČ
 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
 • S5VC 16.kolo Kráľová p.S. – Hr. Šúr dňa 19.5.2015 o 18,00 hod
 • SD4VA 19.kolo Jakubov – Láb dňa 23.5.2015 o 15,30 hod (zmena hr. času)

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2biii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b a čl. 37/3:

Uzn.č. 106 : Adam Holič 1235923 ( S5VA – FC Rohožník B ) od 20.4.2015 ( 10 € )

Uzn.č. 107 : Kristián Karovič 1205507 ( S5VA – TJ NV Pernek ) od 20.4.2015 ( 10 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a

Uzn.č. 108 : Jozef Horváth 1128154 ( S5VC – ŠK Igram ) od 20.4.2015 (10 €)

Uzn.č. 109 : Marcel Šarmír 1231710 ( S5VC – ŠK Igram ) od 20.4.2015 (10 €)

Oznamy :

Uzn.č. 110 : Uzn. č. 105 : Rudolf Vrbinkovič ( asistent trénera SZV B – TJ Družstevník Doľany ) za HNS voči R v stretnutí 12. kola SZVB medzi družstvami Slovan Most pri Bratislave – TJ Družstevník Doľany a nesplnenie U 105 – DK ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera, resp. asistenta trénera na 4 súťažné stretnutia a finančnú pokutu vo výške 50 €, podľa DP čl. 48/1b , 48/2a a čl. 64/1b, 64/3,4 a čl. 12. ( 5 € )

Uzn.č. 111 : Rozhodca Peter Gajdošík – DK na základe odstúpenia KR a D ObFZ BA vidiek udeľuje menovanému DO – pokarhanie podľa DP čl. 11 a čl. 64/1b. ( 10 € )

Uzn.č. 112 : Rozhodca Ján Bočák – DK na základe odstúpenia KR a D ObFZ BA vidiek udeľuje menovanému DO – pokarhanie podľa DP čl. 11 a čl. 64/1b. ( 10 € )

Uzn.č. 113 : Andrej Chynoranský – ( vedúci družstva st. žiakov ŠFK Prenaks Jablonec ) DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie trénera, resp. asistenta trénera resp. vedúceho družstva vo všetkých kategóriách mládeže až do vyriešenia prípadu od 12.4.2015, podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 5 € )

Uzn.č. 114 : Lukáš Fekete – ( asistent trénera družstva st. žiakov ŠFK Prenaks Jablonec ) DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie trénera, resp. asistenta trénera resp. vedúceho družstva vo všetkých kategóriách mládeže až do vyriešenia prípadu od 12.4.2015, podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 5 € )

Uzn.č. 115 : Jakub Haršány – ( asistent trénera družstva st. žiakov ŠFK Prenaks Jablonec ) DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie trénera, resp. asistenta trénera resp. vedúceho družstva vo všetkých kategóriách mládeže až do vyriešenia prípadu od 12.4.2015, podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 5 € )

Uzn.č. 116 : René Féder – ( Hlavný usporiadateľ – FC Slovan Modra ) za HNS voči delegátovi stretnutia v stretnutí 18. kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Modra – CFK Pezinok – Cajla, DK predbežným opatrením ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie HU a styku s delegovanými osobami a ukladá povinnosť poslať podrobné písomné stanovisko vo veci do 28.4.2015 podľa DP čl. 43/1, 2a. ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 29.4.2015 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov, na dôkladné čítanie úradnej správy a obsadenia na stretnutia, predovšetkým na mládežnícke stretnutia a stretnutia riadené SFZ a BFZ!

KRaD predvoláva na svoje zasadnutie R Ďurča dňa 30. 4. 2015, vo štvrtok o 16.45 h.
KRaD predvoláva na svoje zasadnutie R Patleviča dňa 30. 4. 2015, vo štvrtok o 17.00 h.
Termín najbližšieho zasadania KR a D bude 30. 4. 2015 o 16:30 hod.                                         Miesto zasadnutia: BFZ, Súmračná 27, Bratislava

Komisia mládeže:

 1. Na základe viacerých telefonických informácii ohľadne vytlačenia zápasovej súpisky v prípade nedostavenia sa delegovaného R, Vám oznamujeme, že tento úkon sa v jarnej časti ročníka 2014/15 nedá v súčasnosti realizovať. Z toho dôvodu zverejňujeme nasledovný postup:
  – obidve družstvá musia mať v ISSF nahraté zostavy, ktoré si vzájomne
  skontrolujete a vykonáte povinnú konfrontáciu
  – stretnutie bude na základe vzájomnej dohody rozhodovať laik
  – ihneď po skončení stretnutia domáci FK je povinný nahlásiť formou SMS na tel.číslo 0914/173242 polčasový a konečný výsledok stretnutia, strelcov gólov / stačí čísla hráčov /, bez týchto údajov nie je možné zápis o stretnutí v ISSF uzavrieť. Tento postup platí pre tieto súťaže: SZV A, SZV B, MZV A, MZV B, PrMA, PrPK, PrSC.
  V prípade akýchkoľvek problémov je potrebné volať predsedu KM.
 2. Schválená zmena termínu stretnutia
  MZV B – 13.kolo: N.Dedinka – Bernolákovo – UT 28.4. o 17,30 hod.
  SZV A – 13.kolo: Z.Ves – Vysoká – ST 29.4. o 17,00 hod.
 3. KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 11.kola SZV A medzi družstvami FC Záhorská Ves – FC Zohor 3 : 0 k v prospech FC Z.Ves s priznaním 3 bodov a skóre /3 :0/ SP čl.100/b /. FC Zohor bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 30€ / RS čl.3.5 /
 4. Zmena hracieho času stretnutia z dôvodov kolízie stretnutí

MZV B – 18.kolo: Malinovo – Kalinkovo – SO 30.5. o 15,00 hod.

 1. Oprava chyby v ISSF

MZV B – 18.kolo: Benolákovo – N.Dedinka – NE 31.5. o 11,00 hod.

 1. Rozhodnutie KM vo veci šetrenia pokusu o neoprávnený štart hráča v stretnutí 12.kola SZV B medzi družstvami ŠFK Prenaks Jablonec – Slovan Vištuk hraného 11.4.2015. KM berie na vedomie písomné stanovisko Slovan Vištuk v danej veci.
  KM odstupuje na DK ObFZ FK ŠFK Prenaks Jablonec – nerešpektovanie nariadenia odbornej komisie / nezaslanie písomného stanoviska v danej veci /.
  KM odstupuje na DK ObFZ za porušenie RS čl.7 “ Štart hráčov – umožnenie pokusu štartu hráča na cudzí RP nasledujúce osoby: p.Andrej Chynoranský – vedúci družstva starších žiakov, p. Lukáš Fekete – asistent trénera starších žiakov, p. Jakub Haršány – asistent trénera starších žiakov.
  ŠFK Prenaks Jablonec bude za porušenie RS čl.7 zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre poplatok 50€.
 2. KM opätovne upozorňuje FK na dodržiavanie RS čl.7 – povinná konfrontácia hráčov pred stretnutím, vykonať ju musia vedúci družstiev a kapitáni družstiev. Konfrontácia sa vykonáva aj u oboch kapitánov družstiev – najčastejší zdroj neoprávnených štartov.
 3. KM v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nominácie hráčov výberov ObFZ U13 a U12 na spoločný tréningový zraz v rámci programu podpory talentovaných hráčov SFZ pre kategórie U12 – U15. Tréningový zraz sa uskutoční v pondelok 11.5.2015 v tréningovom centre štadiónu Slovan Ivanka pri Dunaji. Zraz hráčov obidvoch výberov je o 14,15 hod. Začiatok tréningovej jednotky je o 14,30 hod. a ukončenie bude o 16,30 hod.

Nominácia hráčov „U13“:                                                                                                                              René FORNER PŠC Pezinok, David KIMLIČKA OFK Vysoká, Miroslav ZAJÍČEK  TJ Rovinka, Daniel PREISACH Sl.Ivanka, Jakub MIKLÁNEK  SFC Kalinkovo, Dominik HLINČÍK Sl.Ivanka, Denis BAĎURA FC Rohožník, Patrik KARMAN   Ž.Malacky, Jozef DANIŠ OŠK Sl.Grob, Filip HUBERT OFK D.Lužná, Adam KEREKEŠ   OFK D.Lužná, Lukáš HRANČO OFK D.Lužná.
Vedúci tréner: Maroš SKOVAJSA 0902 658530.

Nominácia hráčov „U12“:
Andrej ŠIMEK Ž.Malacky, Martin ŽILAVÝ FK Studienka, Rastislav HARAMIA    Ž.Malacky, Erik BAĎURA ŠK Sv.Jur, Patrik KUMA Ž.Malacky, Peter KYSELICA , ŠK Sv.Jur, Jakub KREJCAR Sl.Ivanka, Thomas, PETROVSKÝ Sl.Ivanka, Daniel JANŠÁK OFK D.Lužná, Denis SUCHÁNEK, OFK D.Lužná, Damián ČECH,  ŠK Láb, Mário GUŠTAFÍK Sl.Viničné.
Tréneri:
Pavel GALAMBOŠ 0903 208703, Matúš KUMA 0905 416132.
Výstroj hráčov / platí pre obidva výbery /: tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI