Úradná správa č. 49 zo dňa 19.6.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že sa pripravuje nový rozpis súťaže na ročník 2015/2016. Žiadam R a D v súťažiach BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek , aby na príslušné komisie RaD nahlásili zmenu telefónneho čísla a emailovej adresy do termínu 30.6.2015. Taktiež žiadame predsedov odborných komisíí o nahlásenie telefónneho čísla a emailovej adresy a upresnenia dňa zasadnutia komisie na sekretariát BFZ do 30.6.2015. V prípade, že vám zostávajú rovnaké údaje ako v sezóne 2014/2015, nie je potrebné nahlasovať zmeny.

Sekretariát BFZ upozorňuje FK(FO), aby prihlášky do súťaží zasielali na príslušné komisie BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek podľa príslušného zaradenia jednotlivých družstiev.Pre každé družstvo je potrebná samostatná prihláška. Pokyny k zasielaniu prihlášok do súťaží je zverejnený v sekcii športovo – technická komisia v tejto US.. V prípade nejasností ohľadne zaslania prihlášky je potrebné sa informovať u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu (0903 / 718 450).

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

č. 531:Jiří Cibulya/1228796/ (FK Slovan Most pri BA S3BA) vylúčený za držanie súpera jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie, podľa DP, čl. 45/1,2a od 14.06.2015./10.-€/

č. 532: Patrik Spusta/1295703/ (FK Rača BAMD3R) vylúčený za držanie súpera jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie, podľa DP, čl. 45/1,2a od 14.06.2015./ 5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

č. 533: Martin Juraško/1188112/ (FK Slovan Most pri BA S3BA) od 14.6.2015/10.-€/

č. 534: Adrián Brzobohatý/1307412/ (ŠK Vrakuňa BA SD3R) od 14.6.2015/ 5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

č. 535: František Kecskéš/1198189/ (OFK Dunajská Lužná S3BA) od 14.6.2015./10.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

č. 536: Peter Drgoňa (SDM Domino BA SZRL), asistent trénera 1, vykázaný z lavičky za HNS voči R v stretnutí Lokomotíva Devínska Nová Ves – SDM Domino BA, dňa 6.6.2015. Menovaný sa správal hrubo nešportovo aj po stretnutí. DO – finančná pokuta 50.- € podľa DP čl. 12. ( 5 € )

č. 537: Ladislav Ravasz (FK Šamorín-Hamuliakovo SZRL), zdravotník, vykázaný z lavičky za HNS voči R v stretnutí PSČ Pezinok – FK Šamorín-Hamuliakovo, dňa 6.6.2015.   DO – finančná pokuta 20.- € podľa DP čl. 12. ( 5 € )

č. 538: Marián Šuchančok (FK Slovan Most pri BA S3BA), tréner, vykázaný z lavičky za NS v stretnutí FC Rohožník – FK Slovan Most pri BA S3BA, dňa 13.6.2015.    DO – UPOZORNENIE, podľa DP čl. 10. (10.- € )

č. 539:DK na základe odstúpenia KM BFZ za porušenie RS čl. 8 udeľuje klubu FK Inter Bratislava – prípravky, finančnú pokutu -50.-€. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

č. 540: DK obdržala dovolanie ŠK Bernolákovo proti pokute. Dovolanie DK neprerokovala z dôvodu, že dovolanie neobsahovalo náležitosti v zmysle SP čl.123. Nakoľko v liste sú uvedené skutočnosti, ohľadom postupu rozhodcov pred stretnutím, dovolanie DK postupuje KRaD BFZ.

č. 541: MŠK Iskra Petržalka – SD3R. Za svojvoľné opustenie hracej plochy a odmietnutie pokračovať v hredružstva v stretnutí FC Rohožník – MŠK Iskra Petržalka, dňa 6.6.2015, DK udeľuje pokutu klubu MŠK Iskra Petržalka 50.-€, podľa DP čl. 60.( 5 € )

č. 542: DK oznamuje, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 napomenutý 5., 9. alebo 12. ŽK, môže podľa DP, čl. 37, ods. 6, do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti” a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné: III.liga = 40.- €, IV. liga = 20.- €, V. liga = 10.- €, dorast = 5.-€ a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • začiatok nového súťažného ročníka pre III. a IV. ligu seniorov je stanovený na 1. – 2. augusta
 • dorastenecké súťaže začnú 15.-16. augusta a budú mať dve vložené kolá cez týždeň (2.9. a 9.9.)
 • v termíne 25. – 26.júla sa uskutoční 1.kolo Slovnaftcupu, ktorého sa zúčastnia mužstva zaradené do IV.ligy, z ktorých 8 postúpi do 2.kola, mužstva III.ligy budú nasadené priamo do 2.kola, do 2.kola budú nasadené už aj mužstvá I. a II.ligy SFZ
 • prihlasovanie jednotlivých mužstiev do súťaži BFZ sú oddielypovinné uskutočniť iba prostredníctvom ISSF systému a to výhradne len v termíne 21. – 30.6.2015
 • do 3.7.2015 do 12:00 hod. musí každý FK (FO) doručiť na sekretariát BFZ prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré bude zverejnené na webovej stránke BFZ od 21.6.2015
 • s prehlásením je potrebné doručiť aj vyplnený „Registračný formulár športového zariadenia“, ktorý je umiestnený v ISSF systéme v sekcii dokumenty
 • aktív klubov sa uskutoční dňa 28.7.2015 o 18:00 hod. v kongresovej sále Domu športu na Junáckej ulici

 Víťazi súťaží:

S3BA:       OFK Dunajská Lužná

S4A:         Lok.Devínska Nová Ves

S4B:         PŠC Pezinok

SD3R:       SDM Domino Bratislava

MD3R:     ŠK Žolík Malacky

SZRL:        FC Petržalka akadémia

MZRL:      ŠK Slovan Bratislava „C“

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pôsobení.

Zaradenie mužstiev do súťaží (podlieha schváleniu VV BFZ):

III.liga S3BA:

FC Rohožník, FK Rača, MŠK Kr.pri Senci, FK Slovan Most, FK Inter, ŠK Sv.Jur, TJ Rovinka, ŠK Lozorno, ŠK Tomášov, ŠK Báhoň, ŠK Bernolákovo, OŠK Sl.Grob, TJ Slovan Viničné, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, Lok. Dev.Nová Ves, PŠC Pezinok

IV.liga S4BA:

SSFC Kalinkovo, FC Ružinov, SDM Domino, MFK Rusovce, TJ Čunovo, FK Vajnory, ŠK Vrakuňa, FK Lamač, FK Stupava, FK Jablonové, FK Karpaty Limbach, FC Malacky, ŠK Závod, ŠK Šenkvice, TJ V.Leváre, TJ Záh.Jakubov

 Mládežnické súťaže (dorast a žiaci) budú zverejnené až po uskutočnených barážových stretnutiach

 Odstupuje k riešeniu na DK:

Rozhodcu Petra Ďurča za nedostavenie sa na stretnutie SD3R 29.kolo Z.Kostolište – Žolík Malacky

Komisia rozhodcov a delegátov:

Termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ bol stanovený na 29.7.2015. Miesto a program budú spresnené v pozvánke.

Žiada rozhodcov zaradených na nominačnú listinu rozhodcov BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu, ktoré budú platné na celý súťažný ročník 2015/2016.

Žiada delegátov / PR, ktorí rozhodujú žiacke stretnutia v súťažiach riadených BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti s formuláciou: „Je schopný vykonávať funkciu futbalového rozhodcu pre mládežnícke stretnutia v súťažiach BFZ.“ V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní ako rozhodcovia na uvedené stretnutia.

Žiada rozhodcov zaradených na nominačnú listinu rozhodcov BFZ, aby do 30.6. nahlásili mailom aktuálne zmeny v údajoch uverejnených v rozpise súťaží sekretárovi Komisie rozhodcov a delegátov BFZ (peter.likavsky@gmail.com).

Ospravedlnenia: Strapek 20.-21.6., 4.-5.7.; Smolíková 9.7.-5.8.; Ďurčo 30.6.-7.7., 14.7.-14.8. Dadykin 18.7 – 4.8

KRaD ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom za ich činnosť v súťažnom ročníku 2014/2015.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

 K  19.06.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi  (1)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma, P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík (6)

 Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B), P. Jančovič (C)  (2)

Plán akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2014/2015

21-23.6.2015 – Školenie trénerov UEFA „C“ licencie – 2. časť – Dom športu SZTK , Junácka ul.

25.6.2015 – Školenie trénerov UEFA „B“ licencie – Skúšky – Dom športu SZTK , Junácka ul.

Matrika BFZ :

Dovoľujeme siVás informovať, že je v platnosti nový Registračný a prestupový poriadku SFZ /RaPP/ a k tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ. Dokumenty nájdete tu:RAPP: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20150602_Registracny_a_prestupovy_poriadok_novelizovany.pdf Sprievodca: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/20150602_Sprievodca_RaPP.pdf

RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. 

Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

 Komisia mládeže :

Oznam pre FK:

na základe viacerých telefonátov z FK ako aj osobných rozhovorov ohľadne zriadenia samostatných súťaží prípraviek pre kategóriu U9 – hráči nar. od 1.1.2007 a mladší / netýka sa FK, ktoré budú prihlasovať družstvá prípraviek do súťaží trojičiek – PMA1, PMB1, PMC /, aby do termínu 20.6.2015 zaslali na mailovú adresu predsedu KM BFZ – ivan.konecny@centrum.sk záujem štartu družstva v tejto kategórii.

   Na základe toho bude každý FK okamžite informovaný o počte družstiev a prípadnom zaradení / bude sa dbať na územné členenie – okresy, doprava a pod. /.    

KM BFZ oznamuje FK , aby pri zasielaní prihlášok do súťaží prípraviek pre súťažný ročník

uvádzali presné označenie súťaží.

PMA 1 / U11 /

PMB 1 / U10 /

PMC 1 / U9 /

PMA 2 / U11 /

PMB 2 / U10 /

PMA 3 / U11 /

PrMA  / U11 / – okres Malacky

PrPK  / U11 / – okres Pezinok

PrSC / U11 / – okres Senec

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Na mimoriadnom Výkonnom výbore ObFZ Bratislava-vidiek 12. 5. 2015 bol z postu predsedu ŠTK odvolaný p. Štefan Hilka. Na miesto predsedu ŠTK bol zvolený VV ObFZ p. Marián Vašš. Obaja menovaní sa do konca sezóny 2014/2015 budú podieľať na práci ŠTK v plnej miere pracovnej činnosti.

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje nasledovné stretnutia:

– S5VB 26. kolo Vištuk – Vinosady v prospech družstva Vištuk podľa SP čl. 100/e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku (8:0) ponecháva v platnosti.

– S5VC 26. kolo Hr. Šúr – Čataj 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. Družstvu ŠK Čataj – FK bude v zbernej faktúre zahrnutá pokuta 100 € podľa RS čl. 3.5.

ŠTK schvaľuje výsledky súťaží a oznamuje víťazov:

– S5VA: FK Borinka

– S5VB: FC Slovan Modra

– S5VC: ŠK Igram

– SD4VA: TJ Jarovce Bratislava

– SD4VB: FC Slovan Modra

 ŠTK oznamuje, že termín prihlasovania jednotlivých družstiev do súťaži ObFZ Bratislava – vidiek je 21. – 30.6.2015. FK (FO) sú povinné vyplniť a odoslať prihlášku iba prostredníctvom ISSF systému.

ŠTK upozorňuje, že v termíne do 3.7.2015 do 12:00 hod. musí každý FK (FO) doručiť na sekretariát ObFZ Bravislava – vidiek Čestné prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré bude zverejnené na webovej stránke BFZ od 21.6.2015 v časti dokumenty. S prehlásením je potrebné doručiť aj vyplnený Registračný formulár športového zariadenia, ktorý je umiestnený v ISSF systéme v sekcii dokumenty.

 ŠTK oznamuje navrhovanú výšku štartovného pre súťažný ročník 2015/2016:

– S5B: 300 €

– S6B: 170 €

V prípade, že družstvo hrajúce v súťažiach S5V a S6V nebude mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo štartovného vkladu.

Výška štartovné ešte podlieha schváleniu VV ObFZ Bratislava – vidiek.

ŠTK oznamuje predbežné zaradenie do súťaží dospelých pre súťažný ročník 2015/2016.

S5V: ŠK Plavecký Štvrtok, TJ Záhoran Kostolište, FC Družstevník Budmerice, FC Zohor, TJ Dubová, ŠFK Prenaks Jablonec, FK Borinka, ŠK Gajary, ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, TJ NV Pernek, FC Slovan Modra, ŠK Svätý Jur B, CFK Pezinok – Cajla, TJ Slovan Vištuk

S6V: FK Studienka, FK Záhorská Ves, FK Malé Leváre, FK Kuchyňa, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Marianka, FC Rohožník B, FC Suchohrad, Grinavský FK – 1923, FC Slovan Častá, TJ Družstevník Doľany, OFK OFC 014 Vinosady

Konečné zaradenie závisí od prihlášok do súťaží (náväznosť aj od vyšších súťaží) a podlieha schváleniu VV ObFZ Bratislava – vidiek.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2biii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, v prípade prítomnosti delegáta aj čl. 71/2b :

Uzn.č. 220 : Enrico Dančík 1287301 ( SD4VA – TJ Záhoran Jakubov ) vylúčený za HNS – udretie súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov podľa DP, čl. 49/1b a 49/2b  s prerušením podľa DP čl. 34/7  od 5.6.2015 ( 5 € )

Uzn.č. 221 : Jozef Lisý 1264265 ( SD4VA – ŠK Láb ) vylúčený za HNS – udretie súpera, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov podľa DP, čl. 49/1b a 49/2b  s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 5.6.2015 ( 5 € )

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a :

Uzn.č. 222 : Ivan Lupták 1176486 ( S5VB – Grinavský futbalový klub-1923 ) od 14.6.2015 (10 €)

Uzn.č. 223 : Martin Rovenský 1147920 ( S5VC – ŠK Kaplna ) od 14.6.2015 (10 €)

Uzn.č. 224 : Michal Paluch 1206992 ( S5VB – FC Slovan Častá ) od 15.6.2015 (10 €)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5b :

Uzn.č. 225 : Sebastián Tábora 1116149 ( S5VB – Grinavský futbalový klub-1923 ) od 14.6.2015 ( 10 €)

Oznamy :

Uzn.č.226 : Rozhodca Peter Ďurčo 1311949 DK za opakované nedostavenie sa na stretnutie a na základe odstúpenia KRaD ObFZ BA vidiek ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa DP čl. 62 a čl. 12.

Uzn.č.227 : Rozhodca Robert Habo 1050702 – DK za nedostavenie sa na stretnutie a na základe odstúpenia KRaD ObFZ BA vidiek ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 20 € podľa DP čl. 62 a čl. 12.

Uzn.č. 228 :  DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa DO preruší v období od posledného súťažného stretnutia v súťažnom ročníku 2014/2015 do začiatku nového súťažného ročníka 2015/2016.

Uzn.č. 229 : DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 napomínaný 5.,9. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2015/2016. V prípade ak hráč stanovenú pokutu zaplatí – DO pozastavenia výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1.kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu robert.dadykin@gmail.com . Finančná pokuta je stanovená sumou 20,- € a bude klubu zahrnutá do najbližšej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 05.08.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže :

KM uzavrela súťažný ročník 201/2015 v kategórii starší a mladší žiaci.

Víťazi jednotlivých súťaží:

SZV A – ŠK Láb,

SZV B – ŠK Bernolákovo,

MZV A – ŠK Žolík Malacky B

MZV B – ŠK Bernolákovo

KM oznamuje, že v súvislosti s reorganizáciou súťaží v ročníku 2015/2016

prechádzajú družstvá starších a mladších žiakov okresu Senec pod ObFZ

Bratislava mesto – riadiť ich bude KM ObFZ Bratislava mesto. Je potrebné,

aby sa FK okresu Senec riadili pri zasielaní prihlášok pokynmi zverejnenými

v US ObFZ Bratislava mesto.

KM ObFZ Bratislava vidiek ďakuje touto cestou FK okresu Senec za doterajšiu

veľmi dobrú spoluprácu a prajeme im veľa športových úspechov v pôsobnosti

ObFZ Bratislava mesto.

KM oznamuje FK okresu Senec, že na základe dohody budú môcť hráči tohto

okresu hrávať za jednotlivé výbery ObFZ Bratislava vidiek.

KM oznamuje FK, že termín začiatku jesennej časti súťažného ročníka bude

zverejnený v US až po obdržaní všetkých prihlášok do súťaží starších a

mladších žiakov / závisí to od počtu prihlásených družstiev okresov Malacky a

Pezinok /. Prihlášky je potrebné zasielať elektronickou formou v termíne od

21.6. – do 30.6.2015 / do 12,00 hod. /. Manuál k podávaniu prihlášok je zverejnený

na stránke BFZ – časť ŠTK/KM

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI