Úradná správa č. 50 zo dňa 26.6.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že sa pripravuje nový rozpis súťaže na ročník 2015/2016. Žiadam R a D v súťažiach BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek , aby na príslušné komisie RaD nahlásili zmenu telefónneho čísla a emailovej adresy do termínu 30.6.2015. Taktiež žiadame predsedov odborných komisíí o nahlásenie telefónneho čísla a emailovej adresy a upresnenia dňa zasadnutia komisie na sekretariát BFZ do 30.6.2015. V prípade, že vám zostávajú rovnaké údaje ako v sezóne 2014/2015, nie je potrebné nahlasovať zmeny.

Sekretariát BFZ upozorňuje FK(FO), aby prihlášky do súťaží zasielali na príslušné zväzy(BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek podľa príslušného zaradenia jednotlivých družstiev).Pre každé družstvo je potrebná samostatná prihláška.. V prípade nejasností ohľadne zaslania prihlášky je potrebné sa informovať u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu (0903 / 718 450).

Disciplinárna komisia:

DK oznamuje, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 napomenutý 5., 9. alebo 12. ŽK, môže podľa DP, čl. 37, ods. 6, do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti” a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné: III.liga = 40.- €, IV. liga = 20.- €, V. liga = 10.- €, dorast = 5.-€ a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

Žiada FK (FO) III. a IV.ligy, aby zaslali elektronickú prihlášku do Slovnaft cupu cez ISSF systém.

Do 1.kola(25.7.2015) budú zaradené iba mužstvá IV.ligy a víťazi postúpia do 2.kola.

Zaradenie mužstiev do súťaží (podlieha schváleniu VV BFZ dňa 6.7.2015):

III.liga S3BA:

FC Rohožník, FK Rača Bratislava, MŠK Kr.pri Senci, FK Slovan Most pri Bratislave, FK Inter Bratislava, ŠK Svätý Jur, TJ Rovinka, ŠK Lozorno, ŠK Tomášov, ŠK Báhoň, ŠK Bernolákovo, OŠK Sl.Grob, TJ Slovan Viničné, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, Lok. Dev.Nová Ves, PŠC Pezinok

Tučne vyznačené mužstvá podali už prihlášky.

IV.liga S4BA:

SFC Kalinkovo, FC Ružinov, SDM Domino Bratislava, MFK Rusovce, TJ Čunovo, FK Vajnory, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Lamač Bratislava, FK Stupava, FK Jablonové, FK Karpaty Limbach, FC Malacky, ŠK Závod, ŠK Šenkvice, TJ V.Leváre, TJ Záhoran Jakubov

Tučne vyznačené mužstvá podali už prihlášky.

 III.liga dorast SD3R:

FC Ružinov, MŠK Kráľová pri Senci, Lok.Dev. Nová Ves, FC Rohožník, FC Petržalka Akadémia, PŠC Pezinok, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Vrakuňa, ŠK Báhoň, FK Rača, Novomestský športový klub, OFK D.Lužná, Slovan Modra, TJ Jarovce, ŠKP Inter Dúbravka

Tučne vyznačené mužstvá podali už prihlášky.

III.liga mladší dorast MD3R:

FK Rača, Lok.Dev.Nová Ves, Novomestský športový klub, PŠC Pezinok, FC Petržalka Akadémia – zatiaľ prihlásené

II.liga starší a mladší žiaci SZRL, MZRL:

FA Bratislava, Lok.Dev. Nová Ves, ŠK Vrakuňa, Ivanka pri Dunaji, FK Rača,OFK D.Lužná, FC Ružinov, SDM Domino, FC Rohožník, Novomestský športový klub, FC Petržalka Akadémia, PŠC Pezinok, ŠK Bernolákovo, Žolík Malacky, ŠKP Inter Dúbravka, FK Šamorín Hamuliakovo

Tučne vyznačené mužstvá podali už prihlášky.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov BFZ sa uskutoční 29.7.2015 (streda) o 16.30 v Dome športu. Program seminára bude zaslaný emailom.

Žiada rozhodcov zaradených na nominačnú listinu rozhodcov BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu, ktoré budú platné na celý súťažný ročník 2015/2016.

Žiada delegátov / PR, ktorí rozhodujú žiacke stretnutia v súťažiach riadených BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti s formuláciou: „Je schopný vykonávať funkciu futbalového rozhodcu pre mládežnícke stretnutia v súťažiach BFZ.“ V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní ako rozhodcovia na uvedené stretnutia.

Žiada rozhodcov zaradených na nominačnú listinu rozhodcov BFZ, aby do 30.6. nahlásili mailom aktuálne zmeny v údajoch uverejnených v rozpise súťaží sekretárovi Komisie rozhodcov a delegátov BFZ (peter.likavsky@gmail.com).

Ospravedlnenia: Hudy 26.6.-20.7.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje rozhodcom a delegátom za ich činnosť v súťažnom ročníku 2014/2015.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ upozorňuje kluby hrajúce v súťažiach riadených BFZ na povinnosť, že v prípade výmeny trénera, ju musia písomne oznámiť na TMK BFZ a súčasne predložiť kópiu platného licenčného preukazu tohto  trénera a to do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže. Táto povinnosť vyplýva klubom v zmysle Rozpisu majstrovských súťaží 2014-2015, čl. 12.2. Pri nedodržaní tohto článku, budú kluby postúpené na riešenie riešené DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

 K  26.06.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár  (2)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma,P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík (6)

 Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B)   (3)

Matrika BFZ :

Dovoľujeme Vás informovať, že od 15.6. 2015 je v platnosti nový Registračný a prestupový poriadku SFZ /RaPP/ a k tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP a Sprievodcu novému RaPP nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár“Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webstránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

 VV ObFZ ďakuje činovníkom ŠK Bernolákovo za perfektné zvládnutie barážového turnaja starších žiakov 21. 6. 2015 o postup do regionálnej ligy.

Na mimoriadnom Výkonnom výbore ObFZ Bratislava-vidiek 12. 5. 2015 bol z postu predsedu ŠTK odvolaný p. Štefan Hilka. Na miesto predsedu ŠTK bol zvolený VV ObFZ p. Marián Vašš. Obaja menovaní sa do konca sezóny 2014/2015 budú podieľať na práci ŠTK v plnej miere pracovnej činnosti.

 Zmena názvu klubu a sídla (OŠK Marianka): nový názov klubu je FK Mariathal Bratislava zo sídlom na Repašského ulici č. 10, 841 02 Bratislava.

 Zmeny vo futbalovom klube TJ Doľany:

nový názov – TJ Doľany   

predseda – PhDr. Ľubica KLEINOVÁ, tel. 0905 431809

tajomník – Rudolf  VRBINKOVIČ, tel. 0907 266 400

ISSF manažér – PhDr. Ľubica KLEINOVÁ

adresa na doručovanie: 900 88 Doľany č. 265

email: lubicakleinova555@gmail.com

 Zasadnutie výkonného výboru  ObFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční v pondelok 29. 6. 2015 o 17.00 h v zasadačke BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že termín prihlasovania jednotlivých družstiev do súťaži ObFZ Bratislava – vidiek je do 30.6.2015. FK (FO) sú povinné vyplniť a odoslať prihlášku iba prostredníctvom ISSF systému.

 

ŠTK upozorňuje, že v termíne do 3.7.2015 do 12:00 hod. musí každý FK (FO) doručiť na sekretariát ObFZ Bravislava – vidiek Čestné prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré je zverejnené na webovej stránke BFZ v časti ŠTK/KM. S prehlásením je potrebné doručiť aj vyplnený Registračný formulár športového zariadenia, ktorý je umiestnený v ISSF systéme v sekcii dokumenty.

 

ŠTK oznamuje navrhovanú výšku štartovného pre súťažný ročník 2015/2016:

– S5B: 300 €

– S6B: 170 €

V prípade, že družstvo hrajúce v súťažiach S5V nebude mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo štartovného vkladu.

Výška štartovné ešte podlieha schváleniu VV.

 

ŠTK oznamuje predbežné zaradenie do súťaží dospelých pre súťažný ročník 2015/2016.

S5V: ŠK Plavecký Štvrtok, TJ Záhoran Kostolište, FC Družstevník Budmerice, FC Zohor, TJ Dubová, ŠFK Prenaks Jablonec, FK Borinka, ŠK Gajary, ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, TJ NV Pernek, FC Slovan Modra, ŠK Svätý Jur B, CFK Pezinok – Cajla, TJ Slovan Vištuk

S6V: FK Studienka, FK Záhorská Ves, FK Malé Leváre, FK Kuchyňa, OFK Vysoká pri Morave, OŠK Marianka, FC Rohožník B, FC Suchohrad, Grinavský FK – 1923, FC Slovan Častá, TJ Družstevník Doľany, OFK OFC 014 Vinosady

Konečné zaradenie závisí od prihlášok do súťaží (náväznosť aj od vyšších súťaží) a podlieha schváleniu VV.

Disciplinárna komisia:

Uzn. č. 230 : Martin Rovenský 1147920 ( S5VC – ŠK Kaplna )  – DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl. 37/6. / 20 € – zberná faktúra /

( 10 € )

Uzn.č. 231 :  DK oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa DO preruší v období od posledného súťažného stretnutia v súťažnom ročníku 2014/2015 do začiatku nového súťažného ročníka 2015/2016.

Uzn.č. 232 : DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 napomínaný 5.,9. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2015/2016. V prípade ak hráč stanovenú pokutu zaplatí – DO pozastavenia výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1.kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu robert.dadykin@gmail.com . Finančná pokuta je stanovená sumou 20,- € a bude klubu zahrnutá do najbližšej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 05.08.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI