Úradná správa č. 1 zo dňa 3.7.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá v súťažnom ročníku 2014/2015, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Sekretariát BFZ pripravuje adresár FK do RS 2015/2016. Žiadame zástupcov FK , aby do 9.7.2015 zaslali na emailovú adresu sekretára BFZ nasledovné údaje: Telefonický kontakt  štatutárnych zástupcov a ISSF managera, ktorých uviedli na čestné prehlásenie o zabezpečení FK/FO, Adresu FK/FO na zasielanie pošty,IČO a číslo účtu. Pre tie FK, ktoré nevykonali v priebehu súťažného ročníka žiadne zmeny, budú použité do adresára údaje z RS ročníka 2014/2015.

Sekretariát BFZ informuje, žeVýkonný výbor SFZ, na svojich zasadnutiach v mesiacoch máj a jún 2015, prijal za riadnych členov SFZ viaceré novovzniknuté kluby. Aby tieto kluby mohli pôsobiť v štruktúrach SFZ, po ich prijatí za člena SFZ, je potrebné požiadať (ak tak už/ešte neurobili) o aktiváciu klubového ISSF manažéra, t. j. vyplniť a na SFZ zaslať Registračný formulár – klubový ISSF manažér, ktorý je dostupný na adresehttp://www.futbalsfz.sk/www.futbalsfz.sk/tlaciva.

Po zaregistrovaní klubového ISSF manažéra, je klub jeho prostredníctvom oprávnený vykonávať, resp. požadovať vykonanie matričných úkonov – základná registrácia hráča, vydanie registračného preukazu (plastovej karty), transfery (angažovať a uvoľňovať hráčov); podávať prihlášky do súťaže a na ich základe sa zúčastňovať súťaží riadených príslušným BFZ a Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ), registrovať svoj štadión; podávať podnety na príslušné riadiace komisie; Všetky tieto úkony sa vykonávajú prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF. Pre získanie ďalších základných informácií sa FK odporúča kontaktovať príslušný sekretariát (BFZ,ObFZ BA – mesto, ObFZ BA – vidiek).

Disciplinárna komisia:

č. 1: Michal Križan/ 1131205 / (FC Družstevník Budmerice, S4B). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe čl. 37/6 DP (20 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

č. 2: Andrej Šíp/ 1113522 /(ŠK Závod, S4B). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe čl. 37/6 DP (20 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

č. 3: Róbert Kuklovský/ 1112878 /(ŠK Závod, S4B). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe čl. 37/6 DP (20 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

č. 4: Roman Blecha / 1170489 / (ŠK Závod, S4B). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe čl. 37/6 DP (20 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

č. 5: Adrian Brzobohatý / 1307412 / (ŠK Vrakuňa, SD3R). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe čl. 37/6 DP ( 5 € + 5 € prerokovanie – zberná faktúra).

č. 6: DK zastavuje disciplinárne konanie / U.č. 506 /za nedoručenie videozáznamu voči klubu OŠK Slovenský Grob. Videozáznamy  boli podľa vyjadrenia zástupcu klubu doručené v termíne na BFZ.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

ŠTK ďakuje zástupcom FK(FO) za dodržanie termínu zaslania elektronickej prihlášky do súťažného ročníka 2015/2016.

ŠTK oznamuje FK(FO) III. a IV. ligy Bratislava, aby do 5.7.2015 zaslali elektronickú prihlášku do súťaže SLOVNAFT CUP.

ŠTK oznamuje, že aktív klubov pred začiatkom súťažného ročníka 2015/2016 sa uskutoční 28.7.2015 (utorok) o 17:30hod. v kongresovej sále domu športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov BFZ sa uskutoční 29.7.2015 (streda) o 16.30 v Dome športu. Program seminára bol pozvaným zaslaný mailom.

Žiada rozhodcov zaradených na nominačnú listinu rozhodcov BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu, ktoré budú platné na celý súťažný ročník 2015/2016.

Žiada delegátov / PR, ktorí rozhodujú žiacke stretnutia v súťažiach riadených BFZ, aby na letnom seminári predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti s formuláciou: „Je schopný vykonávať funkciu futbalového rozhodcu pre mládežnícke stretnutia v súťažiach BFZ.“ V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní ako rozhodcovia na uvedené stretnutia.

Ospravedlnenia: Gosiorovský 27.7.-1.8.; Dadykin 18.7.-4.8.; Jablonický 19.-30.7.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje, že v mesiaci jún boli záverečnými skúškami ukončené školenia trénerov licenie „B“ a „C“. Zoznam absolventov bude zverejnený v nasledujúcej US.

 K  02.07.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár  (2)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma,P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík(6)

 Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B)   (3)

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ /RaPP/nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ.

Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferov : 

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár„Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webstránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

 Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v“dokumentoch”.

 VV ObFZ ďakuje činovníkom ŠK Bernolákovo za perfektné zvládnutie barážového turnaja starších žiakov 21. 6. 2015 o postup do regionálnej ligy.

Na mimoriadnom Výkonnom výbore ObFZ Bratislava-vidiek 12. 5. 2015 bol z postu predsedu ŠTK odvolaný p. Štefan Hilka. Na miesto predsedu ŠTK bol zvolený VV ObFZ p. Marián Vašš. Obaja menovaní sa do konca sezóny 2014/2015 budú podieľať na práci ŠTK v plnej miere pracovnej činnosti.

 Zmena názvu klubu a sídla (OŠK Marianka): nový názov klubu je FK Mariathal Bratislava zo sídlom na Repašského ulici č. 10, 841 02 Bratislava.

 Zmeny vo futbalovom klube TJ Doľany:

nový názov – TJ Doľany   

predseda – PhDr. Ľubica KLEINOVÁ, tel. 0905 431809

tajomník – Rudolf  VRBINKOVIČ, tel. 0907 266 400

ISSF manažér – PhDr. Ľubica KLEINOVÁ

adresa na doručovanie: 900 88 Doľany č. 265

email: lubicakleinova555@gmail.com

Zmena údajov v FK Malé Leváre:

Prezident – Ing. Dušan Trizuliak 0910 135871

Viceprezident – Adrián Pernecký 0918 784812

ISSF manažér klubu – p. Tibor Kozma 0903 480145

ŠTK upozorňuje, že v termíne do 3.7.2015 do 12:00 hod. musí každý FK (FO) doručiť na sekretariát ObFZ Bravislava – vidiek potvrdenie o úhrade štartovného a tiež Čestné prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré je zverejnené na webovej stránke BFZ v časti ŠTK/KM. Potrebné je doručiť aj vyplnený Registračný formulár športového zariadenia, ktorý je umiestnený v ISSF systéme v sekcii dokumenty.

Športovo – technická komisia:

 ŠTK oznamuje prihlásené družstvá do súťaží seniorov a dorastencov pre súťažný ročník 2015/2016

S5V:

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

TJ Slovan Vištuk

FC Slovan Modra

FC Družstevník Budmerice

TJ Dubová

ŠFK Prenaks Jablonec

ŠK Svätý Jur B

FK Borinka

TJ NV Pernek

ŠK Gajary

ŠK Plavecký Štvrtok

FC Zohor

TJ Záhoran Kostolište

 

S6V:

FK Kuchyňa

FK Záhorská Ves

FC Slovan Častá

Grinavský FK – 1923

FC Suchohrad

OFK Vysoká pri Morave

FK Studienka

TJ Družstevník Doľany

OFK OFC 014 Vinosady

FC Rohožník B (prihláška podaná po termíne)

FK Malé Leváre (prihláška podaná po termíne)

SD4V

TJ Slovan Vištuk

TJ Slávia Ekonóm Bratislava

ŠK Lozorno, FO

FK Stupava

TJ Záhoran Jakubov

FK Jablonové (možnosť zaradenia do SD3R – podlieha schváleniu VV BFZ)

OŠK Slovenský Grob

ŠK Igram

TJ Rovinka

ŠK Šenkvice (možnosť zaradenia do SD3R – podlieha schváleniu VV BFZ)

ŠK Bernolákovo

ŠK Láb

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

TJ Doľany

TJ Dubová

FC Zohor

ŠK Závod

Zaradenia do súťaží podlieha schváleniu VV ObFZ Bratislava-vidiek.

 ŠTK oznamuje výšku poplatkov pre súťažný ročník 2015/2016:

Odhlásenie družstva zo súťaže Seniori – S5V 500
Seniori – S6V 350 €
Dorast 300 €
Žiaci 200 €
Nenastúpenie na stretnutie Seniori – S5V 250 €
Seniori – S6V 200 €
Dorast 200 €
Žiaci 100 €
Neoprávnený štart hráča všetky súťaže 100 €
Žiadosť o zmenu termínu, resp. miesta stretnutia v termíne kratšom ako 21 dní pred stretnutím Seniori – S5V 40 €
Seniori – S6V 30 €
Dorast 30 €
Žiaci 20 €

Disciplinárna komisia:

Uzn.č. 233 : Ivan Lupták 1176486 –  DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl. 37/6. / 20 € – zberná faktúra / ( 10 € )

Uzn.č. 234 : Sebastián Tábora 1116149 – DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl. 37/6. / 20 € – zberná faktúra / ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 05.08.2015  o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

KM zverejňuje prihlásené družstvá starších a mladších žiakov do súťažného ročníka

2015/2016.

    starší žiaci U15 súťaž SZV A / okres Malacky / – počet družstiev 7

ŠK Lozorno, FC Rohožník, FC Záhorská Ves, TJ Veľké Leváre,

ŠK Láb, FC Zohor, ŠK Žolík Malacky B

Táto súťaž sa bude hrať trojkolovo – 10 kôl na jeseň, 11 kôl na jar

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

    starší žiaci U15 súťaž SZV B / okres Pezinok / – počet družstiev 9

FC Budmerice, Slovan Častá, ŠFK Prenaks Jablonec, TJ Dubova,

TJ Doľany, ŠK Šenkvice, ŠK Báhoň, Slovan Modra, ŠK Svätý Jur

Začiatok jesennej časti: 5.-6.9.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

    mladší žiaci U13 súťaž MZV / okresy Malacky a Pezinok / – počet družstiev 12

ŠK Lozorno, CFK Pezinok Cajla, Karpaty Limbach, Záhoran Jakubov,

FK Jabloňové, ŠK Svätý Jur, OŠK Slovenský Grob, Slovan Viničné,

OFK Vysoká pri Morave, ŠK Šenkvice, FK Studienka, TJ Závod

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

Vložené kolo: 11.kolo – UT 15.9.2015 / jednotný UHČ o 17,30 hod. /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI