Úradná správa č. 7 zo dňa 14.8.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá  si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 1.8.2015 budú úradné hodiny sekretariátu pre zástupcov FK(FO) nasledovné:

 • PONDELOK: 13:00 – 16:00
 • UTOROK  – Nestránkový deň
 • STREDA  9:00 – 12:00
 • ŠTVRTOK  13:00 – 18:00
 • PIATOK  9:00 – 12:00

Sekretariát BFZ oznamuje, že knižku rozpis súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 si môžu zástupcovia FK(FO) vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. VV BFZ schválil nasledovné prerozdelenie:

FK(FO) s počtom mládežníckych družstiev 2 a viac – 2 ks

FK(FO) bez mládežníckeho družstva a s 1 mládežníckym družstvom – 1 ks

Taktiež je možnosť zakúpenia si rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 v cene 5€/ks. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

č. 11 : Matúš Jurč /1242834/ ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji S3BA) – vylúčený,podľa delegáta stretnutia rozhodca nesprávne udelil červenú kartu hráčovi, podľa priestupku mala byť udelená iba žltá karta. DK dňom 13.8. uvoľňuje športovú činnosť Matúšovi Jurčovi na základe čl. 38 DP./10.-€/  Rozhodcu p. Hudyho odstupuje na doriešenie KRaD BFZ.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.12 : Štefan Krištofič /1235924/ (ŠK Bernolákovo S3BA) od 9.8.2015./10.-€

U.č. 13 : Jaroslav Zváč /1256440/ (FC Malacky S4BA) od 10.8.2015./10.-€

U.č. 14 : David Harmaniak /1261550/ (ŠK Vrakuňa S4BA) od 10.8.2015./10.-€

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 15: ŠK Závod nezaslal písomné vyjadrenie k situácii, keď po stretnutí dve cudzie neidentifikovateľné osoby vnikli do priestorov vyhradených pre družstvá a delegované osoby a pokúsili sa napadnúť rozhodcov stretnutia. DK za porušenie povinností organizátora v stretnutí ŠK Závod – FC Malacky, ukladá klubu ŠK Závod pokutu 100.-€. + 10.-€ za prerokovanie, spolu 110.-€.

U.č. 16: DK BFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi ŠK Šenkvice p. Vladimírovi Kinderovi za HNS voči rozhodcovi a vykázanie z ľavičky počas stretnutia FC Ružinov – ŠK Šenkvice, odohraného dňa 8.8.2015. DK dňom 9.8.2015 pozastavuje výkon funkcie  nepodmienečne – zákaz viesť družstvo z ľavičky do vyriešenia prípadu a žiada p. Vladimíra Kindera a klub o zaslanie písomného stanoviska v termíne do 19.8.2015.

U.č. 17 : Ján Meszároš /1177102/ (ŠFK Prenaks Jablonec). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe čl. 37/6 DP, poplatok zaplatený prevodom na účet BFZ.

U.č. 18: DK BFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi TJ Slovan Viničné p. Pavlovi Galambošovi za HNS voči rozhodcovi po stretnutíTJ Slovan Viničné – ŠK Báhoň, odohraného dňa 9.8.2015. DK dňom 10.8.2015 pozastavuje výkon funkcie  nepodmienečne – zákaz viesť družstvo z lavičky do vyriešenia prípadu a pozýva   p. Pavla Galamboša na zasadnutie DK dňa 20.8.2015 o 16,30 hod.

U.č. 19: DK na základe podania o nezaplatení odstupného, prípadne zaplatenia inej ako tabuľkovej hodnoty za prestup hráča cez ISSF, pozýva zástupcov klubov TJ Rovinka, ŠK Senec/ prestup Marek Gajdoš/ a FA Bratislava a FC Petržalka / prestup Jozef Czirak/ na svoje zasadnutie dňa 20.8.2015 o 17,00 hodine.

DK upozorňuje kluby, ktoré hrajú Sovnaft-Cup, že disciplinárne opatrenia za vylúčenia hráčov sú uvedené v úradnej správe SFZ –  Disciplinárna komisia.

SFZ si dovoľuje v súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP) uviesť na upresnenie nasledovné:

 • V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ.
 • Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj,
 • Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankcia vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťažealebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“
 • DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil
 • Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru
 • UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:
● ŠTK sa zaoberala podnetom FC Ružinov (S4BA) podaným cez ISSF a odstúpila ho k riešeniu KRaD.
● Opravu emailovej adresy FK Inter Ba nesprávne uvedenú v RS správna
je: futbal@fkinterbratislava.sk
Žiada:
● Funkcionárov a hráčov klubov, aby sa na stretnutiach správali športovo a nie vulgárne. Na stretnutiach sa zúčastňujú aj maloleté osoby v sprievode rodičov, ako aj deti…. (napr.:
zberači lôpt). Vaše správanie nie je správnym športovým vzorom. Žiadame Vás o vytvorenie pozitívnej športovej atmosféry.
V prípade zistených prejavov NS a HNS bude ŠTK postupovať v zmysle platných noriem
Schvaľuje:
● SZRL+MZRL 3.kolo FKP Dúbravka – FKRača odohrať stretnutia 10.9. o 16,00 ml.+17,30 st. na ihrisku ŠKP z dôvodu celkového uzavretia areálu. FKP Dúbravka bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 20€.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 21.8.2015 o 16.30 v zasadacej miestnosti BFZ. Pozvaní sú: D. Bláha, M. Dobrovský, M. Ďurčo, P. Ježík, L. Lauer, V. Martiš, B. Parilák, K. Smolíková, P. Augustovič, A. Gosiorovský, M. Kardelis, G. Matejová, M. Jablonický a R. Dadykin.

Žiada rozhodcov delegovaných na stretnutia súťaží riadených SFZ (najmä mládeže), aby venovali pozornosť aj úradnej správe SFZ (časti týkajúcej sa rozhodcov).

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka: 3.9.2015 (štvrtok). Limity a rozpis behov budú rozhodcom poslané mailom.

Ospravedlnenia: Martiš 29.-30.8.; Laciňák 22.8., 29.-30.8.; Hádek 31.8.-4.9.; Kachnič 10.-15.9.; Hajnala 17.-29.8.; Polomský 29.-30.8., 5.9.; Brody st. 2.-11.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK a KM BFZ oznamuje klubom,  ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2004) a starších žiačok U16  (nar. po 1.1.2001), aby sa prihlásili písomne do 25.8.2015 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .

Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 10.9.2015 (základné kolá) a 22.9.2015 (finále BFZ) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 6.-7.10.2015 vo Nemšovej. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.

TMK BFZ  pripomína FK  povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale  2015/2016 (čl. 12.2.) a to vo všetkých  súťažiach riadených BFZ seniorov (III. a IV. Liga – minimálne UEFA „B“ licencia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – minimálne UEFA „B“ licencia) a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA „B“ licencia). Predloženie licencií trénera je možné osobne, predložením licencie trénera na sekretariáte BFZ (R. Novák – 0902 937 055), alebo elektronicky, poslaním licencie trénera na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk

Predloženie LP trénerov je nutné : najneskôr do – 30.7.2015 –  družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov; do 13.8.2015 – družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu; do 20.8.20105 družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov a do 27.8.2015 družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu. FK, ktoré si takto nesplnia „Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ“  (viď RS BFZ 2015/2016, č. 12.2.)  budú postúpené na doriešenie DK BFZ.

TMK BFZ upozorňuje kluby na nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti, ktorú k  1.-2.8.2015 nesplnili družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov, ide o :

III. liga – FK Slovan Most pri Bratislave, FK Slovan Ivanka pri Bratislave, ŠK Báhoň, ŠK  Lozorno, TJ Slovan Viničné, ŠK Bernolákovo, OŠK Slovenský  Grob

IV. liga – FK Lamač Bratislava, FK Stupava, TJ Čunovo, ŠK Šenkvice

TMK BFZ upozorňuje uvedené kluby, že keďže nepredložili licenčné preukazy trénerov príslušných súťaži, budú postúpené na doriešenie DK BFZ, na jej zasadnutie 20.8.2015.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“).Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 14.08.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M.Moravec, Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc (10)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. BertmaP. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik, D. Vulín, K. Stifter, M. Šmalík (FTVŠ KT), J. Fukatsch, L. Horváth, O. Harton, M. Mutňanský   (20)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B)   (13)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A  výberu BFZ hráčov U17 (nar. po 1.1.1999) na kontrolný zraz dňa 18. 8. 2015 na futbalovom ihrisku ŠK Slovan Bratislava na Pasienkoch

Hráči:

Sekot Patrik                   FC Ružinov                  Pupák Matej     FC Petržalka akadémia

Vanko Matej                 FC Ružinov                   Kristín Lukáš   FC Petržalka akadémia

Gála Adam                    FC Ružinov                    Milko Karol                   FC Petržalka akadémia

Csontoš Richard          Dunajská Lužná          Petriľák Erich                NMŠK 1922 Bratislava

Fraňo Martin                Žolík Malacky               Sedláček Jurak              FKM K. Ves

Lorinczi Mário               Žolík Malacky               Drobný Marek               FK Inter

Foltýn Samuel               Žolík Malacky               Šústa Dominik               FK Inter

Držka Adrian                Žolík Malacky                Blanár Adam                 FK Inter

Sirota Martin                 Žolík Malacky               Chudík Lukáš                FK Inter

Križan Daniel                SDM Domino               Žákovič Michal             FK Inter

Žembery Andrej            SDM Domino               Šimončič Marko            FK Inter

Korienek Martin            SDM Domino               Graus Branislav             FK Inter

REGIONÁLNY TRÉNER :           NOVÁK  Rudolf

TRÉNERI:                                      GÁLA Vladimír

ASISTENT TRÉNERA:               ŠTEFÁNIK Daniel

VEDÚCI DRUŽSTVA:                 TRNOVSKÝ Ondrej

MASÉR:                                          HORNYAK Gabriel

Plán stretnutia:
Dátum                                        Zraz                         Tréning                       Predpokladané ukončenie

 1. 8. 2015                           12:00                     13:00 – 14:30                   15:30     Štadión Pasienky

Priniesť si treba športovú výstroj (tričko pod dres, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, iné oblečenie),  preukaz poistenca, brankári svoju výstroj. V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080).

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-13 ( nar. od 1.1.2003)  na tréningový zraz v tréningovom

centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji v pondelok  17.8.2015 o 17,00 hod.

HRÁČI:

Samuel ŠULC                       FK INTER                      Marek KÉRY                FKM K.VES

Stanislav TURČÁNIK       FK INTER                      Richard LICHNER      FKM K.VES

Tomáš DRGA                     FK INTER                      Šimon REXA                 FKM K.VES

Samuel HASOŇ                 FK INTER                      Martin MAKUCH        FKM K.VES

Boris STRUHÁR                FK INTER                      Samuel HOMOLA        FKM K.VES

Tobias ČONGRÁDY          FK INTER                      Peter KRUTIL               FKM K.VE

Martin NEMEC                  FK INTER                      Matúš KOSEČEK         FKM K.VES

David PACKA                    FC PETRŽALKA           Sebastián ČERVIENKA FKP DÚBR.

Marco DANIEL                  FC PETRŽALKA            Damián RACZ               FKP DÚBR.

Dominik VÉGH                  FC PETRŽALKA           Filip ZÁVODSKÝ        FKP DÚBR.

Peter DORNAI         NMŠK 1922 BRATISL.          Rastislav HARAMIA    ŽOLÍK MALACKY

Thomas PETROVSKÝ  SLOVAN IVANKA p/D.     Daniel JANŠÁK             OFK D.LUŽNÁ

Patrik SABO                       ŠK N.DEDINKA

REALIZAČNÝ TÝM:                   

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Walter RISCHER, Rudolf BOŽIK

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ

MASÉR: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov:  vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 17.8.2015 o 16,30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Koniec tréningového zrazu je o 19,00 hod. Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Walterovi Rischerovi 0903 160663. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

 NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na celodenný tréningový zraz v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji v pondelok  17.8.2015 o 9,00 hod.

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK       FC PETRŽALKA      Patrik SLÁDEČEK      FK INTER

Samuel BARTOŠ       Š.HAMULIAKOVO       Tomáš MERY              FK INTER

Lukáš LETENAY              FKM K.VES              Samuel IVANIČ           FK INTER

Lukáš TVAROH               FKM K.VES              Filip NAGY                  ŠK SENEC

Timotej UHRÍN               FKM K.VES             Alexej ANTAL             ŠK SENEC

Roman BEKO                ŠK SLOVAN               Peter POLAKOVIČ    ŠK SLOVAN

Samuel STOLÁRIK       ŠK SLOVAN             Adam PLEVÁK           ŠK SLOVAN

Ladislav NAGY              ŠK SLOVAN             Michal HORNYAK     ŠK SLOVAN

Alexander TÓTH           ŠK SLOVAN             Radovan VALENTIN  ŠK SLOVAN

Denis GIESSER             ŠK SLOVAN             Dávid STRELEC         ŠK SLOVAN

Tomáš HREBEŇ           ŠK SLOVAN              Patrik FARKAŠ          ŠK SLOVAN

Náhradníci:

Martin UŽÍK                  ŠK SLOVAN                        Samuel BENOVIČ       ŠK SENEC

Adam KURUC               ŠK SLOVAN                        Samuel ORSÁG            ŠK SENEC

Kristián ČERNÁK         ŠK SLOVAN                         Zolt BEKE                    ŠK SENEC

Adam KORMANÍK       FK INTER                             Daniel LEGINUS          ŠK SENEC

Matúš MOLNÁR            FKM K.VES                         Erik REINDL                ŠK SENEC

Samuel SIEKEL             FKM K.VES                          Erik MRÁZ                  FC PETRŽALKA

REALIZAČNÝ TÝM:  RT : Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ

MASÉR: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov:  kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca. Zraz nominovaných hráčov: pondelok 17.8.2015 o 8,30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Koniec tréningového zrazu je o 16,00 hod. Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v utorok 18.08.2015 na štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Tomáš BEZÁK                      ŠK Slovan

Kristián ČABALA     ŠK Slovan                  Roman ČEREPKAI              ŠK Slovan

Viliam DUFFEK        ŠK Slovan                  Gabriel HORNYÁK              ŠK Slovan

Adam IGAZ              ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ             ŠK Slovan

Jakub KOLNÍK         ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Adrián PANČÍK        ŠK Slovan                  Michal POLČIC                    ŠK Slovan

Adam TUČNÝ          ŠK Slovan                  Adam ZBUDILA                  ŠK Slovan

Juraj BORČIN           FKM Karlova Ves      Patrik BRUKKER             FKM Karlova Ves

Peter ČEKAŇÁK      FKM Karlova Ves      Samuel GBELEC                FKM Karlova Ves

Lukáš JELÍNEK        FKM Karlova Ves      Jozef JUCK                         FKM Karlova Ves

Jakub KLIMENT       FKM Karlova Ves      Michal MATTA                  FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ                FKM Karlova Ves      Radovan STANČÍK             FKM Karlova Ves

Tomáš BENKE          FK Inter Bratislava    Ján BOLF                            FK Inter Bratislava

Oliver FANDEL        FK Inter Bratislava    Matúš MATICH                  FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC             FK Inter Bratislava    Branislav ŠTEVAŇÁK        FK Inter Bratislava

Peter BELKO            ŠK Senec                    Mário PILÁCIK                    ŠK Senec

Pavol ŠIMONČIČ     ŠK Senec                    Ľuboš ŠLÉZ                          ŠK Senec

Marek TALAMON    ŠK Senec                    Timotej FOLTÝN                  Žolík Malacky

Adam DRUNEK       Domino Bratislava     Martin MIKUŠKA                Domino Bratislava

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Igor BÔBIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj /podľa počasia/, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca. Zraz nominovaných je v utorok 18.08.2015 o 12,00 hod. Ukončenie tréningového zrazu bude o 15,00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: I. Bôbik – 0911 885 595, M. Skovajsa – 0902 658 530. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

                                          Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (12.8.2015)

 

Dátum                              Akcia                                                                                    Kategória

03.8.2015        TZ/ TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U15 BFZ

10.8.2015        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                    U12-13 BA mesto

17.8.2015        celodenný TZ/ TC – Ivanka pri Dunaji                                           U15 BFZ

17.8.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U13 BFZ

18.8.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U14 BFZ

18.8.2015        TZ výber  17 – FŠ ŠK Slovan, Paienky                                            U 17 BFZ

23.-28.8.15      RT memoriál G. Princa – Košice                                                    U15 BFZ

24.8.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U12-13 BA vidiek

31.8.2015        TZ výber  17 – miesto bude určené                                                 U 17 BFZ

7.9.2015           TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                   U 12-13 BA mes.

8.9.2015          Mini Champions liga – zák. kolo                                                     U12 – FK

8.9.2015          PZ výberu  17 – miesto bude určené                                               U 17 BFZ

14.9.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U13-14 BFZ

14.9.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U 12-13 BA vid.

15.9.2015        Družobné stretnutia – BFZ, ZsFZ, JmKFS, SmKFS   (FŠ TJ Slovan Viničné, MŠK Kráľova P. SC )                                                                                                              U 17 BFZ

22.9.2015        Mini Champions liga – finále                                                           U12 – FK

23.9.2015        Družobné stretnutia s JmKFS – FŠ Viničné                                 U13-14 BFZ

26.-30.9.15      RT U 14 (R 2002) – Senec a okolie                                                U14 BFZ

12.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

12.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U12-13 BA vid.

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                                                  U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                    U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                U12-13 BA vid.

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                                   U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                                                U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                      ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                                                 U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                             U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                             BFZ

4.4.2016         TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U 12-13 BA mes.

4.4.2016         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U 12-13 BA vid.

4.4.2016         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U 14 BFZ

7.4.2016         turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                       U12-FK, výbery

15.4.2016       PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                          U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                       U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U 12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                       U12-13 BA mes.

14.-18.5.15    RT – Senec a okolie                                                                                U14 BFZ

16.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U13 BFZ

16.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BA vid.

V./2016          Družobné stretnutia s JmKFS                                                             U13-14 BFZ

IV.-VI./16      ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                              U13 – školy

IV.-VI./16      ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                          U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BFZ

6.6.2016         TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                       U 12-13 BA mes.

6.6.2016         TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BA vid.

19.-25.6.16     LŠS – Stupava (h. Park, FŠ FK Stupava)                                           U 12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ. Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom “amatéra”: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015) – ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferov:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár“Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie” (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár “Žiadosť o transfer hráča – zahraničie” a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.                                                                                                                                           Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/. Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ :http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/) a taktiež na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >novinky

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát

Výkonný výbor ObFZ Bratislava-vidiek sa bude konať v utorok 25. 8. 2015 o 17.00 h v zasadačke BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Športovo – technická komisia:

Prekladá stretnutia 1. kola 4. ligy dorastu (SD4V) z najbližšieho víkendu (15. – 16. 8.) na utorok 1. 9. o 17:00 hod. z dôvodu extrémneho tepla.

Schvaľuje dohody klubov:

– SD4V 1. kolo Doľany – Láb 15. 8. 2015 o 17:00 hod.

– SD4V 1. kolo Sl. Grob – Stupava 16. 8. 2015 o 14:30 hod.

Upozorňuje kluby, že pri nasadení ostaršeného dorastenca (staršieho ako 16 a mladšieho ako 18 rokov) za družstvo seniorov sú povinné predložiť riadiacemu orgánu písomný súhlas rodičov (resp. zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára (podľa SP čl. 46). V opačnom prípade bude takýto štart považovaný za neoprávnený.

Oznamuje stretnutia preložené na sobotu z dôvodu nedostatku rozhodcov:

S5V

Jeseň 2015

4. kolo Jablonec – Kostolište

8. kolo Borinka – Pernek

10. kolo Pernek – Pl. Štvrtok

13. kolo Kostolište – Pl. Mikuláš

13. kolo Zohor – Borinka

Jar 2016

16. kolo Gajary – Jablonec

18. kolo Dubová – Pl. Štvrtok

20. kolo Pl. Mikuláš – Zohor

21. kolo Cajla – Sv. Jur B

22. kolo Vištuk – Pl. Mikuláš

24. kolo Sv. Jur B – Modra

25. kolo Modra – Borinka

25. kolo Budmerice – Pl. Štvrtok

Okrem toho je hracím časom domácich zápasov Pl. Štvrtku sobota ÚHČ.

S6V

Jeseň 2015

1. kolo Malé Leváre – Suchohrad

2. kolo Záhorská Ves – Častá

3. kolo Vysoká – Studienka

4. kolo Grinava – Malé Leváre

4. kolo Rohožník B – Vysoká

5. kolo Doľany – Suchohrad

6. kolo Studienka – Doľany

7. kolo Vysoká – Vinosady

8. kolo Vinosady – Malé Leváre

9. kolo Suchohrad – Grinava

10. kolo Grinava – Studienka

11. kolo Častá – Vysoká

Jar 2016

12. kolo Studienka – Vinosady

13. kolo Kuchyňa – Grinava

14. kolo Záhorská Ves – Kuchyňa

15. kolo Doľany – Záhorská Ves

16. kolo Kuchyňa – Malé Leváre

18. kolo Vinosady – Vysoká

19. kolo Suchohrad – Rohožník B

20. kolo Rohožník B – Studienka

21. kolo Častá – Malé Leváre

22. kolo Malé Leváre – Doľany

Upozorňuje kluby, že v prípade potreby bude v budúcej sezóne 2016/17 prekladať stretnutia na sobotu primárne družstvám, ktoré v obci nemajú aktívneho rozhodcu. Z tohto dôvodu ŠTK apeluje na kluby, aby sa aktívne zapojili pri hľadaní nových rozhodcov. Môžu tak urobiť napríklad zverejnením oznamu KRaD ObFZ BA-vidiek o nábore nových rozhodcov, ktorý je dostupný na stránke http://www.futbalbfz.sk/wp-content/uploads/plagat-nabor_R.jpg , v areáli svojho štadióna.

Disciplinárna komisia:

SFZ si dovoľuje v súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP) uviesť na upresnenie nasledovné:

 • V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ.
 • Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj,
 • Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankcia vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťažealebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“
 • DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil
 • Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru

UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

Komisia rozhodcov a delegátov:

Pozýva na náhradný letný predsezonny seminár tých rozhodcov , ktorý sa nezúčastnili letného predsezonneho seminára konaného dňa 7.8.2015.Náhradný termín je 19.8.2015 o 16:45 hod. V sídle zvazu na Súmračnej ul.27 v Bratislava.Pozvánka bude zaslaná elektronickou poštou.

KR a D  upozornuje všetkých rozhodcov a delegátov  na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred a tieto ospravedlnenia zasielali písomne na emailovu na adresu  – pincek.j@centrum.sk ,

KR a D  upozornuje všetkých rozhodcov a delegátov dokladné čítanie úradnej správy a obsadenia nielen čo sa týka OBFZ Bratislava-vidiek,ale aj BFZ.

Komisia mládeže:

Oznam pre FK:

 Sezónne súpisky nie je potrebne pred súťažou nahadzovať do ISSF.

Zmena termínu stretnutia

MZV – 1.kolo:

CFK Pezinok Cajla – ŠK Svätý Jur – NE 30.8.2015 o 10,00 hod. / obojstranná dohoda klubov /

KM berie na vedomie informáciu o dohode vytvorenia spoločného družstva starších žiakov U15

medzi FC Budmerice a Slovan Vištuk. Dohoda je v súlade so SP čl.28. Družstvo bude v súťaži

štartovať pod názvom FC Budmerice.

Odhlásenie družstva zo súťaže starší žiaci U15 – SZPK

Dňa 10.8.2015 oficiálne FK Slovan Modra odhlásil zo súťaže družstvo starších žiakov.

FK Slovan Modra bude zahrnutá v mesačnej zbernej faktúre poriadkova pokuta 200€ .

Doplnenie družstva do súťaže mladší žiaci U13 – MZV.

Rozhodnutím VV ObFZ zo dňa 10.8.2015 bolo do súťaže mladších žiakov – MZV

zaradené pod číslom 8 družstvo Slovan Modra.

Hracie dni a časy – súťaž mladší žiaci vidiek – MZV / úprava /

     1. OŠK Slovenský Grob       NE 10,00 / zmena hracieho dňa /

2. Karpaty Limbach                   SO 10,30

3. ŠK Lozorno                             SO 12,00

4. TJ Družstevník Závod          NE  3 hod. pÚHČ

5. OFK Vysoká pri Morave       NE pÚHČ

6. CFK Pezinok – Cajla              SO 11,00

7. ŠK Svätý Jur                           SO 11,30

     8. Slovan Modra                   SO 10,00 / nové družstvo /

     9. TJ Záhoran Jakubov      SO ppUHČ / zmena hracieho dňa a času /

10. FK Studienka                         NE pÚHČ

11. Slovan Viničné                       NE pÚHČ

12. FK Jabloňové                         NE 10,30

6. Hracie dni a časy – súťaž starší žiaci U15 – SZPK / úprava /

1. ŠFK Prenaks Jablonec           SO 10,30

2. ŠK Báhoň                                 NE 10,30

3. voľný žreb 

4. FC Budmerice                        NE pUHČ

5. Slovan Častá                           NE pUHČ

6. Družstevník Doľany             NE pUHČ

7. TJ Dubova                              NE 10,00

8. ŠK Svätý Jur                          NE pUHČ

7. Nominácia hráčov výberu U12 na treningový zraz v pondelok 24.8.2015

Rastislav VAVRÍČEK       Záhoran Jakubov           Samuel KAKAŠ      N.Dedinka

Dávid RABEK                  Záhoran Jakubov           Adam BELOVIČ     FK Ivanka

Patrik ĎURICA                Záhoran Jakubov           Jakub PLAVNÍK     Kalinkovo

Matej KOVALÍK                Záhoran Jakubov          Pavlína HRDLIČKOVÁ  Kalinkovo

Tomáš VAŠKO                ŠK Bernolákovo             Martin BLANAROVIČ  Kalinkovo

Samuel ZÁHUMENSKÝ   Ž.Malacky                     Denis SZIKHART   MŠK Kráľova

vedúci trener: Maroš SKOVAJSA

trener: Patrik POMICHAL – 0911 699016 / hlásiť ospravedlnenia /

asistent trenera: Patrik VOLF

vedúci: Vladimír RABEK

Zraz hráčov: pondelok 24.8.2015 o 16,30 hod. v treningovom centre FK Slovan Ivanka.

Výstroj hráčov: vlastná treningova výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI