Úradná správa č. 12 zo dňa 18.9.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá  si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 1.8.2015 budú úradné hodiny sekretariátu pre zástupcov FK(FO) nasledovné:

 • PONDELOK: 13:00 – 16:00
 • UTOROK  – Nestránkový deň
 • STREDA  9:00 – 12:00
 • ŠTVRTOK  13:00 – 18:00
 • PIATOK  9:00 – 12:00

Sekretariát BFZ oznamuje, že knižku rozpis súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 si môžu zástupcovia FK(FO) vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. VV BFZ schválil nasledovné prerozdelenie:

FK(FO) s počtom mládežníckych družstiev 2 a viac – 2 ks

FK(FO) bez mládežníckeho družstva a s 1 mládežníckym družstvom – 1 ks

Taktiež je možnosť zakúpenia si rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 v cene 5€/ks. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 80:Ján Hlinka /1331369/ (FK Mariathal Bratislava MD3R) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 14.9.2015./5.-€/ 

U.č. 81: Tomáš Adamek /1111887/ (FK Jablonové S4BA) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti.                                       DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 14.9.2015./10.-€/ 

U.č. 82: Vladimír Valent /1152276/ (TJ Čunovo S4BA) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti v PÚ.DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 13.9.2015./10.-€/ 

U.č. 83: Pavol Uhrinec /1178146/ (ŠK Závod S4BA) – vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti – držanie hráča hosti v gólovej príležitosti v pokutovom území. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 14.9.2015./10.-€/ 

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.84 : Milan Rób /1295607/ (ŠK Igram SD3R) od 14.9.2015. /5.-€/

U.č.85 : Jakub Nozdrovický /1297956/ (FK Mariathal Bratislava MD3R ) od 17.9.2015./5.-€/

U.č.86 : Michal Hrica /1156049/ (FK Lamač BA S4BA) od14.9.2015./10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 87: Ján Spodniak /1224381/ (ŠK Svätý Jur S3BA) od14.9.2015

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 88: DK BFZ pozýva na svoje zasadnutie štatutárneho zástupcu klubu ŠK Závoddňa 24.9.2015 o 16,30, ohľadom opakujúceho porušenia povinností organizátora stretnutia.

U.č. 89: Jozef Pšenek(FK Lamač Bratislava, S4BA) tréner.Na podnet správy delegáta stretnutia,  za HNS na adresu rozhodcov po stretnutí ŠK Vrakuňa  – FK Lamač, dňa 12.9.2015. DO:  DK ukladá -Jozef  Pšenek  zákaz  výkonu funkcie trénera a viesť družstvo  z priestorov lavičky náhradníkov na 2 súťažné stretnutia  od 13.9.2015, podľa DP, čl. 48/1b,2a a ukladá pokutu 50.-€. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č. 90: DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK, udeľuje klubu MŠK PetržalkaSD3R, poriadkovú pokutu 200.-€ za nenastúpenie na stretnutie 5. kola FC Ružinov – MŠK Petržalka v zmysle RS čl. 3.5.

U.č. 91: DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK, klesol počet hráčov pod 7 vplyvom zranenia hráčov v klube FC Slovan Modra v stretnutí 6. kola MŠK Králová pri Senci – FC Slovan Modra. Uvedené okolnosti berie na vedomie bez prijatia DO, podľa DP čl. 71/4b.

Predložené LP trénerov k termínu 11.9.2015:

III. liga  mladší dorast MD3R):  

U.č. 92:FK MARIATHAL Bratislava(11.9.2015) – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 93:FA Bratislava (17.9.2015) – Za predloženie po termíne, DK udeľuje klubu pokutu 50.-€.

Nepredložené LP trénerov k termínu 11.9.2015:

III. liga  starší dorast (SD3R) :

U.č. 94: FC Slovan ModraZa porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu orgánu BFZ, DK udeľuje klubu pokutu 200.-€ a zákaz prestupu hráčov klubu FC Slovan Modra do predloženia LP na riadiaci orgán BFZ.

II.liga  M/SŽ (MZRL/SZRL):

U.č. 95: ŠK BernolákovoZa porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu orgánu BFZ, DK udeľuje klubu pokutu 150.-€ a zákaz prestupu hráčov klubu ŠK Bernolákovo do predloženia LP na riadiaci orgán BFZ.

U.č. 96: ŠK ŠenkviceZa porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu orgánu BFZ, DK udeľuje klubu pokutu 150.-€ a zákaz prestupu hráčov klubu ŠK Šenkvice  do predloženia LP na riadiaci orgán BFZ.

U.č. 97: DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Bernolákovo za neumožnenie prezretia video záznamu po stretnutia ŠK Bernolákovo – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 30.8.2015. Žiada klub o písomné vyjadrenie,prečo video technik nebol prítomný po stretnutí. Písomné vyjadrenie dodajte na sekretariát BFZ v termíne do 23.9.2015.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY!
od 1.9.2015 platí pri transferoch – odstupné:
– ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!
– KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!
– KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!

Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy.

Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF.

VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:
„Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo
www.futbalnet.sk).“

Preto oznamujeme klubom, aby si kluboví ISSF manažéri dôsledne sledovali transféry a postupovali v zmysle upresnenia ISSF podľa  helpdesk@futbalnet.sk“, kde informácie dostávajú všetci kluboví  ISSF manažéri e-mailami.

Pre transfery uplatnené pred  1.9.2015 platia upresnenia U.č.25  z US č.8 zo dňa 21.8.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP

Športovo – technická komisia:

Pohár BFZ:

 • blíži sa konečný termín prihlásenia mužstiev do súťaže Pohára BFZ seniorov, ktorý je stanovený na 30.9.2015, podmienky účasti a podrobnosti sú zverejnené na http://bfz.futbalnet.sk/spravy/pohar-bfz-seniorov-2016/, alebo ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK

Upozorňuje:

 • všetky FK a zároveň ich žiada dodržiavať RS čl. 2 ako aj zákon SR č.1/2014, §14 odst.2, písm.h (usporiadateľ musí mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom USPORIADATEĽ …) Za nedodržiavanie RS budú FK odstúpené k riešeniu na DK a následne za nedodržanie zákona SR č. 1/2014 môžu byť odstúpené orgánu činnom v trestnom konaní, nakoľko sa jedná o priestupok (opakovanie z predošlej ÚS)

Oznamuje:

 • MD3R Artmedia Petržalka akadémia zmenu ihriska, hracích dní a časov – ihrisko M.C.Sklodowskej, 5.kolo FC Petržalka – FC DNV 26.9.2015 o 10,00 hod., 6.kolo FC Petržalka – FK Šamorín-Hamuliakovo 3.10.2015 o 12,30 hod., 8.kolo FC Petržalka – FC Ružinov 17.10.2015 o 12,30 hod.

Odstupuje k riešeniu DK:

 • na základe oznámenie sekretaríátu, ŠK Tomášov a ŠK Bernolákovo za porušenie RS čl.16 odsek 3 (a SP čl. 83) – úhrada mesačnej zbernej faktúry

Schvaľuje:

 • SZRL+MZRL 11.kolo SDM Domino – ŠK Vrakuňa odohrať stretnutia 25.10. o 10,30 hod. starší a 12,00 hod. mladší žiaci (pôvodný termín 24.10.) z dôvodu kolízie s II.DLZ (opakovanie z predošlej ÚS)

Žiada:

 • Všetkých R, aby uvádzali v Zápise o stretnutí (v časti záznam R) ak na stretnutí nebola zabezpečená zdravotná starostlivosť – SP čl. 56/d, delegát stretnutia to uvádza v správe DS

Nariaďuje:

 • SD3R 10.kolo D.Lužná – FC Rohožník odohrať v pôvodnom termíne 3.10.2015, ale o 13,00 hod. z dôvodu kolízie s S6A
 • MD3R 1.kolo ŠK Šamorín­-Hamuliakovo -­ Mariathal odohrať stretnutie 23.9.2015 o 17,00 hod. z dôvodu obsadenia ihriska v pôvodnom termíne 9.9. (opakovanie z predošlej ÚS)

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok rozhodcov 1.10.2015. Miesto a čas budú spresnené. Pozvaní rozhodcovia: P. Augustovič, P. Černý, Ľ. Čižmár, R. Hádek, M. Hrazdira, M. Kardelis, M. Křivan.

Berie na vedomie pochvalu FC ViOn Zlaté Moravce (1.LSŽ-Z) za výkon rozhodcov (T. Straka, L. Koštrna, P. Szakáll).

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (12.-13.9.): Čižmár (nedostatočný popis priestupkov, administratívne nedostatky); Tanglmayer, Hajnala (nedostatočný popis overovania totožnosti hráčov v ISSF); Valko (2-krát nedostatočné vyjadrenie sa k zraneniu), Křivan, Polakovič A., Ježík, Matejová, Gosiorovský, Fischer, Strapek, Lackovič (administratívne nedostatky). Všetky uvedené nedostatky sa týkajú stretnutí dorastu a žiakov, čo zrejme odráža mieru pozornosti, ktorú im rozhodcovia venujú.

Pozýva na zasadnutie dňa 18.9. o 17.30 M. Brodyho st.

Ospravedlnenia: Maretta 26.9., 27.9. (do 12.00); Augustovič od 16.9.; Minárik 12.-15.9.; Jablonický 17.-19.9., 3.-4.10.; Farbula 19.-20.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  pripomína FK  povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale  2015/2016 (čl. 12.2.) a to vo všetkých  súťažiach riadených BFZ seniorov (III. a IV. Liga – minimálne UEFA „B“ licencia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – minimálne UEFA „B“ licencia) a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA „B“ licencia). Predloženie licencií trénera je možné osobne, predložením licencie trénera na sekretariáte BFZ (R. Novák – 0902 937 055), alebo elektronicky, poslaním licencie trénera na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk

Predloženie LP trénerov je nutné  najneskôr do :

– 30.7.2015 –  družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov;

– 13.8.2015 – družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu;

– 20.8.20105 družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov

– 28.8.2015 družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu.

 

TMK BFZ upozorňuje na kluby pre nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti, ktorú k  1.8.2015, 15.8.2015, 20.8.2015, resp. k 28.8.2015 nesplnili družstvá hrajúce v III. lige staršieho a mladšieho dorastu a starších a mladších žiakov.

K 17.09.2015 – 14:00 hod. túto povinnosť ešte splnili / nesplnili kluby :

III. liga starší dorast   –  Modradoposiaľ nepredložili LP

II.liga M/SŽ – Bernolákovo a Šenkvicedoposiaľ nepredložili LP

TMK BFZ upozorňuje uvedené kluby, že keďže nepredložili licenčné preukazy trénerov príslušných súťaži v stanovenom termíne, opätovne postúpené na doriešenie DK BFZ, na jej zasadnutie 17.09.2015.

 

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 18.09.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš (13)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieškolenie  je uzatvorené, ďalšie prihlášky sa nepríjimajú

Termín uskutočnenia – 1. časť : 15.-17.11.2015 (nedeľa – utorok) a 2. časť : 6.- 8.12.2015 (nedeľa – utorok)

Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma, P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik, D. Vulín, K. Stifter, M. Šmalík (FTVŠ KT), J. Fukatsch, L. Horváth, O. Harton, M. Mutňanský, D. Ščibrány, M. Lipták, M. Uhrín, R. Balaščík,D.Kasal, E. Čikoš, M. Marko, I. Gutléber, L. Grofčík, M. Jánoš, M. Maroši, M. Rejžek, L. Konfrater, V.Matovič, P. Rovňak, E. Meszáros (36)

 Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B)   (20)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002) na družobné stretnutie s JmKFS

v stredu 23.09.2015 na štadióne vo Viničnom.

Hráči:

Patrik BARTOŠ         ŠK Slovan                  Tomáš BEZÁK                      ŠK Slovan

Roman ČEREPKAI   ŠK Slovan                  Viliam DUFFEK                   ŠK Slovan

Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan                  Dominik JANKOVIČ           ŠK Slovan

Adam IGAZ              ŠK Slovan                  Erik Damián KORČUŠKA   ŠK Slovan

Jakub KOLNÍK         ŠK Slovan                  Adrián PANČÍK                   ŠK Slovan

Michal POLČIC         ŠK Slovan                  Adam TUČNÝ                      ŠK Slovan

Adam ZBUDILA      ŠK Slovan                  Jakub KLIMENT                   FKM Karlova Ves

Tomáš BENKE          FK Inter Bratislava    Oliver FANDEL                    FK Inter Bratislava

Oliver ŠOUC             FK Inter Bratislava    Dominik MARKOVIČ          FK Inter Bratislava

Náhradníci:

Juraj BORČIN           FKM Karlova Ves      Peter ČEKAŇÁK                  FKM Karlova Ves

Samuel GBELEC       FKM Karlova Ves      Radovan STANČÍK              FKM Karlova Ves Peter

BELKO                      ŠK Senec                    Mário PILÁCIK                      ŠK Senec

Marek TALAMON    ŠK Senec                    Martin MIKUŠKA                Domino Bratislava

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Igor BÔBIK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca.

Zraz nominovaných je v stredu 23.09.2015 o 11,45 hod. na štadióne vo Viničnom.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: I. Bôbik – 0911 885 595, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

———————————————————————————————————————

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-13 ( nar. od 1.1.2003)  na družobné medzinárodné stretnutie výberov BFZ U13 a JmKFS U13 v stredu 23.9.2015  o 11,30 hod. na štadióne FK Slovan Viničné.

HRÁČI:

Samuel ŠULC                 FK INTER                    Marek KÉRY               FKM K.VES

Stanislav TURČÁNIK    FK INTER                    Richard LICHNER     FKM K.VES

Samuel HASOŇ              FK INTER                    Šimon REXA               FKM K.VES

Boris STRUHÁR           FK INTER                    Martin MAKUCH       FKM K.VES

Tobias ČONGRÁDy       FK INTER                    Samuel HOMOLA      FKM K.VES

Martin ŽILAVÝ              FK STUDIENKA         Peter KRUTIL            FKM K.VES

Dávid PACKA                FC PETRŽALKA         Matúš KOSEČEK       FKM K.VES

Marco DANIEL              FC PETRŽALKA          Filip ZÁVODSKÝ      FKM K.VES

Sebastián ČERVIENKA FKP DÚBRAVKA        Damián RÁCZ            FKM K.VES

Thomas PETROVSKÝ   Sl.IVANKA                   Peter DORNAI           NMŠK 1922 BA

Marco GÁL                     ŠK BERNOLÁKOVO  Rastislav HARAMIA Ž.MALACKY

Dávid ĎUGEL                ŠK BERNOLÁKOVO

REALIZAČNÝ TÝM:

Regionálny tréner BFZ:  Rudolf NOVÁK           

Tréneri:  Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci:   Ivan KONEČNÝ          

Masér:   Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: streda 23.9.2015 o 10.00 hod. na štadióne FK Slovan Viničné

 Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Rischerovi Walterovi 0903 160663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia  je zároveň ospravedlnením nominovaných hráčov pre potreby školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

22.9.2015        Mini Champions liga – finále – FŠ ŠK Slovan- Rapid                 U12 – FK

23.9.2015        Družobné stretnutia s JmKFS – FŠ Viničné                                U13-14 BFZ

26.-30.9.15      RT U 14 (R 2002) – Senec a okolie                                               U14 BFZ

12.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                   U12-13 BA mes.

12.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U12-13 BA vid.

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                                                 U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                   U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                               U12-13 BA vid.

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                                  U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                                               U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                     ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                                                 U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                             U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                              BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                       U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                         U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                            U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                        U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                         U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                              U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                                               U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                                U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                             U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                           U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                        U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                           U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  ktoré nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.  V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom “amatéra”: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom augusta 2015 (Odstupne bude až vo faktúre za august 2015 vystavenej 1.9.2015).

UPOZORNENIE PRE KLUBY!!!

Od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. 

Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:”Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016. V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár“Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie” (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár “Žiadosť o transfer hráča – zahraničie” a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Žiadosť o transfér amatéra sa podáva do 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

Predohrávky stretnutí

  PMA2 – 9.kolo: FK Dúbravka – Lafranconi – ŠT 8.10. o 16.00

PMB2 – 9.kolo: FK Dúbravka – Lafranconi – ŠT 8.10. o 17.00

PrPK – 10.kolo: Šenkvice – Viničné – ŠT 1.10. o 17.00

Dohrávky stretnutí

   PMA1 – 11.kolo: FK Inter  –  Domino– ST 23.9. o 17.30

PMB1 – 11.kolo: FK Inter –  Domino – ST 23.9. o 16.30

PMC   – 11.kolo: FK Inter –  Domino – ST 23.9. o 15.30

Zmena termínu stretnutia s poplatkom / RS čl.3.4 /

PMB2 – 11.kolo: Rusovce – Hargašova – ST 23.9. o 17.00

PMB2 – 11.kolo: D.Lužná – Stupava – ŠT 17.9. o 17.00

PrPK – 4.kolo: Báhoň – Sv.Jur – NE 20.9. o 10.30

    PrPK – 4.kolo: Viničné – Limbach – UT 22.9. o 17.30

PrPK – 5.kolo: Modra – Šenkvice – UT 29.9. o 17.00

Poplatky za zmeny / RS čl.3.4 /

    FK Stupava – 20€

    ŠK Hargašova Záhorská Bystrica – 20€

ŠK Svätý Jur – 20€

FK Karpaty Limbach – 20€

ŠK Šenkvice – 20€

Poplatky budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry

Oznam pre FK

oznamujeme FK hrajúcim súťaže PMA2, PMB2, že FA Lafranconi FTVŠ UK hráva

svoje domáce stretnutia na ihrisku UT FTVŠ UK Lafranconi / Mlynská dolina /

Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát     

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

 Športovo – technická komisia

Uzn. č. 21: Na základe podnetu OFK OFC 014 Vinosady a vlastných zistení predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23. 9. 2015 o 17.30 h v sídle ObFZ Bratislava-vidiek (Súmračná 27, Bratislava) aktérov stretnutia 2. kola S6V Rohožník B – Vinosady za účelom konfrontácie hráča Pavla Kohúta:

– z družstva Rohožník B hráča Pavla Kohúta, vedúceho družstva Petra Terála a kapitána Ivana Pajdlhausera;

– z družstva Vinosady vedúceho družstva Miroslava Bošáka a kapitána Petra Kapraňa;

– rozhodcu stretnutia Jána Bočáka.

Uzn. č. 22: Kontumuje stretnutie 5. kola SD4V Závod – Vištuk podľa SP čl. 82/1/f (štart hráča na cudzí RP) a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Vištuk. Prípad odstupuje DK. Za štart hráča na cudzí RP bude klubu ŠK Závod do zbernej faktúry zarátaný poplatok 100 € podľa RS čl. 5.3.

Uzn. č. 23: Upozorňuje, že u mládeže (teda aj v súťaži SD4V)  je podľa RS čl. 5.3 konfrontácia povinná pred stretnutím aj v prípade neprítomnosti rozhodcu.

Uzn. č. 24: Upozorňuje, že výška poplatku za neoprávnený štart hráča na cudzí, neplatný a sfalšovaný RP sa oproti minulosti zvyšovala na 100 €, ako je to v RS čl. 5.3 a ako to bolo zverejnené aj v ÚS č. 1 zo dňa 3. 7. 2015.

Uzn. č. 25: Opätovne upozorňuje, že družstvo je zo súťaže vylúčené po zapríčinení 3 akýchkoľvek kontumácií stretnutí (SP čl. 12/1).

Uzn. č. 26: Odpočítava 3 body za odohratie majstrovského stretnutia počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry splatnej 10. 9. 2015 podľa SP čl. 83 nasledovným družstvám:

S5V

– TJ Dubová (faktúra uhradená 16. 9.);

– ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave (14. 9.);

S6V

– FK Kuchyňa (do 17. 9. neuhradená).

Uzn. č. 27: Upozorňuje kluby, že za dátum uhradenia mesačnej zbernej faktúry sa podľa RS čl. 16 považuje deň, keď je platba pripísaná na účet SFZ a nie deň, keď bola zadaná platiteľom.

Uzn. č. 28: Upozorňuje, že družstvo je podľa SP čl. 84 vylúčené zo súťaže, ak odohralo šesť stretnutí v jednom súťažnom ročníku počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom.

Uzn. č. 29: Žiada klub FK Malé Leváre o zaslanie písomného vyjadrenia k nemožnosti prístupu do ISSF v areáli štadióna do 22. 9. 2015. Vyjadrenie je možné poslať aj na emailovú adresu marian.vass@gmail.com.

 Uzn. č. 30: Žiada klub TJ Jakubov o zaslanie písomného vyjadrenia k zapríčineniu neskorého začiatku stretnutia 3. kola SD4V Doľany – Jakubov do 22. 9. 2015. Vyjadrenie je možné poslať aj na emailovú adresu marian.vass@gmail.com.

Uzn. č. 31: Súhlasí s dohodou klubov:

4. kolo S6V Rohožník B – Vysoká p/M. dňa 19. 9. 2015 o 10.00 h.

Uzn. č. 32: Z dôvodu preloženia stretnutí dospelých pre nedostatok rozhodcov prekladá nasledovné stretnutia SD4V:

13. kolo SD4V Zohor – Dubová dňa 7. 11. 2015 o 11.00 h.

19. kolo SD4V Doľany – Rovinka dňa 23. 4. 2016 o 14:30 h.

 Disciplinárna komisia    

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 26 – Lukáš Benca 1321384 (S5V – TJ Záhoran Kostolište) – vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 14. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 27 – Michal Tomášek 1182049 (S5V – FC Zohor) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 48/1b, 48/2a od 14. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 28 – Rudolf Vrbinkovič 1099214 (S6V – TJ Doľany) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 mesiace, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b a čl. 36/2a, b, čl. 36/3 a finančnú pokutu vo výške 30 € podľa DP čl. 12/1 od 14. 9. 2015 (10 €);

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 29 – Tomáš Krasňanský 1161210 (S5V – FC Družstevník Budmerice) od 14. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 30 – Jozef  Vandák 1147700 (S6V – TJ Doľany) od 14. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 31 – Tomáš Geršič 1150517 (S6V – Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady) od 14. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 32 – Peter Lupták 1176487 (S6V – Grinavský futbalový klub – 1923) od 14. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 33 – Ivan Lupták 1176486 (S6V – Grinavský futbalový klub – 1923) od 14. 9. 2015 (10 €);

Oznamy:

Uzn. č. 34 – Juraj Mackura 1241447 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta. (10 €);

Uzn. č. 35 – DK na základe podania TJ Slovan Vištuk zo dňa 12. 9. 2015 žiada klub ŠK Závod o identifikáciu rozhodcu stretnutia (laika) v stretnutí 5. kola SD4V medzi družstvami ŠK Závod a TJ Slovan Vištuk a súčasne žiada o podrobné stanovisko k HNS uvedeného rozhodcu (laika) voči hráčom TJ Slovan Vištuk v termíne do 22. 9. 2015. Taktiež žiada klub ŠK Závod k zaslaniu stanoviska k nezabezpečeniu US v uvedenom stretnutí. (5 €);

Uzn. č. 36 – DK na základe ZoS a zázname rozhodcu stretnutia žiada ŠK Láb a Jozefa Dufeka o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky za HNS voči R v stretnutí SZMA 1. kolo, medzi družstvami ŠK Lozorno, FO a ŠK Láb do 22. 9. 2015. (5 €);

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 23. 9. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže                 

1) Zmena ihriska

SZPK – 6. kolo: Sv. Jur – Dubová 4. 10. 2015 o  13.30 (ihr. Dubová)

SZPK – 13. kolo: Dubová – Sv. Jur 8. 5. 2016 o 15.00 (ihr. Sv. Jur)

2) Rozpis stretnutí na 26. – 27. 9. 2015

ťaže riadené KM ObFZ Bratislava – vidiek

Starší žiaci U15 SZMA

5. kolo

26.9. 10.00 Lozorno – Z. Ves

26.9. 16.00 Zohor – Žolík B

27.9. 11.00 Láb – Rohožník

Starší žiaci U15 SZPK

5. kolo

26.9. 14.00 Doľany – Dubová

27.9. 14.00 Budmerice – Báhoň

27.9. 14.00 Častá – Jablonec

Mladší žiaci U13 MZV

5. kolo

26.9. 10.00 Modra – Jakubov

26.9. 11.00 Cajla – Viničné

26.9. 11.30 Sv. Jur – Studienka

26.9. 12.00 Lozorno – Jablonové

26.9. 13.00 Závod – Limbach

27.9. 14.00 Vysoká – Slov. Grob

ťaže riadené KM BFZ

Prípravka U11 PrMA  5.kolo

26.9. 14.30 Zohor – Rohožník

27.9. 9.30 Láb – Studienka

27.9. 10.00 Lozorno – Kostolište

27.9. 10.00 Vysoká – Jakubov

Prípravka U11 PrPK  5.kolo

26.9. 10.00 Slov. Grob – Viničné

27.9. 9.00 PŠC Pezinok – Grinava

27.9. 9.30 Sv. Jur – Častá

29.9. 17.00 Modra – Šenkvice

27.9. 10.00 Budmerice – Cajla

27.9. 10.00 Limbach – Jablonec

27.9. 10.00 Vištuk – Báhoň

Prípravka U11 PrSC  5.kolo

26.9. 9.30 Kráľová A – Blatné

26.9. 9.30 Rovinka – Most

269. 10.00 Miloslavov – Malinovo

27.9. 9.30 Tomášov – Kalinkovo

27.9. 9.30 Kráľová B – Čataj

27.9. 11.00 Senec – Chorv. Grob

27.9. 13.00 Bernolákovo – N. Dedinka

 Komisia rozhodcov a delegátov         

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailove adresy pincek.j@centrum.sk; peter.augustovic.90plus@gmail.com.

Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!!!

Riešila nedostatky zo stretnutí a z pozvanými rozhodcami a delegátom urobila pohovor.

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie spoločenského oblečenia na stretnutia.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo                    


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI