ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 ZO DŇA 2.10..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá  si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Vážení športoví priatelia ! 

     Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle „Knižnicu športovej literatúry“ ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 112: Adam Baľa /1326468/ (FC Mariathal Bratislava MD3R) – vylúčený za  HNS voči rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne nepodmienečne podľa DP čl. 48/1c,2b od 28.9.2015./ 5.-€/

U.č. 113: Pavol Danihel /1110544/ (FK Jablonové S4BA) – vylúčený za  HNS- kopnutie súpera do oblasti hrudníka v prerušenej hre. DO– pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov podľa DP čl.49/1b,2bod 27.9.2015./10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.114 : Oliver Cinege /1310241/ (FK Jablonové SD3R) od 27.9.2015./5.-€ /

U.č.115: Daniel Pastrnek /1296539/ (MŠK Kráľova pri Senci SD3R ) od 28.9.2015. / 5.-€ /

U.č.116: David Čambal  /1198466/ (ŠK Šenkvice S4BA ) od 28.9.2015./10.-€

U.č.117:Tomáš Gramblička/1174002/(TJ Čunovo S4BA )od 28.9.2015./10.-€

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 118: Marek Ducký /1154402/ (OŠK Slovenský Grob S3BA) od 28.9.2015 /10.-€/

Ďalšie disciplinárne opatrenia

U.č. 119: Robert Baláž ml.,FK Jablonové – U.č. 104. Požadované písomné stanovisko nebolo doručené. Za HNS navoči R po stretnutíFK Jablonové – FC Malacky, odohraného dňa 20.9.2015, DKukladá Robertovi Balážovi ml.  zákaz  vstupu do priestorov  lavičky náhradníkov a extra sedenia počas súťažných stretnutí na 5 týždňov  od 21.9.2015 do 25.10.2015 a udeľuje finančnú pokutu 50.-€, podľa DP, čl. 48/1c ,2b. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č. 120: Na základe podnetu klubu FA Bratislava, DK pozývana svoje zasadnutie dňa 15.10.2015 o 16,30 hod. zadávateľa podnetu Jozefa Valacsaya a rozhodcu stretnutia Rastislava Hádeka.

U.č. 121: DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči  FK Mariathal Bratislava – MD3R za oneskorené začiatky domácich stretnutí 4. a 10. kola  a nepredloženie registračných preukazov na riadiaci orgán súťaže hráčov Jakuba Nozdrovického v 3. a 10. kole a Mateja Kabáta v 10. kole, keď  hráči  nastúpili na stretnutie na OP. DK žiada klub FK Mariathal Bratislava o doručenie písomného vyjadrenia a stanoviska k termínu do 6.10.2015.

U.č. 122: Výbor ŠK Závod predložil prijaté opatrenia na zabránenie nešportového správania divákov. DK berie na vedomie opatrenia klubu.

U.č.123: DK za neumožnenie prezretia video záznamu po stretnutí S4BA TJ Záhoran Jakubov – TJ Veľké Leváre, dňa 20.9.2015 udeľuje klubu TJ ZáhoranJakubov pokutu30.-€. DK upozorňuje klub, aby zabezpečil techniku, ktorá umožní delegátovi vzhliadnutie video záznamu bezprostredne po stretnutí. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

Budúce zasadnutie DK bude mimoriadne dňa 7.10.2015- streda o 16,oo hod. Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

● MD3R Artmedia Petržalka akadémia zmenu ihriska, hracích dní a časov – ihrisko M.C.Sklodowskej, 8.kolo FC Petržalka – FC Ružinov 17.10.2015 o 12,30 hod. (opakovanie z predošlej US)

Odstupuje k riešeniu DK:

● SD3R TJ Jablonové za nedoručenie písomného vyjadrenia z akého dôvodu nebol dodržaný SP čl.56/d v 8.kole TJ Jablonové – Lok.DNV (zabezpečenie zdravotnej služby)

Schvaľuje:

● SD3R 12.kolo FC Petržalka akadémia – FC Ružinov odohrať stretnutie 20.10. o 15,00 hod. z dôvodu účasti družstva FC Ružinov na zahraničnom turnaji (opakovanie z predošlej US)

● SZRL+MZRL 11.kolo SDM Domino – ŠK Vrakuňa odohrať stretnutia 25.10. o 10,30 hod. starší a 12,00 hod. mladší žiaci (pôvodný termín 24.10.) z dôvodu kolízie s II.DLZ (opakovanie z predošlej ÚS)

MD3R 6.kolo FC Petržalka akadémia – FK Šamorín/Hamuliakovo odohrať stretnutie 4.10. o 14,00 (pôvodný termín 3.10.) z dôvodu obsadenia ihriska MČ Petržalka (opakovanie z predošlej US)

SD3R 14.kolo OFK Dunajská Lužná – MFK I.Petržalka odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 31.10.2015, ale o 11:00hod z dôvodu kolízie so stretnutím S6A.

Nariaďuje:

● S4BA 9.kolo FC Ružinov – SFC Kalinkovo (neodohrané stretnutie z dôvodu nespôsobilého terénu) odohrať stretnutie 7.10.2015 o 15,30 hod. v zmysle RS čl.3.5

● SD3R 10.kolo D.Lužná – FC Rohožník odohrať v pôvodnom termíne 3.10.2015, ale o 13,00 hod. z dôvodu kolízie s S6A (opakovanie z predošlej US)

● MD3R 5.kolo FC Petržalka – Lok.Dev.Nová Ves (neodohrané stretnutie z dôvodu nespôsobilého terénu) odohrať stretnutie 7.10.2015 o 15,30 hod. v zmysle RS čl.3.5

● SZRL+MZRL 7.kolo FC Ružinov – ŠK Vrakuňa (neodohrané stretnutia z dôvodu nespôsobilého terénu) odohrať stretnutia 14.10. o 14,00 hod. mladší a 15,30 hod. starší žiaci v zmysle RS čl.3.5

Ruší kontumáciu:

● MD3R 3. kolo FC Petržalka akadémia – NMŠK 1922 BA: hráč hostí. č.8 Erik Fleško hral na OP a do 48 hodín po stretnutí predložil riadiacemu orgánu RP – v zmysle SP čl.43/3/b. RP však nepredložil ŠTK, ale riadiacemu pracovníkovi BFZ (matrikár), ten túto informáciu neposunul ŠTK, ktorá sa týmto za svoju neúmyselnú chybu NMŠK 1922 ospravedlňuje. Zároveň žiada DK BFZ o zastavenie disciplinárneho konania.

● MD3R 10. kolo, NMŠK 1922 BA – PŠC Pezinok: hráč domácich č.16 Dominik Knotek hral na OP a do 48 hodín po stretnutí nemohol predložiť riadiacemu orgánu RP – podľa SP čl.43/3/b, nakoľko jeho RP bol vo vyžiadaní a nebol mu ešte doručený. ŠTK sa za svoju chybu družstvu NMŠK 1922 ospravedlňuje. Zároveň žiada DK BFZ o zastavenie disciplinárneho konania.

Berie na vedomie:

● SZRL FKP Dúbravka – potvrdenie od Polície SR o odcudzení RP hráčov.

Kontumuje:

● S4BA 8. kolo FK Vajnory – SDM Domino BA: hráč hostí. č.21 Tomáš Guliš hral na OP a do 48 hodín po stretnutí nepredložil riadiacemu orgánu RP – v zmysle SP čl.43/3/b. Túto skutočnosť potvrdil aj predvolaný vedúci mužstva SDM Domino p.Jozef Vyletel. Na základe tejto skutočnosti kontumuje stretnutie 3:0 (na ihrisku 2:1) podľa SP čl.82/f a prípad odstupuje k riešeniu DK.

Predvoláva na zasadnutie:

● p.DominikuOrešanskú (vedúca družstva FC Ružinov) dňa 8.10.2015 o 16:30 hod z dôvodu objasnenia nedostatkov pri vypisovaní zápisu o stretnutí MZRL 6.kola SDM Domino – FC Ružinov

Komisia rozhodcov a delegátov:

Opakovane upozorňuje rozhodcov na to, že naďalej platí povinnosť oboznámiť kapitánov družstiev(v súťažiach mládeže aj vedúcich) so základnými faktami v zápise o stretnutí a jeho originál si nechať podpísať.

Na náhradnom termíne fyzických previerok splnili limity M. Kardelis, R. Hádek, M. Hrazdira, Ľ. Čižmár (pre S4BA) a M. Křivan.

Odstupuje na DK FC Rohožník (S3BA) za nedoručenie vyhotoveného DVD zo stretnutia 7.kola S3BA FC Rohožník – TJ Rovinka

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (26.-27.9.): Valko (nedostatočný popis procesu kontroly identity hráča v ISSF), Polakovič Ľ., Bláha (nedostatočné resp. nesprávne umiestnené vyjadrenie k zraneniu hráča), Ježík, Lauer, Kardelis (administratívne nedostatky).

Pozýva na zasadnutie 2.10. A. Polakoviča, P. Minárika a M. Elefanta.

Ospravedlnenia: Bohun 29.9.-3.10.; Bláha 3.10.; Hudy 3.-4.10.; Olša 9.-11.10.; Polomský 17.-18.10., 24.10.; Brejcha 11.-18.10.; Martiška 23.-26.10.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 25.09.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman (15)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie – školenie  je uzatvorené, ďalšie prihlášky sa nepríjimajú

Termín uskutočnenia – 1. časť : 15.-17.11.2015 (nedeľa – utorok) a 2. časť : 6.- 8.12.2015 (nedeľa – utorok)

Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma, P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik, D. Vulín, K. Stifter, M. Šmalík (FTVŠ KT), J. Fukatsch, L. Horváth, O. Harton, M. Mutňanský, D. Ščibrány, M. Lipták, M. Uhrín, R. Balaščík,D. Kasal, E. Čikoš, M. Marko, I. Gutléber, L. Grofčík, M. Jánoš, M. Maroši, M. Rejžek, L. Konfrater, V.Matovič, P. Rovňak, E. Meszáros,(36)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C), Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B)   (24)

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016

12.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                           U12-13 BA mes.

12.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                       U12-13 BA vid.

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                       U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                          U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                           U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                       U12-13 BA vid.

04.11.2015       Výber JmKFS Brno – výber BFZ                             U 15   –   Dubňany (ČR)

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                           U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                       U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                            ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                          U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                     U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu      BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                             U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                        U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                        U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid             U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                          U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                      U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                      U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                          U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                      U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                      U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                 U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                  U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                               U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                      U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                           U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                        U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                           U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  ktoré nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. 

V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom „amatéra“:

– klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá

– v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)

– v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe

– po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada

– v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

– v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

– po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur

– položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF

– po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ

– matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom augusta 2015 (Odstupne bude až vo faktúre za august 2015 vystavenej 1.9.2015).

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí:

– ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!

– KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!

– KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!

Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy.

Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:

„Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebowww.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár „Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.

Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015.Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra je od 1.1. – 15.3.2016.

Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

.Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRAPRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ zmena termínu stretnutia s poplatkom / RS čl.3.4 /

PMA1 – 7.kolo: Vrakuňa – FKP – NE 11.10. o 9.00

PMA 1 – 7.kolo DNV – FK Inter – ST 7.10. o 17:00

PMA2 – 7. kolo: Iskra Petržalka – FA – ŠT 8.10. o 17,00

PrSC – 13.kolo: Rovinka – Kráľová A – ŠT 8.10. o 17.00

b/ poplatky za zmeny / RS čl.3.4 /

FKP  Dúbravka Bratislava  – 20€

DNV – 20€

Iskra Petržalka – 20 €

MŠK Kráľova pri Senci – 20€

Poplatky budú zahrnuté do mesačnej zberne faktúry

c/ termíny dohrávok stretnutí / nespôsobilý terén /

PMA2 – 5.kolo: D.Lužná – Lafranconi – NE 4.10. o 10.00

PMB2 – 5.kolo: D.Lužná – Lafranconi – NE 4.10. o 17.00

PrSC – 5.kolo: Kraľova B – Čataj –  ST 7.10. o 17.00

d/ zmena termínu stretnutia bez poplatku / lehota 21 dní /

PrPK – 8.kolo: Modra – Limbach – UT 20.10. o 16.30

e / nariadená zmena stretnutia / nedostatok R – súhlas klubov /

PrMA – 7.kolo: Vysoká – Kostolište – SO 10.10. o 11.00

f/ odložené stretnutie / chorobnosť hráčov /

PrSC – 6.kolo: Kalinkovo – Kraľova A sa v sobotu 3.10. nebude hrať pre chorobnosť

hráčov SFC Kalinkovo. Náhradný termín odohratia je v nedeľu 25.1. o 11.00 hod.

 Všetky zmeny sú upravené v ISSF

d/  Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. V nasledujúcej US BFZ Vám budú oznámené termíny jednotlivých kôl. /plánujeme 7 kôl do 14.2.2016/. Finálová časť bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Ďalej organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ  pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január  a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 10. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m:0903677690

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát                             

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na

rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

V zmysle mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 30. 9. 2015 došlo k zmenám vo vedení a štatutároch ŠK Nová Dedinka nasledovne:

Predseda:

Attila Poór

Bernolákova 3, 900 29 Nová Dedinka

mail: poor@zoznam.sk

t. č.: 0903 417 976

Podpredseda:

Ing. Rudolf Vadovič

Hlavná 39/A, 900 29 Nová Dedinka

mail: vadovic@octogin.sk

t. č.:0918 697 434

ISSF manažér:

Ladislav Kakaš

903 01 Hrubý Šúr 372

mail: pripravka.nd@gmail.com

t. č.: 0905 587 333

Športovo – technická komisia

Uzn. č. 37: Na základe podnetu klubu OFK OFC 014 Vinosady a vlastných zistení kontumuje stretnutie 2. kola S6V Rohožník B – Vinosady podľa SP čl. 82/1/f (štart hráča na cudzí RP) v náväznosti na SP čl. 81/2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Vinosady. Prípad odstupuje DK. Za štart hráča na cudzí RP bude družstvu FC Rohožník B do zbernej faktúry zarátaný poplatok 100 € podľa RS čl. 5.3.

Uzn. č. 38: Z dôvodu vírusového ochorenia 7 hráčov TJ NV Pernek odkladá stretnutie 8. kola S5V Borinka – Pernek. Stretnutie nariaďuje odohrať dňa 15. 11. 2015 o 13.30 h.

Uzn. č. 39: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:

– 13. kolo S5V Vištuk – Jablonec dňa 7. 11. o 13.30 h.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 51 – Matúš Tomášek 1234394 (S6V – FK Záhorská Ves) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 28. 9. 2015 (10 €);

Uzn. č. 52 – Žigmund Polák 1305482 (SZMA – ŠK Láb) – vylúčený za HNS voči súperovi a HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 47/1b, 47/2b, 48/1c, 48/2b od 21.9.2015 (5 €);

Uzn. č. 53 – Dávid Lipták 1308714 (SZMA – ŠK Žolík Malacky B) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 27. 9. 2015 (5 €);

Uzn. č. 54 – Oliver Beseda 1303813 (SZPK – TJ Dubová) – vylúčený za HNS – podrazenie súpera v gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a od 27. 9. 2015 (5 €);

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 55 – Denis Zeman 1262846 (S6V – Grinavský futbalový klub-1923) od 28. 9. 2015 (10 €);

Oznamy:

Uzn. č. 56 – Andrej Wirth 1221992 (S5V – ŠK Gajary) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO (1 týždeň) do 31. 12. 2015 podľa DP čl.41 (10 €);

Uzn. č. 57 – Filip Baričič 1173232 (S5V – FC Slovan Modra) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO (1 týždeň) do 31. 12. 2015 podľa DP čl.41 (10 €);

Uzn. č. 58 – TJ Dubová – DK dostala písomné stanovisko klubu k HNS divákov na adresu delegovaných osôb v stretnutí 6. kola S5V medzi družstvami TJ Dubová a FC Družstevník Budmerice a rozhodla, že ukladá DO – pokutu vo výške 30 € podľa DP čl. 58/2a, 58/3 a čl. 12. (10 €);

Uzn. č. 59 – ŠK Svätý Jur B – DK žiada o podrobné písomné stanovisko k HNS diváka ŠK Svätý Jur Jozefa Hupku ml. voči delegovaným osobám po stretnutí 7. kola S5V medzi družstvami FC Družstevník Budmerice a ŠK Svätý Jur B do 6. 10. 2015. (10 €);

Uzn. č. 60 – TJ Doľany – DK žiada podrobné písomné stanovisko k HNS člena US Rudolfa Vrbinkoviča voči delegovaným osobám v stretnutí a po stretnutí 5. kola S6V medzi družstvami TJ Doľany a FC Suchohrad do 6.10.2015. Súčasne DK ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu akejkoľvek funkcie a styku s delegovanými osobami v súťažných stretnutiach podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP, od 27. 9. 2015 až do vyriešenia Disciplinárnou komisiou ObFZ BA vidiek. (10 €).

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 7. 10. 2015 o 15.00 h.

Komisia mládeže

KM upozorňuje FK na dôsledné dodržiavanie SP čl. 43 „Registračný preukaz a identifikácia hráča“ /doslovný prepis tohto článku je aj v RS BFZ ako čl. 5.3.  – strana 19/.

1) Kontumácia stretnutia:

Kontumuje stretnutie 5. kola súťaže starších žiakov SZPK medzi družstvami Slovan Častá – ŠFK Prenaks Jablonec hraného dňa 27. 9. Kontumáciu vyhlasuje v prospech Slovan Častá a výsledok 19:0 dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti.

ŠFK Prenaks Jablonec porušil RS čl.5.2 – 2 hráči nastúpili v jeden hrací deň v dvoch po sebe idúcich stretnutiach

Upozorňujeme ŠFK Prenaks Jablonec, že v prípade akejkoľvek ďalšej kontumácii bude družstvo starších žiakov vylúčené zo súťaže.

2) Poriadková  pokuta – RS čl.5.3. neoprávnený štart hráčov:

ŠFK Prenaks Jablonec – 100€. Pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

3) Odstúpenie na doriešenie DK ObFZ:

Odstupuje na doriešenie DK ObFZ ŠFK Prenaks Jablonec a trénera družstiev prípravky a starších žiakov p. Radoslava Bacigála za porušenie RS čl.5.2. – umožnenie štartu 2 hráčov v jednom hracom dni v dvoch po sebe idúcich stretnutiach.

4) Nariadená zmena termínu stretnutia /nedostatok rozhodcov/:

SZMA – 7. kolo: Zohor – Z. Ves – NE 11. 10. o 10.30 h.

5) Zmeny hracích časov z dôvodov kolízie stretnutí:

MZV – 9. kolo: Sv. Jur – Lozorno – SO 24. 10. o 9.30 h;

MZV – 11. kolo: Sv. Jur – Vysoká – SO 7. 11. o 9.30 h.

6) Rozpis stretnutí od 10. 10. – do 11. 10. 2015:

Súťaže riadené KM ObFZ Bratislava-vidiek

Starší žiaci U15 SZMA

 7. kolo

10. 10. 15.30 V. Leváre – Lozorno

11. 10. 10.30 Zohor – Z. Ves /zmena hracieho dňa a času/

11. 10. 11.00 Láb – Žolík B

Starší žiaci U15 SZPK

 7. kolo

11. 10. 10.00 Dubová – Jablonec

11. 10. 13.30 Budmerice – Sv. Jur

11. 10. 13.30 Doľany – Báhoň

Mladší žiaci U13 MZV

 7. kolo

10. 10. 10.00 Modra – Viničné

10. 10. 11.00 Cajla – Limbach

10. 10. 11.00 Jakubov – Studienka

10. 10. 11.30 Sv. Jur – Slov. Grob

10. 10. 13.30 Vysoká – Lozorno /zmena hracieho dňa/

11. 10. 12.30 Závod – Jablonové

Súťaže riadené KM BFZ

Prípravka U11 PrMA

  7. kolo

10. 10. 11.00 Vysoká – Kostolište /zmena hracieho dňa a času/

10. 10. 13.00 Závod – Jakubov

10. 10. 14.00 Zohor – Lozorno

10. 10. 14.00 Sološnica – Rohožník

Prípravka U11 PrPK

  7. kolo

10.10. 10.00 Slov. Grob – Grinava

10.10. 10.30 Báhoň – Častá

11.10. 9.00 PŠC – Modra

11.10. 9.30 Sv. Jur – Jablonec

11.10. 10.00 Budmerice – Šenkvice

11.10. 10.00 Limbach – Cajla

11.10. 10.00 Vištuk – Viničné

Prípravka U11 PrSC

  7. kolo

10. 10. 9.30 Kráľova A – N. Dedinka

10. 10. 9.30 Rovinka – Blatné

10. 10. 10.00 Miloslavov – Čataj

11. 10. 9.30 Tomášov – Senec

11. 10. 9.30 Kráľova B – Kalinkovo

11. 10. 10.30 Malinovo – Most

11. 10. 12.30 Bernolákovo – Ch. Grob

Komisia rozhodcov a delegátov

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk apeter.augustovic1j@gmail.com.

Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!

V prípade, že sa neskoré ospravedlnenia budú u jednotlivcov opakovať, budú takýto rozhodcovia postúpení na doriešenie na DK!

Upozorňuje všetkých rozhodcov na dodržiavanie spoločenského oblečenia na stretnutiach.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo. Upozorňuje všetkých rozhodcovna dôkladnú kontrolu hráčov pred stretnutím v ISSF systéme a v prípade štartu hráča na iný preukaz, než je registračný preukaz, napísať túto skutočnost do zápisu o stretnutí. Hráč, ktorý nepredloží žiadny preukaz, napr. OP, vodičský, kartu poistenca, takýto hráč nesmie byť pripustený do hry podľa článku 43 súťažného poriadku.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI