ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 21 ZO DŇA 20.11..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Cena vstupného je 50€/ osoba. Vstupenky bude možné si zakúpiť osobne na sekretariáte BFZ  od 1.12.2015 v úradných hodinách alebo po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom.

Vážení športoví priatelia ! 

Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 248: Jakub Tardík/1296144/ (FC Rohožník, SD3R) HNS – prudké sotenie nadmernou silou do oblasti krku zo zadu v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 49/1a,2a od 15.11.2015./ 5.-€

U.č. 249: Erik Kyselák /1298893/ (FC Petržalka akadémia, MD3R) HNS – vzájomné vrážanie do súpera pri odchode hráčov z hracej plochy na polčasovú prestávku.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 49/1a,2a od 15.11.2015./ 5.-€

U.č. 250: Tomáš Rusňák/1297975/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves MD3R) HNS – vzájomné vrážanie do súpera pri odchode hráčov z hracej plochy na polčasovú  prestávku.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne podľa DP čl. 49/1a,2a od 15.11.2015./ 5.-€

Ďalšie disciplinárne opatrenia:

 U.č. 251: FC Malacky/S4BA/ na základe odstúpenia KRaD, za nedoručenievideo záznamu zo stretnutia 9, 11 a 13. kola v predpísanom množstve  a termíne, podľa RS, zaplatí klub FC Malacky pokutu 20.-€. Video záznamy boli doručené po začatí disciplinárneho konania. Poplatok za disciplinárne prerokovanie 10.-€.

U.č. 252:ŠK Závod /S4BA – U.č. 205 / – odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie. Odvolacia komisia odvolanie zamietla. Poplatok za odvolanie 50.-€ bude zaúčtovaný v mesačnej faktúre.

U.č.  253: MŠK Iskra Petržalka/SD3R/ – za neoprávnený štart hráča  Erika Schickhofera v 7. kole a v 9. kole, DK udeľuje klubu MŠK Iskra Petržalka SD3R pokutu 250.-€ za jedno stretnutie. Spolu za 2 stretnutia 500.-€ v súlade s čl. 5.3 RS.Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  254: František Trungel, VD MŠK Iskra Petržalka( SD3R) – za  umožnenie neoprávneného štartu hráča, DK udeľuje Františkovi Trungelovi, DO – zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 2 mesiace nepodmienečne od 20.11.2015. podľa DP, čl. 53/3b. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  255: Branislav Blahutiak, tréner MŠK Iskra Petržalka( SD3R) – za  umožnenie neoprávneného štartu hráča, DK udeľuje Branislavovi Blahutiakovi, DO – zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 2 mesiace nepodmienečne od 20.11.2015. podľa DP, čl. 53/3b. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  256: Peter Martinkovič ml., rozhodca – za  umožnenie neoprávneného štartu hráča, Erika Schickhofera v 9. kole, DK udeľuje Petrovi Martinkovičovi ml., DO – zákaz výkonu funkcie rozhodcu na 1 mesiac nepodmienečne od 20.11.2015. podľa DP, čl. 63/1b. Poplatok za prerokovanie 10.-€., ktorý zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 27.11.2015.

U.č.  257: Lukáš Lauer, rozhodca – za  umožnenie neoprávneného štartu hráča, Erika Schickhofera v 7. kole, DK udeľuje Lukášovi Lauerovi, DO – zákaz výkonu funkcie rozhodcu na 1 mesiac nepodmienečne od 20.11.2015. podľa DP, čl. 63/1b. Poplatok za prerokovanie 10.-€., ktorý zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 27.11.2015.

U.č. 258: DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK, udeľuje klubu FC Slovan Modra – SD3R, poriadkovú pokutu 200.-€ za nenastúpenie na stretnutie 15. kola FC Ružinov – FC Slovan Modra v zmysle RS čl. 3.5.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • BFZ prostredníctvom ŠTK organizuje tradičný zimný turnaj seniorov, rozšírený aj o turnaj staršieho dorastu, ktorý sa bude konať v dňoch cca od 16.1.2016 do 27.2.2016, podľa počtu prihlásených družstiev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom predsedovi ŠTK p.Richtárikovi na email miroslav.richtarik@gmail.com alebo sekretárovi BFZ p.Farbulovi na email jan.farbula@futbalsfz.sk . Propozície budú uverejnené na stránke BFZ po schválení VV BFZ 11.12.2015. Hrať sa bude na umelých trávach v D.Lužnej, Pl.Štvrtku, NTC Senec, Rapid BA a Mladá Garda BA.

Uzávierka prihlášok je 30.11.2015

Kontumuje:

 • SD3R 13.kolo ŠK Šenkvice – FC Slovan Modra 0:3 SP čl.82/1/f (na ihrisku 4:0). Odôvodnenie: hráč domácich č.12 Martin Lacko hral v stretnutí keď nemal dovŕšený vek 14 rokov, čím bol porušený SP čl.46/1/a. Prípad odstupuje k riešeniu DK.

Prihlásený do ZT BFZ:

 • Seniori: SC Wolfstahl, ŠK Igram, ŠK Báhoň, FC Lamač Ba, NMŠK 1922 Ba, FK Vajnory, SDM Domino, FC Nový Život, TJ ŠM Janíky, TJ Čunovo, FA Bratislava, SFC Kalinkovo (12)
 •  Dorast: FC ŠTK Šamorín A + B, SDM Domino, FK Rača Ba, Lok.Devínska Nová Ves, NMŠK 1922 Ba, OFK D.Lužná, ŠK Vrakuňa Ba, ŠK Žolík Ma, ŠK Igram, PŠC Pezinok (11)

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia).

Žiada rozhodcov, aby prípadné chýbajúce prvky vlastného výstroja (najmä dresov) nahlásili P. Bóllovi do 15.12. V stretnutiach v jarnej časti nebude akceptovať stav, keď členovia rozhodcovského tímu nebudú farebne zladení z dôvodu absencie dresu príslušnej farby u niektorého z nich.

Nedostatky L. Lauera a P. Martinkoviča ml. v súvislosti s umožnením neoprávneného štartu hráča odstúpila na riešenie DK BFZ.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (14.-15.11.): Križko (priestupky vylúčených hráčov, tak ako sú popísané, nie sú podľa PF hrubým nešportovým správaním), Križko (administratívne nedostatky).

Ospravedlnenia: Ďurčo 23.-28.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 13.11.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, M.Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A.Kurila, P. Hodulík (18)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásený : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk  (6)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C),Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C), M. Jánoš (UE C), J. Čavoj (UE B), F. Nespešný (UE C),S.Fišan (UE B)(33)

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na halový tréningový zraz v pondelok 23.11.2015 o 13.30 hod. v Dome Športu na Junáckej ulici v Bratislave.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Radovan BRANIŠ     FK Inter

Lukáš TVAROH             FKM K.Ves                 Alex Christián EARL FK Inter

Andrej KRAJČÍR           FKM K.Ves                 Marko ŽVÁČ              FK Inter

Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves                 Samuel CERULA       FC Petržalka

Patrik MARKOVIČ       NMŠK 1922 BA          Ladislav HORVÁTH FC Petržalka

Filip NAGY                    ŠK Senec                     Alexej ANTAL           ŠK Senec

Viktor VONDRYSKA   ŠK Senec                     Peter POLAKOVIČ   ŠK Slovan

Samuel LAVRINČÍK     ŠK Slovan                   Dávid STRELEC        ŠK Slovan

Alexander TÓTH            ŠK Slovan                    Ladislav NAGY          ŠK Slovan

Patrick FARKAŠ            ŠK Slovan                    Denis GIESSER          ŠK Slovan

Roman BEKO                 ŠK Slovan                    Tomáš HREBEŇ         ŠK Slovan

Marko MIFKOVIČ         ŠK Slovan                    Martin UŽÍK               ŠK Slovan

Adam KURUC                ŠK Slovan                   Jakub JURČÍK             ŠK Slovan

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

MASÉR:Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: všetci hráči  – vlastná treningová výstroj, obuv do haly / nie čierna podrážka /

chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 23.11.2015 o 13.00 hod. v Dome Športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Začiatok TJ: 13.30 hod.                 Ukončenie TJ: 15.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia hráčov je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (20.11.2015)

Dátum                              Akcia                                                                                  Kategória

21.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – starší žiaci – Dom športu, Junácka      BFZ, ŠK Senec

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                      U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP 2015 – Dom športu                         U14 a 15 BFZ

6.-8.12.15        2. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots               Dom športu, Junácka ul.

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                       ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ŽHL starší a mladší žiaci                                                     U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                U11

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                 BFZ

20.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – St. a ml.Ž – Dom športu     U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                        U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                          U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                              U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BA vid.

IV./V./16       MT – Belehrad – výbery regiónov                                         U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                           U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                 U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                       U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                       U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS           U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                   U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                               U12 – školy

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS – organizuje BFZ                 U15 BFZ

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                          U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                      U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                        U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ.RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

Oznamuje, že KM BFZ organizuje Zimnú halovú ligu starších, mladších žiakov a prípravky ,, O Pohár predsedu BSK”.  Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší, prípravka: ročník 2005 a mladší.  Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača, prípravka: športová hala v Šenkviciach. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 na základe prihlásených družstiev.  Plánované termíny jednotlivých kôl – 7 kôl od 5.-6.12.2015 do 13.-14.2.2016. Finálová časť u st. a ml. žiakov bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava. Rozdelenie družstiev do skupín – starší žiaci – skupina „A“ : SDM Domino „A“ , OFK Dun. Lužná, ŠK Bernolákovo, ŠK Šenkvice, FK Lamač,  ŠK Svätý Jur, ŠK Nová Dedinka. Skupina „B“ :  ŠK Žolík Malacky, Lok. Dev. N. Ves, ŠK Vrakuňa, FK Slovan Ivanka,  SDM Domino „B“, FK Scorpions,  CFK Pezinok-Cajla.  Mladší žiaci – skupina „A“ : FK Rača „A“, ŠK Žolík Malacky , Lok. Dev. N. Ves, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Nová Dedinka. Skupina „B“ : SDM Domino, ŠK Šenkvice,  FK Slovan Ivanka, TJ Malinovo,  FK Rača  „B“, CFK Pezinok-Cajla. Skupina „C“ : FKP Dúbravka, ŠK Bernolákovo, OFK Dun. Lužná,  FK Šamorín-Hamuliakovo, TJ Jarovce. Skupina „D“: NMŠK 1922 Bratislava, ŠK Vrakuňa,  FK Scorpions, MŠK Senec, FK Lamač,  Karpaty Limbach.. Prípravka – skupina „A“:  FC Slovan Modra, ŠK Nová Dedinka, CFK Pezinok-Cajla,  Družstevník Blatné, ŠK Senec, FK Sološnica, TJ Slovan Vištuk, ŠK Šenkvice „B“. Skupina „B“ : MŠK Kráľová p/S., ŠK Šenkvice „A“,   Karpaty Limbach, TJ Malinovo, Slovan Viničné, FK Čataj. MŠK Senec, OŠK Chorvátsky Grob. Propozície turnaja Vám budú zaslané v najbližších dňoch.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát                 

 Dňa 1. decembra 2015 o 17.00 h sa uskutoční zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Bratislava – vidiek v priestoroch BFZ na Súmračnej ul. 27 v Bratislave.

 Marcel Olša v čase práceneschopnosti predsedu Komisie mládeže ObFZ Bratislava-vidiek Ivana Konečného je poverený jeho zastupovaním vo funkcii predsedu KM.

Marcel Olša – mejl: brumibrumibrum@gmail.com; m: 0902 265059.

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 Disciplinárna komisia                              

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP čl. 37/5a:

Uzn. č. 119 – Lukáš Brejcha 1231146 (S5V – ŠK Svätý Jur B) od  15 11. 2015 (10 €).

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 25. 11. 2015 o 15.00 h.

 Komisia mládeže         

 1) Začiatok jarnej časti súťaží

Oznamuje FK, že jarná časť súťaží starších a mladších žiakov, ako aj prípraviek sa začína v sobotu 2. 4. 2016. Požiadavky na prípadné úpravy hracích dní a časov je potrebné zaslať na mailovú adresu predsedu KM do 18. 3. 2016.

2) Zmena hracieho času

SZPK – 8. kolo: Budmerice – Častá  NE 3. 4. 2016 o 10.00 h.

3) Stretnutia preložené na soboty (nedostatok R, resp. predzápasy seniorov)

SZMA – 14. kolo: Záhorská Ves – Zohor  SO 23. 4. 2016 o 11.00 h;

SZPK – 10. kolo: Dubova – Budmerice  SO 16. 4. 2016 o 15.00 h;

SZPK – 11. kolo: Doľany – Sv.Jur  SO 23. 4. 2016 o 15.00 h;

SZPK – 20. kolo: Sv.Jur – Dubova  SO 28. 5. 2016  o 15.00 h;

SZPK – 21. kolo: Budmerice – Sv.Jur  SO 4. 6. 2016 o 15.00 h;

MZV  – 12. kolo: Studienka – Lozorno  SO 2. 4. 2016 o 14.30 h;

PrMA – 12. kolo: Studienka – Vysoká  SO 2. 4. 2016 o 12.30 h.

Zmeny sú upravené v ISSF

 Komisia rozhodcov a delegátov               

 Predbežný termín zimného seminára je 5. marca 2016. Pozvánka bude poslaná elektronickou poštou.

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI