ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 40 ZO DŇA 13.05.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát opätovne vyzýva FK TIPOS III. ligy  – PŠC Pezinok , OŠK Slovenský Grob , TJ Slovan Viničné , FC Rohožník , TJ Rovinka a FK Rača Bratislava , aby do stredy 18.05.2016 doručili na sekretariát BFZ na oficiálnom tlačive klubu , ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom FK a tiež opečiatkované pečiatkou FK  číslo účtu v tvare IBAN, ktoré bude zakomponované v ISSF systéme pri fakturačných údajoch. 

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • SD3R 26.kolo OFK D.Lužná – ŠK Šenkvice v pôvodnom termíne 14.5.2016, ale o 12,30 hod. z dôvodu kolízie s II.ligou žien
 • SD3R 28.kolo FC Slovan Modra – ŠK Šenkvice 27.5.2016 o 18,00 hod. z dôvodu mestskej akcie na ihrisku v Modre. Klubu FC Sl. Modra bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4. vo výške 30,- €.
 • SD3R 30.kolo OFK D.Lužná – Lok. DNV 25.5.2016 o 17,30 hod. z dôvodu uzavretia areálu štadióna.
 • MD3R 13.kolo TJ V. Leváre – Lok. DNV 17.5.2016 o 17,30 hod., neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 19.kolo PŠC Pezinok – Lok. DNV 19.5.2016 o 17,00 hod.
 • MD3R 20.kolo FC Petržalka akadémia – TJ V. Leváre 28.5.2016 o 12,00 hod.
 • SZRL+MZRL 22.kolo SDM Domino Ba – ŠK Bernolákovo 15.5.2016 o 14,00 hod. starší žiaci a 15,30 hod. mladší žiaci
 • SZRL+MZRL 25.kolo SDM Domino Ba – NMŠK 1922 Ba 5.6.2016 o 14,00 hod. starší žiaci a 15,30 hod. mladší žiaci

Zamieta:

 • SD3R – žiadosť ŠK Vrakuňa Ba o zmenu HČ 29.kola ŠK Vrakuňa Ba – FK Jablonové, pretože v daný deň – 4.6.2016 o 11,00 hod. nie je naplánované žiadne iné súťažné stretnutie na ihrisku ŠK Vrakuňa.

Nariaďuje:

 • MZRL ŠK Vrakuňa – odohrať stretnutie 25.kola ŠK Vrakuňa Ba – FK Rača Ba v zmysle RS 2015/2016 čl. 3.3 ako dvojičku SZRL+MZRL, tak ako bolo nahlásené pred začiatkom súťažného ročníka a je uvedené v tabuľke žrebovacích čísel. Hrací deň a čas ŠK Vrakuňa Ba je NE 9,30+11,00 hod. V ISSF bol nesprávne uvedený dátum stretnutia MZRL.

Oznamy:

 • ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia S3BA, S4BA 28., 29. a 30. kola v jednotnom termíne a čase a to: NE UHČ. FK (FO), ktoré budú mať záujem odohrať stretnutie v inom termíne môžu o to požiadať. Žiadosť posúdi ŠTK individuálne na základe aktuálneho postavenia družstiev v tabuľke. Žiada všetky FK (FO), aby si skontrolovali prípadné kolízie a podali žiadosť na zmenu, ktorá bude samozrejme bez poplatku.
 • ŠTK vyhlasuje konkurz na usporiadanie finálového stretnutia Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 8.6.2016 o 18,00 hod. Záujemcovia o usporiadanie finále sa môžu prihlásiť predsedovi ŠTK emailom na stk@futbalbfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.5.2016. Doteraz podal prihlášku FC Lamač Ba.
 • Hráči, ktorí nehrali na RP
  • S4BA 16. Kolo – FK Stupava – Ján Dubovský – RP predložený
  • MD3R 17.kolo – NMŠK 1922 Ba – Samuel Suvák – RP predložený

Upozorňuje:

 • Všetky delegované osoby na majstrovské stretnutia na dodržiavanie stanovených hracích časov v zmysle RS. Oneskorenie začiatku stretnutia, môže byť len v súlade so súťažným poriadkom a delegované osoby musia túto udalosť popísať v ZoS resp. v SD.
 • Všetky FK (FO), že od nasledujúceho ročníka 2016/2017 bude povinnosťou mať zaradených v súťažiach BFZ 3 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S3BA a 2 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S4BA v zmysle platného RS čl.11.1

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 402: Patrik Korbelič/1239620/ (ŠK Báhoň S3BA) – vylúčený za  HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a  od 9.5.2016./10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 U.č.403: Martin Juraško/1188112/(FK Slovan Most pri BA  S3BA) od 9.5.2016./10.-€/

U.č.404: Pavol Štroffek/1212884/( FK Karpaty Limbach  S4BA) od 9.5.2016.  /10.-€/

U.č.405: František Griga/1174011/( TJ Slovan Viničné  S3BA) od 12.5.2016.  /10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.406:Daniel Demovič/1249493/ (OŠK Slovenský Grob S3BA) od 9.5.2016.  /10.-€/

U.č.407:Martin Petrík/1229776/(FC Rohožník S3BA) od 9.5.2016. /10.-€/

U.č.408:Juraj Senaši/1184658/ (ŠK Bernolákovo S3BA) od 9.5.2016.  /10.-€/

U.č.409:Juraj Berzedi/1173287/ (PŠC Pezinok S3BA) od 9.5.2016.  /10.-€/

U.č.410:Peter Rajníc/1198975 (PŠC Pezinok  S3BA ) od 9.5.2016.  /10.-€/

U.č.411:Peter Beník/1085799 (SFC Kalinkovo  S4BA ) od 9.5.2016.  /10.-€/

U.č.412:Richard Petrovský/1296602/ (PŠC Pezinok SD3R) od 8.5.2016. / 5.-€/

U.č.413:Šimon Štellár/1308414/ (MŠK Kráľová pri Senci SD3R) od 9.5.2016./ 5.-€/

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/b :

U.č.414:Peter Doležaj/1124763/ (ŠK Svätý Jur S3BA) od 8.5.2016.  /10.-€/

 Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č.415:Imrich Gábriš (MŠK Kráľová pri Senci  SD3R) Za HNS asistenta trénera  smerom k AR1 a následne vykázanie z lavičky náhradníkov v stretnutí FC Ružinov – MŠK Kráľová pri Senci H, DO – zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov a styk s delegovanými osobamina 3 týždne nepodmienečne podľa 48 / 1 c, 2 b od 9.5.2016. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.416:Eduard Pazmány /1034267/– tréner (FK Rača SZRL) Za NS  trénera  smerom k R a následne vykázanie z lavičky náhradníkov v stretnutí FC Ružinov – FK Rača, DO–POKARHANIE, podľa DP, čl. 11. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.417:Miroslav Báchora – ŠK Báhoň, vedúci družstva. DK BFZ začína disciplinárne konanie za HNS voči delegovanej osobe  a následné vykázanie z lavičky/ pohoršujúce a urážlivé výroky a prejavenie nesúhlasu s rozhodnutím R hodením fľaše v technickej zóne / počas stretnutia ŠK Bernolákovo – ŠK Báhoň, odohraného dňa 8.5.2016.  DK dňom 9.5.2016 zastavuje menovanému činnosť nepodmienečne – pozastavenie funkcie vedúceho družstva do vyriešenia prípadu  a žiada p. Báchora o podrobné písomné stanovisko k incidentu v termíne do 18.05.2016.

 U.č.418:Marek Rendek – FK Slovan Most pri Bratislave, vedúci družstva. DK BFZ začína disciplinárne konanie za HNS voči delegovanej osobe  a následné vykázanie z lavičky/ hrubé urážky na adresu AR1 a opustenie technickej zóny / počas stretnutia FK Slovan Most pri Bratislave – Lokomotíva Devínska Nová Ves, odohraného dňa 8.5.2016.  DK dňom 9.5.2016 zastavuje menovanému činnosť nepodmienečne –pozastavenie funkcie vedúceho družstva do vyriešenia prípadu  a žiada p. Rendeka o podrobné písomné stanoviskok incidentu v termíne do 18.05.2016.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

Oznam pre FK hrajúce všetky súťaže prípraviek

Žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba podávať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

a/ nedohraté stretnutie – spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia

    PMB2 – 17.kolo: FK Šamorín Hamuliakovo – ŠK Žolík Malacky 0 : 3 k podľa  SP čl.82/d – spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia. ŠK Žolík Malacky sa započítavajú do tabuľky 3 body a skóre 3 : 0

FK Šamorín- Hamuliakovo odstupujeme na doriešenie DK BFZ.

b/ zmeny hracieho dňa stretnutí

   PMA1 – 21.kolo: DNV – FC Petržalka – ŠT 2.6. o 17.00 h.

PMA1 – 21.kolo: Vrakuňa – NMŠK 1922 – ST 1.6. o 17.00 h.

PrSC – 22.kolo: Bernolákovo – Kráľova A – UT 31.5. o 18.00 h.

PrSC – 23.kolo: Kráľova B – Bernolákovo – ŠT 9.6. o 17.30 h.

PrSC – 24.kolo: MŠK Senec – Miloslavov – ST 8.6. o 18.00 h. / UT NTC Senec /

c/ zmena termínu stretnutia pre nepriaznivé poveternostné podmienky

PMA1 – 21. kolo: ŠTK Šamorín – SDM Domino – 19.5. o 17,30 h.

d/ zmeny termínov stretnutí – reprezentácia hráčov vo výbere ObFZ vidiek

   PrMA – 19.kolo: Sološnica – Jakubov – NE 12.6. o 10.30 h.

PrSC – 21.kolo: Kráľova A – MŠK Senec – ST 1.6. o 18.00 h.

e/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom – RS čl.3.4

   PMA2 – 18.kolo: Ivanka – Š.Hamuliakovo – ŠT 12.5. o 18.00 h.

FK Slovan Ivanka pri Dunaji bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €

v súlade s RS čl.3.4

PMB2 – 20.kolo: FA Lafranconi – FK Dúbravka – ŠT 26.5. o 16.30 h.

FA Lafranconi Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €

v súlade s RS čl.3.4

PMA3 – 17.kolo: MŠK Iskra B – FK Mariathal – ŠT 19.5. o 17.30 h.

FK Mariathal Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €  v súlade s RS čl.3.4

PrPK – 25.kolo: Vištuk – Budmerice – PO 23.5. o 16.00 h.

Slovan Vištuk bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry poplatok 20,- € v súlade  s RS čl.3.4

PrPK – 21.kolo: Sl.Grob – CFK Cajla – NE 22.5. o 10.00 h.

OŠK Slovenský Grob bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €  v  súlade s RS čl.3.4

PrPK – 20.kolo: Limbach – CFK Cajla – NE 15.5. o 14.30 . Karpaty Limbach bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

Zmeny sú upravené v ISSF

f/ kontumácie stretnutí – nedostavenie sa na stretnutie / SP čl.82/b /

PrPK – 17.kolo: PŠC Pezinok – ŠFK Prenaks Jablonec 3 : 0 k / SP čl.82/b /

PŠC Pezinok sa započítavajú do tabuľky 3 body a skóre 3 : 0

    ŠFK Prenaks Jablonec bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková  

    pokuta vo výške 50 EURO v súlade s RS čl.3.5

PrSC – 19.kolo: TJ Rovinka – ŠK Čataj 3 : 0 k / SP čl.82/b /

TJ Rovinka sa započítavajú do tabuľky 3 body a skóre 3 : 0

ŠK Čataj bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta                        

   vo výške 50,- € v súlade s RS čl.3.5

Úsek školského futbalu:

 Oznamujeme, že dňa 17.5. 2016 /utorok/  v spolupráci s Okresným úradom – odbor školstva Bratislava sa uskutoční 18. ročník krajského kola MCDonald´s CUP 2015/2016 pre ZŠ žiakov 1. stupňa v regióne Bratislavského kraja  / štartovali žiaci a žiačky narod. od 1.9. 2005 a mladší /. Krajského kola, ktoré sa uskutoční na štadióne ŠCP Dúbravka sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili z finálových obvodných kôl. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ: ZŠ Grösslingova, ZŠ Železničná, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Malokarpatské nám., ZŠ Tupolevova, ZŠ Štúrová Malacky, ZŠ Kupeckého Pezinok, ZŠ Tajovského Senec. PROGRAM krajského kola /17.5. 2016/ – štadión ŠCP Dúbravka: 09.10 ZŠ Železničná – ZŠ GrösslingovaZŠ Tajovského Senec – ZŠ Tupolevova, 09.40 Slávnostné otvorenie turnaja, 09,50 ZŠ Malokarpatské nám.– ZŠ Štúrová Malacky, ZŠ Kupeckého Pezinok – ZŠ Za kasárňou, 10.15 ZŠ Grösslingova – ZŠ Tupolevova, ZŠ Železničná – ZŠ Tajovského Senec, 10.45 ZŠ Štúrová Malacky – ZŠ Za kasárňou, ZŠ Malokarpatské nám. – ZŠ Kupeckého Pezinok, 11,10 ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Grösslingova, ZŠ Tupolevova – ZŠ Železničná, 11,35 ZŠ Kupeckého Pezinok – ZŠ Štúrová Malacky, ZŠ Za kasárňou – ZŠ Malokarpatské nám.. Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifinále /A1-B2/, 2. semifinále /A2 -B1/,  12,50 7.-8. miesto /A4 – B4/, 5.-6. miesto /A3 – B3/, 13,20 3.-4. miesto (porazení), FINÁLE TURNAJA (víťazi),  14,00 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

Oznamujeme, že dňa 18.5. 2016 /streda/ v spolupráci s Okresným úradom, odbor školstva Bratislava sa uskutoční 5. ročník krajského kola ZŠ mladších žiačok DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ  2015/2016. Krajského kola sa zúčastnia žiačky ZŠ, narodené od 1.1.2003 a mladšie. Turnaj sa musel zo dňa 12.5.2016 preložiť z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. PROGRAM krajského kola /18.5. 2016/ – ihrisko NMŠK 1922 BA: 09.15 ZŠ Holíčska – ZŠ Fándlyho Pezinok, ZŠ Gessayova – ZŠ Tomášov  09.40 Slávnostné otvorenie turnaja, 10,00 ZŠ Veternicova – ZŠ Holíčska, ZŠ Fándlyho PezinokZŠ Gessayova, 10.45 ZŠ Tomášov – ZŠ Veternicova, ZŠ Holíčska – ZŠ Gessayova, 11,30 ZŠ Tomášov – ZŠ Fándlyho Pezinok, ZŠ VeternicovaZŠ Gessayova, 12,15 ZŠ HolíčskaZŠ Tomášov, ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Veternicova. 12,45 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

MK oznamuje, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 2.6.2016. Súčasne opätovne upozorňuje rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov na predbežný termín letného predsezónneho seminára v týždni od 1. do 5.8.2016. Konkrétny deň bude spresnený v krátkom čase.

Vyhodnotila výsledky jarných fyzických previerok rozhodcov BFZ. Predpísané limity splnili všetci zúčastnení s výnimkou M. Lackoviča, I. Kočického a L. Koštrnu. Prvých dvoch menovaných bude do náhradného termínu fyzických previerok obsadzovať bez obmedzenia.

Vyriešila podnet ŠK Lozorno, FO (ID 39462).

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (7.-8.5.): M. Kardelis (SZRL) – nedostatočne uvedené okolnosti zranenia hráča v zázname rozhodcu (súboj o loptu s kým?); R. Henček (S3BA) – nedostatočný (nie v súlade so znením PF) popis priestupku vylúčeného hráča.

Ospravedlnenia: Brody 19.-24.5.; Szakáll 28.5.; Matejová 22.5.; Olša 3.-11.6.; Polomský 18.5.; Lackovič 21.5.; Martiška 21.5.; Smolíková od 11.5.; Truchlý 20.-21.5.; Dadykin 21.5.-3.6.; Brody 22.5.; Ľupták 28.5.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš,

L. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš,

M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásený :  I. Nagy  (1)

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-13 ( nar. od 1.1.2003)  na tréningový zraz v pondelok 16.5.2016 o 16.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji

HRÁČI:

Dávid ĎUGEL           ŠK BERNOLÁKOVO   Marek KÉRY         FKM K.VES

Anton TUHÝ                SDM DOMINO BA    Martin MAKUCH       FKM K.VES

Markus KALMAN        SDM DOMINO BA   Lukáš HUDEC             FKM K.VES

Martin DEŽULIAN      SLOVAN .IVANKA   Filip ZÁVODSKÝ      FKM K.VES

Dominik VÉGH             FC PETRŽALKA      Martin ŽILAVÝ          FK STUDIENKA

Filip BIELEK                 FC PETRŽALKA       Šimon KRAJČÍ          FK VAJNORY

Matúš TUPÝ                  FC PETRŽALKA       Rastislav HARAMIA  Ž.MALACKY

Dušan HLAVATÝ        FC SCORPIONS BA   Marek MOČKO         ŠK Sv.JUR

Mykyta SKACHKOV    FKP DÚBRAVKA      Erik BAĎURA           ŠK Sv.JUR

Matej MATYSKA          FK RAČA                    Peter DORNAI           NMŠK 1922 BA

Ján Radovan ZUBO       FK RAČA                  Peter ŠÚPLATA         ŠK SENEC

Samuel ŠULC                 FK INTER                 Tibor DEMKO            ŠK SENEC

Stanislav TURČÁNIK   FK INTER                 Daniel SZALMA        ŠK SENEC

Samuel HASOŇ             FK INTER                 Matúš ALMÁŠI          ŠK SENEC

Tobias ČONGRÁDY     FK INTER                  Boris STRUHÁR        FK INTER

Jaroslav RICHTER         FK INTER

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ:  Rudolf NOVÁK

Tréner: Walter RISCHER

Asistent trénera: Rudolf BOŽÍK

Vedúci:Ivan KONEČNÝ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, modré štucne, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 16.5.2016 o 16.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 17.00 hod. – ukončenie TZ: 18.30 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trenerovi p.Rischerovi Walterovi 0903 160663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-12 ( nar. od 1.1.2004)  na tréningový zraz v pondelok 16.5.2016 o 17.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Oliver VAJDA             FKM K.VES         Marek SADLOŇ   NMŠK 1922 BA

Branislav ČOMOR       FKM K.VES       Rastislav VAVRÍČEK TJ JAKUBOV

Samuel SRPOŇ            FKM K.VES        Samuel ZÁHUMENSKÝ Ž.MALACKY

Patrik VEIDINGER     FKM K.VES        Patrik ĎURICA       Ž.MALACKY

Eduard HRŽIČ             FKM K.VES        Matthew AIDI         FK INTER BA

Martin OROS                FKM K.VES        Patrik VOLF            ŠK SV.JUR

Krištof HORVATH      FKM K.VES        Andrej MATEJOVIČ  ŠK LOZORNO

Oliver LEDNÁR           FKM K.VES        Michal POLČAK          ŠK SENEC

Damián KACHÚT        FKM K.VES        Oliver BARKOL           ŠK SENEC

Michal HARGAŠ         FKM K.VES          David NEMETH         ŠK SENEC

Janko HLPKA              MŠK ISKRA         Jakub BITARA            ŠK SENEC

Samuel KAKAŠ           ŠK N.DEDINKA   Tomáš VAŠKO            ŠK SENEC

Richard KOŠÍK           FC PETRŽALKA    Benjamín CHOBOT   ŠK SENEC

Matej GIAC                  FC PETRŽALKA   Marko TRUSINA         FK RAČA

Martin DAVID             FC PETRŽALKA   Goran PILINSKÝ        FK RAČA

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ:  Rudolf NOVÁK

Tréner:  Mário ROVENSKÝ

Asistent trénera:   Attila ILLES

Vedúci:  Daniel RINČO

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 16.5.2016 o 16.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 17.00 hod. – ukončenie TZ: 19.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Máriovi Rovenskému – 0908 726884

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Dátum                              Akcia                                                     Kategória

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                               U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                               U12-13 BA vid.

17.5.2016      Krajské kolo MC Donald´s CUP CH+D – ZŠ 1.9.2015 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                     ŠCP Dúbravka

18.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár dievčatá – ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                          štadión NMŠK BA

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS  FŠ Dunajská Lužná  U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                     U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                            U12-13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI