ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 44 ZO DŇA 10.06.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 30.5.2016 schválil štartovný nenávratný vklad do súťaží TIPOS III. liga a TIPOS IV. liga pre súťažný ročník 2016/2017 vo výške:

TIPOS III. liga 650€

TIPOS IV.liga 450€

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 4.7.2016 do 12:00 hod. výhradne vkladom na účet BFZ, vedený vo VÚB, číslo účtu: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 ,

Variabilný symbol: 222 ,

Správa pre adresáta: Názov FK, štartovný vklad príslušná súťaž a ročník

Príklad: FK XY, štartovný vklad III. liga 2016/2017.

Doklad o úhrade štartovného vkladu spoločne s čestným prehlásením o zabezpečením FK je potrebné doručiť na sekretariát BFZ do 4.7.2016 do 14:00 hod. Tlačivo o čestnom prehlásení nájdete na stránke www.futbalbfz.sk v sekcii ŠTK.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • ŠTK ďakuje FK Lamač Ba za spoluorganizáciu a bezproblémové zabezpečenie finálového stretnutia Pohára BFZ.
 • Prihlásenie sa FK (FO), ktoré budú štartovať v Slovnaft cupe, je potrebné vykonať do 15.6.2016 prostredníctvom ISSF systému.
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do nového súťažného ročníka 2016/2017 bude možné od 18.6.2016 do 30.6.2016 (S3BA, S4BA, SD3R, MD3R, SZRL, MZRL – súťaže riadené ŠTK BFZ)
 • Do 4.7.2016 je potrebné doručiť na sekretariát BFZ (p.Farbula) čestné prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré je uverejnené na stránke BFZ v sekcii ŠTK/KM – “Čestné prehlásenie BFZ”
 • Stretnutie o Superpohár (víťaz Pohára BFZ – víťaz Juhomoravského pohára) ŠK Báhoň – TJ Slovan Bzenec sa uskutoční 30.7.2016 o 17,30 hod. na ihrisku ŠK Báhoň.

Zamieta:

 • žiadosť, S3BA 30.kolo OŠK Slovenský Grob – FK Inter Ba, o zmenu hracieho dňa v zmysle RS čl. 3.4. Stretnutie sa odohrá v pôvodnom termíne podľa vyžrebovania – 12.6.2016 o 17,30 hod..

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 477: Daniel Kleinedler/1297422/ (TJ Veľké Leváre MD3R) – vylúčený za  HNS, udretie súpera nadmernou silou päsťou do tváre v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne,podľa DP čl. 49/1b,2b od 6.6.2016 s prerušením od 13.6.2016./5.-€/.

U.č. 478: Rudolf Csiba/1329176/ (FK Šamorín – Hamuliakovo MD3R) – vylúčený za  HNS,udretie súpera nadmernou silou päsťou do tváre v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b,2b od 6.6.2016 s prerušením od 13.6.2016. /5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 U.č.479: Marek Ducký/1154402/(FK Rača Bratislava, S3BA) od 6.6.2016.  /10.-€/

 U.č.480: Peter Doktor/1150312/(SFC Kalinkovo, S3BA) od 6.6.2016.  /10.-€/

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.481: Ondrej Riš/11240665/( ŠK Lozorno, FO  S3BA) od 6.6.2016. 10.-€

U.č.482: Dominik Švajdlenka/1140481/( ŠK Lozorno, FO  S3BA) od 6.6.2016.  10.-€

U.č.483:Artúr Benes /1229843/ (FK Inter Bratislava S3BA) od 6.6.2016. 10€

U.č.484:Štefan Tučáni /1215129/(ŠK Bernolákovo S3BA) od 5.6.2016.10.-€

U.č.485:Martin Zelka/1150312/(ŠK Vrakuňa Bratislava S4BA) od 6.6.2016. 10.-€

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

U.č.486:Richard Kačenák/1293932/ (Lok. Devínska Nová Ves  SD3R) od 5.6.2016.  5.-€

 Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 487: Peter Mráz/1108191/ (TJ Záhoran Jakubov  S4BA). DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO ( 1. stretnutie), do 10.9.2016.  Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 488:Tibor Horváth – ŠK Lozorno FO, tréner družstva) Berie na vedomie stanovisko k U.č.475 a ukladá DO  – zastavenie činnosti na 2 týždne nepodmienečne a pokuta 50.-€ podľa DP, čl. 48/1a,2a, od 30.5.2016. /10.-€/

U.č.489: ŠK Lozorno,FO. Berie na vedomie stanovisko a opatrenia klubu k U.č.476.DK za HNS diváka počas celého stretnutia, proti ktorému neprijala US účinné opatrenia, ukladá DO – pokutu klubu ŠK Lozorno,FO 150.-€, podľa DP, čl. 57/1a,2 a 58/1a a 3. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 490: DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, môže podľa DP, čl. 37, ods. 6, do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti” a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné: III. liga = 40.- €, IV. liga = 30.- €, V. a VI.. liga = 20.- €, dorast = 10.-€ a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

KM BFZ robí prieskum záujmu zo strany FK v súvislosti s možnosťou vytvorenia ďalších samostatných súťaží prípraviek – ide o nasledujúce kategórie:

samostatná súťaž U9 – roč.2008 a mladší / dovŕšený 6. rok veku /

samostatná súťaž U8 – roč.2009 a mladší / dovŕšený 6. rok veku /

Žiadame FK, aby do 12.6.2016 /nedeľa/ zaslali na e-mail – pavel.prikopa@futbalsfz.sk predbežný záujem o uvedené samostatné súťaže, treba uviesť, o akú kategóriu máte záujem.

Uvedené samostatné súťaže sa netýkajú družstiev, ktoré si podajú prihlášky na zaradenie do súťaží tzv. trojičiek – PMA1, PMB1, PMC.

 a/ zmena – kolízia stretnutí

    PrPK – 24.kolo: Grinava – Častá – SO 11.6. o 13.00

b/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom – RS čl.3.4

PrPK – 24.kolo: PŠC Pezinok – Sl.Grob – SO 11.6. o 10.00 hod.PŠC Pezinok  bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4.

PrPK  – 24. kolo: Šenkvice – Limbach – NE 12.6. o 10.00 hod. FK Limbach bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4.

Zmeny sú upravené v ISSF

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfer amatéra skončilo dňom 15. marca 2016.  Nový termín transferu hráča začína dňom 15.6. 2016 – pre profesionálov a od 1. júla 2016 pre amatérov.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16.00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21.00) v Dome kultúry Ružinov. Pozvánka s programom seminára bude pozvaným účastníkom poslaná mailom. Upozorňuje rozhodcov, že ich povinnosťou je predložiť pred začiatkom seminára potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Ospravedlnenia: Malárik delegovať iba počas víkendov.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení – UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš, M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásený :  I. Nagy,  V. Šinkovič  (2)

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A  výberu BFZ hráčov U17 (nar. po 1.1.2000) na kontrolný zraz dňa 13. 6. 2016 na štadióne ŠK Slovan Bratislava Pasienky

Hráči:

Škoda   Matej      SDM  Domino       Kliment Ondrej          SDM Domino

Zeleník Ondrej   SDM  Domino        Rusnák  Adam           SDM Domino

Kobal Michal     SDM  Domino         Otruba Timotej           SDM Domino

Korienek Martin  SDM  Domino     Majcher  Patrik           SDM Domino

Držka Adrián       Žolík  Malacky     Závoník František      Žolík  Malacky

Mrázik  Lukáš    FC  Petržalka ak.   Marcin  Kristián         FC  Petržalka  ak.

Kristín  Lukáš   FC  Petržalka  ak.   Mihók  Marko            FC  Petržalka  ak.

Lošonský  Lukáš   FKM K. Ves        Sedláček  Juraj           FKM K. Ves

Čahoj  Michal        FKM K. Ves        Pfaff  Oliver               FKM K. Ves

Uher  Enrico         FKM K. Ves         Kocsis  Marek            FKM K. Ves

Varju  Andrej       FK Inter               Brunner  Martin          FK  Inter

Méry Tamaš         FK Inter               Lorinc  Patrik             FK  Inter

Baláž  Samuel      FK Inter               Valik  Juraj                 FCL D. N. Ves

Valo  Miroslav     FCL D. N. Ves     Martiš  Samuel           FCL D. N. Ves

REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK  Rudolf

TRÉNERI: GÁLA Vladimír

ASISTENT TRÉNERA:ŠTEFÁNIK Daniel

VEDÚCI DRUŽSTVA:

MASÉR: HORNYAK Gabriel

Plán stretnutia:
Dátum                                    Zraz                   Predpokladané ukončenie

 1. 6. 2016                       12:00                                 15:00

Priniesť si treba kompletnú tréningovú výstroj, šľapky, uterák, preukaz poistenca, brankári svoju výstroj. V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080).Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neúčasť na vyučovaní.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2004) na Letné sústredenie výberov BFZ v Stupave, v dňoch 20. – 25.6.2016.
Hráči:

Samuel BENKO  ŠK Slovan BA   Jozef HALČIN ŠK Slovan BA

Peter JURITKA  ŠK Slovan BA   Tomáš KACHNIČ ŠK Slovan BA

Michal KOVÁČ ŠK Slovan BA   Tibor MARICS ŠK Slovan BA

Andrej MIKOLAŠ ŠK Slovan BA Martin MIŠOVIČ ŠK Slovan BA

Ján MURGAŠ       ŠK Slovan BA  Matej RIZNIČ ŠK Slovan BA

Mário SAUER    ŠK Slovan BA    Boris SÚKENNÍK       ŠK Slovan BA

Branislav ČOMOR  FKM K. Ves  Damián KACHÚT      FKM K. Ves

Samuel SRPOŇ  FKM K. Ves      Patrik VEIDINGER     FKM K. Ves

Jakub BITTARA ŠK Senec          Michal POLČÁK ŠK Senec

Tomáš VAŠKO   ŠK Senec           Matthew AIDI    FK Inter BA

Matej GIAČ   FC Petržalka ak.   Andrej MATEJOVIČ  ŠK Lozorno

Rastislav VAVRÍČEK TJ Jakubov  Samuel ZÁHUMENSKÝ  Žolík Malacky

Náhradníci:

Rastislav GOČA  ŠK Slovan BA  Šimon LEŠČÁK ŠK Slovan BA

Oliver VAJDA   FKM K. Ves   Marko TRUSINA  FK Rača

Benjamín CHOBOT  ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Zdravotník : Marián  MAROŠ

Výstroj hráčov: viď pokyny účastníkom sústredenia v prílohe k nominácii.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 20. 6. 2016 o 7:00 hod. pred budovou Domu športu, FŠ ŠK Slovan, Junácka č. 6, Bratislava.

Predpokladané ukončenie je naplánované na sobotu 25. 6. 2016 o 14:00 hod. v Bratislave na mieste zrazu (budova Domu športu).

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A.Illés – 0907 558 134, M. Skovajsa – 0902 658 530.

Upozorňujeme rodičov, že zo súkromných dôvodov nebudú účastníci sústredenia uvoľňovaní pred jeho ukončením, t.j. 25. 6. 2016, keď tak len vo výnimočných prípadoch.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2003)  na Letné sústredenie výberov BFZ v Stupave, v dňoch 20. – 25.6.2016.
Hráči:

Dávid Ďugel   ŠK Bernolákovo   Rudolf Božik  ŠK Slovan

Marco Daniel  FC Petržalka  ak. Filip Zámečník  ŠK Slovan

Dávid Packa    FC Petržalka  ak.  Richard Hečko  ŠK Slovan

Dominik Végh FA Petržalka ak.  Marek Mydla     ŠK Slovan

Sebastián Červienka FKP Dúbravka  Maxim Bodnár ŠK Slovan

Daren Bučák FKM K. Ves   William Veselík   ŠK Slovan

Richard Lichner  FKM K. Ves  Lukáš Sečanský  ŠK Slovan

Peter Krutil FKM K. Ves  David Džavoronok  ŠK Slovan

Matúš Koseček  FKM K. Ves  Jakub Lauro ŠK Slovan

Martin Makuch  FKM K. Ves Timotej Murcko  ŠK Slovan

Samuel Šulc FK Inter Vician Matúš Tobias  ŠK Slovan

Stanislav Turčánik FK Inter  Tibor Demko  ŠK Senec

Samuel Hasoň FK Inter         Matúš Almáši  ŠK Senec

Tobias Čongrády   FK Inter  Jaroslav Richter  FK Inter

Náhradníci:

Šimon Rexa FKM K. Ves    Peter Šuplata  ŠK Senec

Lukáš Holka FKM K. Ves  Ladislav Kis     ŠK Slovan

Martin Žilavý FK Studienka Samuel Blažek SDM Domino

Mykyta Skachkov FKP Dúbravka  Šimon Krajčí FK Vajnory

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ: Rudolf  NOVÁK

Tréner:Walter RISCHER

Asistent trénera:Marek PORVAZNÍK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: viď pokyny účastníkom sústredenia v prílohe k nominácii. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 20. 6. 2016 o 7:00 hod. pred budovou Domu športu, FŠ ŠK Slovan, Junácka č. 6, Bratislava. Predpokladané ukončenie je naplánované na sobotu 25. 6. 2016 o 14:00 hod. v Bratislave na mieste zrazu (budova Domu športu). Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Walter Rischer – 0903 160 663.

Upozorňujeme rodičov, že zo súkromných dôvodov nebudú účastníci sústredenia uvoľňovaní pred jeho ukončením, t.j. 25. 6. 2016, keď tak len vo výnimočných prípadoch.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                      Kategória

12.-14.6.16 2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava  U12-13 BFZ

Komisia ženského futbalu

NOMINÁCIA Výberu BFZ WU16( nar. po 1.1.2000) na medzinárodný turnaj “ EUROPEAN CUP 2016″v  Paríži v dňoch 17-19.6.2016

Dominika Gašparovičová    ŠK Slovan BA

Dominika Rezeková            ŠK Slovan BA

Nina Kovácsová                  ŠK Slovan BA

Viktória Cigánková             ŠK Vrakuňa BA

Daniela Jendrušová             ŠK Slovan BA

Victoria Kaláberová            ŠK Slovan BA

Patrícia Gašparovičová       ŠK Slovan BA

Natália Miniariková            ŠK Slovan BA

Andrea Patková                   ŠK Slovan BA

Viktória Kratochvílová       ŠK Slovan BA

Tereza Bednárová              ŠK Slovan BA

Dominika Czvedlerová     ŠK Slovan BA

Realizačný tím:

Vedúci výpravy: Ján Farbula

Zástupca KŽF BFZ: Martina Horváthová

Tréner: Martin Orlický

Asitent trénera: Monika Ďurkovská

Zraz nominovaných hráčok je dňa 15. 6. 2015 (streda) o 17:30 – 18:00 hod.  hod. na Ružinovskej ul. ( Parkovisko pri sídle BFZ). Odchod autobusu o 18:15 hod.Plánovaný návrat je 21.6. 2016.

Nominácia slúži ako ospravedlnenie zo školského vyučovania.

Na zraz je potrebné si priniesť kopačky chrániče, kartičku poistenca, potrebné lieky, poistenie, platný cestovný pas alebo Občiansky preukaz

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI