Zápisnica č. 29 zo dňa 9.5.2013

Zápisnica č. 29
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. mája 2013 v Bratislave

Prítomní: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Ferik, Paška, Kružliak, Matlák, Ščibranyová
Hostia: pp. Križan, Farbula, Tarči
Ospravedlnení: pp. Medveď, Kukla

Program :
1. otvorenie
2. kontrola uznesení
3. čerpanie rozpočtu za rok 2012 – p. Tarči
4. schválenie nariadenia výmeny starých registračných preukazov za nové
5. riešenie problematiky KM
6. príprava a termín Rady BFZ
7. schvaľovanie realizačných tímov dievčat
8. novelizácia Prihlášky do súťaže + príprava Rozpisu súťaží 2013/2014 – p. Farbula
9. príprava Konferencie BFZ
10. informácia zo stretnutia so zástupcami Juhomoravského FZ – p. Kružliak
11. informácie zo spoločného stretnutia predsedu ŠTK BFZ so zástupcami ŠTK iných regiónov – p. Farbula
12. finále Pohára BFZ (miesto)
13. návrh na nominačnú listinu R a D
14. návrh na voľbu člena KR SFZ (p.Csabay)
15. informácie o nových priestoroch pre BFZ – p. Baxa
16. informácia o možnosti zakúpenia lekárničiek a športových potrieb – p. Kukla
17. správa delegáta – zasielanie na kluby
18. informácie zo spoločného stretnutia štatutárov BFZ, sekretárov a p. Letka – p. Suchý
19. rôzne

Bod 1 – všetkých prítomných na zasadnutí VV privítal predseda Juraj Jánošík.
Za správnosť programu hlasovalo z počtu prítomných v čase hlasovania 5:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bod 2 – uznesenia z minulého zasadnutia VV BFZ boli prekontrolované a splnené.

Bod 3Uzn. 29/1
VV BFZ schválil predložené čerpanie rozpočtu za rok 2012.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 5
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 4 – Uzn. 29/2
VV BFZ rozhodol, že od 01.07.2013 musia mať všetky FK v regióne BFZ nové plastové registračné preukazy od seniorov až po prípravky.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1

Bod 5 – Uzn. 29/3
VV BFZ na svojom zasadnutí navrhol odvolať z funkcie predsedu Komisie mládeže p. Benčiča.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Uzn. 29/4
VV BFZ poveril p. Pašku pripraviť návrh členov Komisie mládeže na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 6 – VV BFZ berie na vedomie termín zasadnutia Rady BFZ dňa 05.06.2013 a Konferencie BFZ na 18.06.2013

Bod 7 – predseda KŽF p. Georgiev predložil na schválenie pripravený návrh v štyroch bodoch.
Uzn. 29/5
VV BFZ schválil bod č.1 – realizačné tímy družstiev výberu BFZ dievčat U15 a U13.
bod č.2 – súhlas s účasťou výberu dievčat BFZ U15 na finálovom turnaji regiónov v Dunajskej Lužnej
bod č.3 – schválil p. Branislav Petrovič ako zástupcu trénerov ženského futbalu v TMK BFZ
bod č.4 – VV BFZ neschvaľuje, je potrebné ho zdôvodniť.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 8 – termín odovzdania Prihlášky do súťaží je 28.06.2013
Uzn. 29/6
VV BFZ schvaľuje pracovnú skupinu na zabezpečenie organizácie súťaží so Západoslovenským krajom.
Zodpovední: pp. Jánošík, Baxa, Suchý, Medveď, Farbula
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 9 – stretnutie ohľadne pripomienok k Stanovám BFZ bude 27.05.2013
Uzn. 29/7
VV BFZ berie na vedomie informáciu o príprave a termíne Konferencie BFZ dňa 18.06.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 10 – VV BFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia so zástupcami Juhomoravského FZ

Bod 11 – VV BFZ berie na vedomie informáciu zo spoločného stretnutia predsedu ŠTK BFZ so zástupcami ŠTK iných regiónov

Bod 12 – Uzn. 29/8
VV BFZ schváli termín finále Pohára BFZ na 19.06.2013. Miesto zatiaľ neurčené – termín do 30.05.2013
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 13 – VV BFZ berie na vedomie žiadosť p. Romana Csabaya o zaradenie na nominačnú listinu do funkcie delegáta BFZ

Uzn. 29/9
VV BFZ schválil predložený návrh KRaD BFZ rozhodcov a delegátov na licenciu P.
Z počtu prítomných v čase hlasovania 6
hlasovalo:      za: 6      proti: 0      zdržal sa: 0

Bod 14 – Uzn. 29/10
Podľa Stanov SFZ bol p. Csabay riadne zvolený za člena KR SFZ.

Bod 15 – VV BFZ berie na vedomie informáciu o stretnutí ohľadne nových kancelárskych priestorov pre BFZ od 01.07.2013

Bod 16 – VV BFZ berie na vedomie predložený návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z dotácie BSK pripravený p. Kuklom

VV BFZ ukladá predsedom ObFZ predložiť návrh na nákup športových potrieb pre kluby BFZ.
Termín: do 31.05.2013 zodpovední: pp. Baxa, Suchý

Bod 17 – Uzn. 29/11
VV BFZ poveruje predsedu BFZ, aby rozhodol o bode č.3 a č.4 z VV SFZ zo dňa 12.03.2013
Termín: nasledujúce zasadnutie VV BFZ zodpovedný: p. Jánošík

Bod 18 – o spoločnom stretnutí štatutárov BFZ, sekretárov a p. Letka informoval p. Suchý

Bod 19 – rôzne

 • VV BFZ berie na vedomie sťažnosť FK Rohožník a sťažnosť postupuje KRaD
 • VV BFZ berie na vedomie list ŠK Igram a stotožňuje sa s rozhodnutím ŠTK, ktorá výsledok spomínaného zápasu ponechala v platnosti
 • Uzn. 29/12
 • VV BFZ schválil dotáciu vo výške 2000,- eur na 15.ročník medzinárodného turnaja „Okres Senec a jeho priatelia“ z finančných prostriedkov BSK a ZSE
 • VV BFZ berie na vedomie mail p. Straku z MFK Rusovce a postupuje na KRaD
 • VV BFZ berie ne vedomie mail p. Petroviča a prípad postupuje na riešenie ObFZ Bratislava – vidiek, nakoľko súťaž spadá do ich kompetencie
 • VV BFZ berie na vedomie list FK Inter adresovaný SFZ a BFZ ohľadne ÚTM
 • VV BFZ berie na vedomie sťažnosť p. Manika a zaoberal sa nesprávnym riešením ŠTK

Zapísala: Darina Ščibranyová, sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI