ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 ZO DŇA 15.07.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že k 15.7.2016 ukončil pracovnú činnosť odchodom do dôchodku regionálny tréner  mládeže SFZ pre BFZ p. Rudolf Novák. Vedenie BFZ ďakuje p. Novákovi za jeho dlhoročnú prácu na tejto pozícii. Novým regionálnym trénerom mládeže SFZ za BFZ je od 15.7.2016 p. Michal Kováč, tel. 0902 937 031, email: michal.kovac@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Aktív klubov pred začiatkom nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 3.8.2016 od 17,30 hod. v priestoroch DK Ružinov – miestnosť č. 271
 • Žiada MŠK Iskra Petržalka – predložiť ŠTK do 28.7.2016 podklady pre schválenie hracej plochy v zmysle smernice SFZ pre ihriská s umelým trávnatým povrchom.
 • Zaradenie jednotlivých FK (FO) do súťaží riadených ŠTK BFZ si môžu činovníci futbalu skontrolovať na stránke futbalbfz.sk
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.
 • Stretnutie o Superpohár (víťaz Pohára BFZ – víťaz Juhomoravského pohára) ŠK Báhoň – TJ Slovan Bzenec sa uskutoční v sobotu 30.7.2016 o 17,30 hod. na ihrisku ŠK Báhoň.
 • Schvaľuje predloženú dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl.28/4 a 5:
  • MŠK Senec – ŠK Igram do súťaže SD3R pod spoločným názvom MŠK Senec
  • ŠK Tomášov – MFK Pod. Biskupice do súťaže SZM pod spoločným názvom ŠK Tomášov
  • FC Malacky – ŠK Žolík Malacky do súťaží MZV, PMA2, PMB2 pod spoločným názvom FC Malacky

Vyžrebovanie Slovnaft cupu – 1.kolo:

 • ŠK Šenkvice – PŠC Pezinok                   30. 7.2016 o 17,30 hod.
 • TJ Veľké Leváre – ŠK Lozorno,FO       30.7.2016 o 17,30 hod.
 • TJ Čunovo – Lok. Devínska Nová Ves 31.7.2016 o 18,00 hod.
 • FK Karpaty Limbach – FK Sl. Ivanka pri Dunaji 30.7.2016 o 17,30 hod.
 • FC Petržalka akadémia – FK Rača Ba  31.7.2016 o 10,30 hod.
 • ŠK Závod – FC Malacky                          30.7.2016 o 17,30 hod.
 • NMŠK 1922 Ba – FK Inter Ba               30.7.2016 o 10,00 hod.
 • FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – FK Sl. Most pri Ba 30.7.2016 o 18,00 hod.

OFK Dunajská Lužná, ŠK Báhoň a FC Rohožník budú mať v 1.kole voľný žreb.

Disciplinárna komisia:

U.č.  1: Richard Kačenák/1293932/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves, SD3R). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (10 € + 5 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  2: Lukáš Zeman/1155774/  (FK Vajnory, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  3: Igor Malý/1122465/  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  4: Tomáš Gramblička/1174002/  (TJ Čunovo, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  5: FK Slovan Most pri Bratislave. DK BFZ rozhodla o zrušení disciplinárnej sankcii, ohľadom  zabezpečenia vlastnej US na stretnutí u súpera od 15.7.2016.

U.č.  6: Upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorý platí pre všetky súťaže BFZ, schváleného VV SFZ dňa 24.5.2016.

U.č.  7: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2016/17.

 

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016  úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schválených úprav RaPP SFZ sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“:

V tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“:

V tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:

KM BFZ zaslala oznámenie FC Ružinovu Bratislava a žiada na základe uznesenia VV BFZ o nahlásenie nového hracieho dňa /sobota, nedeľa/ a hracieho času pre družstvá prípraviek PMA1, PMB1 a PMC do 17.7.2016  na sekretariát BFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nominačné listiny rozhodcov a delegátov BFZ schválené VV BFZ pre súťažný ročník 2016/2017:

Rozhodcovia S3BA: Bláha David, Bohun Mário, Dujava Daniel, Ďurčo Martin, Gaži Peter, Hajnala Martin, Hudy Radovan, Ježík Peter, Laciňák Jozef, Lackovič Mário, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Maretta Tomáš, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Olša Dušan, Orlický Martin, Parilák Boris, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Polomský Stanislav, Ralbovský Tomáš, Ruc Marián, Straka Tomáš, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Vašš Marián

Rozhodcovia S4BA: Abrman Martin, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Fischer Marián, Franek Matej, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Henček Róbert, Hrazdira Miroslav, Choreň Matej, Kachnič Ivan, Kardelis Milan, Kica Rastislav, Kocurek Tomáš, Kočický Igor, Krčová Mária, Lalo Miloš, Matejová Gabriela, Pati Nagy Peter, Sabela Lukáš, Samko Karol, Somoši Ján, Srna Tomáš, Strapek Jakub, Szakáll Peter, Štofik Dušan, Triskal James, Valko Juraj

Delegáti stretnutia / pozorovatelia rozhodcov: Banič Alojz, Beňo Karol, Brody Milan st., Darlea Adrián, Farkaš Roman, Hájek Anton, Chladek Gabriel, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Ľupták Štefan, Marczell Alexander, Mydlárik Ľubomír, Ondrušek Vladimír, Páchnik Pavol, Pavlík Radovan, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Slezák Jozef, Somoláni Kamil, Šuniar Ján, Truchlý Miroslav.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16.00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21.30) v Dome kultúry Ružinov. Pozvánka s programom seminára bola pozvaným účastníkom poslaná mailom. Upozorňuje rozhodcov, že ich povinnosťou je predložiť pred začiatkom seminára potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Ospravedlnenia: Olša 24.7., 4.-13.8.; Hudy 8.7.-3.8.; Laciňák 25.7.-8.8.; Lauer 17.-23.7.; Parilák 2.-12.8.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L.Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš, M.Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Novo prihlásení : M. Pokorný, D. Katona, J. Krajčovič, P. Baláž, A. Lépes  (5)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B. Bolech  (9)

Predĺženie licencií „UEFA“ C  a „UEFA“ B  (1 deň) – Termín – 04.02.2017

Prihlásený : P. Birka  (1)

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI