ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 ZO DŇA 23.09.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na všetky FK v súťažiach BFZ.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 končí dňom 30.9.2016.

 • Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov bude možné od 30.9.2016 elektronickou prihláškou.

Schvaľuje:

 • S4BA 10.kolo FK Lamač Ba – SDM Domino v pôvodnom termíne 1.10.2016, ale o 10,30 hod. Klubu SDM Domino bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4.

 • MD3R 8.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – SDM Domino 3.10.2016 o 16,30 hod. Klubu SDM Domino bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

 • SZRL+MZRL 10.kolo SDM Domino – MŠK Senec 2.10.2016 o 10,00 hod. starší + 12,00 hod. mladší žiaci. Klubu SDM Domino bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 20,- € v zmysle RS čl.3.4.

Zamieta:

 • MD3R – žiadosť FC Zohor o zmenu stretnutia 8.kola. Chýba súhlas súpera v zmysle RS čl.3.4.

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S4BA 8.kolo

FC Petržalka akadémia – Peter Gábriš – RP predložený

 • SZRL 8.kolo

ŠK Vrakuňa Ba – Róbert Keszegh – RP vo vyžiadaní od 16.9.2016

FKP Dúbravka – Oliver Thorpe – RP vo vyžiadaní od 14.9.2016

 • MZRL 2.kolo

ŠK Vrakuňa Ba – Lukáš Dambovský, Matúš Sopko – RP vo vyžiadaní od 15.9.2016

Odstupuje na DK:

 • ŠK Vrakuňa Ba (S4BA), na základe SD z 8.kola, za porušenie RS čl.9.6 (2.krát nezabezpečenie 2 zberačov lôpt na majstrovské stretnutie riadené ŠTK BFZ)

Upozorňuje:

 • TJ Slovan Viničné (S4BA) na dodržiavanie RS čl.5.9.1, mať uzatvorenú súpisku hráčov k majstrovskému stretnutiu 30 min. pred stretnutím. Inak budú odstúpení na DK.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 86: Lukáš Bukovinský/1307415/ (FK Rača Bratislava S3BA), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie DP čl. 45/1,2a od 19.9.2016. /10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 87: Patrik Matejka /1340834/ (MŠK Kráľová pri Senci – SD3R) od 22.9.2016. / 5.-€/

U.č. 88: Adam Blanár /1304472/ (NMŠK 1922 Bratislava – SZRL) od 22.9.2016. / 5.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 89: Vladimír Ronec/1312663/ (ŠK Lozorno, FO – S3BA) DK berie na vedomie vyjadrenie hráča. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3 od 16.9.2016. /10.-€/

U.č. 90: FK Karpaty Limbach /S4BA/. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.81 a ukladá za opakované porušenie RS, čl.9.7 disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 20.- €, podľa čl. 64/1a a 12/1 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 91: OŠK Slovenský Grob /S4BA/. Ospravedlnil sa zástupca klubu a podal vysvetlenie telefonicky k porušovaniu RS čl.9.7. DK upozornila zástupcu klubu na porušenie povinnosti a na možné dôsledky, ak sa bude podobný nedostatok opakovať. DS – UPOZORNENIE, podľa DP čl. 1O. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 92: ŠK Vrakuňa Bratislava /S4BA/. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie RS čl.9.7.( nezabezpečenie 2 zberačov lôpt v  majstrovských stretnutiach). DK žiada klub ŠK Vrakuňa BA o doručenie písomného vyjadrenia do 28.9.2016.

U.č. 93: DK začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Máriovi Bubničovi / FK Mariathal Bratislava – prípravka PMA3 / za HNS voči rozhodcovi a následné vykázanie z lavičky náhradníkov počas stretnutia FK Scorpions – FK Mariathal BA, dňa 17.9.2016. DK BFZ dňom 18.9.2016 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu, žiada Mária Bubniča a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 28.9.2016.

U.č. 94: SDM Domino /S4BA/ – Podnet klubu o zrušenie ŽK, udelený Adamovi Sninčákovi v stretnutí FC Petržalka Akadémia – SDM Domino. Podnet berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, nakoľko neprišlo k disciplinárnemu previneniu. Napomenutie sa eviduje, sankcia sa ukladá po 5 napomenutí a oznamuje klubu, že proti výkonu rozhodcu a jeho konkrétnych rozhodnutí v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť na KRaD BFZ. Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorej uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. september 2016. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami, od ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30. septembra 2016. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Dňom 31.8.2016 skončili podania žiadosti o transfér hráča /prestup bez obmedzenia/

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmeny – dohody FK s poplatkom

PMA1 – 4.kolo: Slovan Bratislava – MŠK Senec, 6.10. o 16.00 hod.

PMB1 – 4.kolo: Slovan Bratislava – MŠK Senec, 6.10. o 17.00 hod.

PMC – 4.kolo: Slovan Bratislava – MŠK Senec, 6.10. o 18.00 hod.

ŠK Slovan Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-/ RS čl.3.4/.

b/ oprava chybného hracieho času v ISSF

PRPK – 5.kolo: CFK Cajla – ŠK Šenkvice, 24.9. o 9.00 hod.

Zmeny termínov stretnutí upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok určila na 10.10.2016. Pozvánku, program a limity pošle rozhodcom, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu, resp. nesplnili limity.

Berie na vedomie sťažnosť FC Rohožník (Bernolákovo- Rohožník) prerokuje dňa 23.9.2016

Podnetom SDM Domino (voči udeleniu OT ŽK) sa v tej podobe akým bol podaný nebude zaoberať.

Podnet SDM Domino podaný na ŠTK voči popisu hráča bez RP ( S4BA 8.kolo Petržalka- Domino ) prerokuje KRaD BFZ 23.9.2016

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí ( 17-18.9.)

Vašš M., Čižmár Ľ. (nesprávny popis hráča vo vyššej vekovej kategórii ),

Pozýva na zasadnutie dňa 23.9. 17.30 R.Lazar,Š.Vasilenko 17.45 A.Banič,R.Kica,18.00 J.Triskal,J.Strapek

Ospravedlnenia: M.Martiška od 23.9.2016 ( v pracovné dni), P.Ježík 9.10.2016,

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch; poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 255,- eur). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú do 25.9.2016.

Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch – termíny (absolvovanie všetkých častí je povinné) :

1. Blok : 05.- 08.10.2016 (streda – sobota) – 4 dni,

2. Blok : 27.-30.10.2016 (štvrtok – nedeľa) – 4 dni,

3. Blok : 14.-16.11.2016 (pondelok – streda) – 3 dni,

4. Blok : 8.12.2016 (štvrtok) – záverečná skúška – 1 deň.

Prihlásení : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk, M. Pokorný, D. Katona, J. Krajčovič, P. Baláž, A. Lépes, I. Klas, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok, M. Jánoš, M. Terlanda, F. Bodics, M. Pipíška,, P. Hroudný, T. Kučera, J. Piroska, M. Dobrotka, M. Mesároš, M. Tholt, K. Zelenka, M. Dragijský, J. Hullman, A. Horváth, C. Gábriš (32).

Školenie trénerov UEFA C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú do 30.9.2016.

Školenie sa uskutoční v dvoch blokoch – termíny (absolvovanie oboch častí je povinné) :

1. Blok : 20.-23.10.2016 (štvrtok – nedeľa) – 4 dni,

2. Blok : 06.-08.11.2016 (nedeľa – utorok) – 3 dni.

Prihlásení : I. Nagy, V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, M. Farkaš, Ľ. Trudič, M. Varga, A. Hýll, D. Randuch, S. Fitos, M. Šimkovič, D. Nurhardt, R. Labuda, P. Hejtmann, P. Martiška, M. Poliak, P. Čapla, M. Baďanský, V. Juščák, T. Nespešný, T. Škrha, M. Žiška, A. Žiška, P. Kratochvil, V. Bódi, T. Baranovič, J. Mráz, L. Dubovan, K. Golej, M. Dzvoník (37).

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát (5)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-V hráčov U12 (nar. po 1.1.2005),na kontrolný zraz konaný dňa 26.9.2016 o 15:00 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Gulbiš Tomáš Žolik Malacky Švarc Michal Žolik Malacky

Ternény Rastislav Králová p. Senci Richtárik Jakub Sl. Grob

Heringeš Samuel MŠK Senec Gabura Samuel Sv. Jur

Bariny Matúš Šenkvice Bilčík Marcel Šenkvice

Buzek Jerguš Bernolákovo Dujnič Šimon Lozorno

Dobai Fabian Modra Mundok Viktor CFK Pezinok-Cajla

Náhradníci:

Mosnák Andrej Šenkvice Krutek Matej Bernolákovo

Fukas Matej Blatné

Tréner: Róbert Rajt Šéftréner výberov: Ivan Kolembus

Vedúci: Pavol Minárik, mob.: 0911/397156

Zraz nominovaných je 26.9.2016 o 14.00 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Rajt – 0903/312792.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-V hráčov U13 (nar. po 1.1.2004),na kontrolný zraz konaný dňa 26.9.2016 o 15:00 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Ladislav Ryšavý TJ Malinovo Filip Gyuszu TJ Malinovo

Richard Semanco TJ Malinovo Adam Fule SFC Kalinkovo

Martin Blanarovič SFC Kalinkovo Pavlína Hrdličková SFC Kalinkovo

Jakub Plavník SFC Kalinkovo Tomáš Srnánek PSČ Pezinok

Daniel Novák PSČ Pezinok Matej Terlanda PSČ Pezinok

Jakub Komanivič PSČ Pezinok Matej Szocs FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Náhradníci:

Filip Bousek FK Slovan Ivanka pri Dunaji Andrej Jozic FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Tréner: Zaťko Martin  Šéftréner výberov: Ivan Kolembus

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 26.9. o 14,30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Začiatok treningovej jednotky je o 15,00 hod. – ukončenie tréningovej jednotky je o 16,30 hod.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Ospravedlnenia nominovaných hráčov je potrebné nahlásiť trenerovi Martinovi Zaťkovi 0917 261 027

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03. 10. 2016 v Bratislave.

Hráči:

Chudík Michal Domino BA Kostolný Ivan FKP Dúbravka

Remža Samuel MŠK Iskra Petržalka Ladislav Fűle Domino BA

Kaniansky Lukáš FCL DNV Lorenc Anton Domino BA

Varga Lukáš FCL DNV Hudák Šimon Domino BA

Plunár Samuel ŠK Vrakuňa Vlčák Viktor FK Rača

Fratrič Peter NMŠK BA Zeman Lukáš MŠK IskraPetržalka

RT:

Tréner: Ján Hullman Šéftréner výberov: Walter Rischer

Asistent trénera: Peter Baláž Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 03.10. 2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.10.2016 v Bratislave.

Hráči:

Tomáš Turlík  SDM Domino Daniel Šimovčík FK Lamač BA

Lukáš Hasík FK Dúbravka Radovan Gajdoš Iskra Petržalka

Arian Zarei TJ Jarovce BA Samuel Tóth Iskra Petržalka

Dennis Požgay  MFK Z. Bystrica Richard Kijac Iskra Petržalka

Samuel Markócsy NMŠK 1922 Jozef Lorenc SDM Domino

Alan Kubaský MFK Z. Bystrica Jozef Uhler TJ Jarovce BA

RT:

Tréner: Lukáš Hargaš Šéftréner výberov: Walter Rischer

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 03.10.2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hargašovi na m. 0948 605 089.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

September:

26.9.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12-13 BA vid.

Október:

3.10.2016 TZ/TC – NŠK Bratislava U12-13 BA mes.

3.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U13 BFZ

4.-5.10.2016 Mini Champ Liga 2016 – Finále (Nemšová) U12 – FK

5.-8.10.2016 1. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

10.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12-13 BA vid.

17.10.2016 TZ/TC – NŠK Bratislava U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12-13 BA vid.

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

November:

6.-8.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

December:

3 – 4.12.2016 HT – Bratislava cup   U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI